(Baothanhhoa.vn) - Chiều 25-5, thí sinh dự thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lam Sơn năm học 2023-2024 đã đến các điểm thi làm thủ tục dự thi. Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết, số thí sinh đến làm thủ tục dự thi tại 2 điểm thi Trường THPT chuyên Lam Sơn và Trường THPT Đào Duy Từ (TP Thanh Hóa) là 1.430/1.562 thí sinh đăng ký dự thi, đạt tỷ lệ 91,54%.
Z+G7s2vEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8N+G7teG7hsOD4bun4buJaGfhu4Dhu4bhur7hurDhuq7DvWg34buMxKnDg3bEqeG7huG7s+G7t8Sp4buA4bu14bqu4buzxKnhu6Xhu63huq7EqcOD4buRxILEqeG7huG7s0jEqeG7hkfDusSpw7nhu4jEqeG7huG7s+G7tcSpS+G7keG6sMSpw4PEkOG6vMSpa2rEqTfhur7DjUXhuq7DvcSpN+G7sjM3xKnDuuG7s+G7gk7hu7Hhuq7EqSrDtcSCxKk2ROG6rsSp4bqu4buXxILEqeG7s+G6tMO6xKlsamxtLWxqbG7EqeG7peG7k+G7hsSp4buPa+G7gW9uw6lnL+G7gOG7huG6vuG6sOG6rsO9aGcv4buza2hn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vOG7suG7p8O1w7nhu4low5rhu7Phu7Xhu6/hu4LEqWxvLW/hu4HEqeG7huG7s+G7t8Sp4buA4bu14bqu4buzxKnDueG7iMSp4buG4buz4bu1xKlL4buR4bqwxKnDg8SQ4bq8xKlrasSpN+G6vsONReG6rsO9xKk34buyMzfEqcO64buz4buCTuG7seG6rsSpKsO1xILEqTZE4bquxKnhuq7hu5fEgsSp4buz4bq0w7rEqWxqbG0tbGpsbsSp4bul4buVxKnhu6Xhu63huq7EqcO6w7TDusSp4bul4bu1d8SCxKnhu4bhu7Phu7XEqcOD4buRxILEqeG7huG7s0jEqeG7hkfDusSpw7nhu4jEqeG7huG7s+G7teG7h8SpN+G7s+G6puG6rsO9xKnhu4bhu7Xhuq7EqeG7huG7isSpNuG6uMSpw53hu7XDtOG6sMSpw7lHw7rEqUvhu5HEqeG7pOG7keG6sMSp4buG4buT4bqwxKnhu4XDncOZ4bq74bukN2bEqcO64buz4bqwxKl14bu14but4buG4buBxKnhu4DhuqzEqeG7huG7s+G7t8Sp4buA4bu14bqu4buzxKnhu6Xhu63huq7EqcOD4buRxILEqeG7huG7s0jEqeG7hkfDusSpw7nhu4jEqeG7huG7s+G7tcSp4buG4buT4bu1xKlsxKnhu6Xhu7V3xILEqeG7huG7s+G7tcSpN+G6vsONReG6rsO9xKk34buyMzfEqcO64buz4buCTuG7seG6rsSpKsO1xILEqTZE4bquxKlL4buRxKk34bq+w41F4bquw73EqTfhu7IzN8Sp4buk4buR4bqwxKnDmeG7gk7EqTfhu4rEqeG7hTczxKk34buzw7Xhuq7hu7PEqeG7suG6tsO1ZsSpw4Phu5HEqWvhu4dubWova+G7h2/Ds2zEqeG7huG7s+G7t8Sp4buA4bu14bqu4buzxKnhu6Xhu5fhuq7DvcSp4bqiT8Spw7nhu4jEqeG7huG7s+G7teG7gcSp4bul4buT4buGxKnhu4bhu4zEqcODdsSp4buPa+G7gW9uw6nhu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vOG7suG7p8O1w7nhu4nEqeG7gOG7hk7Dg+G7p8SR4buJ4buG4bunTeG7hi3DtcOD4bu1w73huq7DqsSpw7rhu6fhuq7hu4bhu6fhur7hur/hu4loZ+G7tcSCw73EqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bu1w5rhu6fhuq7hu4bhu6fhur7EqcO54buG4buz4buCxIJ14buJxKnhu4Dhu4ZOw4Phu6fEkeG7iUzhu7XDueG7huG7s8OqxKnhu41qauG6vE3hur/EqeG7s+G7p+G7tcO94buz4buGw6rEqW5vauG6vE3hur/hu4nEqeG7gOG6vsO6xJHhu4kvL8O6w7nhuq7hu4d1w7XhurDhu4bhu7PDteG6ruG7s+G7s+G6sMO14buHS+G6ri/DueG7p+G7gOG6ouG7huG6sOG6vC/huq7hu6dM4buAL2xtbGsva8Ozw7PDuW5rw7Nra2vhu43hu4bDs8OybG9qw4Nq4buH4bqg4bq8w73hur3hur7EkcOzbuG7jeG7icSpw7XDg+G7hsSR4buJN+G7jMSpw4N2xKnhu4bhu7Phu7fEqeG7gOG7teG6ruG7s8Sp4bul4but4bquxKnDg+G7kcSCxKnhu4bhu7NIxKnhu4ZHw7rEqcO54buIxKnhu4bhu7Phu7XEqUvhu5HhurDEqcODxJDhurzEqWtqxKk34bq+w41F4bquw73EqTfhu7IzN8Spw7rhu7Phu4JO4bux4bquxKkqw7XEgsSpNkThuq7EqeG6ruG7l8SCxKnhu7PhurTDusSpbGpsbS1samxuxKnhu6Xhu5Phu4bEqeG7j2vhu4FvbsOp4buJxKlM4bu1w7nhu4bhu7PEkeG7ieG7jWpq4buJxKnhu7Phu6fhu7XDveG7s+G7hsSR4buJbm9q4buJxKkvaMOaw7TDusSp4buG4buz4bu3xKnhu4Dhu7Xhuq7hu7PEqeG7huG7ucSCxKnhuqLhu7Xhu63EgsSp4buG4buz4bqm4bquw73EqeG7huG7teG6rsSp4bul4buX4bquw73EqeG6ok/EqcO54buIxKnhu4bhu7Phu7Xhu4fEqWcv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWhn4bu1xILDvcSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhu7XDmuG7p+G6ruG7huG7p+G6vuG7icSp4buA4buGTsOD4bunxJHhu4lM4bu1w7nhu4bhu7PDqsSp4buNamrhurxN4bq/xKnhu7Phu6fhu7XDveG7s+G7hsOqxKlvbW7hurxN4bq/4buJxKnhu4Dhur7DusSR4buJLy/DusO54bqu4buHdcO14bqw4buG4buzw7Xhuq7hu7Phu7PhurDDteG7h0vhuq4vw7nhu6fhu4DhuqLhu4bhurDhurwv4bqu4bunTOG7gC9sbWxrL2vDs8Ozw7lua8Oza2tqa+G7hm/DssOyasOzw4Nq4buH4bqg4bq8w73hur3hur7EkcOz4buNbuG7icSpw7XDg+G7hsSR4buJN+G7jMSpw4N2xKnhu4bhu7Phu7fEqeG7gOG7teG6ruG7s8Sp4bul4but4bquxKnDg+G7kcSCxKnhu4bhu7NIxKnhu4ZHw7rEqcO54buIxKnhu4bhu7Phu7XEqUvhu5HhurDEqcODxJDhurzEqWtqxKk34bq+w41F4bquw73EqTfhu7IzN8Spw7rhu7Phu4JO4bux4bquxKkqw7XEgsSpNkThuq7EqeG6ruG7l8SCxKnhu7PhurTDusSpbGpsbS1samxuxKnhu6Xhu5Phu4bEqeG7j2vhu4FvbsOp4buJxKlM4bu1w7nhu4bhu7PEkeG7ieG7jWpq4buJxKnhu7Phu6fhu7XDveG7s+G7hsSR4buJb21u4buJxKkvaGcv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8w5rDteG6vOG7huG7teG6sOG6ruG7iWjDmsO04bquxKl14bqqxKnDuuG6sOG7tcSp4buG4buz4bu1xKnhu6Xhu7V3xILEqcO5w7Xhuq7hu7PEqeG7huG7s+G7t8Sp4buA4bu14bqu4buzxKlL4buR4bqwxKnhurzhu7PhurLhuq7DvcSp4buG4buz4bu14buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaDfhur7hurDhuq7DvcSpdeG7gkLhu7XEqcOD4buRxILEqeG7huG7s0jEqeG7hkfDusSpw7nhu4jEqeG7huG7s+G7teG7gcSpw7rDtMO6xKnhu4bhu7Phu7fEqeG7gOG7teG6ruG7s8Sp4bulw43DicO6xKnhu7PhurTDusSpw4rhu4JOxKnDuuG7s+G7rcSp4buG4buz4bu14buBxKnhuq7huqrhu7XEqcOK4buCTsSp4bq84buz4bqy4bquw73EqeG7huG7s+G7teG7gcSp4bul4bu34bqu4buzxKnDuuG7s+G7t+G6ruG7s8Sp4buAw7Xhu7XEqeG7gOG6tuG7hsSp4buF4bqu4but4buCxKnDuuG6tmbEqeG7huG6vuG6sOG6rsO9xKnDiuG7gsO0xKnhu4bhur7hu7nhuq7hu7PEqeG7peG7l+G6rsO9xKnhuqJPxKnDueG7iMSp4buG4buz4bu14buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaGfhu7XEgsO9xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG7tcOa4bun4bqu4buG4bun4bq+4buJxKnhu4Dhu4ZOw4Phu6fEkeG7iUzhu7XDueG7huG7s8OqxKnhu41qauG6vE3hur/EqeG7s+G7p+G7tcO94buz4buGw6rEqW9tbeG6vE3hur/hu4nEqeG7gOG6vsO6xJHhu4kvL8O6w7nhuq7hu4d1w7XhurDhu4bhu7PDteG6ruG7s+G7s+G6sMO14buHS+G6ri/DueG7p+G7gOG6ouG7huG6sOG6vC/huq7hu6dM4buAL2xtbGsva8Ozw7PDuW5rw7Nra21s4buG4buNw7Phu4/hu49vw4Nq4buH4bqg4bq8w73hur3hur7EkW5ubuG7icSpw7XDg+G7hsSR4buJN+G7jMSpw4N2xKnhu4bhu7Phu7fEqeG7gOG7teG6ruG7s8Sp4bul4but4bquxKnDg+G7kcSCxKnhu4bhu7NIxKnhu4ZHw7rEqcO54buIxKnhu4bhu7Phu7XEqUvhu5HhurDEqcODxJDhurzEqWtqxKk34bq+w41F4bquw73EqTfhu7IzN8Spw7rhu7Phu4JO4bux4bquxKkqw7XEgsSpNkThuq7EqeG6ruG7l8SCxKnhu7PhurTDusSpbGpsbS1samxuxKnhu6Xhu5Phu4bEqeG7j2vhu4FvbsOp4buJxKlM4bu1w7nhu4bhu7PEkeG7ieG7jWpq4buJxKnhu7Phu6fhu7XDveG7s+G7hsSR4buJb21t4buJxKkvaGcv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8w5rDteG