(Baothanhhoa.vn) - “Bệnh từ miệng mà ra” là câu nói dành cho người bị gout. Một câu nói tưởng đùa mà lại thật. Bởi ăn uống không điều độ là một trong những nguyên nhân gây tăng hàm lượng acid uric, làm xuất hiện nhiều cơn đau cấp tính. Vậy bị gout nên ăn gì, kiêng gì và xử lý như thế nào?
Uzfhu6jFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rhu4I44buDxIN74bumVMO6MuG6sTfFqOG7s+G6t+G7heG7g8WoI+G6scWoNmHFqMOjOCDhurE2xag2YeG7msWo4buzOOG7uDjFqMOqN+G7ssOqxag+Lm/FqMSDZzjFqCgy4bqxN8Wo4buD4buJxago4bu0OMWo4buDN+G7heG6qSnFqOG7s+G6t+G7heG7g8WoKWnDncWoxILDrMSR4bqxNsWob8Wo4bunZMWo4bquOOG6sTdTLzfhu6hUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOq4bu1e8OdPOG7plTigJzDujLhurE3xajhu4Phu4nFqOG6rzgy4bqxNsWo4bqv4bu0xajhu4HDneKAncWoxIPhu7TFqCk/4buFxajhurHhurM4xag84bu04bqxN8WoKTfhurfFqOG6sTbDrMOpOMWoKMOhxag24bq34buF4buD4bugxajhuq5i4buDxagpP+G7hcWo4bqx4bqzOMWo4buDw6zhurvhurE2xag+Z8Odxajhuq/hu7TFqMSD4bu2OMWo4buDNyzhu4Phu6DFqMO64bq7OMWoI+G6scWo4buF4bqp4bqxNsWow6M34bqt4bqxNsWoPjgx4buFxag+YsWoxIPhu7TFqOG6r2Lhu4PFqOG7g+G7geG6t+G6sTbFqOG6sTdr4bqxNsWo4bqxNuG7hW8g4bqxxajhurE3P+G6scWoNj9vxajhu4Mj4bqxNsWoN+G7tOG6r8WoxIPDrOG6ueG6sTbFqMOdKTg8xajhu4Xhu4E4KeG7nsWoxIPhu7Thuq/FqG7hu4U64buDxag3ODLhurHFqOG6sTc4MeG7hcWoKcSR4bqxxag+w53hu4XFqCk6w6rFqOG7gznhurE34bugxahMLG/FqCjDocWoNuG6t+G7heG7g8Wo4bqxIOG6scWoI+G6scWoNmHhu57FqMOjOCDhurE2xag2YcWobOG7tMWobmrFqMSDw7PFqOG6sTfDrMWo4buDNzDFqOG6seG7tOG6t+G7mlMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plRTKFTDuTfhu4VvIOG6scWoNjjDncWo4buDw6zFqGw64bqxxagoMuG6sTfFqDbhurfhu4Xhu4PFqOG6sSDhurHFqCPhurHFqDZh4buexajDozgg4bqxNsWoNmHFqD4zxajhu4Phuqnhu4PFqCk34bq3xajhu4fhu4spxajDozfhuqV74buaUy8oVFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plTEgsOsxJHhurE2xahvxajhu6dkxajhuq444bqxN8Wo4buC4buFOuG6scWoLcWo4buzOOG7suG6r8WoPuG6qSnFqCk34buFbyDhurHFqOG6r+G6reG6scWo4bqxN+G7tMWo4buDN+G7heG6qSnFqOG7p2TFqOG6rjjhurE3xajhu6fDrMOp4bqxNsWoKTfhurfFqCg4MOG7g+G7nsWoNuG6t+G7heG7g8WoN2HhurE3xajhu4M34bu04bqxN8WoPOG6t8Wo4buHxKnFqMSDPeG6sTbFqD7DouG6sTbFqOG6v+G7heG7ssWo4bqv4buLKcWoN+G7tOG6r8WoxIPDrOG6ueG6sTbFqMOdKTg8xajhu4Xhu4E4KeG7oMWo4buC4buB4bq34bqxNsWoPuG6s+G7nsWoI+G6scWo4buF4bqp4bqxNsWow6M34bqt4bqxNsWoPjgx4buFxag+YsWoxIPhu7TFqOG6r2Lhu4PFqOG7g+G7geG6t+G6sTbFqOG6sTdr4bqxNsWo4bqxNuG7hW8g4bqxxajhurE3P+G6scWow6M3ODDhurHFqOG6seG6q+G6sTbFqD5ixajDnSk4PMWo4buF4buBOCnFqOG7gyPhurE2xagpw53hurfhu6BTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO64bq3PG/hu6ZUUzjhuq82xagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