(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua huyện Cẩm Thủy đã tập trung chỉ đạo các ngành, đoàn thể tích cực triển khai nhiều giải pháp, chính sách hỗ trợ người dân, tạo điều kiện cho bà con phát huy tính tự chủ, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w6Phu5fhuqfDompyw6lBQTLhurXhu7UjxqHDgXJt4bq1xIPhu5bDgOG6qsO0dMOiSuG7i3PDoiPhu5fEguG6qsOidOG7r8OicuG6tGrDouG6qMO6w6nDomzDusahYcOi4buVxqHDqnPDonThu5Xhu5fDqHXDoy/hu5fhuqfEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu14buWbcOpa+G6tcSDVOG7l+G6pHThu5XDonThu4Fzw6Lhu7fDgMOpw6Lhu5fDgOG6qsO0dMOiSuG7i3PDoiPhu5fEguG6qsOibOG6v8Oiw4HDrOG7tcOiw4Hhu7nDgHThu5XDomrhu5fhu5/Domzhur11w6Jq4bq5asOidOG7leG6u3Thu5dhw6JsdeG6u3TDosOB4buX4buRw6LDgeG7m2rhu5fDomrhurRqw6LDgeG7ucah4buRdMOiceG7l8OpxqHDonThu5fGocO1w4DDouG7lcahw6rGocOi4bu14buX4bq54bu1YcOiauG7l+G7m3Thu5fDokHhurlq4buXw6Lhu5fhu6/DosOB4bu5ecOidOG7leG6sHjGocOia2h0YcOiw4Hhur11w6JsxqHDtcOAw6JxxqHDtHTDomrhu5d1w6LEqeG6u8OianV0w6Lhu7Xhu5fhurnDgcOi4buXw4DhuqrDosOB4bubdOG7l8Oiw4HhurTDomrhu5fEgmHDosOB4bqydOG7lcOixKnhurB3asOi4bqm4bqwdnTDonLhu410w6LDgeG7l3XhurnDgcOidOG7leG7l8OodcOixKnDtXTDouG6puG6pHThu5XDocOjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7XEqHVr4bqqw6Lhu7VKbXTDgW3hu7nhurXEg8OjxqFz4buVw6JqcsOpQUEy4bq1xqFKbXTDgW3hu7nhurXDokHDgeG6qnJtMuG6teG6rMaha8OB4buXOMOiY+G6peG6peG7teG6qDnDouG7l23GoeG7leG7l8OBOMOi4bqr4bql4bql4bu14bqoOeG6tcOiQeG7uWoy4bq1Ly9qa3TDocSpw6l1w4Hhu5fDqXThu5fhu5d1w6nDoeG6pnQva21BccOBdeG7tS90beG6rEEv4bqnZeG6peG6rS/huqdkZGvhuq3huqXEkeG6p+G6qWLEkcOBxJHhuqXhuq1kYnLhuqXDoXDhu7Xhu5U34bu5MmJj4bqp4bq1w6LDqXLDgTLhurXhu5bDgOG6qsO0dMOiSuG7i3PDoiPhu5fEguG6qsOidOG7r8OicuG6tGrDouG6qMO6w6nDomzDusahYcOi4buVxqHDqnPDonThu5Xhu5fDqHXhurXDoi/Eg8OjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7VKw6nhu7XDgcahdXThurXEg1PGsMOi4buX4buddOG7l8OidMOAxrDGocOiw4Hhu5fhu6fDomrhu5d1w6Lhu5fGocO0w4DDouG7t8OAw6rDonHGoXThu5fDosOB4buPw6Jqw6l1w6LDgeG6vcahw6Lhuqjhur/Dokrhu4tzw6JAdnTDocOjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7XEqHVr4bqq4bq1xIPhu5bhu