(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện (DDCI) tỉnh Thanh Hóa năm 2022.
cuG7gMaw4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqDhu4fhu4bhu57DjOG6qOG7pXPhu4fhu5zhu4bhurrhu4jhu6fDjeG7gHnhu4bhu6fhu57hu4Dhu6ThuqThu6fhu4Dhu4bhurjhu4jhu6c8w4nhu6fDveG7iOG7pykpKDfhu6fhu55H4buI4buA4bun4buH4buAeeG7iOG7gOG7pzZKeeG7p+G7iEHhu4rhu6fhu6nFqeG7qeG7qXIv4buAxrBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqA24bqoeeG6puG7pXPhu4Mh4bqvKeG7p+G7nkfhu4jhu4Dhu6fGr8OZeeG7p8OCeeG7iOG7p+G7gOG7s+G7iOG7gOG7p+G6o0Xhu6fhu4DEqOG7teG6pOG7gOG7p+G7nuG7nOG7huG6uuG7iOG7p8ON4buAeeG7huG7p+G7nuG7gOG7pOG6pOG7p+G7gOG7huG6uOG7iOG7pzzDieG7p8O94buI4bunPMO94buI4buA4bun4bq+4buGw73hu6fhuqThu4BH4bun4buiw5Phu6fhu4hB4buI4bq+4bunw4zhu6ThuqThu6fhuqThu7Xhu4jhu4Dhu6fhu57hu5x54buI4buA4bun4bqkw73huqThu6fhu6Lhu5Thu6Phu6fDgnnhu4jhu6Phu6fhu4jhur7hu7Phu4jhu4Dhu6fhuqThuq7GoOG7p+G7nkfhu4jhu4Dhu6fGr+G7s+G7p+G7gyHhuq8p4bun4bqk4bquxqDhu6fhu4Dhu6Dhu7Dhurjhu4jhu6dwKSkoN3Hhu6fhu55H4buI4buA4bun4buH4buAeeG7iOG7gOG7pzZKeeG7p+G7iEHhu4rhu6fhu6nFqeG7qeG7qeG7n3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAhxKjhuqbhu7Dhu6VzcuG7huG7iuG6vuG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7peG6puG7nuG7gOG7oOG7isOC4bun4buGKOG6qOG7iOG7nuG6qOG7nOG7peG7p+G7ouG7nuG7sMOM4bqo4buR4bul4buo4buG4bqm4bue4buA4bub4bund+G7qXbGoOG7quG7neG7p+G7gOG6qOG7huG6vuG7gOG7nuG7m+G7p+G7reG7qXbGoOG7quG7neG7peG7p+G7ouG7nOG6pOG7keG7pS8v4bqk4bqm4buI4bufw4J5xKjhu57hu4B54buI4buA4buAxKh54bufxq/hu4gv4bqm4bqo4buiw43hu57EqMagL+G7iOG6qOG7qOG7oi/hu6nhu6nhu7Hhu68vxrB2duG6puG7q8aw4butxrB3xanhu6vhu57hu6nFqXd3w4x4Lcaw4bufScag4bq+4bul4bunecOM4bue4buR4bul4buH4buc4buG4bq64buI4bunw43hu4B54buG4bun4bue4buA4buk4bqk4bun4buA4buG4bq44buI4bunPMOJ4bunw73hu4jhu6cpKSg34bun4bueR+G7iOG7gOG7p+G7h+G7gHnhu4jhu4Dhu6c2Snnhu6fhu4hB4buK4bun4bupxanhu6nhu6nhu6Xhu6fhu6jhu4bhuqbhu57hu4Dhu5Hhu6V34bupduG7peG7p+G7gOG6qOG7huG6vuG7gOG7nuG7keG7peG7reG7qXbhu6Xhu6cvc3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAoecag4bue4buGxKjhu4jhu6Vz4bu24buI4buA4bun4buK4buG4buI4buA4bun4buATHnhu59yL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagIcSo4bqm4buw4bulc8SDUuG6pOG7p+G6rOG7guG6pOG7gOG7p+G7iOG7gMOA4buK4bunxqDhu4DDveG7nuG7p+G7gOG7oOG7sOG7p8ONReG7nuG7p+G7muG7oOG7t+G7p8ON4buA4bu3xKjhu6fhu6LDveG7nuG7p+G7iEHhu4rhu6fhu6nFqeG7qcaw4bunxq/hu7Phu6fhu57hu4ZFxqDhu6fhu55S4bqk4bun4buAxKjhu7Phu4jhu6fhu57hu4Dhu4bhurjhu4jhu6fDguG7jOG7p+G6pOG7gEfhu6fhu6LDk+G7p+G6rOG6uuG7p+G6pOG7oOG7iOG6vuG7p+G6pOG6rsag4bun4bqk4buAxKjhu6fDjOG7ueG7iOG7gOG7p+G6rOG7tcSo4bun4bueR+G7iOG7gOG7p+G7iuG7jOG7nuG7p+G6pE/hu4jhur7hu6fhuqRS4bun4buA4buG4bq44bug4bun4bua4bug4bu34bun4buI4buAw4Dhu4rhu6fhur7hu4bDveG7iuG7p+G7osO94bue4bunxq/hu7Phu6fhuqThu4BH4bun4bqs4bu1xKjhu6fhu4jEguG7iOG6vuG7p+G6pHnEqOG7p+G6pOG7gOG6ruG7nuG7p8OMVeG7mOG7iOG6vuG7p+G6rOG7hsOJ4bug4bun4buA4buz4buI4buA4bunw43hu4bhu4jhu4Dhu6fhu55F4buj4bun4bqk4bu34buG4bun4bqkw73huqThu4Dhu6fhu4Dhu7Phu4jhu4Dhu6fhuqThu4Dhu4Lhu4jhu4Dhu6Phu6fhuqThu7fhu4bhu6fhu57hu4Dhu4bhurjhu4jhu6fhu4pP4buG4bun4bue4bucVeG7kuG7iOG6vuG7p+G6rOG6sOG7oOG7p+G7nlXhu6ct4bunw43hu4bhu4jhu4Dhu6fhuqbEqHnhu4jhu4Dhu6fhuqzDk+G7huG7p8av4buQ4buG4bun4bqkw73huqThu6fhu6Lhu5Thu6Phu6fDgnnhu4jhu6Phu6fhu4jhur7hu7Phu4jhu4Dhu6fhuqThuq7GoOG7p+G7nkfhu4jhu4Dhu6fGr+G7s+G7p+G7gyHhuq8p4bun4bqk4bquxqDhu6fhu4Dhu6Dhu7Dhurjhu4jhu5/hu6c8w5Lhu4jhur7hu6fhu57hu4Dhu5Lhu4bhu6fhu57hu7XEqOG7p+G7ouG7pOG7p+G6pOG7teG7iOG7gOG7p+G7nuG7nHnhu4jhu4Dhu6Phu6fhu57hu4Dhu4bhu6fhuqzhu6B54bunxq/DieG7p+G6pOG7gOG6ruG7nuG7p8OMVeG7mOG7iOG6vuG7p+G6rOG7hsOJ4bug4bun4buA4buz4buI4buA4bunw43hu4bhu4jhu4Dhu6fhu55F4bun4bq+4buGxah54bun4bqkw73huqThu6fhu6Lhu5Thu6Phu6fDgnnhu4jhu6Phu6fhu4jhur7hu7Phu4jhu4Dhu6fGr+G7s+G7p+G7gyHhuq8p4bun4bqk4bquxqDhu6fhu4Dhu6Dhu7Dhurjhu4jhu53hu6fhu57hu7XEqOG7p+G6rOG7jOG7iOG6vuG7p8OM4buk4bqk4bun4bqk4bu34buG4bun4bqkw73huqThu4Dhu6fhu4rhu4zhu57hu6fhuqTDveG6pOG7gOG7p+G7muG7oOG7sEXhu57hu6fDjOG7huG6uOG7nuG7o+G7p+G6rMOS4buI4bq+4bunw4Lhu4zhu6fhu57hu5zEqOG7iOG6vuG7p8av4buG4bq44bqk4bun4buIxILhu4jhur7hu6fhuqR5xKjhu6fhuqThu4Dhuq7hu57hu6fDjFXhu5jhu4jhur7hu6fhur7hu4bhu7fhu4bhu6fhu5rhu6Dhu7BF4bue4bun4bue4buAU+G7p+G7nlLhuqThu6fhu4Dhu7Phu4jhu4Dhu6fhuqThu4Dhu4Lhu4jhu4Dhu6fDjOG7hsSQ4buI4bun4bua4bugeeG7iOG7p+G6rEXhu4jhu6fhu4jhu4Dhu7Phu6fhuqzhurDhu6Dhu6fhu55V4buj4bun4bqmxKh54buI4buA4bun4buI4bq+4buA4buG4bq4xqDhu53hu6fhu57hu7XEqOG7p+G7ik/hu4bhu6fhu57hu5xV4buS4buI4bq+4bun4bue4buA4bug4bq24buI4bunw4zhu5jhu4bhu6fhuqThu4DEqOG7p+G7gMSo4bu14bue4bun4bqs4buM4buI4bq+4bun4bqs4bqw4bug4bun4bueVeG7o+G7p+G7ouG7t+G7iOG7p+G7quG7oOG6ruG7nuG7p8ON4buG4buI4buA4bun4bqmxKh54buI4buA4bun4bue4bucxJDhu4jhu6fhuqTDveG6pOG7p8OMSOG7iOG7gOG7p8av4buk4bqk4bud4bun4bqjReG7nuG7p+G7muG7oOG7t+G7p+G6pOG7gEfhu6fhu6LDk+G7pykpKDfhu6fhu55H4buI4buA4bun4buH4buAeeG7iOG7gOG7pzZKeeG7p8OM4buz4bun4buK4buM4bue4bun4bue4bucxKjhu4jhur7hu6fhuqTDveG6pOG7p+G6pEHhu4jhu6fhuqTDmuG7p+G6rOG6uuG7p+G6rMO94buI4buA4bun4bq+4buGw73hu6Phu6fhu6pFxqDhu6fDjMSo4bu14buG4bun4bue4bq2xqDhu6fhu57hu4Dhurrhu6Phu6fhuqTDveG7p+G7iOG7gMSC4buI4bun4bqkw73hu4jhu6fDguG7jOG7p8OM4bu54buI4buA4bun4bqs4bu1xKjhu6Phu6fhu5rhu6Dhu7fhu4jhu6fDjOG7rOG7p+G6pMO94bqk4bun4bui4buU4buj4bunw4J54buI4buj4bun4buI4bq+4buz4buI4buA4bun4bqk4bquxqDhu6fhu55H4buI4buA4buj4bun4buDIeG6rynhu6fhuqTDveG6pOG7p+G7gOG7oOG7sOG6uOG7iOG7o+G7p+G7nuG7gEbhu6fhu6rhu7nhu6Phu6fhu57hu4Dhu7Phu4jhu4Dhu6fGoOG7gMOT4bunxq/hu7Phu6fGoOG7gMSo4buI4bq+4bun4bue4buc4buzxKjhu6fhu57hu4Dhu4bhu6fhuqzhu6B54bun4bqkU3nhu6fhuqTDveG6pOG7p+