(Baothanhhoa.vn) - Trong năm 2018 toàn tỉnh đã xây dựng được 18/37 mô hình chợ an toàn thực phẩm (ATTP), các mô hình này đã được đánh giá, cấp giấy chứng nhận và hoàn thành thủ tục công bố chợ kinh doanh thực phẩm theo TCVN 11856:2017.

Tin liên quan

Đọc nhiều

P8OqPinhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4buc4bq/4budaeG6pyg64bucOMOs4bq9KeG6tXPDtMOs4bq9KeG6tTPhurUp4bq94bq/NuG6vynhu5XDqjPhu5Upw6zDquG6o8OsKcahw7PDrOG6vSnDrW0pw6rhu4fDrMOqKeG6tcOq4buRKTLDrCnhu53hu4s0w6wp4budw6rDuuG6tSnhu5XDquG6scOtPy/Dqj46P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buVw4rhuqcyw6IoOuG7nMah4buLw6zhur0pw6w4w60pezw+MCnhu53hu4s0w6wp4bud4buFw6zDqinhuqU3Kcaw4bqj4bupKcOiw7rDrOG6vSnhuqVz4buR4bq1KT4wL30gKcOtbSnDquG7h8Osw6op4bq1w6rhu5EpMsOsKeG7neG7izTDrCnhu53DqsO64bq1KeG7lcOq4bqxw60pKnfhu5zhu5zhu5QmPSnhurUz4bq1KcOtbSnDquG7h8Osw6opw6w04bupKeG6pTcp4bqlc+G7keG6tSnhuqUzw6zDqinhur3hur8zPSnhurXDo+G7lSnhur3hur/Do+G7qSnhurXDqnTDrOG6vSnDrMOq4bqvw6wp4bunNCnDquG7izTDrCnhu53DqjTDrMOqKeG7ncOqcSnhu51w4bq1KeG6tW3DrOG6vSnhurNuKeG6tcOq4buRKWjhur/DrMOqKcOi4buLMsOsw6op4budw6rDuuG6tSnhu5XDquG6scOtKeG7ncOq4bqn4buLKeG7nOG6tOG7psOMKT4+MF0iQHs8PiAkPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bqy4buLw6Lhu6kp4buV4bq04bqnw6zhu53huqfGoSgp4bub4bud4bupaeG6p1ko4bud4bqnxrDhu50tMmnhur/hur3DrEAp4bq14bqnw6zhu53huqfGoSMoOj/hur/DreG6vSnhurVpMuG7m+G7m1kow6Lhu53DquG7o8Ot4bqzKeG6v+G6tOG6p8Os4bud4bqnxqEoKeG7m+G7neG7qWnhuqdZKMWp4bq/w6Lhu53DqkApIiJd4buVxrAjKcOq4bqn4bq/4bq9w6rhu51AKVsxMeG7lcawIygp4bubxqHhurVZKC8v4bq1w6LDrCThurMy4buL4budw6oyw6zDqsOq4buLMiThu6fDrC/DouG6p+G7m2jhu53hu4vhu5Uvw6zhuqfFqeG7my8+MTwgLz4gMMOifXs8XX19IOG7nX0iMH1pIi3hur/DrTLhur3huqfhu5tdMV0wW1stMsOsw6o+PCRn4buV4bq9KCkyaeG7nVko4bucOMOs4bq9KeG6tXPDtMOs4bq9KeG6tTPhurUp4bq94bq/NuG6vynhu5XDqjPhu5Upw6zDquG6o8OsKcahw7PDrOG6vSnDrW0pw6rhu4fDrMOqKeG6tcOq4buRKTLDrCnhu53hu4s0w6wp4budw6rDuuG6tSnhu5XDquG6scOtKCkvOj8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6tDLhu5Xhu53hur/hu4vDrCgp4bub4bud4bupaeG6p1ko4bud4bqnxrDhu50tMmnhur/hur3DrEAp4bq14bqnw6zhu53huqfGoSMoOuG7s8Osw6opw63hur/DrMOqKcOqajIkPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bqy4buLw6Lhu6koOuG7nMOqw7rhurUpw6rhur9lw6wpSGQpw6rhu4s14bq1w6op4bubbik+fV0vSMOKLeG7ouG6ssOMw4Ipw6zhur004bupKT4iLTAtezw+ICnhurVxMinhu6LhurLDjMOCKeG7neG7hcOsw6op4bunxJEpxrDhuqPhu6kpw6LDusOs4bq9KeG6tTPhurUpw61tKcOq4buHw6zDqinhu53DquG7gSnhuqXhur/DqcOtKTLDrCnhu53hu4s0w6wp4budw6rDuuG6tSnhu5XDquG6scOtKSp34buc4buc4buUJinhu53GoWPDrCnhuqXhu4MyKeG6szTDrCnhu53hu4XDrMOqKeG6pWTDrCnDqmThu50pw6w4w60pezw+MCnhu6c0KeG7luG7o+G7qWThu50p4bql4buDw6zDqinhu5tuKX19XS/hu5bhuqQt4bui4bqyw4zDgj0pw6zhur004bupKXtbLT4tezw+MCnhurVxMinhurTDqnEp4bud4buD4bq1w6op4bui4bqyw4zDginhu53hu4XDrMOqKeG7p8SRKeG7p+G6v2XhurUp4bq94bq/MuG7iynhurXDquG7hSnhu53hur9j4bujKeG7ncOqw7rhurUpw6rhur9lw6wp4bq1bcOs4bq9KeG7nTPhurUp4bqzNuG7iynhuqU2w60p4bunZSnhu5vhur/DrMOqKXfhu5zhu5zhu5Qp4bq1w6rhu4sp4bq1M+G6tSnhu5vhu5M9KcOs4bq9NMOsw6o9KeG7ouG6ssOMw4Ip4bq1M+G6tSnDquG7o+G7qWXDrD0p4budw6rhu4MpxrA3PSnhu53DqjTDrMOqKeG7lcOqbinDrDjDrSl7PD4wPSnhurXhu6HDrOG6vSnhu6fDteG6vynhu6fhur9l4bq1Kcaw4bqj4bupKcOiw7rDrOG6vSnhurUz4bq1KeG6tcOq4buj4buN4bq/KeG6veG6vzMp4budxqHhu4Mp4bubNsOsKeG7lcOq4bqxw60pMsOsKeG7neG7izTDrD0pw61tKcOq4buHw6zDqinhur3hur9k4budKcOtw7Ip4bq94bq/Minhu5vhu5/hurU9KeG6veG6vzIp4bq1xIPDrSl34buc4buc4buUPSnhurXDuTIpw6o0w6zhur0paOG6v8Osw6opw6Lhu4syw6zDqinhu53DqsO64bq1KeG7lcOq4bqxw60pMsOsKeG7neG7izTDrD0p4bqzZOG7lSk4w6wp4bud4bqv4buVKeG7ncOqw6kpd+G7nOG7nOG7lD0pxrA3PSnhu53DquG7gynhu53GocOjw6wpd+G7nOG7nOG7lD0p4budxqHhu4vDrOG6vSnDrDjDrSl7PD4wKeG7neG7izTDrCnhu53hu4XDrMOqKeG6pTcpxrDhuqPhu6kpw6LDusOs4bq9KeG6pXPhu5HhurUpPjAvfSApw61tKcOq4buHw6zDqinhurXDquG7kSl34buc4buc4buUPSnhurUz4bq1KcOtbSnDquG7h8Osw6opw6w04bupKeG6pTcp4bqlc+G7keG6tSnhuqUzw6zDqinhur3hur8zPSnhurXDo+G7lSnhur3hur/Do+G7qSnhurXDqnTDrOG6vSnDrMOq4bqvw6wp4bunNCnDquG7izTDrCnhu53DqjTDrMOqKeG7ncOqcSnhu51w4bq1KeG6tW3DrOG6vSnhurNuKeG6tcOq4buRKWjhur/DrMOqKcOi4buLMsOsw6op4budw6rDuuG6tSnhu5XDquG6scOtKeG7ncOq4bqn4buLKeG7nOG6tOG7psOMKT4+MF0iQHs8PiAkPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bqy4buLw6Lhu6koOuG6tHAp4budw6rDqT0p4buTKeG6tcOj4buVKeG7neG7hcOsw6o9KeG7muG7