Từ 15 giờ ngày 31-8, giá xăng RON95-III giảm 170 đồng/lít; xăng E5RON92 giảm 135 đồng/lít, dầu diesel 0.05S giảm 165 đồng/lít trong khi dầu hỏa giảm 69 đồng/lít và dầu mazút 180CST 3.5S giảm 244 đồng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqg4buYw4LhurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDneG7leG7lOG7uFBL4bq24bqi4buV4buUw5LDneG6suG7uCThu4jhurLhu5Lhu5ThurpR4bqy4bu4OuG6ssOC4bqo4bqy4buS4buUVuG6slLhu5LDiTzhurLhuqbDgi1D4bu34bqyKcOKUuG7kuG6suG7k2hnROG6qOG6suG7iFVS4bqy4bqk4bq04bu54bqk4bqm4bqo4bqySsavUuG7kuG6oC/hu5jDguG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53DqUvEkMSo4bq24bqi4buVOuG6ssOC4bqo4bqy4buS4buUVuG6slLhu5LDiTzhurLhuqbDgi1D4bu34bqy4buS4buUReG6sinDilLhu5LhurLhu5NoZ0Thuqgt4bq54bq54bq54bqy4buS4buU4bq6UeG6ssOCQuG6tOG6skrGr1Lhu5IvUOG7luG7uOG7teG6sinDilLhu5LhurLhurPhuqjhu5NoZ0ThuqThurLhu5Lhu5ThurpR4bqyw4LhuqbhuqjhurJKxq9S4buSL1Dhu5bhu7jhu7fhurLEqEhA4bqyxKjhu5RL4bu2S1DhurLhurThu7nhurThuqjhu5nhurLhu5Lhu5ThurpR4bqyw4LhuqrhuqjhurJKxq9S4buSL1Dhu5bhu7jhurLhu7jhu7RTUuG7kuG6suG7oOG7mOG7lOG6ssSoSEDhurLhu5jDmcSQ4bqy4buS4buU4bq6UeG6suG6qkThurJKxq9S4buSL1Dhu5bhu7jhurIhw4nhurLEqEhA4bqyUcSQeiPhu7jhurLDgkPhurThuq/hu5nhu5XhurLhuqbhu7nhuqjhu5nhurLhu5Lhu5ThurpR4bqy4bqk4bqs4bqs4bqySsavUuG7kuG7ueG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53huq9LUuG7uEvhu7ThurbhuqLhuqDhu5RR4buS4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq24buIUeG7ti3DneG7mFPhu7hT4bqyxKjhu7jhu5hAUeG7iuG6tuG6suG7tuG7uDxQS+G7r+G6tijhu5TEqOG7uOG7mOG7s+G6suG6quG6pOG6tMOdKeG7teG6suG7mEvhu5Thu5Lhu5jhu7jhu7PhurLhuqzDguG6psOdKeG7teG6tuG6suG7uOG7lOG7uFBL4buv4bq24buV4buUw5LDneG6suG7uCThu4jhurLhu5Lhu5ThurpR4bqy4bu4OuG6ssOC4bqo4bqy4buS4buUVuG6slLhu5LDiTzhurLhuqbDgi9D4bu34bqyKcOKUuG7kuG6suG7k2hnROG6qOG6suG7iFVS4bqy4bqk4bq04bu54bqk4bqm4bqo4bqySsavUuG7kuG6suG7mMagUuG7mOG6suG6ulLhu5jhurLDguG6tuG6suG7tuG7tOG7iOG7r+G6ti8v4buIxKhS4bu54buKxJBT4bu44buYxJBS4buY4buYU8SQ4bu5IVIvxKhL4bu24bug4bu4U8OdL1JLKOG7ti/DgkThuqbhuqwvw4LhurThuqjEqOG6qsOC4bqqw4LhuqbDguG6pOG7uOG6rELhuqrDglDDguG7ueG7nsOd4buS4bq24bqyxJBQ4bu44buv4bq24buV4buUw5LDneG6suG7uCThu4jhurLhu5Lhu5ThurpR4bqy4bu4OuG6ssOC4bqo4bqy4buS4buUVuG6slLhu5LDiTzhurLhuqbDgi1D4bu34bqyKcOKUuG7kuG6suG7k2hnROG6qOG6suG7iFVS4bqy4bqk4bq04bu54bqk4bqm4bqo4bqySsavUuG7kuG6tuG6ssSoxJDhu7jEkC3DneG7mFPhu7hTLVPhu7Thu5Thu5Lhu5RSxJBQLeG7tuG7tOG7iOG7r+G6tuG7mOG7uOG7uMOd4bu24buzLy/hu4jEqFLhu5RR4buS4bu5IeG7lEvhu7hSxJBRw51QQOG7tuG7uSFSL+G7uOG6quG6pOG6tC9Aw51QU8SQxKhLxKgvKeG7iuG7mEBSQEsv4bqk4bq0w4JEX+G6tENf4bqmw4IvIVLDnV8pxJBS4buS4bu54buew53hu5LhurbhurIv4bqi4bqgL8Od4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDneG6r8SQw53hu7jhu5RTUuG6tuG6omfhu5hGUuG6siHhu5TDk1LhurLDtEvhu7jhu7RTUOG7lFFLKeG6skrEkFLhu5LhurLhu4pFUuG6sinDilLhu5LhurLhu4jhu5hT4bqy4bug4buYReG7iOG7mOG6suG7mMOJUuG7kuG7ueG6ssOBMlLhu5jhu7PhurLhurc/4buI4bqy4bqxQDwvdeG7lEvhu7hSxJBRK8OA4bqgL8Od4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDncSDU8SoPOG6tuG6osO5w4pS4buS4bqyxKhIQOG6suG7uOG7tFNS4buS4bqyUibhu67hu4jhurLhu7jhu5TDksOd4bqy4bu4JOG7iOG6suG7kuG7lOG6ulHhurLhu5Lhu5RF4bqy4bu44buYS1PhurLhu7JAPMOS4bu44bqySuG7mlLhu5jhurLhu4glxJDhurJQ4buUw5NS4bqy4buK4buo4bqy4bqv4bumUuG7kuG6suG7leG7mCbhu6xS4buSLeG7lcOJ4buU4bqy4buI4buY4buWUuG7mOG7t+G6suG7tsSQQOG6suG7oOG7mOG7lOG6skXDneG6ssSoJFLhu5LhurLhu7JAXeG6suG7isagUuG7mOG6suG7qlLhurLDgcSDaGXDgOG7ueG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhuqLhuq8k4bqy4bu44buYw5Xhu7fhurLhu7g64bqyw4LhuqjhurLhu5Lhu5RW4bqyUuG7ksOJPOG6suG6psOCLUPhu7fhurIpw4pS4buS4bqy4buTaGdE4bqoLeG6ueG6ueG6ueG6suG7kuG7lOG6ulHhurLDgkLhurThurJKxq9S4buSL1Dhu5bhu7jhu7XhurLDucOKUuG7kuG6suG6s+G6qOG6suG7k2hnROG6pOG6suG7kuG7lOG6ulHhurLDguG6puG6qOG6skrGr1Lhu5IvUOG7luG7uOG7teG6suG6sUhA4bqyxKjhu5RL4bu2S1DhurLhurThu7nhurThuqjhu5nhurLhu5Lhu5ThurpR4bqyw4LhuqrhuqjhurJKxq9S4buSL1Dhu5bhu7jhu7XhurLhurFIQOG6suG7mMOZxJDhurLhu5Lhu5ThurpR4bqy4bqqROG6skrGr1Lhu5IvUOG7luG7uOG6siHDieG6ssSoSEDhurJRxJB6I+G7uOG6ssOCQ+G6tOG6r+G7meG7leG6suG6puG7ueG6qOG7meG6suG7kuG7lOG6ulHhurLhuqThuqzhuqzhurJKxq9S4buSL+G7oOG7kuG7ueG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhuqLhu4Xhu5TDk1LhurLhu4rhu6jhurJK4buM4bqyUuG7kuG7mOG7muG6suG7kuG7lOG6ulHhurJRP+G7iOG6suG7uOG7tOG7luG7iOG7mOG6slBJw53hurLhu7JAXeG6suG7isagUuG7mOG6suG7qlLhurLhu5Lhu5RF4bqyKcOKUuG7kuG6ssSoSEDhurLDgcSDaGXDgOG6skrFqOG7lOG6siHhu67hu5ThurIpw4pS4buS4bqy4bqz4bqo4bqy4buTaGdE4bqk4bqyWOG6slE/4buI4bqyw4LhurThurThurJKxq9S4buSL1Dhu5bhu7jhu7fhurIpw4pS4buS4bqy4buTaGdE4bqo4bqyUMOJ4bqy4bqs4bq04bq04bqySsavUuG7ki9Q