(Baothanhhoa.vn) - Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo vừa phối hợp với Hội LHPN huyện, phòng Dân tộc UBND huyện Quan Sơn, các xã Sơn Thủy, Na Mèo, các câu lạc bộ thiện nguyện tổ chức hoạt động truyền thông bảo tồn văn hóa dân tộc Mông, xóa bỏ định kiến giới, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và trao quà “Tết ấm vùng cao - Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản năm 2023” cho đồng bào dân tộc Mông ở các bản Mùa Xuân, Xía Nọi (xã Sơn Thủy) và Ché Lầu (xã Na Mèo).  
LuG7g1194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu51Q4buFcOG7iWJ7IVDhu59x4buv4bq7an1w4buDw7Jq4buHfeG6p2FrfXDhu49qfeG7q8Ogan3hu4NsNn3hu6s4fXDhu582a33hu6NxOH1Q4bq5cH1wOeG7hX3huq034bqtfeG6p2FqfcSow7Jq4buHfcahfeG7onE2an3hu6Dhu5NqLi/hu4NdIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53hu4JiNuG6qXsh4bqq4buPan3huqbhu4XDqWp94bud4buDbWrhu4d94bqsxrA2feG7i+G7g8OicX3hu6Jx4buN4bqtfXDhurl9SjZ9xKjDqGt94bur4bunNn3hu53hu4Phu43hu4V94buD4buX4budfeG7q+G7meG7hX3hu4LDteG7hX3hu4jhu4Lhu5xKfeG7g3Hhu6/hur1qJn3hu53hu4NtauG7h33huqjhurFqfXDDteG6rX1R4bqmSuG6qH3hu4Nx4buv4bq9an3hu6JxNmp94bug4buTaiZ94bqtN+G6rX3hu63DoX3hu6Dhu5NqfVDhu4N14buvJn1KNn3EqMOoayZ94bqtN+G6rX3huq3hurFxfeG7iTnhuq194bqnw7V9cOG7g+G7heG6vWp9auG7h3Hhu6/hur1qfXDDtH3huq3hu4Phu6Xhuq194buDazlwfeG6q8O1auG7h31w4bufceG7r+G6u2p9cOG7g8OyauG7h33huqdha31w4buPan3hu6vDoGp94buDbDZ94bqp4bqxan1ww7Xhuq19xKjDsmrhu4cmfeG7rWw2feG6p2994bqraGrhu4N94buL4buF4bq5an3hu4fhu4Xhu5nhu4UmfXBha33hu4PDsmomfeG7g8Oyan1q4buD4bqxan3huq3hurVqfeG7g3Hhu6/hurlwfXDhu4Phu41q4buHfeG7qzh9cOG7nzZrfeG7o3E4feKAnFDhurlwfeG6t8SpfeG7q3Nq4buHfeG6rTZrfS194busceG6sWp94bqm4buFw6lqfeG7neG7g21q4buHfeG6t8SpfeG7iW1q4buHfeG6qeG6sWp94bqnYWp9asOgxKl9IlsiIOKAnX3huq3hu4NrfeG6q+G7j2rhu4d94bqnOGt94bqp4bqxan1ww7Xhuq19xKjDsmrhu4d9xqF94bqtN+G6rX3huqdhan3EqHM2feG7rHHhurFqJn3hu6xmNn1KbuG7hX074butw6F94bug4buTan1Q4buDdeG7ryx94burOH3huqzhu4NjfeG7iOG6s3F9O+G7rcOhfUo2fcSow6hrLD8uL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqma+G6qeG7r3shLuG7hcSp4buHfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