7pjzhu4M34buF4bqvKMWoOMO5e+G6seG7g3vhu4Hhu6bFqOG7h+G7g2/Eg3vhu5Lhu6ZtODzhu4M34bucxahWVlbDqm7hu6LFqDd7ODY34buD4bucxajhu6zhu6zhu6zDqm7hu6Lhu6bFqOG7h+G7gSnhu5Lhu6YvLyk84bqx4bugKMOd4bq34buDN8Od4bqxNzfhurfDneG7oGzhurEvPHvhu4fDo+G7g+G6t8OqL+G6sXtt4buHL+G7quG7qOG7rFgv4buoWeG7rjxWxq9Zxq/hu6zhu65Y4buD4buqV1fhu6zEg1ctNuG7oOG6o8OqNuG7psWow53Eg+G7g+G7kuG7psO6MuG6sTfFqOG7s+G6t+G7heG7g8WoI+G6scWoNmHFqMOjOCDhurE2xag2YeG7msWo4buzOOG7uDjFqMOqN+G7ssOqxag+Lm/FqMSDZzjFqCgy4bqxN8Wo4buD4buJxago4bu0OMWo4buDN+G7heG6qSnFqOG7s+G6t+G7heG7g8WoKWnDncWoxILDrMSR4bqxNsWob8Wo4bunZMWo4bquOOG6sTfhu6bFqG04POG7gzfhu5Lhu6ZWVlbhu6bFqDd7ODY34buD4buS4bum4bus4bus4bus4bumxagvVFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plThurA24bq34bu0OMWo4buBw53hu57FqCk34buLKcWo4bqxI+G6sTbFqCk34buFbzPhurHFqDfhurPDncWoKWnDncWoNsOd4bqxxajhu4M3LOG6scWobzDhu4XFqMOjNzgw4bqxxajhur/hu4Xhu7LFqOG7g+G7gWHhurE3xag+4bu04bq3xajhu4M34bu4OMWow50pODzFqOG7heG7gTgpxajDo33huq/FqCnDreG6sTbFqMSD4bu0xajhu4Phu7IpxajhurE3P+G6scWoNj9vxajhu4HDncWoKDLhurE3xag24bq34buF4buD4bugxajhu6XhurfFqGwsb+G7nsWobj9vxag8xKnhurE2xagpNzDFqD5ixagj4bqxxag8OOG6sTfFqDzDrOG6veG6sTbFqMOjN+G6t8Odxag3w6Ipxajhu4E64buDxajhur/hu4XDneG6scWo4buD4buBw6LhurE2xag+M8WoNjhmw6rFqDdkxajhu4Phu4HhurnFqMOjODPhuq/FqOG7h+G6t+G7suG7g8WoNuG6t+G7heG7g8WoNzgy4buFxajhur/hu4Xhu7jhu6BTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO64bq3PG/hu6ZUUyhU4buCN8SpKcWow6o3LuG6r8Wo4bqxNsOsw6k4xagoMuG6sTfFqDbhurfhu4Xhu4PFqOG6sSDhurHFqCPhurHhu5xTLyhUUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVC3FqMO54buyKcWoxIPhurfhu7Y4xajhu4M34buLKcWoI+G6scWoKTfhu4vDncWoOeG7g8WoN+G7tOG6r8WoxIPDrOG6ueG6sTbFqMOq4buF4buBOOG6scWo4bqxN8Osxajhu4HDneG7heG7nsWo4buD4buB4buL4bqxNuG7nsWo4buHa8Od4buexajhu4M3w6Hhu4PFqOG7g+G7gT3hurE24bue4bug4bug4bug4bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVC3FqOG7giPhurE2xagpw6zDqeG6sTbFqOG7g+G7geG7sjjFqCk/b8Wo4buDw6zEkTjFqGzhu7TFqOG7gcOd4buFxahuw53hurE3xag2OGbDqsWoKGPFqOG7h+G7heG6sTbFqGw44buDw53huq844bqxxajDueG7nsWoN2TFqOG7g+G7geG6ucWoxIPhu7Thuq/FqDY44bu44bqvxajhurHhuqvhurE2xag+YsWow50pODzFqOG7heG7gTgp4bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVC3FqOG7hmrFqDxo4bqxNsWo4bqxNsOtxagp4bqpKcWo4bqxNuG7hW8g4bqxxagp4buy4bqvxajEg+G7tOG6r8WoNjjDncWo4buDI+G6sTbFqCk3OuG7g8WobsSR4buexajhu4spxagpNzDFqOG6v+G7heG7ssWo4buD4buBYeG6sTfFqGw4IOG6r8Wow6M3ZcOqxag84bq3xag24bq34buF4buD4bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVFMoVOG6sDbDrMOpOMWoKDLhurE3xag24bq34buF4buDxajhurEg4bqxxajDozgg4