(Baothanhhoa.vn) - Sáng 18-11, huyện Yên Định tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam; vinh danh, tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu về những đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) của huyện.
N+G7jcSD4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butWOG7j3jGocOt4bqhODdmODtq4bud4bqjSeG7keG7neG7jTDhuqMm4buP4bud4buN4bqjaOG6reG7neG7jeG6o+G6t8Oj4bqjeOG7jeG7geG6tjLhuqNnc+G6o8Oy4buP4bqp4buj4bqjZ+G7n+G6o2nhu5/hu53DsuG6o8Oy4buf4but4bqjeOG7j2p54bqjZuG7j255Ny9mODcv4buNxIM4N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7reG7jMOt4bqtaOG6oThX4bqp4budw7LhuqPEg+G6pS3Eg8SDMuG6o+G7jXnhurZt4bud4bqjO2rhu53huqNJ4buR4bud4buN4bqjeMO54bqjZ+G7jcOBZ+G6o8agb+G6o+G7l+G6pOG6o+G7neG7j23hu5vhuqPhurfDo+G6o+G7ncSR4bub4bqj4bucw7LhuqvhurbhuqPhu5zhu43huqvhuqPDsuG7j+G6qeG7o+G6oybhu49teOG6o+G7nOG6reG7mzHhuqPEguG7j+G7neG7jeG6o2jhuq3hu53hu40y4bqjeHnhurZq4bud4bqjaEHhu6fhu53DsjLhuqPhu5fhu43DreG7neG6o3jhu41B4bur4budw7LhuqNn4bqpZ+G6o3jhu4fhu63huqN44buNbjLhuqNn4bqp4bqj4bud4buNw6rhu53huqN44buPannhuqNm4buPbnnhuqPEgmzhuqPhu53hu43Dg+G7ncOy4bqjaeG7n+G7ncOy4bqjw7Lhu5/hu60y4bqjZ3Thu53DsuG6o+G7jeG7j2vhu53huqNn4buN4buj4bqjd+G6oOG6o+G7ncOy4buN4buPbeG7reG6o8Oy4buP4bqp4buj4bqjaOG7tWfhuqPEguG6q+G6o2nhuqvhu6PhuqN4YuG7o+G6ozXDkkgiSVg24bqjZ+G7t+G6reG6o+G7jXnhurZt4budMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oTg34buP4bubw7LhuqNnxqHhuq13d3vhuqHhu49Hw63hu514w6124bqh4bqjd3jhurbGocOte+G6oeG6ruG7j2h44buNMOG6o+G6pcOjw6Phu63hurAx4bqj4buNw63hu4/DsuG7jXgw4bqj4bq3xIPDo+G7reG6sDHhuqHhuqN3dmd74bqhLy/hu48zZuG6reG7o3jhu43huq3hu53hu43hu43hu6Phuq0zxILhu50v4budw63huq53L+G6r+G6r+G6t+G6tS/Eg+G6t+G6p2jhurPEg8SD4bq3w6LhurfDonjhuqfEg+G6t+G6p+G6tcahw6Mz4buV4butw7IgdnvhuqfEg+G6p+G6oeG6o+G6rcaheHvhuqE7auG7neG6o0nhu5Hhu53hu40w4bqjJuG7j+G7neG7jeG6o2jhuq3hu53hu43huqPhurfDo+G6o3jhu43hu4HhurYy4bqjZ3PhuqPDsuG7j+G6qeG7o+G6o2fhu5/huqNp4buf4budw7LhuqPDsuG7n+G7reG6o3jhu49qeeG6o2bhu49ueeG6oeG6o+G6ruG7j2h44buNe+G6oeG6pcOjw6PhuqHhuqPhu43DreG7j8Oy4buNeHvhuqHhurfEg8Oj4bqh4bqjLzg3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butR+G6reG7rXjhu4/hu6Phu53huqE4R+G6qWfhuqNpYuG7j+G6o2bhu49ueeG6o3jhu43huq3hu5vhuqNo4bqg4bqjxqFv4bqj4buX4bqk4bqj4bud4buPbeG7mzM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4SOG6oOG6o8ahb+G6o+G7l+G6