Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, ngày 20/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ra Chỉ thị số 04/CT-TTg về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch này. Sau đây là toàn văn Chỉ thị:

Tin liên quan

Đọc nhiều

MWxhOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fhu6pt4burw7Thu4M3MuG7qmx3OOG7q3l04buTazjhur9sw7I44buHw6Lhu5k44bq/ZeG7pzjDquG6s+G6v2w4w7Vs4buf4buTazjhur9sw6044buBw7Phur9sOOG7q+G6pTjDtMO64buTOOG6v2zEkeG7sTjhu6ZsbTEvbGEyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunTOG7g+G6t+G7gTcy4buqxrB5dOG6vzjhu4FtxKnhu5M4w6ptw63hu5M44bunbMO94bq/OOG7q8Oi4bunOOG6v3fhurc44buBw7Phur9sOOG7q+G6pTjDtMO64buTOOG6v2zEkeG7sTjhu6ZsbVs44buTa+G6teG6oDjDoTkvw6FbOOG7qmx3OOG7q3l04buTazjhur5sbuG7k2w44bunbHc44buSa+G7seG6oMSp4buTOD3hu7HEkeG7kzjhu6Zs4but4bq/OOG7h+G6pzjGsOG6tzjhur5sw7I44burbMOzOOG7qeG7nzg54bqhL+G6vuG7qi3hu6rhu6prOEHDrDhBbeG7i+G6vzjhu6vGsG3hu4nhu5M4w7Vs4bq3bTjhu4fhu6Hhu5NrOMOqcDjhur/hurPhur84a23huqVtOOG7p2zhurPhu6c44bq/ZeG7pzjDquG6s+G6v2w4w7Vs4buf4buTazjhur9sw604w6rhu4vhu5NsOOG7gcOz4bq/bDjhu5PhurXhuqBdOOG7qOG6t+G7sTjhu4fEkeG6oDjDtOG6tTjhu6vhu5nhurXhu5M4QeG6reG7kzjhur5sw7I44burbMOzezEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzIxbeG7kWs44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G6v+G7keG7qS3hu6ds4buZ4bur4buZNzjhu6tt4burw7Thu4MuN+G7qmx3OOG7q3l04buTazjhur9sw7I44buHw6Lhu5k44bq/ZeG7pzjDquG6s+G6v2w4w7Vs4buf4buTazjhur9sw6044buBw7Phur9sOOG7q+G6pTjDtMO64buTOOG6v2zEkeG7sTjhu6ZsbThsb+G7k2w44bql4buTbDhhNzjhu6nGsOG6vy43Ly/hur/hu4Hhu5Ndw6rhurfhu5nhu6ts4bq34buTbGzhu5nhurddQeG7ky/hu4Hhu4Phu6nDteG7q+G7meG7py/hu5Phu4PDgeG7qS9h4bqxOcSDL2HEg8SD4buB4bqhOeG6seG6oeG6o+G6o+G6o+G7q+G6scOhw6HhurHDtGFd4buP4bunazc44bq3w7Thu6suN+G7qmx3OOG7q3l04buTazjhur9sw7I44buHw6Lhu5k44bq/ZeG7pzjDquG6s+G6v2w4w7Vs4buf4buTazjhur9sw6044buBw7Phur9sOOG7q+G6pTjDtMO64buTOOG6v2zEkeG7sTjhu6ZsbTc44buB4bq34bur4bq3LeG7p2zhu5nhu6vhu5kt4buZxrBta23hu5PhurfDtC3hu6nGsOG6vy43bOG7q+G7q+G7p+G7qXsvL+G6v+G7geG7k23hu5FrXUFt4buD4bur4buT4bq34buR4bunw7Thu7Hhu6ldQeG7ky/hu6vDo8OhOS/hu7Hhu6fDtOG7meG6t+G7geG7g+G7gS9temzhu6nhurcvw6E5YeG6sV85w6Ffw6E5L+G7q+G7q8OAQeG7k1/hu6ts4bq3bV/Dqm3hu5NsX+G7p2zhu5nhu5NrX+G6v2zhu5nhu5NrX+G7gW3hur9sX+G7q+G6t1/DtOG7meG7k1/hur9s4bq34buxX+G7p2xtX2HDo8Og4bqxw6E5xIM54bqjX8OgxIPDocSDYeG6oWFd4buP4bunazc4LzLhur7hurPhu5M4w6pwOEHhu6/hu5NrOE1NWzjhur524bq/OOG7qmzhu604JFs4w7Rl4bqgOOG7keG6veG7sTjDgOG7heG7qzjhu5NrbG3hu4vhu5E44burxrBp4buTOOG7h+G6teG7kzjDtMO64buTOOG7q8OibThscDhrbeG6tzjhu4dv4buTbDjhu6Phu5NrOOG7kmvhu7HhuqDEqeG7kzhA4bqt4buTOMOVbOG6t+G7k2xbOOG7q2zhu6Phu5M44buQ4bq54buxOMOUxJHhu5FbOMOA4bqnOOG7huG7o+G7k2s44buG4bujOCBMeeG7k2s4TOG6tVs44buqbOG6s204w4pv4buTbDBdOCDhuqThu5Nsezjhu6ps4buxOEzhu5nhurVtL+G7quG7qj1A4buSMDEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLhu6ps4buD4buZOOG7q2zhu6Phu5NrOOG7q23hu5M44bur4buzOOG7qnE44bq/bMO94bq/OOG7qmzhu6044bqgOOG7q2zDrThrbXRtOCDhu5hN4buCMFs44buHw63hu5M44buT4bq34bqgOOG7h+G6pzjhur/hu5U4w6E5OMWp4bux4buf4bq/OGtt4bq3OMOA4buxZeG7qzhsbeG7i+G7kzjDquG7i+G7k2w44buBw7Phur9sOOG7q+G6pTjDtMO64buTOOG6v2zEkeG7sTjhu6ZsbThB4bq1OOG7h+G6pzjhur/hu5U4bHPhu5M4YVs54bqvOOG7q8awbeG7i+G7sTjhur/hu5nhu5M4w7TDuuG7kzjDquG7sXDhur844bunbOG6pW044burbWnhu7E4bHfhuqBdOOG7qsOibTjhu6rGsOG7seG7k2s4xajhu7Hhu5/hur9bOOG7q2zhu4Phu5k44burbOG7o+G7k2s44burbeG7kzjhu6vhu7M44buYTeG7gjhB4bq1OOG7qnE44bq/bMO94bq/OOG7kuG7o+G7k2s4w7R5c+G7k2s4w5RtaeG7kzhsw7rhu6c4xanhu7Hhu5/hur84IErhurbhu5gwWzjhu6vhu7M44buTa+G6teG6oDjDoC/huq8vw6E5YeG6rzjhu4fDreG7kzjhu5Nr4bq14