bqxNuG7nFMvKFRTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO64bq3PG/hu6ZULcWo4bu14bu24bqxxagpNzDFqOG7gzfDoeG7g8WoPuG6peG7nsWoN+G7uDjFqOG7h+G7uOG6scWobGHFqCk34buLw53FqDfhu7Thuq/FqMSDw6zhurnhurE2xajDquG7geG6t+G7g3s44bqxxagpw53hurfhu57FqOG7gyPhurE2xajhurE24buFb8WoKcSRxagoODDhurHFqCk34buL4bqxNuG7oFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plQtxajhurBiOMWo4buD4bu24bqxNsWoPmLhurE2xahsLOG7g8WoKTfhu4vDncWo4bqxNzgx4buFxajDquG7heG7gTjhurHFqMOjNzgw4bqxxag34bu24buDxajhu4PhurfDqjc4xajDqjfhu7Lhu4PFqOG7g+G7gTgz4bqxxajhurE3w53hurE34buexagpxJHhurHFqD7DneG7hcWoKTrDqsWo4buDOeG6sTfFqOG7gyPhurE24bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVC3FqOG7guG7geG7suG6sTfFqOG7h2rFqDxo4bqxNsWoKeG7sinFqCk3OuG7g8Wo4buF4bqp4bqxNsWow6M5KTfFqOG7gzc5KTfFqOG6sTfDrMWo4buBw6zhurnhu4XFqCg4w53hu57hu6Dhu6Dhu6DFqDY4ZsOqxajhurE2I+G6scWo4bqxNuG7icOdxajhurE24buFb8WoKcSRxagoODDhurHFqCk34buL4bqxNlMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plThurA2w6zDqTjFqCgy4bqxN8WoNuG6t+G7heG7g8WoI+G6scWoNmHhu57FqMOjOCDhurE2xag2YcWo4buBOuG7g8Wo4bq/4buFw53hurHFqOG7g+G7gcOi4bqxNuG7oMWo4buC4buFb8Wo4bqxNzgg4bqxxajhurEw4buFxagpN8Ogxag+ODHhu4XFqCk3w6DhurE3xagpNzDFqD5ixagj4bqxxajhu4M34bqtOMWo4buDN2HFqCk3w6zDncWoPmnFqD4zxag+w6zDncWo4bqx4bqr4bqxNsWoPmLFqMOdKTg8xajhu4Xhu4E4KcWobDHFqOG6sTbDrOG6veG6sTbFqMOd4bqxxajhu4Phurfhu7ThurHhu6DFqMSCZinFqOG6seG7tG/hu57FqOG6sTbDrMOpOMWoKDLhurE3xagpO+G6scWow6o34bu4OMWow6Mw4buDxag34bq5w6rFqCPhurHFqOG7heG6qeG6sTbFqGzhu7TFqMSDxKnDncWoKTfDouG6scWo4buDN+G7heG6qSnFqD44MeG7hcWo4buD4buBw6HFqMOqN2fFqDfhurnDqsWoPjPFqDY4ZsOqxajDozgz4bqvxajhu4fhurfhu7Lhu4PFqDbhurfhu4Xhu4Phu57FqOG6sTYj4bqxxajhurE24buJw53FqCnhu7IpxagoODDhurHFqCk34buL4bqxNsWoKeG6s8Wo4buDNzPFqG7hu7hvxajhu4HDneG7oFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plThu7U4MuG6scWo4bqxw51vxajhu7Phurfhu4Xhu4PFqOG7p2TFqOG6rjjhurE3xajEg+G7tMWo4bqvYuG7g8Wo4buD4buB4bq34bqxNsWo4bqxN2vhurE2xago4bu0OMWo4buDN+G7heG6qSnFqCnhurPFqMOjN+G7uMWo4bqxI+G6sTbFqMOjODPhuq/FqOG7h+G6t+G7suG7g8WoKDLhurE3xag24bq34buF4buDxag3ODLhu4XFqOG6v+G7heG7uOG7oMWow4o3w6zEkeG6sTbFqOG7gzfhu4Xhuqkpxag+w6zhurkpxajhurE3ODHhu4XFqOG6sTbDrMOpOMWo4buDOOG6scWo4buDw6zhurvhurE2xajEg8Spw53FqCk3w6LhurHFqCjhurs4xagpxJHFqCk3MMWo4buD4buyKcWoPmLhurE2xajhu4Phu4nFqDbhuqkp4buexajhu4M34bu04bqxN8Wow6o3O+G6scWo4buDN+G7uOG6t8WoPMOs4bq5KcWow53hurHFqOG7g+G6t+G7tOG6seG7oFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plRTKFThu7Phurfhu4Xhu4PFqOG7p2TFqOG6rjjhurE3xagtxajhu7M44bu4OMWow6o34buyw6rFqOG7g+G6t+G7tOG6