Năm 2018 là năm mà thế giới không những “trưởng thành” hơn về các quan niệm chăm sóc sức khỏe, mà còn có nhiều bước đột phá trong việc bảo vệ sức khỏe.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bq44buoRuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPuG7q+G7ql3DneG7oOG7huG6usWpIkrhu7Thu4Lhu57hu6rhu6Thu7Lhu4Jhw5rhu4JbNeG7nOG7glnhu6g94bug4buC4bucMkrhu4Lhu5zhu7bhu7Thu4Lhu7TGrzQh4buq4buC4bueT+G7gl3hu6hK4bqh4buC4bueOuG7quG7gl194bu24bu0xq/hu4Lhu7TDk+G7suG7gkfhu4RG4buI4bq4L+G7qEbhurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+bOG7oErhu6Lhu4bhurrhu5PDk+G7suG7gkfhu4RG4buI4buCw51M4buC4bu0w5Phu7Lhu4Lhu7JM4buCXeG7qFXhu4LGr+G7qi7hu6rhu4JZ4buoJeG7tMav4buC4bu04buoOeG7tMav4buC4oCcXX00KeG7tMav4buCXeG7qEzhu7Thu6jigJ3hu4Lhu6gs4bu04buCYcOa4buC4bucS+G7nOG7gnsiSuG7tOG7guG7tOG7qsOZ4buy4buC4buc4buow5Phu7Lhu4Jb4bu44buc4buCWzXhu5zhu4JZ4buoPeG7oEPhu4Lhu7JM4buC4bucQOG7tOG7guG7nOG7uOG7guG7tOG7qOG7qsOaIuG7guG7mjQu4buc4buC4bueP13hu4I+4buoS+G7gl194bu24bu0xq/hu4Jh4buqw5nhu5zhu4Lhu5pO4bu24buCYcOZ4buCWzXhu5zhu4JZ4buoPeG7oEThurgvPuG6uuG6uD7hu4Lhu5zDnUpbW+G6tOG7hj7DquG7tuG7ouG6oeG7huG6uuG6uOG7quG7ssav4buCW33hu5zhurThu4bhu6hdXT5b4bqqLy/hu5zhu6Lhu7Thu6rhu7LGr0Rh4buq4bugXeG7tErhu7I+w50iW0Rh4bu0L13DjMOM4buEL+G7sT7DneG7tkrhu6Lhu6Dhu6Iv4buo4bu2XeG7tOG7tHovR+G7hEbEqF/hu4RGX+G7hOG7ii/DoCLhu6gi4bu24bu0xq/hu5zhu6hK4buyW+G7tuG7nFsi4bucWeG7qOG7tuG7oEfhu4RG4buIw41EWD7Gr+G7huG7gi/hurrhurgvPuG6uuG6uD7hu4Lhu5zDnUpbW+G6tOG7hj7hur9KPl3hu6rhu7bhu7Thu4bhurrhuqXhu7Thu6jhu4Lhu7Lhu6rhu7Thu6jhu4Lhu6gjSkThurgvPuG6uuG6uD7hu4Lhu5zDnUpbW+G6tOG7hj7DquG7tuG7ouG6oeG7huG6uuG7q+G7kl3hu4Lhu5xO4buC4bu04buoOeG7tMav4buC4bu0O+G7gsOdN+G7nOG7guKAnF034buC4bucNSLhu4LDneG7kuG6oeG7guG7suG7rOG7tOG7qOKAneG7guG7kuG6oeG7guG7nk/hu4JhU+G7gsOdVOG7tOG7guG7sj9d4buCYeG7quG7puG7tOG7guG7nE7hu7Thu6jhu4Lhu57hu5jhuqHhu4Lhu6g1SuG7guG7qFHhu7Thu4Jhw5rhu4JdIjrhu6rhu4Jd4buoI+G7guG7nDPhu7TGr+G7guG7tOG7qDThu4Lhu6g0LuG7tMav4buC4buc4buoIOG7tMav4buCXUrhu4Lhu55V4bu04buC4buyP13hu4LDnSrhu6rhu4JbKuG7tMav4buCw51M4bu04buo4buC4buyTeG7tOG7qOG7gmFM4buCXeG7sOG7nOG7qOG7guG7nDfhu5zhu4Lhu6gs4bu04buCXX3hu7bhu7TGr+G7guG7tMOT4buy4buCR+G7hEbEqEThurgvPuG6uuG6uD7hu4Lhu5zDnUpbW+G6tOG7hj7DquG7tuG7ouG6oeG7huG6uuG6v+G7qCDhu7TGr+G7gl1K4buC4buoT+G6oeG7guG7nDDhu7TGr+G7guG7nuG7quG7pOG7suG7gnsiSuG7guG7tOG7qDnhu7TGr+G7gj7hu6g0LOG7tMav4buCPuG7qEs+4buC4buc4buow5Phu7Lhu4Jb4bu44buc4buCWzXhu5zhu4JZ4buoPeG7oOG7guG7qDki4buC4buw4buc4buo4buC4bueT+G7gsav4buQ4bqh4buCWypd4buCXX3hu7bhu7TGr+G7guG7tMOT4buy4buC4bu0SuG6oUThu4Js4bqh4buCYSPhu7TGr0Phu4Lhu7Thu6g54bu0xq/hu4LDoCLhu4Lhu6g0LuG7tMav4buC4bu0TOG6oeG7gltT4buCWeG7qCXhu7TGr+G7gl0m4bu04buCXU3hu6rhu4Lhu7Thu6jhu5Jd4buCXeG7qCHhu6rhu4Lhu6I0LuG7quG7guG7ok3hu7TGr+G7gl19TOG7tuG7gsOdNCLhu4Lhu7JM4buCW1Phu4JdfSnhu4Jd4buoTOG7tOG7qOG7guG7tOG7qDnhu7TGr+G7gl3hu6jhu7jhu6rhu4J7IuG7oOG7tOG7gl0qXeG7guG7nDJK4buC4buaTeG7tOG7gl194bu24bu0xq/hu4Jh4buqw5nhu5zhu4LDoOG7kOG6oeG7guG7ojfhu7TGr+G7guG7sj9d4buCw50q4buq4buCWyrhu7TGr+G7gsOdTOG7tOG7qOG7guG7sk3hu7Thu6jhu4JdfeG7tuG7tMav4buCXTQs4bu0xq/hu4LDnUrhu6pE4bq4Lz7hurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+w6rhu7bhu6LhuqHhu4bhurrhurhbXX3hu7bhu7TGr+G6ukZE4buC4bur4buoIeG7quG7guG7nk3hu6rhu4JJROG7hOG7gmFM4buCw50h4buq4buC4bucTuG7tOG7qOG7guG7mkvhu7bhu4Jhw5rhu4Lhu7TGryLhuqHhu4Lhu5ws4buCXUzhu7Thu4I+4buoS+G7gl3hu6jhu6Thu4Lhu5zhu6jhu5Jd4buCw53GoOG7tOG7gl3hu5Dhu7Lhu4Lhu6gm4bu04bq4L1tdfeG7tuG7tMav4bq64bq4Lz7hurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+w6rhu7bhu6LhuqHhu4bhurrhur8l4bu0xq/hu4Lhu7TGr+G7qMOZ4buCYUzhu4Lhu7JN4bu0xq/hu4LDoE/hu4Lhu6g/4buq4buC4bue4bu44bu0xq/hu4JhSuG7quG7gl19QOG7gnsiSuG7tOG7gl19I+G7tMav4buCXX3hu7bhu7TGr+G7guG7nCI/4buc4buC4bucS+G7nOG7qOG7guG7sk3hu7TGr+G7gls14buc4buCWeG7qD3hu6Dhu4Jd4buoIeG7quG7guG7qOG7qsOZ4bu04buC4bueTeG7qkThu4Lhu6si4bqh4buC4bu04buo4buqVOG7tEPhu4Jh4buqw5nhu5zhu4JbOOG7guG7ojHhu7TGr+G7guG7nOG7qCDhu7TGr+G7guG7tOG7qDThu4Jd4buoVeG7guG7tEzhu7bhu4LDnUzhu4JhNkrhu4I+4buoTuG7quG7gmFM4buC4bu04buoOeG7tMav4buC4bucTuG7tOG7qOG7guG7mkvhu7bhu4Jhw5rhu4Lhu6jhu6rDmeG7tOG7gl00KOG7tMav4buCw53DmeG7gl3hu6giP+G7nOG7gmFM4bu24buCWeG6seG7gl3hu6gi4buUXeG7gsOdTOG7gsOgIuG7guG7qDQu4bu0xq/hu4Lhu540KOG7nOG7gnsiSuG7tOG7gl3hu5Dhu7Lhu4Lhu7Thu6jhu6rDmiLhu4JdfeG7tuG7tMav4buC4bu0w5Phu7Lhu4JhNkrhu4J7IkpE4bq4Lz7hurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+w6rhu7bhu6LhuqHhu4bhurrhu5NN4bu04buC4bu0xq/hu6jhu6rDmeG7tOG7glvhu7JKfV0+4buo4bu24bu04bug4buCXX0p4buCXeG7qEzhu7Thu6jhu4JdNuG7glnhu6jhu7hK4buC4bu04buo4buU4bu04buC4bueNCjhu5zhu4Lhu7Thu6jhu6rDmiLhu4Jd4bus4buy4buCWeG7qlXhu7Lhu4JdfVThu7Thu4Jr4bu24bu2xq/DneG7oOG7guG7q33hu6Dhu7Thu6Jb4buCWeG7qOG7quG7gnsiS+G7guG7tOG7qOG7qsOaIuG7guG7tMavNCHhu6rhu4Lhu5zhu6hW4buCXeG7lD7hu4JdfSLhu7TGr+G7gmFM4bu24buC4buc4buo4buqVeG7nOG7guG7nuG7qsOZ4bu04buCXeG7qOG7tk3hu6rhu4Lhu7JM4buCeyJU4bu04buC4bue4buq4buC4bucS+G7nOG7qOG7gsav4buqSuG7tuG7gl3hu6pVPuG7guG7qErhuqHhu4JbKuG7tMav4buCXX3hu7bhu7TGr+G7gl3hu6hV4buCxq/hu6ou4buq4buCXeG7qOG7lF1E4bq4Lz7hurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+w6rhu7bhu6LhuqHhu4bhurrhu5Phu6jhu6rDmiLhu4Lhu5xL4buC4bu04buo4buQ4bu04buCYUzhu4JdOuG7guG7nOG7qDXhu5zhu4Lhu5wz4bu0xq/hu4Lhu55P4buCw51U4bu04buCXeG7qlXhu7TGr+G7gllUIuG7gsavI+G7quG7guG7nOG7qCrhu7TGr+G7gsOdTeG7quG7guG7qOG7qsOZ4bu04buCXTQo4bu0xq/hu4LigJzhu7JL4bqh4buCXeG7sOG7tOG7qOG7gsOd4buUPuG7gl194bus4bu04buo4buC4buc4bu24bu04buC4bu0xq80IeG7qkPhu4bhu4JZ4buo4buq4buC4bu04buoOeG7tMav4buCXeG7qDXhu4LDnUzhu7Lhu4J9SuG7gl00KeG7tMav4buC4buc4buoNuG7tMav4buC4bue4buk4buCWVVd4buC4bu0KuG7quG7guG7nD/hu7TGr+G7guG7nibhu7TGr+G7gsOdTeG7quG7gsOdTOG7suG7guG7nOG7qCDhu7TGr+G7gl1K4buCXX0p4buC4bu0VOG7tOG7gsOgSuG7guG7nEvhu5zhu6jhu4Lhu7Thu6hKIuG7guG7qCzhu7RE4bq4Lz7hurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+4bq/Sj5d4buq4bu24bu04buG4bq64bq44buq4buyxq/hu4JbfeG7nOG6tOG7hi8v4buc4bui4bu0ROG7mkrhu7Zd4buoSuG7tOG7qOG7qOG7tkpEYeG7tC/hu6Lhu6BbWV3hu7Y+L+G7tOG7oMOhWy9GxKjhu4RGL0bhu4rhu4rhu6JGRsONSUhGxKhdRuG7hMONR8OdRkRYPsav4buG4buCSsOdXeG6tOG7hsWpIkrhu7Thu4Lhu57hu6rhu6Thu7Lhu4Jhw5rhu4JbNeG7nOG7glnhu6g94bug4buC4bucMkrhu4Lhu5zhu7bhu7Thu4Lhu7TGrzQh4buq4buC4bueT+G7gl3hu6hK4bqh4buC4bueOuG7quG7gl194bu24bu0xq/hu4Lhu7TDk+G7suG7gkfhu4RG4buI4buG4buCL+G6uuG7k1Thu7Thu4Jd4buUPuG7gl3hu6jhu7jhu6rhu4J7IuG7oOG7tOG7gl3hu6g04buCxq/hu6pP4bu04buCWeG7qOG7quG7gj7hu6hO4buq4buCw51M4buy4buCYeG7qsOZ4buc4buCYS7hu6rhu4Lhu7JL4bqh4buCXeG7sOG7tOG7qOG7gnsiS+G7gsOd4buQIuG7guG7nuG7pOG7gl19S+G7tOG7qOG7gl3hu6zhu7Thu6jhu4JdfU3hu7TGr+G7guG7sj3hu6rhu4Lhu7LDkl1D4buC4bueSiLhu4Lhu57hu5giQ+G7gk7hu7Thu6jhu4Lhu6g0KeG7tMav4buC4bueVeG7tOG7glnhu6hO4buC4bu0w5Phu7TGr+G7gl004buC4buiIuG6oeG7gmFM4buCw51M4buy4buCYeG7qsOZ4bucROG6uC8+4bq64bq4PuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPsOq4bu24bui4bqh4buG4bq6w6pN4bu04buC4buoT+G6oeG7guG7mj3hu4Lhu57hu6rDmeG7tOG7gl3hu6jhu7ZN4buq4buC4buoSuG6oeG7guG7nEvhu5zhu4Jd4buo4buqVV3hu4Lhu5rhu67hu4Lhu6Lhu6rhu4Lhu54/4bu0xq/hu4LDoCIq4bu0xq/hu4Lhu57hu6Thu4JbKuG7tMav4buCXX0j4bu0xq/hu4JhUeG7tOG7guG7qCzhu7Thu4JhLuG7quG7guG7nOG7tuG7tOG7guG7tMavNCHhu6rhu4JhTOG7guG7tOG7qDnhu7TGr+G7gmHhu6rDmeG7nOG7guG7nkrhu7TGr+G7gsOgTuG6oeG7gn1K4buCw6Ai4bu0xq/hu4J7Ikrhu7Thu6hE4bq4Lz7hurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+w6rhu7bhu6LhuqHhu4bhurrDqlThu7Thu4Lhu5xN4bu04buo4buC4bue4bu4Q+G7guG7mk3hu7Thu4Lhu5wz4bu0xq/hu4Lhu5zhu7jhu4Jd4buo4buk4buCSz7hu4Lhu6Ix4bu0xq/hu4LDnSrhu6rhu4JbKuG7tMav4buCXSrhu6rhu4LGr+G7qk7hu7Thu4Lhu7Thu6g04buCYeG7qsOZ4buc4buC4buc4buoVuG7guG7siJK4buC4buyP13hu4Lhu5zhu6jhu6pV4buc4buC4bue4buqw5nhu7Thu4Jd4buo4bu2TeG7quG7guG7nOG7uOG7gmFM4buq4buCXeG7sOG7tOG7qOG7guG7tMOT4bu0xq/hu4Lhu5zhu5jhu7Thu4Jd4buo4buqVV1D4buCWeG7qCXhu7TGr+G7gnsiS+G7guG7qOG7qsOZ4bu04buC4bueTeG7quG7guG7nuG7pOG7gl19S+G7tOG7qOG7gl3hu6zhu7Thu6jhu4JdfU3hu7TGr+G7gsOdTeG7suG7guG7ojHhu7TGr+G7guG7nEvhu5zhu4Jd4buqw5nhu7Thu4Lhu7Dhu5zhu6jhu4Lhu57hu7hE4bq4Lz7hurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+w6rhu7bhu6LhuqHhu4bhurrhurhbXX3hu7bhu7TGr+G6ukdE4buCQeG7quG7glnhu6gi4buW4bu04buCYUzhu4Lhu7Thu5Lhu7Lhu4LDnUzhu4Lhu5pN4bu04buC4bucMkrhu4Lhu540IeG7tMav4buCfSI/XeG6uC9bXX3hu7bhu7TGr+G6uuG6uC8+4bq64bq4PuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPsOq4bu24bui4bqh4buG4bq64burfeG7tuG7tMav4buC4bu04buo4buqw5oi4buC4bu0w5Phu7Lhu4J7IkpD4buCWeG7qOG7tkrhu4Lhu6gj4buc4buCYcOa4buCWzXhu5zhu4JZ4buoPeG7oOG7guG7njQh4bu0xq/hu4J9Ij9d4buC4bueT+G7gl3hu5Q+4buCXX0i4bu0xq/hu4JhTOG7tuG7guG7nEvhu5zhu4Lhu5zhu6hV4buCPuG7qOG7luG7suG7glvhu6rhu7Thu6jhu4Lhu6gj4bucQ+G7gl3hu6g14buCxq/hu6ogPuG7guG7oiLhuqHhu4JdfeG7rOG7gls34buC4buc4buQ4bu04buC4bua4buM4bu0xq/hu4Lhu5wySuG7gmHhu6rhu4JZ4buoIuG7luG7tOG7gl0qXS3DoOG7kiLhu4JbKuG7tMav4buCXX3hu7bhu7TGr+G7guG7njQh4bu0xq/hu4Jd4buqVCLhu4Lhu6jhu7hKROG6uC8+4bq64bq4PuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPsOq4bu24bui4bqh4buG4bq64bur4buo4bug4bu24buC4buyP13hu4Lhu7TGr+G7qOG7qlThu7Thu4Lhu5w1IuG7gsav4buY4bu04buC4bue4buQ4bqhQ+G7guG7nEvhu5zhu4Lhu7Thu6hM4buCWeG7qOG7tkrhu4Lhu6gj4buc4buC4bueT+G7guG7nOG7uOG7gj7hu6hLXeG7guG7qOG7qsOZ4bu04buC4bua4buSXeG7guG7tMavIeG7gmHDmuG7guG7tOG7qDnhu7TGr+G7gsOdKOG7quG7guG7sOG7nOG7qOG7guG7nDJK4buCYeG7quG7glnhu6gi4buW4bu04buCYUzhu4Lhu7Thu5Lhu7Lhu4JdfeG7tuG7tMav4buCYeG7qsOZ4buc4buC4bu04buQ4bu0xq/hu4Lhu5xK4bu24buCWzXhu5zhu4JZ4buoPeG7oOG7guG7ok3hu4Lhu6JM4bqh4buCYUzhu4Jdw5Phu7TGr+G7guG7nDQh4bu0xq/hu4Lhu5xO4buq4buCXeG7qOG7qsOZ4bu04buC4bucS+G7nOG7gmHhu5Lhu7Thu4Lhu57DmuG7gl3hu6pUIuG7guG7qOG7uEpE4bq4Lz7hurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+w6rhu7bhu6LhuqHhu4bhurrhu6vhu6pV4bu04buCW+G6seG7guG7kUrhu6jhu7Lhu7Yi4bui4buCa+G7qErhu7Thu7Thu7Yi4buyQ+G7guG7sj9d4buCXX3hu7bhu7TGr+G7guG7tOG7qDnhu7TGr+G7guG7tOG7qEzhu4JZ4buo4bu2SuG7guG7qCPhu5zhu4Jh4buq4buCW+G7quG7tOG7qOG7guG7qEzhu7TGr+G7guG7nuG7mCLhu4Jd4buoVeG7gsav4buqLuG7quG7guG7nk/hu4Lhu7TGr+G7qOG7qlThu7Thu4Lhu5w1IuG7gmHDmuG7gls14buc4buCWeG7qD3hu6Dhu4Lhu540IeG7tMav4buCfSI/XeG7gl194bu24bu0xq/hu4Lhu7I/XeG7gl3hu6gh4buq4buCxq/hu6pK4bu04buC4buiTOG7qkPhu4JZ4buow5Xhu7TGr+G7guG7nuG7ruG7tOG7qOG7gls14buc4buC4buyTeG7tOG7qOG7guG7nDJK4buC4oCc4buaP+G7guG7niXhu6rigJ3hu4Lhu7RM4bqh4bqq4buC4oCc4burfeG7tuG7tMav4buCw53hu67hu5zhu6jhu4JbOEPhu4Lhu7Thu5Lhu7Lhu4Lhu55P4buC4bua4buu4buC4buySuG7tMav4buCXeG7qlXhu7TGr+G7gsOg4buSIkPhu4Lhu5zhu6gy4buC4bqhVSLhu4LDnUzhu4Lhu6Lhu7bhu4Lhu7I/XeG7gsOd4bu2TeG7quG7guG7tOG7kuG7suG7guG7nOG7uOG7gl1U4bu04buCw51M4buC4bq/SuG7tOG7ouG7quG7okrhu4Lhu7Thu6g04bu0xq/hu4Lhu7Thu6g54bu0xq/hu4Lhu7TGr+G7qOG7qlThu7Thu4Lhu5w1IuG7gsav4buY4bu04buC4bue4buQ4bqh4buC4buc4buo4bu24buCXeG7qOG7kuG6oeG7gls34buC4oCY4buoKD7hu4JdS+G7nOKAmeG7gsav4buqOUrhu4Jh4buq4buCWeG7qCLhu5bhu7Thu4JhTOG7guG7tOG7kuG7suG7guG7nk/hu4JdTeG7tuG7guG7tFThu7Thu4Lhu7Thu6g54bu0xq/hu4JZVV3hu4J7Ik7hu4Jd4buw4buc4buo4buC4bucN+G7nOG7guG7nOG7qOG7tuG7gls14buc4buCWeG7qD3hu6Dhu4Lhu540IeG7tMav4buCfSI/XeG7guG7nDJK4buC4buc4bu24bu04buC4bu0xq80IeG7qkThu4bhurgvPuG6uuG6uD7hu4Lhu5zDnUpbW+G6tOG7hj7DquG7tuG7ouG6oeG7huG6uuG7kT9d4buCWyrhu4LDneG7tk3hu6rhu4Lhu7Thu5Lhu7Lhu4JZVV3hu4Lhu6goPuG7guG7nDDhu7TGr+G7guG7nEvhu5zhu4Jh4buq4buCWeG7qCLhu5bhu7Thu4Lhu5zhu7jhu4LDnSjhu6rhu4Lhu5zhu7jhu4Jd4buo4buk4buCxq/hu6pO4buq4buCeyLhuqFVXeG7gl194buqw5ld4buC4bue4buk4buC4bucS+G7nOG7gmHhu5Lhu7Thu4Lhu57DmuG7guG7nDJK4buC4buow5nhu4Jd4buqVCLhu4Lhu6jhu7hKROG7guG7k1Ui4buCXeG7qOG7qlUi4buC4buoMV3hu4LDnTQo4bu0xq/hu4Lhu7Thu5Lhu7Lhu4Lhu5zhu5jhu7Thu4Jd4buo4buqVV3hu4JbU+G7guG7osag4bu04buC4bueVeG7tOG7gijhu4Lhu6gs4buqQ+G7guG7nOG7qDQu4bu0xq/hu4Lhu5ox4bu0xq9D4buC4buiTeG7guG7okzhuqHhu4Lhu5zhu6giSuG7gmFM4buC4bucTuG7suG7gsav4buqS+G7nOG7guG7tOG7uOG7tMav4buCfUtdROG6uC8+4bq64bq4PuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPsOq4bu24bui4bqh4buG4bq64bur4buqVeG7tOG7glvhurHhu4Lhu5FK4buo4buy4bu2IuG7ouG7guG7nEDhu7Thu4Lhu7Thu6jhu5Lhu7Thu4Lhu7JN4bu04buo4bqq4buC4oCc4bur4buo4buqVSLhu4Lhu7Thu5Lhu7Lhu4Lhu5xA4bu04buC4buc4bu44buCXeG7qOG7pOG7glnhu6jhu6pV4bu04buC4buc4buo4bu24buC4buow5nhu4Jd4buqVCLhu4Lhu6jhu7hK4buCw51M4buy4buCYeG7qsOZ4buc4buC4buc4buo4buU4buy4buC4buc4buoTT5D4buCxq/hu5DhuqHhu4JO4bu04buo4buC4buoNCnhu7TGr+G7gl0u4buq4buC4buc4buoNeG7nOG7guG7tMOT4bu0xq/hu4Lhu6jhu5I+4buCXeG7qCLhu4JhTOG7gsOgOOG7gsOd4bqj4buC4bucS+G7nOG7guG7nOG7qOG7kl3hu4Lhu6Lhu6rhu7Thu6jhu4Lhu6I0POG7tMavROG7huG7guG6v+G7uOG7gl3hu6jhu6Thu4Lhu7Thu7jhu6pD4buC4bue4buQ4bqh4buCw51M4buC4buyP13hu4JdfeG7tuG7tMav4buCWyrhu4Lhu7Thu6g54bu0xq/hu4Lhu5wiP+G7nOG7guKAnMOd4buUXeG7guG7njrigJ3hu4Lhu7TGr+G7tk3hu7Thu4Lhu7Ix4buc4buC4bucMkrhu4Jd4buoVeG7gsav4buqLuG7quG7gl194bu24bu0xq/hu4Lhu7TDk+G7suG7gkfhu4RG4buIQ+G7gl1N4bu24buCXeG7qsOa4bu04buC4buew5rhu4JbU+G7gl0q4buq4buCNCLhu4JbNeG7nOG7glnhu6g94bug4buC4bueNCHhu7TGr+G7gn0iP13hu4Lhu5wySuG7guG7suG7rOG7tOG7qOG7gl3hu6jhu6Dhu7bhu4Lhu7I/XeG7guG7nEvhu5zhu6jhu4Jd4buoNeG7nOG7guG7qOG7tkzhu7Thu4Jd4bu2TOG7tOG7guG7si7hu6pE4bq4Lz7hurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+w6rhu7bhu6LhuqHhu4bhurrhurhbXX3hu7bhu7TGr+G6ukhE4buC4buHUT7hu4LigJzhu6g5IuG7guG7nCzigJ3hu4JdKl3hu4Lhu6gs4bu04buC4bueUT7hu4LigJxb4bu24bu04buCPuG7qOG7kuG7tOKAneG6uC9bXX3hu7bhu7TGr+G6uuG6uC8+4bq64bq4PuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPsOq4bu24bui4bqh4buG4bq6bOG7qsOZ4bu04buC4bu0SuG6oUPhu4Lhu7Thu6gi4buC4buc4buYIuG7gsOdTOG7suG7guG7nlE+4buCWeG7qCXhu7TGr+G7guG7nOG7qFbhu4Lhu6I24bu0xq/hu4LDnU3hu6rhu4Ip4buCPuG7qE3hu7Lhu4Jh4buq4buC4bucS+G7guG7tOG7qOG7kOG7tOG7guG7skzhu4Lhu7TGrzQh4buq4buC4buiMOG7tMav4buC4bu0xq9M4bqh4buC4bucTOG7tMav4buC4buc4bu44buC4bqj4buCXeG7qDXhu5zhu4Lhu6gs4bu04buCXX3hu7bhu7TGr+G7gmHhu6rDmeG7nOG7guG7mk7hu7bhu4Jhw5nhu4JbNeG7nOG7glnhu6g94bug4buC4bucMkrhu4Lhu7Lhu6zhu7Thu6jhu4Lhu5wz4bu0xq/hu4Lhu7Thu6g04buC4buyJeG7quG7gl19NCHhu7TGr+G7glsq4bu0xq9E4buC4bq/4buo4buw4bu04buo4buCYeG7rOG7gl3hu6hVQ+G7guG7suG6seG7gj7hu6jhu5bhu7Lhu4Lhu6g5IuG7guG7nCzhu4JF4buoSuG6oeG7guG7nEDhu7Thu4LGryPhu6rhu4LDnUzhu4Lhu7LhurHhu4I+4buo4buW4buy4buC4bu2fcavSuG7tOG7quG7nMOJ4buCXX0p4buCXeG7qEzhu7Thu6jhu4JbN+G7gsOdN0rhu4Lhu5zhu6gj4bu04buC4buoTOG7tMav4buC4bue4buYIuG7guG7nDJK4buC4bucS+G7nOG7gl3hu7Dhu7Thu4Lhu54m4buCw51M4buy4buC4bueUT5E4bq4Lz7hurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+w6rhu7bhu6LhuqHhu4bhurpBLuG7quG7guG7tOG7qDnhu7TGr+G7gl3hu6hV4buC4buyTeG7tOG7qOG7guG7tOG7qDThu4Jd4buoTOG7tOG7qOG7gj7hu6jhu5jhu7Thu4JdNuG7gl3hu6jhu6pU4bu04buC4bu04buo4buqVOG7tOG7guG7njQo4buc4buCWeG7quG7pOG7suG7glvhu7ZLXeG7guG7nOG7qOG7jl3hu4Lhu5zhu6hTQ+G7guG7nj/hu4LDnUzhu7Thu6jhu4Jd4buw4bu04buo4buC4bucSuG7tkPhu4JK4bu04buCXeG7tkzhu7Thu4JdIuG6ocOZXeG7guG7nirhu6pD4buCWeG7qCXhu7TGr+G7guG7qOG7uErhu4Lhu5zhu6jhu5Jd4buCXTrhu7TGr+G7guG7qCg+4buC4bueP+G7nOG7guG7qE3hu6pD4buCXeG7qOG7kOG7tOG7gl3hu6jhu6rDmeG7tOG7gmEu4buq4buC4buyJeG7quG7gl19NCHhu7TGr0Phu4I+4buoMOG7guG7qCg+4buC4buc4buo4bu24buC4buyI+G7quG7gsOd4bu2TeG7quG7guG7okpD4buCYUzhu4Lhu540KOG7nOG7guG7nOG7qDXhu7TGr+G7guG7tOG7qOG7lOG7tOG7guG7tn3Gr0rhu7Thu6rhu5zhu4Lhu5op4buq4buC4buyP13hu4JdOuG7guG7nOG7qDXhu5zhu4J7Iirhu5zhu4JdVeG7guG7nj/hu5zhu4LDneG7lD7hu4Ii4bqh4buCXeG7sOG7tOG7guG7nOG7qDXhu7TGr+G7gl3hu6g34bucQ+KApuG7guG7suG6seG7gj7hu6jhu5bhu7Lhu4Lhu7Z9xq9K4bu04buq4buc4buC4bueT+G7guG7tOG7qErhu7Thu6jhu4Lhu5zhu6jhu7jhu7TGr+G7guKAnOG7nOG7qOG7qlXhu7Lhu4Jb4bu44bu0xq/igJ3hu4Ip4buC4bu0w5Phu7Lhu4JH4buERuG7iuG7gmFM4buCPuG7qEtd4buCXX3hu6rhu6Thu7Thu4Jd4buoTOG7tOG7qOG7gsOgIuG7guG7qDQu4bu0xq/hu4LDnUzhu7Lhu4Lhu55RPuG7guG7sk3hu7Thu6jhu4Lhu7JT4buCXX3hu7bhu7TGr+G7guG7tMOT4buy4buCR+G7hEbhu4hE4bq4Lz7hurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+w6rhu7bhu6LhuqHhu4bhurrhurhbXX3hu7bhu7TGr+G6uklE4buCbeG7tF3hu6B94buy4buqXV3hu6Dhu7Rd4buCakpbXeG7quG7tMav4buCLeG7guG7nOG7qFXhu4Lhu54/4buCxq/hu6pO4buy4buC4buc4buQ4bu04buC4bueLOG7tOG7gsav4buqTuG7tOG7guG7tOG7qDThu7TGr+G7guG7qOG7qsOZIuG7gnsiTuG6uC9bXX3hu7bhu7TGr+G6uuG6uC8+4bq64bq4PuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPsOq4bu24bui4bqh4buG4bq64burfeG7tuG7tMav4buC4bu04buo4buqw5oi4buCXeG7qOG7lD7hu4JZ4bqv4buCeyJKQ+G7guG7nEvhu5zhu4Lhu5zhu6gi4bqhVOG7tOG7gsav4buqSuG7guG7ouG7quG7tOG7qOG7guG7ojQ84bu0xq/hu4JhTOG7gls14buc4buCWeG7qD3hu6Dhu4JZ4buoJeG7tMav4buC4bu0xq824bu0xq/hu4Lhu7TGr+G7qOG7qlThu7Thu4Lhu5w1IuG7guG7nuG7pOG7gl3hu6zhu7Lhu4J9SuG7guG7tOG7qDnhu7TGr+G7gj7hu6g0LOG7tMav4buCPuG7qEs+4buCxq/hu6pO4buy4buC4buc4buQ4bu04buC4buo4buqw5ki4buCeyJOQ+G7gmFM4buC4bu0OuG7quG7guG7muG7lF3hu4JdfeG7tuG7tMav4buC4bue4bu44buCw51M4buC4bucS+G7nOG7guG7nOG7qFXhu4Lhu54/4buCw5Phu7Thu4Lhu7Thu6g04buCw7Xhu6Bd4bu2xq/hu6Dhu7Thu6rhu5zhu4JFw7Xhu6Bd4bu2w4lD4buC4bunSsOd4bug4bu2Q+G7gm3hu7Rd4bugfeG7suG7ql1d4bug4bu0XeG7gmpKW13hu6rhu7TGr+G7gkVtasOJQ+G7gsO04bu2w6Et4bucSn3hu5pD4buCw4Hhu6jhu7bDneG7oOG7gkjhu4RE4bq4Lz7hurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+w6rhu7bhu6LhuqHhu4bhurrhu6si4bqh4buC4bu04buo4buqVOG7tEPhu4Jd4buo4bug4bu24buC4buc4buoIuG6oVThu7Thu4JdfUrhu7TGr+G7gls14buc4buCWeG7qD3hu6Dhu4JhTOG7gsOg4buQ4bqh4buC4buiN+G7tMav4buCw50q4buq4buCWyrhu7TGr+G7guG7msOa4bu04buCYTnhu7TGr+G7guG7suG7quG7tOG7ouG7muG7tuG7ouG6ocavfeG7oOG7oOG7tOG7gl3hu6jhu6zhu4I14bu0xq/hu4Jh4buqVOG7tOG7gltL4bu0xq/hu4LGr+G7qkvhu4Lhu55P4buC4buaMOG7tMav4buC4bu0OuG7gl194bu24bu0xq/hu4Lhu7TDk+G7suG7gkfhu4RG4buI4buCWeG7qCXhu7TGr+G7gj7hu6hO4buq4buCw51M4buCXeG7qDfhu5zhu4Lhu54s4bu04buCw7Thu7bDoS3hu5xKfeG7muG7gnsi4bug4bu04buCXeG7qCI/4bucQ+G7guG7qErhuqHhu4LDteG7oF3hu7bhu4Lhu55P4buC4oCcw51M4buy4buC4buyNErhu4LDnUzhu7Lhu4LGr+G7quG7uOKAneG7ginhu4Lhu7TDk+G7suG7gkfhu4RG4buK4buC4buyTOG7gsOdTOG7guG7nOG7qFXhu4Lhu54/4buCbWrhu4It4buC4bu04buo4buu4bu04buCw5Phu7Thu4LGr+G7qkvhu7Thu4Lhu57hu7ZN4bu0ROG6uC8+4bq64bq4PuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPsOq4bu24bui4bqh4buG4bq64bq/4buoVeG7guG7nj/hu4LDk+G7tOG7guG7tEzhuqHhu4J94buSXeG7gl0qXeG7guG7nOG7qOG7tuG7gmHhu6rDmeG7nOG7gsav4buqTuG7suG7guG7nOG7kOG7tOG7gmFM4buC4bueT+G7guG7njQo4buc4buC4buc4