(Baothanhhoa.vn) - Để tổ chức cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm và triển khai thực hiện các nhiệm vụ của năm 2019 đạt kết quả cao, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 17-CT/TU về tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - 2019.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqtc+G6uWXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bquLnThurThu6nhu5PEkeG6qcOVc+G7pWXhurRzw7llw7XhuqhmZeG7jmbhu7FlLnNC4bqg4buxcmXhurjhuqxlLuG7peG7sXNl4bqow4pl4bq44bujZeG6tOG7uWXDtXNDw7Vl4buR4buv4buxZS7hu53hurRl4buwcsOCw4rhu5vhu7Fl4buRZ+G7sWXGr+G7gmVT4bqidGXigJNl4bq7w6nhurnhu4Xhuq0vc+G6ueG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bquU+G7k2bDtMSR4bqp4buQ4buhZeG6tOG7uWXDtXNDw7Vlw7Vz4butZeG7sXNt4buxZcO0beG7sWXDtWfDtWXDtG3hu7Fl4bq04bu3w7Vl4bq04bq24but4buxcmXhurThu6Xhu7FzZeG7keG7r+G7sWUu4bud4bq0ZeG7sHLDgsOK4bub4buxZeG7kWfhu7Flxq/hu4JlU+G6onRl4bux4buL4burZeG6u8Op4bq54buFZeG6uMOCdGXhurRCw4F04bqzZWbhu7Fl4bq04butaOG7seG6s2Xhu6lo4buxc2Xhu6tp4buxc+G6s2XhurR04bud4bq0ZcawdOG7n+G7q2XhurhoZeG6tOG6tnThu6Hhu7FlxrBzZnRl4bq0c8SQw7Vlc3Thu5/hu7Flw7Vnw7Vl4buxc3Thu5/hu6tl4bq44bqsZcO14bqoZmXhu7Hhu4vhu6tl4bq7w6nhurnhu4Vl4buRaeG6tGXGsOG7neG6tGXhurDDgsOtZcO1ZuG7reG6s2Xhu45m4buxZS5zQuG6oOG7sXJl4bq44bqsZS7hu6Xhu7FzZeG6qMOKZeG7kcOsZeG7j2bhu7Flc2jhu7FzZcOVc+G7pWXhurRzw7ll4bqy4buzZeG6ueG7hy3DlS4vLiFl4bq44bujZeG6tOG7uWXDtXNDw7Vl4buR4buv4buxZS7hu53hurRl4buwcsOCw4rhu5vhu7Fl4buRZ+G7sWXGr+G7gmVT4bqidGUtZeG6u8Op4bq54buF4bq14bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bquw5Xhu5Phu7HhurThu5PhurbEkeG6qeG6rXThu6tyZeG6suG6tMOK4bup4buTw6DEkeG6unTDtOG6tHPhurFl4buBw6nDqeG6ruG6vOG6t2Vz4buTdHJz4bq04bqxZcOq4bq/w6nhuq7hurzhurfEkWXhurLhurbDtcOgxJEvL8O1w7Thu7HhurXhu49m4but4bq0c2bhu7Fzc+G7rWbhurXhurjhu7Evw7Thu5PhurLGsOG6tOG7reG6ri/hu7Hhu5PhurrhurIv4bq54buFw6nhursv4bq5w6nhur/DtOG6u+G6ucOp4bq/w6rhur/hu4PhurThu4Phurvhu4fhu6nhurnhurXFqeG6rnLEkWVm4bup4bq0w6DEkcOVc+G7pWXhurRzw7llw7XhuqhmZeG7jmbhu7FlLnNC4bqg4buxcmXhurjhuqxlLuG7peG7