scWoPDgy4bqxxagpN+G6t8Wo4bqxNsOsw6k4xagoMuG6sTfFqDbhurfhu4Xhu4Phu57FqOG6sTYj4bqxxagoODDhurHFqCk34buL4bqxNlMvKFRTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO64bq3PG/hu6ZU4buz4bq34buF4buDxajhu6dkxajhuq444bqxN8WoxIPhu7TFqOG7gzjhurE3xag34bq3w53FqClpw53FqDzhurXhurE2xag3w6LFqOG7p2TFqOG6rjjhurE3xagp4bqzxagp4buyKTfFqD4/b8Wo4buo4buuxq/FqOG6sSPhuq/FqGwxxajhu4Phu4HDrGUp4bugxajhu7U4MuG6scWo4bqxw51vxajDqjfDrMSR4bqxNsWo4buDN+G7heG6qSnFqD7DrOG6uSnFqMSDw6zEkeG6sTbFqG/FqOG7p2TFqOG6rjjhurE3xajhu4Lhu4U64bqxxajDozDFqOG7gzfhu4nDncWobOG7tMWo4buL4bqxNsWoPGjhurE2xahs4bu04bq3xajEgzgy4buFxajhu4Phu4Fh4bqxN8WoPjgx4buFxajhu4Phu4HDocWo4buD4bu2OMWo4bqxN+G7tMWo4buDN+G7heG6qSnFqOG7p2TFqOG6rjjhurE3xajhu6fDrMOp4bqxNsWoNjhmw6rFqOG6sTc4MeG7hcWo4bqxNsOsw6k4xajDozgz4bqvxajhu4fhurfhu7Lhu4PFqCgy4bqxN8WoNzgy4buFxajhur/hu4Xhu7jhu6BTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO64bq3PG/hu6ZUUzjhuq82xagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7pjjDuXvhurHhu4N74buB4bumxajhu4fhu4NvxIN74buS4bumbTg84buDN+G7nMWoVlZWw6pu4buixag3ezg2N+G7g+G7nMWo4bus4buw4buww6pu4bui4bumxajhu4fhu4Ep4buS4bumLy8pPOG6seG7oCjDneG6t+G7gzfDneG6sTc34bq3w53hu6Bs4bqxLzx74buHw6Phu4PhurfDqi/hurF7beG7hy/hu6rhu6jhu6xYL+G7qFnhu648VsavWcav4buu4busWeG7g1bhu6jGr8SDVy024buo4bug4bqjw6o24bumxajDncSD4buD4buS4bumw7oy4bqxN8Wo4buz4bq34buF4buDxagj4bqxxag2YcWow6M4IOG6sTbFqDZh4buaxajhu7M44bu4OMWow6o34buyw6rFqD4ub8WoxINnOMWoKDLhurE3xajhu4Phu4nFqCjhu7Q4xajhu4M34buF4bqpKcWo4buz4bq34buF4buDxagpacOdxajEgsOsxJHhurE2xahvxajhu6dkxajhuq444bqxN+G7psWobTg84buDN+G7kuG7plZWVuG7psWoN3s4Njfhu4Phu5Lhu6bhu6zhu7Dhu7Dhu6bFqC9UUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVOG7pzgz4bqvxajhu4fhu7LhurE2xagpacOdxago4bu0OMWo4buDN+G7heG6qSnFqOG6u8WoKcSRxagpNzDFqOG7g+G7sinFqD5i4bqxNlMoVMWoTOG7iMO0xajhu4Jx4bqwxajDueG6rOG6sOG7s+G7nsWoTOG7iMO0xajDiuG7teG6tOG6sOG7s8Wo4buC4bu1SVMvKFThu6DFqOG7gjd74bq3xag+4bqz4buexajhu7Phurfhu4Xhu4PFqOG7p2TFqOG6rjjhurE3xajEg+G7tMWo4buHxKnFqMOjMOG7g8WoN+G6ucOqxagpacOdxajhu7DFqCjhu7Q4xajhu4M34buF4bqpKcWo4bqxN+G6pcWoNuG6q+G6r8WoUyhUw7rhu7Q4xajhu4M34buF4bqpKcWo4buz4bq34buF4buD4buexajDuuG7tDjFqOG7gzfhu4Xhuqkpxag34bq34bu24buDxag34buFbzDhu4PFqChjxajhu4M3LOG6seG7nsWow7rhu7Q4xajhu4M34buF4bqpKcWoKGPFqDbDneG6scWoNjjhu7g4xag+Yinhu6DFqFMvKFTDuuG7tDjFqOG7gzfhu4Xhuqkpxagp4bqzxajDozfhu7jFqOG6sSPhurE2xajEg+G6t+G7tjjFqCjhuqXFqCkj4bqxxajhurE24buFbyDhurHFqDY/b8WoKDLhurE3xajhu4Phu4nFqDbhuqkp4bugxajhu6fhuqvhurE2xajhu4M3w6k4xag+Lm/FqMSDZzjFqOG7g+G7gTgy4buFxagpN+G7i+G6sTbhu57FqCjhuqs4xagoY8WoNsOd4bqxxajhu4M3LOG6seG7nsWo4buDI+G6sTbFqCnDrMOp4bqxNsWo4bq/4buF4buyxajhu4Phu4Fh4bqxN8WoKOG7tDjFqOG7gzgw4buD4buexajhurE2I+G6scWo4bqxNuG7icOdxagoMuG6sTfFqOG7g+G7sjjFqMOqN+G7suG7g8Wo4buD4buB4bq7xajEg+G7tjjhu6BTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO64bq3PG/hu6ZU4bqwN8Opxajhu4fEqcWow6Mw4buDxag34bq5w6rFqOKAnOG7sMWo4buD4buB4bq34bqxNsWo4buo4oCd4buexajDqjfDrMSR4bqxNsWo4buDN+G7heG6qSnFqCnhurPFqOG7g+G7sinFqDxo4bqxNuG7nFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plRTKFTEguG6t+G7tjjFqOG7g+G7icWo4bqxNuG6t+G7tjjFqOG7g+G7tFMvKFRTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO64bq3PG/hu6ZUw4M34buFxajDqjfhurfhurE24buexajhu4Phu7LhurHFqDfhu7ThurHhu57FqDfhurfhu7bhu4PFqDfhu4VvMOG7g+G7nsWoN+G6s8Odxajhu4vFqD7hu7Thuq/hu57FqDY44bu44bqvxahsOCDhuq/FqD7DneG7heG7oMWo4buC4buJxag+4bqzxajEg8Os4buFxajhu4M34bqt4bqxNsWow6M3OcWoN+G7hW8w4buD4buexajhu4Mj4bqxNsWoKcOsw6nhurE2xajhuq/hu7Lhu4XFqOG6seG7heG6rTjFqDzDrOG6veG6sTbFqGzhu7TFqOG7g+G7sjjFqOG7g+G7tuG6t8WoKcSR4buexahuw6zEkeG6sTbhu57FqMOjN2XDqsWoNjhmw6rFqMOjODPhuq/FqOG7h+G6t+G7suG7g8WoKDLhurE3xag24bq34buF4buDxajhu4Phu4nFqDbhuqkp4bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVFMoVMO64bqrOMWoKGPFqOG7g+G7tuG6sTbFqOG7gzcs4bqxUy8oVFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plThu4Ij4bqxNsWoKcOsw6nhurE2xagpN+G7iynFqOG6sSPhurE2xajhu4M3LOG6seG7nsWoNjjDncWo4buDI+G6sTbFqOG6v+G7heG7ssWo4buD4buBYeG6sTfFqCjhu7Q4xajhu4M4MOG7g8WoPuG7tOG6t8Wo4buDN+G7uDjFqMOdKTg8xajhu4Xhu4E4KeG7nsWo4bqxNiPhurHFqOG6sTbhu4nDncWo4buDYeG6sTfFqOG7g+G7geG7tuG6sTbFqCgy4bqxN8Wow6o34buy4buDxajhu4Phu4E4M+G6scWo4bqxJeG6sTbFqDY/b8WoKDgw4bqxxagpN+G7i+G6sTbFqOG6sTbhu4Vvxag3ODPhuq/hu6BTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO64bq3PG/hu6ZUUyhU4buCI+G6sTbFqCnDrMOp4bqxNsWoKTfhu4spxajhurEj4bqxNsWoNsOd4bqxUy8oVFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plThu4Ij4bqxNsWoKcOsw6nhurE2xag34bq34bu24buDxag+YuG6sTbFqClpw53FqDbDneG6scWo4buD4buJxag+4bqzxag2OGbDqsWoPi5vxajhurE3w53hurE3xajhur/hu4Xhu7LFqOG7g+G7gWHhurE3xajhu4M3w53hurE3xajhurE3ODLhu4Phu57FqD7hu7ThurfFqOG7gzfhu7g4xag+Yinhu6DFqOG7p+G6q+G6sTbFqOG7gzfDqTjhu57FqOG6sT/hurE2xagpw53hurfFqDcyxajhuq84NOG6scWoPMOhKTfhu57FqOG7iynFqCk3MMWo4buDOSk3xajhu4NoxajDnW444buDxajhu4Xhu4E4KeG7nsWo4bqxNiPhurHFqOG6sTbhu4nDncWoN2HhurE3xajhu4M34bu04bqxN8WoKWgpxajhu4PhurfDqjc4xahs4bu0xagoODDhurHFqCk34buL4bqxNsWo4bqxNuG7hW/FqDc4M+G6r+G7oFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plRTOOG6rzbFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumOMO5e+G6seG7g3vhu4Hhu6bFqOG7h+G7g2/Eg3vhu5Lhu6ZtODzhu4M34bucxahWVlbDqm7hu6LFqDd7ODY34buD4bucxajhu6zhu7Dhu7DDqm7hu6Lhu6bFqOG7h+G7gSnhu5Lhu6YvLyk84bqx4bugKMOd4bq34buDN8Od4bqxNzfhurfDneG7oGzhurEvPHvhu4fDo+G7g+G6t8OqL+G6sXtt4buHL+G7quG7qOG7rFgv4buoWeG7rjxWxq9Zxq9Wxq9Y4buD4buuVlbGr8SDxq8tNuG7quG7oOG6o8OqNuG7psWow53Eg+G7g+G7kuG7psO6MuG6sTfFqOG7s+G6t+G7heG7g8WoI+G6scWoNmHFqMOjOCDhurE2xag2YeG7msWo4buzOOG7uDjFqMOqN+G7ssOqxag+Lm/FqMSDZzjFqCgy4bqxN8Wo4buD4buJxago4bu0OMWo4buDN+G7heG6qSnFqOG7s+G6t+G7heG7g8WoKWnDncWoxILDrMSR4bqxNsWob8Wo4bunZMWo4bquOOG6sTfhu6bFqG04POG7gzfhu5Lhu6ZWVlbhu6bFqDd7ODY34buD4buS4bum4bus4buw4buw4bumxagvVFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plThu7Phurfhu4Xhu4PFqOG7p2TFqOG6rjjhurE3xag+w6zhurkpxajhurE3ODHhu4XFqOG6sTbDrMOpOMWo4buDOOG6scWo4buDw6zhurvhurE2xajhu4dqxag8aOG6sTbFqCjhurs4xajhu4M34bu04bqxN8Wow6o3O+G6scWo4buoxq/Gr+G7lMWo4buDN+G7uOG6t8WoPMOs4bq5KcWo4buDxKnFqOG6sTc4IOG6seG7oMWo4buC4buB4bq34bqxNsWoPuG6s8WoKeG6s8Wow6M34bq34bu44bqxNsWoN8SR4bqxxajhu67Gr8WobMOhxajhu4M34buF4bqpKcWo4bq/4buFw7Phu57FqOG6sWM4xagoLOG7g8Wo4bqxN8Osxajhu4I3Y8Wow6o3aCnFqMSDOOG6sTfhu57FqOG7guG7geG7tik3xajhu4Phu7jhu57FqOG7pT9vxag2PeG6r+G7nsWo4buG4bqzOMWo4buB4buJ4bqxNuG7nuG7oOG7oOG7oMWow7nhu7Ipxahsw6HFqOG7gzfhu4Xhuqkpxag+w6zhurkpxajDozDhu4PFqDfhurnDqsWo4buDN3vhurfFqOG6v+G7hW/FqOG7gz0pxajigJzhur7hu4U/4bqxxagtxajhu4I3O+G6scWoLcWo4buC4buyxagtxajhu4bhu4vigJ3FqD7hu7jhuq/FqCjhu7jhurfFqOG7gzd74bq3xajhu4Phu4Es4buDxajhu4PEqcWoKTc54bqxN8WoLcWobzDhu4XFqDY4ZsOqxajhu4Mj4bqxNsWoKcOsw6nhurE2xag8w6zhurkpxajhu4M54bqxN+G7nsWo4bqxP+G6sTbFqCnDneG6t8WoNzgy4buFxajhur/hu4Xhu7jhu6BTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO64bq3PG/hu6ZU4bqwNuG6t+G7tDjFqOG7gcOd4buexajhu7Phurfhu4Xhu4PFqOG7p2TFqOG6rjjhurE3xagp4bq14bqxxag3YjjFqOG7g2jFqOG6sTc4MeG7hcWow6zhu4XFqD44M+G6r8Wo4bqxYzjFqCgs4buDxajDozfhu7IpxajhurE3w6zhu5xTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO64bq3PG/hu6ZUUyhU4buoxq/Gr+G7lMWo4buDN+G7uOG6t8WoPMOs4bq5KcWo4buH4bu2KTfFqFMvKFQp4bqzxajhurE24buF4bqr4bqxxag24bqpKcWo4buB4bqnxajhu4Hhu7ThurE24bugxajhu4Lhu4HhurfhurE2xag+4bqzxagp4bqzxahZxq/hu5TFqOG7gzfhu7jhurfFqDzDrOG6uSnFqD7DrOG6uSnFqMSDOm/FqOG7g+G7icWobMOsw6nhurHFqCk34buFbyDhurHFqCnDneG6sTfFqDzhurfFqOG6sTfhu7TFqOG7gzfhu4XhuqkpxajDqjfhu7Lhu4PFqOG7g+G7gTgz4bqxxajhu4M3e+G6t8Wo4bqv4bqtxag3YeG6sTfFqDdr4buFxagpxJHhu6BTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO64bq3PG/hu6ZU4bqwN+G7tMWo4buDN+G7heG6qSnFqCnhuq3FqD4lKcWo4buDN+G7heG6qSnFqDzhu7bhurE