(Baothanhhoa.vn) - Thực tế cho thấy, những tác động mạnh mẽ và kéo dài của đại dịch COVID-19 đã làm thay đổi thói quen tiêu dùng của người dân trên mọi lĩnh vực, trong đó có du lịch. Xu hướng du lịch an toàn, dịch vụ không chạm, du lịch nội địa, không gian mở... đang dần chiếm ưu thế. Cùng với đó, du khách còn thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, với môi trường tại mỗi điểm đến.
xKgk4buMw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYeG6oiXhuqMh4buuT0pDw6PDkyThurU1KT3Dk+G7sMOjw5MhP+G7qiTDk+G6q+G7nMOT4bqh4bqnw5PhuqMkxqBkw5Phu6wyJcOTJOG7nCkkw5Phuqslw5Phu6rhurfGoMOT4buww6PDky4k4bua4buqJMOTJOG7psOjw5Nt4bul4bqq4bujbi3hu4zhu5bEqC8k4buMSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2Hhu53hu67GoOG7sE9K4bqiJOG6p+G7qsOT4bqj4buyw5Phu6okPMOT4bqjJMOZZEnDkykk4bqpKT3Dk+G6o+G7muG7qsOT4busMSk9w5Mo4buiKSTDkyhZw5Phuqvhu5zDky5WPMOT4buw4bucJcOT4buq4bq3xqDDk+G7rOG7oiXDk+G7sD/hu6okw5Nt4bul4bqq4bujbi3hu4zhu5bDk+G7rOG7oMOTIeG7nCjDk+G6oyTGoGTDk+G7rDIlw5PhuqMkPiXDk8Ohw6Phu64pw5PhuqMlw53Do8OT4buw4bqvKT3Dk+G7quG6t8agw5MpPeG6tTYlw5Phu7DDminDk+G6o8Ogw50pw5MofSXDkyE7KSTDk+G6q+G6p+G7qknDk+G6o8OgPCk9w5Phu6w+w5Phu6o+w5Phu7DDo8OTIT/hu6okw43Dk0PDo8OTJOG6tTUpPcOT4buww6PDkyE/4buqJMOTxqApw5PhuqM84bucKUnDk+G7sD/hu6okw5PhuqvhurHDky4kIik9w5Phu6ok4buiKEnDk+G7sMOjw5MhP+G7qiTDkykxJcOT4busP8agScOTLiQiKT3Dkz0lxqApw5MoOMONw43DjcOT4busxqApPcOT4buw4bukKcOT4buqJCXhu7Iow5PhurXDo8OT4bqjJOG7ssONw5Nt4bqvKT3Dk+G6qzUlw5Phu6w+ScOT4buww6PDky4k4bua4buqJMOT4buqeynDk+G6oyThu7jDkyQl4bu2KcOT4bqjw6Dhu5rhu6okw5MpJCXhu7Yow5Phuqs1JcOT4buqMSk9w5Phu6wwKT1Jw5Phuqs1JcOTKCIlw5PhuqPDoOG6tTYpPcOT4bqj4buiJcOTKDMlw5Phu6wl4bu4KMOT4bus4buyKcONxKgvYUrEqGHDk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk9hbcagYeG6oyU8KU9KxKglKD3Dk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk/hu7DhuqMkw6Mo4buow5MlbeG7rinhuqPhu67DoE/Dk+G6oeG6o2Qh4buu4bq+T2Il4buw4bqjJEfDk+G7mMOSw5JhY0jDkyThu64lPSThuqNHw5PDlOG7kuG7mGFjSE/Dk+G6ocOg4buq4bq+Ty8v4buq4buwKcON4buoxqA84bqjJMagKSQkPMagw43huqspL+G7sOG7ruG6oS7huqM8YS8p4buuYuG6oS/hu47hu47hu47hu5Av4buM4buY4buY4buw4buM4buO4buMw5Lhu4zhu4zhu5DhuqPDleG7luG7mOG7ksOUIcOSw40sYT1Gw6Dhur7DlMOVw5RPw5PGoCHhuqPhur5PQ8Ojw5Mk4bq1NSk9w5Phu7DDo8OTIT/hu6okw5Phuqvhu5zDk+G6oeG6p8OT4bqjJMagZMOT4busMiXDkyThu5wpJMOT4bqrJcOT4buq4bq3xqDDk+G7sMOjw5MuJOG7muG7qiTDkyThu6bDo8OTbeG7peG6quG7o24t4buM4buWT8OTYiXhu7DhuqMk4bq+T+G7mMOSw5JPw5Mk4buuJT0k4bqj4bq+T8OU4buS4buYT8OTL0puw6PDkyE/4buqJMOT4bqhJSkkw5PhuqMk4buaJcOT4buqMSk9w5Phu6wwKT3Dk0Hhuq/Dk3XDoyIpPcOT4buKbOG7msOT4bqiJOG6tTXhu6rhu4jDkyHhu5zDkygx4bqjw5PhuqPDoDwpPcOTKSThuqkpPcOTIeG6p8agw5Phu6okfSnDkyThu5wpPcOT4bus4bukw6PDk+G7quG6t8agw5Phu7DDo8OTLiThu5rhu6okw5MuJCXDk+G7rOG7sinDkygl4bu0KcOT4bqiw5pkw5Njw6LDk+G6oiTGoCkkw43EqC9hSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2FsPOG7sGRPSuG7neG7psOjw5Nt4bul4bqq4bujbi3hu4zhu5ZJw5Phu6rhu5rhu6rDk+G6oyTDo+G7puG6o8OTKT3huqnDk+KAnOG7sMOjw5MhP+G7qiTDk2PGoCkk4oCdScOT4oCc4buww6PDkyE/4buqJMOT4bqjJMOaKcOT4bqjJCXhu7Ypw5MoIiXDk+G6o8Og4bq1Nik94oCdScOT4oCc4buww6PDkyE/4buqJMOTLiQiKT3Dk8Og4bua4buqw5PhuqMk4bueJcOTKSThuqfGoOKAncONw43DjcOTLiQiKT3Dk+G7qnspw5NjxqDDkyHhu6LDk+G6qzUlw5Phu7DDo8OTLiThu5rhu6okw5Phuqvhu5zDk+G7qj7Dk+G7qiQl4bu0w6PDkyThurU1KT3Dkz0lxqDDk+G6o1ApPcOT4bqjw6A8KT3Dk+G6qyXhu7bhu6rDkyHhuqfGoMOT4buqJH0pw5Phu7A/4buqJMOT4bqr4bqxw5Phu6rhurfGoMOT4buww6PDky4k4bua4buqJMONw5NsOCXDk+G6q+G7pmRJw5Phu6rhuq8pPcOT4bqrNSXDk+G6qyXhu7bhu6rDkyg4w5Phu6rhuq3GoMOT4bqjw6A4w5Mh4buiJcOTJDzhu6LhuqPDk+G7rDEpPcOT4buww6PDkyE/4buqJMOT4buKKT3hu5xkw5Phu4zhu5Atw5Xhu4hJw5MpPeG7nCkkw5Phu7DDo8OTIT/hu6okw5PhuqIkxqApJMOT4budPsagw5Phu6zhu6DDk+G6oyrhu6okw5Phu6rhuqfhu6pJw5Phu6ok4bq3w5Phu6wxKT3Dk2PDmmTDk+G7sOG6pyk9w5MkJikkw5Phu54pJMOT4oCcbsOjw5MhP+G7qiTDk+G6oiTGoCkkw5Phu50+xqDDky3Dk+G7rCXhu7gow5Phu6zhu7Ipw5PGoCnDk+G6ozzhu5wpScOTJMOZYcOT4buwxq8p4oCdw43Dk+G6osOgw50pw5Phu6o0w5PhuqE4w5Phu6w+ScOT4buq4bua4buqw5Phu6w/xqDDk2Ek4bq1NCk9ScOT4busJeG7uCjDk+G7rOG7sinDk+G7rMWoZMOTKOG7oikkw5Phuqsl4bu24buqw5PhuqMkJeG7suG6o8OTIeG7pmHDk+G6q+G7nMOT4buqIik9w5Phu6ggw5Phu6rhu5rhu6rDk+KAnOG7rCXhu7gow5Phu7DDo8OTIT/hu6okw5NjxqApJOKAnUnDk+KAnOG6o8OjZOG7sinDk+G7sMOjw5MhP+G7qiTDk2PGoCkk4oCdw43Dk28wKT3Dk+G6oyQ2JUnDk8Ohw6PGoCnDk+G6o8OaKMOT4bus4buyKcOT4bqrJeG7tuG7qsOT4bus4bukw6PDk+G6o+G6tUnDk+G6oyThuqfhu6rDkyQl4bu2KcOT4buq4bua4buqw5PDocOjZMOTJDzhu6Lhu6okScOT4buqJOG6tTQpPcOT4bqjw6AmKSRJw5Phu6zhu7TDk+G7milJw5Mu4buyw5MkPOG7ouG7qiTDjcONw43Dk2Ek4bua4bqjw5PhuqPDoCXhu7gpw5PigJzhu7DDo8OTIT/hu6okw5NjxqApJOKAncONw5Phu500KcOTKeG6qcagScOT4bqjw6A8KT3Dk2PDo8OT4bqjJOG7ssOTJCXhu7Ypw5MpxqBkScOTLiQlw5PhuqHhuqfDk8Ohw6PGoCnDk+G6o8OaKMOT4buq4bq3xqDDk+G7sMOjw5MuJOG7muG7qiTDk+G7rOG7sinDkygiJcOT4bqjw6DhurU2KT3Dk+G6o+G6p8OTKSQlw50pw5MpPeG7nGTDk+G7quG7nCk9w5PhuqNQKT3Dk+G6oyQmw5Phuqsl4bu24buqw5NhJOG7muG6o8OT4bqjw6Al4bu4KcOTKSThuqkpPcOT4bqh4bueKcOTYSTFqCjDk+G7sMOjw5MhP+G7qiTDk8agKcOT4bqjPOG7nClJw5Phu6o+w5Phu6okw5nhuqPDkyHhurU3KT3Dk+G7qsagPMOT4bqhWcOTPT5hw5NhJOG7pCnDk8Ohw6PGoCnDk+G6o8OgfSk9w5Phuqvhu5w8w5Phuqsl4bu24buqw5PhuqPhu6I8w5PDoMagw5PhuqMqKSTDk+G7quG7oikkw5PhuqPDoMagKSTDk+G6q+G7nMOTJMOZYcOT4buwxq8pw5Phu6rhurfGoMOT4busJeG7uCjDk+G7rOG7sinDk+G7sMOjw5MhP+G7qiTDjcSoL2FKxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYWw84buwZE9KbSQlxqDDk+G6oVjDk+G6q+G7tMOTY8Ojw5Mk4bq1NSk9w5Phu7DDo8OTIT/hu6okw5PhuqMkNiXDky5lw5Mk4bumw6PDk23hu6Xhuqrhu6NuLeG7jOG7lknDk+G7rOG7oiXDk+G7sCXhu7Ypw5MoMeG6o8OT4bqhIMOT4busNCnDk+G6qz/DkyHhuqnDkyThu5wpJMOT4bqjw6DDnSnDk+G7rD/GoMOT4buo4bucKcOT4bqjOikkw5Phu6okPMOT4buoJeG7suG6o0nDkyQl4bu2KcOTKcagZMOT4buq4bua4buqw5Phu6wl4bu4KMOT4bus4buyKcOTKT0kOsOT4buw4bq1OSk9w5Phu6gl4bu4KUnDk+G6oSUpJMOT4bqjJOG7miXDk+G7qjEpPcOT4busMCk9w5Phu6zGoCk9w5Phu7DGrynDk+G7rOG7pMOjw5Njw6PDkyThurU1KT3DjcOT4bqi4buiJcOT4bqiJMagKSTDk+G7nT7GoEnDk+G7sMOjw5MhP+G7qiTDkykxJcOT4bqjOikkw5Phu6ok4bq3w5Nk4buyw6PDk+G6o+G7pmHDk+G6o8Ogw6MpPcOT4bqr4bucPMOTJOG7nCkkw5PhuqPDoCYpJMOT4buMw5Mtw5Phu47Dkyk94bucZEnDk+G6qzUlw5Phu6rhu5rhu6rDk+G6ozzDo8Ogw5Phu7DDo8OTIT/hu6okw5PhuqElKSTDk+G6oyThu5olw5Phu6oxKT3Dk+G7rDApPUnDk+G7sMOjw5MhP+G7qiTDkyk9JDrDk+G7sOG6tTkpPcOT4buoJeG7uClJw5Phu7DDo8OTIT/hu6okw5Phu6zhurU2KT3Dk+G6oSIpPcOTKSThurVHw5PhuqM8w6PDoMOTQeG6r8OTdcOjIik9w5Phu47Dkyk94bucZMOT4buMw5Phu6zDnShIw5PhuqM8w6PDoMOT4bqg4bukKMOT4bqgNCnDky3Dk0Hhuq/Dk3XDoyIpPcOT4buOw5MpPeG7nGTDk+G7jMOT4busw50oSMOT4bqjPMOjw6DDkyk94bq1N+G7qsOTY8OjIiXDk+G6oSIpPcOTw7rhu6DDk+G7jC/hu47Dkyk94bucZEjDkyk9JDrDk+G7sOG6tTkpPcOT4buoJeG7uCnDk+G7jsOTKT3hu5xkw5Phu4zDk+G7rMOdKMONw43DjcOTbyAlw5Phuqs1JcOT4buq4bua4buqw5Mk4bucKSTDk+G6o8OgJikkw5PhuqPDoDwpPcOTKeG6tTXhu6pJw5Phu6rhu5rhu6rDk+G6ozzDo8Ogw5Phu6zhurU34buqw5MpJCXhu7TDo8OT4buww6PDky4k4bua4buqJMOTw6HDo8agKcOT4bqjw5oow5Phuqvhu5zDkyHhuqfGoMOT4buqJH0pw5Phu6jGoDzDkz0wKEfDk20iKcOTb+G7njzDk+G7jsOTKT3hu5xkw5Phu4zDk+G7rMOdKEjDk0EkxIPDk8OBw6Mg4buqw5PDlMOTKT3hu5xkw5PDlcOT4busw50oSMOTw7kkxqDDk+G6osOgxqApPcOTw5XDkyk94bucZMOT4buOw5Phu6zDnShIw5Nv4bucw5N14bui4bqjw5PDlcOTKT3hu5xkw5Phu47Dk+G7rMOdKMONw43DjcSoL2FKxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYWw84buwZE9KbeG6ryk9w5Phuqs1JcOTY8Ojw5Mk4bq1NSk9w5PigJzhu7DDo8OTIT/hu6okw5NjxqApJOKAnUnDk+G7sMOjw5MhP+G7qiTDk8agKcOT4bqjPOG7nClJw5Phu6o+w5PhuqMk4bu4w5MpJOG7pinDk+G6oyTDmWRJw5PEkcOT4bqjJMOi4buqw5Phu6jhu548w5Phuqvhu7bDkygiJcOT4bqjw6DhurU2KT3Dk+G7quG6t8agw5Phu7DDo8OTLiThu5rhu6okw5MpPeG7nGTDk+G7quG7nCk9w5Phu6zhurU34buqw5PhuqMkxqBkw5Phu6wyJcOT4bqjJOG7rjzDk+G7qiQl4bu0w6PDkyThurU1KT3Dk+G6oyrhu6okw5Phu6rhuqfhu6rDjcOT4bqiJOG7rjzDkygx4bqjw5Phu6ok4bq1NCk9w5PhuqPDoCYpJMOTLiThu548w5PhuqHhu5rhuqPDk+KAnOG6ouG6tTQpPcOTIcagJcOT4buq4bq3xqDDk+G7sMOjw5MhP+G7qiTigJ3Dk+G7sDzDk2w8PC4lKT3DjeG7qjwow5MoNSXDk+G6oyThuqfhu6rDkyQl4bu2KcOTPeG7pCnDk+G7rMOaZEnDk+G6qzUlw5PhuqHhuqfDk+G6oyTGoCjDkz0lxqDDk+G7quG6t8agw5Phu5DDksOSw5Phu7DDo8OTLiThu5rhu6okw5Phuqol4bu24bqjw5PDucagKMOT4buqJDzDk+G6oyTDmWRJw5Phu7A/4buqJMOTbeG7peG6quG7o24t4buM4buWw5Phu6zhu6DDk+G6o+G7muG7qsOT4busMSk9w5Phuqvhu5zDk+G6oyTGoGTDk+G7rDIlw5MpJOG7pinDk+G6oyTDouG7qsOT4buww6PDky4k4bua4buqJEfDk+G7kOG7luG7hsOT4buww6PDky4k4bua4buqJMOT4buoUeG6o8OT4bus4bukw6PDk+G6oyYow5MuJeG7sijDk+G7quG7muG7qiTDk+G7rCXDk+G7sMOjw5MhP+G7qiTDk+G7qOG7tCnDk+G6q+G6qSk9w5MkNCnDk+G7rOG7uMOTPSXhu54ow5PhuqPhu5rhu6rDk+G7rDEpPcOTIcOdKcOTKCIlw5PhuqPDoOG6tTYpPcOT4bqr4bucw5Phu6oxKT3Dk+G7rDApPcOT4busP8agw5NhJOG6tTQpPUnDk+G7kMOU4buGw5PhuqPDoOG7mikkw5Phu6wlw5Phu7DDo8OTIT/hu6okw5Mo4bqvxqDDk+G7qsagPMOT4busJeG7uChJw5Phu5Dhu47hu4bDk+G7qsOaKcOTKSRR4buqw5M9JeG7nijDkyHhurU3KT3Dk8Og4bua4buqw5PhuqMk4bueJcOT4bqr4bucw5PhuqPhu5olw5Phu6ok4buyw5MpJOG6p8agScOT4buU4buM4buGw5MkZMOT4bqrfSk9w5MpPeG7nCkkw5Phu7DDo8OTIT/hu6okw5Phu6o+w5PhuqMk4bu4w5Phu6zhurXGoMOTw6DGoMOT4bqjJMOdKMOTKSQl4bu0w6PDkyHhuqfGoMOT4buqJH0pw5Phu7DDo8OTIT/hu6okw5Phu6jhu7Qpw5PhuqvhuqkpPcONw43DjcOTb8OaZMOTIeG7nMOTPTclw5PEkcOT4bus4bu4w5Phu6rhu5rhu6rDk+G7sDzGoCkkw5MpPSQl4bu2YcOTIeG6qcOTJOG7nCkkScOT4buwP+G7qiTDk+G6q+G6scOT4buww6PDkyE/4buqJMOT4buq4buew5Mp4bq1NeG7qsOTKT4lw5Phu6okw6MpPUnDk+G6ozopJMOT4bqiJMagKSTDk+G7nT7GoMOTKT4lw5PDoCXDnSk9w5Phu6okw6Nk4bu4KcOT4busMiXDk+G7quG7muG7qiTDkyHhu5woScOT4bqjUCk9w5Phu6rhurU2KT3Dk+G6oeG6rcOT4buw4bqxKT3Dk+G6q+G7puG6o8OTISXhu7bDo8OT4bqj4buaJcOT4buqJOG7ssOTJDxT4buqw5PhuqPhuqfDkyThurdkw5PhuqPDoDwpPcOTJOG7tsOT4bqjJCApPcOT4bqh4bueKcOTYSTFqCjDk+G7rOG7uMOT4bqr4bqlxqDDk+G7qOG7njzDk+G6q+G7tsOTKCIlw5PhuqPDoOG6tTYpPUnDk+G6q+G6pcagw5PhuqPhu6I8w5Mpw50pw5MpJOG6qSk9w5PhuqPDoOG7niXDkyk9JCXhu7Yow5PDmSnDk+G6o+G6tTcpPcOT4buqJDzDk+G7sMOjw5MuJOG7muG7qiTDjcSoL2FKxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYWw84buwZE9K4buxKT3Dk3XDncOTw7olKSTDk+G6osOgJikkScOTQSQ+w5Phu5sl4buaKMOT4busIOG7qsOTLiTDo8OTKT0kOsOT4buw4bq1OSk9w5NsPOG7quG7qMagKeG7sCXDk8OA4buu4bqjw6Dhu67GoOG6o8OT4buKdCTDo8OTbsOjw5MhP+G7qiTDk+G6oSUpJMOT4bqjJOG7miXDk+G7qjEpPcOT4busMCk9w5NB4bqvw5N1w6MiKT1Jw5Mkw6Nk4bu2KcOTbOG7msOT4bqiJOG6tTXhu6rhu4jDk+G7qiQ8w5Phu6gl4buy4bqjR8OTw7nhu7LDo8OTKSThurXDk+G6o8Og4bq1NeG7qsOT4busw5pkw5Phu7DDo8OTLiThu5rhu6okw5Phu6ok4bq3w5Nk4buyw6PDk+G6o+G7pmHDk+G6o8Ogw6MpPcOT4bqr4bucPMOT4bqjJDYlw5Phu6wl4bu4KMOT4buqw6MgJcOT4bqjw6Phu6Qpw5PhuqMkJsOTKcagZMOT4bus4bugw5Phu6o+w5PhuqHhuqfDk+G7sD/hu6okw5Phu6okw6Nk4bu4KcONw5PhuqLDoDwpPcOT4buOw5PhuqMk4buaKT3Dk+G7iuG6oyThu5opPcOT4buQScOT4buS4buIScOTLiQ84bueKT3Dk+G6oyQ2JcOTPSXGoCnDk+G6o+G6pcOT4bqjJMOiw5Phu47Dk+G7rOG7sinDk+G6oyTDosOT4buSw5Mk4bucKT3Dk+G6o8Oj4bukKUnDk+G7qiIpPcOT4bqhw6PDmeG6o8OTYSR7KT3Dk+G6o+G7oiXDky4kw6PDkyk9JDrDk+G7sOG6tTkpPcOTbDzhu6rhu6jGoCnhu7Alw5Phu6zhu6LhuqPDk+G7ksOSw5Mtw5Phu5jDkuG7hsOT4bqr4bucw5Phu6zhu6LhuqPDk+G7jMOSw5Lhu4bDk+G7qiIpPcOT4bqhw6PDmeG6o8OT4bqr4bucPMOT4buqw6MgJcOT4bqjw6Phu6Qpw43Dk3QkIik9w5Phu6okOsOT4bqj4buiJcOT4buq4bua4buqw5MuJMOjw5MpPSQ6w5Phu7DhurU5KT1Jw5Mo4bucw5Phu7DDo8OTLiThu5rhu6okw5MuJCXDk+G7rOG7sinDk+G6qzUlw5N0JMOjw5Nuw6PDkyE/4buqJMOT4bqhJSkkw5PhuqMk4buaJcOT4buqMSk9w5Phu6wwKT3Dk0Hhuq/Dk3XDoyIpPcOTw6DDmeG6o8OT4buqPsOTxJHDk+G6oyTDouG7qsOT4bqjw6A8KT3Dk+G6qyXhu7bhu6rDk+G7qOG7njzDk+G6q+G7tsOTKCIlw5PhuqPDoOG6tTYpPUnDk+G7qiThurfDk+G7rDEpPcOT4bqjJOG6p+G7qsOTJCXhu7Ypw5Phu6rhu5rhu6rDk+G7qCXhu7Ypw5NhJOG7mmHDk+G7rOG7nijDk+G7qOG7njzDk8agKcOT4bqjPOG7nCnDk+G6ocOi4buqw5MuJFvhu67Dk+G7qiQ8w5Phu6jhu54pw5PhuqMkw5opw43EqC9hSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2FsPOG7sGRPSmzDnSnDk+G7quG7oikkw5Phu6w+ScOT4bqjw6A8KT3Dk+G7qCAlw5Phu6rhu54pJMOTJCXhu7Ypw5MpxqBkScOTLiQlw5Mo4bucw5Nk4buyw6PDk+G6oyDDk8agKcOT4bqjPOG7nCnDk+G6o8OgOMOT4bqjJOG7nCkkw5PhuqMlw53Do8OT4buqJCrDkyThu5wpPcOT4bus4bukw6PDk+G7quG6t8agw5Phu7DDo8OTIT/hu6okScOTY8Ojw5Mk4bq1NSk9w