(Baothanhhoa.vn) - Chiều 21-2, Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ (VSTBCPN) tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2018, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

Tin liên quan

Đọc nhiều

N+G7jcSD4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butWOG7j3jGocOt4bqh4bqjd3jhurbGocOte+G6oXjDreG6sHgt4bqtxqHhu4/DsuG7nTDhuqPGocOtw7N4MeG6oTg3d3h24buj4budw7I4WMSR4budw7LhuqNnQcaw4budw7LhuqPhu5fhu49u4bub4bqjeHbhuq0y4bqjw7Lhu4/huqnhu5vhuqN34bqpeOG6o3jhu43huqBn4bqj4buN4buPbeG7neG6o2fhuqln4bqjZ+G7jcO14bud4buN4bqjd+G6qWfhu43huqPhu63hu43huqnhu63huqPGoXnhu4d44bqjxIJs4bqjZsO04bud4buN4bqjaeG6u+G7ncOy4bqjw7Lhu4/FqeG7j+G6o8SC4bqr4bqjxILDtOG6o3fhuqDhuqN44buPa+G7neG6o2bDuuG6o2fhu7fhuq3huqPhu63hu43hu7XhuqPhu53Dgzcvd3h24buj4budw7I4Ny/hu43Egzg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4but4buMw63huq1o4bqhOEfhu43hu49seeG6o+G6r8SDLeG6rzLhuqNG4bqt4bud4bqjJsO04bqjd+G6oOG6o3jhu49r4bud4bqjZsO64bqjZ+G7t+G6reG6o+G7rOG7jeG7teG6o+G7ncOD4bqjNSZXWEZH4bus4bucNuG6o3jhu5Phu53hu43huqNpZOG6o3jDueG6o2fhu43DgWfhuqPhu43DuuG7j+G6o+G7ncOy4buN4buR4bqjaeG6qeG7neG7jeG6o8Oy4buP4bqp4bqj4buXa3jhuqPhu695Y+G6o+G7jeG7o2J44bqjacO64budw7LhuqPhu53EkeG7m+G6o+G6r8OjxIPhuqUy4bqjeHbhu49u4bud4bqj4buX4buN4bqt4buP4bqjeOG7jeG6oGfhuqPhu43hu49t4bud4bqj4bud4buN4buPbeG7m+G6o8SC4bu14bqj4budxJHhu5vhuqPhuq/Do8SD4bqnMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61Hw63hu514w6124bqhODfhu4/hu5vDsuG6o2fGoeG6rXd3e+G6oWh44buNeeG7m2bhuqPhu49Hw63hu514w6124bqh4bqjd3jhurbGocOte+G6oeG6ruG7j2h44buNMOG6o+G6teG6s8Oj4but4bqwMeG6o+G7jcOt4buPw7Lhu414MOG6o+G6t+G6seG6t+G7reG6sDHhuqHhuqN3dmd74bqhLy9naOG7nTNm4bqt4bujeOG7jeG6reG7neG7jeG7jeG7o+G6rTPEguG7nS9ow6134buXeOG7o+G7rS/hu53DreG6rncvxIPhuqfDo8OiL8SD4bq34bqnaOG6t8SD4bq1w6PhurPDo8SDeOG6scOj4bqz4bq3xqHEgy3hu4/hu5vDsi3hurXhurHDo+G6pzPhu5Xhu63DsuG6oeG6o+G6rcaheHvhuqFYxJHhu53DsuG6o2dBxrDhu53DsuG6o+G7l+G7j27hu5vhuqN4duG6rTLhuqPDsuG7j+G6qeG7m+G6o3fhuql44bqjeOG7jeG6oGfhuqPhu43hu49t4bud4bqjZ+G6qWfhuqNn4buNw7Xhu53hu43huqN34bqpZ+G7jeG6o+G7reG7jeG6qeG7reG6o8aheeG7h3jhuqPEgmzhuqNmw7Thu53hu43huqNp4bq74budw7LhuqPDsuG7j8Wp4buP4bqjxILhuqvhuqPEgsO04bqjd+G6oOG6o3jhu49r4bud4bqjZsO64bqjZ+G7t+G6reG6o+G7reG7jeG7teG6o+G7ncOD4bqh4bqjLzg3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butR+G6reG7rXjhu4/hu6Phu53huqHhuqN3eOG6tsahw6174bqheMOt4bqweC3huq3GoeG7j8Oy4budMOG6o2fDreG7nXjDrXYx4bqhOFjhu6Phuqvhu53huqNnY+G7neG7jeG6o+G7jcO64buP4bqj4budw7Lhu43hu5EzNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhOOG7nMSR4bub4bqj4bqvw6PEg+G6pTLhuqPhu5vhurln4bqjaOG7s+G6o2fhu6Hhu53huqPDsuG6ueG7reG6o+G7neG7jeG7j2x54bqj4buX4buN4buf4bqj4buX4buNxJHhu50y4bqj4bud4buNQeG7ncOy4bqjRuG6reG7neG6oyZXWEZH4bus4buc4bqjeOG7k+G7neG7jeG6o2lk4bqjeHbhu49u4bud4bqj4buX4buN4bqt4buP4bqjeOG7jeG6oGfhuqPhu43hu49t4bud4bqjZ+G7n+G6o+G7jeG7j2154bqj4buveWPhuqNnc+G7ncOy4bqjeOG6qWfhuqN4dmrhu53huqNn4bqpZ+G6o8ah4buZ4bud4buN4bqjxILhuqBn4bqj4bud4buNw6nhu5vhuqNmY+G7o+G6o8SCbeG6o+G7r3nhurZs4budMuG6o8ah4bup4buP4bqjw7Vn4buN4bqj4buN4bup4but4bqj4but4buN4bqp4butMuG6o2fhu43DteG7neG7jeG6o2nhuqnhu53DsuG6o2fhu7fhuq3huqPhu63hu43hu7XhuqPhu53DgzPhuqPhu5zDueG7j+G6o2bhu4d44bqjxqHhuqvhuqN4eeG6tmrhu53huqN4dnnhurZs4bud4bqj4buX4buR4but4bqjeOG7jcaw4buPMuG6o3fDqnnhuqN2w7rhu53DsjLhuqNn4buf4bqj4buN4buPbXnhuqPhu695Y+G6o2fhuqln4bqjZ+G7jeG7t+G6o3h2QeG7p+G7ncOy4bqjZ+G7t+G6reG6o0lj4budw7Iy4bqjZ+G7jcO14bud4buN4bqjd+G6qWfhu43huqPhu63hu43huqnhu63huqPGoXnhu4d44bqjZ+G7t+G6reG6o+G7nOG7jeG6q+G6o+G7nUHFqWfhuqPEguG6q+G6o2fhuqln4bqjZ+G7jUHhu6fhu53DsuG6o3h2w7Thu53hu43huqNn4buf4bqjxqHhu49q4bud4bqj4buveeG6reG7neG6o2lr4bud4bqjZ3Phu53DsuG6o3jhuqln4bqjxILDtOG6o3fhuqDhuqN44buPa+G7neG6o2bDuuG6o2fhu7fhuq3huqPhu63hu43hu7XhuqPhu53Dg+G6o8SC4bqr4bqjZsO04bud4buN4bqjaeG6u+G7ncOy4bqjw7Lhu4/FqeG7jzPhuqNHc+G7ncOy4bqjeOG6qWfhuqN4w7nhuqNn4buNw4Fn4bqjZ+G7t+G6reG6o0bhuq3hu53huqMmV1hGR+G7rOG7nOG6o2fhuqln4bqjZ+G6v+G7reG6o2lB4bupZ+G6o+G7l+G7j23hu53huqN44buj4bqr4bud4bqjxILhuqvhuqNn4buNw73huqN4dnDhu53DsuG6o2Z14buP4bqjaEHhu7Hhu53DsuG6o+G7ncOq4budw7LhuqNn4bqt4buj4bqj4budw7Lhu43hu49t4but4bqjxILhu7XhuqNn4buN4buj4bqjZ+G6qeG7neG6o2bDujLhuqNn4bqpZ+G6o3jhu43huqvhu53hu43huqPEguG7j2rhu50z4bqjR+G6qWfhuqPhu43hu6NieOG6o2nDuuG7ncOy4bqjeOG7jUHGsOG7ncOy4bqj4bqweeG6tmrhu53huqNn4bu34bqt4bqjRuG6reG7neG6oyZXWEZH4bus4buc4bqjeOG7k+G7neG7jeG6o2lB4bupZ+G6o+G7reG7jXThu4/huqPhu43hu6nhu63huqNn4buN4bq5eOG6o2fhu43EqeG6o8SCxanhu4/huqNn4bqpZ+G6o+G7ncOy4bqr4bud4buN4bqjeOG7jeG6q+G7neG7jeG6o8SC4buPauG7nTLhuqN44buN4bqgZ+G6o+G7jeG7j23hu53huqPhu53hu43hu49seeG6o+G7ncO64buP4bqjaHnhu53DsuG6o2fhu5/huqN4dnDhu53DsuG6o3jDquG7mzLhuqN4dnDhu53DsuG6o2nhu49u4bub4bqjxILhuqvhuqN44buN4bqr4bud4buN4bqjxqHhu4fhu63huqPhu53hu43hu49seeG6o+G7m3PhuqPhu43DtOG7neG7jTLhuqPhu53hu41BMOG6o+KAnOG7nMOyxJHhu53huqPhu53DssOA4bqt4bqjxILhuqvhuqPDsuG7j2Phu5vhuqN44buN4buPbnnhuqN44bqpZ+G6o+G7jWLhu4/huqNn4bu34bqt4bqjZmLhu6PhuqPGoeG6oGfhuqN4dmrhu53huqNn4bun4bqjd+G7q+G6o8Oy4buPxanhu4/igJ3huqM14buNeeG6tm3hu53huqPhu4zhuqvhuqNYdnnhu53DsjLhuqNY4bus4bqjWOG7jeG6reG7neG7jeG6o+G7jOG7n+G6rTbhuqPEguG6q+G6o+G7neG7jcOq4bud4bqjdsO64budw7LhuqN4YuG7j+G6o2fhuqln4bqj4buNeeG6tm3hu53huqPhu5zhu41B4bqjOnnDquG7nTLhuqNJc+G7ncOy4bqjV+G7p+G7neG6o8SC4bqr4bqjeOG7jeG7keG6o+G6sGThuqNG4buT4bub4bqjV+G7p+G7nTHhuqPigJxYdnnhurZs4bud4bqjeOG7jXPhu53DsuG6o3hB4bqjxILhur/hu53huqPEgmzhuqNmw7Thu53hu43huqNp4bq74budw7LhuqPDsuG7j8Wp4buP4bqjZ+G7jeG7o+G6o3jhu43huq3hu53hu43huqPhu53hu49q4bud4bqjxILhuqvhuqPEguG7keG6o3jhu43huqvhu53hu43huqPhu53hu49q4bud4oCd4bqjNeG7jXnhurZt4bud4bqj4bucw7JwZ+G6o8ag4bq5ZzYx4bqj4oCcWOG7jeG6q+G7neG7jeG6o+G7reG7jXThuqPhuq3hu53huqN44buj4bqr4bud4bqjxILhuqvhuqN44buNw6rhu53huqN44buN4buPbeG7neG6o8SCxanhu4/huqPhu63hu43hu7XhuqPhu53Dg+G6o8SC4bqr4bqjeHbhu4nhuqPDreG7m+G6o8Oy4bqp4buP4oCd4bqjNVjhu6zhuqNY4buN4bqt4bud4buN4bqj4buM4buf4bqtMuG6o3jhu43hu5HhuqPhurBk4bqjV+G7geG7m+G6o1fhu6fhu53huqPEguG6q+G6o3jhu43hu5HhuqPhurBk4bqjRuG7k+G7m+G6o1fhu6fhu5024oCm4bqj4bucxJHhu5vhuqPhuq/Do8SD4bqlMuG6o0bhuq3hu53huqMmV1hGR+G7rOG7nOG6o3jhu5Phu53hu43huqNpZOG6o+G7l+G7j27hu5vhuqN4duG6reG6o+G6peG6o2nhu6fhu53huqPEguG7kTLhuqPhu53hu43DtOG7neG6o2fhu4154budw7LhuqNn4bqpZ+G6o2fhu6fhuqPhu6954bqt4budMuG6o2nhu6fhu53huqPEguG7keG6o2lseeG6o3jhu43huqBn4bqj4buN4buPbeG7neG6o3h0eOG6o2dz4budw7LhuqN44bqpZ+G6o2bDtOG7neG7jeG6o2nhurvhu53DsuG6o8Oy4buPxanhu4/huqPEguG6q+G6oyZXWEZH4bus4bucMeG6o+G7r3nhuq3hu53huqN4w6rhu5vhuqNmdeG7j+G6o2hB4bux4budw7Iy4bqjZnThuqN4dsO14bqjxILhuqvhuqN34bqi4bqjaOG7teG7ncOy4bqjZ+G6qeG7neG6o2bDujLhuqNnc+G7ncOy4bqjZ+G7jcOBZzLhuqPEguG7j2rhu53huqNn4buNw4Fn4bqj4budw4PhuqPEguG6q+G7o+G6o2fhuqln4bqjxILhu5HhuqN4dsO14bqjxqFk4bud4buN4bqjaWLhu6My4bqj4buveWPhu53huqPGoeG6sjHhuqNn4buNa+G6o2nDujLhuqPhu6954bq2bOG7neG6o8ah4bup4buP4bqjZ+G7jeG7o+G6o8ah4bqt4buj4bqjacO64budw7LhuqPhu53Dg+G6o+G7l+G7jXThu4/huqNn4bun4bqj4buveeG6reG7nTLhuqNo4buj4bqt4bud4buN4bqj4budw7Lhu43hu49t4but4bqjaUHhu6ln4bqjZmPhu6PhuqNpY+G7mzPhuqNHc+G7ncOy4bqjeOG6qWfhuqPhu63hu43hu6Hhu53DsuG6o+G7ncOyw4Dhuq3huqPEguG6q+G6o8OB4budw7LhuqPhu63hu43hu5/huqNmYuG7o+G6o8ah4bqgZ+G6o2l04buP4bqjxILFqeG7j+G6o+G7reG7jeG7teG6o+G7ncOD4bqjxILhuqvhuqN4duG7ieG6o8Ot4bub4bqjw7Lhuqnhu48y4bqjaeG6uWfhuqNm4buPbXjhuqPGoeG6q+G6o2Zi4buj4bqjxqHhuqBn4bqjaXThu4/huqPEgsWp4buP4bqj4but4buN4bu14bqj4budw4PhuqPEguG6q+G6o3h24buJ4bqjw63hu5vhuqPDsuG6qeG7j+G6o2lB4bupZ+G6o2fhu43DveG6o3h2cOG7ncOy4bqj4bud4buN4bq/eOG6o8ah4bqr4bqj4but4buN4buh4budw7LhuqPhu53DssOA4bqtMuG6o+G7reG7jeG6qXjhuqPhu43hu49t4bud4bqjxILhuqvhuqPhu53DssSR4bud4bqjZ+G7jeG6ueG7nTLhuqPhurDhuqLhuqPGoeG6suG6o+G7l+G7keG7reG6o3jhu43GsOG7j+G6o2fhuqln4bqjxILhu7XhuqPEguG7j21n4bqjZmLhu6PhuqPGoeG6oGcy4bqj4bqww6rhu5vhuqPhu41i4buP4bqj4but4buN4bu14bqj4budw4PhuqPEguG6q+G6o3h24buJ4bqjw63hu5szNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhOFhi4buP4bqj4buNw7rhu4/huqPhu53DsuG7jeG7kTLhuqNn4bqpZ+G6o3jhu43huqvhu53hu43huqPEguG7j2rhu53huqNG4bqt4bud4bqjJldYRkfhu6zhu5zhuqN44buT4bud4buN4bqjaWThuqNm4bqr4bud4bqjd8OqeeG6o8SC4bqr4bqjeOG7jXThu53DsuG6o+G7neG7jeG6v3jhuqNn4bqpZ+G6o8Oy4buPY+G7j+G6o+G7reG7jeG6qeG7reG6o3jhu43huqBn4bqj4buN4buPbeG7neG6o+G7neG7jeG7j23hu5vhuqPEguG7teG6o+G7ncSR4bub4bqj4bqvw6PEg+G6pzLhuqN4duG7o+G7ncOy4bqjaeG7n+G6o+G7ncOq4budw7LhuqNn4bqt4buj4bqj4buN4buPbXnhuqPhu695Y+G6o2dz4budw7LhuqN44bqpZ+G6o+G7reG7jXThu4/huqPhu43hu6nhu63huqN4w7nhuqNn4buNw4Fn4bqjeOG7jeG6oGfhuqPhu43hu49t4bud4bqjZ+G6qWfhuqNn4buNQeG7p+G7ncOy4bqjeHbDtOG7neG7jeG6o+G7jeG6q+G7neG7jeG6o2nDuuG7ncOy4bqjxILDtOG6o2bDtOG7neG7jeG6o2nhurvhu53DsuG6o8Oy4buPxanhu48x4bqjZnXhu4/huqNoQeG7seG7ncOy4bqj4budxJHhu53DsuG6o8ah4bqgZzLhuqPhu5fhuqbhuqPhu53EkeG7ncOy4bqjeHnhurZq4bud4bqjeHZ54bq2bOG7nTLhuqPEguG7h+G7neG6o2nDuuG7ncOyMuG6o+G7nWXhu5vhuqNmZXjhuqN4QeG6o3hB4bur4budw7LhuqPEguG6q+G6o8Oy4buPY+G7j+G6o+G7r3nhurZreOG6o2dz4budw7LhuqPEguG7j21n4bqjZ+G7jeG7o+G6o2fhuqln4bqjeOG7jeG6q+G7neG7jeG6o8SC4buPauG7neG6o3h24buj4budw7LhuqNm4bqt4budMeG6o3jEkeG7ncOy4bqjZ0HGsOG7ncOy4bqj4buX4buPbuG7m+G6o3h24bqtMuG6o8Oy4buP4bqp4bub4bqjd+G6qXjhuqPEguG7j21n4bqjeOG7jeG6oGfhuqPhu43hu49t4bud4bqjZ+G6qWfhuqNn4buNw7Xhu53hu43huqN34bqpZ+G7jeG6o+G7reG7jeG6qeG7reG6o8aheeG7h3jhuqPEgmzhuqNmw7Thu53hu43huqNp4bq74budw7LhuqPDsuG7j8Wp4buP4bqjxILhuqvhuqMmV1hGR+G7rOG7nDHhuqPhurDDquG6tuG6o2jhuqDhu53DsuG6o8SC4bqr4bqj4bud4buNw6rhu53huqN2w7rhu53DsuG6o2fhuqln4bqj4bubc+G6o+G7jcO04bud4buN4bqjZmPhu6PhuqPEgm3huqPhu63hu43hu7XhuqPhu53Dg+G6o8SC4bqr4bqjeHbhu4nhuqPDreG7m+G6o8Oy4bqp4buP4oCmNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7reG6rHl44buN4bujduG6oTjGoGrhuqPhu4zhuqs3L+G7rTg=

Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]