4buW4bu44bu34bqy4bu44bu0U1Lhu5LhurLhu6Dhu5jhu5ThurJRP+G7iOG6suG7uOG7tOG7luG7iOG7mOG6slBJw53hurLhu7JAXeG6suG7isagUuG7mOG6suG7qlLhurJKxajhu5ThurIh4buu4buU4bqy4buIReG7iOG6slBT4bq44buU4bqyxKhIQOG6slDDieG6suG6qOG6tOG6tOG6skrGr1Lhu5IvUOG7luG7uOG7ueG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhuqLhu5VAPOG6slLhu5jhu5TDk1Lhu7fhurLhu7jhu5hLU+G6suG7skA8w5Lhu7jhurJK4buaUuG7mOG6slLDiTzhurLhu7ZP4bqy4bug4buY4bumUuG7kuG6suG7iOG7mOG7lOG6suG7tizhurLEqCRS4buS4bqy4buRQF3hurLhu4rGoFLhu5jhurLhu6pS4bqy4buS4buUReG6skrFqOG7lOG6siHhu67hu5ThurLhu4hF4buI4bqyUeG7huG7uOG6suG7mMOJUuG7kuG6sinDilLhu5LhurLEqEhA4bu54bqgL8Od4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDncSDU8SoPOG6tuG6ouG6tnXhu5Thu47hu4jhurLhu7jhu7Thu5bhu4jhu5jhurJQScOd4bqyIcOJ4bqy4buI4buY4buU4bqy4bu2LOG6ssSoJFLhu5LhurLhu5FAXeG6suG7isagUuG7mOG6suG7qlLhurJKxajhu5ThurIh4buu4buU4bqy4buIReG7iOG6slHhu4bhu7jhurLhu5jDiVLhu5LhurIpw4pS4buS4bqyxKhIQOG6skXDneG6ssSoJFLhu5LhurLhu7g64bqyw4LhuqjhurLhu5Lhu5RW4bu34bqy4bu44bu0U1Lhu5LhurLhu6Dhu5jhu5ThurIh4buU4buO4buI4bqySuG7lOG7jEDhurLhu4jhu5jhu5xS4buY4bqy4buS4buUReG6suG7ikVS4bqyxKhT4bqy4bu44buYJuG7rFLhu5LhurJS4buYRlLhurJKSEDhurJRxajhu5ThurLhu6Dhu5RS4buY4bqyxKhTxJBS4buY4bqyKcOKUuG7kuG6ssSoSEDhurLhu7JAPOG6skrhu5pS4buY4bqyUuG7mCZS4buS4bqy4bug4buY4bumUuG7kuG6suG7tuG7rlHhurLhu5jhu6xS4bqy4bu44buYVuG7lOG6suG7kuG7lMSQUuG6suG7uOG7tMOTUuG7t+G6tuG6suG7iOG7plLhu5LhurIhw4pS4bqy4buIJcSQ4bqyUOG7lMOTUuG6suG7iuG7qOG6slLDk0DhurLhu7Thu6Thu7nhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdxINTxKg84bq24bqi4buZxJBA4bqy4bug4buY4buU4bqy4bu44bu04buW4buI4buY4bqyUEnDneG6ssSDaGXhu7fhurLDucOKUuG7kuG6suG7k2hnROG6qOG6si3hurnhurnhurnhurLhu4hU4bqyUT/hu4jhurLhu7jhu7RIUuG6slHhu67hu5ThurJQw4nhurLhuqThurThu7nhuqThuqbhuqjhurJKxq9S4buSL1Dhu5bhu7jhu7XhurLDucOKUuG7kuG6suG6s+G6qOG7k2hnROG6pOG6slDDieG6ssOCROG7ueG6pOG6pOG6puG6skrGr1Lhu5IvUOG7luG7uOG7teG6suG6sUhA4bqyxKjhu5RL4bu2S1DhurLhurThu7nhurThuqjhu5nhurJQw4nhurLDguG6quG7ueG6puG6pkThurJKxq9S4buSL1Dhu5bhu7jhu7XhurLhurFIQOG6suG7mMOZxJDhurJQw4nhurLDguG6qOG7ueG6puG6pELhurJKxq9S4buSL1Dhu5bhu7jhurIhw4nhurLEqEhA4bqyUcSQxKgj4bu44bqyw4JD4bq04bqv4buZ4buV4bqy4bqm4bu54bqo4buZ4bqyUMOJ4bqyw4Lhuqbhu7lD4bqkQ+G6skrGr1Lhu5Iv4bug4buS4bu54bqgL8Od4bqi4bqgw53hurLhu4hQxJDhu7bhu