(Baothanhhoa.vn) - Nghị quyết là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng hàng đầu của Đảng. Việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng, của địa phương.

Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng ở Đảng bộ tỉnh hiện nay

Nghị quyết là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng hàng đầu của Đảng. Việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng, của địa phương.

Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng ở Đảng bộ tỉnh hiện nay

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt triển khai thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và các kết luận mới ban hành của Tỉnh ủy. (Ảnh minh họa của Minh Hiếu)

Thời gian qua, các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều cố gắng tổ chức quán triệt học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, đạt được nhiều kết quả tích cực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo việc đổi mới, đa dạng hóa các hình thức học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, nhất là việc học tập bằng hình thức trực tuyến, truyền hình trực tiếp được cán bộ, đảng viên đánh giá cao; vừa nâng cao chất lượng báo cáo viên, vừa tiết kiệm thời gian và kinh phí đối với các tổ chức đảng.

Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tiễn đặt ra, việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt tại một số cấp ủy đảng vẫn còn những hạn chế như: Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng. Một số nơi tổ chức học tập lồng ghép với nhiều nội dung khác, hoặc rút ngắn thời gian. Ý thức học tập, nghiên cứu nghị quyết của một số cán bộ, đảng viên chưa cao. Tỷ lệ người đứng đầu cấp ủy, đơn vị trực tiếp giới thiệu, quán triệt nghị quyết chưa cao; một số lãnh đạo cấp ủy, báo cáo viên năng lực giới thiệu, truyền đạt nghị quyết chưa đáp ứng yêu cầu. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa kịp thời; nội dung còn chung chung, có nơi còn sao chép của cấp trên, chưa sát với thực tiễn nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; việc thảo luận, lấy ý kiến góp ý vào chương trình, kế hoạch hành động còn mang tính hình thức, chất lượng chưa cao. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết đánh giá việc triển khai thực hiện nghị quyết, nhất là ở cấp cơ sở chưa được chú trọng thường xuyên, chất lượng còn nhiều hạn chế; chưa kịp thời nhắc nhở, phê bình các tổ chức đảng thiếu nghiêm túc trong tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng. Công tác tuyên truyền, phổ biến, lan tỏa nghị quyết của Đảng vẫn chưa tới được đông đảo tầng lớp nhân dân.

Nguyên nhân của những hạn chế trên có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, song nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu. Do vậy, để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng ở Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Tiếp tục nâng cao nhận thức về trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu cấp ủy và cán bộ, đảng viên trong quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng

Đề cao trách nhiệm của đồng chí Bí thư cấp ủy, yêu cầu Bí thư cấp ủy phải là người chủ trì, chỉ đạo hội nghị quán triệt và trực tiếp triển khai nghị quyết của Đảng, nhất là đối với những nghị quyết về xây dựng Đảng, nghị quyết của đảng bộ cấp mình, tránh tình trạng “khoán trắng” cho Ban Tuyên giáo các cấp, coi đây là một trong những nhiệm vụ hàng đầu nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc tinh thần Thông báo Kết luận 169-TB/TW, ngày 02/8/2008 của Bộ Chính trị khóa X, phát huy tính năng động, sáng tạo hơn cho các cấp ủy đảng, địa phương, đơn vị trong việc tổ chức triển khai nghiên cứu, học tập các nghị quyết của Đảng.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện”tự diễn biến“,”tự chuyển hóa“trong nội bộ”; Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XIII; đẩy mạnh quán triệt sâu rộng tới cán bộ, đảng viên Quy định số 54 - QĐ/TW ngày 12/5/1999 của Bộ Chính trị (khoá VIII) về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng. Tăng cường giáo dục cán bộ, đảng viên nhận thức đúng việc học tập, nghiên cứu nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ và quyền lợi của người cán bộ, đảng viên.

Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng ở Đảng bộ tỉnh hiện nay

UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022. (Ảnh minh họa của Minh Hiếu)

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng

Một là, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức xây dựng kế hoạch học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết.

Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết của Đảng phải thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc. Kế hoạch phải ngắn gọn, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo theo đúng tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; đồng thời, sát với thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Xây dựng và thực hiện đúng kế hoạch đề ra là thể hiện phương pháp làm việc khoa học, mang lại chất lượng, hiệu quả trong mọi lĩnh vực; trái ngược với kiểu làm việc tùy tiện, ngẫu hứng, chất lượng và hiệu quả thấp. Trong kế hoạch phải xác định rõ mục đích, yêu cầu; nội dung, hình thức; báo cáo viên và thành phần tham gia nghiên cứu, học tập; thời gian, địa điểm, trang trí khánh tiết; tổ chức thực hiện và công tác bảo đảm, phù hợp với đối tượng cán bộ, đảng viên ở từng cấp và theo từng loại hình tổ chức cơ sở đảng. Sau khi đã có kế hoạch phải phổ biến đến các đối tượng và tổ chức thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch đã đề ra. Nếu có tình huống phát sinh ngoài kế hoạch cần giải quyết kịp thời, hợp lý.

Hai là, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết

Đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm chỉ đạo, trực tiếp quán triệt học tập, tổ chức triển khai thực hiện và trực tiếp giới thiệu nghị quyết của Đảng tại cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị mình.

Hội nghị học tập, quán triệt phải được tổ chức nghiêm túc, phải dành thời gian thích hợp cho thảo luận, giải đáp thắc mắc, trao đổi thống nhất chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết. Coi trọng kết hợp giữa nghe giới thiệu, truyền đạt của báo cáo viên tại hội nghị với tự nghiên cứu của cán bộ, đảng viên.

Tại mỗi hội nghị học tập, quán triệt cần thiết phải thành lập ban tổ chức hội nghị do đồng chí bí thư cấp ủy làm trưởng ban để giúp cấp ủy tăng cường quản lý, theo dõi việc học tập, nghiên cứu nghị quyết của cán bộ, đảng viên, khắc phục tình trạng tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập không cao. Sau quán triệt học tập, phải tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết thu hoạch (có gợi ý nội dung và yêu cầu cụ thể) bằng nhiều hình thức như: viết bài thu hoạch cá nhân và nộp về ban tổ chức hội nghị hoặc ban tổ chức hội nghị mở chuyên mục để cán bộ, đảng viên viết bài, gửi bày tỏ quan điểm, ý kiến, nhận thức của mình và đề xuất các giải pháp để thực hiện nghị quyết ...

Ban tổ chức hội nghị có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo cấp ủy cùng cấp và cấp ủy cấp trên kết quả học tập, nghiên cứu của cán bộ, đảng viên; kịp thời biểu dương hoặc phê bình, nhắc nhở và làm cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ và chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm.

Ba là, đa đạng hóa hình thức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết của Đảng

Từng bước đa dạng hóa hình thức tổ chức quán triệt học tập, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết của Đảng; tùy theo yêu cầu của từng nghị quyết, để áp dụng hình thức tổ chức cho phù hợp, như: (1) Duy trì hình thức tổ chức hội nghị ở các cấp: Tổ chức hội nghị dành cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện và hội nghị dành cho đảng viên ở cơ sở. Đối với hội nghị dành cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở, các cấp ủy đảng cần căn cứ vào điều kiện thực tế, số lượng đảng viên để tổ chức các lớp với quy mô và hình thức học tập thật sự hiệu quả. (2) Dần từng bước tổ chức theo hình thức trực tuyến. (3) Tổ chức theo hình thức truyền hình, truyền thanh trực tiếp: Tuỳ theo tính chất, nội dung, có thể tổ chức Hội nghị truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; các điểm hội nghị tại các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cùng dự học thông qua theo dõi truyền hình, truyền thanh trực tiếp và được thông báo rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân cùng theo dõi. (4) Tổ chức theo nhóm: Đối với những nghị quyết chuyên đề, sau khi tổ chức học tập, quán triệt cho cán bộ, đảng viên bằng các hình thức trên, các cấp ủy (cấp trên cơ sở trở lên), cơ quan, đơn vị cần tổ chức hội nghị nghiên cứu chuyên sâu dành cho cán bộ, đảng viên thuộc ngành, lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến việc tổ chức thực hiện nghị quyết.

Công tác biên soạn, chuẩn bị tài liệu, trên cơ sở các tài liệu nghiên cứu, học tập nghị quyết của Trung ương, tùy theo nội dung, yêu cầu của nghị quyết, Ban Tuyên giáo các cấp nghiên cứu biên soạn tài liệu học tập theo hình thức hỏi - đáp đối với đối tượng nông thôn, vùng sâu, vùng xa đảm bảo ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, gắn với tình hình thực tiễn của địa phương cho phù hợp. Cấp ủy các cấp chỉ đạo mua, in sao tài liệu, đảm bảo 100% các chi bộ, trưởng thôn bản, tổ dân phố được cung cấp tài liệu để triển khai học tập nghị quyết của Đảng.