74buF4bqsYmpwYuG7n3t94buhcOG7r+G7iWLhu7Z74bux4buF4bqpcOG7gyV9NFtb4bud4butKn3hu4Ni4buF4buH4buDcCV9MCAy4bud4butKnt94buh4buf4bqt4bu2ey8v4bqt4bqpaj/huqc2a3Dhu4M2auG7g+G7g2s2P+G7q2ov4bqpYuG7oeG7i3Br4budL2pi4bux4buhLyIgWyIvXTU04bqpXV0iIDIiXXA1WzEgMOG7iVs/w6zhu53hu4ck4buf4bu2NVsze3024buJcOG7tntQ4bufceG7r+G6u2p9cOG7g8OyauG7h33huqdha31w4buPan3hu6vDoGp94buDbDZ94burOH1w4bufNmt94bujcTh9UOG6uXB9cDnhu4V94bqtN+G6rX3huqdhan3EqMOyauG7h33GoX3hu6JxNmp94bug4buTant94bux4buF4bqpcOG7g+G7tns0W1t7feG7g2Lhu4Xhu4fhu4Nw4bu2ezAgMnt9LyEuL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqsNuG7nXDhu4Vransh4bqq4buPan3huqbhu4XDqWp94bud4buDbWrhu4d94bqsxrA2feG7i+G7g8OicX3hu6Jx4buN4bqtfXDhurl9SjZ9xKjDqGt94burOH3huqzDsmrhu4d9Nmp94buDceG7r+G6vWp94buicTZqfeG7oOG7k2p9cOG7nzZrfeG7o3E4fXDhurlwfeG6reG7g2t94bqmNmp94bujcWFqfeG7iXZ94bqtN+G6rX3huqdhan3EqHM2feG7rHHhurFqfeG7qzh94busZjZ9Sm7hu4V9O+G7rcOhfeG7oOG7k2p9UOG7g3Xhu68sPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyEu4buFxKnhu4d94bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu4XhuqxianBi4bufe33hu6Fw4buv4buJYuG7tnvhu7Hhu4Xhuqlw4buDJX00W1vhu53hu60qfeG7g2Lhu4Xhu4fhu4NwJX0wMDHhu53hu60qe33hu6Hhu5/huq3hu7Z7Ly/huq3huqlqP+G6pzZrcOG7gzZq4buD4buDazY/4burai/huqli4buh4buLcGvhu50vamLhu7Hhu6EvIiBbIi9dNTThuqldXSIwWyAycDQ0IjQi4buJWz/DrOG7neG7hyThu5/hu7Y1MDR7fTbhu4lw4bu2e1Dhu59x4buv4bq7an1w4buDw7Jq4buHfeG6p2FrfXDhu49qfeG7q8Ogan3hu4NsNn3hu6s4fXDhu582a33hu6NxOH1Q4bq5cH1wOeG7hX3huq034bqtfeG6p2FqfcSow7Jq4buHfcahfeG7onE2an3hu6Dhu5Nqe33hu7Hhu4Xhuqlw4buD4bu2ezRbW3t94buDYuG7heG7h+G7g3Dhu7Z7MDAxe30vIS4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqw24budcOG7hWtqeyHhuqprOWp9cOG7hcOqcX3hu53hu4PDosSpfXBx4buvw6lqfXDhu59x4buv4bq7an3hu6vhurt9cGFrfeG7g8Oyan1w4bufa2rhu4d94bqr4buPauG7h33huqc4a33huqnhurFqfXDDteG6rX3EqMOyauG7hz8uL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqma+G6qeG7r3shUDnhu4V94bqnYWp9xKhzNn3hu6xx4bqxan3huqvDoX3huqnhu4Xhur9qfeG7nzZ94buDazlwfeG6q8O1auG7h33hu6vDoGp94buDbDYmfeG7q8Ogan1q4buH4buD4bq9feG7ieG7j2rhu4d94buH4buDY+G7nX3huq3hu4PDueG7k2rhu4d9cOG7n2dq4buDfXDhu59x4buv4bq7an1w4buDw7Jq4buHfeG6p2FrfXDhu49qfeG7h+G7hTd9cOG7n2h94burw6BqfeG7g2w2fXDhu59x4buv4bq7an1w4buD4buNauG7h31w4bufa2rhu4d94bqr4buPauG7h33huqc4a33huqnhurFqfXDDteG6rX3EqMOyauG7hyZ94bqtw7pq4buHfWrhu4PDuX1wceG7r8Opan1w4bufceG7r+G6u2p94bur4bq7fWo5an1wYWt94buDw7JqJn3hu4PDsmp9auG7g+G6sWp94bqt4bq1an3hu4Nx4buv4bq5cH1w4buD4buNauG7hz99UOG7p33huqtsfWrhurFq4buHfeG6rTZrfWrhu4PhurVqfXDhu4Phu6Xhuq194bqtdTZ94bqr4buPauG7h33huqc4a31w4bufa2rhu4d94buH4buF4bupfeG7h2dqfWpjcH3hu6vDoGp94buDbDZ9cOG7hcOpcX3huqfhu4XDqnF94bqtdTZ94bqr4buPauG7h33huqc4a33huqnhurFqfXDDteG6rX3EqMOyauG7hyZ94buH4buFYcSpfXDhu4Phu4XDqnF9cGdq4buDfXDhu585auG7h31qOWp9cGFrfeG7g8Oyan3hu6s4feG7g8Oyan1q4buD4bqxan3huq3hurVqfeG7g3Hhu6/hurlwfXDhu4Phu41q4buHPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyEu4buFxKnhu4d94bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu4XhuqxianBi4bufe33hu6Fw4buv4buJYuG7tnvhu7Hhu4Xhuqlw4buDJX00W1vhu53hu60qfeG7g2Lhu4Xhu4fhu4NwJX0gMzThu53hu60qe33hu6Hhu5/huq3hu7Z7Ly/huq3huqlqP+G6pzZrcOG7gzZq4buD4buDazY/4burai/huqli4buh4buLcGvhu50vamLhu7Hhu6EvIiBbIi9dNTThuqldXSIgW1s1cDEiIDUg4buJWz/DrOG7neG7hyThu5/hu7ZdNF17fTbhu4lw4bu2e1Dhu59x4buv4bq7an1w4buDw7Jq4buHfeG6p2FrfXDhu49qfeG7q8Ogan3hu4NsNn3hu6s4fXDhu582a33hu6NxOH1Q4bq5cH1wOeG7hX3huq034bqtfeG6p2FqfcSow7Jq4buHfcahfeG7onE2an3hu6Dhu5Nqe33hu7Hhu4Xhuqlw4buD4bu2ezRbW3t94buDYuG7heG7h+G7g3Dhu7Z7IDM0e30vIS4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqw24budcOG7hWtqeyHhuqrhu49qfeG6puG7hcOpan3hu53hu4NtauG7h33huqzGsDZ94buL4buDw6JxfeG7onHhu43huq19cOG6uX1KNn3EqMOoa33hu53hu4Phu43hu4V94buD4buX4budfeG7q+G7meG7hX3huq034bqtfeG6reG6sXF94buJOeG6rX3huqfDtX1w4buD4buF4bq9an1q4buHceG7r+G6vWp9cMO0feG6reG7g+G7peG6rX3huq3hu4PDueG7k2rhu4d9cOG7n2dq4buDfeKAnFDhurlwfeG6t8SpfeG7q3Nq4buHfeG6rTZr4oCdfXA54buFfeG6rTfhuq194bqnYWp9xKjDsmrhu4d94buDceG7r+G6vWp94buicTZqfeG7oOG7k2o/Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6rDbhu51w4buFa2p7IS7hu4XEqeG7h33huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7heG6rGJqcGLhu597feG7oXDhu6/hu4li4bu2e+G7seG7heG6qXDhu4MlfTRbW+G7neG7rSp94buDYuG7heG7