bqgOGHEgy/DoS/DoTlh4bqxWzjhu4fhuqc44bq/4buVOGE54bqjOHE44buBw7Phur9sOOG7q+G6pTjDtMO64buTOOG6v2zEkeG7sTjhu6ZsbTjDgOG7sWXhu6s4bG3hu4vhu5M44burw6JtOMOh4bqjOOG7q8Oy4buTbDgg4burxrDhu5nhu5NrOOG7h+G7lTjhur/hu5U44burw7Lhu5NsOEDEkeG7kzjhu5Lhurfhu5E4QeG6tTjFqOG7seG6peG7k2s44buG4buj4buTazhrw6nhu5M4w6ptaeG7kzhrbXRtOEF0bThAbeG7i+G7qzjhu5Lhurfhu5EwOEHhurU44buH4bqnOOG6v+G7lThsc+G7kzjhurHhuqM5XTk5OTjhur/hu5nhu5M4w7TDuuG7kzjhur/hurPhur84w7Thu5nDom04w6rhu7Fw4bq/OOG7p2zhuqVtOOG7q21p4buxOGx34bqgXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLhu6ps4buD4buZOMOq4bqz4buZOOG6v+G6s+G7mTjhur934bq3OMOKcDjhu5Lhu6Phu5NrOOG7k2tsbeG7i+G7pzhB4bq1OOG7pmzhurPhu6s44burxrBt4buJ4buTOOG7k+G7o+G7k2s44burbOG7o+G7k1s44burxrDhu5nhu5NrOOG7q2x1bThrbeG6t+G7kzhB4buz4bq3OMWp4bux4bq3OOG7h+G6pzjDgOG7sWXhu6s4bG3hu4vhu5M4w6rhu4vhu5NsOOG7gcOz4bq/bDjhu6vhuqU4w7TDuuG7kzjhur9sxJHhu7E44bumbG044burw6JtOGzhurdtOGxwOOG6v2zhuq3hu5M44buT4bux4bujbTjhu6vDom04bOG6t204w4Dhuqc44bq/d+G6tzjhu6vDsuG7k2w4THnhu5NrOCRp4buTOEHhurU44bup4bqz4buxOGxwOOG6v2zhuq3hu5M44buT4bux4bujbTjhu6vDom044buRcOG7qzjDgOG6pzjhur934bq3OOG7q8Oy4buTbDjhu6ps4bqzbTjDim/hu5NsXTjhu5Jr4bux4bqgOOG6v3M44buBw7Phur9sOMOq4buL4buTbDjDtMSR4bqgOMO04bq34buTOOG7gW3hu4vhu5M4xrBw4buTa1s4w7ThurXhu5E44bql4buTbDhsecO54buTazjDtHThu5M44buHw63hu5M44bunbOG6s+G7qzjhu6vGsG3hu4nhu5M44bq/bOG6reG7kzjhu5Phu7Hhu6NtOOG7q8aw4buZ4buTazjhu6tsdW04a23hurfhu5M44burdG04w7ThurU4xrBl4burOOG6v+G6t+G7mV0xL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcy4buqbHc44bureXThu5NrOOG6vmxu4buTbDjhu6dsdzjhuqBp4buxOOG6v8Op4buxOOG6v+G6s+G6vzjDqnA44burxrB5w7nhu5NrWzjhu6tsdzjhu6vGsHnDueG7k2s44bq/czjFqeG7seG6t+G7kzjhu5Nr4bq34buTazjDqnBbOOG6v3M4xanhu7Hhurfhu5M44burbOG7sXDhur844bq+bG7hu5NsOOG7p2x3Wzjhur5sdzjhu6vDs+G6v2w4V+G6oDjDquG6t+G7kzjhu5NsxJHhu5M44buBxJHhu5M44bq/4bqz4bq/OOG7q8Oy4buTbFs44burbOG6teG7k2w44bunbOG7nzjhu6vGsOG7teG6vzjhu6ts4buxcOG6vzjhu6rGsOG7seG7k2s4eXPhu5NrOOG7q+G6ueG7pzjhu6vGsOG7seG7k2s44bq/bMOyOOG7h8Oi4buZOOG7q8awbeG7ieG7kzjDtWzhurdtOOG7h+G7oeG7k2s4w6pwWzjhur/hu5U4bG3hu4vhu7E4xanhu7HhuqU44bq/4bqz4bq/OGtt4bqlbTjhu6ds4bqz4bunOOG6v2Xhu6c4w6rhurPhur9sOOG7h+G7iTjDtWzhu5/hu5NrOOG6v2zDrTjDquG7i+G7k2w44buBw7Phur9sOOG7q+G6pTjDtMO64buTOOG6v2zEkeG7sTjhu6ZsbTjhu6ts4buD4buZOMWp4bux4bqgOOG7h8Oz4buTbDjhur934bq3OMOU4bux4bq54burOOG7qmzhu6044bqgWzjhur/hu6Phu5NrOOG7h23hu4vhu5M44bup4bufOGFh4bqx4bqhL+G6vuG7hi3hu6rhu6prOOG7k2vhurXhuqA4YcOhL+G6sS/DoTlh4bqvOOG6v3fhurc44buqbHc44bureXThu5NrOOG6vmxu4buTbDjhu6dsdzhBw6w4QW3hu4vhur844bur4bq54bunOOG7q8aw4bux4buTazjhu6vGsG3hu4nhu5M4w7Vs4bq3bTjhur/hurPhur84w6pt4buL4buTOOG7p2zhurPhu6c44buTa+G6reG7kzjhur9sYuG7kzjDquG7i+G7k2w44buBw7Phur9sOOG7q+G6pTjDtMO64buTOOG6v2zEkeG7sTjhu6ZsbTjDgMSR4buROOG7k2xtxKnhu5E4QeG6tTjDtMSR4bqgOMO04bq34buTOOG7q8OibThAbeG7i+G7qzjhu5Lhurfhu5F9OOG7q8aw4buZ4buTazjhu4fhu5U44bur4bq54bunOOG7q8aw4bux4buTazhB4bq14buZOOG7kXDhu6s44bup4bufOOG7k2xt4buL4buROEF2OOG6v2x3OOG6oMOt4buxOOG7qeG6t+G7sTjhu4fEkeG6oHsxL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcyYV044bq+bHc44burw7Phur9sOFfhuqA4w6rhurfhu5M44buTbMSR4buTOOG7gcSR4buTOOG6v+G6s+G6vzjhu6vDsuG7k2xbOOG7q2zhurXhu5NsOOG7p2zhu5844burxrDhu7Xhur844burbOG7sXDhur844buqxrDhu7Hhu5NrOHlz4buTa3sxL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcy4bq3MDjhu6rGsOG7teG6vzjhu6ttw63hu6c44bq/bMOyOOG7h8Oi4buZOOG7q+G6ueG7pzjhu6vGsOG7seG7k2s44bq/4bqz4bq/OOG7k2vhu7Hhu6Hhu5M4w7Thu7Xhur844bq/d+G6tzjhu4fDs+G6tzjhu6dseXPhu5NrOOG7h+G7iTjhu6txOOG6v2zDveG6vzjDgOG7tzjDtOG6ojjhu4HDveG7qzjhu4dt4buJ4buROOG6v+G6s+G6vzhxOOG7gcOz4bq