Bốn là, tăng cường công tác tuyên truyền miệng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo, báo cáo viên các cấp

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức công tác tuyên truyền miệng ở các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở theo hướng đa dạng hóa, tăng tính thuyết phục, thiết thực, phù hợp và sát thực. Nội dung tuyên truyền phải đúng định hướng, nhanh nhạy, được chọn lọc, phân tích, lý giải, bình luận sâu sắc trên các lĩnh vực, các vấn đề dư luận quan tâm, hoặc đang có các luồng thông tin khác nhau thuộc lĩnh vực mà nghị quyết đề cập đến.

Trường hợp cần thiết (nhất là đối với nghị quyết chuyên đề) có thể mời báo cáo viên cấp trên hoặc có sự hỗ trợ của báo cáo viên cùng cấp trong giới thiệu, truyền đạt. Xây dựng đội ngũ báo cáo viên làm công tác tuyên truyền miệng ở các cấp, các ngành có chất lượng cao, là lực lượng sắc xảo, nhạy bén, tinh nhuệ trên lĩnh vực chính trị tư tưởng và trong triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Báo cáo viên ngoài việc làm rõ các quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong nghị quyết, điều quan trọng hơn là phải hiểu sâu sắc, vận dụng sát, hiện thực hóa nghị quyết ở từng cấp, từng ngành, cơ quan, đơn vị, nhất là những thành tựu, yếu kém, khuyết điểm, nguyên nhân chủ quan ở cấp mình. Tăng tính đối thoại, thảo luận dân chủ đối với cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Năm là, đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết

Các cấp ủy quan tâm bố trí đầy đủ, kịp thời kinh phí (kinh phí cho báo cáo viên, kinh phí cho người học, kinh phí phục vụ công tác tổ chức hội nghị, tài liệu...); tăng cường đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ việc triển khai, quán triệt học tập, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết của Đảng như: Hội trường, trang thiết bị kỹ thuật; phương tiện tuyên truyền, nhất là hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở...

Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng ở Đảng bộ tỉnh hiện nay

Nghị quyết của Đảng về phát triển sản xuất sau khi đi vào cuộc sống đã phát huy hiệu quả, trở thành những cánh đồng mẫu lớn, áp dụng công nghệ cao đem lại giá trị kinh tế cho người sản xuất. (Ảnh minh họa của Phan Nga)

Đổi mới, nâng cao chất lượng việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy, chính quyền thực hiện nghị quyết của Đảng

Việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy, chính quyền thực hiện nghị quyết của Đảng phải được thực hiện với quyết tâm “Chương trình một, hành động mười, thực hiện một trăm”.

Ngay sau hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, cấp ủy các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương chỉ đạo việc xây dựng, rà soát, bổ sung, sửa đổi chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết, có sự thống nhất với nghị quyết đại hội đảng bộ cấp trên và của cấp mình, nhất là các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ. Trong đó, các mục tiêu, chỉ tiêu đưa ra phải có tính khả thi, tính chiến đấu cao, thể hiện ý chí, quyết tâm khát vọng vươn lên của mỗi cấp, ngành, mỗi tập thể, cá nhân và có giải pháp thực hiện đảm bảo khả thi, hiệu quả.

Trước khi ban hành chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết nhất thiết phải tổ chức thảo luận, lấy ý kiến, trước hết ở trong tập thể cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy; tăng cường mở rộng lấy ý kiến góp ý trong cán bộ, đảng viên; đồng thời báo cáo xin ý kiến góp ý, tham gia của cấp ủy cấp trên. Cán bộ chủ chốt phải trực tiếp tham gia góp ý xây dựng chương trình hành động, không giao phó cho bộ phận tham mưu. Khi ban hành phải được quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhất là các đối tượng trực tiếp triển khai thực hiện. Việc quán triệt chương trình hành động phải do Bí thư cấp ủy trực tiếp thực hiện.

Chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết ở các cấp, ngành, địa phương, đơn vị phải được cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, nguồn lực, đồng thời có sự phân công trách nhiệm và quy định thời gian thực hiện cụ thể, tránh chung chung. Tập thể cấp ủy phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cấp ủy viên theo lĩnh vực công tác. Gắn trách nhiệm cá nhân cấp ủy viên phụ trách đơn vị, lĩnh vực trong suốt quá trình triển khai thực hiện.

Đề cao việc xây dựng kế hoạch hành động của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nghị quyết của Đảng, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt, đồng bộ trong thực hiện chương trình hành động; kiểm tra, đôn đốc thường xuyên; phát huy tinh thần chủ động, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trong việc xây dựng, thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động thực hiện nghị quyết.

