(Baothanhhoa.vn) - Mùa mưa bão năm 2018 đang đến gần với nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Nhiều dự án tu bổ, sửa chữa, nâng cấp đê điều đang được đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm bảo đảm vai trò phòng chống lụt bão của các công trình.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w6rhu61pZ+G7oeG7t21FReG6p2ZDMOG7r8OJ4bu3cmbhur9R4bud4buKZ0Hhu61tQeG7rWfDieG7r+G7pUFnceG6smfhu6Fu4buhZ3BGZ25BZ3HDuWdx4buv4bun4bq4Z8OJxJDhu4bhuqbhu6Fn4bu54bq8bWfhu7nhu4ZtZ+G7n+G7jcOBw6ov4butaeG6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7rHJtcGbhur9n4bu44bq8bWfhu7nhu4ZtZ+G7n+G7jcOBZ0Hhu4/hu7lnw61oaWtncW1B4buxZ3Hhu6VBZ+G7scahQWdJ4bqm4buvZ0Hhu63hu6/hu6fhurhnQeG7seG6uOG7imfhu6HhuqRnw4nhu6/hu6fhu7ln4budQcOpZ0Dhu63hu6/hu6fhurhncEZnbkFnw4nhurhn4buf4bq0ZWdFR21n4buh4butSG1lZ0Hhu5VB4buxZ+G7oeG7l0NnccO5Z3Hhu6/hu6fhurhncW1B4buxZ3Hhu4bhuqjhu6FnceG7neG7imdB4butbUHhu61nw4nhu6/hu6VBZ3HhurJnw4nhu63hu69n4buh4bquQeG7sWdB4butw7Thu7ln4bufw7LDgWdxw7Lhu7lnSW3hu69nw4nEkOG6oGdD4but4bqgQeG7sWfhu6Hhu63hurBB4buxZ+G7t8OKw4ln4buf4buNw4Fn4buh4bq+bWfhu6Fu4buhZ+G7oeG6rkHhu7Fnw4nEkHdB4butw6nDqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buew4Fw4buKZuG6v8Oq4buv4bu54buxZ0XEkOG7oeG6p2YvL+G7oXBBw6nhu59tw4HDieG7rW1B4but4butw4Ftw6lJQS9wckXhu7XDicOBQy9BcsONRS9pa8Otw60v4buLa3DDrWhsaGlow6zDicOsaMOsxKnhu7fhu4vDqeG7s0Phu7FmZy/hur9nUEZnbkFnw4xHZ+G7t+G7iGfhu7Xhu63hu51BZ+G7oeG7l0NnccO5Z8OJw7JnReG6rkHhu7Fn4bug4but4bq4Z3HDgcOzQWdE4bq4bWfDjOG7jWcw4but4bqiZzDEkOG7huG6rEHhu7Fn4bq7MOG7reG6omfDo+G6uOG7lUHhur1ncW1B4buxZ3Hhu4bhuqjhu6FnceG7neG7imdB4butbUHhu61nw4nhu6/hu6VBZ3HhurJnw4nhu63hu69n4buh4bquQeG7scOpZ8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur9A4buxb+G7imdpZ+KAk2fDrWfigJNnw61oaWtlZyDhuqpnQOG6rkHhu7FnQeG7seG7reG7r8WpQ2dJb2db4butbsOJZ8OJxJDhu6/GsEFnQeG6rkHhu7Fnw4nhu63huq5BZ3Hhu41nceG7huG6qOG7oWcx4bueQFBnw4l5QeG7rWfhu6Hhu63hu5dDZ8OJ4but4bq44bubQWfhu7dv4bu5Z+G7oeG7reG6vmdxxqHhurhnw4nhu4ZnamdwRmduQWfDjEdn4bu34buIZ+G7teG7reG7nUFn4buh4buXQ2dxw7lnceG7r+G7p+G6uGfDicSQw7lBZ3F4bWfhu59vQWfDiXlB4butZ8OJ4butcsOBZ+G7oOG6rkHhu7FnSeG7j0FnacOsaGkvMeG7nkBQLUBAw6lnUeG7leG7imdx4bun4bq4Z+G7t29nQeG7rUhB4buxZ3HDgcOzQWdxw7ln4bufeGfhu63hu4Zn4butw4NB4buxZ0Hhu5FB4buxZ0Vt4bq4Z3HhuqjDiWfhu7nhu4ZtZ+G7t+G7gGfhu7d44buh4butZ0VHZ+G7reG6tuG7r2fDieG7rW5B4buxZ2loZ+KAk2fDrWhpamfDicSQw7lBZ+G7oW7hu6Fnw4nhurjhu4rhu6VBZGdRw7ln4butSOG6uGdF4bquQeG7sWfhu7jhu41nw4nhu63hurjhurLhu6FnQ+G7reG7huG6rEHhu7Fn4busb+G7uWci4bq2QeG7sWfhurswW2cw4butbUHhu61n4busw4Bt4bq9ZWdxw7lnw4nDsmdF4bquQeG7sWfhu6Dhu63hurhnROG6uG1n4buhbuG7oWfDjOG7jWcw4but4bqiZ+G7uOG7r0Hhu61nSW9nw6Phurjhu5VBZzB2QWfhursw4but4bqiZ8Oj4bq44buVQeG6vWVnccO5Z8OJw7JnReG6rkHhu7Fn4bu2w7Phu6Hhu61nMMSQ4buG4bqsQeG7sWdE4bq4bWdB4but4buv4bun4bq4Z8OM4buNZ+G7oeG6vm1n4but4bq44buKxalBZ+G7rMOBw7RB4buxZ+G7rMOAbWVnccO5Z8OJw7JnReG6rkHhu7FnxIPDuUFnccOBw7NBZ0ThurhtZ8OJ4buteGfDicSQ4buXQWdA4bquQeG7sWfhu6DhurBB4buxZWdxw7ln4butSOG6uGdF4bquQeG7sWfhu6zDgcOzw4lnROG6uG1n4buhbuG7oWfDjOG7jWfhu6xvZ+G7tm3hu69lZ+G7rG9n4bug4but4buV4bq4Z+G6u+G7rG9nMMSQ4bq4QeG7seG6vcOpZ+G7oG7hu6FncEZnbkFn4buh4bqkZ+G7n8OyQWdx4buG4bqo4buhZ8OJxJDhu6/GsEFn4bu14butbeG7r2fDieG7hGfDieG7rW5B4buxZ8OsZWfDieG7rW5B4buxZ+G7i2figJNnw61oaWtnceG7pUFnQW3hu4rDqWfhu55tQWdd4bq4w7JBZ+G7t+G7iGdQRmduQWdRxqHhurhnw4nhu4Znw4zhu5Xhu4pncEZB4buxZ+G7oW7hu6Fn4buh4bquQeG7sWfDicSQd0Hhu61nQeG6rkHhu7FnQeG7seG7reG7r8WpQ2dJb2dD4butbsOJZ8OJxJDhu6/GsEFnQeG6rkHhu7Fnw4nhu63huq5BZ3Hhu4bhuqjhu6FnIOG6qmdA4bquQeG7sWdB4bux4but4buvxalDZ0lvZ1vhu61uw4lnw4nEkOG7r8awQWdB4bquQeG7sWfDieG7reG6rkFn4bux4buvbcOBZ0Phu63DimfDicSQbuG7oeG7rWdJ4buvxanhu6Fn4bux4buvbuG7uWdFbsOJZ8OJ4but4buvZ+G7oeG6rkHhu7FlZ3HhurDhu6Fnw4nhu63hurrhu6FnceG6pEFnSXhnw4nhu63hu69n4buh4bquQeG7sWfDieG7m0Nnw4nEkOG6uEHhu7FnQeG7reG7lUFn4bu3RuG7oWVnSeG7m8OJZ+G7t0bhu6FnccawZ+G7n8Oyw4FnccOy4bu5Z8OJ4buv4bulQWdx4bqyZ3Hhu6dnxJBtZ+G7oeG6vm1namdwRmduQWdBw4Dhu69nw4nEkMO5QcOpw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur9R4bulQWfDieG7reG6rOG7r2dx4buvxrDhu7ln4buh4bq44bqw4buvZ8OJ4butbkHhu7Fn4buJZ+KAk2fDrWhpa2VncEZnbkFnw4xHZ+G7t+G7iGfhu7Xhu63hu51BZ+G7oeG7l0NnccO5Z8OJw7JnReG6rkHhu7Fn4bug4but4bq4Z+G6u3HDgcOzQWfhu7TEqSvDrGhoZ3Hhu6VBZ+G7tGora8OsaOG6vWVnw4nhu63hurjhurLhu6Fnw4zhu41nw6Phurjhu5VBZzB2QWfhursw4but4bqiZ8Oj4bq44buVQeG6vWdxbUHhu7FnceG7huG6qOG7oWdx4bqkQWdJeGfDieG7reG7r2fhu6Hhuq5B4buxZ+G7t29n4bug4bquQeG7sWfDieG7imfhu6BbZ8Oj4buV4buKZ3BGQeG7sWdB4bquQeG7sWdB4bux4but4buvxalDZzDhu61tQeG7rWfhu6zDgG1nw4nEkOG7r8awQWfhu7Xhu61t4buvZ8OJ4but4buvZ+G7oeG6rkHhu7HDqWcw4bq44buKZ+G7ueG6puG7r2dx4buG4bqo4buhZ+G7oOG7reG6vmfDiXjhu6Hhu61nMeG7nkBQZ8OJeUHhu61nQ+G7rcO5Z3Dhurjhu4rFqcOJZ+G7teG7pWfhu63DgcOz4buh4butZ+G7t0ZtZ+G7oeG7reG6okFnQeG7rW9nw4nhu63GoeG6uGdJb8OBZ0Hhu7Fv4buKZ2nEqeKAk+G7i+KAk8OtaGlrZ8OJw7Phu69nXeG6uOG7iuG7pcOJZ3F4QeG7rWdF4bqwZ2nDrMOsaS9dUS0x4bueQFBlZ0Hhu63hu4ZB4buxZ3HhuqRBZ0l4Z3Hhu41nSW9ncW1B4buxZ8OJ4but4buvZ+G7oeG6rkHhu7FnceG7huG6qOG7oWdB4but4buv4bun4bq4Z+G7rcOzQeG7sWfhu7nDiuG7oWdE4bq4bUFnw4nEkOG6okHhu7Fn4buh4bq+bWfhu6Hhuq5B4buxZ8OJxJB3QeG7rWfhu6HDgGfDieG6tEHhu7Fn4bu54buC4buhZ3HGoeG6uGfDieG7hmfDrGhnw4lLZ3HhurZB4buxZ0Fv4buKw6ln4bus4buvxalBZ0Ft4buKZWdB4butb2fDieG7rcah4bq4Z3FtQeG7sWfDicSQ4buvxrBBZ+G7teG7rW3hu69nw4nhu63hu69n4buh4bquQeG7sWfDieG7rcOyZ3FuZ+G7reG6suG7oWfhu6Hhu63hu5VBZ+G7tcOoZWdx4bq64buhZ+G7oeG7l+G6uGfhu7Xhu6/FqUFn4bufw7lnw4nhuq5B4buxZ+G7t27DiWfhu7lu4buvZWfhu5/DgOG7oWfhu7fhuqZDZ3FuZ+G7t27DiWfhu7Xhu61tQWfhu7XDqGfhu6Hhu4DDqWfhu6zhuqRBZ+G7i2jDqWhoaGfDicSQw4FB4buxZ8OJ4bq0QeG7sWdF4bqwZ2vEqcOpaGhoZ+G7oeG7l+G6uGfhu7Xhu6/FqUFn4bufw7lnw4nhuq5B4buxZ0Hhu63hu4ZncEZn4bu14buv4bulQWdx4buNZ3Hhu4bhuqjhu6FnceG6uuG7oWfhu6Hhu63DgWfDjOG7leG7imdwRkHhu7FnSW9n4bu1w6hn4buh4bquQeG7sWfDicSQd0Hhu61lZ3HDs8OJZ+G7scahQWfhu4lo4bqpZ+G7teG7reG6sOG7r2fhu7fhu4bhuqhB4buxZ3Hhu6dnxJBtw6ln4bus4bqkQWfDrWjDqcOtaGhn4bu5w6xncW5nw4nhu63DsmfEkOG6sOG7r2fDieG7rXLDgWfDieG7reG7r+G7pcOJZ+G7teG7pWdx4buNZ3Hhu4bhuqjhu6Fnw4nhu61G4buhZ+G7reG7r8WpQWVnccOzw4ln4but4bqkQWdsaeG6qWfDieG7r+G7pUFnceG6smfDieG7rUbhu6Fn4but4buvxalBZ0Phu63GoUFnSeG7r8Wp4buhZ0Fv4buKw6lnMOG7rXLDgWfhu7Xhu6Vn4butw4HDs+G7oeG7rWVnw4nDgW9BZ+G7n+G6smfhu6Hhuq5B4buxZ8OJxJB3QeG7rWdFw7pn4butw4FvQWfDieG7rW9B4butZ0lvw4Fn4buh4bq44bqw4buvZ8OJ4butbkHhu7FnaWlnw4nhuqbhu69lZ0XDgUHhu7FnQeG7reG7r+G7p+G6uGfhu63Ds0Hhu7Fn4bu5w4rhu6FnRcO6Z3Hhu4bhuqjhu6Fn4buG4bq4Z8OJ4buvw7lBZ8OJ4but4buvZ+G7oeG6rkHhu7FnccawZ+G7n8Oyw4FnccOy4bu5Z0Hhu63hurhn4buhxqHhurhnQ+G7reG6oEHhu7Fn4buh4but4bqwQeG7sWfhu7fDisOJZ+G7n+G7jcOBZ0Hhu61IQeG7sWfDieG7rW5B4buxZ8OJxJDhu4bhuqbhu6Fn4bu5w7XDiWVnw4nEkMOBQeG7sWdxw4BlZ+G7oeG6rkHhu7Fnw4lu4buhZ+G7rcOBb0Fnw4nhu63hu6/FqUFn4buh4bqkZ3FuZ0Phu612bWdF4bquQeG7sWdwRmfhu7Xhu6/hu6VBZ0XDumfDjMOBQeG7sWfDicSQ4buG4bqm4buhZ8OsaeKAk+G7icOpw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur/huqHhuqbhu69ncEZnbkFnw4xHZ+G7t+G7iGfhu7Xhu63hu51BZ+G7oeG7l0NnccO5Z+G7rUjhurhnReG6rkHhu7Fn4busw4HDs8OJZ+G6u3HDgcOzQWfhu7Rpamdx4bulQWfhu7TDrcOs4bq9Z8OJ4but4bq44bqy4buhZ+G7oW7hu6Fnw4zhu41n4busb2fhu7Zt4buvZWfhu6xvZ+G7oOG7reG7leG6uGfhurvhu6xvZzDEkOG6uEHhu7Hhur1n4buhw4Bnw4nhurRB4buxZ+G7ueG7guG7oWdxxqHhurhnw4nhu4Znw61oZ8OJS2dx4bq2QeG7scOpZzDhurjhu4pn4bu54bqm4buvZ+G7ocOAZ0Thurjhu4rhu6XDiWdxeEHhu61nQ+G7rcO5Z3Dhurjhu4rFqcOJZ0nhu6dn4bu3Rm1n4buh4but4bqiQWdB4butb2fDieG7rcah4bq4Z0lvw4Fnw4nEkOG6uEHhu7Fnw4nhurjGoUFnw4nhu61uQeG7sWfhu4tnSeG7hG1nROG6uG1lZ0XDgUHhu7FnceG6pEFnSXhnw4nhu63hu69n4buh4bquQeG7sWfhu7dvZ+G7oOG6rkHhu7Fnw4nhu4pnMEDhu6zhu6xnw6Phu5Xhu4pncEZB4buxZ+KAk2cw4but4buG4bqkQeG7sWfhu7nDs+G7r2cw4butbUHhu61n4busw4BtZ3Hhu41nw4nEkOG7r8awQWfhu7Xhu61t4buvZ8OJ4but4buvZ+G7oeG6rkHhu7Fn4bufw4Dhu6FnQ+G7rcOBQeG7sWfhu63DgG1lZ3HDtUNnceG7l8OJZ8OJ4but4buVQWdxw7nDqWfhuqHhu6/FqeG7oWdxw7VDZ3Hhu5fDiWdxeEHhu61n4butd0Hhu61nccO5Z3FtQeG7sWdx4buG4bqo4buhZ0HDgmfhu7dG4buhZ3HGsGfhu63DgW9BZ8OJ4butb0Hhu61nw4nEkOG7huG6puG7oWfDieG7rW5B4buxZ2tn4oCTZ8OtaGlrZ0HDuUFnQeG7rW9nw4nhu63GoeG6uGfDicSQ4buvxrBBZ+G7teG7rW3hu69nQeG7reG7r+G7p+G6uGfhu6FtZ+G7t2/hu7lnw4nEkMOBQeG7sWdB4buxb+G7imVn4but4bq44buKZ3HhurJB4buxZ+G7rW9B4buxZ+G7oeG7rcOK4buhZ8OMcmfhuq5nw4nhuq5nw4nDsuG7r2Vn4bu5buG7imfhu7nDgOG7oWdB4butw7Thu7lnceG7neG7imdB4butbUHhu61nw4nhu6/hu6VBZ3HhurJn4buh4bquQeG7sWfDicSQd0Hhu63DqWdA4butSEHhu7FnQeG7sW/hu4pnw4nhuqbhu69lZ3HhuqRBZ0l4Z8OJ4but4buvZ+G7oeG6rkHhu7Fnw4nhu6/hu6VDZ8OJw4rhu6Fn4bux4buvbWfhu6HhurBn4bu5buG7r2fhu7XDqGfhu5/DtEHhu7FncW5n4bu3bsOJZ+G7teG7rW1BZ3Bv4buKZ8OsaOG7oeG7uWfDicSQw4FB4buxZ+G7rcWpZ+G7teG7reG6uEHhu7FncMah4bu5Z+G7n8O5Z8OJ4bquQeG7scSRZ3HhurZB4buxZ8OJ4but4bqs4buvZ+G7teG7rcOAbWdxeUHhu61n4bu1w6hn4bufw7RB4buxZ3DGoeG7uWfhu5/DuWfDieG6rkHhu7Fn4bu5buG7oWfDrWhow6ln4bu44bqyw4lnReG6sGfhu6Hhuq5B4buxZ8OJxJB3QeG7rWfDicSQw7lBZ8OJ4bq44buK4bulQWfhu6Hhu4BB4buxZ0XDumdx4buG4bqo4buhZ8OJ4but4buvZ+G7oeG6rkHhu7FnceG6tkHhu7Fnw4nhu63huqzhu69lZ0Hhu63hu4ZkZzDhurhn4buf4bq0Z0Hhu5VB4buxZ+G7oeG7l0Nna2dw4bqw4buhZ+G7t8O5QWdxw7lnccawZ0Phu63hurxn4but4bqoQ2fhu7nhu5HDiWfhu6HDtcOJZ3HDuWfDieG7reG7r+G7pcOJZ+G7teG7pcSRZ0HhurDhu69ncG/hu69nw6xn4buh4bqwQeG7sWdw4buG4bqm4buvZ3HDucOpw6nDqWfhuqHhu6/FqeG7oWdxw7VDZ3Hhu5fDiWfhu613QeG7rWfDieG7rW9B4butZ8OJ4but4buVQWdxw7lnccawZ+G7ocOAZ8OJ4butxrBnQ+G7rW7DiWfhu63hurjhu4pnw4lu4buhZ3DDikHhu7FnQ+G7reG6oEHhu7Fn4buh4but4bqwQeG7sWfhu7fDisOJZ+G7n+G7jcOBZ3FtQeG7sWdx4buG4bqo4buhZ3HhuqRBZ0l4Z8OJ4but4buvZ+G7oeG6rkHhu7FnQcOCZ+G7t0bhu6Fn4butw4FvQWfDieG7rW9B4butZ8OJxJDhu4bhuqbhu6Fnw4nhu61uQeG7sWdrZ+KAk2fDrWhpa8Opw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur/hu7jhurLDiWfhu6Hhuq5B4buxZ8OJxJB3QeG7rWdE4bq4bUFnw4nEkOG6okHhu7Fn4bu14butbuG7oWfhu7dvZ3BGZ25BZ8OMR2fhu7fhu4hn4bu14but4budQWfhu6Hhu5dDZ3HDuWfDicOyZ0Xhuq5B4buxZ+G7oOG7reG6uGdxw4HDs0Fn4bu0acSpK8Spa2hnceG7pUFn4bu0aWorw6zhu4loZWfDjOG7jWcw4but4bqiZzDEkOG7huG6rEHhu7Fn4bq7MOG7reG6omfDo+G6uOG7lUHhur1ncW1B4buxZ3Hhu4bhuqjhu6Fn4bu34buvw7lBZ3BtQeG7rWdB4butb2fDieG7rcah4bq4ZWfhu7Hhurbhu7lkZ+G7oOG6rkHhu7Fnw4nhu4pn4bugW2fDo+G7leG7imdwRkHhu7FnMOG7r+G7pUFnUcOzw4lnSW9n4bug4bquQeG7sWfDieG7imfhu6BbZ1HGoeG6uGfDieG7hmfDjOG7leG7imdwRkHhu7FnSW9nMOG7reG7huG6pEHhu7Fn4bu5w7Phu69n4bus4bq44buKZ+G7rMOBb0Fn4bux4buXQ2fEkOG6usOJZ8OJ4but4buvZ+G7oeG6rkHhu7FnccawZ3Hhu53hu4pnQeG7rW1B4butZ8OJ4buv4bulQWdx4bqyw6lnUeG7leG7imfhu6Hhu612QeG7rWfhu7dvZ3HDgcOzQWdxw7ln4bufeGdFw7PDiWfhu7fhuqpnQeG7seG7reG7r8O54bu5Z8OJxJDhuqJB4buxZ0Hhu63hu5fDiWdJ4bqm4buvZ0nhu6XDiWdFw7PDiWdwb+G7r2dB4but4buXw4lnw4nEkMO5QWfDicOBb0Fnw4nhurjhu4rhu6VBZ3HDuWdF4bquQeG7sWfhu6Dhu63hurhnRW3hurhnceG6qMOJZ+G7ueG7hm1n4bu34buAZ+G7t3jhu6Hhu61nRUdnw4nhu61uQeG7sWdpaGfigJNnw61oaWrDqWdQRmduQWdJ4bqm4buvZ8OJ4bq0QeG7sWdJ4bqwQWdxxqHhurhnw4nhu4Zn4buJw61nw4lLZ3HhurZB4buxZ0Fv4buKZ+G7ueG6puG7r2dx4buG4bqo4buhZ8OJxJDhu6/GsEFn4bu14butbeG7r2fDieG7reG7r2fhu6Hhuq5B4buxZ+G7reG6pEFnaWfDieG7rW5B4buxZWdFw4FB4buxZ3Hhu6VBZ0Hhu7Fv4buKZ2lrZ+KAk2fhu4llZ3Hhu41n4butw4FvQWfDieG7rW9B4butZ8OJ4but4buvZ+G7oeG6rkHhu7FnaWho4bqpZ+G7rcOzQeG7sWfhu7nDiuG7oWfhu6HhuqRncW5n4but4bqy4buhZ8OJ4butw7JnxJDhurDhu69n4buh4but4buVQWfhu7XDqMSRZ+G7rcOBb0Fnw4nhu61vQeG7rWdxw7VDZ+G7t+G7j0FnccO5Z+G7n8O0QeG7sWdx4buXw4lnceG6tuG7r2fhu7Hhu69t4buvZ3HDgcOzQWdpZ3Hhu6VBZ+G7oW3DgWfDicSQd0Hhu61n4bu5RuG7oWdB4buG4bqm4buhZ+G7t+G7gGfDieG7reG7r+G7pcOJZ+G7teG7pWcrZ2nDrWXEqeG7ucSRZ+G7oeG7reG6uOG7nUFn4bufeGfhu63DgW9BZ8OJ4butb0Hhu61n4bu3bsOJZ3FuZ+G7ueG7kcOJZ+G7oeG6pGVn4bu5buG7r2fhu6HhuqRncW7DqcOpw6ln4bus4buvxalBZ0Ft4buKZWfhu6Fu4buhZ3HhuqRBZ0l4Z8OJ4but4buvZ+G7oeG6rkHhu7FncW1B4buxZ8OJ4buv4bulQ2fDicOK4