4N04buVw6J04buBc2HDouG7l8OA4bqqw7R0w6Js4bq/w6Jq4buX4bufw6Js4bq9dcOiw4Hhu63Domrhu5fhurZqw6LDgeG7l+G6tGrDouG7l8ahw7R0w6LhuqbGocO0asOi4bu54bq7w6JBdeG6ucOBw6Lhu5fhu7HDonThu5Xhu5fDqHVhw6Lhu5fhu7HDomrDrHTDonThu5Xhu5fDqHXDouG7teG7l2h0w6LDgeG7m2rhu5fDonThu5XDgOG6quG7jXTDonThu5dodMOidOG7leG7l8OodcOibOG7kcOibOG6sMOpw6Lhu7nDqcOidOG7l+G6pHThu5XDouG7lcahw6rGocOi4bu14buX4bq54bu1w6Jqw4PDosOB4buX4buRw6LDgXfGocOiw4HhurJ04buVw6Lhu5fhu7HDouG7lcahw6nDomzhu5104buXw6HDoiPhu7l1dOG7lcOibMO6YcOiw4HDrOG7tcOiw4Hhu7nDgHThu5XDouG6qGjhuqrDomvhurR04buVw6LhuqbhurvDosOB4buX4bq0asOi4buXxqHDtHTDouG6qcOibMO1w6Lhurl0w6Jsw7rDonLhurs4w6LigJxUaHThu5XDomrDqXXDouG7l8ahw7TDgMOi4bu3w4DDqsOiauG7l+G7gXTDonTDgMawxqHDonTGsHThu5XDouG7l+G7scOi4bqm4bq7w6LDqXTDosOBdeG6u3TDomvhu6Nq4buXw6LEqcO0dOG7l8Oi4buVxqHDqcahw6JsdeG6vXTDouG6reG6peG6p+G6q8Oi4oCTw6Lhuq3huqXhuq3huqXigJ1hw6LigJxKxIJ04buVw6Jq4bupYcOiauG7l8OA4bqq4buRdMOibOG7rcahw6Lhu5d14bq9w4HDomzhu7F04buVw6Lhu5YjPsOia+G7o2rhu5fDouG6psODw6J0xrB04buVw6J04buV4buXxqHDtOG7teKAncOi4bqm4bq7w6LigJzhu7Thu5fhurnDgcOiw4Hhu7nGoeG7kXTDomt1w6l04buXw6J04buV4buXxqHDtOG7tcOi4bqm4bqyw6nDouG6puG6u8OidOG7l+G7p8Oi4buVxqHDqcahw6JsdeG6vXTDouG6reG6peG6p2LDouKAk8Oi4bqt4bql4bqt4bql4oCdw6HDosSo4buNdMOiauG6vXThu5fDomzDumHDouG6qGjhuqrDomvhurR04buVYcOixKnDqXTDouG7l+G6u3Thu5fDomrhurlqw6Jx4buPw6Lhu5d14bq9auG7l8OibOG7i+G6qsOidOG7l8OpdOG7l8Oiw4HGoeG7j3TDomzhu7HDosOB4buX4bq0asOi4buXxqHDtHTDomrhu5fhurB2dOG7lcOiw4Hhu7nhu5104buXw6Lhu5XGocOqc8OidOG7leG7l8OodcOixKnDtXTDouG6puG6pHThu5XDocOiTOG7q3Thu5XDosOB4buXeMahYcOi4bqq4buNw4DDomrDrcOAw6Jq4bq5asOi4bqo4bq/YcOiw4Hhu5fhu6PDosOB4bu5aXTDosOBxqHhu490w6Lhu5fhurt04buXw6Js4bq5dOG7l8Oi4buVxqHhurlhw6Jx4buXw6p1w6JB4bq5w4HDonThu5fDgMOiasOtw4DDouG7l+G7r8Oiw4Hhu7l5w6JqxILDqcOiauG6uWrDouG7l+G7scOidOG7leG7l8OodWHDomrDrHTDonThu5Xhu5fDqHXDomrhuq504buVw6J04buX4bqww6Lhu7Xhu5dodMOicnXhur3GocOiauG6uWrDouG7l+G7scOidOG7leG7l8OodWHDosOB4bqyw6Jsw7rDomrDusOiauG6uWrDomrhu5fhu5t04buXw6JB4bq5auG7l8Oi4buX4buvw6LDgeG7uXnDokHhurnDgcOiw4Hhu5fhurRqYcOi4bu14buX4bqiw6Lhu5d54bu1YcOi4buXxqHDtMOAw6Lhu7fDgMOqw6HDokzhu6t04buVw6LDgeG7l3jGoWHDosOB4buBdOG7lcOiauG6sHh04buVw6LDgcOA4bqq4buNdMOiw4Hhu7nDgOG6qsO1dGHDouG6psOsdMOibOG7sXThu5XDonThu5dodMOia2h0w6LDgeG7l8Op4bqqw6Js4butxqHDonThu5fDrHTDosOB4buX4bq2amHDonHhu5d2xqHDomvDrOG6qsOiw4HGoXThu5fDosOB4buXw610w6Jq4buXxILDomzhu7F04buVYcOi4bqm4bqwdnTDonLhu410w6JqxILDqcOidOG7leG6sHjGocOidOG7leG7l8OodWHDosOBxqHhu4/hu7XDonThu5fDrHTDouG6puG6u8OiQcOCw6Jrw4N04buVw6Jqw7rDouG7l8ahw7TDgMOi4bu3w4DDqsOiauG7l+G7m3Thu5fDokHhurlq4buXYcOidOG7lcOA4burdMOicuG6tGrDouG7l+G7r8Oiw4Hhu7l5w6JqxILDqcOiVOG7l+G6u8OidOG6sHdqYcOiauG7sXThu5XDomzhu6t04buVw6Js4buRw6LDgeG7l3XhurnDgcOidOG7leG7l8OodcOixKnDtXTDouG6puG6pHThu5XDocOixKjhu410w6Jq4bq9dOG7l8OibMO6YcOi4buWw4DhuqrDtHTDosSC4bqqYcOiPcSoVEvDouG7l8OA4bqqw7R0w6Jq4bqudOG7lcOibOG6v8Oiw4HDrOG7tcOiw4Hhu7nDgHThu5XDonLhur904buXw6Js4bq9dWHDomrhu5fhu5/Domzhur11w6Lhu7fDgOG6quG7j8OBw6JyxqHDtMOBw6JqxrB04buVw6LDgeG6uWrDouG6qMO6w6nDomzDusahYcOi4buVxqHDqnPDonThu5Xhu5fDqHXDouG6oT5M4buUVOG6o8Ohw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tcSodWvhuqrhurXEg0rDg8Oiw4Hhu5fhu5Fhw6LDgeG6ssOidOG7gXPDouG6reG6peG6p2LDomzhu490w6J0w6nhuqphw6LDgXXhurt0w6Lhu5fDgOG6qsO0dMOibOG6v8OiauG7l8OA4bqq4buRdMOibOG7rcahw6Js4bqweWrDomLhuqnEkWFkw6Lhu5fDqcOibGnDgcOi4bqnw6LhuqbDg8OicuG6oMOpw6Jz4bqiw6nDokHDqXThu5XDosOB4bu54burdOG7lcOic+G7m8Opw6J04buVw4Dhuqrhu410w6JyxqHDtMOAYcOic+G7m8Opw6LDgeG7m3Nhw6Jz4bubw6nDom7hu7XDonThurB3amHDonThu5XGsMOicmnhuqrDouG7l+G6vcOBYcOidOG7lcaww6Jy4bq7c8Oiw4Hhu5fhurZqw6Lhu4F0w6Jq4buX4buBdMOidMOAxrDGoWHDompo4bqqw6JrdXThu5XDouG7ucahw7V04buVw6Js4buRw6Jy4bq7c8Oic8ah4buPdMOia3V04buVw6LhuqbhurvDosOB4bu54burdOG7lcOiamjhuqrDouG7lcOpxqHDonJp4bqqw6JBecahOcOiauG7l+G7n8OibOG6vXXDouG7teG7l+G6ucOBw6LDgeG7ucah4buRdMOiauG7l+G7gXTDonTDgMawxqHDosOB4buXbXXDouG7l+G6sHd04buVw6JBw6p0w6LhuqjDgGnDgcOi4buX4bq7dOG7lcOi4buXw7rDqWHDouG7teG7l+G6osOi4buXeeG7tcOi4bqmd8ahw6LDgeG6snThu5XDouG6puG6onThu5XDosOB4bu54buNdMOibOG7o8Opw6LEqeG6u3TDouG7l8OA4bqqw7R0YcOi4bu14buX4bq5w4HDosOB4bu5xqHhu5F0w6Jq4buX4buBdMOidMOAxrDGocOiw4Hhu7nDqXThu5XDosOB4bu54bq9xqFhw6Jx4buXw4Dhuqrhu490w6Jx4buX4bubauG7l8OiauG6uWrDouG7l+G7scOiasO6w6JsxqHDtcOAw6JxxqHDtHTDomzDrcOAw6LDgeG6sMOi4bqoaOG6qsOia+G6tHThu5XDomrhurlqw6LDgeG7ucOpdOG7lcOiw4Hhu7nhur3GocOiasO6w6Lhu7fDgOG6qsOic8aww6LhuqbhurLDqcOi4bqm4bq7w6Jyd3TDomzhu5HDosOB4buXw4DDouG7l+G6oMOBw6Jyw6l1w6Js4buxdOG7lcOiw4Hhur3GocOiauG7l+G7r2HDosOB4bq9dcOi4bqmxqHDtGrDonLhurtzw6Lhu610w6Js4bujdOG7l2HDouG7l8OA4bqqw7R0w6Js4bq/w6LDgcOs4bu1w6LDgeG7ucOAdOG7lcOiauG7l+G7n8OibOG6vXXDouG6qGjhuqrDomvhurR04buVw6Jlw6LDgeG7ucOpdOG7lcOiw4Hhu7nhur3GocOiauG7l+G7gXTDonTDgMawxqHDosOBw6zhu7XDosOB4bu5w4B04buVw6LhuqZ3xqHDouG7t8OA4bqqw6JzxrDDosOB4bqyw6Ji4bql4bqlw6Js4buPdMOiY+G6peG6pcOianV0w6JyeXQvcuG6tsOpYcOibOG7q3Thu5XDosOB4buXeMahw6Js4bqww6nDonPhu7HDgcOiw4Hhu7nDqXThu5XDosOB4bu54bq9xqHDouG7t8OA4bqqw6JzxrDDomXhuqXhuqXDomp1dMOi4bqm4bq7dcOiQcOqdMOi4bqow4Bpw4Fhw6JzxrDDouG7l+G7nXThu5fDomrhu5fhu4F0w6J0w4DGsMahw6LEqcO5w6Jq4bq5xqHDonTDtXTDosOB4buXw4PDosOBxqF04buXw6J04buXaHTDosOB4bq9dcOi4bqhxKjEqMSo4bqjw6LDgeG6vcahw6Lhuqjhur/Dokrhu4tzw6Ij4bqgYcOiw4Hhur11w6LhuqbGocO0asOicuG6u3PDomrhu5d1w6J04buV4bqweMahw6JraHRhw6LDgeG7gXThu5XDosOB4buXw4DDonThu5fDrOG7tWHDouG7lcO64bu1w6Lhu7Xhu5fDrXTDouG7lcahw6pzw6J04buV4buXw6h1w6LEqcO1dMOi4bqm4bqkdOG7lcOhw6HDocOjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7XEqHVr4bqq4bq1xINU4buXeMOiw4Hhu5fhurRqw6Lhu5fGocO0dMOidOG7l8ahw7XDgMOi4buVxqHDqsahw6Lhu7Xhu5fhurnhu7XDomzhu6t04buVw6LEqeG7sWHDosOB4buXw4DDonThu5fDrOG7tcOixKnhu5104buXw6Lhu7fDgGh0w6Jsw63DgMOidOG7leG6sHjGocOidOG7leG6u+G6qsOiauG6u3Thu5XDomzhurB5asOidGh04buVw6Jy4buNdMOi4bqhw4HhurLDouG6reG6p2HhuqnDosOB4bu5xqHDtMOAw6Js4burdOG7lcOidOG7gXPDouG6reG6peG6p+G6q8OicuG7jXTDouG6qeG6qcOiw4Hhu7nGocO0w4DDomzhu6t04buVw6J04buBc8Oi4bqt4bql4bqnxJE5w6LDgcSQw6Jyw7TDouG7l+G7scOidOG7leG7l8OodcOi4buVxqHDqnPDosOB4bqyw6Lhuqfhuqlh4bqrNMOidOG7gXPDouG6reG6peG6p+G6q8Oi4bqow4Dhu6l04buVw6Jqw7l0w6JiYWLhuq00w6Jqw4Dhu6nGocOidOG7gXPDouG6reG6peG6p8SRw6LhuqHhuqfhuqkv4bqt4bqlw6Lhuqjhur9hw6LDgeG7l+G7o8Oiw4Hhu7lpdMOiasO6w6LDgcSQw6Jyw7TDouG7l+G7scOidOG7leG7l8OodcOia+G6sHfGocOiYjThuqPDocOhw6HDokzhu5HDomrDusOibOG6sHlqw6Jx4buPw4HDouG7t8OAw6rDosOB4bu54buNdGHDonLhurvDonThu5d4w6JB4bq0w6Lhuqbhurt1w6Jqw4Dhu7Fqw6LDgeG7m2rhu5fDomrhurRqw6JqxILDqcOiamnhu7XDosSC4bqqYcOiauG7l+G7m3Thu5fDouG7t8OA4bqqw7V0YcOixKnDqXRhw6J04buV4bq7dOG7l2HDomx14bq7dMOiw4Hhu5fhu5HDomzhu6PDqcOi4bu14buX4bqwdnThu5XDouG6puG6u8OiQeG6tMOibOG7q3Thu5XDosOB4buXw4DDrHTDomrEgsOpw6J04buV4bqweMahw6JraHTDocOiI+G7ueG7jXTDomp2w6JBw73Domzhurl04buXw6Lhu5XGoeG6ucOidOG7l+G6pHThu5XDonHhu4/DgcOi4bu3w4DDqsOibOG6vcOBw6Js4bqweWphw6J04buX4bqkdOG7lcOic+G7hcOBw6Jqw7l0w6LDgeG7q3TDosOB4bq9xqFhw6Lhu5fDgOG6qsO0dMOi4bqoaOG6qsOia+G6tHThu5XDomrhurlqw6Lhu5XGocOqxqHDouG7teG7l+G6ueG7tcOiasODw6LDgeG7l+G7kcOidOG7l+G7g3PDosOB4buX4bq0asOi4buXxqHDtHTDosOB4buX4buHdOG7lcOicnnGocOiauG6uWrDonPDg2rDosOBxqHhu43DgMOiccahdOG7l8Oiw4Hhu4/Doi3DouG6qOG6v8Oi4buX4buxxqHDonThu4Fzw6Lhuq3huqXhuqdlw6J0w7rGocOiauG7l8OAdOG7lWHDonPDg2rDosOBxqHhu43DgMOi4buVxqHDqnPDonThu5Xhu5fDqHXDosSpw7V0w6LhuqbhuqR04buVw6J0w7rGocOi4bu5xqHhu4104buVw6HDoiPhu7l1dOG7lcOibMO6w6LDgcOs4bu1w6LDgeG7ucOAdOG7lcOi4bqm4bq7dcOidOG7l+G6pHThu5XDonThu7HGocOia8OAdOG7lcOidOG7l+G6sDjDoiPGoeG7j+G7tcOiw4HDg2rDomrhu5fDgOG6quG7kXTDomzhu63GocOianbDomppw4DDompo4bqqw6LDgeG7ueG7q3Thu5Vhw6LhuqbDrMOBw6J0w4DGsMahw6Jqw7rDouG7lcah4bq5w6LDgeG7ueG7o8OiccahdOG7l8Oiw4Hhu4/DomrDqXU5w6Jx4buXw4Dhuqrhu490w6Jx4buX4bubauG7l8OiauG6uWrDosOB4buX4bq7dOG7l8Oi4bu14buXw610w6JxxqF04buXw6LDgeG7j8Oi4bu14buX4bq5w4HDosOB4bu5xqHhu5F0w6LDgeG7l+G6sHZ04buVw6Jz4bq9xqFhw6Jr4bujauG7l8Oi4bqmw4M5w6LDgeG6vXXDomzGocO1w4DDonHGocO0dMOiw4Hhu5fDgMOsdMOicnnGocOiauG7l3XDouG6psahw7Rqw6LDgeG7l8OAw6Jzw4DDqWHDosOBxqHhu43DgMOiw4Hhu5fDg8OiQcOqdMOi4bu14buX4buLc8OidMawdOG7lcOiQcOqdMOiw4Hhu7nhu410w6Js4bujw6nDosSp4bq7dDnDomzhu4vhuqrDonPhur104buXw6LDgeG7l+G6tGrDouG7l8ahw7R0w6Jq4bq5asOia+G6tMOi4bq5dGHDomrGsHThu5XDosOB4bu54buddOG7l2HDouG7lcahw6rGocOidOG7lWh0w6Jq4bq5asOidOG7lcOA4burdMOi4bqm4bupdMOibMOtw4DDosOB4bqww6LhuqbhurvDosOB4buX4bq0asOi4buXxqHDtHTDosOB4bupw4HDomrGsHThu5XDosOB4bq5asOi4bu3w4DhuqrDouG7l3Xhur1q4buXOcOiw4HDrOG7tcOiw4Hhu7nDgHThu5XDomrhurlqw6J04buVw4Dhu6t0w6Jy4bq0asOiw4Hhu5fhurRqw6Lhu5fGocO0dMOiauG7l+G6sHZ04buVw6LDgeG7ueG7nXThu5fDouG6qGjhuqrDomvhurR04buVw6J0xrB04buVw6LDgeG7l8awdMOic3fGoTnDosOB4bu5xqHhu5F0w6Jx4buXw6nGocOiw4Hhu5fhurRqw6Lhu5fGocO0dMOi4buXxqHDtMOAw6Lhu7fDgMOqw6Jq4bq5asOiauG7l+G6sHZ04buVw6LDgeG7ueG7nXThu5dhw6Jr4bq0w6Lhurl0w6Lhu5fhu6/DosOB4bu5ecOidOG7leG6sHjGocOidOG7leG7l8OodcOi4bu14buX4bq5w4HDosOB4bu5xqHhu5F0w6JBw6p0w6LhuqjDgGnDgcOhw6HDocOjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7XEqHVr4bqq4bq1xINUw7rGocOi4bqmw7XDonHGoXThu5fDonThu5Xhu5fGocO0c8Oiw4Hhu7l1dOG7lcOiasawdOG7lcOiw4Hhurlqw6I+TOG7lFTDomrEgsOpw6Js4bujw6nDouG7teG7l+G6sHZ04buVw6LGsHThu5XDolThu5XDgOG6quG7k3TDouG7lsOqxqHDokBoc2HDoiPhu7nhurDDvXThu5XDouG7tOG7l8O5dOG7lcOiUsOpdcOibOG7sXThu5XDoi3DoiPhu5fhurB2dOG7lcOixKnGoXThu5fDouG6puG6u8OiPuG6v8Oi4buX4buxxqHDouG7l8OA4bqqw7R0w6Jq4buXdcOixKnGoeG7j8OBOMOixKjhu4N04buVw6J04buXxqHDtcOAw6Lhu5fhu5104buXw6LDgeG7l+G6tmrDonThu5fhurDDosOB4bq9dcOibMahw7XDgMOiccahw7R0w6Jq4buXdcOi4buX4buxw6J04buV4buXw6h1w6LhuqbhurvDomrDrHTDonThu5Xhu5fDqHXDomzhurB5asOiw4HGoeG7j+G7tcOiasOsdMOiauG6uWrDonThu5XDgOG7q3TDouG6puG7qXTDouG6psOp4bqqw6LDgeG6ssOiVOG7lWh0w6Lhu5fhurt04buVw6JK4buX4bubdOG7l8OiQeG6uWrhu5fDouG6qOG6v8Oi4buX4buxxqHDomzhu5HDouG7teG7l+G6ucOBw6LDgeG7ucah4buRdMOiccahdOG7l8Oiw4Hhu485w6LDgeG7rcOiauG7l+G6tmrDouG7t8OAw6p0w6JyQmHDouG7l+G6sHd04buVw6Jr4buJdMOiQcOCw6Jrw4N04buVw6J04buVw4Dhu6t0w6Lhuqbhu6l0YcOi4buVxqHhurlzw6JB4bq5w4HDokHDgsOia8ODdOG7lcOi4bqm4bupdMOi4bqmw6nhuqrDosOB4buXxrB04buVw6Lhu7fDgMOpw6Jq4bq5asOi4buX4buxxqFhw6JsdeG6u3TDosOB4buX4buRw6Js4bq/w6Lhu5XDuuG7tcOi4bu14buXw610w6Lhu5XGoeG6oOG7tcOiauG6uWrDouG7l+G7scOidOG7leG7l8OodWHDomrDrHTDonThu5Xhu5fDqHVhw6Lhu5XGocOpw6Js4buddOG7l8OiauG7l+G7m3Thu5fDokHhurlq4buXw6Js4bqweWrDouG6psOp4bqqw6Lhuqbhu6l0w6LhuqbhurvDokHDgsOia8ODdOG7lcOi4bqm4bupdMOi4buXxqHDtMOAw6Lhu7fDgMOqYcOiw4Hhu4F04buVw6LDgeG7l8OAw6J04buXw6zhu7XDomzhurl04buVw6Jx4buRw6HDokrhuqJ04buVw6LhuqZ3xqHDouG6psahw7Rqw6LDgcah4buP4bu1w6Jqw6x0w6Jq4bq5asOidOG7lcOA4burdMOi4bqm4bupdMOi4bqww4DDomzhur/GoWHDosOB4buXxrB04buVw6Lhu7fDgMOpw6Jq4bq5asOiauG7l+G7m3Thu5fDokHhurlq4buXw6Lhu5fhu6/DosOB4bu5ecOi4buX4buxw6J04buV4buXw6h1w6LhuqbDtcOi4bqoaOG6qsOia+G6tHThu5XDonThu5fhurvDosO9w6Lhu7Xhu5fDuXThu5Vhw6LDgeG7ueG6uXThu5fDosSp4bq/dWHDonLDg8OBw6LDgeG7l211w6Lhu7bDgOG6quG7j8OBw6Js4bujdOG7l8OiQeG7qcOi4bqrxJEv4bqt4bql4bqn4bqrL+G7tkwtIyPhu5XDomrEgsOpw6Ij4buXxILDosOB4bqwd3Thu5XDokrhu5fhu5t04buXw6Lhu7Xhu5fEgjnDouG7l+G7r8Oiw4Hhu7l5w6Js4bupxqHDouG6pnfGocOidOG7leG6sHjGocOiasO6w6JqxrB04buVw6LhuqZ3xqHDomrhurlq4buXw6Jz4bq9dOG7lcOiasO6w6Jx4buXw7rDonHhu5fhu4F0w6LhuqbDtcOidOG7l+G6u8Oiw73DosOB4buXbXXDouG7tsOA4bqq4buPw4HDomzhu6N04buXw6JB4bupw6Lhuq3huq0v4bqt4bql4bqn4bqpL+G7tkwtIyPhu5XDomrEgsOpw6Ij4buXxILDosOB4bqwd3Thu5XDokrhu5fhu5t04buXw6Lhu7Xhu5fEgjnDouG7l+G7r8Oiw4Hhu7l5w6J04buX4bq7w6LDvcOibOG7qcahw6LhuqZ3xqHDouG7l+G7scOidOG7leG7l8OodcOiw4Hhu5dtdcOiauG7l8OA4buLdMOidOG7leG7l8OodcOi4buVxqHDqcahw6JsdeG6vXTDouG6reG6peG6p+G6py3huq3huqXhuqdiw6LDgeG7l211w6Lhu7bDgOG6quG7j8OBw6Js4bujdOG7l8OiQeG7qcOi4bqp4bqpL+G6reG6peG6p2Iv4bu2TC0jI+G7lcOiasSCw6nDoiPhu5fEgsOiw4HhurB3dOG7lcOiSuG7l+G7m3Thu5fDouG7teG7l8SCYcOibOG6v8Oi4bqm4bq7w6Jsw6l04buVw6Lhu5fhu6/DosOB4bu5ecOi4bqoaOG6qsOic3fGocOi4bqm4bq7w6JBw4LDqcOiauG7l+G6pMOpw6Js4bqweWrDosOB4bu54buNdMOi4bqnw6Hhuq3huqXhuqXDouG7l+G7sWHDosOB4bqydOG7lcOixKnhurB3asOi4buVxqHhuqDhu7XDonThu5XhurB4xqHDonThu5Xhu5fDqHVhw6Lhu5XGocOpw6Js4buddOG7l8OiauG7l+G7m3Thu5fDokHhurlq4buXw6Lhu610w6Js4bujdOG7l8OibHjGocOiQeG7qXThu5XDokHGoXThu5fDouG7l3Xhur3DgWHDosOpdMOiw4Foc8OiQcOqdMOi4bqow4Bpw4Fhw6Lhu7Xhu5fhurnDgcOiw4Hhu7nGoeG7kXTDonHGoXThu5fDosOB4buPw6HDolThu5V14bq7xqHDouG7ucOpYcOi4buXw4DhuqrDtHTDomrDuXTDouG7t8OAw6l0w6LDgWhzw6LDgeG7l+G6tGrDouG7l8ahw7R0w6Jq4bq5asOiauG7l+G7m3Thu5fDokHhurlq4buXw6LDqXTDokHGoXThu5fDouG6qOG6v8Oi4buX4buxxqFhw6Lhu5XGocOqxqHDouG7t8OA4bqq4buPw4HDonHhu6Phu7XDosOB4buXeMahw6Jq4buX4buPw6Js4buxw6LDgeG7uXnDompp4bu1w6Jq4buXdcOiw4Hhu7nDs8OibXPDonPhu6vDomrGsMahYcOidOG7leG6sHjGocOiw4Hhurt0w6LDgcOsw4Fhw6J04buV4bqweMahw6Lhu5XGoeG6u8OidG11w6JsdnRhw