7bhu6/hurbDncSDU8SoPOG6tuG6ouG7leG7tCbhu67hu4jhurJKVOG7t+G6suG7uOG6uOG7lOG6suG7oHvhurJK4buU4buMQOG6suG7mMOJUuG7mOG6slLhu5LDiTzhurLDguG6qi1D4bu34bqyKcOKUuG7kuG6suG7k2hn4bqyROG6qOG6suG7kuG7lOG6ulHhurLhuqjDguG6rOG6skrGr1Lhu5IvUOG7luG7uOG7t+G6sinDilLhu5LhurLhurPhuqjhurLhu5NoZ+G6skThuqThurLhu5Lhu5ThurpR4bqy4bqo4bqs4bqs4bqySsavUuG7ki9Q4buW4bu44bu14bqyxKhIQOG6suG7mFPhurrhurLhu5Lhu5ThurpR4bqy4bqoQuG6tOG6skrGr1Lhu5IvUOG7luG7uOG7t+G6ssSoSEDhurLEqOG7lEvhu7ZLUOG6suG7kuG7lOG6ulHhurLhuqjDgkThurJKxq9S4buSL1Dhu5bhu7jhu7nhurLhu5Xhu7RTUuG7kuG6suG7oOG7mOG7lOG6skpU4bqyxKhIQOG6slHEkHoj4bu44bqy4buS4buU4bq6UeG6slLhu5jhu5Thu4xA4bqyw4Lhu7lD4bqo4bqo4bqySsavUuG7ki/hu6Dhu5Lhu7nhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdxINTxKg84bq24bqi4buZxJBA4bqy4buS4buU4bq6UeG6suG7kuG7lEXhu7fhurIpw4pS4buS4bqy4buTaGfhurJE4bqo4bqy4buIxJBT4bqyUuG7mEfhu7jhurJQw4nhurLhuqThurThu7nhuqzhurThuqjhurJKxq9S4buSL1Dhu5bhu7jhu7fhurIpw4pS4buS4bqy4bqz4bqo4bqy4buTaGfhurJE4bqk4bqyUMOJ4bqyw4JE4bu54bqm4bqoQ+G6skrGr1Lhu5IvUOG7luG7uOG7teG6ssSoSEDhurLhu5hT4bq64bqyUMOJ4bqyw4Lhuqjhu7nhuqZE4bqq4bqySsavUuG7ki9Q4buW4bu44bu34bqyxKhIQOG6ssSo4buUS+G7tktQ4bqyw4Lhuqrhu7nhuqjhurThuqzhurJKxq9S4buSL1Dhu5bhu7jhurIhw4nhurLEqEhA4bqyUcSQeiPhu7jhurJQw4nhurLDguG6rOG7ueG6tELhuqThurJKxq9S4buSL+G7oOG7kuG7ueG6oC/DneG6ouG6oMOd4bqy4buIUMSQ4bu24bu24buv4bq2w53Eg1PEqDzhurbhuqLhu5Xhu7RTUuG7kuG6slBIUuG6slLDiTzhu7fhurJRP+G7iOG6suG7uOG7tOG7luG7iOG7mOG6suG7kUBd4bqy4buKxqBS4buY4bqy4buqUuG6suG6qOG6tOG6tOG6skrGr1Lhu5IvUOG7luG7uOG7t+G6suG7oOG7kuG6siHhu67hu5ThurLhu4hF4buI4bqyUeG7huG7uOG6suG7mMOJUuG7kuG6sinDilLhu5Lhu7fhurLEqEhA4bu34bqy4bu44bu0U1Lhu5LhurLhu6Dhu5jhu5ThurIpw4pS4buS4bqy4bqz4bqo4bqy4buTaGdE4bqk4bqyUT/hu4jhurLhu7jhu7Thu5bhu4jhu5jhurJQw4nhurLDguG6tOG6tOG6skrGr1Lhu5IvUOG7luG7uOG7ueG6ssSDw5NS4bqy4buI4bq4UuG7mOG6skpU4bu34bqyUOG7lMOTUuG6suG7iuG7qOG6suG7iCpS4buS4bqySuG7jOG6slLhu5Lhu5jhu5rhurLhu6Dhu5jhu6ZS4buS4bqy4buI4buY4buU4bqy4buRQF3hurLhu4rGoFLhu5jhurLhu6pS4bqyIeG7ruG7lOG6suG7iEXhu4jhurJR4buG4bu44bqy4buYw4lS4buS4bqyKcOKUuG7kuG7t+G6ssSoSEDhu7nhuqAvw53huqLhuqDDneG6suG7iFDEkOG7tuG7tuG7r+G6tsOdIkDhu7jhu5hT4bu04bq24bqi4bq3P+G7iOG6suG6sUA84bqyw4F14buUS+G7uFLEkFErw4DhuqAvw53huqI=

Đức Duy (Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]