(Baothanhhoa.vn) - Phát biểu tại chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” năm 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc chăm lo tết cho công nhân mang ý nghĩa nhân văn cao cả, thể hiện tinh thần đoàn kết, đùm bọc của dân tộc ta.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buFecSp4buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurg1w73hur7huqDDucOsZj15w4LDg3jhu4vDuuG7r+G7i+G7jcO94buLc+G7t+G7i3PhurLhu4vhuqDDtMO94buL4bq4eeG7s+G7jeG7i8OK4buN4buA4buFL3nEqWbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFnDueG7jXXDrGYxeeG7j+G6vuG7i3PDveG7r+G7gOG7i+G6vsO0w73hu4t0eUhCw4N44buL4bq+4bq84bu1w4N54buL4oCcNeG7q+G6vuG7i8OK4buA4bqi4buLxKjhu6FM4buLLeG7i+G6s+G7gOG7o8OD4buLeOG7lcOD4buLw4Dhu6vhur7igJ3hu4vDg+G7meG6ouG7i2rhu4lqa8Oq4buLNXlG4buL4bq+SEPDg3jhu4tUeeG7s8ODeeG7i+G6uHlG4buLMXnDtOG6ouG7iyXDvcODeeG7i1R54buzw4N54buLw4N54bufw4Phu4vhuqLDtMODecOq4buLxKjDveG7rXThu4t0eeG7meG6ouG7i+G6oMSC4buL4bq+4bur4bq+4buLdHnEguG7i3TDgsODeOG7i8ODeeG7o8OD4buL4bqi4buNw4N44buLTeG7i8ODeHlB4buN4buLw4N54bujw4Phu4vEqOG7mcOD4buLdOG7jcSC4buLdOG7kcOq4buL4bq+eeG7r+G7i3nDveG7rcOD4buL4bq+w73Dg3nhu4vhur554buhw4Phu4vDusSCw7XDg+G7i8OA4bur4bq+w6rhu4vDuuG7guG6ouG7i3PhurZ04buLdEbhu43hu4t14bujw4Phu4vhur7huqx04buL4bq+4buN4bq/4buFL+G6uGbhu4Xhurjhu4t04bqg4buNw4rDimPDrOG6uFPEgnVMw6xm4buFw73huqJ44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6x14bq+eeG7gOG6onPhu4vDvVTDucOD4bq+w7nhurzDrOG7i8OK4bq+TOG6oMO5Y8OsSsO9deG6vnnhurvhu4tu4buJ4buJ4bq4S+G6veG7i3nDucO9eHnhur7hurvhu4trbmzhurhL4bq9w6zhu4vDiuG6vHRjw6wvL3R1w4Phur9z4buNxILhur554buNw4N5ecSC4buN4bq/xKjDgy91w7nDisOA4bq+xILhurgvw4PDuUrDii9qa+G7iWovxKlvb3VqxKnhu4nEqW1sbuG6vm7Dsm1q4bqgw7MtauG6v8OB4bq4eMOs4buL4buN4bqg4bq+Y8OsPXnDgsODeOG7i8O64buv4buL4buNw73hu4tz4bu34buLc+G6suG7i+G6oMO0w73hu4vhurh54buz4buN4buLw4rhu43hu4DDrOG7i0rDvXXhur55Y8OsbuG7ieG7icOs4buLecO5w714eeG6vmPDrGtubMOs4buLL2bhu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4VOG7jeG6uOG6vsO9xILDg8OsZuG7h+G7kMODeeG7i+G6osO9w4N54buLeeG6tuG7jeG7g+G6v+G7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhTxIJ1TMOsZiTDteG7i+G6vuG7ucODeeG7i3Thuq7hu4vDusOCw4N44buLdMOCw4N44buLw4N54bujw4Phu4vhuqDhu43EguG7i8O64bqsw4N4w6rhu4vhur7DjeG7i+G6vOG7n+G6vuG7i8OKQ+G6ouG7iyTDveG7qcOD4buLw7rEgsO1w4Phu4sk4buNxILhu4vDuuG6rMODeOG7i+G6vuG7ucODeeG7i8O64buT4buLS+G7o0zhu4t1w4zDg3jhu4vDgOG7q+G7i3nEgsO0dHnhu4vhur7hurzDveG7r8OD4buLw4B54buNw73hu4vigJxUecSQ4buLNeG7q+G6vuG7i1TDgsODeOG7i8O6xILDtcOD4oCd4buLxKjDteG7i3R5SELDg3jhu4vhur7hurzhu7XDg3nhu4vigJw14bur4bq+4buLw4rhu4DhuqLhu4vEqOG7oUzhu4st4buL4bqz4buA4bujw4Phu4t44buVw4Phu4vDgOG7q+G6vuKAneG7i8OD4buZ4bqi4buLauG7iWpr4buLw4N54buX4bqi4buLdHnhu5nhuqLhu4vhuqDEguG7i+G6vuG6pOG6vuG7i3lCw4Phu4t0ecSC4buLw7rEgsO1w4Phu4vEqMO94bupw4PDquG7i8ODeEhEw73hu4vhuqDhu43EguG7i8O64bqsw4N44bq/4buLVHlIQsODeOG7i+G6vuG6vOG7tcODeeG7i8O6SMSQdOG7i+G6vuG6qOG7i3R5SXThu4vEqMO1xILhu4t04buA4bqkw73hu4vhur7hu4Dhu6HDg+G7i8ODw7VM4buL4bq+w7TDveG7iz154buA4buLdMOCw4N44buLw4N4ecO94but4bq44buLJHbhu4slw4LDg+G7i+G7hzUx4buLNXnhu43Dg3nhu4tZ4bqu4buN4buD4buLxKjDteG7i+G6ouG6rOG6vuG7i8OK4bqk4buLw7rhu7fhu43hu4vDusO94buv4bqi4buLw4B54buPdOG7i8SoQ8O94buLw4rDjOG7i+G6vnnhu43huqLhu4t4w73hu43hu4t0RuG7jeG7i+G6oOG7k8ODeeG7i8O6w7TEguG7i+G6vuG7ucODecOq4buL4bqg4buTw4N54buLw7rDtMSC4buLdMOCw4N44buLw7rEgsO1w4Phu4t04buPdOG7i3Thu5/hurjDquG7i3R5RuG7i3XEguG7jcODeeG7i8ODeHnDveG7reG6uOG6v+G7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhTxIJ1TMOsZjXDtMO94buLw4rDjOG7i8OAw73hu63Dg+G7i8ODw7VMw6rhu4skw73hu6nDg+G7i8O6xILDtcOD4buLJOG7jcSC4buLw7rhuqzDg3jhu4vhur7hu7nDg3nhu4vDisaw4buL4bq+4bqo4buLdHlJdOG7i2/hu4nhu4t4w73hu43Dg+G7i3nDtcODeOG7i3Thu4DDg3jhu4t04buf4bq44buLdOG7j3Thu4t14bu3dHnhu4vEqOG7hOG7i+G6vnnDveG7q+G6vuG7i0zhu6vhu4DDquG7i3Phu4/Dg+G7i3nDtcODeOG7i3jDveG7keG6ouG7i3jDveG7j+G7i8Sow7Xhu4t4w73hu4/hu4vhu4nhu4vDuuG6psODeOG7i3R5xILhu4vDgHnEguG7kcODeOG7i2vhu4nhur/hu4nhu4nhu4nhu4t0w4LDg3jhu4vDg3nhu6PDg8Oq4buL4bqg4buNxILhu4vDuuG6rMODeOG6veG7i+G6vsahw4N44buL4bq64buAw7Xhu4t0ecSC4buLw7rEgsO1w4Phu4vEqMO94bupw4PDquG7i8ODeEhEw73hu4vhuqDhu43EguG7i8O64bqsw4N44buLdOG6ruG7i3nEgsO1w4Phu4t04buRw4N54buLw4B54bqu4buLw4B54buZw4PDquG7i3Phu7fhu4vhur7hu43DveG7i8ODw7TDg+G7i+G6oOG7jcSC4buLw7rhuqzDg3jhu4t04bqu4buL4bq+ecO1w4N54buL4bq+4buzdHnhu4tL4buA4buf4bq+4buLw4rhu5V04buL4bq+4bq8xILDg3jhu4vDiuG7kcOD4buLS+G7gOG7n+G6vsOq4buLw4DDvcODeeG7i3XEguG7jcODeeG7i8Sow7Xhu4vhur554buN4bqi4buLeMO94buN4buLecSCw7Thur7hu4vDuuG6rMODeOG7i3TDgsODeOG7i8O6xILDtcODw6rhu4vDuuG6psODeOG7i+G6vnlEw73hu4t54bqq4buL4bq+4bq8xJDhu4sl4buPw73hu4vhu5/huqLhu4t0w4LDg3jhu4vDusSCw7XDg+G6v+G7i1Phu43Dg+G7izXhuqjhu4t0eUl04buLdEfDg3jhu4vDisaw4buLdOG6ruG7i3Thu4904buLecSCw7Thur7hu4vDuuG6rMODeOG7i3jDveG7kcO94buL4bq+4bq84buzw6rhu4vDg+G7o8ODeOG7i3Thu43EguG7i8O6RMO94buLw4rhuqTDg3jhu4vhur7DvcODeeG7i+G6vnnhu6HDg+G7i3R5xILhu4t0w4LDg3jhu4vDg3nhu6PDg+G7i+G6vnnDgsODeOG7i+G6uuG7gOG7jeG7i3Thu4904buLecSCw7Thur7hu4vDuuG6rMODeOG7i8So4buZw4Phu4vDg3h54but4buL4bq64buA4buhw4Phu4t0eeG7hsODeMOq4buL4bq+4bq84bqw4buLdHlCw73hu4t14bujw4Phu4t4w73hu43Dg+G6v+G7i1Phu6nDg+G7i3TDtMODeeG7i8O64bqu4buL4bqgw7Xhu4t04buPdOG7i3nEgsO04bq+4buLw7rhuqzDg3jhu4vhur5I4buLxKjhu5/Dg+G7i8Sow73hu6104buL4bqgw7XhuqLDquG7i+G6uHnhu4/hurjhu4vhuqDhu4Bw4bq+w6rhu4vDgHnhu4/huqLhu4vDikl04buLw4B54bqyw7nhu4vhuqLDvXbDg+G7i+G6uHnhu7Phu4t0ecSC4buLdMOCw4N44buLw4N54bujw4PDquG7i+G6oOG7jcSC4buLw7rhuqzDg3jhur/hu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrGbhurFDw73hu4vEqMO94butdOG7i+G6vuG6qOG7i3R5SXThu4vhur55w7XDg3nhu4t0w4LDg3jhu4vigJw14bur4bq+4buLw4rhu4DhuqLhu4vEqOG7oUzhu4st4buL4bqz4buA4bujw4Phu4t44buVw4Phu4vDgOG7q+G6vuKAneG7i+G6vuG6vMSCw4N44buLw4N5w73hu7Hhu4Dhu4vDg+G7meG6ouG7i+G6uuG7gOG7jeG7i8Sow7Xhu4vhur7DveG7q+G6uOG7i+G6vuG7hHThu4vDukjEkHThu4vhuqDhu43Dg+G7i+G6vuG6suG7jeG7i8SoQ8O94buLdOG7j3Thu4t5xILDtOG6vuG7i8O64bqsw4N44buL4bq+ecO94bur4bq+4buL4bq+ecOMdOG7i3lCw4Phu4vhur7hurzEgsODeOG7i3Xhu7fhurjhu4vhur7hu6vhur7hu4vDg8O1TMOq4buLdMO1w4N44buLeOG6ruG6uOG7i+G6uHnhu6HDg+G7i+G6oMO14bqi4buLdHnEguG7i+G6ouG7guG7jeG7i0vhu4Dhu6PDg+G7i+G6vnnhu6nhuqLhu4vhu5/huqLhu4vhu4/hurjDquG7i8ODeHlB4buN4buL4bq+4bu1w4N5w6rhu4vDg3nhu5/hur7hu4vhuqDDteG7i8SoQ8O94buLdMOCw4N44buLw4N54bujw4Phu4t04bqu4buLecSCw7XDg+G7i3Thu5HDg3nhu4vDgHnhuq7hu4vDgHnhu5nDg+G6v+G7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhTxIJ1TMOsZllIQ8ODeOG7i8So4bux4buLdMOCw4N44buLw4N54bujw4PDquG7i+G6oOG7jcSC4buLw7rhuqzDg3jDquG7i8ODecO94bux4buA4buLdcSC4buNw4N54buLw4N4ecO94but4bq44buLw7rhu5Phu4vhur7huqjhu4t0eUl04buL4bq4eUhCw4N44buL4bq+w73hu63Dg+G7i3R5xILhu4t0w4LDg3jhu4vDg3nhu6PDg+G7i8So4bux4buL4bq64buA4bup4buLxKjDteG7i3R54buAccOD4buLc+G7t+G7i+G6uHnhu6HDg+G7i+G6uuG7gMO14buLdOG7keG6ouG7i0LDg+G7i3R54buN4buL4bqi4bun4buLdMOCw4N44buLw4N54bujw4Phur/hu4vhurHDveG7rXThu4vhuqDDteG6ouG7i8O64bqu4buL4bqgw7TDveG7i8O6SMSQdOG7i+G6vsO94bur4bq44buLw4PhuqTDveG7i3Xhu4Lhu4vEqMON4buN4buL4bq+4bq84buRw73hu4vhurrhu4Dhu43hu4vhuqLhuqzhur7hu4vDg+G7meG6ouG7i+G6vOG7n+G6vuG7i8OAeeG6ruG7i8OAeeG7mcODw6rhu4vDgHnDgsODeOG7i+G7s+G6vuG7i3XEguG7jcODeeG7i8ODeHnDveG7reG6uOG7i3Phu7fhu4t04buV4bq+4buLeMO