G6rEZ54bunxqDhu4BVw5Thu4jhur7hu6Phu6fhuqzDlOG7iOG7p8avRuG7p+G7nuG7nMSQ4buI4bun4bqsRnnhu6fDguG7s+G7iOG7p+G7nkfhu4jhu4Dhu53hu6fhu4fhu7XEqOG7p8ONxJDhu4jhu4Dhu6fhu57hu4BP4buI4bq+4bun4bue4buG4buI4bunxqDhu4Dhu7fhu4jhu6fhu4DDkuG7huG7p+G7nOG7jOG7iOG6vuG7p+G7nOG7ueG7huG7o+G7p+G7iuG7huG7iOG7gOG7p8OC4bu14bqk4buA4bunxq/hu7Phu6fhu57hu4bhu4jhu6fhuqThurbhu7Dhu6fhuqzhurrhu6fhu4jhu4Dhu7Phu6fhuqzhurDhu6Dhu6fhu55V4buj4bun4bqmxKh54buI4buA4bun4buI4bq+4buA4buG4bq4xqDhu6fhu57hu4B54buK4bun4bq+4buGeeG7p+G6rErhu4jhur7hu6fhur5KxqDhu6fhu6zhu6fDjeG7hkXhu4jhu6fhuqzDk+G7huG7p8av4buQ4buG4bun4bqk4buA4buC4buI4buA4bun4bua4bug4buww4nhu4jhu6fhuqxGeeG7p8ag4buAVcOU4buI4bq+4bunxq/hu7Phu6fhuqTDveG6pOG7p+G7ouG7lOG7o+G7p8OCeeG7iOG7o+G7p+G7iOG6vuG7s+G7iOG7gOG7p+G7nuG7nMSo4buI4bq+4bunxq/hu4bhurjhuqThu6fhu4jEguG7iOG6vuG7p+G6pHnEqOG7p+G6pOG7gOG6ruG7nuG7p8OMVeG7mOG7iOG6vuG7p+G6rOG7hsOJ4bug4bun4buA4buz4buI4buA4bunxq/hu7Phu6fhuqThu7fhu4bhu6fhu57hu4Dhu4bhurjhu4jhu6fhu4pP4buG4bun4bue4bucVeG7kuG7iOG6vuG7p8ON4buG4buI4buA4bun4bqmxKh54buI4buA4bun4bue4bu14buG4bun4bqsRnnhu6fGoOG7gFXDlOG7iOG6vuG7neG7pzbDleG7p+G7nuG7nOG7mOG7p8OM4bu54buI4buA4bun4bqs4bu1xKjhu6fhuqTDveG6pOG7p+G7ouG7lOG7o+G7p8OCeeG7iOG7o+G7p+G7iOG6vuG7s+G7iOG7gOG7p+G6pOG6rsag4bun4bueR+G7iOG7gOG7p8av4buz4bun4buDIeG6rynhu6fhuqThuq7GoOG7p+G7gOG7oOG7sOG6uOG7iOG7p+G7qsO94bqk4bun4bqsRuG7iOG7gOG7p+G7nuG7nEzhu4jhur7hu6fhu57EguG7iuG7p+G6pOG7t+G7huG7p+G6pMO94bqk4buA4buj4bunw4zhu6R54bun4bqk4buATOG7iOG7p8av4buz4bun4bue4buc4buG4bq64buI4bunw43hu4B54buG4bun4bqkw73huqThu6fhur7hu4bhu7fhu4bhu6fGoOG7gMO9xqDhu6fDjUbGoOG7p+G7nuG7gOG7kuG7huG7o+G7p8ag4buAUeG7p+G7gOG7mMag4bun4bqs4bq64bun4bqk4bu34buG4bun4bue4buA4buG4bq44buI4bun4buA4buG4bq44bug4bun4bua4bug4bu34bun4buAxKjhu7Xhu57hu6fhuqzhu4zhu4jhur7hu6fhuqRTeeG7p+G6rMOU4buI4bunxq9G4bun4buK4buE4buI4buA4buj