6vOG7huG7teG6sOG6ruG7iWjDmsO04bquxKl14bqqxKnDuuG6sOG7tcSp4buG4buz4bu1xKnhurzhu7NCxKl14bu14but4bquxKnhuq7huqrhu7XEqcOK4buCTsSp4bq84buz4bqy4bquw73EqeG7huG7s+G7teG7h2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWg34buz4bun4bqwxKnhuqLhu63EqeG7s+G6sOG7k8O64buzxKnhu4bhu7Phu7Xhu4HEqeG6osOTxKnhu4bhu7Phu7XEqeG7huG7gk534bquxKnhu4Dhu7Xhuq7hu7PEqUvhu5HhurDEqcODxJDhurzEqWtqxKk34buyMzfEqcO64buz4buCTuG7seG6rsSpKsO1xILEqTZE4bquxKnhuq7hu5fEgsSp4bquw7VOxKnDueG7tXjhuq7EqeG6vsO1xKnhu4bhur7hurDhuq7DvcSpbMSp4bquw73hu5FO4buBxKlsw7PEqUvhu5HEqWzDsi1v4buHxKk34buz4bu1xKnhu4Dhu7Xhuq7hu7PEqcO54buIxKnhu4bhu7Phu7XEqW7EqcSC4bqm4bqu4buBxKnDveG6qMSCxKltxKnEguG6puG6rsSp4bqi4buz4bqm4bquw73EqcO64buz4buCTuG7seG6rsSpN+G6sMO04bqu4buBxKk/w71KxKnhurPhu5fhuq7EqUvhu5HEqeG7huG7teG7reG6rsO9xKnDleG6ruG7s8Sp4buF4buG4bu34bqu4buzxKnhu6Xhu7V3xILEqeG7s3bEqeG7gOG6rMSpa2bEqUvhu5HEqWvEqcSC4bqm4bquxKnDuuG7s+G7gk7hu7Hhuq7EqeG7huG7s+G7p+G6sMSp4bquw73hu4JOduG6rsSpS+G6tOG6rsO9xKnhu6Xhu5fhuq7DvcSp4bqiT8Sp4buF4buG4bu34bqu4buzxKnhu6Xhu7V3xILEqeG7s3bEqeG7gOG6rMSpbGbhu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4loZ+G7tcSCw73EqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bu1w5rhu6fhuq7hu4bhu6fhur7hu4nEqeG7gOG7hk7Dg+G7p8SR4buJTOG7tcO54buG4buzw6rEqeG7jWpq4bq8TeG6v8Sp4buz4bun4bu1w73hu7Phu4bDqsSpb2tu4bq8TeG6v+G7icSp4buA4bq+w7rEkeG7iS8vw7rDueG6ruG7h3XDteG6sOG7huG7s8O14bqu4buz4buz4bqww7Xhu4dL4bquL8O54bun4buA4bqi4buG4bqw4bq8L+G6ruG7p0zhu4AvbG1say9rw7PDs8O5bmvDs2trb27hu4bhu49vbW5sw4Nq4buH4bqg4bq8w73hur3hur7EkWvDssOy4buJxKnDtcOD4buGxJHhu4k34buMxKnDg3bEqeG7huG7s+G7t8Sp4buA4bu14bqu4buzxKnhu6Xhu63huq7EqcOD4buRxILEqeG7huG7s0jEqeG7hkfDusSpw7nhu4jEqeG7huG7s+G7tcSpS+G7keG6sMSpw4PEkOG6vMSpa2rEqTfhur7DjUXhuq7DvcSpN+G7sjM3xKnDuuG7s+G7gk7hu7Hhuq7EqSrDtcSCxKk2ROG6rsSp4bqu4buXxILEqeG7s+G6tMO6xKlsamxtLWxqbG7EqeG7peG7k+G7hsSp4buPa+G7gW9uw6nhu4nEqUzhu7XDueG7huG7s8SR4buJ4buNamrhu4nEqeG7s+G7p+G7tcO94buz4buGxJHhu4lva27hu4nEqS9oZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurzDmsO14bq84buG4bu14bqw4bqu4buJaMOaw7Thuq7EqXXhuqrEqcO64bqw4bu1xKnhu4bhu7Phu7XEqeG7s8ONxJDhuq7DvcSpw7l04bquxKnhu4bhu7Phu7fEqeG7gOG7teG6ruG7s8Sp4bqi4bu1d8SCxKnhu4bhur7DtcSpw4Phu5Phu7XEqeG7huG7s+G6puG6rsO9xKnhu4bhu7Xhuq7EqcO6w7TEqeG6ruG7s+G7oeG6rsSp4bul4buX4bquw73EqeG6ok/EqcO54buIxKnhu4bhu7Phu7Xhu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4loN+G6vuG6sOG6rsO9xKnhu6Xhurbhu4HEqeG6rsO94buRTsSpbMOzLW/EqXXhu4JC4bu1xKnhu4DDtOG6rsO9xKnhu4bhu7Phu7XEqcSC4bqm4bquxKk/w71KxKlL4buX4bquxKnhu4Xhu4bhu7NF4bu1xKnDveG7tcO14bquxKnDg+G7kcSCxKl14buR4bu1xKlrbGrEqeG6vOG7s+G7hOG7hmbhu4HEqcO64buz4bu14buv4buCxKnhu4bhu7Phu7XEqTfhurDDtOG6rsSp4buF4buG4buzReG7tcSpw73hu7XDteG6rsSpw4Phu5HEgsSpdeG7keG7tcSpa2xqxKnhurzhu7Phu4Thu4Zm4bq/xKnhuq7DveG7kU7EqWzDsi1v4buBxKl14buCQuG7tcSp4buAw7Thuq7DvcSp4buG4buz4bu1xKnDusO0w7rEqcSC4bqm4bquxKnDuuG7s+G7gk7hu7Hhuq7EqeG7heG7huG7s0Xhu7XEqcO94bu1w7Xhuq7EqcOD4buRxILEqXXhu5Hhu7XEqWtvasSp4bq84buz4buE4buGZuG7gcSpw7rhu7Phu7Xhu6/hu4LEqeG7huG7s+G7tcSpxILhuqbhuq7EqeG7huG7teG7reG6rsO9xKnDleG6ruG7s8Sp4buF4buG4buzReG7tcSpw73hu7XDteG6rsSpw4Phu5HEgsSpdeG7keG7tcSpw7NqxKnhurzhu7Phu4Thu4Zm4buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaGfhu7XEgsO9xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG7tcOa4bun4bqu4buG4bun4bq+4buJxKnhu4Dhu4ZOw4Phu6fEkeG7iUzhu7XDueG7huG7s8OqxKnhu41qauG6vE3hur/EqeG7s+G7p+G7tcO94buz4buGw6rEqW9tbeG6vE3hur/hu4nEqeG7gOG6vsO6xJHhu4kvL8O6w7nhuq7hu4d1w7XhurDhu4bhu7PDteG6ruG7s+G7s+G6sMO14buHS+G6ri/DueG7p+G7gOG6ouG7huG6sOG6vC/huq7hu6dM4buAL2xtbGsva8Ozw7PDuW5rw7NrbGtt4buGbGzDssOybcODauG7h+G6oOG6vMO94bq94bq+xJFrbW3hu4nEqcO1w4Phu4bEkeG7iTfhu4zEqcODdsSp4buG4buz4bu3xKnhu4Dhu7Xhuq7hu7PEqeG7peG7reG6rsSpw4Phu5HEgsSp4buG4buzSMSp4buGR8O6xKnDueG7iMSp4buG4buz4bu1xKlL4buR4bqwxKnDg8SQ4bq8xKlrasSpN+G6vsONReG6rsO9xKk34buyMzfEqcO64buz4buCTuG7seG6rsSpKsO1xILEqTZE4bquxKnhuq7hu5fEgsSp4buz4bq0w7rEqWxqbG0tbGpsbsSp4bul4buT