Muối hồng từ đỉnh núi Himalaya không có những công dụng đặc biệt tích cực cho sức khỏe con người và so với muối biển, muối hồng Himalaya thậm chí còn không tinh khiết bằng nhưng lại có giá thành đắt gấp đôi.

Tin liên quan

Đọc nhiều

RcWo4buC4buAxqBY4buIe3vhurbhur4pxrDGr31Y4bui4bq+w4nhur09w53hu6bhu4Dhu5ogw53hu6bhu4DGoOG7tsOd4buA4bumw5XDoeG7gH0+4buIw53FqOG7gMagTcav4buAxqAw4buI4buAWVskxq/hu4DFqCXDneG7puG7gH004buA4buc4busw53FqOG7gMOdXcav4buAasavWeG7iFjhu4jDoeG7iEUvxajhu4LDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4pauG7ouG7iOG7muG6vsOJw7VbJMav4buAxaglw53hu6bhu4B9NOG7gOG7nOG7rMOdxajhu4DDnV3Gr+G7gGrGr1nhu4hY4buIw6Hhu4jhu4BXxag9w53hu6bhu4DGoOG7tOG7gMOdxag3w53hu6bhu4DGoD3DneG7puG7gOG7miDDneG7puG7gOG7nMOSxqDhu4Dhu5bGr1V94buAfeG7qMagxajhu4DGoDXGoOG7gMagxajhu7Lhu4B7M8ag4buAV8WoQOG7ouG7gMag4buyw53hu4DDneG7pjIsxq/hu4A4SuG7gHvhu7Lhu4A4O8av4buAWVskxq/hu4Dhu5bGr8Oaw53huqrhu4BZWyTGr+G7gMWoJcOd4bum4buAasavWeG7iFjhu4jDoeG7iOG7gH3FqOG7klnhu4DGoMWo4buo4buAxqDhu7bDneG7gFfFqD3DneG7puG7gH3Gr8Odxajhu4BXxajGr1N94buA4buWw5PDneG7puG7gMOdxagyw53hu6bhu4BYS8av4buAxqDhu7Thu4Dhu6bGr8So4buAfcWoSsOdxajhu4Dhu5xPfeG7gOG7psOUKeG7gOG7nD3Gr0JFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq94buIKX3Gr+G7ssOd4bq+w4lFxq9Z4bum4buAez7GoOG6tuG6vi8vxqDhu5rDnULhu5bhu4jhu7J9xajhu4jDncWoxajhu7Lhu4hCOMOdL+G7muG7ontXfeG7sikvw53hu6I5ey/hu4Lhu4rhu4ZGL+G7gsONw43hu5rhu4Thu4bhu4rhu4RI4buCw4x9R0jhu4bhu4pY4buCQlYp4bum4bq+4buA4buIWH3hurbhur7hur09w53hu6bhu4Dhu5ogw53hu6bhu4DGoOG7tsOd4buA4bumw5XDoeG7gH0+4buIw53FqOG7gMagTcav4buAxqAw4buI4buAWVskxq/hu4DFqCXDneG7puG7gH004buA4buc4busw53FqOG7gMOdXcav4buAasavWeG7iFjhu4jDoeG7iOG6vuG7gC/DiUUvKcOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vinhur3hu4gpfcav4buyw53hur7DiUTDtOG7plslw53huqzhu4Dhu6LDneG7oj7hu6bDoX3FqOG7oj7hu4gpw6FC4buWxq96xJBFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq74buy4buaw6Hhur7DieG6vT3DneG7puG7gOG7liThu4DGoOG7tsOd4buA4bumw5XDoeG7gMOdxajGr1Rb4buAfT7hu4jDncWo4buAxqBNxq/hu4B9PlLDneG7gOG7muG7suG7gMOdxahK4buA4buaxq/DncWo4buA4buaMijDneG7puG7gMWo4bu4xqDhu4Dhuq/DneG7mj7hu6Lhu4jhu4DEqcWoxq974buiWFjGr+G6quG7gCnFqCDGoOG7gH0+xKjGoMWo4buAxrA+W8Od4bum4buAfcOVWeG7gMO04bumxajGr1LDneG7gMagM1vhu4DigJzhur0+4bui4buILeG7ieG7suG7suG7muG7gOG7iMOd4bua4buAw7RbfT7Gr33Gr+G7ssOd4bq+4buAxqA9w53hu6bhu4Dhu5YkQkUvKcOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vinhurvhu7Lhu5rDoeG6vsOJxrDFqD3DneG7puG7gH3Gr8Od4buAfTThu4DDncWoSuG7gMOd4bumxajGr1LDneG7gMagM1vhu4Dhuq/DneG7mj7hu6Lhu4jhu4DEqcWoxq974buiWFjGr+G7gMagxajhu7Lhu4Dhu5bGr1N94buAeyHhu4Dhu5rhu67hu4BY4buyS8av4buAWVskxq/hu4Bqxq9Z4buIWOG7iMOh4buI4buAxqDhu7Thu4BZSlvhu4DFqCXDneG7puG7gOG7nMOSxqDhu4Dhu5bGr1V94buAxqDFqOG7qMOdxajhu4BYSuG7gOG7muG7suG7gOG7mjLhu4DGoMWow5R94buAV8Wo4buyxKjDneG7puG7gMagMOG7iOG7gHtPfeG6quG7gFdRWeG6quG7gFnhu4jhu6bGr1Lhuqrhu4DGoOG7iMOdYcav4buAOErhu4DDncWow5R94buAWErhu4Dhu6bhu6zhu4B7T33huqrhu4DGoMSoxqDhu4Dhu5oy4buAxqDFqMOUfeG7gMOdSsOh4buAV8WoPcOd4bum4buA4bucMOG7gFgyLsOd4bum4buA4bucw5rhu4BZ4buIw53hu6bhu4BYS8av4buA4buWw5R94buAxqAz4buAWC7Gr+G7gOG7qMagxajhu4DDnUrhu7Lhu4DGoMWo4buy4buAxqA64buAfcWow5pCRS8pw4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KeG6u+G7suG7msOh4bq+w4nGsMWo4bui4buy4buAw53hu6bFqMavUsOd4buAxqAzW+G7gMOdSsOh4bqq4buAfcWoNcag4buAxqDFqMOUfeG6quG7gFlbJMav4buAxaglw53hu6bhu4DGoDHDneG7puG7gMagxajhu6zhu4DGoOG7tOG7gMagxajDlH3hu4BYMi7DneG7puG7gMOdxagy4buAWVskxq/hu4B9Pk/DneG7puG7gDhK4buAxajhu7JKw53hu4B94buySsOd4buAV8WoPcOd4bum4buAKcWoTMav4buAWErhu4B9xagz4buAfcWo4buQw53hu4Dhu5oyLsag4buAxqDFqOG7suG7gMagxagzw53hu6bhu4Apxagi4buAw51U4bqq4buAfcavWeG7gFlLxqDFqOG6quG7gD4kxq/hu4BY4buyS8Od4buAfVvDoVPDneG7gOG7psavxKgp4oCmRS8pw4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KeG6u+G7suG7msOh4bq+w4nDtOG7puG7skrGr+G7gD7hu4jhuqrhu4B9xajhu6Lhu7Lhu4B9Synhu4DGoMWo4buo4buAV8Wo4buy4buI4buAxajhu7jGoOG7gMO1xIPhu4Dhuq99WOG7iMOdfcavxqDhuqrhu4B9PlLDneG7gH3FqDXGoOG7gH1T4buAWVskxq/hu4DFqCXDneG7puG7gFfFqD3DneG7puG7gOG7nDIuxqDhu4BXxajhu4jGr+G7gH3FqMSoxqDhu4Dhu5bDk8Od4bum4buAfeG7iMOh4buAw53FqDLhu4A8W0zDneG7puG7gMagxKjhu7JC4buA4bq/4buI4buAeyThu4BYMi7DneG7puG7gFlbJMav4buAxaglw53hu6bhu4A44buUw53hu4Dhu5wyLsag4buAV8Wo4buIxq/hu4B9xajEqMag4buA4buWw5PDneG7puG7gFnEqMOh4buAfTThu4BZQOG7gFlbJMav4buA4buN4buiOcWoPuG7iOG6quG7gMOdw5NZ4buAxqDEqMagxajhu4Dhu5zhu6zDncWo4buAasavWeG7iFjhu4jDoeG7iOG7gFfFqOG7skzDneG7puG7gEbhu4bhu4ZXWeG7gCHhu4Apxajhu6jhu4jhu4DDtOG7iFlCRS8pw4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KeG6u+G7suG7msOh4bq+w4nGsD5Sw53hu4B9xag1xqDhu4B9U+G6quG7gFlbJMav4buAxaglw53hu6bhu4DGoOG7tOG7gCHhu4DDncWoxq9UW+G7gMOdOsav4buAfT5Sw53hu4B9xahT4buA4bumxq87xq9C4buAxrBLxq/hu4BXxahb4buAODXGoOG7gOG7j8So4bumPsavWeG7iHvhu4Dhu5rhu6Lhu4Dhu6nDncavxqDhu7I+w53Gr+G7suG7gETGsMOVw6Hhu4Dhurvhu4jDneG7gMO0xajhu4jEkOG6quG7gMOd4bumMizGr+G7gH3hu4jhu4DGoDHDneG7puG7gH3hu6pZ4buAfcWow5TDoeG7gFkqfeG7gFjhu7JLxq/hu4BZWyTGr+G7gMag4bu04buAWUpb4buAxaglw53hu6bhu4BYw5Qp4buAWMSow53FqOG7gD7DlH3hu4Dhu5zDksag4buA4buWxq9VfeG6quG7gDg7xq/hu4DFqEpZ4buAWDIuw53hu6bhu4DGoCXDneG7gFfFqOG7skzDneG7puG7gOG7guG7guG6qkjhu4Dhu5wq4buAw53FqCzhu4A4SuG7suG7gMagxKjGoOG7gFfFqOG7ssSow53hu6bhu4DGoMWow5R9QkUvKcOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vinhurvhu7Lhu5rDoeG6vsOJasavVcOd4buAw53hu4jDoeG6quG7gDjGr1XGoOG7gH3Gr1Jb4buAfcWoIOG7gFlbJMav4buAxaglw53hu6bhu4Dhu5zhu4jDneG7puG7gFhK4buAYVvhu4B9xahT4buAxqAw4buI4buA4buYWeG7gH3FqDXGoOG7gH3FqFPhu4Dhu6bGrzvGr0Lhu4DGsFvDoeG7gMOdxajGr1LDneG6quG7gMOdxag3w53hu6bhu4DGoD3DneG7puG7gOG7miDDneG7puG7gMagMOG7iOG7gFlbJMav4buAxaglw53hu6bhu4Bqxq9Z4buIWOG7iMOh4buI4buAOOG7lMOd4buAWErhu4DGoMWoMOG7gOG7nFThu4B9PuG7iMOdxajhu4BYW+G7ksOd4buAxqDFqDLhu4jhu4DGoOG7tOG7gMWoJcav4buAV1N94buAxqAw4buI4buA4bumxq87xq/hu4DGoMWoW8OhUsOd4buAWT3DnUIvQkUvKcOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vinhuq9bfcWo4buyPuG6vsOJxrDFqOG7ouG7suG7gMawxrBB4bu3w7RFLynDiQ==

Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]