/bFs4w7Vs4buj4buTazjhu4fhu4k44bunbOG6s+G7qzjhu6lt4buTbDhxOOG7gcOz4bq/bDjhu5F0bX044burcTjhur9sw73hur84w4Dhu7c4w7ThuqI44burbWnhu7E4bHfhuqA44buHcOG7k2s4QeG6ueG7qzjhu5Hhuqnhur84w6rhu4vhu5NsWzjhu5NrbG044buR4bqp4bq/OMOq4buL4buTbFs44bq/bMOt4burfTjhu6tx4buTazhB4buLOOG7qW3hu5NsWzjhu6ds4bux4buTOOG7q2zhu7Hhu5/hur84w7Vs4bu3OOG7q8aw4buv4buTa1s44burbWnhu7E44buHcOG6vzggw6rhuqvhu5NrOEHhu6NtOMOqcOG7q1s4bOG7leG6tzjhur9sZeG7q11dXTB9OMO1w7Phu6c44burbHVtOOG7p2zhurPhu6s4bG3hu4vhu5NbOOG7k2vhuq3hu5M44bq/bGLhu5M4QeG6tTjDgOG7tzjDtOG6ojjhu5NrbG1p4buROOG7q2zhu4Phu5k4xanhu7HhuqA44buHw7Phu5NsOOG6v+G6s+G6vzjhu6vGsHl14buTazhsw7rhu6c4w6rhu7Hhu6Phu5M4w6rhurPhu5NbOEHhurnhu5M44bq/bOG7seG6oOG7ieG7kzjhu4dw4buTazhB4bq54burWzjhu6nhuqXhu5M44bunbOG6u+G7kTjhu4dw4buTazhB4bq54burOMO04bq14buROMO0xJHhuqA4w7Thurfhu5M44buBw7Phur9sOMOq4buL4buTbH0xL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcyw6owOOG7qmzhurXhu5NsOMO04bq54bunOMOK4bq34buTOOG6v2zDsjjhu4fDouG7mTjhu6ds4buX4buTa1s44bq/bOG7n+G7k2s44buBw7Phur9sOMOq4buL4buTbDjhu4dw4buTazhB4bq54burWzjhu4fhu5nhurXhu5M44bq/4buj4buTazjhu6vhurPhur844bq/4bqz4bq/OOG6v2Xhu6c4QeG6tTjhu6dsxJHhu5M44bq/4buj4buTazjhu6vGsOG6s+G6v2w44buTbG3hu4vhu5E44bq/djjhu6ts4buJOOG6v2zhu5k44bur4buz4buTazjhu6ts4bq14buTbDhBbWnhu5M44buH4buJOOG7q3E44bq/bMO94bq/OOG7p2zhu5fhu5NrWzjhur9s4buf4buTazjhu4HDs+G6v2w4w6rhu4vhu5NsfTjhu6vhuq3hu5NrOOG6v3l14buTazjDtW3hu4nhu5E44burxrDhurdbOOG7h+G7o+G7kzjhu4fhu5/hur9bOGtt4bqz4buROOG7qeG6s+G7qzhBbeG7i+G6vzjhu6ts4bu14bq/OGxt4buL4buTOOG6v+G7o+G7k2s44bur4bqz4bq/OOG7p2zhu5fhu5NrWzjhur9s4buf4buTazjhu4HDs+G6v2w4w6rhu4vhu5NsOOG7q8OibTjhu6vhu7HhuqDDreG7kzjhur9zOOG7qcO5fTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLhur8wOOG6vmzDsjjhu4fDouG7mTjhur9sbuG7k2w4xanhu7HhuqDDrOG7k1s44bq/czjFqeG7seG6t+G7kzjhur9s4bux4bqgaeG7kzjhu5Hhu6Phu5M44bq/4bqz4bq/OOG6v2Xhu6c44bq/bHc44buHcOG7k2s44burcTjhur9sw73hur84a23hurPhu5E44bup4bqz4burWzjDtGXhuqA44buR4bq94buxOMOA4buF4burOOG7k2tsbeG7i+G7kTjhu6vDom044bunbOG7l+G7k2s44burbG444buTa2xt4buL4buROOG6v+G7lTjhu6ts4bq74buROMWp4bux4bqgw6zhu5M44buH4buJOMOA4buF4burOOG7k2tsbeG7i+G7kVs4w4DhurPhur844buHw7Phu5NsOOG6v2xu4buTbDjDgOG6s+G6vzjhu6vhurPhur844buTbMSR4buTOGvEkeG6oDjDquG7i+G7k2x9OMOq4bqz4buZOOG6v+G6s+G7mTjDtcOz4bunOOG7q2x1bVs44buHw6nhuqA44buHdzjhu6ts4buj4buTazjhu6tt4buTWzjhu6nhu584w7Rt4buL4buxOOG7gcOz4bq/bDjDquG7i+G7k2w44buHcOG7k2s4QeG6ueG7q3044buB4bux4bqgOOG7q8awbzhB4bq1OMO1beG7i+G7kzjhu6vhu5nhurXhu5M4bOG7izjhu6ts4buf4buTazjhu6ts4butOOG6oDjhur/hurPhur844bq/ZeG7pzjhu6ts4buD4buZOOG7h+G7reG7k2s4xanhu7HhuqA44buHw7Phu5NsOOG6v3fhurc4w5Thu7Hhurnhu6s44burbOG7rTjhuqA44buH4buJOMOq4bql4buZOOG7h+G6peG7kTjhur/hurPhur844bqgaeG7sTjhur/DqeG7sTjhu6txOOG6v2zDveG6vzjhu6vGsG3hu4nhu5M4w7Vs4bq3bTjhur/hu5U4bG3hu4vhu7E4xanhu7HhuqU44bq/4bqz4bq/OMOqbeG7i+G7kzjhu6ds4bqz4bunOOG7p2zhu5fhu5NrWzjhur9s4buf4buTazjhu4HDs+G6v2w4w6rhu4vhu5NsOOG7h3Dhu5NrOEHhurnhu6t9MS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MuG7gTA44buqcTjhur9sw73hur84a23hurPhu5E44bup4bqz4burOOG6v2xi4burOOG6v2xoOOG7q8OibTjhur/hu7fhurc4w7Vs4bq74buxWzjhu4d5deG7k2s44buR4buX4buTWzjDtOG7n2044buRw7k4w7Vs4buxOEHhu7Xhur84w6ptaeG7kzhrbXRtOOG7h+G7n204QXRtOOG7k2t5dW04QeG6tTjhu6dseXPhu5NrOOG7q23hu4vhu5M4QeG6ueG7kzjhur9s4bux4bqg4buJ4buTOMOA4buxZeG7qzjhu6ds4bqz4burOOG7q+G7szjhur/hurPhur844buTeXThur844bq/4buVOMOq4buL4buTbDjhu4HDs+G6v2w44bur4bqlOMO0w7rhu5M44bq/bMSR4buxOOG7pmxtOOG7k2zhurnhu6c44bq/4bql4buTbDhB4bq14buZOEBt4buL4burOOG7kuG6t+G7kX044bur4bux4bqgaeG7kzjhu6vGsOG7seG6oMOs4buTOOG7h+G7iTjhu5NreXVtOOG7gcSR4buTOMO1bOG7o+G7k2s44burbOG6t+G7kThrbeG6tzhB4bq14buZOGzhu5nDouG7qzjhu4dw4buTazjDquG7seG7o+G7kzjDquG6s+G7k1s4QeG6ueG7kzjhur9s4bux4bqg4buJ4buTOMO04bq54buxOMO0w7rhu5NbOOG7qeG6peG7kzjhu6ds4bq74buROMO0w7rhu5M4xanhu7Hhurc4w6ptaeG7kzhrbXRtfTjDgOG7tzjDtOG6ojjhu5NrbG1p4buROOG7k2zhu7nhu5NrOOG7q8aweXXhu5NrOGzDuuG7pzhBbTjhu6dsw6Lhu5F9OMO0ZeG6oDjhu5Hhur3hu7E4w4Dhu4Xhu6s44buTa2xt4buL4buROEHhurU44burbWnhu7E4bHfhuqA4w7TDuuG7k1s44bup4bql4buTOOG7p2zhurvhu5E4w7TDuuG7kzjhu5Ns4bq54bunOMO04bq54buxfTjhu6txOOG6v2zDveG6vzjhu6ts4bu14bq/OGxt4buL4buTOOG7k2tsbWnhu5E44bur4but4bq/OEFt4buL4bq/OMO1beG7ieG7kTjhu4HDs+G6v2w44burw6JtOGvhu5/hur84QeG6tTjDtW3hu4nhu5E44bup4buZ4bqz4burOOG6v2xi4burOOG6v2xoOEFt4buL4bq/OEHhurnhu5M44bq/bOG7seG6oOG7ieG7k1s4w6rhu7Hhu6Phu5M4w6rhurPhu5M4w7TDuuG7k1s44bup4bql4buTOOG7p2zhurvhu5E4w7TDuuG7kzjhu6vGsGnhu5M44buHw7Phurc4w6rhurXhu5M44burbOG7g+G7mTjFqeG7seG6oDjhu4fDs+G7k2x9MS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MuG7hzA44buqcTjhur9sw73hur84a23hurPhu5E44bup4bqz4burOOG6v2xi4burOOG6v2xoOOG7k3NtOMOq4bux4buj4buTOMOq4bqz4buTWzhrbcOt4burOOG7kXFbOOG7q8aw4bux4buTazjhur9s4bux4bqg4buJ4buTOMO0w7rhu5N9OOG7q2zhu7Xhur84bG3hu4vhu5M4QeG7izjhu6lt4buTbFs4w7Vs4bu3OOG7q8aw4buv4buTazjhu6ttaeG7sTjhu4dw4bq/OOG7qeG6t+G7sTjhu5FybTjDquG7sXFtOGzGoeG7pzjhur9sw7pbOOG7kXJtOOG6v+G6tzhrbcOt4burOOG7kXE4w7TDuuG7k304w4DEkeG6oDjhu4Hhu7Xhu5NrOOG7p2x5c+G7k2s44bqz4buTOOG7h+G7leG7k2s44bq/4bu34bq3OOG6v2zDuls44bq/czjhu6nDuThrbcOt4burOOG7kXFbOOG7k3NtOMOq4bux4buj4buTOMOq4bqz4buTOMO0w7rhu5NbOOG6v+G6s+G6vzjhu6nhuqXhu5M44bunbOG6u+G7kTjhur934bq3OMO0w7rhu5M4QeG6tTjhur/hu5U4w6pt4buL4buTOOG7p2zhurPhu6c4w4Dhu7c4w7ThuqI4w7XDs+G7pzjhu6tsdW04w7VsbTjhu6ds4bqz4burOGxt4buL4buTOMOq4buL4buTbDjhu4HDs+G6v2w44bur4bqlOMO0w7rhu5M44bq/bMSR4buxOOG7pmxtfTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLhu4MwOOG6vmzDsjjhu4fDouG7mTjhur9sbuG7k2w4xanhu7HhuqDDrOG7kzjhur/hurPhur844bq/ZeG7pzjhu6txOOG6v2zDveG6vzjhu6ts4bu14bq/OGxt4buL4buTOMOVw604bOG7mcOi4bq/bDhs4bq14buTbDjhu4dw4buTazjDveG7k2s44bunbOG7lTjDtWzhurvhu5M44bq/ZeG7pzhBdG04w6rhu4vhu5NsOOG7gcOz4bq/bDjhu6vhuqU4w7TDuuG7kzjhur9sxJHhu7E44bumbG044buB4buZOMOKcDjhu5Lhu6Phu5NrOOG7k2tsbeG7i+G7pzhB4bq1OOG7pmzhurPhu6s44burxrBt4buJ4buTOOG7k+G7o+G7k2s44burbOG7o+G7kzjDquG6t+G7kzhs4bq14buTbDhB4bq1OGx5dOG7k2s44buB4bq94buTOOG7q8awbeG7ieG7kzjDtWzhurdtfTjDgMSR4bqgOOG7geG7teG7k2s4a23huqVtOOG7p2zhurPhu6c4w4Dhu7c4w7ThuqI44burxrBt4buL4burOOG7h+G7iTjDtMO64buTOMOq4buL4buTbFs44bup4bql4buTOOG7p2zhurvhu5E4w7TDuuG7kzjDquG7i+G7k2xbOOG7k2tsbTjhu5Hhuqnhur84w6rhu4vhu5NsOOG7k2zhuqvhu5E44burxrDhurPhu5NsOMO0xJHhuqA4w7Thurfhu5M44buBw7Phur9sOMOq4buL4buTbF0xL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcyazA44buqcTjhur9sw73hur844burbOG7o+G7k2s44burbeG7k1s44bur4bux4bqgaeG7kzjhu6vGsOG7seG6oMOs4buTOMO0bWnhu5M44burduG6vzjhu4fhu4k44buTa3l1bTjhur9s4bqt4buTOOG7k+G7seG7o204QeG6tTjhur9w4buTazjhu4fhu6Hhu5NrOGxt4buJ4buxOMaw4budOOG7kcO94bq/OOG7h3A44buTa+G7seG6oDhsbeG7ieG7kTjhur934bq3OMOq4buL4buTbDjhu4HDs+G6v2w44bur4bqlOMO0w7rhu5M44bq/bMSR4buxOOG7pmxtWzjhur/hurPhur84w6pt4buL4buTOOG7p2zhurPhu6c4w4Dhu7c4w7ThuqJbOOG7kcO94bq/OEHhurU44burbHVtOGtt4bq34buTOGxyOOG7q8aww7o44bq/d+G6tzjhu5Ns4bq1OOG7k3l04bq/OOG7h+G7n204QXRtOOG7h3Dhu5NrOEHhurnhu6s44buTa2xtOOG7keG6qeG6vzjDquG7i+G7k2xbOOG7h+G6pzjhu5Hhuqnhur84w6rhu4vhu5NsWzjhur9sw63hu6s4QeG6tTjDquG7sXDhur844bunbOG6pW044burbWnhu7E4bHfhuqA44buH4buJOOG7k2vhuq3hu5M44bq/bGLhu5M44buBw7Phur9sOMOq4buL4buTbDjDtMSR4bqgOMO04bq34buTXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzJsMDjhu4bhu4k44