Thường xuyên sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm: Định kỳ 6 tháng, một năm, các cấp ủy tổ chức rà soát, đánh giá, kiểm điểm, sơ kết, tổng kết việc tổ chức thực hiện nghị quyết theo chương trình hành động của cấp ủy đã đề ra. Đánh giá ưu điểm, hạn chế còn tồn tại trong quá trình triển khai; xác định đúng nguyên nhân thành công, chưa thành công ở từng khâu; làm rõ phạm vi trách nhiệm của các cấp, ngành, cá nhân, tổ chức, đánh giá hiệu quả của nghị quyết. Qua đó, kịp thời phát hiện, nhân rộng những mô hình mới, cách làm sáng tạo, biểu dương gương người tốt, việc tốt; phát hiện những nội dung cần được bổ sung, góp phần tổng kết thực tiễn, lý giải những vấn đề mới do cuộc sống đặt ra.

Kiên quyết khắc phục tình trạng xây dựng chương trình, kế hoạch hành động qua loa, đại khái, sao chép, thiếu thực tiễn, làm chiếu lệ, đối phó...

Phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, tăng cường tuyên truyền, phổ biến nghị quyết của Đảng tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân

Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng…kịp thời xây dựng kế hoạch, tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, đảm bảo nghị quyết của Đảng đến với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Đề cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên khi học tập nghị quyết

Mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng phải nâng cao nhận thức chính trị, coi việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng là việc làm nghiêm túc, tự giác, trách nhiệm cao.

Thực hiện nghiêm túc việc ghi chép, thảo luận; tùy từng nội dung nghị quyết và đối tượng học tập, cấp ủy chỉ đạo viết thu hoạch sau khi học tập, quán triệt nghị quyết. Nội dung thu hoạch ngắn gọn, tập trung chủ yếu vào việc nêu nhận thức của cá nhân và ý kiến đề xuất về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nghị quyết.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo nghị quyết của Đảng. Từ đó, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất về ý chí và hành động cách mạng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, truyền thống văn hóa, lịch sử, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và khát vọng thịnh vượng như tâm nguyện của Bác Hồ kính yêu khi lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác sơ kết, tổng kết; biểu dương, khen thưởng việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng

Hàng năm, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tổ chức kiểm tra, giám sát việc quán triệt học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng. Qua đó, kịp thời phát hiện hạn chế, vướng mắc để khắc phục; biểu dương, phê bình, xử lý tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên trong việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng. Lấy kết quả thực hiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết là cơ sở quan trọng để kiểm điểm, đánh giá tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị hằng năm và trong cả nhiệm kỳ.

Các cấp ủy cần phân công đồng chí thường vụ, cấp ủy viên, cán bộ tuyên giáo theo dõi, kiểm tra, giám sát việc tổ chức quán triệt học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết của cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới.

Chú trọng và thực hiện có hiệu quả công tác sơ kết, tổng kết đánh giá và biểu dương, khen thưởng những cá nhân, địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt. Phê bình những cá nhân, địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện không tốt; kỷ luật, kiểm điểm những trường hợp làm sai, làm trái nghị quyết và các chương trình hành động.

Tóm lại, khi đất nước ta nói chung, tỉnh Thanh Hóa nói riêng đang chuyển sang giai đoạn cách mạng mới, cùng với thời cơ và thuận lợi, nhiệm vụ chính trị mới rất nặng nề, khó khăn và phức tạp, vì vậy nghị quyết của Đảng cũng ngày một nhiều. Cùng với sự vận động và phát triển của đất nước, nhiệm vụ xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa cũng không ngừng vận động, phát triển, điều đó đặt ra yêu cầu ngày càng cao hơn về tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng ở Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa để “phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại” như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Trịnh Trọng Nam - Lê Xuân Giang

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa

Tài liệu tham khảo

  1. 1. Báo cáo số 427-BC/TU, ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Tỉnh ủy Thanh Hóa về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

  2. 2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, H. 2016.

  3. 3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, Nxb CTQG, H. 2021.

  4. 4. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 2, Nxb CTQG, H. 2021.

  5. 5. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Tập 67, Nxb CTQG, H. 2018.

  6. 6. Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa: Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, TH. 2015.

  7. 7. Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa: Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, TH. 2020.

  8. 8. Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2011.


Trịnh Trọng Nam - Lê Xuân Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]