6Jq4buXxqHDosOB4bu5w6rDosOB4bu5ecOiamnhu7XDouG6puG6u8OiauG7l+G7j8OibOG7scOixKnDqnXDouG7l8ah4buRc8Oi4bqo4bq/w6Lhu5fhu7HGocOibMOt4bqqw6JsxILDomrhu5d1w6Jq4bq5asOibOG7qcahw6LDgeG6sHl04buVw6LEqcOqdcOiw4Hhu7l5w6Lhuqjhur/DouG7l+G7scahOcOiw4HDrOG7tcOiw4Hhu7nDgHThu5XDonThu5XDgOG7q3TDonLhurRqw6Jsw63DgMOiw4HhurDDomp2w6JBw73DouG7l+G6vcOiw4HDrXThu5Vhw6Lhu5fDtMOiw4Hhu5fhu6l04buVw6Js4bqweHThu5XDouG7lcahw6l1w6LDgeG7l8awdOG7lcOidMawdOG7lcOiw4Hhu5fGsHTDouG7leG7h3TDouG6pnfGocOi4bqmxqHDtGrDouG6qGjhuqrDomvhurR04buVw6J0xrB04buVw6LDgeG7l8awdMOic3fGocOhw6JM4buPdMOidMOp4bqqw6JqdsOixKnDqnTDomrhurlqw6LDgcOA4bqq4buPdMOibOG6sHh04buVw6Jsw7XDgMOibOG6sHlqw6LEqeG7jcOiw4HGsHThu5XDouG7l8O6w6nDonThu5fhu4Nzw6Lhu7Xhu5fDg2rDouG6psODw6J04buXaHTDomtodMOibMahw6Jy4bq9xqHDouG6puG6u8OiQcOqdMOi4bqow4Bpw4HDosOB4buXw4DDrHTDosOBxqHDtHTDouG7l3Z0w6HDolThu5V14bq7xqHDouG6psahw7Rqw6LDgeG7ucah4buRdMOiceG7l8OpxqHDosOB4buX4bq0asOi4buXxqHDtHTDomzhu6t04buVw6LEqeG7scOiauG6uWrDouG7lcahw6rGocOi4bu14buX4bq54bu1w6LDgeG7l+G7ncOi4buX4bq7dOG7lcOidOG7gXNhw6Lhu5fDgOG6qsO0dMOiSuG7i3PDoiPhu5fEguG6qsOibMO1w4DDosOB4butw6Jq4buX4bq2asOiauG6uWrDomx5w4HDonHGoeG7kXPDosOB4bu5w6lhw6Lhu5XGoeG6uXPDokHhurnDgWHDomzhurl04buXw6Lhu5XGoeG6ucOi4bqmxqHDtGrDosOB4butw6Jq4buX4bq2asOiw4Hhu5fhurRqw6Lhu5fGocO0dMOiSuG7l+G6sHZ04buVw6LDgeG7ueG7nXThu5fDolPDg2rDosOBxqHhu43DgMOi4bu3w4Dhu6lqw6Lhu5XGocOpw6LhuqbDtcOiPkzhu5RUw6LDgeG6vcahw6Jq4bq5asOi4bqo4bq/YcOiw4Hhu5fhu6PDosOB4bu5aXQ5w6Js4bupxqHDosOB4buXdeG6vcahw6LDgeG7ueG6tGrDosOBxqHhu4/hu7XDouG6pnfGocOidOG7leG6sHjGocOidOG7leG7l8OodcOibOG7kcOidOG7h3PDosSp4buHw4HDosOBaHPDosOB4bqwYcOidOG7lcOA4bqqw7R0w6Lhuqbhu6V04buVw6JqxILDqcOi4buX4bulw6LDgeG7ueG7jXTDomp2w6JBw73DomzDusOiw4Hhu5fhurRqw6Lhu5fGocO0dMOiw4Hhu6nDgcOiauG6uWrDomrhu5fhu5t04buXw6JB4bq5auG7l8Oiw6l0w6JBxqF04buXw6Lhuqjhur/DouG7l+G7scahw6HDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1w4nDgMOB4buXdeG7ueG6tcSDxKjhurvGocOi4bqm4bq7w6LDqnThu5c4w6Ij4bu5w610w6Lhu5bhu4N04buVw6Mv4bu1xIM=

Bài Và Ảnh: Trần Hằng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]