4buGxKnhu49r4buBb27DqeG7icSpTOG7tcO54buG4buzxJHhu4nhu41qauG7icSp4buz4bun4bu1w73hu7Phu4bEkeG7iW9tbeG7icSpL2hnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vMOaw7Xhurzhu4bhu7XhurDhuq7hu4loN+G7s+G7t8Sp4buA4bu14bqu4buzxKnhuqLhu7V3xILEqeG7huG6vsO1xKnDg+G7k+G7tcSp4buG4buz4bqm4bquw73EqeG7huG7teG6rsSpw7rDtMSp4bqu4buz4buh4bquxKnhu4bhur7DjcSQw7rEqeG6ouG7s+G7tcSp4buG4buz4bu14buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaOG7pMONw4nDusSpdeG7teG7reG7huG7gcSp4buGQuG6rsO9xKnDuuG7s8OBxKnhu4bhu7Xhu7Hhu4LEqeG7huG7gk534bquxKnhu4Dhu7Xhuq7hu7PEqeG6ruG7l8SCxKnhuq7DtU7EqcOD4buRxKlt4buNb8Spw7rhu7PDgcSp4buG4bu14bux4buCxKnDuuG7s+G6sMSpa2vEqcODxJDhurzEqeG7huG7s+G7guG6qsO6xKnhu4/EqcSC4bqm4bquxKnDuuG7s+G7gk7hu7Hhuq7hu4fEqTfhur7hurDhuq7DvcSp4bul4bq24buBxKnDuuG7s+G7gk7hu7Hhuq7EqTfhurDDtOG6rsSpS+G7kcSp4buG4bu14but4bquw73EqcOV4bqu4buz4buBxKnEgkPhu7XEqcSC4bqm4bquxKlsxKnDg8SQ4bq84bq/xKnDuuG7s+G7gk7hu7Hhuq7EqeG6s3Lhu4bEqcODT+G7gcSp4buy4bq2w7XEqeG7s+G6tMO64buBxKk24bu14bqu4buzxKnhu7PhurTDuuG7gcSpN+G7teG6rsSp4buz4bq0w7rhu4HEqT/DvUrEqUvhu5fhuq7hu4HEqSpBw7rhu7PEqeG7gMSo4buBxKnhu6RBw7XEqcODT+G7gcSpxIJD4bu1xKnEguG6puG6rsSpa8Spw4PEkOG6vOG7h8SpNeG7teG7seG6rsO9xKnDg8SQ4bq8xKnDuuG7s+G7gk7hu7Hhuq7EqTfhu7Xhuq7EqeG7s+G6tMO64buBxKnhu4bhu4JOd+G6rsSp4buA4bu14bqu4buzxKlr4buNxKnDuuG7s8OBxKnhu4bhu7Xhu7Hhu4LEqeG7huG7isSp4buG4buz4bu3xKnhu4Dhu7Xhuq7hu7PEqcO54buIxKnhu4bhu7Phu7XEqcSC4bqm4bquxKnDuuG7s+G7gk7hu7Hhuq7EqcOD4buRxKnEguG6puG6rsSpN+G7teG6ruG6v8Spa8OyxKnDuuG7s8OBxKnhu4bhu7Xhu7Hhu4LEqeG7huG7isSp4buG4buz4bu3xKnhu4Dhu7Xhuq7hu7PEqcO54buIxKnhu4bhu7Phu7XEqcO64bq2xKl14buR4bu1xKnhu4bhu7Phu7XEqcSC4bqm4bquxKnDuuG7s+G7gk7hu7Hhuq7EqcOD4buRxKnEguG6puG6rsSpN+G6sMO04bquxKnDueG7keG6ruG7s8Spw7rhu7PhurDEqcO64buz4buCTuG7seG6rsSpN+G7teG6rsSp4buz4bq0w7rhu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vMOV4buC4buG4buz4bqw4bq+4buJaDPhu7PhurDhuq7DvcSpNsahw7pnL+G6vGg=

Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]