(Baothanhhoa.vn) - Trước thực trạng tệ nạn xã hội diễn biến ngày càng phức tạp, một số tập tục lạc hậu vẫn còn tồn tại, trình độ dân trí không đồng đều, đa số đối tượng là lao động phổ thông, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn đã tác động không nhỏ đến đời sống xã hội, ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến bạo lực gia đình (BLGĐ) và công tác phòng chống BLGĐ trên địa bàn huyện Quan Sơn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

YcO04bq34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3fhu7Lhu5Hhu7Phu6Phu4nEg8Ohw43DuuG7ocO14bqv4buzY8Ot4bqvd8O0cuG7ocO14bqvw63DtMO54buhw7Xhuq9pxJFw4bqv4bujxILDreG6r8O14buRYuG6r+G7i+G7meG7ocO04bqv4buv4bqvw7Thu7XDgsOz4buh4bqvWOG7tWLhu6Hhuq/DneG7qeG7oWEvw7ThurfDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3fDlOG7iWLDrMSDw6Hhu7J54bqg4burw63huq/hu7PDtMSCw63huq/hu7N5xJHhu6HDteG6r+G7s8Oz4bqv4buhxJHhu6Hhuq/hurTDqeG6r8O04bun4buR4bqvw6zhu5Hhu43hu6Hhuq9p4buRbuG7oeG6r+G7ocO1ZMOC4bqvw61k4buhw7Xhuq93w7ThuqLDreG6r+G7s8SRdzXhuq/hu5/hu6fhu7Phuq/DvcO54bqv4buzZnfhuq/hu7NBw63huq/hu6PEkcOt4bqvw7Rm4bu14bqv4bq2aOG7oeG6r8OtcuG7oeG6r+G7s+G7peG7oeG6r+G7s8SR4buRNeG6r+G7s3nhu5nhu6HDtOG6r+G7i+G7p+G6r8Os4buH4buh4bqv4buzeeG7k+G6r+G7ncO0w7rhu6HDteG6r+G7i+G7peG7ocO14bqv4buLb+G7tTXhuq/hu4ti4bqvw73DueG6r+G7i8O54buR4bqv4buz4bqg4but4buhw7Xhuq/hu6Nk4bqv4bujYnDhuq/hu4vhu6fhu6HDteG6r3fDtMWp4bqv4buzw7TDuuG7ocO1NeG6r+G7i+G7seG7keG6r8O9w7nhu6HDteG6r+G7neG7keG7ocO04bqv4buzbuG6r8OtcuG7oeG6r+G7ocO04buRb+G7teG6r+G7ncO0ceG6r+G7ncO04bq54buh4bqv4buLw6nhuq/hu7Njw63huq/hu4vhu6fhu6HDteG6r+G7ncO0w7rhu6HDteG6r+G7ocO0dOG6r+G7i27hu6Hhuq/hu4vhu7Hhu5Hhuq/DvcO54buhw7Xhuq/hurTDqeG6r8O04bun4buRNeG6r2Xhu6HDtOG6r8O04bqg4buv4buhw7Xhuq/hu7N5xILDreG6r+G7s+G7kW534bqvw7Rww6rDreG6r8O14buRY+G7oeG6r+G7s+G7kW534bqv4buLbuG7oeG6r2nEkXDhuq/hu6PEgsOt4bqvw7Xhu5Fi4bqv4buL4buZ4buhw7Thuq84SeG7osOV4buKOeG6r+G6tmThuq/DrcO64buhw7Xhuq/hu7Njw63huq93w7Ry4buhw7Xhuq/DrcO0w7nhu6HDteG6r0nhu6LDleG7iuG6r+G7s3lt4buh4bqv4buL4buVYuG6r2lk4buh4bqvw7Thu7XDgsOz4buh4bqvWOG7tWLhu6Hhuq/DneG7qeG7oTZhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dJcMOsw4Lhuq93w43hu4nhu6Hhu7Phu4l5xIPhuq/DveG7s8OC4buj4buJXcSD4buz4buJ4bq04buzLWLhu6Phu5HDteG7oTPhuq/DreG7ieG7oeG7s+G7iXk0xIPDoWHhu5Hhu5/DteG6r8Ot4bujYsO9w71dxIPDrOG7s8O04bu14bufaeG6r+G7kcON4buJ4buh4buz4buJecSD4bqvw73hu7PDguG7o+G7iV3Eg+G6suG7kcOs4buzw7Qz4bqv4bqn4bqx4bqxd+G6tDThuq/DtOG7ieG7kcO1w7Thu7Mz4bqvw6LhurHhuqV34bq0NMSD4bqvw715w61dxIMvL+G7kTZpYnDhu7PDtGLhu6HDtMO0cGI24bq24buhL+G7oeG7ieG6ssO9L+G6t+G6q+G6seG6rS/hurfhuq3huqnDrMOi4bq34bqr4bq14bqp4bq14bq34buz4bqz4bq34bq14bq14bql4buj4bqxNuG7m3fDtTJ5XeG6peG6t+G6q8SD4bqvYuG7o+G7s13Eg8ONw7rhu6HDteG6r+G7s2PDreG6r3fDtHLhu6HDteG6r8Otw7TDueG7ocO14bqvacSRcOG6r+G7o8SCw63huq/DteG7kWLhuq/hu4vhu5nhu6HDtOG6r+G7r+G6r8O04bu1w4LDs+G7oeG6r1jhu7Vi4buh4bqvw53hu6nhu6HEg+G6ry/DoWEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd8ONYnfhu7Phu5Fw4buhxIPhuq/DveG7s8OC4buj4buJXcSD4buz4buJ4bq04buzLWLhu6Phu5HDteG7oTPhuq/DreG7ieG7oeG7s+G7iXk0xIPDoeG7nuG7p+G7s+G6r+G7s+G7kcOy4bu14bqvd8O0Z+G7n+G6r+G7i+G6oOG7rcOt4bqv4buzw7TDsuG6r8O04buRw7Phu6Hhuq/hu7PEkeG7keG6r8O04bun4buR4bqv4buzw7Thu5Hhuq/hu7Phu5nhu5/huq/DtOG7kcOy4bu14bqv4bud4buRbuG7oeG6r+G7s8O04bqiw63huq/DteG7kWLhuq/hu4vhu5nhu6HDtOG6r8O04bu1w4LDs+G7oeG6r1jhu7Vi4buh4bqvw53hu6nhu6E2YS93w6Fhd+G6r8Ot4bujYsO9w71dxIN3SXDDrMOCxIPDocOM4bu54bqvw63DtOG6oGLhuq/DrXHhuq/DreG7teG7p8Ot4bqv4buL4buRb+G7teG6r+G7s3li4bqv4buzxanhu6HDteG6r+G7s8O0w7Lhuq/hu7N5beG7oeG6r3fDtMSR4buf4bqv4bq24buR4bqv4buzcGThu6Hhuq/DtOG7tcOCw7Phu6E14bqv4buhw7ThuqDhu6HDteG6r+G7s8O04buJcOG6r+G7nW7hu7Phuq944bu1ZeG6r+G7s8O0w7nhu6HDteG6r+G7nW3huq/DvcO54bqv4buj4buRw7Phu7Xhuq/DrcOBYuG6r8OtY8Ot4bqv4bq0w6k14bqv4buzw7Thu5Xhuq/hu7N54buD4buh4bqv4bq2ZOG6r8OtY8Ot4bqv4buhw7Vk4buhw7Q14bqv4buzw4Phuq/hu6Hhurnhu5/huq/hurPhurHhurHhuqnhuq/hu4tu4buh4bqv4bqz4bqx4bq34bqpNeG6r+G7s3Bk4buh4bqvw7Thu7XDgsOz4buh4bqv4bq0ZcOC4bqveWLhuq/hurXhuq3huq3huq/hurZB4bqvSeG7osOV4buKNeG6r+G7s3lw4buhw7Xhuq/hu4tx4bqvw61x4bqv4bqz4bqx4bqv4bq2QeG6r2nEkXDhuq/hu6PEgsOt4bqv4bq24bur4buR4bqv4buhw7XhuqDhu7Hhu5Hhuq/DteG7kWQ14bqv4bq14bq34bqr4bqv4bq2QeG6r2nEkXDhuq/hu6PEgsOt4bqvw7Xhu5HhurBi4bqv4bq24but4bqvw63DtOG7peG7ocO14bqv4bq2ZOG6r+G6teG6qeG6r+G6tkHhuq9pxJFw4bqv4bujxILDreG6r+G6tuG7q+G7keG6r+G7s3lr4bqv4buJ4bufNuG6r+G7snlw4buhw7Xhuq/hu4tx4bqvacSRcOG6r+G7o8SCw63huq/hu7Phu5Hhu6HDtOG6r+G7s8O04buF4buh4bqv4bq34bqnw6Lhuq/hurZBNeG6r2nEkXDhuq/hu6PEgsOt4bqv4bud4buR4buhw7Thuq/hu7Nu4bqv4bq3w6LhurM14bqvacSRcOG6r+G7o8SCw63huq/hu7PDtOG7h+G7oeG6r+G7s8O0w7Lhuq/huq3hurfhuq/hurZB4bqv4bq2ZOG6r+G6t+G6t+G6p+G6r+G6tkHhuq/hu6PDguG6r8O0w7rhu6E24bqvWOG7tWLhuq/DrWPDreG6r+G6tkHhuq9J4buiw5Xhu4o14bqvw61x4bqv4buzw7TDsuG6r+G6tGPDreG6r+G7i+G7leG7ocO04bqv4buz4buZ4buhw7Thuq/hu7N5xJHhu6HDteG6r2nEkXDhuq/hu6PEgsOt4bqv4buz4bul4buh4bqv4buzxJHhu5Hhuq/DrOG6oOG7q+G7keG6r+G7ocO04buRb+G7teG6r8O04buZ4buhw7Thuq/hu7PDtOG6osOt4bqv4budw7Rjw63huq/hu6HDtGLhu7U14bqv4buLw7nhu5Hhuq/hu7PhuqDhu63hu6HDteG6r2nhu5Xhuq9pxJFw4bqv4bujxILDreG6r3fDtOG7heG7oeG6r+G7o+G7q+G7oeG6r+G7o2Thuq/hu4vDueG7keG6r+G7s+G6oOG7reG7ocO14bqvw4Ju4bu14bqv4buzw7RuNeG6r3fDtEHhuq/hu6HhurA14bqv4buzeWvhuq/hu4nhu5824bqv4buyw7Thu4lw4bqvw7rhu6HDteG6r+G7om3huq874bq54buh4bqv4buyw7Thu6k14bqvd8O0ceG6r+G7s3nhuqDhu6/hu6HDteG6r3fDtHLhu6HDteG6r+G6tuG6ueG7oeG6r8O0cWLhuq8t4bqv4buzw7TDuuG7ocO14bqv4buz4buR4buh4bqvw7Thu7XDgsOz4buhNeG6r8OtceG6r3nhu4Phu7Phuq/hu6HDtOG7kW/hu7Xhuq/hu6HDteG7tcOCbeG7oeG6r+G7ocO04buH4buhNeG6r+G7ocO04bqg4buhw7Xhuq/hu6HDteG7tcOCbeG7oeG6r+G7ocO04buH4buh4bqvw7XDucOt4bqveeG7jeG6r8Otw4Fi4bqv4buhxJHhu6Hhuq9pxJFw4bqv4bujxILDreG6r+G7o2Thuq/DvcSC4bqvaeG7g+G7s+G6r2nhu5nhu6HDtOG6r+G7i+G6v+G7ocO14bqvw7Xhu5Hhu6vhu5E14bqv4buzw7Thu5Fu4bu14bqvw7Thu5HDsuG7teG6r2nhu5Fu4buz4bqv4bq2b+G6r+G7ouG7tWbhu7Phuq9Xw7Ry4buhw7U14bqvw63DtMO54buhw7Xhuq9J4buiw5Xhu4o04bqv4buzw7Thu5Fu4bu14bqvw61jw63huq/hu53huqrhuq/hu6Hhurnhu6HDteG6r+G6ouG7ocO14bqv4bq04bquNeG6r8OtY8Otw7Thuq/DteG7kWXhu5Hhuq944bu1w4Ju4buz4bqv4budw7TDuuG7ocO14bqvd8O04bu54bqvw7Thu6134bqv4budw7Thu5Hhuq/hu7N5cOG7ocO14bqvw7Xhu5Fi4bqv4buL4buZ4buhw7Thuq/DrXHhuq/DvcSC4bqv4buf4buH4bu14bqv4buzw7Thu7Vo4buhNeG6r+G6tOG7teG7ocO14bqv4buL4bun4buzNuG6r+G7suG7meG7ocO04bqv4buzecSR4buhw7Xhuq/DreG7seG6r2nEkcOtNeG6r3nhuqDhu63hu7Xhuq/DrcO0w6g14bqv4buhw7XDtMOocOG6r+G7i3Hhu5E14bqv4buzw7Thu5Fu4bu14bqv4bq24buRw7PDreG6r+G7o2Thu5814bqv4budbuG7s+G6r8O0w7rhu6Hhuq/DveG7q+G7nzXhuq/hurbhu63huq/DrcO04bul4buhw7Xhuq/hu53DtMO64buhw7Xhuq/DrcO04bu14buhw7Xhuq/hu7PDtMOBw4Lhuq/DrcOA4buhw7Xhuq/hu6Nk4bqv4buhw7ThurDhu6HDteG6r+G7ocO14bu1w4Jt4buh4bqv4buhw7Thu4fhu6Hhuq9J4buiw5Xhu4o24bqv4buyeXDhu6HDteG6r+G7ncO04buR4bqvw63hu6fhu6HDteG6r+G7i+G7peG7ocO14bqvw61y4buh4bqv4buzw7Thu7Hhuq/hu6nhuq/hurbhu6vhu5Hhuq/DtGThu6HDtOG6r+G6tuG7keG6r0nhu6LDleG7ijThuq/DrcO64buhw7Xhuq/hu7Njw63huq/hu7Phu7XDgm3hu6Hhuq/hu7N54bu1w4Jv4buhNeG6r8O14buRY3Dhuq/DrEHDreG6r8Otw7ThuqBi4bqvw7Thu5HDs+G7teG6r3jhu7VlNOG6r8O9xILhuq/hurZkcOG6r8Ot4bu14bunw63huq/DrcOBYuG6r8Ot4buDd+G6r8OBw4I14bqvw63DtOG7k+G7ocO04bqveOG7tcOCb+G7oTXhuq/hu4twZOG7oeG6r+G7s8O0w7Lhuq/hu6/huq/hu5/hu6fhu7Phuq/DvcO54bqv4buL4buVYuG6r3fDtOG6oOG7qeG7ocO14bqvw61y4buh4bqvw7TEkeG7oeG6r8Otw7Ru4bqvw7Rww6rDreG6r8Otw7ThuqBi4bqveOG7tWLhu6Hhuq/hu7Phu4fhu5/huq/hu7PDtMSCw63huq/DvcSC4bqv4buLbuG7oeG6r0nhu6LDleG7ijXhuq/hurThu4nhu5/huq9J4buiw5Xhu4rhuq/hu6Nk4bqvw63DtOG7tcOCw7Phu6Hhuq954buRbeG7ocO14bqvw63DgWLhuq/hu5/GsOG7keG6r8O14buRYuG6r+G7i+G7meG7ocO0NuG6r+G7nsOq4buz4bqv4budw7Rjw6014bqvw73EguG6r8Otw7Thu4nhuq/DteG7keG7g+G7teG6r2nEkXDhuq/hu6PEgsOt4bqvw63DgWLhuq/hu6HEkeG7oeG6r+G7ocO04buH4buh4bqv4bq24buZ4bqv4buzw7TDsuG6r8Os4buRw7Phu6E14bqv4bufw6rDreG6r8OtZeG7nzXhuq/hurThu4Phu7Xhuq/DtMWp4bqv4bq24bur4buR4bqv4buhw7XhuqDhu7Hhu5Hhuq/hu7PDtOG7h+G7oTXhuq9pxJHhu6Hhuq9pw6g14bqvw7Rk4buhw7Xhuq/hurRx4bufNeG6r8OtYuG7n+G6r8Otw7Thu5Xhu7U14bqv4budw7TDuuG7ocO14bqv4buz4buZ4buf4bqvw73EguG6r8O14buR4bu3d+G6r+G7i3bhuq/hu7PDg+G6r2lt4buh4bqv4buhw7VwZOG7keG6r+G7i8Op4bqv4buzxJFw4bqv4buL4buRb+G7teG6r+G7neG7kcOz4buh4bqvw63DtHDhuq/hu6HEkeG7oeG6r0nhu6LDleG7iuG6r+G7s+G7peG7oeG6r+G7s8SR4buRNmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0lww6zDgsSDw6Hhu4rDsuG6r+G7ocO14bq54buh4bqv4buhw7XDg2I14bqvw7Xhu5Fl4buf4bqv4buzw7Thu5HDsuG7teG6r+G7s+G7meG7ocO04bqv4buzecSR4buhw7Xhuq9J4buiw5Xhu4rhuq/DrcOA4buhw7Xhuq/hu6HDtOG6oOG6r+G7s8O0xILDreG6r8O04buRw7Phu6Hhuq/hu6Lhu7Vm4buz4bqvV8O0cuG7ocO14bqvw63DtMO54buhw7Xhuq9J4buiw5Xhu4o14bqv4bu0SeG7oMOM4bqvw7Thu7XDgsOz4buh4bqvWOG7tWLhu6Hhuq/DneG7qeG7oeG6r+G7i8Op4bqvaWLhu6Hhuq/DtGThu6HDtOG6r+G7ocO04buRb+G7teG6r+G6tuG6ueG7oeG6r2ll4buh4bqvw63DtOG7l+G6r+G7i8SRcDXhuq/DtOG6oOG7q+G7ocO14bqvw6xo4buhNeG6r8OCbeG7teG6r8Ot4buF4bu14bqvw61jw63huq93w7Ry4buhw7U14bqvaWLhu6E14bqv4buhw7Vk4buhw7Thuq/hurZk4bqvw61jw63huq/hurTDqTXhuq/hu7PDtOG7leG6r+G7s3nhu4Phu6Hhuq/hurThu4fDguG6r8OsxILhu6HDteG6r+G7nW7huq/DtHDEkcOtw7Q14bqv4buzeeG7kcOy4buh4bqv4budw7Ri4buR4bqv4buzw7TEgsOt4bqvw7Thu5HDs+G7oeG6r8OtY8Ot4bqvw7Xhu5Fl4buR4bqvd8O0Y3fhuq/DrWLhu6Hhuq/hu7PDtOG7kcOzd+G6r3fDtHLhu6HDteG6r8Otw7TDueG7ocO14bqvSeG7osOV4buKNuG6r+G7iuG7peG7ocO14bqv4buzw7Thu7Hhu5Hhuq/hu7PDtGThu6HDtOG6r+G7o2Z34bqvaWLhu6Hhuq/DrcO04buX4bqv4buLxJFw4bqvd8O0cuG7ocO14bqvw63DtMO54buhw7Xhuq9J4buiw5Xhu4o24bqvSWLhu6Hhuq/DrcO04buX4bqv4buLxJFw4bqvw63hu4N34bqvw7Thu7XDgsOz4buhNeG6r+G6tMOpNeG6r+G7s8O04buV4bqv4buzeeG7g+G7oeG6r+G7s8O04bqg4bux4buhw7Xhuq/hurThu7XDgm3hu6Hhuq/hu4vhuqDhu63DreG6r8Otw4Hhu6HDteG6r8Otw7nhuq/hurZk4bqv4bud4buRw7Phu6Hhuq/hu7NwZOG7oTXhuq/hu4vDqeG6r3fDtGPhu7Phuq/DtOG7tcOC4bqv4buL4bqg4butw63huq/hu7N5Y8Otw7Thuq/hu6HDtOG7kcOz4bufNeG6r8O14buR4bu3d+G6r8Otw7Thu5Phu6HDtOG6r3jhu7XDgm/hu6Hhuq/hu7N54buRw7Lhu6Hhuq/hu53DtGLhu5Hhuq/hu7PDtMSCw63huq/DtOG7kcOz4buh4bqv4buhw7XDtOG7kW3hu5/huq/hu6Lhu7Vm4buz4bqvV8O0cuG7ocO14bqvw63DtMO54buhw7Xhuq9J4buiw5Xhu4rhuq/hu7N5beG7oeG6r+G7i+G7lWLhuq9pZOG7oTbhuq9JbeG7oeG6r8OtxJHhu6HDtOG6r+G7i3E14bqvw7Thu7XDgsOz4buh4bqv4buhw7Thu4fhu6Hhuq954bun4buhw7Xhuq/DrWPDreG6r+G7n8O64bqvw7Thu5nhu6HDtOG6r3fDtHLhu6HDteG6r8Otw7TDueG7ocO14bqvSeG7osOV4buK4bqv4buzeW3hu6Hhuq/DreG7qeG6r8O94buv4bqv4buzeeG7kcOy4buh4bqv4budw7Ri4buR4bqv4budbuG6r8O0cMSRw63DtOG6r8O0ZOG7ocO04bqv4buL4bun4buhw7Xhuq93w7Ry4buhw7Xhuq/DrcO0w7nhu6HDteG6r0nhu6LDleG7iuG6r+G6tmThuq/hu4tv4bqvY+G7oeG6r+G7s+G7tcOCbeG7oeG6r+G7s3nhu7XDgm/hu6E14bqvw7Xhu5FjcOG6r8OsQcOt4bqv4buLxJFw4bqv4buL4bqiw6014bqv4bujw7nhu5Hhuq/DvcO54buhw7Xhuq/hu7N5cOG7ocO14bqvw7Xhu5Fi4bqv4buL4buZ4buhw7Thuq874buRw7Phu7Phuq/hu6Bi4bufNOG6r+G7s8O0xILDreG6r8O04buRw7Phu6Hhuq/DrcO04buRbuG7oeG6r+G7o+G6oOG7rcOt4bqvd8O0Y+G7s+G6r+G7s3nhu5HDsuG7oeG6r8O14buRYuG6r+G7i+G7meG7ocO04bqv4buzeW3hu6Hhuq/hu4vhu5Vi4bqvaWThu6Hhuq/DtOG7tcOCw7Phu6Hhuq/hu4tu4buh4bqv4buh4bq54buf4bqv4bqz4bqx4bqz4bqxNeG6r+G7s+G7heG7n+G6r+G7ocO04buZ4buh4bqv4buLbuG7oeG6r+G7oeG6ueG7n+G6r+G6s+G6seG6teG6sTThuq/hu7PFqeG6r8Otw7ThuqLDreG6r+G7s2Z34bqvw7Thu7Xhu4Phu6Hhuq/hurZk4bqvw7Xhu5Fj4buf4bqvw71j4buz4bqvw61jw63huq/DtHDEkeG7s+G6r+G7i+G7p+G7ocO14bqvd8O0cuG7ocO14bqvw63DtMO54buhw7Xhuq9J4buiw5Xhu4rhuq/DrcO0cOG6r8OtY8Ot4bqvaWLhu6Hhuq/DrcO0w4Hhuq/hu6HDtOG7kcOz4buf4bqvw63hu4fhu7Xhuq/hu6PEkcOt4bqvaeG7p+G6rzjDjeG7okk54bqv4oCcw5Xhu5Fi4bqv4buL4buZ4buhw7Thuq93w7Rj4buz4bqv4buzeeG7kcOy4buh4bqvaW/hu6Hhuq/hurbhurDhu6HDteKAnTXhuq/DrWPhu6Hhuq9p4bun4bqv4bujZOG7n+G6r8Otw7rhu6HDteG6r+G7s2PDreG6r+G6tuG6ueG7oeG6r8O0cWLhuq/DteG7kWLhuq/hu4vhu5nhu6HDtOG6r8Ot4bup4bqvw73hu6/huq/hurZk4bqv4buzxanhuq/DrcO04bqiw63huq/DrWPDreG6r8O04bun4buR4bqv4buzw7Thu5Hhuq/hu7Phu5nhu5/huq/DtOG7kcOy4bu14bqv4bud4buRbuG7oeG6r+G7s8O04bqiw63huq/hurZv4bqvw7Xhu5Fi4bqv4buL4buZ4buhw7Q14bqvd8O0cuG7ocO14bqvw63DtMO54buhw7Xhuq9J4buiw5Xhu4o2NjZhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dJcMOsw4LEg8Oh4buK4bqg4butw63huq/DrcO0c+G7oeG6r+G7s3nhu5HDsuG7oeG6r+G7ncO0YuG7keG6r+G6tOG7h8OC4bqvw6zEguG7ocO14bqv4buL4buRw7Lhu5/huq/hu5/DuuG6r8O04buZ4buhw7Thuq93w7Ry4buhw7Xhuq/DrcO0w7nhu6HDteG6r0nhu6LDleG7ijXhuq/hu7PDg+G6r+G7oeG6ueG7n+G6r+G6s+G6seG6seG6qTXhuq/hu7PDtOG7leG6r+G7s3nhu4Phu6Hhuq9Y4bu1YuG7oeG6r8Od4bup4buh4bqv4buLw6nhuq/hu7PDtGThu6HDtOG6r+G7o2Z34bqv4buL4bqg4butw63huq/hurfhuq/DjeG7oknhuq/DteG7kWLhuq/hu4vhu5nhu6HDtOG6r3fDtGPhu7Phuq/hu7N54buRw7Lhu6Hhuq9pb+G7oeG6r+G6tuG6sOG7ocO14bqv4bq2ZOG6r+G7ocO0ceG7n+G6r3fDtHLhu6HDteG6r8Otw7TDueG7ocO14bqvSeG7osOV4buKNeG6r+G7i27hu6Hhuq/hu6Fiw4Lhuq/hu7PDtOG7leG6r+G7s3nhu4Phu6Hhuq/hu4vDqeG6r+G7ocO04buH4buh4bqveeG7p+G7ocO14bqv4buzw7Rk4buhw7Thuq/huqXhuq/DjeG7okk24bqvw43DtOG7leG6r+G7nsSRw63huq/hu7LDtOG7leG6r8OM4buV4buhNeG6r8Otw7TDgeG6r+G7ocO04buRw7Phu5/huq/DjeG7oknhuq/DteG7kWLhuq/hu4vhu5nhu6HDtOG6r3fDtGPhu7Phuq/hu7N