kynhurRtw6zhur0p4bucw6pz4buPw6zhur0p4bqlNylpw7oyKeG6tcOqasOsKeG7pzQp4bq1w6rhu4Up4bqlNeG7iynGsOG6o+G7qSnDosO6w6zhur0pIi9dKcOtbSnDquG7h8Osw6op4bq1w6rhu5Epd+G7nOG7nOG7lCkq4bqlNeG7nSk+ezzhu7ImJCnhu5rhu5Mpw4xtw6zhur0pw6zhur3DquG6v2Xhu5Up4bunNCnhu5TDqjPhu50p4budxqHhur/DqcOsKcOsbcOs4bq9KeG7ncOqbcOsKeG6pTcpacO6MinhurXDqmrDrCnhurXDquG7kSnhuqXEg+G7oynDrW7hur8pxqEy4bujPSnhu5fhu6M2KeG7ncOqw7rhurUp4buVw6rhurHDrSnhuqRtw6zhur0pw4pz4buPw6zhur0p4bqlw6kpxrDhuqPhu6kpw6LDusOs4bq9KeG6tcOq4buRKXfhu5zhu5zhu5QjKeG6pTcpw6pzw7XDrOG6vSnDouG6t8OsKeG7ncOqNMOsw6opaeG6r+G7lSnhu53Dsinhur3hur8zw60p4bubM+G7nSl34buc4buc4buUPSnhu5XDquG6o8OsKeG6tW3DrOG6vSnDrMOq4bq/ZcOtKeG7p3Ap4bq94bq/M8OtKeG7mzPhu50pd+G7nOG7nOG7lCnhu5014bq/KeG6tcOq4buRIynDqnPDtcOs4bq9KcOi4bq3w6wp4bq9w6rhur8p4bq1w6rhuq3hu5Up4bubw7Ipw6zDquG6r+G7nSlo4burKeG6veG6vzPDrSnhu5sz4budKeG7p8O14bq/KWjDqm7hur8paXPhu5HDrOG6vSlow6rhu4s2w6zhur0pPiQ8PDwp4budw6PDrCnhu53DqsO64bq1KeG7lcOq4bqxw60vw6zhur004bupJCnhu5Ip4bq1w6Phu5Upw6rhu6Phu6llw6wp4bqlMsOs4bq9KeG7ncah4bq/w6nDrClow6oy4bq/Kcaw4bqj4bupKcOiw7rDrOG6vSl7Wy99eynhurXDquG7kSl34buc4buc4buUKSrhuqU14budKSBd4buyJj0p4budxqHhu4vDrOG6vSnhuqXhu4kp4buc4buUKeG7nMOqMsOsw6opw4rhu4kyKcaw4bqj4bupKcOiw7rDrOG6vSl9KeG6tcOq4buRIynhurUz4bq1KcOq4buj4bupZcOsKeG6pG3DrOG6vSnhu5rhu4/DrD0pw4rhu4thw6zhur0pw4rhu4kyPSnhu5bhu6M2w6zhur0pxq9z4buPw6zhur0pw63hu43hur8pw6rhu6Phu6llw6wpxrDhuqPhu6kpw6LDusOs4bq9KXsp4bq1w6rhu5EkPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bqy4buLw6Lhu6koOuG7nMOqbcOs4bq9KeG7l+G7ozIp4bun4bq/ZeG6tSnGsOG6o+G7qSnDosO6w6zhur0pw61tKcOq4buHw6zDqinhurXDquG7kSl34buc4buc4buUKeG6pTcp4bq94buJ4buVKeG7lcOqxIPDrCnhu50z4bq1KeG6pcOzw6zhur0p4bud4buB4bq1w6op4bq1w7rhurUp4bqlZMOsKeG7p+G6v2XhurUpw6zhuqPDrOG6vSnhurUy4buLKcOq4bq/ZeG7oynhu5fhu6M2KeG6tW3DrOG6vSnhu50z4bq1KeG6szbhu4sp4bqlNsOtKXfhu5zhu5zhu5Q9KeG7nTXhu4spw6LDusOs4bq9KcOqNMOsw6opaTLDrOG6vSnhu5XDqjPhu5UpaeG7qynhuqXDqSnhurUz4bq1KeG7ncOyKeG6tcOqdOG6tT0p4bq1MynDrMOq4bqjw6wp4bubNsOsKcaw4bujw6Phu509KWjhur/DrMOqKcOi4buLMsOsw6op4budw6rDuuG6tSnhu5XDquG6scOtKeG6tcOq4buBw6zDqinhuqUzw6zhur0p4bunNCnDrOG6vXPDtOG6vynhu5vDuSnDonDDrOG6vSnhu53DqsO64bq1KeG7lcOq4bqxw60p4budNeG6vynhurUz4bq1KeG6tcOq4buRKeG7ncahY8OsKeG6peG7gzIp4bqzNMOsKeG7neG7hcOsw6op4bqlc+G7keG6tSnDqnPhu5PDrOG6vSnhu5fhu6Phu6nEkcOsKWnhu5Hhur8p4bunNCnhu6ljw6wp4bud4bqjw60pw6rhu4/DrClow6rhur8pw63hu6MyKeG7mznDrSnhu53DqsO64bq1KeG7lcOq4bqxw60p4budNeG6vynhurUz4bq1KeG6tcOq4buRJCnhuqRvw6zhur0p4budw6rDtOG6vylpNCnhurXhu48p4bub4buTKeG6pcOpKeG6tTPhurUp4bq14buPKeG7l+G7ozLDrCnhu5fhu6M2w6wpaeG7qynDjMOqNCnDrHPDteG6tSlo4bq/w6nDrSnhu53GoTI9Kcaww7kpaeG7qynhurUz4bq1KeG7p+G6vynhu5XDqjXDrSnhu53GoeG7i8Os4bq9KWlmw6zDqinhu6fDuuG6tSlo4bq/w6zDqinDouG7izLDrMOqKeG7ncOqw7rhurUp4buVw6rhurHDrSQp4bucdSnhuqXhu4k9KeG7ncOq4buf4bq1KeG6peG6seG7qSnhu6fhur9l4bq1KWnhur9jw6wpaGThu50p4bubNsOsKcaw4bujw6Phu509KeG7neG6v2Phu6Mp4budw6pwKeG6tTPhurUp4bubNsOsKeG7lcOq4bqxw60p4bq14buJKcOs4bq94bujb8OsKeG6vW7hurUpxqFsKcahNMOs4bq9PSnhurXDqsOj4budKWlz4buRw6zhur0p4bunNCkyw6wp4bud4buLNMOsKeG6veG6v+G7pTIp4bq1M+G6tSnDqsOzKWjhur/DrMOqKcOi4buLMsOsw6op4budNeG6vynhurXDquG7kSnhu6fDteG6vynDrOG6vXPDtOG6vynhu5s2w6wpxrDhu6PDo+G7nSMp4budw6rhu6Mpw6rhu5/hu50pw6zhur1zw7Thur8p4bud4bq/Y+G7oynDouG7ocOs4bq9KcOt4bujMinhu53DqsO64bq1KeG7lcOq4bqxw60p4buTKeG6tTPhurUp4buX4bujxIPhu6kp4bq1binhuqXhu4PDrMOqKeG7nTXhur8p4bq1w6rhu5E9KeG6veG7ieG7lSnhu5XDqsSDw6wpw6zhuqPDrOG6vSnhurUy4buLKcOq4bq/ZeG7oynhu5fhu6M2KWjhur/DrMOqKcOi4buLMsOsw6op4bq1w6rhu4sp4bq1M+G6tSnhu53hur/DqeG7oynhu53DqnPhu4/DrOG6vSQ/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurLhu4vDouG7qSg6w4w4w60pezw+MD0p4bq1w6rhu5Ep4bq0w7Phu50p4bqkaykq4buc4buUKeG7msSDw60p4bua4buPw6wmKWk0KT4p4budxqHhu4vDrOG6vSkiKeG6tcOq4buRKcOi4buLKeG6tcOj4buVKeG7neG7hcOsw6op4bq1w6rhu4Up4bqlNeG7iynhu53DqsO64bq1KcOq4bq/ZcOsKcaw4bqj4bupKcOiw7rDrOG6vSnDrW0pw6rhu4fDrMOqKeG6tcOq4buRKXfhu5zhu5zhu5Qp4bqlw6kpaTTDrSnhurXhu48p4bub4buTKcOsw6rhuqPDrCnGocOzw6zhur0p4budNeG6vynDqmUp4budw6puw6zhur0p4bq1M+G6tSnhurXDquG7kSnhu53GoWPDrCnhuqXhu4MyKeG6szTDrCnhu53hu4XDrMOqJClIw6rhur8p4bq1w6pxKeG7ncahc+G7j8Os4bq9KeG7ncahY8OsKeG6pXPhu5HhurUp4budxqHhur/DqcOsKWjDqjLhur89KcOs4bq9c8O04bq/KcOi4bqjw6wp4bunNCnhurUz4bq1KeG7neG6v8Op4bujKeG