buoNeG7tMav4buC4buy4buq4bu04buo4buC4buc4bu44buCXeG7qOG7pOG7guG7nE7hu6rhu4Jd4buo4buqw5nhu7Thu4JbNeG7nOG7glnhu6g94bug4buCXX3hu7bhu7TGr+G7gl3hu6gh4buq4buCxq/hu6pK4bu04buC4bu0xq/DkuG7tOG7guG7qE3hu7Thu4JhTOG7guG7okzhu6rhu4Lhu6hN4bu0ROG6uC8+4bq64bq4PuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPsOq4bu24bui4bqh4buG4bq64buT4buo4buu4bu04buCw5Phu7Thu4LGr+G7qkvhu7Thu4Lhu57hu7ZN4bu04buCw51M4buC4buyP13hu4Lhu5zhu6hV4buC4bueP+G7gsOT4bu04buCIirhu7TGr+G7guG7nOG7uOG7guG7nOG7qCLhu4JZw6ND4buCxq/hu6ogPuG7guG7nCzhu4Jd4buo4buk4buC4bueKl3hu4Lhu5zhu6hL4bqh4buC4bu04buoOeG7tMav4buC4buc4buo4buSXeG7guG7mlDhu7bhu4Jd4buoNkpE4buC4buT4bu44buCWeG7qCXhu7TGr+G7glA+4buC4buaIj/hu5zhu4Lhu7TGrzQh4buq4buCXeG7lD7hu4Lhu7RU4bu04buCw5Phu7Thu4Lhu7Thu6g54bu0xq/hu4LGr+G7rOG7guG7skzhu4LDnUzhu4JZ4buo4buq4buC4bu0TOG7tuG7guG7tFThu7Thu4LDk+G7tEThu4Lhu6fhu6g0LOG7tMav4buCPuG7qEs+4buC4bu0TOG6oeG7gsav4buqID7hu4Lhu5zhu5Dhu7Thu4Lhu5rhu4zhu7TGr+G7gsOdNCjhu7TGr+G7guG7njQh4bu0xq/hu4JdfeG7tuG7tMav4buC4buySyJD4buC4bu0xq/Dk+G7tOG7guG7tMavNkrhu4Lhu5rDmeG7tOG7qOG7giLhu7TGr+G7gl3hu6g0Q+G7gl3Dk+G7tMav4buCWeG7qE7hu4Lhu7TDk+G7tMav4buC4bu04buo4buU4bu04buCXeG7qDXhu5xD4buCxq/hu6pO4buy4buCW1194bugW1tE4bq4Lz7hurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+w6rhu7bhu6LhuqHhu4bhurrhur/hu6gi4bqhVOG7tOG7gsav4buqSuG7guG7ouG7quG7tOG7qOG7guG7ojQ84bu0xq/hu4LDteG7oMOdw53huqHhu4LDtOG7oEHhu6B7IuG7oEPhu4Lhu7TGrzQh4buq4buC4buc4buo4buuIuG7gl19S+G7nOG7qOG7guG7tOG7qOG7qsOZ4buy4buCYcOa4buC4buc4buoVeG7guG7nj/hu4LDk+G7tOG7giIq4bu0xq/hu4Lhu5wySuG7guG7qEzhu7TGr+G7gsOd4bu2TV3hu4Lhu7TGryXhu6rhu4JbSuG7tuG7guG7qE3hu7TGr+G7guG6t+G7glnhu6gi4bqhVOG7tOG7gn3hu4zhu7TGr+G6quG7guKAnMO04bqj4buCXTQp4bu0xq/hu4Lhu7Thu6jhu5Jd4buCw51M4buCw5Phu7Thu4JdfeG7tuG7tMav4buCWeG7qOG7tk7hu7TGr+G7gsOM4buC4buo4bu24buO4buc4buC4buI4buCXeG7qlXhu7TGr+G7gmFM4bu24buC4buaSuG7tOG7guG7tMavTOG6oUPhu4Jh4buw4buC4buiMeG7gl024buCxKjhu4LGr+G7qiHhu4Lhu55V4bu04buCRuG7iuG7gsav4buqIeG7guG7qOG7tuG7juG7nOG7gl024buCRuG7hOG7gsav4buqIeG7guG7nlXhu7Thu4JGw4zhu4LGr+G7qiFE4buG4buC4buH4buqw5oi4buCeyJK4bu04buCXX0j4bu0xq/hu4LDnUzhu4Lhu57hu45d4buCfUrhu4Lhu5w/XeG7guG7sirhu5zhu4Lhu7Thu6jhu67hu7Thu4LDk+G7tOG7gmFM4bu24buC4buaIjrhu6rhu4JdKuG7quG7gmFM4buCWeG7qlThu7Thu4JdfeG7rOG7gl3hu6g34buc4buC4buo4buqw5nhu7RE4bq4Lz7hurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+w6rhu7bhu6LhuqHhu4bhurrhurhbXX3hu7bhu7TGr+G6usONROG7guG7q33hu5Dhu7Thu4JdfSPhu7TGr+G7guG7iOG7gsav4buqIeG7gmFM4bu0xq/hu4Lhu7TGryPhu5zhu4Lhu7I74buq4buCXSrhu6rhurgvW1194bu24bu0xq/hurrhurgvPuG6uuG6uD7hu4Lhu5zDnUpbW+G6tOG7hj7DquG7tuG7ouG6oeG7huG6umvhu6rhu5Lhu5zhu4Lhu7TGrzLhu4Lhu55P4buCXX0p4buCXeG7qEzhu7Thu6jhu4I0IuG7gl3hu6pU4bu04buC4buoTOG7tMav4buC4bue4buYIuG7glnhu6jhu6rhu4Lhu5xL4buc4buC4bu04buoTOG7guG7tMav4buo4buqVOG7tOG7guG7nDUi4buCw53hu6pU4bu04buCXTHhu5zhu4I+4buoS13hu4Lhu6jhu6rDmeG7tOG7gn1K4buCfeG7jOG7tMav4buCYeG7qsOZ4buc4buCXeG7qOG7qlUi4buC4bu0xq8y4buCw51M4buC4bu0xq8i4bqhVOG7tOG7guG7tOG7qOG7kOG7tOG7guG7nOG7qOG7sOG7tOG7qOG7gsav4buQ4bqh4buCXcOT4bu0xq/hu4Lhu5zhu5Dhu7RD4buCw53hu7bhu4LDncOS4bu0xq9D4buCWyLhuqHhu4Lhu7Thu6g0KOG7nOG7guG7nCzhu4Jd4buo4bukQ+G7guG7qE3hu7Thu4Lhu5zhu6hV4buCXeG7qOG7mOG7tOG7glnhu6rhu7Thu6jhu4Lhu5wz4bu0xq/hu4Lhu7Thu6g04buC4bu04buo4buU4bu04buCXeG7qDXhu5xE4bq4Lz7hurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+w6rhu7bhu6LhuqHhu4bhurrhu4/hu6DFqMWo4buCw6rhu6B64bu2W0Phu4Lhu7Thu6hM4buCW0vhu7TGr+G7gsOd4buUPuG7glnhu6pU4buy4buC4burOuG7tMav4buCa+G7qkvhu7Lhu4Lhu54q4buc4buC4bq34buySnrhu7bhu7Thu4Lhu5zhu7jhu4Lhu5zhu6gi4bu0xq/hu4LhuqPhu4JZ4buqVeG7tOG7gmEu4buq4buCXeG7qE3hu5zhu4Jb4bqx4buCXeG7qOG7mOG7tOG7glnhu6rhu7Thu6jhu4Lhu6gj4buc4buCXTrhu7TGr+G7gnsiS13hu4Lhu4PDncOd4bug4bu04buCQeG7tn1K4buCfeG7jOG7tMav4buCxq/hu6rhu5Lhu5zhu4Lhu7TGrzLhu4JZ4buoJeG7tMav4buC4buc4buoVuG7gsOdTOG7guG7sj9d4buC4bue4buqw5oi4buCWeG7qsOZ4bu04buCXeG7qOG7oOG7tOG7guG7nOG7qCpd4buC4bue4buk4buC4bucLOG7gl3hu6jhu6Thu4Lhu5zhu7bhu7Thu4Lhu7TGrzQh4buq4buCYeG7lOG7tOG7guG7nj/hu7TGr0Phu4LDnUzhu7Lhu4Jdw5Phu7TGr+G7guG7tMOT4bu0xq/hu4JbIuG7kl3hu4Lhu5wl4bu0xq/hu4Jh4buqw5nhu5xD4buC4bucQOG7tOG7gsOdTOG7guG7sj9d4buCWzXhu5zhu4Lhu7JN4bu04buo4buC4buc4bu44buCWeG7qE7hu4Lhu7TDk+G7tMav4buCeyLhuqFVXeG7guG7nuG7ruG7tOG7qOG7gl3hu6hM4bu04buo4buC4bucJeG7tMavQ+G7guG7qDQu4bu0xq/hu4Lhu55V4bu04buC4buyP13hu4LDnSrhu6rhu4JbKuG7tMav4buCWeG7qD3hu6Dhu4Lhu7JN4bu04buoQ+G7guG7nOG7qOG7kl3hu4LDnTQo4bu0xq/hu4JhTOG7guG7okzhu6rhu4LDneG7kCJE4bq4Lz7hurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+w6rhu7bhu6LhuqHhu4bhurrhur/hu6jhu7bhu4Lhu6Iw4buCYeG7qsOZ4buc4buC4bucJeG7tMav4buCWynhu4JhTOG7gsav4buqSuG7guG7nuG7rOG7tOG7qOG7guG7nOG7uOG7guG7muG7lOG7tOG7gn0/4bu04buC4bueVeG7tOG7guG7nuG7kCJD4buC4buoT+G6oeG7guG7nCrhu4LGr8OS4bu0xq/hu4Lhu57hu6Thu4Lhu5pO4bu04buCXeG7qOG7kOG7tOG7guG7nOG7uOG7guG7njLhu4Lhu4jhu4Jd4buqVeG7tMav4buC4bu0xq/hu6hW4buC4bu0xq8s4buq4buC4buyO+G7quG7guG7nlThu7JD4buCYUzhu4Lhu7Thu6gu4buC4buc4buoIOG7guG6o+G7guG7nlXhu7Thu4Lhu5zhu6jhu5Jd4buCw500KOG7tMav4buC4buyJeG7quG7gl19NCHhu7TGr+G7gsOgIuG7tMav4buCeyJK4bu04buo4buC4bue4buk4buCxq/hu6o54buC4buc4buo4bu24buCxq/hu6rhu5Lhu5zhu4Lhu7TGrzLhu4Lhu540KOG7nOG7glvhu5Ai4buCYUzhu4Lhu5ws4buCXeG7qOG7pOG7guG7nOG7uOG7gl3hu6gh4buq4buCxq/hu6pK4bu04buCXeG7qDThu4LGr+G7qk/hu7Thu4Jd4buo4buUXeG7gls3ROG6uC8+4bq64bq4PuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPsOq4bu24bui4bqh4buG4bq64bq4W1194bu24bu0xq/hurrDjEThu4LDtOG7qsOZIuG7gj7hu6hLPuG7gl3hu6gp4buCLeG7gsav4buqS+G7gl194buu4buC4bucKl3hu4LDnSThu6rhu4JdfeG7tuG7tMav4buCYeG7qsOZ4buc4buCxq/hu6pK4buCXcOT4bu0xq/hu4Lhu5zhu6jhu5Jd4buCw500KOG7tMav4buC4bucIj/hu5zhu4JbKuG7tMav4bq4L1tdfeG7tuG7tMav4bq64bq4Lz7hurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+w6rhu7bhu6LhuqHhu4bhurrDtOG7qsOZIuG7gj7hu6hLPuG7gl3hu6gp4buCw51M4buC4bucS+G7nOG7guG7mkzhu6rhu4Jd4buUPuG7gl3hu6gp4buC4bu04buo4buM4buy4buCw51M4buy4buCXcOT4bu0xq/hu4Lhu5w0IeG7tMav4buCWzXhu5zhu4JZ4buoPeG7oOG7gl3hu6jhu6Thu4Lhu5zhu6jhu5JdQ+G7gl194buw4buC4bu44bucQ+G7gl3hu6rhu7Thu6jhu4Jd4buo4buY4bu0ROG7guG7k+G7uOG7guG7msOSXeG7guG7tMavIibhu7Thu4JdNuG7guG7tOG7qDnhu7TGr+G7gj7hu6g0LOG7tMav4buCPuG7qEs+4buCXX3hu67hu4Lhu5rDmeG7tOG7qOG7guG7nDJK4buCPuG7qDQs4bu0xq/hu4Lhu4cl4bu0xq/hu4Lhu7Thu6g04buC4bqh4bu2xq9KQ+G7gl3hu6hL4buq4buC4bucN+G7nOG7gnsi4bqhw5rhu7RD4buC4bueJuG7tMav4buCXeG7qCHhu6rhu4JZVV3hu4Lhu6goPuG7gsOd4buqw5ki4buCPuG7qEs+4buCXeG7kOG7suG7gsOd4bqj4buC4bucMkrhu4LhuqHhu4Lhu6gj4buc4buC4buo4buqw5nhu7Thu4Lhu55N4buqROG6uC8+4bq64bq4PuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPsOq4bu24bui4bqh4buG4bq64buT4bu44buq4buCYcOa4buC4bu04buoOeG7tMav4buCxq/hu6pL4buCXX3hu67hu4JbNeG7nOG7glnhu6g94bug4buC4buyTOG7gsOd4buqw5ki4buCPuG7qEs+4buC4bu0TOG6oeG7guG7nuG7oOG7suG7gsOdTeG7qkPhu4LGr+G7qkvhu7bhu4JbNOG7guG6t+G7tOG7on3hu6DDoeG7gmwi4bua4bugfeG7skrhu7RD4buC4bu0xq80IeG7quG7guG7nuG7qsOaIuG7guG7qEzhu7Thu6jhu4Lhu6fhu6hA4bu0xq/hu4Lhu7TGr+G7qOG7qlThu7Thu4Lhu5w1IuG7gmwi4bua4bugfeG7skrhu7Thu4Jhw5rhu4Lhu6nhu6rhu7Thu6jhu4Lhu6gj4bucLeG7q+G7qOG7mOG7tOG7glnhu6rhu7Thu6jhu4JdTeG7quG7guG7h03hu6rhu4Lhu6gj4buc4buC4bupXUrhu7TFqOG7tn3hu6Lhu4JFbOG7tkrhu4LDtcOjw4nhu