pOG6o+G7neG7j23hu5vhuqNn4buf4bqjZ+G6qWfhuqNpdeG7ncOy4bqjZ+G7jcO14bqjxqFk4bud4buN4bqjaWLhu6PhuqPhu4x54bq2beG7neG6o+G7t+G6tjLhuqPhu4xJ4bucSDLhuqNZRuG7nEgy4bqj4bu24bq24bqjZuG6reG7neG6o+G7mlhY4buuMuG6o2fhuqln4bqjZuG6reG7nTLhuqPhu53DsuG6q+G7neG7jTLhuqNp4buj4bqr4bud4bqjeOG7jW7huqNn4bq/4but4bqj4buNeeG6tm3hu50y4bqj4bqwZDHhuqNn4bqpZ+G6o2fhuqB54bqjw7Lhu4/huqnhu6PhuqNn4buNw4FnMuG6o+G7neG7jeG6q+G6o8Oy4buP4bqp4buj4bqjQXnhuqN4w73huqPEguG6q+G6o+G6t8Oj4bqjeOG7jeG7geG6tuG6o2dz4bqjeOG7j2p54bqjZuG7j2554bqjaUHhu6ln4bqjZuG7j2554bqjaEHhu6fhu53DsjLhuqPhu5fhu43DreG7neG6o3jhu41B4bur4budw7IzNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhOFhi4buP4bqjxqFv4bqj4buX4bqk4bqj4bud4buPbeG7mzLhuqNn4bqpZ+G6o2li4buP4bqjZuG7j2554bqjZ+G7s+G7ncOy4bqjZ+G6qWfhuqN44buNa+G6o+G7jW3huqNn4bqp4bud4bqjZsO6MuG6o8Oy4buP4bqp4buj4bqjxILhu49q4bud4bqjaWThuqPEguG6q+G6o2nhuq3hu53DsuG6o2dz4budw7LhuqN44bqpZ+G6o3h24buj4budw7LhuqPhu53DsuG6q+G7neG7jeG6o8Oy4buP4bqp4buj4bqjaOG7tWfhuqM7auG7neG6o0nhu5Hhu53hu43huqNn4buz4budw7LhuqPhu53hu43huq154bqjc+G7neG6o8ahYuG7j+G6o8ah4buRZ+G7jeG6o3fhuqLhuqN4dnnhurZs4bud4bqjeOG7jXThu53DsuG6o+G6t8Oj4bqj4budxJHhu5vhuqPhu53DsuG6q+G6tuG6o+G7nOG7jeG6q+G6o8Oy4buP4bqp4buj4bqjJuG7j2144bqj4buc4bqt4bub4bqjxILhuqvhuqNn4buN4bq54budw7LhuqNpQcaw4budw7LhuqPhurDDquG6tuG6o2jhuqDhu53DsjLhuqPhu63hu43huql44bqjeHbhu49u4budMuG6o+G7neG7jcOD4budw7LhuqPhu5dreOG6o+G7r3lj4bqj4budw7nhu4/huqNm4buHeOG6o2fhu7fhuq3huqPhu53DsuG6q+G7neG7jeG6o8OSSCJJWOG6o+G7jXnhurZt4bud4bqjeHbhu6Phu53DsuG6o3jhu43GsOG7j+G6o8Oy4buP4bqt4bud4bqj4buveeG6rTM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4N+G7j+G7m8Oy4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4buPR8Ot4budeMOtduG6oeG6o3d44bq2xqHDrXvhuqHhuq7hu49oeOG7jTDhuqPhuqXDo8Oj4but4bqwMeG6o+G7jcOt4buPw7Lhu414MOG6o+G6s8Oj4bq34but4bqwMeG6oeG6o3d2Z3vhuqEvL+G7jzNm4bqt4bujeOG7jeG6reG7neG7jeG7jeG7o+G6rTPEguG7nS/hu53DreG6rncv4bqv4bqv4bq34bq1L8SD4bq34bqnaOG6s8SDxIPhurPDo+G6s8OjeOG6peG6seG6p+G6p+G6s8ahw6Mz4buV4butw7IgdnvhurfhurXhurHhuqHhuqPhuq3GoXh74bqhO2rhu53huqNJ4buR4bud4buNMOG6oybhu4/hu53hu43huqNo4bqt4bud4buN4bqj4bq3w6PhuqN44buN4buB4bq2MuG6o2dz4bqjw7Lhu4/huqnhu6PhuqNn4buf4bqjaeG7n+G7ncOy4bqjw7Lhu5/hu63huqN44buPannhuqNm4buPbnnhuqHhuqPhuq7hu49oeOG7jXvhuqHhuqXDo8Oj4bqh4bqj4buNw63hu4/DsuG7jXh74bqh4bqzw6PhurfhuqHhuqMvODcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61H4bqt4buteOG7j+G7o+G7neG6oThJYuG7j+G6o2jhu49t4bud4bqjZ+G6qWfhuqN44buN4buB4bq24bqjZ3PhuqPDsuG7j+G6qeG7o+G6o3jhu49qeeG6o2bhu49ueeG6o2fhu5/huqPhu53hu43hu49seeG6o2nhu5/hu53DsuG6o8Oy4buf4but4bqjZ+G7jeG7o+G6o+G7ncOy4bqr4bud4buN4bqjw7Lhu4/huqnhu6PhuqNo4bu1Z+G6o+G7jXnhurZt4budMuG6o2jhuqDhuqPGoW/huqPhu5fhuqThuqPhu53hu49t4bubMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oTg34buP4bubw7LhuqNnxqHhuq13d3vhuqHhu49Hw63hu514w6124bqh4bqjd3jhurbGocOte+G6oeG6ruG7j2h44buNMOG6o+G6pcOjw6Phu63hurAx4bqj4buNw63hu4/DsuG7jXgw4bqj4bqzxIPhurPhu63hurAx4bqh4bqjd3Zne+G6oS8v4buPM2bhuq3hu6N44buN4bqt4bud4buN4buN4buj4bqtM8SC4budL+G7ncOt4bqudy/huq/huq/hurfhurUvxIPhurfhuqdo4bqzxIPhuq/Do+G6peG6s+G6pXjhurPhurPDo+G6teG6scahw6Mz4buV4butw7IgdnvhuqfDouG6seG6oeG6o+G6rcaheHvhuqE7auG7neG6o0nhu5Hhu53hu40w4bqjJuG7j+G7neG7jeG6o2jhuq3hu53hu43huqPhurfDo+G6o3jhu43hu4HhurYy4bqjZ3PhuqPDsuG7j+G6qeG7o+G6o2fhu5/huqNp4buf4budw7LhuqPDsuG7n+G7reG6o3jhu49qeeG6o2bhu49ueeG6oeG6o+G6ruG7j2h44buNe+G6oeG6pcOjw6PhuqHhuqPhu43DreG7j8Oy4buNeHvhuqHhurPEg+G6s+G6oeG6oy84Ny/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUfhuq3hu6144buP4buj4bud4bqhOFjhu6Phuqvhu53huqNnY+G7neG7jeG6o8agb+G6o+G7l+G6pOG6o+G7neG7j23hu5szNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhODfhu4/hu5vDsuG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7j0fDreG7nXjDrXbhuqHhuqN3eOG6tsahw6174bqh4bqu4buPaHjhu40w4bqj4bqlw6PDo+G7reG6sDHhuqPhu43DreG7j8Oy4buNeDDhuqPhurfhurXhuqfhu63hurAx4bqh4bqjd3Zne+G6oS8v4buPM2bhuq3hu6N44buN4bqt4bud4buN4buN4buj4bqtM8SC4budL+G7ncOt4bqudy/huq/huq/hurfhurUvxIPhurfhuqdo4bqzxIPEg+G6s+G6r8SD4bq3eOG6r+G6tcSD4bqlw6PGocOjM+G7leG7rcOyIHZ7w6LhurPhurHhuqHhuqPhuq3GoXh74bqhO2rhu53huqNJ4buR4bud4buNMOG6oybhu4/hu53hu43huqNo4bqt4bud4buN4bqj4bq3w6PhuqN44buN4buB4bq2MuG6o2dz4bqjw7Lhu4/huqnhu6PhuqNn4buf4bqjaeG7n+G7ncOy4bqjw7Lhu5/hu63huqN44buPannhuqNm4buPbnnhuqHhuqPhuq7hu49oeOG7jXvhuqHhuqXDo8Oj4bqh4bqj4buNw63hu4/DsuG7jXh74bqh4bq34bq14bqn4bqh4bqjLzg3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butR+G6reG7rXjhu4/hu6Phu53huqE4WOG7j2t44bqj4bub4bu1Z+G6o8SCxJHhu53huqPhu53DsuG7jW3huqNn4bqt4bqj4budw7Lhu6nhu4/huqN4dnnhurZs4bud4bqjeOG7jXThu53DsuG6o+KAnFhz4bud4bqjd0HhuqN4dnDhu53DsuG6o2li4buj4oCd4bqjeHR44bqjaeG7i+G7reG6o2fhu7fhuq3huqNow6rhu53huqN4w7pnMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oTg34buP4bubw7LhuqNnxqHhuq13d3vhuqHhu49Hw63hu514w6124bqh4bqjd3jhurbGocOte+G6oeG6ruG7j2h44buNMOG6o+G6pcOjw6Phu63hurAx4bqj4buNw63hu4/DsuG7jXgw4bqj4bqz4bqx4bqx4but4bqwMeG6oeG6o3d2Z3vhuqEvL+G7jzNm4bqt4bujeOG7jeG6reG7neG7jeG7jeG7o+G6rTPEguG7nS/hu53DreG6rncv4bqv4bqv4bq34bq1L8SD4bqlxINo4bqzxIPhuq/hurHhuqXhuq/DonjhurPhurfEg+G6r+G6pcahw6Mz4buV4butw7IgdnvhurHhuqfhuqfhuqHhuqPhuq3GoXh74bqhO2rhu53huqNJ4buR4bud4buNMOG6oybhu4/hu53hu43huqNo4bqt4bud4buN4bqj4bq3w6PhuqN44buN4buB4bq2MuG6o2dz4bqjw7Lhu4/huqnhu6PhuqNn4buf4bqjaeG7n+G7ncOy4bqjw7Lhu5/hu63huqN44buPannhuqNm4buPbnnhuqHhuqPhuq7hu49oeOG7jXvhuqHhuqXDo8Oj4bqh4bqj4buNw63hu4/DsuG7jXh74bqh4bqz4bqx4bqx4bqh4bqjLzg3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butR+G6reG7rXjhu4/hu6Phu53huqE4SWLhu4/huqNo4buPbeG7neG6o+G7neG7jeG6q+G6o8Oy4buP4bqp4buj4bqj4but4buN4bqpeOG6o2bhu49ueeG6o3hi4buP4bqjZnnDueG7j+G6o8ahbzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oTg34buP4bubw7LhuqNnxqHhuq13d3vhuqHhu49Hw63hu514w6124bqh4bqjd3jhurbGocOte+G6oeG6ruG7j2h44buNMOG6o+G6pcOjw6Phu63hurAx4bqj4buNw63hu4/DsuG7jXgw4bqj4bqz4bqx4bqx4but4bqwMeG6oeG6o3d2Z3vhuqEvL+G7jzNm4bqt4bujeOG7jeG6reG7neG7jeG7jeG7o+G6rTPEguG7nS/hu53DreG6rncv4bqv4bqv4bq34bq1L8SD4bq34bqnaOG6s8SDxIPhurPhurPhurfDonjhurHhurPDouG6p+G6scahw6Mz4buV4butw7IgdnvDouG6t+G6seG6oeG6o+G6rcaheHvhuqE7auG7neG6o0nhu5Hhu53hu40w4bqjJuG7j+G7neG7jeG6o2jhuq3hu53hu43huqPhurfDo+G6o3jhu43hu4HhurYy4bqjZ3PhuqPDsuG7j+G6qeG7o+G6o2fhu5/huqNp4buf4budw7LhuqPDsuG7n+G7reG6o3jhu49qeeG6o2bhu49ueeG6oeG6o+G6ruG7j2h44buNe+G6oeG6pcOjw6PhuqHhuqPhu43DreG7j8Oy4buNeHvhuqHhurPhurHhurHhuqHhuqMvODcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61H4bqt4buteOG7j+G7o+G7neG6oThGw7XhuqN44buNQeG6o+G7jHnhurZt4bud4bqj4bu34bq24bqjWHbhu5Hhu53hu43huqM6ecOq4bud4bqjWOG7jcO94bq24bqjeOG6ueG7ncOy4bqj4buN4buj4bqt4bqjZ+G7jcO9Z+G6o+G7m8OA4budw7LhuqPhu53DsuG6q+G7neG7jeG6o8Oy4buP4bqp4buj4bqjaOG7tWfhuqPEguG6q+G6o2nhuqvhu6PhuqN4YuG7o+G6o+G7jXnhurZt4budMzMzNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhODfhu4/hu5vDsuG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7j0fDreG7nXjDrXbhuqHhuqN3eOG6tsahw6174bqh4bqu4buPaHjhu40w4bqj4bqlw6PDo+G7reG6sDHhuqPhu43DreG7j8Oy4buNeDDhuqPhurXDo8Oj4but4bqwMeG6oeG6o3d2Z3vhuqEvL+G7jzNm4bqt4bujeOG