burcTjhur9sw73hur844burxrBt4buJ4buTOMO1bOG6t2044bq/4buVOGxt4buL4buxOMWp4bux4bqlOOG6v+G7o+G7k2s44bur4bqz4bq/OOG7p2zhu5fhu5NrWzjhur9s4buf4buTazjhu4HDs+G6v2w4w6rhu4vhu5NsOOG7h3Dhu5NrOEHhurnhu6tbOFfhuqA4w6rhurfhu5M44buTbMSR4buTOOG7gcSR4buTOOG6v+G6s+G6vzjhu6vDsuG7k2xbOOG7q2zhurXhu5NsOOG7p2zhu5844burxrDhu7Xhur844burbOG7sXDhur844burxrDhu7Hhu5NrOHlz4buTazjhu4Hhu7HhuqA44burxrBvWzjhur934buTazjhur/hu584bOG7izjhu6ts4buf4buTazjhu6ts4butOOG6oDjhur/hurPhur844bq/ZeG7pzjhu6ts4buD4buZOOG7h+G7reG7k2s4xanhu7HhuqA44buHw7Phu5NsOOG6v3fhurc4w5Thu7Hhurnhu6s44buqbOG7rTjhuqBdMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MsOhXTjDinA44buS4buj4buTazjhu5NrbG3hu4vhu6c4QeG6tTjhu6Zs4bqz4burOOG7q8awbeG7ieG7kzjhu5Phu6Phu5NrOOG7q2zhu6Phu5M44bq/bHc44burxrBvWzjhu6ds4bufbThsw7rhu6c4QXRtOOG6v+G6s+G6vzjDqnBbOOG7k2vhurXhu5NsOEHhurU44bq/4bqz4bq/OOG7h8Oz4bq3OOG7p2x5c+G7k2t7MS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MuG6tzA44buqbOG7g+G7mTjhu4Hhu51tOOG6v2xi4burOOG6v2xoWzjhu6tx4buTazhsw7rhu6c44buBbcSp4buTOMOqbcOt4buTOOG7q2/hu5NsOGxv4buTbDjDquG7i+G7k2w44buBw7Phur9sOOG7q+G6pTjDtMO64buTOOG6v2zEkeG7sTjhu6ZsbTjhu6vDom044bq/4bqz4bq/OOG7k3l04bq/OOG7q8awaeG7kzjhu6tsw604a210bVs44buTbGXhu6s4w7ThurU44bq/4bqz4bq/OOG7k3l04bq/OMO04bqz4buTazhrbcOs4buTazjhu4fhu4k44bq/4buVOGtt4bqlbTjhu6ds4bqz4bunOMWp4bux4bql4buTOMO04bqiWzjhu5Nr4bqt4buTOOG6v2xi4buTOOG7gcOz4bq/bDjDquG7i+G7k2w4w4DEkeG7kTjhu5NsbcSp4buROEHhurXhu5k4QG3hu4vhu6s44buS4bq34buRfTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLDqjA44bq+bMOyOOG7h8Oi4buZOOG6v+G6s+G6vzjhur9zOMWp4bux4bq34buTOMO0bWnhu5M4xanhu7Hhurfhu5M4QeG6tTjhur/hurPhur844buHw7Phurc44bunbHlz4buTazjDquG6s+G7mTjhur/hurPhu5k44buHw6nhuqA44buHd1s44bq/bG7hu5NsOMOA4bqz4bq/OEHDrDjhu4FtxKnhu5M4w6ptw63hu5NbOOG7q2/hu5NsOGxv4buTbDjhu4HDs+G6v2w4w6rhu4vhu5NsOOG7q8aw4buZ4buTazjhu5N5dOG6vzhB4bq1OOG7q2zhu7Xhur84bG3hu4vhu5M4xanhu7HhuqDDreG7qzjDtG3hu4vhu6s44bq/4bqz4bq/OMOqbeG7i+G7kzjhu6ds4bqz4bunOOG7p2zhu5fhu5NrWzjhur9s4buf4buTazjhu4HDs+G6v2w44buTbOG6q+G7kTjhu5Nr4bqt4buTOOG6v2xi4buTOOG7gcOz4bq/bDjDquG7i+G7k2w4w7TEkeG6oDjDtOG6t+G7kzjhu4Ft4buL4buTOMawcOG7k2t9OOG7q8awbeG7ieG7kzjDtWzhurdtOGxyOOG7q8aww7o4bOG7leG6tzjhur9sZeG7qzjhu6ts4buD4buZOMWp4bux4bqgOOG7h8Oz4buTbDjhur9s4buZOOG6v+G6s+G6vzjhu4fDs+G6tzjhu6dseXPhu5NrOOG7h+G7iTjhu6txOOG6v2zDveG6vzjhu6ds4buX4buTa1s44bq/bOG7n+G7k2s44buBw7Phur9sOMOq4buL4buTbDjDtcOz4bunOOG7q2x1bVs4bG3hu4vhu7E4xanhu7HhuqV9MS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MuG6vzA44bumbOG7n204bMO64bunOEF0bTjhur/hurPhur844bq/czjFqeG7seG6t+G7kzjDtG1p4buTOMWp4bux4bq34buTWzjhu4fDs+G6tzjhu6dseXPhu5NrOOG7q3E44bq/bMO94bq/OMO0ZeG6oDjhu5Hhur3hu7E4w4Dhu4Xhu6s44buTa2xt4buL4buROOG7h+G7n204QXRtOOG6v+G6s+G6vzjDtOG7mcOibTjDtMO64buTWzjhu6nhuqXhu5M44bunbOG6u+G7kTjhur934bq3OMO0w7rhu5M44buTbOG6ueG7pzjDtOG6ueG7sVs44buTa2xtOOG7k2zhurnhu6c4w7Thurnhu7E44bur4buzOOG7k3l04bq/OOG7k2vhu5nhurVtOEHhurXhu5k4QG3hu4vhu6s44buS4bq34buRfTjhur/hurPhur84w7Thu5nDom04w7TDuuG7kzjhu6ds4bqz4burOGxt4buL4buTOMOqw7M4w6rhu4vhu5NsWzjhu5NrbG04w6rDszjDquG7i+G7k2w44burw6JtOOG6v+G6s+G6vzhscFs44bq/czjhu6nDuTjhur9s4bqt4buTOOG7k+G7seG7o21bOOG7h23hu4nhu5FbOOG6v3M44bupw7k4a23DreG7qzjhu5FxOMO0w7rhu5M4bOG7mWLhur844burxrDhu5nhu5NrOMWp4bux4bqzOOG7q8awb+G7k2w4QeG6ueG7kzjhur9s4bux4bqg4buJ4buTOMO0w7rhu5NbOOG7qeG6peG7kzjhu6ds4bq74buROMO0w7rhu5N9OOG6v+G6s+G6vzjhu6nhuqXhu5M44bunbOG6u+G7kTjhu6tsw7Phu6s4w7TDuuG7kzjhu4fhu6Phu5NrOMO0w6Lhu5NsWzjhu6tsw7Phu6s4w7TDuuG7kzjhu6t5c21bOGtt4bqt4buROMOq4buj4buTa1s4w4Dhu63hur84w4Bu4bq/bOKApjEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLhu4EwOEx5dOG7k2s44buB4bq94buTOOG7k2t5dW044bq/bOG6reG7kzjhu5Phu7Hhu6NtWzjhu6ts4butOOG6oDjhur9zOOG7qcO5OOG7q2x5deG7k2s4w4Dhu7HhuqBp4buTOOG7q2zhu4Phu5k44buB4budbTjhu4fhurXhu5M4w7TDuuG7k1s44bqz4bunOOG7gXbhu5NrOOG6v+G6s+G6vzjDqm3hu4vhu5M44bunbOG6s+G7pzjhurfhu5M44bur4buZ4bq14buTOOG7qW3hu5NsOGzGoeG6vzjhu6vGsOG7meG7k2s44bq/bOG6reG7kzjhu5Phu7Hhu6NtfThB4buLOOG7qW3hu5NsWzjhu6ttaeG7sTjhu4dw4bq/OMO1bOG7tzjhu6vGsOG7r+G7k2s4w6rhuqvhu5NrOEHhu6NtOMOqcOG7q1s4bOG7leG6tzjhur9sZeG7q3044buH4bq74bqgOOG7kcOi4buTbDhBbeG7i+G6vzjDgMSR4bqgOOG7geG7teG7k2s44bq/czjhu6nDuVs4QeG7r+G7k2s44bq/bOG6reG7kzjhu5Phu7Hhu6NtOOG6t+G7kzjhu6vhu5nhurXhu5M44buBw7Phur9sOMOq4buL4buTbH0xL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcy4buHMDjhur5sw7I44buHw6Lhu5k44burcTjhur9sw73hur844buTa2xtaeG7kzjhur/DveG7sThBw6w44buBw7Phur9sOOG7q8SpOGzGoeG6v1s4QW04xrDhu63hu6s4bMah4bq/OEHhurU44bq/4bqz4bq/OGtt4bqlbTjhu6ds4bqz4bunOOG7p2zhu5fhu5NrWzjhur9s4buf4buTazjDquG7i+G7k2w44buBw7Phur9sOOG7q+G6pTjDtMO64buTOOG6v2zEkeG7sTjhu6ZsbX0xL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcy4buDMDjDlG1p4buTOGzhu4s4QXRtOOG6v+G6s+G6vzjhu6txOOG6v2zDveG6vzjFqeG7seG7n+G6vzjhu6vDrTjhur/hu5U4w7RtaeG7kzjFqeG7seG6t+G7kzhB4bq1OOG6v+G6s+G6vzjhu5N5dOG6vzjhu4fDrDjhu5NrbMOzOGxyOOG7q8aww7pbOOG7p2zhu59tOGzDuuG7pzjhu6vGsOG7meG7k2s44bq/4buj4buTazjhu6vhurPhur844bunbOG7l+G7k2tbOOG6v2zhu5/hu5NrOMOq4buL4buTbDjhu4HDs+G6v2w44bur4bqlOMO0w7rhu5M44bq/bMSR4buxOOG7pmxtXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLDoF04w4rhurfhu5M44bq+bMOyOOG7h8Oi4buZOMWp4bux4buf4bq/OGtt4bq3OOG6v2zhu5/hu5NrOMOq4bux4buj4buTOMO04bq54buxWzhrbeG6t+G7kzjDtOG6ueG7kzjhu6tseXPhu5NrOOG7kcOibThB4bq1OGzhurXhu5NrOGtt4bqlOCDDiuG6t+G7kzjhur9sw7I44buHw6Lhu5k4w6Dhuq/hurE4xanhu7Hhu5/hur84a23hurcwOEHhurU4w4rhurfhu5M44bq/bMOyOOG7h8Oi4buZOMOg4bqv4bqxOOG6v3fhurc44bq/4bqz4bq/OOG7q8Oy4buTbFs44burbOG6teG7k2w44bunbOG7nzjhu6vGsOG7teG6vzjhu6ts4buxcOG6vzjhu6rGsOG7seG7k2s4eXPhu5NrOOG7q+G6ueG7pzjhu6vGsOG7seG7k2s44buTa+G6reG7kzjhur9sYuG7k1s4w7XDs+G7pzjhu6tsdW044bunbOG6s+G7qzhsbeG7i+G7kzhB4bq1OMOA4bu3OMO04bqiOOG7k2tsbWnhu5E44bq/4bqz4bq/OOG7q8aweXXhu5NrOGzDuuG7pzhB4bq54buTOOG6v2zhu7HhuqDhu4nhu5M44burxrDhurNtOOG7p2zhu4Xhu6c4w7TDuuG7k1s44bup4bql4buTOOG7p2zhurvhu5E44bq/d+G6tzjDtMO64buTOOG7q+G7szjhu5N5dOG6vzjhu5Nr4buZ4bq1bThB4bq14buZOEBt4buL4burOOG7kuG6t+G7kV0xL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcy4bqhXTjDinA44bq+4buj4buTazjhu6pseXPhu5NrOOG6v2x3OOG7q8awb1s44bunbOG7n204bMO64bunOEF0bTjhur/hurPhur84w6pwWzjhu5Nr4bq14buTbDhB4bq1OOG7h8Oz4bq3OOG7p2x5c+G7k2s44bq/bMOyOOG7h8Oi4buZOOG6v+G6s+G6vzjhu4dz4buTOEHDszjhur9sw73hur844buT4bqt4buTazjhu6vhuq3hu5NrOOG6v3l14buTazjDtW3hu4nhu5E44burxrDhurdbOMO1beG7ieG7kTjhu6nhu5nhurPhu6s44burbMOzOOG7q8aweXXhu5NrOOG7k2zhuqvhu5E44buTa+G6reG7kzjhur9sYuG7kzhBbeG7i+G6vzjDquG7seG7o+G7kzjDquG6s+G7k1s4QeG6ueG7kzjhur9s4bux4bqg4buJ4buTOMO0w7rhu5NbOOG7qeG6peG7kzjhu6ds4bq74buROOG6v3fhurc4w7TDuuG7kzjDtWzhu6Phu5NrOMaw4budOOG7k2vhu7Hhu6Hhu5M4a+G7n+G6v1s4w7Vs4buj4buTazjDquG6peG7mTjhu4fhuqXhu5E44bq/4bqz4bq/OOG6oGnhu7E44bq/w6nhu7E4QeG7izjhu6lt4buTbDjhu6ts4butOOG6oDhB4bq1OOG6t+G7kzjhu6vhu5nhurXhu5M44burbOG7teG6vzjhu6ds4bq74buRXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLhuqNdOMOKcDhLbeG6t+G7mTjhu6ts4buj4buTazhA4bq54buTOOG7q+G6pW044bq/bHc44burxrBvWzjhu6ds4bufbThsw7rhu6c4QXRtOOG6v+G6s+G6vzjDqnBbOOG7k2vhurXhu5NsOEHhurU44buHw7Phurc44bunbHlz4buTazjhu6txOOG6v2zDveG6vzjDtW3hu4nhu5E44bup4buZ4bqz4burOOG6v+G6s+G6vzjhu6dseXPhu5NrOOG7q23hu4vhu5M4a23hurfhu5k44burbOG7o+G7k2s44buHeXXhu5NrOMOqcFs44buHeXXhu5NrOOG7q2x34bqgWzjhu4d5deG7k2s4bOG6teG7k2s4w7Vs4buj4buTazhB4bq1OMO1bOG6s+G6v2w44buB4buxOMO0w7Phur9sOOG7q+G7szjhur/hurPhur844buTeXThur844buH4bqnOEHhurU44buH4bq34buTazjhur/hu5U4w6rhu4vhu5NsOOG7gcOz4bq/bDjhu6vhuqU4w7TDuuG7kzjhur9sxJHhu7E44bumbG044buR4bq34buTazjhu6tsw7Phu6s4w7TDuuG7k1s4w7Xhu4k44bq/4bqlOOG6v+G6s+G6vzjhu6nhuqXhu5M44bunbOG6u+G7kTjhu6tsw7Phu6s4w7TDuuG7kzjhu4fhuqc4xanhu7Hhurc44bq/bMOtOMOqbcOt4buTOOG6v2xu4buTOOG7h8Ot4buTOEBt4buL4burOOG7kuG6t+G7kX04w4Dhu7c4w7ThuqJbOOG7q21p4buxOGx34bqgOOG7q+G7meG6teG7kzjDqnA4w7TDuuG7k1s44bup4bql4buTOOG7p2zhurvhu5E4w7TDuuG7kzjhu5Ns4bq54bunOMO1bOG6u+G7sTjhu6vGsOG6s2044bunbOG7heG7pzgg4burxrB5dOG6vzjDtWxtOOG7q21p4buxOGx34bqgOMO0ZeG6oDjhu5Hhur3hu7E4a+G7t2044bq/czjFqeG7seG6t+G7kzjhu6ts4butOOG6oDjhu4fhu4k4w4Dhu4Xhu6s44buTa2xt4buL4buROMOq4buL4buTbDBdMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MsOjXTjDinA4xajhu7Hhu5/hur844bunbOG7l+G7k2s44bq/bMOyOOG7h8Oi4buZOMO04bu14bq/OMO0ecO64buTazjDinA44buHcG04w4ptaeG7kzjhu6ds4buX4buTazjhu6vhuq3hu5NrOOG6v3l14buTazjhu6txOOG6v2zDveG6vzjDtW3hu4nhu5E44burxrDhurdbOMO1beG7ieG7kTjhu6nhu5nhurPhu6tbOOG7p2zhurPhu6s4bG3hu4vhu5NbOMOq4bqp4burOGtt4bu5OEHhurU4w4Dhu7c4w7ThuqI44buTa2xtaeG7kTjhur/hurPhur84QXY4QW3hu4vhur844buTbOG6ueG7pzjDtOG6ueG7sTjDtMO64buTWzjhu6nhuqXhu5M44bunbOG6u+G7kTjhur934bq3OMO0w7rhu5N9OMO04bq14buROOG7q+G7n+G7qzjhur/hu6Phu5NrOOG7q+G6s+G6vzhrbeG6s+G7mTjhu4F24bq/OOG6v2xu4buTbDjhu6vGsMOzOOG7q3k44burecO54buTa1s44bur4bux4bqgaeG7kzjhu6vGsOG7seG6oMOs4buTOOG6v2zhu5k44buTbMSR4buTOOG7gcSR4buTOMO1bOG7sThB4bu14bq/OMOqbWnhu5M4a210bThBw6w44bur4bqz4bq/OGzDom044bq/d+G6tzhBbeG7i+G6vzhB4bq54buTOOG6v2zhu7HhuqDhu4nhu5NbOMO1beG7k2w44buB4buZ4bq34buTbDjDtMO64buTWzjhu6nhuqXhu5M44bunbOG6u+G7kTjhur934bq3OMO0w7rhu5M44buTbOG6ueG7pzjDtWzhurvhu7E44burxrDhurNtOOG7p2zhu4Xhu6c44buH4buJOOG7k2t5dW044buBxJHhu5M4bG3hu4nhu7FbOMO1bOG7o+G7k2s44burbOG6t+G7kThrbeG6t1s44burbcOt4bunOOG7q+G6t+G6oDjhur9s4buZOMOq4bux4buj4buTOMO04bq54buxXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLEg104w4pwOOG6vuG7o+G7k2s44bq34buTOOG6v2zDsjjhu4fDouG7mTjDtOG7teG6vzjDtHnDuuG7k2s44bq/bMO94bq/OOG7k+G6reG7k2s44burbcOt4bunOOG7q3bhur844buHbcOs4buxOOG7q8aw4bq3Wzjhu6ts4buD4buZOOG7geG7nW044burb+G7k2w4bG/hu5NsWzjhur/hurnhu6c44buTbOG6ueG7qzjhu4Hhurfhu5NsOOG7qeG6s+G6v2w44bq/4bqz4bq/OOG7h+G7n2044burecO64buTazjhur/hu5U4w6pt4buJ4buxOGxt4buL4buTOGzhu5nDouG7qzjhu4dw4buTazjDquG7seG7o+G7kzjDquG6s+G7k1s4QeG6ueG7kzjhur9s4bux4bqg4buJ4buTWzjhu6ttaeG7sTjhu6tsdjjDtMO64buTWzjhu6nhuqXhu5M44bunbOG6u+G7kTjhur934bq3OMO0w7rhu5M44buTbOG6ueG7pzjDtOG6ueG7sVs44buTa2xtOOG7k2zhurnhu6c4w7Thurnhu7FbOEHhurnhu5M44bq/bOG7seG6oOG7ieG7kzjhu6vGsOG6s2044bunbOG7heG7p3044bq/4buVOMOqbeG7i+G7kzjhu6ds4bqz4bunOGtt4bqz4buZOOG7gXbhur9bOEHhurnhu5M44buHcOG7k2tbOMaw4bqt4buTOOG7h+G7gzjhu5Ns4bqr4buROOG6v2x3OOG7h3Dhu5NrOOG7p2zhu5fhu5NrOOG7k2vhu7PhurdbOOG7h+G7oeG7k2s44burbHVtOOG7q+G6ueG7pzjhu6vGsOG7seG7k2s44bq/4bqz4bq/OMOqbeG7i+G7kzjhu6ds4bqz4bunOOG7k2tsbeG7i+G7pzhBdls44bunbOG7n204bMO64bunOEF0bTjhur/hurPhur84w7Thu7Xhur84w7R5w7rhu5NrOOG7q3E44bq/bMO94bq/OOG7h2Xhu7E44burxrDhurfhu5NsOMOq4bqp4burOGtt4bu5WzjDgOG7tzjDtOG6ojjhu5NrbG1p4buROOG7q2zhu4Phu5k4xanhu7HhuqA44buHw7Phu5NsOOG6v3fhurc44bunbOG6s+G7pzjDtOG7seG6ueG7q10xL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcy4bqvXTjDinA44buqbOG7o+G7k2s44burbeG7kzhB4bq1OOG7qsaw4bux4bqgw6zhu5M44burbOG7o+G7k2s44bq/bMOyOOG7h8Oi4buZOOG6v+G6s+G6vzjhur9zOMWp4bux4bq34buTOOG7q2zhu6Phu5NrOOG7q23hu5M44buHw6JtOOG6v2zhu