94buR4bqi4buLw7pCw4Phu4t5w7XDg3jDquG7i+G6vnlw4bqi4buLdHnhu7Phu4vhur7hu5nDg3jhu4vhur7hurxIRcODeOG7i+G7o+G6ouG6v+G7hS/hurhm4buF4bq44buLdOG6oOG7jcOKw4pjw6zhurhTxIJ1TMOsZlThu4LDg3jhu4vEqEPDveG7i8ODecO94bux4buA4buLdHnhu7PDg3nhu4vDiuG7j3R54buLw7pIxJB04buLw5rhu5HDg3jDquG7iyp5w7Xhu4vDg0hDdOG7i3Phu43Dg+G7i3nDtcODecOq4buL4bq+4bq8w73hu6/Dg+G7i8OAeeG7jcO94buL4bq+ecOMdOG7i3nDveG7rcODw6rhu4vhur7huqjhu4t0eUl04buLdMOCw4N44buLw7rEgsO1w4Phu4vEqMO14buLw4N5w73hu7Hhu4Dhu4t1xILhu43Dg3nhu4vDg3h5w73hu63hurjhu4vDuuG7k+G7i3Thuq7hu4vDg3nhu4jDg3jhu4vEqMO94butdOG7i+G6oMO14bqi4buL4bq+ecO94bur4bq+4buL4bq+ecOMdOG7i8ODeeG7l+G6ouG7i8OD4bujw4N44buLdOG7jcSC4buLw7pEw73hu4vDiuG6pMODeOG7i3TDgsODeOG7i8ODeeG7o8OD4bq/4buLJeG7hHThu4vhur7DveG7qeG7gOG7i3R54buAw4N44buL4bqgw7Xhu4vDuuG7r+G7i8ODeEhEw73hu4vhuqDhu43EguG7i8O64bqsw4N44buLw7pIxJB04buL4bq+eeG7hOG7i3lIRcODeOG7i+G6vnnDjHThu4vDisOM4buL4bq+ecO1w4N54buL4bq64buA4buR4buL4bq4eeG7j+G6vuG7i+G6vuG6vMO94buvw4Phu4t0RuG7jeG7i8O64buf4bq+4buLw4NIQ3Thur3hu4vDuuG7r+G7i+G6vuG7q+G6vuG7i+G6oMO14buLw4N54buIw4N44buLeMO94bujTOG7i+G6uHnhu4bhur7hu4vDusSCw7XDg+G7i+G6vuG7hMOq4buLw4rhu4DhuqLhu4vEqOG7oUzhu4t5w7TDg3nhu4vhurh54buGdOG7i3RG4buN4buLdMOCw4N44buLw4N54bujw4Phu4vEqEPDveG7i3jDveG7jeG7i8O64bu1w4N54buL4bq+eeG7o8OD4buLTOG7qeG7gOG7i3RG4buN4buL4bqi4bu1w4N54bq/4buLKsO94bux4bqi4buLxKjhu4DDveG7i3RG4buN4buLdMOCw4N44buLw4N54bujw4Phu4vDisaw4buL4bq+ecO5xILhu4t54bq24buLxKjhu7Hhu4vhurrhu4Dhu6nhu4t5SELDg3jDquG7i8O64burw4Phu4vhur7DjcODeOG7i3Thu5nDg+G7i8ODecO14bq/4buLKnnDveG7seG7gOG7i8ODeEhEw73hu4vDisaw4buLS8O54bqi4buL4bqi4bquw4Phu4vhurrhu4DDteG7i+G6vuG7q+G6vuG7i+G7n0zhu4vhuqDDteG7i+G6uHnhu6HDg+G7i+G6vnlIRcODeOG7i0tJw4N44buLw7rhu4/Dg3jhu4vDuuG7r+G7i3Xhu6PDg3jhu4t04buGw4N44buL4bq+4bqo4buL4bq+w73hu6nDg+G6v+G7iyp4SETDveG7i8OAecOCw4N44buLdOG6ruG7i8O6w73hu7Hhu4Dhu4vDgMO94butw4Phu4vEqOG7seG7i+G6uuG7gOG7qeG7i3RHw4N44buLw7pIxJB04buLw7rhuq7Dg+G7i+G6ouG6rOG6vuG7i3Thu4/DveG7i+G6vuG7q+G6vuG7i+G6osO14buLw4B5w4LDg3jhu4t04bqu4buLdOG7keG6ouG7i3jDveG7j3Thu4tz4bu34buLc+G6suG7i+G6oMO0w73hu4vhurh54buz4buN4buLw4rhu43hu4Dhur/hu4Uv4bq4ZuG7heG6uOG7i3ThuqDhu43DisOKY8Os4bq4U8SCdUzDrOG7i8OK4bq+TOG6oMO5Y8Os4bq+w7lL4bq+LeG7jeG6oMO9eMOD4bq74buL4bq8w714eeG6vuG6vcOsZuG7hcOK4bq+4bq8xILDg3hmNeG7gOG7reG7iyXDvcODeeG7hS/DiuG6vuG6vMSCw4N4ZuG7hS/hurhm


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]