buhZ3HDtUNnceG7l8OJZ+G7t+G7j0FnccO5Z+G7seG7r23hu69nccOBw7NBZ8OtZ3Hhu6VBZ+G7oW3DgWfDicSQd0Hhu61nK2nDrGXhu4nhu7ln4bq74buhbcOBZ8OJxJB3QeG7rWdxeUHhu61nccO5Z8OJ4butcsOBZ0Thurjhu4pn4butw4HDs+G7oeG7rWdD4but4bqgQeG7sWfhu7fhu4BnceG7huG6qOG7oWdw4bq44buKxanDieG6vWVncEZn4bu14buv4bulQWfDjMOBQeG7sWfDicSQ4buG4bqm4buhZ0Hhu7Fv4buKZ8OsaS3hu4ktw61oaWvDqWfhuqHhu6/FqeG7oWdx4bq0Z+G7oW7hu6Fn4buh4buX4bq4Z+G7teG7r8WpQWfhu5/DuWfDieG6rkHhu7FnQ+G7rcOK4buhZ0nDimfDieG7reG7r2fhu6Hhuq5B4buxZ+G7oeG7gEHhu7FnceG7jWfhu6HhuqRn4bufw7JBZ+G7rcOBb0Fnw4nhu61vQeG7rcOpZ+G7oG7hu6Fn4butw7NB4buxZ+G7ucOK4buhZGdRw7VDZ+G7t+G7j0FnccO5Z+G7rcOBb0Fnw4nhu63hu6/FqUFnw4nhu61yw4Fnw4nhu63hu6/hu6XDiWfhu7Xhu6VnSW9ncW/DgWfhu5/Ds8OJZ8OJw7PDgWfhu6HhuqRnccO5ZWfhu7Hhu6/DsuG7uWfDicOy4buvZ+G7oeG6uEHhu7FnRcOzw4lnw4nDs+G7r2fhu6Ftw4Fnw4nEkHdB4butZytnaWhlauG7uWdwRmfhu7Xhu6/hu6VBZ8OMw4FB4buxZ8OJxJDhu4bhuqbhu6Fnw6xoZy1nxKnDqWdA4butSEHhu7FnQeG7sW/hu4pn4buxxqFBZ3Hhu5Xhu4plZ8OJ4buv4bulQWdx4bqyZ8OJ4but4buvZ+G7oeG6rkHhu7FncW1B4buxZ3Hhu4bhuqjhu6Fn4buhbuG7oWdB4butb2fDieG7rcah4bq4Z3Hhu53hu4pnQeG7rW1B4butZ0Hhu63hu5fDiWfhu6HDgGfDieG7rcawZ0Hhu63DtOG7uWfhu7Xhu63huq5B4buxZ8OyQeG7rWfhu63hu4bhuqpB4buxZ3Hhu6VBZ8OJ4buv4bulQWdx4bqyZ+G7oeG7reG6uEHhu7Fnw4nDgW9BZ+G7oeG6rkHhu7Fnw4nEkHdB4butw6ln4bugw4Bn4bu54buRw4lnw4nDs+G7r2fhu63hu6/FqUFnw4nEkOG7huG6rEHhu7FnSW/DgWfDicSQ4bq4QeG7sWfDieG6uMahQWfDieG7rW5B4buxZ+G7iWfigJNnw61oaWtlZ+G7oeG7reG6ukHhu7Fnw4nhuq7hu69n4bux4but4buvZ0Hhu63hu5tBZ+G7ocOAZ8OJ4bqm4buvZ2xn4bu5buG7imfhu7nhurrhu6FlZ8OsZ+G7uW7hu4pn4bu34bq4ZWfhu4tn4bu5buG7imfhur7hu69nSW9n4buLaGfDjHJn4bquZ8OJ4bquZ8OJw7Lhu69n4buh4but4bqqZ3Hhu5fDiWVncW5n4bu34bq44bquQWfhu63DgcOzw4lnceG6skHhu7FnQeG7reG6skFnQeG7rXhDw6ln4bug4bq8QeG7sWdJ4bqm4buvZ3HDgGVnaeG7i2hn4bu3bcOBZ3HhurJB4buxZ8OJxJDDuUFn4buh4bquQeG7sWfDicSQ4buG4bqsQeG7sWdx4buG4bqo4buhZ+G7oeG7reG7r21n4bu3b+G7uWfDrGfhu6FtZ+G7t2/hu7lnSeG7r8Wp4buhZ3FtQeG7sWfhu