63hu5NrOOG7q2zhu6Phu5NrOOG7q23hu5M4w7XDs+G7pzjhu6tsdW1bOOG6v2xu4buTbDjDgOG6s+G6vzjhur9s4buZOOG7k2t5dW044buBxJHhu5M4QcOsOOG7gW3EqeG7kzjDqm3DreG7kzjhu6tv4buTbDhsb+G7k2w4w6rhu4vhu5NsOOG7gcOz4bq/bDjhu6vhuqU4w7TDuuG7kzjhur9sxJHhu7E44bumbG04QeG6tTjhur/hurPhur84w6pt4buL4buTOOG7p2zhurPhu6c44bunbOG7l+G7k2s44bq/bOG7n+G7k2s44buBw7Phur9sOOG7q2zhu4Phu5k44buTa+G7seG6oGnhu5M44bur4bqp4bq/OEHhu7Phurc4w6rhuqXhu5k44buH4bql4buROOG6oGnhu7E44bq/w6nhu7E44bunbOG7l+G7k2tbOOG6v2zhu5/hu5NrOOG7gcOz4bq/bDjDquG7i+G7k2xbOEHhu7Phurc4w6rhuqXhu5k4QeG7izjhu6nhuqXhu5M4w4Dhu7Fl4burWzjhu6ttaeG7sTjhu6tsdjjhu6nhuqXhu5M44bunbOG6u+G7kTjhu6tsw7Phu6s4w7TDuuG7k1s44burxrDhurPhu5NsOGvEkeG6oDhs4buZ4bq34buTazjhu5Hhurfhu5NrOOG7q8aw4buZ4buTazjDgOG6pzhscG1dMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MuG6sV04w4pwOOG7quG6tW044bq/bG7hu5NsOOG6v2x3OOG7q8awb1s44bunbOG7n204bMO64bunOEF0bTjhur/hurPhur84w6pwWzjhu5Nr4bq14buTbFs44buHw7Phurc44bunbHlz4buTazjhu4fDrDjDgOG7sWXhu6s4w7Vt4buTbDjhu6dsbjjhu6dsduG6vzhBdjjhur/hu6Phu5NrOOG7q+G6s+G6vzjhu6ds4buX4buTa1s44bq/bOG7n+G7k2s4w6rhu4vhu5NsOOG7gcOz4bq/bDjhu6vhuqU4w7TDuuG7kzjhur9sxJHhu7E44bumbG19OOG7h8OsOMOA4buxZeG7qzjhu6dseXPhu5NrOOG6s+G7kzhscjjhu6vGsMO6OMO1beG7k2w44bunbG444burxrDhu5nhu5NrOOG7q8aweXXhu5NrOGzDuuG7pzjhu6ds4bqz4burOGxt4buL4buTOMO0w7rhu5M4QeG6tTjhur/hurPhur844bup4bql4buTOOG7p2zhurvhu5E44bq/d+G6tzjDtMO64buTOOG7gXlz4buTazjhu6tu4buTbDhBdG04w6rhu4vhu5NsOOG7gcOz4bq/bDjhu6vhuqU4w7TDuuG7kzjhur9sxJHhu7E44bumbG04QeG6tTjDquG7sXDhur844bunbOG6pW044burbWnhu7E4bHfhuqB9OMaw4bq1OOG7qeG7meG6s+G7qzjhu5HDveG6vzhscjjhu6vGsMO6OMO1beG7k2w44bunbG44QeG6tTjhur9zOOG6v2zDrVs44burbHVtOGtt4bq34buTOGxyOOG7q8aww7o44buH4buJOOG7k2t5dW044bq/bOG6reG7kzjhu5Phu7Hhu6NtOOG7q27hur9sOOG6v+G7teG6vzhsw7rhu6c44bur4bqz4bq/WzjDquG6s+G7mTjhur/hurPhu5k44buBw7Phur9sOMOq4buL4buTbDhB4bq1OOG7q2zhu7Xhur84bG3hu4vhu5M44bq/4bqz4bq/OMOqbeG7i+G7kzjhu6ds4bqz4bunOOG7p2zhu5fhu5NrWzjhur9s4buf4buTazjhu4HDs+G6v2w4w6rhu4vhu5NsOOG7q2zhu4Phu5k4xanhu7HhuqA44buHw7Phu5NsXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzJhOV044bq+4bqz4bq/OMOqcFs44buTa+G6teG7k2w44bq/4buVOMO0bWnhu5M4xanhu7Hhurfhu5M44burbOG7g+G7mTjhur9sw73hur844buT4bqt4buTa1s44buTbG3hu4vhu5E4QXY44buHecO64bq/OGtt4bq34buZOOG6v2x3OOG7h3Dhu5NrOOG6v2zDsjjhu4fDouG7mTjhur/hurPhur844bq/czjFqeG7seG6t+G7kzjhur9sw73hur844buT4bqt4buTazjhur9s4bux4bqgaeG7kzjhu5Nr4bq14buTbDjhu6ds4bufbThsw7rhu6c44buH4buJOOG7q8awbeG7ieG7kzjDtWzhurdtOOG7q2zhu7Xhur84bG3hu4vhu5M44bq/4bqz4bq/OMOqbeG7i+G7kzjhu6ds4bqz4bunOMWp4bux4bqgw63hu6s4w7Rt4buL4burOOG7k2zhuqvhu5E44bunbOG7l+G7k2tbOOG6v2zhu5/hu5NrOMOq4buL4buTbDEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLhu4HDs+G6v2w44bur4bqlOMO0w7rhu5M44bq/bMSR4buxOOG7pmxtMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3Ml1hYV044buGw6w44buTa2zDszhX4bqgOMOq4bq34buTOOG7qsaw4bux4buTazh5c+G7k2s44buQYuG7qzjhu6vGsOG6ueG7kzjhu6pxOMWp4bux4buf4bq/OEBt4buL4burOOG7kuG6t+G7kTjhur9sw7I44buHw6Lhu5k44buQYuG7qzjhu6vGsOG6ueG7kzjhu6pxOMWp4bux4buf4bq/OOG6v+G6s+G6vzjhu4fDs+G6tzjhu6dseXPhu5NrOOG6v2x3OOG7h3Dhu5NrWzjhu6ts4bq34buROGtt4bq3OOG6v+G7r+G7k2s44bq/bG7hu5NsOMWp4bux4bqgw6zhu5M44bq/4bqz4bq/OOG6v2Xhu6dbOOG6v+G6s+G6vzjDqnBbOOG7k2vhurXhu5NsOMO0bWnhu5M4xanhu7Hhurfhu5M44burxrDhu5nhu5NrOOG6v+G7o+G7k2s44bur4bqz4bq/OOG7p2zhu5fhu5NrWzjhur9s4buf4buTazjhu4HDs+G6v2w4w6rhu4vhu5NsOOG7gcOz4bq/bDjhu6vhuqU4w7TDuuG7kzjhur9sxJHhu7E44bumbG1dMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MuG7qmzhu4Phu5k44buq4buqPUDhu5IxL+G7pzI=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]