4Lhu5zhu6jhu6pK4buCW1Lhuqrhu4LigJzhu5NVIuG7gl3hu6jhu6rDmuG7tOG7guG7nuG7ruG7tOG7qOG7gsav4buqID7hu4Lhu5zhu6gg4bu0xq/hu4JdSuG7guG7nOG7kOG7tOG7guG7muG7jOG7tMav4buCXX3hu7Dhu4LDnTfhu5zhu4JdfeG7tuG7tMav4buC4bu04buoOeG7tMav4buCw50g4buc4buCXVfhu7Thu6jhu4JdTeG7quG7gl3hu6jhu6zhu4LDneG7qsOZIuG7gj7hu6hLPuG7gl3hu6gp4buC4buc4bu44buCXeG7qOG7pOG7gks+4buC4buiMeG7tMav4buC4buo4buYIuG7guG7tOG7qDThu4Lhu7Ij4buq4buCw50g4buc4buC4buyI+G7quG7guG7tCzhu6pE4buC4buRO+G7quG7guG7sj9d4buC4buaTOG7quG7gl3hu6gp4buCfeG7qlThu7TGr+G7guG7nsOaIuG7guG7nOG7uOG7gl1L4buc4buC4bueP+G7tMav4buC4buyTeG7tOG7qOG7guG7slPhu4Lhu55V4bu04buC4buow5nhu4Jd4buo4buY4bu04buCWeG7quG7tOG7qOG7gmFM4buCxq/hu6ogPuG7glnhu6rhu6Thu7Lhu4Jb4bu2S13hu4Lhu5xO4buCXeG7quG7tOG7qOG7gl3hu6jhu5jhu7Thu4JhTOG7gl3hu6jhu6Thu4Lhu5zhu6jhu5JdROG7huG6uC8+4bq64bq4PuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPsOq4bu24bui4bqh4buG4bq64bq/4buoIuG6oVThu7Thu4LGr+G7qkrhu4Jhw5rhu4Lhu6jhu6rDmSLhu4JbIuG7kl3hu4LDqn3hu6pK4bu04buC4buRSuG7nFnhu6Dhu7R64buq4bug4buC4bucM+G7tMav4buC4bueJuG7tMav4buCXeG7rOG7tOG7qOG7gmEu4buq4buCeyJK4bu04buC4bue4buq4buk4buy4buCXX1U4bu04bqq4buC4oCc4bq/4buoIOG7tMav4buCXUrhu4Lhu5zhu7jhu4Jd4buo4buk4buCfcOo4bu04buCw50i4bqhw5nhu7Thu4Lhu5ws4buC4buaw5I+4buCYUzhu4JbNeG7nOG7glnhu6g94bug4buCXeG7quG7suG7guG7sk3hu5zhu6jhu4Jd4buo4bug4bu24buC4bucS+G7nOG7qOG7guG7suG7rOG7tOG7qOG7guG7siIq4bu04buC4bu04buoNOG7tMav4buC4bu0VSLhu4JZ4buoJeG7tMav4buC4buo4buq4bukIuG7gl3hu5jhu7Lhu4J7Ikrhu7Thu4JdfSPhu7TGr+G7guG7nDJK4buCPuG7qDrhu6rhu4JhTOG7guG7qMOZ4buCXeG7qCrhu7TGr+G7guG7qCXhu4Lhu6jhu5I+4buCXeG7qOG7rOG7gl1K4buC4bueSuG7tMav4buC4buaPeG7gnsiSuG7guG7nuG7qsOaIuG7guG7nOG7mOG7tOG7gl3hu6jhu6pVXeG7guG7tOG7qOG7kl3hu4JdfeG7tuG7tMav4buCeyJL4buCXX3hu6zhu7Thu6jhu4Lhu5xO4buq4buCXeG7qOG7qsOZ4bu04buCWzXhu5zhu4JZ4buoPeG7oEThu4bhurgvPuG6uuG6uD7hu4Lhu5zDnUpbW+G6tOG7hj7DquG7tuG7ouG6oeG7huG6uuG7k+G7qCHhu4JhTOG7tuG7guG7tOG7qDnhu7TGr+G7gl1L4buc4buC4buiMeG7tMav4buC4buoOSLhu4Lhu7Dhu5zhu6jhu4JhTOG7gls34buCw53hu6rhu7Thu6jhu4Lhu6jhu7ZNXeG7guG7skzhu4LDneG7qsOZIuG7gj7hu6hLPuG7gl3hu6gp4buC4buySuG7tMav4buCw51N4buqQ+G7guG7tOG7uOG7guG7nk/hu4JdfSnhu4Jd4buoTOG7tOG7qOG7gj7hu6g0LOG7tMav4buCXeG7qDXhu5zhu4Lhu5zhu6jDk+G7suG7glvhu7jhu5zhu4JbNeG7nOG7glnhu6g94bug4buCXeG7qlThu7Thu4Jd4buqVeG7tOG7gl3hu6hK4bqh4buCXeG7qFXhu4Jd4buo4buqw5rhu7Thu4Lhu57hu67hu7Thu6jhu4JdfeG7tuG7tMav4buC4bu0w5Phu7Lhu4JH4buERuG7iEThurgvPuG6uuG6uD7hu4Lhu5zDnUpbW+G6tOG7hj7DquG7tuG7ouG6oeG7huG6usOqTeG7tOG7guG7nDPhu7TGr+G7guG7siIq4bu04buCXeG7lD7hu4Jd4buoOOG6qOG7guG7q300LuG7nOG7gl3hu6pU4bu0Q+G7guG7qE/huqHhu4Lhu5rDkl3hu4Lhu57hu5gi4buC4bua4buM4bu0xq/hu4Jh4buqw5nhu5zhu4Lhu7TGrybhu6rhu4LDoCIq4bu0xq/hu4JbTOG7tOG7guG7tOG7qEzhu4Lhu6hK4bqh4buC4buaw5Jd4buCWcOj4buC4bue4buQIuG7guG7mk3hu7Thu4Lhu5xO4buy4buCXeG7qOG7kuG6oeG7gl3hu6jhu7ZO4buq4buC4buyS+G7qkPhu4Lhu6jhu7Bd4buCYUzhu7bhu4JJ4buCxq/hu6rhu5DhuqFD4buCW0oi4buC4bue4bu44buCXeG7qCnhu4J9SuG7gknhu4LGr+G7quG7kOG6oeG7gnsiSuG7guG7njQh4bu0xq/hu4Lhu7Iz4buqROG7guG7k1Thu7Thu4JLPuG7guG7ojHhu7TGr+G7gj7hu6g0LOG7tMav4buCPuG7qEs+4buC4bu0TOG6oeG7gl19NC7hu5zhu4JZ4buo4buq4buC4bu0xq8y4buC4bue4buk4buCw51M4buy4buCxq/hu6pO4buy4buC4bucw5Phu7TGr+G7gl3hu6jDleG7tMavQ+G7gl3Dk+G7tMav4buCWzfhu4Jd4buUPuG7gl19IuG7tMav4buCYUzhu4Lhu6Lhu6bhu4Lhu57hu6rhu4JhTOG7tuG7gsav4buq4buS4buc4buC4bu0xq8y4buC4buoLOG7tOG7gltKIuG7guG7nuG7uEQvROG6uC8+4bq64bq4PuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPuG6tyJd4buo4bu2feG7huG6uuG7q+G7qOG7oOG7tuG7guG7q+G7q8OAQeG7k+G6uC8+4bq6

Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]