54buRw7Lhu6Hhuq9pb+G7oeG6r+G6tuG6sOG7ocO14bqv4budw7Thu7Xhuq/huqc14bqv4buzw7Thu5Xhuq/hu7N54buD4buh4bqvWOG7tWLhu6Hhuq/DneG7qeG7oTXhuq/DrcO0cOG6r2nhu5Fu4buzM+G6r+G7im7hu6Hhuq/hu6Fiw4Lhuq/DjeG7oknhuq/DrXHhuq/hurXhurHhuq/hu7PDtGThu6HDtOG6r+G6tuG7kW3hu6Hhuq/hu7PDtGLhu5/huq/DteG7kWI14bqv4bujxILDreG6r+G7o+G6oOG7reG7ocO14bqv4buhcuG7ocO14bqvw63DueG7s+G6r+G7o2Thuq/hu4twZOG7oeG6r+G6tuG7kW3hu6E14bqvw7Thu6fhu5Hhuq/hurbhu5Ft4buh4bqv4bq2ZOG6r8OtY8Ot4bqvw61j4bqv4buhw7Thu4fhu6Hhuq/DteG6oOG7qeG7ocO14bqv4bufaOG7tTbhuq/DjeG7oknhuq/hu7PFqeG6r8Otw7ThuqLDreG6r8O94buR4buhw7Thuq/DtHDEkeG7s+G6r+G7i+G7leG7ocO04bqv4bud4bqm4bqvw7Rk4buhw7Xhuq944bu14bqk4bqv4bq24bur4buR4bqvw61jw63huq/hu6Hhu6fhu5Hhuq/DrOG7teG7ocO14bqv4buhw7ThuqDhuq/hurThu4fDguG6r8OsxILhu6HDteG6r8O14buRYuG6r+G7i+G7meG7ocO04bqv4buhcOG6r+G7g+G7nzXhuq9p4buZ4buhw7Thuq/hu4vhur/hu6HDtTXhuq/hu7Phu5Fu4buh4bqvaeG7pzXhuq/DtMSR4buhw7Thuq93w7Thu7fDrTThuq/hu6Nt4buh4bqvY+G7oTXhuq93w7Rt4bqvd8O0Y+G7oeG6r8OtY8Ot4bqvw7Rk4buhw7Thuq/hurbhu5Hhuq9J4buiw5Xhu4o14bqvw61jw63huq9p4buRw7Phu6Hhuq93w7Rjd+G6r3fDtHLhu6HDteG6r8Otw7TDueG7ocO14bqvSeG7osOV4buKNuG6r+G7isOqw63huq9p4buRw7Phu7M14bqv4bq2ZHDhuq/DrWPDreG6r+G7ocO1ZMOCM+G6r1jhu7XDucOt4bqv4buzbuG6r8O0xJHhu6HDtOG6r3fDtOG7t8Ot4bqvOOG6s+G6sS3hurU5NeG6r8OV4buRYuG6r+G7i+G7meG7ocO04bqvO+G7kcOz4buz4bqv4bugYuG7n+G6rzjhurPhuqkt4bqnOTXhuq/hu7LDtG7huq/DteG7keG7q+G7keG6r+G6tHFi4bqvaXThuq9pxJFw4bqv4bujxILDreG6r+G7i8O54buR4bqv4bq24bur4buR4bqvd8O0QeG6r+G7oeG6sOG6rzjhurPhuqUt4bq34bq3OeG6r8O04bq94buhw7Xhuq/hu6Hhurnhu5814bqvw43hu6JJ4bqv4buLb+G7teG6r+G7s8Wp4bqvw63DtOG6osOt4bqvw7RwxJHhu7Phuq/hu4vhu6fhu6HDteG6r+G6tuG6ueG7oeG6r8O0cWLhuq/igJPhuq/hurbhurnhu6Hhuq/hu6HDtcO0w7M14bqv4bq04buHw4Lhuq/DrMSC4buhw7Xhuq/DrWPDreG6r+G7s+G7kcOy4bu14bqvd8O0Z+G7n+G6r8OtceG6r+G7oeG7p+G7keG6r8Os4bu14buhw7Xhuq/hurZv4bqvw7Xhu5Fi4bqv4buL4buZ4buhw7Thuq/hurZk4bqv4buzxanhuq/DrcO04bqiw63huq9p4buRw7Lhu7Xhuq/DrOG7keG7jeG7oeG6r+G7ocO04bq94buf4bqv4buzeeG7tcOCb+G7oeG6r+G7s2Xhu5Hhuq/DrWPDreG6r+G7s8O0w7rhu6HDteG6r+G7i+G7kcOzd+G6r8O14buR4bqw4bqvw7Xhu5nhu6Hhuq/hurZk4bqvd8O0Y+G7s+G6r8O04bu1w4Lhuq/DrWPDreG6r8O14buRY+G6r+G7s3nhu5Xhuq/hurbhurnhu6Hhuq/DtHFi4bqvw7Xhu5Fi4bqv4buL4buZ4buhw7Thuq874buRw7Phu7Phuq/hu6Bi4bufNeG6r+G7neG6quG6r+G7oeG6ueG7ocO14bqv4bqi4buhw7Xhuq/hurThuq414bqv4bq04buHw4Lhuq/DrMSC4buhw7Xhuq/DteG7kWLhuq/hu4vhu5nhu6HDtOG6r+G6tuG6ueG7oeG6r8O0cWI14bqv4buzw4Phuq/hu4tx4bqv4bujxIJi4bqvw63DtHPhu6Hhuq/hu7Phu5Fu4buz4bqv4bufQcOt4bqv4bq24bq54buh4bqv4buhw7XDtMOzNeG6r+G7s+G7kcOy4bu14bqvd8O