2xagpw53hurfFqFMoVOG6ruG7t3nhurDFqMOK4bu14bu5Uy8oVOG7oMWo4buCN+G7heG6qSnFqDzhu7bhurE2xagpw53hurfFqD4lKcWo4buH4buy4bqxN8WoPDTFqDfhurXDncWo4buDw53hurHFqGxlOMWo4bqxw6xlKeG7nsWo4bqxNsOi4buDxajhurE3W8WoNjhmw6rFqOG7gzgy4bqxxajEg+G6uTjFqDfEkeG6scWow6M3OMWo4buHasWoPGjhurE24bugUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVExlOMWo4bqxNzgx4buFxajDrOG7hcWoPjgz4bqvxajhurFjOMWoKCzhu4Phu57FqCjhu7Q4xajhu4M34buF4bqpKcWo4buz4bq34buF4buDxajhu6dkxajhuq444bqxN8WoKWnDncWo4bqxN+G7tMWo4buDN+G7heG6qSnFqOG7p2TFqOG6rjjhurE3xajhu6fDrMOp4bqxNsWo4bqxNuG7tG/FqCnhu7ThurE2xajDozcq4bqxNsWoPsOh4bqxN8WoPsOs4bq5KcWobMOhxajhu4M3MOG7oMWow7ok4bqxNsWoKTfhu4vhurE2xajEg+G7tMWo4bqxNuG7tG/FqCnhu7ThurE2xagp4bqzxajhurE3ODHhu4XFqOG6sTbDrMOpOMWo4buDOOG6scWo4buDw6zhurvhurE2xajEg8Spw53FqCk3w6LhurHFqOG6sTfhu7TFqOG7gzfhu4Xhuqkpxag+M8WoKTdrw53FqCgy4bqxN8WoNuG6t+G7heG7g+G7oFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plThurA34bu0xajhu4M34buF4bqpKcWo4bunZMWo4bquOOG6sTfFqOG7p8Osw6nhurE2xajEg+G7tMWoPsSR4bqxxahsw6HFqOG7hW/FqOG7gznhurHhu57FqOG7g+G7ieG6sTbFqD7huqvhurE2xag34bu04bqxN8WoKWfhurE2xajhu6fhu7Q4xajhu4Lhu4Hhu4VvMeG6scWoN2HhurE3xajhu4Phu4HhurfhurE2xajhurE3ODHhu4XFqCk3w6zEkeG6sTbFqOG7g+G7gWHhurE3xajhurE3w6zFqOG7huG6qeG6sTbFqMOjN+G6pXvFqOG6r2Q4xajhurE24bu0b8WoLcWoTOG7gkzhu6rhu57FqOG7s+G6synFqOG6sTdh4bqxxajhurE2w6zDqTjFqOG7gzgg4buFxag8Z+G6sTbFqC3FqEzhu4LDueG7quG7nuG7oOG7oOG7oMWo4bun4bqr4bqxNsWo4buDN8OpOMWo4bqxN+G7tMWo4buDN+G7heG6qSnFqMSD4bu0xag+w6HDncWoKTfDoMWo4buDOOG6scWoKSxvxagpacOdxajhurE3ODHhu4XFqOG6sTY3MsWo4buH4bqhxajhurFjOMWo4buDODDhurE2xajhurE3w6zFqOG6sDY3MsWo4buH4bqhxahO4buFP+G6scWo4bu1YeG6sTfhu57FqOG6sDY3MsWo4buH4bqhxahMI+G6scWow7rhu7Lhu4Xhu57FqOG6sDY3MsWo4buH4bqhxajhuq444bqxN8Wo4buC4buFOuG6seG7nuKAplMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plThu4bDneG7hcWo4bqxN2vhurE2xagp4bqpxag2PeG6sTbhu57FqOG6sTfhu7TFqOG7gzfhu4Xhuqkpxajhu6dkxajhuq444bqxN8Wo4bunw6zDqeG6sTbFqGw44bqxN8WoPMSpxajhurE3LOG6scWoPsOs4bq5KcWo4bqxNzgx4buFxag2OOG7uDjFqOG7gzfDrOG6u+G6sTbFqOG6sTfDrMWoUyhU4buG4bu44bqxxajDqjcu4bqvxajhu4M44bqxxagpLG/hu57FqDzDoSk3xahsaMWoN+G6t+G7tOG6scWoN+G7uOG6t+G7nsWo4bqxN0DhurHFqDc4MuG7hcWow6zDncWoPGfhurE2Uy8oVOG7osWoUyhU4buC4bq3w6rFqOG7qsavxajhu4M3w6zEkeG6sTbFqDc4MuG7hcWo4bqxYzjFqOG7gzgw4bqxNsWo4bqxI+G6r8Wo4buqxq/hu6rGr1MvKFThu6BTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO64bq3PG/hu6ZUU+G7h+G7g+G7geG6t+G6sTZUUzhUxII4IOG6scWoNzLFqOG6sTfhu7TFqOG7gzfhu4Xhuqkpxajhu6dkxajhuq444bqxN8Wo4bunw6zDqeG6sTZTLzhUUy/hu4fhu4Phu4HhurfhurE2VFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plThu6fDocOdxagpN8Og4bucxajhu4bhuqnFqOG7sFfDtMWo4bqxNuG6p8WoWVfFqEwj4bqxxajDucOd4bq34buexajDqjfDrMOp4bqxNsWoxII4NOG7hcWo4buzOMOdOOG7nsWow7rDncWo4bunYeG6sTfhu57FqOG7teG7tMWo4bqwYjgv4buG4bqpxajhu6jGr8avxajhu6fDrMOp4bqxNsWo4bqwNuG7hW804bqxxahMI+G6scWo4buCN8OsxJHhurE24buexajDijfDrMOp4bqxNsWo4buq4buu4buexajhur7hu4Us4bqxxajDumHhurE3xajhu4I34bu24bqxN+G7nsWo4buCw4rFqOG7teG6q8Wow7k3OcWo4bquOOG6sTdTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO64bq3PG/hu6ZU4bu14bq34buDxIM44bqxe+G7nMWoxq/hu6rhu6zFqFbhu6rhu67hu7DFqFZW4busWcWo4oCTxajGr1lW4buwxajhu7DGr+G7qsWo4buw4busWcWoUeG7teG7tMWo4bqwYjhSxahs4bu0xajGr+G7qljFqOG7sFhZWcWo4buoVldXxajigJPFqMavWeG7sFjFqOG7rOG7rFnFqFdWWMWoUeG7gsOKxajhu7XhuqvFqMO5NznFqOG6rjjhurE3UuG7oFMvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plRNeyjhu4c44buDe+G7nMWoN+G7g+G7g8Oq4bucLy884bq34bqvOOG6sTc84buF4bq34bqxNuG7oCnhurfhuq8vxag34bq3JSnFqDfhu4Phu4PDquG7nC8vPOG6t+G6rzjhurE3POG7heG6t+G6sTbhu6Dhurfhu4E2L1Mvw6pUU8OqxagpxIPDneG7h+G7h+G7kuG7psOqw7rhurc8b+G7plTDvcOd4bqxw6rDnTZ74bucxag34buD4buDw6rhu4fhu5wvL21tbeG7oDXDnSl7KOG6t+G6t8Oj4bugKeG6t+G6ry/hurE3w53hu4M34buF4bq3KTzhurfhuq844bqxNzzhu4XhurfhurE2Uy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVFMoVE574bqvxajhu4M3IOG6r+G7nFMvKFRTL8OqVFPDqsWoKcSDw53hu4fhu4fhu5Lhu6bDqsO64bq3PG/hu6ZUU8Odxag34buBezXhu5Lhu6Y34buD4buDw6rhu4fhu5wvL2w4e+G7g+G6r3spNuG7geG6t+G7hcOq4bugKeG6t+G6ry824bq34buF4buDLTzhurct4bqvOOG6sTct4buHw53hurEtw6o3w53huq8t4buDOHvhurEtw6o34bq34bqxNi3hu4fhu4UtPOG7heG6sTYt4buDN8Od4bq3LTzhu4XhurcpLSk34buFw50tKHvhurE3LTbhurfhu4Xhu4Phu6A34buD4bqvxIPhu6ZUU+G7hVThu7Phurfhu4Xhu4PFqOG7p2TFqOG6rjjhurE3xajigJPFqOG7hsSpxajDozDhu4PFqDfhurnDqsWoNjhrw53FqCnhu7Ipxajhu4M34bu44bq3xag8w6zhurkpxajhur/hu4XDs8WoKTdrw53FqCgy4bqxN8WoNuG6t+G7heG7g1Mv4buFVFMvw51UUy/DqlRTw6rFqCnEg8Od4buH4buH4buS4bumw6rDuuG6tzxv4bumVFPDncWoN+G7gXs14buS4bumN+G7g+G7g8Oq4buH4bucLy884bq34bqvOOG6sTc84buF4bq34bqxNuG7oOG6t+G7gTYvKMOdOC3hu4M34buF4bq3KS024bq34buF4buDLTzhurct4bqvOOG6sTctNjjDnTgtw6o3w53Dqi0pN8Od4bqxLTzhu4XhurE2LeG6sTbhu4VvLSnhurctKDh74bqxLSk34buF4bqxNi3hu4Phu4UtKHvhurE3LTbhurfhu4Xhu4Mt4bus4buw4buu4buu4bugN+G7g+G6r8SD4bumVFPhu4VUw7rhu7Q4xajhu4M34buF4bqpKcWo4buz4bq34buF4buDxajhu6dkxajhuq444bqxN8Wo4oCTxajhu7M44bu4OMWow6o34buyw6rFqCk3JeG6scWoPuG7i+G6sTbFqOG6sTbhu4VvxagpxJHFqCg4MOG6scWoKTfhu4vhurE2xajhu4Phu4nFqCgy4bqxN8Wo4buz4bq34buF4buDUy/hu4VUUy/DnVRTL8OqVA==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]