sXNl4bqow4pl4bq44bujZeG6tOG7uWXDtXNDw7Vl4buR4buv4buxZS7hu53hurRl4buwcsOCw4rhu5vhu7Fl4buRZ+G7sWXGr+G7gmVT4bqidGXigJNl4bq7w6nhurnhu4XEkWUv4bqp4bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bquw5Vm4bqu4bq0dOG7reG7scSR4bqpw43hu7FzZeG7q3Thu7FzZXN3ZuG6teG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6ruG7juG7rcO0w4rEkeG6qcOV4bqsZeG6tHPhu6HhurNl4buOZuG7sWUuc0LhuqDhu7FyZeG6uOG6rGUu4bul4buxc2XhuqjDimXDiuG7m8OCZcO1b8OCZcO1Z8O1ZcO1buG6rmXhuqjDimXhu5HDreG7sXLhurNlw7VzdeG7sXNl4bqww4LDiuG7o+G7seG6s2XhurTDs+G6rmXhurRz4buhZeG7qcOs4buxc2Xhu5Fp4butZeG6uGhl4buxckLhuqB0ZeG7kUPhu7FyZeG7kW/DgmXDtWfDtWXDtcOBZeG6sMOCZuG7seG6s2Xhu5HDgeG7sWXhurjDuWXhuq5zw610ZeG6tHXDtXNlw7XEkMO14bqzZeG6sm3DgmXhurJn4bq0ZeG7qcOs4buxc2Xhu5Fp4but4bqzZcO1c+G7pWXhu5Fp4but4bqzZeG7kXThu6PDgmVzaOG7sXNl4bq04bq2dOG7oeG7sWXGsHNmdGXGsHNmdGXhurRzxJDDtWVzdOG7n+G7sWXDtWfDtWXhu7FzdOG7n+G7q2Xhurjhuqxlw7XhuqhmZeG7sXJo4buxc+G6s2Xhu5HDuWZl4bquc0LDgeG7sXLhurNl4buRw4Hhu7Fl4bq4w7ll4buxcmbDimXhurREZeG7sXPDieG7sXJl4buxcmjDimXhu5Fvw4Jl4bux4buL4burZeG7q8OAdOG6t2Xhu5Hhu7Xhu7FyZeG6tHPhuqB0ZeG6tHThu53huq5l4bq04bqsw7Vl4bq0c8SQw7Vlc3Thu5/hu7Fl4buxcnN04bub4burZeG6tOG6pMO14bqzZeG6sMOCw4rhu53hurRl4bupdOG7n+G6tGXDtWfDtWXhu6vhuqzDtWXhurR04bubw4LhurNl4buxc3Thu5/hu6tl4bq44bqs4bqzZXJ0w610ZeG6rnNn4bquZeG7sHJzw7ll4bqww4LDiuG7neG6tGXhurLhu7Nl4bq54bq5LeG7sDovLiFlw7XhuqhmZeG7jmbhu7Flw5VzbuG6rmVzaOG7sXNl4buQw63hu7FyZeG7j+G7t2XhurThu6Xhu7FzZeKAnDHhu6Nl4bquc0LDgeG7sXJlc0LDgOG7sXLhurNl4bur4bqsw7Vl4bq0dOG7m8OC4bqzZeG7sXN04buf4burZeG6uOG6rGXhu7Hhu4vhu6tl4bq7w6nhurnhu4XigJ1l4buRw6xl4buR4bujZeG6tmbhurVlLuG6tkLDgMO1ZeG7q+G7ieG6tGXhurTDs+G6rmXhurThurbDguG7sXJl4bupw6zhu7FzZeG7kWnhu63hurNlw7Vz4bulZeG7kWnhu61l4bq04bq2dOG7oeG7sWXGsHNmdGXGsOG7nWVz4butacO1c2XhurLDreG7sWXhurzDgm7hurRl4bq44bqsZcO1c3Thu5vhu6tl4bq8w4Jt4buxZeG6u8Op4bq54buFZeG6tOG6tuG7reG7sXJlxrBzw4Lhu7FyZeG6tHPhuqB0ZeG6uOG6rGXhurThu7PhurRl4buxc27hurRl4bq0c+G7k+G7rWXhu5HDueG7sXNlc0LDgOG7sXJl4bq0Z3Rlw7XDgWXDtW7DgmXhu7FyaOG7sXNl4buxw73hu7FyZeG7sXJzdOG7n+G6rmXDteG6qGZl4bq04bul4buxc+G6t2XDtXPhuqhl4buR4bu34buxcmXhuq5zduG7sXJlw7Vz4buz4buxcmXhurbhu5nhurRl4bq4aGXhuq5zduG7sXJlw7Vz4buz4buxcmXDtMO5w7VzZeG7j+G7n+G7sXNlw7Vz4butZeG7kWjhu7Fl4bq4w7PhurRl4buxw4LDvXThurNl4buRasO1ZeG7j3Thu5/hurRl4bupaGXDtMO5w7VzZeG7j+G7n+G7sXNl4bq04bq24bub4buxZeG7kWjhu7Fl4bup4bqi4buxZXN04buf4buxZeG7sWbDimXhu5Fm4buxcmXhurzDrcOKZeG6tmZlw4Nl4bur4bu34bq0ZeG6suG7s2Xhu5HDuWZl4bquc0LDgeG7sXJl4bq04bq24but4buxcmXhurThu6Xhu7Fz4bq3ZeG6tOG7uWXDtXNDw7Vl4bquc2fhurRl4buR4bu34buxcmXhurJtw4Jl4bq24bu34buxcmXhurhoZXPDgsOKZeG7keG7t+G7sXJl4bq04butaOG7sWXDtG3hu7Fl4bq0c2bhu6tlcnRmZXNCw4Phu7FyZUPhu7FyZS7hu53hurRl4bq04bq2w73hu7FyZcO1bcOK4bq14bq14bq14bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqp4buOZuG7sWUuc0LhuqDhu7FyZeG6uOG6rGUu4bul4buxc2XhuqjDimXDiuG7m8OCZcO1b8OCZcO1Z8O1ZcO1w4Fl4bqww4Jm4buxZeG7kMOt4buxcmXGsHPDveG7sXJl4bq04bu5ZcO1c0PDtWXhu5Hhu6/hu7Fl4bq0dOG7neG6rmXGsHNnw7VzZeG6tOG6tuG7reG7sXJlw7TDueG6rmXGsOG7gmXhu7F04buf4burZeG7g+G7hWXhu7Hhu4vhu6tl4buxcmjDimXhurRzaOG7sXNl4bupw7Phuq5l4buQw63hu7FyZeG6peG6vS3hurst4bq7w6nhurnhu4XhuqfhurVlw5Vnw7Vlw7XDgWXhurDDgmbhu7Fl4bq04bq24but4buxcmVz4bufZeG6tHPhu7Phu7FyZXNo4buxc2XDtXN14buxc+G6s2XhurLEkGXhu7Fyc3Thu5/huq5l4bqww4Jn4buxZeG6tOG6tnThu5/hurThurNl4bq0c8SQw7Vlc3Thu5/hu7Fl4buxcnN04bub4burZeG6uHThu5/DtWXGsHPDveG7sXJlw7Thuqbhu7FyZeG7sXJt4buxZeG6smfDtXNl4bq04bu5ZcO1c0PDtWXhu5F0ZeG6tHPhu4vhu6vhurNlw7Vz4bqkw7VlLuG7neG6tOG6s2XhurRq4buxcmXhurDDgmhl4buR4buzdGXhurjDgHRlw7Vnw7Vl4bupw6zhu7FzZeG7kWnhu61lw7XDgWXhurDDgmbhu7HhurNl4buRw4Hhu7Fl4bq4w7llw7Vnw7Vlw7Vu4bqu4bq3Zcawc8O94buxcmXhurJFZcO04bqs4buxcmXhuq5zQsOB4buxcmXhurR04buf4bux4bqzZeG6tGh0ZeG6ssOt4buxZcO1w73hu7FyZeG6uGjhu61lw7Vnw7Vlc+G7rWnhurRl4buR4bu34buxcmXhu6tm4buxcmXhurR14buxc2XDtWdl4buxc23hu7Fl4bq04bq24but4buxcmXDtMO54bquZS7hu53hurThurNl4bupcGVz4bu3dOG6t2XDtGjhu7FzZeG6tHPhuqB0ZXJ0ZuG7sWXhurRz4buL4burZXN4dGXDtWfDtWVydGZl4buRw7rhu7FzZcO1c3Xhu7FzZeG6smfDtXPhurNlc+G7t2Xhu7Fyc8Oo4but4bqzZXJ0ZmXhu5HDuuG7sXNl4buPw7llw63hu7FzZXNCw4Phu7FyZeG7j8ODdGXhurRzdOG7m+G7sWXhurRmdOG6s2Xhu6nhuqpl4bup4bqs4bq04bq14bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqp4buOZuG7sWXDtWfhu7Fl4bqyxJBl4buRw63hu7FyZSHhu47hu7DDlGXhurThu6Xhu7FzZeG7qcOs4buxc2Xhu5Fp4butZSHhu47hu7DDlGXhurThu6Xhu7FzZcO1c+G7pWXhu5Fp4butZcO1Z8O1ZeG7sXJo4buxc2XDtXNDw7Vl4bux4buL4buxcmXhurhoZSHhu47hu7DDlGXDtWfDtWVzw4LDiuG7n+G7seG6s2XhurRzw7ll4bq8w6zhurNl4bq0c2jhu7FzZeG6rnPhu7Nl4bq04bq2dOG7oeG7sWXGsHNmdGXhu5Hhu7Xhu7FyZeG7j+G7t+G6s2VzdOG7n8OCZeG6sMOCw61lw7Vz4bulZeG6tHPDuWXDteG6qGZlLnPhuqhl4bq0QsOA4buxcmXDlXN14buxc2Xhuq5z4bqoZeG6uOG7o2XhurThu4vhu7FyZcO1QuG6oOG7sXJlw7Vnw7Vl4buPdOG7n+G7sWXhuq5zZ+G6rmXhu4/DreG7rWXhu5HDreG7q2Xhu5Hhu6/hu7FlLuG7neG6tGXhu7Byw4LDiuG7m+G7sWXhu5Fn4buxZcav4buCZVPhuqJ0ZeG6u8Op4bq54buFZeG6uMOCdGXhurRCw4F04bqzZeG7qWjhu7FzZeG7q2nhu7Fz4bqzZWbhu7Fl4bq04butaOG7seG6s2XhurR04bud4bq0ZcawdOG7n+G7q+G6t2XhurThu4vhu7FyZcO1QuG6oOG7sXJl4bqww4LDreG7sWXhu6nhur5l4bq0c8O5ZeG6tOG6tkLhuqDhu7Fy4bqzZeG7kcOt4burZeG7j8Ot4butZcO1beG7sWXhu5Hhu7N0ZcO1w4Lhu7FyZcO1b8OC4bqzZeG7j8O64buxc2Xhu7nhu7Fl4bq0c8O5ZeG6tOG6tkLhuqDhu7FyZXNo4buxcmVz4buvZmXhurThurbhu63hu7FyZcO0w7nhuq5lLuG7neG6tOG6t2XDtXPhuqhl4buR4bu34buxcmXDtcO94buxcmXhurRnw7Vlw4pl4bq04budZcO0xJBl4bquc3bhu7Fy4bqzZcawc2fhu6tlw7Vzw4lmZeG7j+G7n+G7sXNl4buR4buhZeG7sXNt4buxZcO0beG7sWXDiuG7m+G7sWXhurRt4burZeG6uMOCdGUu4bud4bq04bqzZeG7keG7r+G7sWUzw4Jt4bux4bq1ZcOVw73hu7FyZWbhu7Fl4bq04bul4buxc+G6s2Xhu47hu7dlw5Vz4bulZXPDgsOKZTrDgm3hu7Fl4bqyxJBl4bq04bul4buxc+G6s2Xhu47hu7dlw5Vz4bulZXPDgsOKZeG7juG7t2Xhu5Hhu7d0ZeG7jnThu5vhu7Fl4bquc3bhu7FyZeG6tOG7peG7sXNlw7TDgsOKZeG6tOG6tsO6ZcO1c+G7nWXhu5Hhu7dl4bq04bq2xJDDtWXDtXPhu6Vlc8OCw4rhurNl4bqybOG7sWXhurJo4buxcmXDtXN04bud4buxZeG7kW7DguG6s2Xhu7Hhu4nhu6tlw7Vz4buJw7Vl4bq0w7rhu7FzZXPDuuG7sXNlZuG7sWXhu7F04buxc2XhurThurbDs+G6tGXhurTEkGXhurThurbhu5vhu7Fl4buRw7lmZeG7j2jhu7HhurNl4bq04bu5ZcO1c0PDtWXDtWfDtWXhu5HhuqLhurRlw7Vm4butZeG7kXThu6Hhu6tl4bq0buG7sWXDtcO94buxcuG6s2XhurThurbDgsOKZeG6sMOC4buZ4bq0ZeG6tOG7t3Rl4bquc2nhu6vhurNl4buxc27hurRl4bupaGXhurThu7d0ZeG6rnNp4burZcO14buvZeG6tOG7uWXDtXNDw7XhurNl4bq04bu3dGXhuq5zaeG7q2Xhu7Fyw4LDimVzdOG7oeG7q2XhurJFZcO04bqs4buxcmXhurjhuqplxrBzdeG6s2Vzw4Lhu7FyZcawc3XhurVl4buwcmjhu7FzZVJ0ZuG7rWXhurRzw73hu7FyZeKAk2Uxw7Phu7Fl4bq0w610ZeG6tOG7i+G7sXJlw7VC4bqg4buxcmXDtWfDtWXhuq5zQsOB4buxcmXhurR04buf4buxZeG7keG7oWXhuq5z4bqsw7Vl4bq44bqsZeG7keG6qGXhu7Fzw4Jlw7Vvw4Jl4buRdGXhu6lpdGXDteG6qGZl4buxc23hu7Flw7Rt4buxZeG6uGhl4bq4w7Phu7Flw7Vzw4LDiuG7oeG7sWVzaOG7sXJlc+G7r2Zl4bq04bq24but4buxcmXDtMO54bquZS7hu53hurThurXhuq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq7hu47hu63DtMOKxJHhuqku4bq24but4buxcmXhu7Fzw4nhu7FyZeG7sXJow4pl4buxcnPhu6VlLuG7neG6tGXhu7Byw4LDiuG7m+G7sWXhu5Fn4bux4bqzZcO1Z8O1ZcO1w4Fl4bqww4Jm4bux4bqzZeG7kcOB4buxZeG6uMO5ZeG6rnPDrXRl4buP4buzZeG6tOG6tnXhurNl4bquc23hu7Flw7XDveG7sXJl4bupw6zhu7FzZeG7kWnhu63hurNlw7Vn4buxZeG7j+G7t+G6s2Xhu7FzbeG7sWXhurh04bub4buxZeG7qWjhu6tl4buxc3Thu5/hu6tl4bq44bqsZeG6tOG6tsSQw7Vl4buR4buhZeG6tHThu53huq5l4buxc8Oz4bux4bqzZXJ0w610ZeG6sMOCw4rhu53hurRlxrDDueG6rmXhurRz4bqgdGXhu6t3dGXDtcO94buxcmXhurh04bufw7XhurNl4buRw63hu6tl4buPw63hu61l4burd3Rlc+G7rWnhurRl4buR4bu34buxcmXhurThurbhu5vhu7Fl4bq0buG6tGXDtcOtZcO1Z8O1ZeG7sXJo4buxc+G6s2Xhu6nhu6fhu7FzZeG6uMSQw7XhurNlw4Nlw7Vnw7Vl4buRw7lmZeG6rnNCw4Hhu7Fy4bqzZeG7kcOB4buxZeG6uMO5ZeG7kULhuqLDtWXDtHRw4buxZeG6tmZl4bq0c8O94buxcmXhurLDguG7s+G6tOG6tWXhu7ByZsOKZeG6smbDgmXGsOG7gGXhu7Fyc+G7pWUu4bud4bq0ZeG7sHLDgsOK4bub4buxZeG7kWfhu7HhurNlw4rhu5vDgmXDtW/DgmXDtWfDtWXhu7FyaOG7sXPhurNl4buRw7lmZeG6rnNCw4Hhu7Fy4bqzZcO1w4Fl4bqww4Jm4bux4bqzZeG7kcOB4buxZeG6uMO5ZeG6rnPDrXRl4buP4buJ4bq0ZeG6tGbDimXhurho4butZeG7qWjhu6tl4bq4dOG7n8O14bqzZeG7kUJmZeG7q3d0ZcO1w73hu7FyZeG6uHThu5/DteG6s2Vz4butaeG6tGXhu5Hhu7fhu7FyZcO14bqoZmXDtcOBZeG6sMOCZuG7seG6s2Xhu5HDgeG7sWXhurjDuWXhurThurbDg2Xhu6lpdGXhu4/DuuG7sXNl4bq0c0LhuqDhu7FyZeG6tERl4buxc8OJ4buxcmXhu7FyaMOKZeG7kW/DgmXhu7Hhu4vhu6tl4burw4B04bq14bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bquRsOC4bq0c+G7reG6tsSR4bqp4buO4buQLuG6rS/huq7huqk=

BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]