7ncOqc+G7j8Os4bq9KeG6tcOq4buRKeG6tMOz4budKeG6pGspxqHDo+G7nSnhuqVvw6zhur0p4bud4buHw6zDqj0pccOs4bq9KcOqw7MkKeG6sjQp4bucxqHEg8OsKeG7nMOq4buDKcOK4bujZT0p4bud4bq/w6nhu6Mp4budw6pz4buPw6zhur0p4bq1w6rhu5Ep4bq0w7Phu50p4bqkaz0p4bq1w6rhur8yKeG7m+G6q0Ap4bucdSlow6rhur8p4budw6oyw60p4bq94bq/MinDrW0pw6rhu4fDrMOqKcOsNOG7qT0p4budbeG6vynDrMOq4bqvw6wp4bqlc+G7keG6tSnDrMOq4bq/xJHhu6MpacO04bq/KWjDquG6p8OsKcOs4bq94buR4bq/KeG7nXUpaMOqM+G6tcOqKcOqNMOs4bq9JCnhuqThur/EkeG7oynhuqXEg+G7oynhu53hur9jw6wpw6pqKeG7l+G7ozLDrCnhu53huqPDrSnhuqXhu4kpaTQpaMOq4bujKcOsNOG7qSlow6ozKeG7mzXhurXDqinhu6fhu4cp4bq1M+G6tSnhu6fhuq/hu50pw6Jww6zhur0p4bqlc+G7keG6tSlpMuG7oynhurXDquG7oeG6vynhurXhurHDrCnhu53DquG6r8OsPSnhurM0w6wp4bqlw6kp4budw6rDuuG6tSnhu5XDquG6scOtKeG6s2HDrOG6vSnhur/DrOG7i8awKeG7geG7nSnhurMzw60p4bqz4bqxw6w9KeG6tW3DrOG6vSnhu50z4bq1KeG7p2Up4bub4bq/w6zDqinDouG6uSnDojTDrOG6vSnDquG7j8OsJD8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6suG7i8Oi4bupKDrhu5zDquG6p+G7iyltw6zhur0pSWMp4bumOMOsKcOK4buhw6zhur09KeG7lMOq4buJKeG6vOG6vzPDrSnhuqVu4bq1KeG6tG3DrOG6vSnhu53hu6kp4bq04buUKeG6tcOq4buRKeG6tMOz4budKeG6pGtAKUk0KeG6peG7gzIp4bqzNMOsKeG7ncahasOs4bq9KeG6peG6v8Opw60p4bunxJEpw6Lhu6MpaeG7g+G6tcOqPSnhu5zhu5Qp4buaxIPDrSnhu5rhu4/DrCnhuqXDoeG6tSnhurPhur9l4budKeG6teG7i+G6vynhu53GoWrDrOG6vSnhu5XDqjPhu50p4budxqHhur/DqcOsKcOtbSnDquG7h8Osw6op4bq1w6rhu5E9KeG7ncah4buLw6zhur0p4bql4buJKeG7p8Ojw6wp4bqlxJEpd+G7nOG7nOG7lCnhuqVz4buR4bq1KeG6pcOh4budKWljw6wpw6o0w6zhur0p4bqlxIPhu6MkKeG7nMOq4bqn4buLKeG6peG7iT0pw6o0w6zhur0pw6w4w60p4bq1M+G6tSnDqsOzKWjhur/DrMOqKcOi4buLMsOsw6op4bqlc+G7keG6tSnhuqU04buLKeG7nTXhu4s9KeG7neG6r+G7lSnDquG7o8Ojw6wp4bunNCnhuqVz4buR4bq1KeG6tcOj4buVKeG6veG6v8Oj4bupKeG6tcOqdMOs4bq9KcOsw6rhuq/DrCnhu6fEkSnhurVtw6zhur0p4budM+G6tSnhuqU2w60p4bqzNuG7iynhu6dlKeG7m+G6v8Osw6opd+G7nOG7nOG7lD0p4bun4buHKeG7ncOqZCnhu6sp4budw6p04bq1KeG6tXEyKeG6tTPhurUpw6rDsylo4bq/w6zDqinDouG7izLDrMOqKcOs4bq9NOG7qSnhurU0w6zhur0p4budbuG7nSnDquG7j8OsPSnDrWrhur8pw6zhur1zw7Thur8p4budw7op4bq94bq/M+G6tSnhurXDqsOj4buVKcOqNMOsw6op4bq1M+G6tSnhu5fhu6Phu6kp4bql4buDw6zDqiQkJD8