7HDgENnQ+G7rcahQWdx4bud4buKZ0Hhu61tQeG7rWfDieG7r+G7pUFnceG6smfDieG7rXLDgWfDieG7hEHhu7FnQeG7sW/hu4plZ8OJ4buEQeG7sWfhu7Hhu6/huqzDqcOqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu57DgXDhu4pm4bq/MMOz4buvZ+G7reG6uOG7isWpQWfhu6zDgcO0QeG7sWfhu6zDgG1lZ3BGZ25BZ8OMR2fhu7fhu4hn4bu14but4budQWfhu6Hhu5dDZ3HDuWfhu61I4bq4Z+G7tsOz4buh4butZzDEkOG7huG6rEHhu7Fn4bq7ccOBw7NBZ+G7tMOtK8Otw61qZ3Hhu6VBZ+G7tOG7iSvhu4lqw6xnSW9n4bu0aitraGhnceG7pUFn4bu0aWgrw61oaOG6vWVnROG6uG1n4buhbuG7oWfDjOG7jWRn4busw4HDtEHhu7Fn4bu44buvQeG7rWVn4busw4HDtEHhu7FnUeG7guG7oWVn4busw4HDtEHhu7FnUcOzw4llZ+G7rMOBw7RB4buxZ1vhu63hurrhu6Fn4buh4buAQeG7sWdxbUHhu7FnceG7huG6qOG7oWfhu7Hhu5dDZ8SQ4bq6w4lnw4nhu63hu69n4buh4bquQeG7scOpZ0Dhu7HDgW/hu69nxJBtZWfhu6HhuqBBZ0Hhu63hu6/hu6fhurhncEZnbkFnw4nhurhn4buf4bq0Z3HDuWdx4buv4bun4bq4Z0Thurjhu4pn4bu54bquZ0Hhu63Dg2fhu63huqRBZWdx4buG4bqo4buhZ+G7oW7hu6FncXhtZ0Phu63hu4bhuqRB4buxZ+G7t2/hu7ln4buh4but4bq+Z3HGoeG6uGfDieG7hmfhu6Hhu4BB4buxZ3FtQeG7sWdx4buG4bqo4buhZ+G7oeG7rXlnccOzw4FnceG7neG7imdB4butbUHhu61nw4nhu6/hu6VBZ3HhurLDqWfhu55tQWdd4bq4w7JBZ+G7t+G7iGdQRmduQWdRxqHhurhnw4nhu4Znw4zhu5Xhu4pncEZB4buxZ+G7oW7hu6Fn4buh4bquQeG7sWfDicSQd0Hhu61nQeG6rkHhu7FnQeG7seG7reG7r8WpQ2dJb2dD4butbsOJZ8OJxJDhu6/GsEFnQeG6rkHhu7Fnw4nhu63huq5BZ8OJeUHhu61n4buh4bq8QeG7sWfhu6Fu4buhZ3F4bWdD4but4buG4bqkQeG7sWdx4buNZ+G7oeG7rXlnccOzw4Fn4buhbuG7oWdB4butb2fDieG7rcah4bq4Z+G7t+G7m0Nnw4nhu6/hu6VBZ3HhurJnw4nhu63hu69n4buh4bquQeG7sWfhu6Hhu63hu69nw4nhu6/hu6XDiWfDieG7rXLDgWfDieG7hEHhu7Fn4bux4buvbeG7r2dxw4HDs0FlZ+G7t+G7m0NnQ+G7reG7huG6pEHhu7FnbkFnQ+G7reG6oEHhu7Fn4buh4but4bqwQeG7sWfhu7fDisOJZ+G7n+G7jcOBZ8SQ4buvw7lB4buxZ+G7oeG7rcOBZ8OJ4buEQeG7sWfhu6Hhuq5B4buxZ8OJxJB3QeG7rWdxxrBnceG6sOG7r2dD4butw4Bn4bu14but4buvZ+G7ocOAZ8OJd0Hhu61n4but4bq44bqwQeG7sWdB4bux4bq44buKZ+G7reG7r8aw4bu5w6nDqi9D4bq/

Bài và ảnh: Linh Trường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]