0Z+G7n+G6r+G7i8Oqw63huq/DveG6u8Ot4bqv4buzw7Ri4buf4bqvw7Xhu5Fi4bqvw7Thu6fhu5Hhuq/hu7PDtOG7keG6r+G7s+G7meG7n+G6r8O04buRw7Lhu7Xhuq/hu53hu5Fu4buh4bqv4buzw7ThuqLDreG6r8O14buRYuG6r+G7i+G7meG7ocO04bqvw63hu4N34bqv4bq0w6k14bqvw7Thu7XDgsOz4buhNuG6rzvhu6vhu5Hhuq/hurZi4buR4bqv4buzeXLhuq/DrcOBYuG6r+G7n+G7meG7ocO0NeG6r8OtY8Ot4bqv4buzw7Rk4buhw7Thuq/hurbhu5Ft4buh4bqvaWLhu6Hhuq/DrcO0w4Hhuq/hu6HDtOG7kcOz4buf4bqvw43hu6JJ4bqvw61y4buh4bqvd8O0w7nhu5Hhuq/DtOG7rXfhuq/hurbhu6vhu5Hhuq/DrcO04buT4buhw7Thuq944bu1w4Jv4buh4bqvw7RyYuG6r8O14buRZeG7keG6r+G7s8O0ZOG7ocO04bqvw63DuuG7ocO14bqv4buhw7Thu5Fv4bu14bqv4bq2QeG6r+G6tuG7kcOzw63huq/DteG7h8OC4bqv4buf4buD4buz4bqvYuG7oeG6r+G7oeG7keG7ocO04bqv4buzeWbhu7Phuq/hu7PEguG6r+G7r+G6r8Ot4bup4bqvw73hu6/huq/hurZk4bqvSeG7osOV4buKNuG6r+G7isO54buR4bqv4bq24bur4buR4bqvw7Xhu5Fi4bqv4buL4buZ4buhw7Thuq/DrXHhuq/DtHBk4buh4bqvw61l4buhw7Thuq93w7ThuqLDreG6r+G7s8SRdzXhuq/hu6HDteG7tcOC4bqvw63hu6nhuq/hu7Ni4buh4bqv4bq2duG6r+G7i+G6oOG7rcOt4bqvaWLhu6Hhuq/DrcO0w4Hhuq/hu6HDtOG7kcOz4buf4bqveOG7tWLhu6Hhuq/hu7Phu4fhu5814bqv4buzw7ThuqDhu7Hhu6HDteG6r+G6tOG7tcOCbeG7oeG6r8O14buR4bu3d+G6r+G7i3Y14bqvw7Rk4buh4bqvw7Xhurvhu6Hhuq/hu6HDtOG7kW/hu7Xhuq/DrcOqd+G6r+G6tuG7reG6r8Otw7Thu6Xhu6HDteG6r+G7s3nhu6/huq/hurZv4bqvw73DueG7ocO14bqvw7TEkeG7ocO04bqvd8O04bu3w63huq9pbeG7oeG6r+G7ocO0YuG7tTXhuq/DtXF34bqvd8O04buF4buh4bqv4buhw7Xhurnhu6Hhuq/hu6HDtcODYuG6r+G6tmThuq/DteG7kWXhu5/huq/hu7PDtOG7kcOy4bu14bqv4buz4buZ4buhw7Thuq/hu7N5xJHhu6HDteG6r2nEkXDhuq/hu6PEgsOtNeG6r+G7o8OC4bqvw7TDuuG7oeG6r+G7s3lt4buh4bqv4buL4buVYuG6r2lk4buh4bqvw7Thu7XDgsOz4buhNuG6rzvhu5Phuq/hu6HDtOG6oOG6r+G6s+G6r8Otw6p34bqv4bq24but4bqvw63DtOG7peG7ocO14bqvw7Xhu5Fi4bqv4buL4buZ4buhw7Thuq/DrcO04buV4bqv4buicuG6r+G7ssO04buV4bqv4bugw7Xhu7XDuuG7oeG6ry3huq/DlGThuq874bq54buh4bqv4buycGXhu6Hhuq/hurZk4bqvw5Rk4bqv4buyw7Thu5Xhuq/hu6Lhu4fhu5/huq8t4bqv4bugw7Xhu4fhu6Hhuq874bq54buh4bqv4bug4buRbeG7oeG6r+G7s3nhuqDhu6vDreG6r+G7i+G7h8OC4bqv4buzw7ThuqDhu7Hhu6HDteG6r+G6tGXDguG6r3li4bqv4bujQcOt4bqv4buLQcOtNeG6r+KAnMOt4bup4buf4bqv4budw7TDuuG7ocO14bqv4bujZOG7ocO0NeG6r8OtYuG7ocO04bqv4budw7TDuuG7ocO14bqv4buhw7Vz4buz4oCc4bqv4buhw7ThuqDhu6HDteG6r8OtY8Ot4bqvw7rhu6HDteG6r8Otw7Thu6Xhu6HDteG6r+G7ncO0w7rhu6HDteG6r8Otw7Rw4bqv4bq24but4bqv4buzw7Ri4buf4bqvw7Xhu5Fi4bqvw73hu5Hhu6HDtOG6r8O0cMSR4buz4bqvw43hu6JJNuG6r8OdYuG7teG6r+G7ocO04buRb+G7teG6r+G7o+G7heG7oeG6r+G7i+G6oOG7rcOt4bqvw61jw63huq/hu7PDtGThu6HDtOG6r+G6tuG7kW3hu6Hhuq9pYuG7oeG6r8Otw7TDgeG6r+G7ocO04buRw7Phu5/huq/DjeG7oknhuq/hurZm4buh4bqv4buL4bun4buhw7U