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6suG7i8Oi4bupKDrDguG7oSnhuqU14budKeG6pXPhu5HhurUpw6zDquG7pcOs4bq9KWhk4budKeG7l+G7ozYp4bud4buB4bq1w6op4bq1w7rhurUpw6zDqnPDrOG6vSnhu6fhur9l4bq1Kcaw4bqj4bupKcOiw7rDrOG6vSnDrW0pw6rhu4fDrMOqKeG6tcOq4buRKXfhu5zhu5zhu5Qpw6rhur9lw6wp4bq1xKnDrCnhur3DoeG7lSnDrMOq4bq/xJHhu6MpaMOq4buJKWjDqjjDrCQpw4zhur3hu6Phu6ljw6wpw6zDquG6o8OsKWk0KcOi4buLKcOq4bq/ZcOsKeG7ncahNcOs4bq9KeG6tTPhurUp4bq1w6rhu5Ep4budxqFjw6wp4bql4buDMinhurM0w6wp4bud4buFw6zDqinhurXDqnEp4bupZOG7oylpNCnhurXDquG7kSnDqjXDrOG6vSl7KeG7pzQpw6o1w6zhur0pfT0p4bq14buPKeG7m+G7kynhu6fhuq/hu50p4bq1w6rDo+G7nSlodinhu53DquG7o+G6r+G7nSnhurPhu4MpxrDhu6Nuw6zhur0p4bq1w6Phu5U9KeG6tcSDw6wp4buVw6o24bq/KeG6pcSD4bujKeG7nXM9KeG7neG7oynhurPDsj0pw63hu6MyKeG7mznDrSnhu53GoTLDrOG6vSnhu53DquG6v2Thu50p4bqz4buDKeG7ncah4buLw6zhur0p4bql4bq/xJHhu6MpaOG6v2XDrCnDrOG6veG7o2/DrCnhu6duw6wpw6o1w6wpw6rhuqnhu5UkKcOK4bq/ZcOsKeG7ouG6ssOMw4Ip4bud4buFw6zDqinhuqU3KeG6tcOj4buVKcOs4bq94bujb8OsKWjhur/DrMOqKeG7lcOq4buBKeG6tcOq4buLKeG6tTPhurUp4bql4buDMinhu5XDqnPhu4/DrOG6vSnhu6c0KeG6peG7j8OsKeG7p+G7gynGsOG6o+G7qSnDosO6w6zhur0pw61tKcOq4buHw6zDqinhurXDquG7kSl34buc4buc4buUJCnhu5zhu6Phu6kpw6zDquG6v2PDrD0p4budw6rhuqfhu4sp4buX4buj4bupKeG6peG7g8Osw6o9KcOs4bq94bujb8OsKWjhur/DrMOqKeG7lcOq4buBKeG6tcOq4buFKeG6pXPhu5HhurUp4bq94bq/NuG6vynDrOG6veG6o8OsKWjDquG6vynhurXDquG7kSnhuqVz4buR4bq1KeG6tW3DrOG6vSnDrMOq4bqvw6wpaTQp4bq1w6rhu5Epd+G7nOG7nOG7lCQpw4rhu4/DrCnDrOG7pTI9KeG7p+G6v2XhurUp4bqlxIPhu6Mp4budcynGsOG6o+G7qSnDosO6w6zhur0p4bq1M+G6tSnDqjXDrOG6vSnDrXDhurUp4buVw6o24bq/KeG7neG7o+G6o8OsKeG7ncOqcSnhurUz4bq1KeG7l+G7o+G7qSnhuqXhu4PDrMOqKeG6tXEyKeG7lcOqM+G7lSlp4buj4bqv4budKeG7p8SRKeG6pcSD4bujKeG7nXMpxrDhuqPhu6kpw6LDusOs4bq9PSnDrMOqc0ApSMOqNuG7iynhu5sz4budPSnDrOG6vcOq4bq/Y8OsKeG6tXThu6MpaeG6r+G7lSnDosO6KTPDrD0p4bqlc+G7keG6tSnhu53DquG6scOtKeG6peG7g8Osw6o9KeG7lcOqYynDouG7o+G7qWXhu50pw6LDuikzw6wp4bunNCnhu53DquG6v2Thu50paGQpaHYp4budw6rhu6Phuq/hu50p4budw6rhur8p4bq1bcOs4bq9KeG6tW3DrOG6vSnhu53GoeG7h8Osw6okJCQpw6LhurfDrCnhuqVkw6wp4bq1M+G6tSnhurXDquG7kSnDquG6v2XDrCnDrDLhu6kpw63DteG6vynhu53hur9kw6wpw6o0w6zDqinhuqXEg+