7jeG6reG7neG7jeG7jeG7o+G6rTPEguG7nS/hu53DreG6rncv4bqv4bqv4bq34bq1L8SD4bq34bqnaOG6s8SDxIPhurPhuqXDo+G6p3jhurHhurXEg+G6r+G6t8ahw6Mz4buV4butw7IgdnvhurfhuqfDouG6oeG6o+G6rcaheHvhuqE7auG7neG6o0nhu5Hhu53hu40w4bqjJuG7j+G7neG7jeG6o2jhuq3hu53hu43huqPhurfDo+G6o3jhu43hu4HhurYy4bqjZ3PhuqPDsuG7j+G6qeG7o+G6o2fhu5/huqNp4buf4budw7LhuqPDsuG7n+G7reG6o3jhu49qeeG6o2bhu49ueeG6oeG6o+G6ruG7j2h44buNe+G6oeG6pcOjw6PhuqHhuqPhu43DreG7j8Oy4buNeHvhuqHhurXDo8Oj4bqh4bqjLzg3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butR+G6reG7rXjhu4/hu6Phu53huqE4MzMz4bqjxILhuqvhuqPhu63hu43huql44bqjZuG7j2554bqjZ+G7jcO9Z+G6o+G7m8OA4budw7LhuqPEguG6q+G6o2fhu43hu5PhuqNpYuG7o+G6o3hi4buP4bqjxqFv4bqj4buX4bqk4bqj4bud4buPbeG7mzM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE44bus4buN4bqpeOG6o2bhu49ueeG6o3hi4buP4bqjxqFv4bqj4buX4bqk4bqj4bud4buPbeG7mzLhuqNGw7XhuqN44buNQeG6o+G7jHnhurZt4bud4bqj4bu34bq24bqjWHbhu5Hhu53hu43huqM6ecOq4bud4bqjWOG7jcO94bq24bqjeOG7jeG6reG6tuG6o+G7m+G6uXjhuqPhu4x54bq2beG7neG6o+G7t+G6tjLhuqPhu4xJ4bucSDLhuqNZRuG7nEgy4bqj4bu24bq24bqjZuG6reG7neG6o+G7mlhY4buu4bqj4buNeeG6tm3hu53huqPDsuG6ouG7j+G6o8ahxrDhu4/huqN4duG7j+G6o8Oq4bud4bqjd8OqeeG6o3dlZ+G6o2fhuqln4bqjeOG7jWvhuqPhu41t4bqjeOG7jeG7geG6tuG6o2dz4bqjw7Lhu4/huqnhu6Mx4bqjaXXhu53DsuG6o3jhu43GsOG7j+G6o8Oy4buN4buP4bqj4bud4buN4buH4bud4bqj4bud4buNw4Phu53DsuG6o+G7l2t44bqj4buveWPhuqNpYnjhuqNpQeG7qWfhuqN4duG7o+G7ncOy4bqjd+G6oOG6o+G7ncOy4buN4buPbeG7reG6o+G7reG7jeG6qXjhuqN4duG7j27hu53huqPDkkgiSVjhuqPhu4154bq2beG7neG6o+G7neG7jeG6qzPhuqNJdeG7ncOy4bqjeOG7jcaw4buP4bqjw7Lhu6nhu4/huqPhu5vhu6vhuqN44buNauG7m+G6o+G7m8O6eOG6o3d04bqj4bud4buN4buPbeG7m+G6o8SC4bu14bqjeHZw4budw7LhuqN4w6rhu5vhuqNpbuG6o+G7ncOy4bqr4bud4buN4bqjw5JIIklY4bqj4buNeeG6tm3hu53huqPhu53DsuG7jeG7j2rhu53huqNnw4F5MuG6o3jhu43huq3hu5vhuqPhu5tBeTLhuqNn4buN4buT4bqjaWLhu6PhuqN44buN4bqgZ+G6o+G7jeG7j23hu53huqN4duG7o+G7ncOy4bqjeOG7jcaw4buP4bqjw7Lhu4/huq3hu53huqN4xanhu48zNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhODfhu4/hu5vDsuG6o2fGoeG6rXd3e+G6oWh44buNeeG7m2bhuqPhu49Hw63hu514w6124bqh4bqjd3jhurbGocOte+G6oeG6ruG7j2h44buNMOG6o+G6pcOjw6Phu63hurAx4bqj4buNw63hu4/DsuG7jXgw4bqj4bq3w6LhurXhu63hurAx4bqh4bqjd3Zne+G6oS8v4buPM2bhuq3hu6N44buN4bqt4bud4buN4buN4buj4bqtM8SC4budL+G7ncOt4bqudy/huq/huq/hurfhurUvxIPhurfhuqdo4bqzxIPhuq/Do+G6tcSD4bqneOG6p+G6pcSDxIPhurfGocOjM+G7leG7rcOyIHZ7xIPDosOj4bqh4bqj4bqtxqF4e+G6oTtq4bud4bqjSeG7keG7neG7jTDhuqMm4buP4bud4buN4bqjaOG6reG7neG7jeG6o+G6t8Oj4bqjeOG7jeG7geG6tjLhuqNnc+G6o8Oy4buP4bqp4buj4bqjZ+G7n+G6o2nhu5/hu53DsuG6o8Oy4buf4but4bqjeOG7j2p54bqjZuG7j2554bqh4bqj4bqu4buPaHjhu4174bqh4bqlw6PDo+G6oeG6o+G7jcOt4buPw7Lhu414e+G6oeG6t8Oi4bq14bqh4bqjLzg3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butR+G6reG7rXjhu4/hu6Phu53huqE4xqBk4bud4buN4bqjaWLhu6PhuqPhu4154bq2beG7neG6o3h24bqt4buj4bqjw7Lhu4/hur/hurbhuqPhu5fhu43DreG7neG6o3hz4bud4bqjxILhu4/hu53hu43huqNn4bqpZ+G6o3jhu43hu4HhurYy4bqjZ3PhuqPDsuG7j+G6qeG7o+G6o2fhu5/huqPhu53hu43hu49seeG6o2nhu5/hu53DsuG6o8Oy4buf4but4bqjeOG7j2p54bqjZuG7j2554bqjZ+G7jeG7o+G6o+G7ncOy4bqr4bud4buN4bqjw7Lhu4/huqnhu6PhuqNo4bu1Z+G6o+G7jXnhurZt4budNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhODfhu4/hu5vDsuG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7j0fDreG7nXjDrXbhuqHhuqN3eOG6tsahw6174bqh4bqu4buPaHjhu40w4bqjw6LhurfhurHhu63hurAx4bqj4buNw63hu4/DsuG7jXgw4bqj4bq3w6LhurHhu63hurAx4bqh4bqjd3Zne+G6oS8v4buPM2bhuq3hu6N44buN4bqt4bud4buN4buN4buj4bqtM8SC4budL+G7ncOt4bqudy/huq/huq/hurfhurUvxIPhurfhuqdo4bqzxIPEg+G6s+G6p+G6r+G6p3jhuqfhurXhurXhurXhuq/GocOjM+G7leG7rcOyIHZ7xIPEg+G6p+G6oeG6o+G6rcaheHvhuqE7auG7neG6o0nhu5Hhu53hu40w4bqjJuG7j+G7neG7jeG6o2jhuq3hu53hu43huqPhurfDo+G6o3jhu43hu4HhurYy4bqjZ3PhuqPDsuG7j+G6qeG7o+G6o2fhu5/huqNp4buf4budw7LhuqPDsuG7n+G7reG6o3jhu49qeeG6o2bhu49ueeG6oeG6o+G6ruG7j2h44buNe+G6ocOi4bq34bqx4bqh4bqj4buNw63hu4/DsuG7jXh74bqh4bq3w6LhurHhuqHhuqMvODcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oTjhu5zhu43DquG7neG6o2jhu5Hhu63huqPhu53huqvhurYy4bqjZ+G6qWfhuqNpdeG7ncOy4bqjZ+G7jcO14bqjxqFk4bud4buN4bqjaWLhu6PhuqPhu4154bq2beG7neG6o2lk4bqjeHbhuq3hu6PhuqN44bq54budw7LhuqPDkuG7j+G6v+G6tuG6o+G7l+G7jcOt4budMuG6o8SC4buP4bud4buN4bqjaOG6reG7neG7jeG6o+G6t8Oj4bqjeOG7jeG7geG6tjLhuqNnc+G6o8Oy4buP4bqp4buj4bqjaWThuqNn4buf4bqjeOG7jeG6q+G7neG7jeG6o3jDtWfhu43huqPhurB54bq/eOG6o3dlZ+G6o8SC4bqr4bqj4bud4buN4buPbHnhuqNp4buf4budw7LhuqPDsuG7n+G7reG6o3jhu49qeeG6o2bhu49ueeG6o2fhu43hu6PhuqPhu53DsuG6q+G7neG7jeG6o8OSSCJJWOG6o+G7jXnhurZt4bud4bqjO2rhu53huqNJ4buR4bud4buNMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu63huqx5eOG7jeG7o3bhuqE4xqBq4bqj4buM4bqrNy/hu604

Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]