h+G7g3AlfTEgIuG7neG7rSp7feG7oeG7n+G6reG7tnsvL+G6reG6qWo/4bqnNmtw4buDNmrhu4Phu4NrNj/hu6tqL+G6qWLhu6Hhu4twa+G7nS9qYuG7seG7oS8iIFsiL10zIuG6qSJdWzAwIl1wMzNbIDPhu4lbP8Os4bud4buHJOG7n+G7tl0wMXt9NuG7iXDhu7Z7UOG7n3Hhu6/hurtqfXDhu4PDsmrhu4d94bqnYWt9cOG7j2p94burw6BqfeG7g2w2feG7qzh9cOG7nzZrfeG7o3E4fVDhurlwfXA54buFfeG6rTfhuq194bqnYWp9xKjDsmrhu4d9xqF94buicTZqfeG7oOG7k2p7feG7seG7heG6qXDhu4Phu7Z7NFtbe33hu4Ni4buF4buH4buDcOG7tnsxICJ7fS8hLi/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6rDbhu51w4buFa2p7IeG6pjdq4buDfeG6reG7g8O5auG7h33huqvDueG7l+G6rX3huq03an3huqfDtSZ94bqt4buD4buF4bq5an3hu6HDrX3huqrhu49qfeG6puG7hcOpan3hu53hu4NtauG7h33huqzGsDZ94buL4buDw6JxfeG7onHhu43huq19cOG6uX1KNn3EqMOoa33hu6s4fXDhu4M4auG7g33hu6vhu4XDqWp94bqt4bqxcX3hu4k54bqtfeG6p8O1fXDhu4Phu4Xhur1qfWrhu4dx4buv4bq9an1wxal94buJOMSpfeG7h8aw4buFfeG6q+G6uWp94bqnOH3huq1ran1q4buD4bqxan3huqlo4budfXDhurlwfeG6q+G6uWomfeG7rXHhurFqfeG7q+G6uz8uL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqsNuG7nXDhu4VranshLuG7hcSp4buHfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74buF4bqsYmpwYuG7n3t94buhcOG7r+G7iWLhu7Z74bux4buF4bqpcOG7gyV9NFtb4bud4butKn3hu4Ni4buF4buH4buDcCV9MF004bud4butKnt94buh4buf4bqt4bu2ey8v4bqt4bqpaj/huqc2a3Dhu4M2auG7g+G7g2s2P+G7q2ov4bqpYuG7oeG7i3Br4budL2pi4bux4buhLyIgWyIvXTU04bqpXV0iIDEgMHAwMzI1MOG7iVs/w6zhu53hu4ck4buf4bu2MjQ1e3024buJcOG7tntQ4bufceG7r+G6u2p9cOG7g8OyauG7h33huqdha31w4buPan3hu6vDoGp94buDbDZ94burOH1w4bufNmt94bujcTh9UOG6uXB9cDnhu4V94bqtN+G6rX3huqdhan3EqMOyauG7h33GoX3hu6JxNmp94bug4buTant94bux4buF4bqpcOG7g+G7tns0W1t7feG7g2Lhu4Xhu4fhu4Nw4bu2ezBdNHt9LyEuL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqsNuG7nXDhu4VranshUOG7nzZrfeG7o3E4fXDhurlwfeG6reG7g2t94bqtN+G6rX1ixKl94buDbuG6rX3hu6Hhu4Vq4buDfeG6p2FqfcSoczZ94busceG6sWomfeG7rcOhfeG7oOG7k2p9UOG7g3Xhu68/Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6rDbhu51w4buFa2p7IS7hu4XEqeG7h33huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7heG6rGJqcGLhu5994bqpcOG7g3HEqeG6p3t94buhcOG7r+G7iWLhu7Z74bux4buF4bqpcOG7gyV9NFtb4bud4butKn3hu4Ni4buF4buH4buDcCV9MSAg4bud4butKnt94buh4buf4bqt4bu2ey8v4bqt4bqpaj/huqc2a3Dhu4M2auG7g+G7g2s2P+G7q2ov4bqpYuG7oeG7i3Br4budL2pi4bux4buhLyIgWyIvXTU04bqpXV0iMFsxInAgNF0wMeG7iVs/w6zhu53hu4ck4buf4bu2MzR7fTbhu4lw4bu2e1Dhu59x4buv4bq7an1w4buDw7Jq4buHfeG6p2FrfXDhu49qfeG7q8Ogan3hu4NsNn3hu6s4fXDhu582a33hu6NxOH1Q4bq5cH1wOeG7hX3huq034bqtfeG6p2FqfcSow7Jq4buHfcahfeG7onE2an3hu6Dhu5Nqe33hu7Hhu4Xhuqlw4buD4bu2ezRbW3t94buDYuG7heG7h+G7g3Dhu7Z7MSAge30vIS4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqw24budcOG7hWtqeyFQ4bufNmt94bujcTh9UOG6uXB94bqt4buDa31q4buHw7nhu5Xhu4V94bqp4bqxan3huqdhan3huqzhu4NjfeG7iOG6s3EmfeG7rcOhfUo2fcSow6hrPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyFQ4buDxanhuq194buD4buF4bq9an3huqzhu4PDueG7k2rhu4d9cOG7n2dq4buDfeKAnOG7rHHhurFqfeG6puG7hcOpan3hu53hu4NtauG7h33hurfEqX3hu4ltauG7h33huqnhurFqfeG6p2Fq4oCdJn1qw6DEqX0iWyIgfeG6quG7j2p94bqm4buFw6lqfeG7neG7g21q4buHfeG6rMawNn3hu4vhu4PDonF94buiceG7jeG6rX1w4bq5fUo2fcSow6hrfeG7neG7g+G7jeG7hX3hu4Phu5fhu5194bur4buZ4buFfeG6reG6t+G7nX114buvJn3huq3hu4NmauG7g33hu6Nx4buv4bq7an3huqtoNn3hu53hu4PDueG7k2rhu4cmfWrhu4NsxKl9cOG7p31w4buD4buF4bq9an1Q4bufN+G7hX1w4buFxKl94burZ33huq3DtWrhu4d94bqr4buPauG7hyZ94bqs4bqxcX3hu4k54bqtfeG6p8O1fVDhu4Phu4Xhur1qfXDhurHEqX0gMn1ww7R94bqt4buD4bul4bqtfeG7h2zhu4V94bqnN2rhu4N94bqt4buDw7lq4buHfeG7qzh9cOG7nzZrfXDDo2rhu4d9Il0yfeG7neG7g+G6s2p94bujcTh94buH4buPxKklfeG6reG7g8Ogan3hurfEqSZ94bqp4bqzcX3DoGomfcSpa+G7hX3hu4vhu4PDsiZ94bqt4buD4buF4bq5cSZ9asO54buZ4bqtfcSp4bqhxKk/Pz994bqt4buDa33huq034bqtfeG7h+G7hTZ94bqrZ2rhu4N94bqt4buDZmrhu4N94buhN+G6reG7gyZ94buDw7V94bqrw6Phuq194bqn4buF4bq9cH3hu4vhu4NsfeG7i+G7g8Ogan3hu6s4feG6rTfhuq19YsSpfeG7g27huq194buh4buFauG7g31q4buH4buDw6hrfXA54buFfeG6rTfhuq194bqnYWp9xKhzNn3hu6xx4bqxaiZ94busZjZ9Sm7hu4V9O+G7rcOhfeG7oOG7k2p9UOG7g3Xhu68sfeG7qzh94bqs4buDY33hu4jhurNxfTvhu63DoX1KNn3EqMOoayw/fVDDtGrhu4d94buh4buNfXDhu4XhurtqJn3hu6NxOH1w4bufaH3hu4fhu4U3feG7h+G6s2p9IltbfXDhu5/hu4Xhur1xfeG6q+G7j2rhu4c/Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG7s3Fw4buDa+G7n3shSuG7h27huq194buCceG6t2ouL+G7nSE=

Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]