G7oynhu51zKcOsY8OsKWjDqm3DrOG6vSnhurM24buLKeG6pTbDrSnhu53hur9kw6wp4bqlw7M9KWhkKcOq4buLNeG6tcOqJCnhurJjw6wp4bq1NcOsw6op4bql4buJPSnhu6fhur9l4bq1KeG7ncOqw7rhurUpw6rhur9lw6wp4bq1M+G6tSnhu53hur9j4bujKeG6tcOq4buBKeG7p8SRKeG7ncOqw7rhurUp4buVw6rhurHDrSlo4bq/w6zDqinDouG7izLDrMOqKeG7nTXhur8p4bq1w6rhu5Ep4buVw6o24bq/KeG6teG7iSnDrOG6veG7o2/DrCnhur1u4bq1KcahbCnGoTTDrOG6vSMpaMOqbcOs4bq9KeG6szPDrCnhu53DqsO64bq1KeG7lcOq4bqxw60pw6zDquG6v+G6ucOtKeG7p+G6vynhu5vhur/DrMOqKeG7p+G6r+G7nT0pw6rhu4kyKeG6tcOqw6Phu50p4bqlw7PhurUpw6o14bq/PSnhu53DqsO64bq1KeG7lcOq4bqxw60p4buX4bujMynDqjXDrCnhu5vDuSnDonDDrOG6vT0p4bq1w6rDo+G7nSlpc+G7kcOs4bq9KWjDqm3DrOG6vSnhurM24buLKeG6pTbDrSMp4bq1M+G6tSnhu5s2w6wp4buVw6rhurHDrSnhu53DquG7g+G7nSnhur3hur8yKeG7m+G7n+G6tT0p4bq94bq/MinhurXEg8OtKeG7lcOqNuG6vynhurXhu4kp4bubw7opaOG6v8Opw60p4bub4buLM+G7nSnhu6c0KeG6tcOqdMOs4bq9KcOsw6rhuq/DrCl34buc4buc4buUKeG6tXEyKeG6teG7jynhu5fhu6Myw6wp4budw6rhu58p4bupIynhurUz4bq1KeG7mzbDrCnhu5XDquG6scOtKcahMuG7oz0p4bq1cT0p4buX4bujNinhu5XDqjbhur8p4bq14buJKeG6veG6v8Oj4bupKcawM+G6tSnDrMOq4bqvw6wpxrDhu6PDo+G7nSnGsHQ9KcOs4bq94bujb8OsKeG6vW7hurUjKcOqNMOs4bq9KeG7ncOqw7rhurUp4buVw6rhurHDrSnhurXDqmQp4bqz4bq/ZMOsKeG6pXPhu5HhurUp4bqzNuG7iynhu5fhu6M2w6wp4budxqHhu4vDrOG6vSnhu51xKWjhu4HDrMOqPSnhu51xKeG6szbhu4spbcOsKcOq4buLw6HhurUp4bq1w6rhuqcp4bql4bqv4bupPSnhurMy4buLKeG6veG7ieG6vynhu6dlKeG7m+G6v8Osw6ojKeG7lcOqNuG6vynhurXhu4kpw6zhur004bupKeG7mzbDrCnGsOG7o8Oj4budKeG7pzQpw6o1w6wp4bubw7kpw6Jww6zhur0p4bq9w6rhur8p4bqlxIPhu6kp4bqlcSnhu53GoWPDrCnhurMy4buLPSnhur3hu4nhur8p4bubNsOsKeG7lcOq4bqxw60kJCQpw6zDqnPDrOG6vSnhu53GoWPDrCnhu53DqsO64bq1KeG7nWQpw6rhur9lw6wpw6wy4bupPSnDqjTDrOG6vSnDquG7iTIpw6xtw6zhur0p4bubNsOsKWjhur/DrMOqKcOi4buLMsOsw6op4budNeG6vynhurUz4bq1KeG6tcOq4buRKeG7ncahY8OsKeG6peG7gzIp4bqzNMOsKeG7neG7hcOsw6op4bq1w6pxKeG7qWThu6Mp4bqlc+G7keG6tSnhurXhu6PDrOG6vSnhurXDo+G7lSnhu511KeG6tcOq4buRKeG6pcSD4bujKcOtbuG6vynGoTLhu6M9KeG7l+G7ozYp4budw6rDuuG6tSnhu5XDquG6scOtKeG6pG3DrOG6vSnDinPhu4/DrOG6vSkq4buc4buUKeG7nMOqMsOsw6opw4rhu4kyJj0p4bqlNeG6vylp4burKeG7nTXhur8p4bq1w6rhu5Ep4bq1csOs4bq9KeG6tcOqczIp4buX4bujMsOsKeG7neG6o8OtKeG7pzQp4bq1w6p0w6zhur0pw63hur/DrMOqKeG6pXPhu5HhurUpw6zhur3hu6Nvw6wp4bq9buG6tSnGsOG7o8Oj4budKcawdCnDqjTDrOG6vSnDquG7iTIkKcOM4bq9MuG7qSnhurU2KcOsw6rhu6XDrOG6vSnhurXDquG7kSnhuqU3KeG6pXPhu5HhurUp4bq1bcOs4bq9KcOsw6rhuq/DrClpNCnhurXDquG7kSl34buc4buc4buUKeG7p+G6t8OsKeG6tcOqczIp4budw6rDuuG6tSnDquG6v2XDrCnhu53GoeG6v2Xhu50p4bqlw6kp4bunw6PDrCnhuqXEkSnDrDThu6kkPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bqy4buLw6Lhu6koOuG6pMOpKeG6veG6vzbhur8p4buX4buj4bupZOG7nSnhuqVz4buR4bq1KcOsw6rhu6XDrOG6vSlow6rhu4kpaMOqOMOsKeG7ncahY8OsPSnhurXEg8OsKeG6teG7iSnhu5vDuinhu5XDqm7hur8pw6rhu5Hhu5Up4bunNCnDrOG7jSlpw7rhurUp4bq1w6rhu6PDrOG6vSnhurVxMinhurUz4bq1KcOs4bq9NMOsw6o9KeG6peG7gzIp4buVw6pz4buPw6zhur0kKeG7nMah4buLw6zhur0p4bql4buJPSnhurUz4bq1KeG6teG7jynhu5fhu6Myw6wp4buX4bujNsOsKWnhu6spw4zDqjQpw6xzw7XhurUp4buVw6o24bq/KeG7nTjDrOG6vSnhurVzw7TDrOG6vSnhur3hur824bq/KeG7lcOqM+G7lT0p4bq1M+G6tcOqKWk0w60pw6oy4bupKeG6pcOpKcaw4bqj4bupKcOiw7rDrOG6vSnhu53DqjTDrMOqKeG6tW3DrOG6vSnhurXDquG7kSl34buc4buc4buUPSnhur3hu4nhu5Up4buVw6rEg8OsKeG6teG7o8Os4bq9KeG6tcOj4buVKeG7ncOqw7rhurUp4buVw6rhurHDrSnhu5s14bq1w6o9KeG6szbhu4sp4bqlNsOtKeG7m3ThurUpaMOqa+G6pynhu6c0KeG7l+G7o+G7qcSRw6wpaeG7keG6vynhurXDquG7iynDrOG6vXPDtOG6vynhu53hur9j4bujKcOi4buhw6zhur0jKWk0KeG6teG7jynhu5vhu5Mp4bqlw6kpw6zDquG6o8OsKcahw7PDrOG6vSnDrW0pw6rhu4fDrMOqPSnhu53GoeG6v8Opw6wpaMOqMuG6vynhu5Mp4bq1M+G6tSnhurXDquG7kSnhu53GoeG7o+G7qcSRw6wp4budw6puw6zhur0p4budxqFjw6wp4bql4buDMinhurM0w6wp4bud4buFw6zDqj0p4bq94buJ4buVKeG7lcOqxIPDrCnDquG7izTDrCnhu53DqjTDrMOqKcOtcOG6tSnhu53hur9j4bujKeG7lcOqw6PDrCnhuqXDo+G7oynhuqVkw6wpw6w4w60pezx7PD0p4bq1M+G6tSlp4buLNeG6vynhu53DqsO64bq1KeG7lcOq4bqxw60p4bqlc+G7keG6tSnhu5vDuSnDonDDrOG6vSnDqjTDrOG6vSnDrOG6vTThu6kp4bqlc+G7keG6tSlo4bq/w6nDrSnhu5vhu4sz4budKeG6tcOqw6Hhu50p4bq1w6piKeG7kynhu53Do+G7nSnhurU2KeG6tTPhurUpaMOq4bqj4bujKeG7pzQp4bq14buPKeG6szbDrCnhurM24buLKeG6pTbDrSnhu6dlKeG7m+G6v8Osw6opd+G7nOG7nOG7lCQpPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bua4buL4bujxqHhurXhuqcoOuG7nG0pw4o0Py/hu5U6


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]