5PigJzhu7DDo8OTIT/hu6okw5MuJCIpPcOT4buqJOG7oijigJ3DkyHDnSnDkyk9IiXDk+G6q+G7nMOT4bqjw6A4w5PhuqMk4bucKSTDk2PDo8OTJOG6tTUpPcOT4buq4bq3xqDDky4k4bua4buqJMOTJOG7nCk9w5MuJCXDk+G6oeG6rcOT4buw4bqxKT3Dk+G7sD/hu6okw5PhuqvhurHDjcOTw7lRKMOT4buoUeG6o8OTY8Ojw5Mk4bq1NSk9ScOT4bqjJD/DkyQl4buyw6PDk+G7quG6t8agw5MuJOG7muG7qiTDkyThu5wpPUnDkykkJeG7tMOjw5Phu6w0KcOT4bqrP8OTLiUpJMOT4buwPMagKSTDk+G7sD/hu6okw5PhuqvhurHDk+G7sMOjw5MhP+G7qiTDk+G6o8Ogw50pw5Phu6w/xqDDk+G7qOG7nCnDk+G6ozopJMOT4bus4bugw5PhuqPDoCXhu7gpw5MuJMagJcOTw6IpPcOT4buw4bqxKT3Dk+G7rFPhuqPDk+G7sD/hu6okw5PhuqvhurHDk+G7sMOjw5MhP+G7qiTDk+G6q+G7nMOT4bqjJMagKSTDk+G6ozzhu5opw5PhuqPDoOG6p+G7qsOT4bqjw6Nk4buyKUjDk+G7quG7muG7qsOTw6IpPcOT4buw4bqxKT3Dk+G7rFPhuqPDk2Ekeyk9ScOT4busU+G6o8OT4buwP+G7qiTDk+G6q+G6scOT4buww6PDkyE/4buqJMOT4bqjw6Dhuqfhu6rDk+G6o8OjZOG7sinDkykk4bq1R8OT4bq9PTzhu7DGoEnDk+G6qsO54bqjw6AlYUnDk8O6ZOG6ozzDo8OgScOT4bqiw6DGoOG6q+G7riE8LsagScOT4bqiw6AlYeG6veG7sOG6qyXhuqE8w6DDjcONw43Dk+G7rOG6tTfhu6rDkyThu6TDo8OTJOG7suG6o8OT4buq4bua4buqw5Phu6o0w5PhuqE4w5Mh4bq1w6PDk+G6o8OgxIPDk8OVw5Mtw5Phu5DDk+G6ocagPMOT4bqjw6DDnSnDk+G7rD/GoMOT4buo4bucKcOT4bqjOikkw5Mu4buy4bqjw5MpICXDkykkUijDk+G7rD4pw5Phu6zhurU34buqw5MpJCXhu7TDo8OTJDQpw5Phu7B7KT3Dky4k4bua4buqJMOT4bqj4bqnw5Phu7A8w43EqC9hSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2FsPOG7sGRPSuG6oiThu648w5MiKT3Dk+G6osOg4bukKcOTbyYpJMOT4bqgNClJw5NBJD7Dk20k4bq3w5PhuqM/4buqJMOT4bqiJOG6tTYpPcOT4bqjw6Dhuqfhu6rDk+G7nSXhu7Zhw5MkMSXDk27Do8OTIT/hu6okw5PhuqM6KSRHw5Nt4bqvKT3Dk+G6qzUlw5Phuqsl4bu24buqw5Phu6zFqGTDkyjhu6IpJMOT4bqjw6DDo2Thu7Qpw5PhuqMkIik9ScOTw6HDo+G7nik9w5Phu6jhu5rDk+G7rOG7uMOT4bqjJMOjw5MkxIPhuqPDk+G7sMOjw5MuJOG7muG7qiRJw5Phu6rhu5rhu6rDk+G7sDzGoCkkw5MpPSQl4bu2YcOT4buww6PDkyE/4buqJMOT4buq4bukKcOT4buqPsOT4bqh4bqnw5MpJOG7omTDk+G7quG7nijDk+G6o8OgPCk9w5MpUSjDk+G7qFHhuqPDk2PDo8OTJOG6tTUpPUnDk+G6oyQ/w5MkJeG7ssOjw5MuJOG7muG7qiTDkyThu5wpPcOT4bus4bu4w5Njw5pkw5Phu7DhuqcpPcOTKSThuqkpPcOT4bqh4bueKcOTYSTFqCjDkyg1JcONw5PhuqDDouG7qsOTJMOZYcOT4buwxq8pScOT4busMeG7qsOT4bus4buaPMOT4buq4bq3xqDDk+G6oeG7ninDk2Ekxagow5MoxqApPcOT4bqjKikkw5Phu6xT4buqw5PhuqPDoOG6tSk9w5Phu6okKikkw5Mh4bucw5Nk4buyw6PDk+G6oyDDk+G6oyThu64pw5Phu6okIOG6o8OT4bus4bu4w5Phu6zhurXGoMOT4bqjNSXDk8Ohw6Nk4buy4bqjw5Phu6w/KSTDk+G7rCXDk+G7sMOjw5MhP+G7qiTDk+G7quG6t8agw5Phu7DDo8OTLiThu5rhu6okw43Dk+G6osOgPCk9w5Phu6w+ScOTKSThuqkpPcOT4bqh4bueKcOTYSTFqCjDk+G7sMOjw5MhP+G7qiTDkyjGoCk9w5PhuqMqKSTDk+G7qiQl4buyKcOTIeG6tTfhu6rDk+G6q+G7nMOT4buqIOG6o8OTIV0lw5M9JcagJcOT4busPOG7oinDkynhu5xkw5Phu6rhurfGoMOT4buww6PDkyE/4buqJMOT4bqiJMagKSTDk+G7nT7GoMOT4buqPsOT4bqjJOG7uMOTLuG7uMOT4bus4buyKcOTKSThurVHw5Phu7DDo8OTIT/hu6okw5MpPSQ6w5Phu7DhurU5KT3Dk+G7qCXhu7gpSMOT4buww6PDkyE/4buqJMOTLiThu5oow5NhJOG7msOT4bqr4bucw5PhuqPDoOG7niXDkyk9JCXhu7YoSMOT4buq4bua4buqw5PhuqM8w6PDoMOT4buww6PDkyE/4buqJMOTLiRWYcOTLiopSMOT4buww6PDkyE/4buqJMOT4buqUSjDk+G6o8Og4buiJUjDk+G7sMOjw5MhP+G7qiTDk+G6oSUpJMOT4bqjJOG7miXDk+G7qjEpPcOT4busMCk9w43DjcONw5Nt4bua4buqw5Phu7A8xqApJMOTKT0kJeG7tmHDk+G7quG6syk9w5Phu6rhu6Qpw5MpPSQlw50pw5Phu6rDosOjw5Phu6zhu7jDk2PDmmTDk+G7sOG6pyk9w5MpJOG6qSk9w5PhuqHhu54pw5NhJMWoKMOT4buww6PDkyE/4buqJMOTKDUlw5MpJOG6tUfDk+G7sMOjw5MhP+G7qiTDk+G7qiQ8w5MpPeG6tTYlw5MhNSnDk+G6o8OjMiVJw5Phu7DDo8OTIT/hu6okw5M9PCEjScOT4buww6PDkyE/4buqJMOTLuG7suG6o8OTJDdhw5Phu6okUCjDk+G6oT7hu6rDk+G6ocOi4buqw5MuJFvhu65Jw5Phu7DDo8OTIT/hu6okw5PhuqMk4bu4w5PhuqMkxqA8w43DjcONw5PhuqPhu6I8w5Phu6zGoMOT4buw4buiKT3Dk+G6oeG7ninDk2Ekxagow5NhJOG6r8OTJDdhw5Phu6okPMOT4bqj4bqlKT3Dk2Ekw5opw5MuJMSD4buqw5PhuqMkP8OT4bqjw6DhurU2KT3DjcSoL2FKxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYWw84buwZE/Dk+G6oeG6o2Qh4buu4bq+T+G6o+G7rmPhuqMtxqAhJT0pR8OTw6AlPSThuqNIT0rEqOG6oeG6o8OgPCk9Smzhu5wlw5Phuqvhu5zDk+G7nikkR8OTdcOdw5Phur0pJMSoL+G6oeG6o8OgPCk9SsSoL2FK


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]