4bun4buew5nhu6fhuqxK4bun4bq+Ssag4bunxqDhu4DhurDhu4jhu6fhu57hu4LhuqThu4Dhu6fhuqThu6ThuqThu6fhu57hu5zEqOG7iOG6vuG7p8av4buG4bq44bqk4bun4bqk4bu34buG4bun4bue4buA4buG4bq44buI4bun4buKT+G7huG7p+G7nuG7nFXhu5Lhu4jhur7hu6fhuqzhurDhu6Dhu6fhu55V4bunLeG7p8ON4buG4buI4buA4bun4bqmxKh54buI4buA4bun4bqkU3nhu6fhu55H4buI4buA4buj4bun4bqk4bu34buG4bun4bue4buA4buG4bq44buI4bun4bqk4buAR+G7p+G7osOT4bun4bq9KDfhu6fhu57hu5zEqOG7iOG6vuG7p+G7iEHhu4rhu6fhu6nFqeG7qeG7q+G7p8av4buz4bun4bqkw73huqThu6fhu4hB4buK4bun4bue4buGRcag4bun4bue4buA4bqoxKjhu59yL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagIcSo4bqm4buw4bulc+G6veG7gOG7teG7iuG7p8av4buG4bunw43hu4Dhu7fEqOG7p+G7osO94bue4bun4bq+w5Lhu4rhu6fhuqTDveG6pOG7p+G6psSoeeG7iOG7gOG7p+G7iOG6vuG7gOG7huG6uMag4buj4bun4buA4buYxqDhu6fhu57DveG6pOG7p+G7quG7ueG7o+G7p+G7gOG7jOG7p8ON4buG4buI4buA4bun4bqmxKh54buI4buA4bun4bqseeG7iOG6vuG7p+G7gMSo4bu14bue4bun4bqs4buM4buI4bq+4buj4bun4bui4bu34buI4bun4buq4bug4bqu4bue4bunw43hu4bhu4jhu4Dhu6fhuqbEqHnhu4jhu4Dhu6Phu6fhu57hu5zhu4bhurrhu4jhu6fDjeG7gHnhu4bhu6fhuqbhu6Thu6fDveG7iOG7p+G6rOG6sOG7oOG7p+G7nlXhu6fhu57hu5zEkOG7iOG7p+G6rEZ54bunw4Lhu7Phu4jhu6fhu55H4buI4buA4bun4buH4buAeeG7iOG7gOG7pzZKeeG7o+G7p8av4buQ4buG4bun4buiw5Phu6fDjFXhu5jhu4jhur7hu6fDjeG7gMSo4bu34buI4bq+4bun4bux4bufxanFqcWp4bun4buK4bq04bug4bun4bqsVeG7mOG6pOG7p+G6pOG7gEzhu4jhu53hu6fhur7hu6bhu4bhu6fhu4rDleG7huG7p+G7iuG6tOG7oOG7p8Wp4bur4bunxqDhu4Dhu4ZF4bug4bunw43hu4Dhu7fEqOG7p+G7osO94bue4bunw4Lhu7fhu4jhu6fhu4bhu4jhu53hu6fDjUXhu57hu6fhu4Dhu5jGoOG7p8av4buQ4buG4bun4bqkw73huqThu6fhu4Dhu4Thu4jhu4Dhu6fhu57hu4DDmuG6pOG7p8ON4buA4bu3xKjhu6fhu6LDveG7nuG7p+G7nuG7nOG7pOG6pOG7p+G7nuG7oOG7sEXhu4jhu6Phu6fDjeG7gOG7t8So4bun4buiw73hu57hu6fhu57hu5zhu6ThuqThu6fhu57hu4ZFxqDhu5/hu6fhur3hu4Dhuq7hu4jhu6fhuqzhuq7hu6Dhu6fhuqzhu7Xhu57hu6fhu6nhu5/FqcWpxanhu6fGoOG7gOG7hkXhu6Dhu6fDjeG7gOG7t8So4bun4buiw73hu57hu6fGoOG7gOG7t+G7iOG7p+G7gMOS4buG4bufci/GoHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoCHEqOG6puG7sOG7pXM8w5Phu4bhu6fhu55V4buY4buI4bq+4bunw43hu4Dhu7fEqOG7p+G7osO94bue4bun4bq+w5Lhu4rhu6fhu63hu6nhu6fhuqzDlOG7iOG7p8avRuG7p3Dhu6nhu63hu6fhuqzDlOG7iOG7p8avRuG7p+G7ouG7lOG7o+G7p8OCeeG7iOG7o+G7p+G7iOG6vuG7s+G7iOG7gOG7p+G6pOG6rsag4bun4bueR+G7iOG7gOG7p8av4buz4bun4bupduG7p+G7gyHhuq8p4bun4bqk4bquxqDhu6fhu4Dhu6Dhu7Dhurjhu4hx4bun4bqkU3nhu6fhu55H4buI4buA4bun4buH4buAeeG7iOG7gOG7pzZKeeG7n3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAhxKjhuqbhu7Dhu6Vz4bqv4buM4buG4bun4bqm4bug4buI4bq+4bunw43hu4Dhu7fEqOG7p+G7osO94bue4bun4bue4bucxJDhu4jhu6fhuqTDlOG7p+G7ouG7lOG7p+G6rOG7hsOJ4bug4bun4bqk4buAR+G7iOG7gOG7p8av4buz4bun4buAxKjhu7Phu4jhu6fhu57hu4Dhu4bhurjhu4jhu6fDguG7jOG7p+G7nuG7hsSQ4bug4bun4bqk4buA4buC4bunKSkoN+G7p+G7qcWp4bupxrDhu6Phu6fhu57hurbGoOG7p+G7nuG7nOG7oOG7iOG6vuG7p+G6rMO94buI4buA4bun4bq+4buGw73hu6fhuqTDveG6pOG7p+G6pOG7gEfhu6fhu6LDk+G7p+G7nuG7gOG7s+G7iOG7gOG7p8ag4buA4bqw4buI4bun4bqkSuG7p+G7nsO94bqk4bun4bqs4buM4buI4bq+4bun4bue4buc4buk4bqk4bun4bue4buGRcag4bun4bqsReG7iOG7p+G7gMSo4bu14bue4bun4bqs4buM4buI4bq+4bun4bqkU3nhu6fhuqTDveG6pOG7p+G6psSoeeG7iOG7gOG7p+G7iOG6vuG7gOG7huG6uMag4buj4bun4buI4buA4buz4bun4bqs4bqw4bug4bun4bueVeG7neG7p+G6pMO94bqk4bun4bqk4buAR+G7p+G7osOT4bun4buU4bun4bue4buAw5rhu6fhu4Dhu7Xhu4jhur7hu6fhuqThu4BVeeG7p+G6pHnEqOG7o+G7p+G6pOG6sOG7iOG7p+G6pOG7t+G7huG7p+G7nuG7gOG7huG6uOG7iOG7p+G7muG7oOG7sEXhu57hu6fDjOG7huG6uOG7nuG7p8av4buz4bun4bqkSuG7p+G7nuG7gOG6uuG7p+G7muG7oOG7sOG7p+G6rOG7huG6uuG7iuG7p+G7nlXDlOG7iOG6vuG7p+G6rMOS4buI4bq+4bun4bqs4bq64bun4bqsw73hu4jhu4Dhu6fhur7hu4bDveG7p+G6vuG7hsWoeeG7p+G6pMO94bqk4bun4bqkw5Thu6fhu5rhu6B54buI4bufci/GoHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoCHEqOG6puG7sOG7pXMow73huqThu6fhu6Lhu5Thu6Phu6fDgnnhu4jhu6Phu6fhu4jhur7hu7Phu4jhu4Dhu6fhuqThuq7GoOG7p+G7nkfhu4jhu4Dhu6fGr+G7s+G7p+G7gyHhuq8p4bun4bqkw73huqThu6fhu4Dhu6Dhu7Dhurjhu4jhu6Phu6fhu57hu4BG4bun4buq4bu54buj4bun4bue4buA4buz4buI4buA4bunxqDhu4DDk+G7p+G6pOG7oOG7iOG6vuG7p+G6pOG6rsag4bun4bqmeeG7iOG7gOG7p+G7osO94bqk4buA4bun4bqmxKh54buI4buA4bun4buI4bq+4buA4buG4bq4xqDhu6Phu6fhu4Dhu5jGoOG7p+G7nsO94bqk4bun4buq4bu54buj4bun4buA4buM4bunw43hu4bhu4jhu4Dhu6fhuqbEqHnhu4jhu4Dhu6fhuqRK4bun4bueVcOU4buI4bq+4bun4buew73huqThu6fGr+G7s+G7p+G7nuG7gOG7pOG6pOG7p+G7gOG7huG6uOG7iOG7p+G6pMO94bqk4bun4bue4buAU+G7p+G7nlLhuqThu6fhu4Dhu7Phu4jhu4Dhu6fhuqThu4Dhu4Lhu4jhu4Dhu6fhu57hu5zEqOG7iOG6vuG7p+G7iEHhu4rhu6fhu6nFqeG7qeG7qeG7p+G7nuG7teG7huG7p+G6rMOU4buI4bunxq9G4bun4bqk4buAxKjhu6drKCg34bun4buH4buAeeG7iOG7gOG7pzZKeeG7p+G6rOG6uuG7p+G7nuG7gOG7pOG6pOG7p+G7gOG7huG6uOG7iOG7p8av4buG4bq44bqk4bunw43hu4Dhu7fEqOG7p+G7osO94bue4bud4bun4buH4buc4buG4bq64buI4bunw43hu4B54buG4buj4bunxqDhu4Dhu47hu6fDguG7hkXhu4jhu6Phu6fhu5rhu6DDveG7iOG7p+G7nuG7nOG7huG6uOG7nuG7p8av4buG4bq44bqk4bun4bue4buA4buk4bqk4bun4buA4buG4bq44buI4bun4bqjReG7p+G7gMSo4bu14bqk4buA4bun4buI4buz4buw4bun4bqsReG7iOG7p8ag4buAS+G7iOG6vuG7o+G7p8OC4buM4bunxqDhu4Dhurbhu4jhu6fhuqThu4Dhu6Dhu7DEkOG7iOG7p+G7ik/hu4jhu6fGr+G7s+G7p+G6pMO94bqk4bun4bqsw5Thu4jhu6fGr0bhu6fhu57hu5zhu6ThuqThu6fhu57hu4Dhu6Dhu4zhuqThu5/hu6c8w4nhu6fhu5x54bun4bqkw73huqThu6fhur7hu4bhu7fhu4bhu6fGoOG7gMO9xqDhu6fhu57hu4Dhu6ThuqThu6fhu4Dhu4bhurjhu4jhu6fhu4rhu4zhu57hu6fhuqTDveG6pOG7gOG7p+G7gOG7huG6uOG7oOG7p+G7muG7oOG7t+G7o+G7p+G7nuG7gOG7hkXhu57hu6fhu57hu4Dhu6ThuqThu6fhu4jhu4DDgOG7iuG7p8ag4buAw73hu57hu6fhu4Dhu6Dhu7Dhu6fDjUXhu57hu6fhu5rhu6Dhu7fhu6fhuqzhu7nhu6fhuqzhu7Xhu57hu6fhuqxV4buY4bqk4bunxq/hu7Phu6fDjeG7gMOB4bqk4bunxqDhu4BS4bqk4bun4buI4buAxajhu4jhur7hu6fhu57DkuG7iOG