14bqv4buzw7Thu7XDgm7hu7Phuq93w7RBw6014bqvw61l4bqv4bqz4bqvw63Dqnfhuq/hurbhu63huq/DrcO04bul4buhw7Xhuq/hu4tv4bu14bqv4buzw7Ri4buf4bqvw7Xhu5Fi4bqvw73hu5Hhu6HDtOG6r8O0cMSR4buzNeG6r8O04buRw7Phu6Hhuq/hu4ti4buhw7Xhuq/DvcO54buhw7Xhuq/DtMSR4buhw7Thuq93w7Thu7fDrTZhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dJcMOsw4LEg8Oh4buKY+G7ocO04bqvw7Xhu5Fj4bqv4bq2b+G6r8Otw7rhu6HDteG6r+G7s2PDreG6r3fDtHLhu6HDteG6r8Otw7TDueG7ocO14bqvSeG7osOV4buKNeG6r2lk4bqv4bui4bqg4bup4buhw7Xhuq/hu7LDtOG7leG6r8OUxJHhu6HDtDXhuq9Xw7Rx4bqvw43DtMOB4bqv4buz4buVw63DtOG6r+G7tEnhu6DDjOG6r8O04bu1w4LDs+G7oTXhuq/DrcO0cOG6r2nhu5Fu4buzM+G6r8OU4buRw7Phu6HhurfhurUv4bq34bq14bqv4bq0w6k14bqv4buzw7Thu5Xhuq/hu7N54buD4buh4bqv4buLw6nhuq/hu7PDtGThu6HDtOG6r+G7o2Z34bqvaWLhu6Hhuq/DrcO04buX4bqv4buLxJFw4bqvw63DuuG7ocO14bqv4buzY8Ot4bqvw7Xhu5Fi4bqv4buL4buZ4buhw7Q14bqvw61x4bqv4bqpL+G6t+G6teG6r+G6tMOpNeG6r+G7s8O04buV4bqv4buzeeG7g+G7oeG6r+G7s8O0ZOG7ocO04bqv4bujZnfhuq/hu5/DuuG6r8O04buZ4buhw7Thuq93w7Ry4buhw7Xhuq/DrcO0w7nhu6HDteG6r0nhu6LDleG7ijXhuq/hurXhurEv4bqrw6Lhuq9pZeG7oTXhuq/hu53DtOG7teG6r3fDtMO54bqv4buzw7Rk4buhw7Thuq/hu6Nmd+G6r+G7i+G6oOG7rcOt4bqvw43hu6JJ4bqvw7Xhu5Fi4bqv4buL4buZ4buhw7Thuq93w7Rj4buz4bqv4buzeeG7kcOy4buh4bqvaW/hu6Hhuq/hurbhurDhu6HDtTY2NuG6r+G7imLhuq/DvcO54bqvw61jw63huq/DjeG7oknhuq/DveG7keG7ocO04bqvw7RwxJHhu7Phuq/DrXHhuq/hu6Phu6Xhu6HDteG6r8O1w7TEqXfhuq/hu6Hhu6fhu5Hhuq/DrOG7teG7ocO14bqv4buz4bu1w4Jt4buh4bqv4buzeeG7tcOCb+G7oeG6r+G7ouG7tWbhu7Phuq9Xw7Ry4buhw7Xhuq/DrcO0w7nhu6HDteG6r0nhu6LDleG7ijXhuq/DteG7kWNw4bqvw6xBw63huq/hu53hu5Fu4buh4bqv4buzw7ThuqLDreG6r+G6tOG7h8OC4bqvw6zEguG7ocO14bqv4buL4bux4buR4bqvw73DueG7ocO14bqvw7Xhu5Fi4bqv4buL4buZ4buhw7Q2Njbhuq/hu6DDtXBk4buR4bqveWI14bqv4buh4bun4buR4bqvw6zhu7Xhu6HDteG6r3fDtHLhu6HDteG6r8Otw7TDueG7ocO14bqvSeG7osOV4buK4bqvw61y4buh4bqv4buL4bqg4butw63huq/DrUHhuq/hu7PDtMOy4bqvw7RxYjXhuq/hu6Phu6Xhu6HDteG6r8O1w7TEqXfhuq/DrWPDreG6r3fDtHDhu6HDteG6r+G7s3lkcOG6r+G7s3Bk4buh4bqvw6zhu4fhu6Hhuq/hu4twZOG7oeG6r+G7nW7hu7Phuq/hurThu4fDguG6r8OsxILhu6HDteG6r+G7i+G7seG7keG6r8O9w7nhu6HDteG6r+G6tuG6ueG7oeG6r8O0cWI14bqv4bq04buHw4Lhuq/DrMSC4buhw7Xhuq/DteG7kWLhuq/hu4vhu5nhu6HDtOG6r+G6tuG6ueG7oeG6r8O0cWLhuq/hurZk4bqvd8O0cOG7ocO14bqv4buzeWRw4bqv4bq04buHw4Lhuq/DrMSC4buhw7Xhuq/hu6HDuuG7ocO14bqv4buzw7TDuuG7oeG6r+G7n+G7q+G7kTY2NuG6r2Evd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd8OdcOG7tXnDreG7icSDw6FJZOG7keG6r+G6tmThuq9l4buhw7Qz4bqv4bueYuG7keG6r1fDtOG6oOG7qeG7ocO1YS93w6E=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]