7p+G7nuG7teG7huG7o+G7p+G7gOG7teG7iOG7p+G6pOG7gEXhu6fhu57hu5zEqOG7iOG6vuG7p+G7nuG7gOG7pOG6pOG7p+G7gOG7huG6uOG7iOG7p+G6pE/hu4jhur7hu6fhu57DveG6pOG7p+G6pOG7t+G7huG7p+G7nuG7gOG7huG6uOG7iOG7p+G7ik/hu4bhu6fhu57hu5xV4buS4buI4bq+4bun4bqs4bqw4bug4bun4bueVeG7p8ON4buG4buI4buA4bun4bqmxKh54buI4buA4buj4bun4buIxILhu4jhur7hu6fhuqR5xKjhu6fhu4hB4buI4bq+4bunw4zhu6ThuqThu6fhuqThu7Xhu4jhu4Dhu6fhu57hu5x54buI4buA4bun4bqkU3nhu6fhuqzDlOG7iOG7p8avRuG7neG7pyjhu4BT4bun4bqs4buM4buI4bq+4bun4bqs4bqy4buw4bun4buK4bu14buI4buA4bun4bue4bug4buwxJDhu4jhu6fhu57hu5zhu6Dhu7DDieG7iOG7p+G7nuG7gE/hu4jhur7hu6fhu57hu4bhu4jhu6fGr8OJ4bunKOG7gEfhu6fhu6LDk+G7pykpKDfhu6fhu55H4buI4buA4bun4buH4buAeeG7iOG7gOG7pzZKeeG7p8av4buz4bun4buI4buAxajhu4jhur7hu6fhu4jDleG7p8OM4buk4bqk4bun4bqkU3nhu6fhuqzDlOG7iOG7p8avRuG7p+G7iuG7hOG7iOG7gOG7p+G7nuG7nMSo4buI4bq+4bunxq/hu4bhurjhuqThu6fhuqThu7fhu4bhu6fhuqTDveG6pOG7gOG7p+G7nuG7gFPhu6fhu55S4bqk4bun4buA4buz4buI4buA4bun4bqk4buA4buC4buI4buA4buj4bun4bqk4bu34buG4bun4bue4buA4buG4bq44buI4bun4buKT+G7huG7p+G7nuG7nFXhu5Lhu4jhur7hu6fhuqzhurDhu6Dhu6fhu55V4bunw43hu4bhu4jhu4Dhu6fhuqbEqHnhu4jhu4Dhu6fhu57hu5zEkOG7iOG7p+G6pMO94bqk4bunxqDhu4BVw5Thu4jhur7hu6fhu57hu4bhurjhu4jhu6fhu57hu5zhu6Dhu7DDieG7iOG7p+G7nuG7gE/hu4jhur7hu6dw4buo4bqow4Lhu6Lhu4bhu57huqjhu6fhuqRTeeG7p+G6rMOU4buI4bunxq9G4buj4bun4bqs4buz4buG4buj4bunw4LDvcSo4buj4bun4bue4bu1xqDhu6fhuqThu4Dhu4Jx4bun4bqs4bq64bun4bue4bu1xKjhu6fhu4jhu4bDieG7iuG7p+G7nuG7huG7iOG7p+G6pOG7gMSo4bun4bqmxKh54buI4buA4bun4buI4bq+4buA4buG4bq4xqDhu6fGr8OJ4bun4buKT+G7huG7p+G7nuG7nFXhu5Lhu4jhur7hu6fhuqzhurDhu6Dhu6fhu55V4buj4bunw43hu4bhu4jhu4Dhu6fhuqbEqHnhu4jhu4Dhu6fhuqRTeeG7p+G7nkfhu4jhu4Dhu59yL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagWeG7oOG7nuG7gMSo4buc4bulcyE84buHci/GoHM=

BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]