Sáng 15/5, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5), kỷ niệm 65 năm Thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ (1959-2024); Lễ trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2024 với chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Nâng tầm vị thế quốc gia”.
cMOK4bunw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5Thur/hur7hu5xJ4bqmw7px4bq/w4pRw7nhu5xTw5XDjOG6vMO54bq5w4rDvcONw7nhuqPhur7DjMOKw7kuw4rhu4DDjMOKw7nDgsOaw7nhuqHhurjDueG6tMOKeeG7isO5w41Vw4zhurzDucOj4bq8eeG7qMO5w6DDiuG7infDucOKSuG6tMO54bumecO5Lk3DjOG6vMO5w4zhurzDikXDucSp4bq+ReG7nMO5w6N3w41wL8OK4buncXDhu5TDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG7lDThuqZ3w4LDunHDqnjDjOG6vMO54bun4burL+G7q+G7m8O54bucw73hur7DuTR5w7nDo8OT4bq+4bubw7nhur/DilHDueG7nFPDlcOM4bq8w7kuw4rhu4DDjMOKw7nhu5TDilHDueG6ucOKw73DjcO54bqj4bq+w4zDisO5LsOK4buAw4zDisO5w4LDmsO54bqh4bq4w7nhurTDinnhu4rDucONVcOM4bq8w7nDo+G6vHnhu6jDucOgw4rhu4p3w7nDikrhurTDueG7pnnDuS5Nw4zhurzDucOM4bq8w4pFw7nEqeG6vkXhu5zDucOjd8ONw7nhu5/hu6fhu68v4bur4buh4bubw7lI4buuw7nDjOG6vkXDjcO54bux4burw7nDjOG7t8ONw7nhur/DinnDjMOKw7lJ4bqu4buUw7ksw5PDucOgw4rhu4p3w7nDikrhurTDueG7pnnDuS5Nw4zhurzDucOM4bq8w4pFw7nhu5/hu6d24burdi3FqeG7pcWp4bup4buhxqHDueG6oeG6uMO54bucxqB34buKw7kz4bq+4buz4bq+w7nhu5zDilPhu5LDjOG6vMO54bq/w73DueG6u+G7onfDjOG6vMO5LMOZ4buiw7nDjOG7t8ONw7nFqeG7pcWp4bupw7nhu6bDleG6vsO54bq0w4pRw7nhuqTEkMO54oCcw6DDiuG7infDucOKSuG6tOG7m8O54bq0TcOM4bq8w7nDjOG6vMOKRcO54bumecO54bqkw5Lhur7DucONw5Xhur7DueG7mnjDjOG6vMO54bucw73hu4rDuS3DucOj4bqiw4zhurzDueG7nMSCw43DueG7puG7gsO54bucw4pEw7nhu5bhu6JO4bq0w7nhurzhur534oCd4budcC/hu5RxcOG7lMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64buULOG7isOC4buow7pxcOG6vsON4bq8w7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhur4u4bqmw4zhu5zhuqbGoMO5w4Lhu5zDiuG7osON4bqyw7rDueG7muG7nOG7qEnhuqbDtcO6xajhur7DguG7nMOK4buXw7nhu6/hu6Xhu6Xhu5TGr8ahw7rDueG7msag4bq0w7XDui8v4bq0w4LDjOG7neG6snfhu4rhu5zDinfDjMOKw4rhu4p34bud4bumw4wvw4Lhuqbhu5pI4buc4buK4buUL8OM4bqmxajhu5ovxanhu6nFqeG7pS/FqeG7peG7q8OCxrDhu6fhu6fFqeG7q+G7peG7p+G7nHbFqeG7qeG7sUnhu6fhu51H4buU4bq8w7rDuXdJ4bucw7XDuuG6v8OKUcO54bucU8OVw4zhurzDueG6ucOKw73DjcO54bqj4bq+w4zDisO5LsOK4buAw4zDisO5w4LDmsO54bqh4bq4w7nhurTDinnhu4rDucONVcOM4bq8w7nDo+G6vHnhu6jDucOgw4rhu4p3w7nDikrhurTDueG7pnnDuS5Nw4zhurzDucOM4bq8w4pFw7nEqeG6vkXhu5zDucOjd8ONw7rDucWo4bq+w4Lhu5zDisO1w7rhu6/hu6Xhu6XDusO5L3FwL+G7lHFw4buUw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5Qud+G7lOG7nOG6vuG7isOMw7px4bq/w4pRw7nhu5xTw5XDjOG6vMO54bq5w4rDvcONw7nhuqPhur7DjMOKw7kuw4rhu4DDjMOKw7nhu6Z5w7nhurR44bq0w7nhuqTDveG6vsO54bqy4bq+w4nhu6LDueG7nMOKd8ONw7nDgsOaw7nhu5rDmsO5SOG6vkXDjOG7nXAv4buUcXDhu5TDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG7lCzhu4rDguG7qMO6cS7hu6DDjOG6vMO5w4LDmsO54bq04buIw7nhurnDiuG7iMO54bq/w4pRw7nhu5xTw5XDjOG6vMO5LsOK4buAw4zDisO54buUw4pRw7nhur/GoMSCw4zDueG6oVPhu6LDueG6u+G7onfDjOG6vMahw7nhuqTDveG6vsO5w4Lhur5Fw4zDuUnhu7XDjMOKw7nhuqTDveG7isO54bq0eOG6tMO54bqyw5Phu5vDueG6snfDjOG7m8O5w4zhurx5w4zDiuG7m8O54bq04buOw7nhu5bhu6J3w4zDueG6v8ag4buiw4zhurzDuVPhu47DjOG6vMahw7nhuqTDveG6vsO5w4Lhur5Fw4zDueG6tHjhurTDueG6tOG7jsO54buW4buid8OMw7nDjOG6vOG7isO94bq+w7nhurzhur534buK4bubw7nhu5zDksO54bq0w4pU4bq0w7nhu5bhu6JO4bq0w7nhu5xE4budcC/hu5RxcOG7lMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64buULOG7isOC4buow7pxLMOTw7nDoMOK4buKd8O5w4pK4bq0w7nhu6Z5w7kuTcOM4bq8w7nDjOG6vMOKReG7m8O54buc4bq+xJDDjMO54bucw4rhuqLDjMO5SXnDuWbhu6jDueG6snfDjMO5w6DDiuG7infDucOKSuG6tMO5w6PDinnDucOMU8OV4bq04bubw7nhuqRT4buQ4bq0w7nhu5zDinnDjMOKw7lJ4bqu4buUw7nhu5zDiuG6puG7isO5w6rhu7nhurTDuUlFw4zDisO54buaTsO54bul4bun4buxLcOq4bqhw7nDjOG6vHnhu6jDueG7qS/GsC/hu6d24burdsO54bq0UXfDuS7DilHDueG7nOG7guG6tMOKw7nDo1PDleG6tMO5xKnhur5F4bucw7nDo3fDjcO5IeG6osOMw7nhurTDilHDuS7Dk8OM4bq8w7nDisSod+G7ncO5w6Phurx54buow7nhu6fhu68v4buxL8Wp4bul4bunxrDhu5vDueG7nMO94bq+w7nDoOG7sMO5w4pK4buUw7nhu5zDilTDueG7q+G7m8O54bq74buiTuG6tMO5w4rDk+G6vsO5SMOK4buId8O5azU1NeG7m8O54bqh4bui4bqu4bucw7nDoMOK4buKd8O5w4pK4bq0w7nhu6Z5w7kuTcOM4bq8w7nDjOG6vMOKRcO54bqkU+G7kOG6tMO54bucw4pNw4zhurzDueG7luG7onfhu5vDueG7luG7ouG7qMO54bqk4buCw4zDisO5w4zhurx54buow7nhu6fhu68v4burw7nDikHDjOG6vMO5w4zhu7fDjcO5SXnDucOj4bq8eeG7qMO5w6DDiuG7infDucOKSuG6tMO54bumecO5Lk3DjOG6vMO5w4zhurzDikXDucSp4bq+ReG7nMO5w6N3w43hu51wL+G7lHFw4buUw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5Qs4buKw4Lhu6jDunEu4buIw7nhu5zDisOJw7nhu5zDisOD4buo4bubw7nhu5zGoOG7isOM4bq8w7nDgsSow4zhurzDueG6tMOK4buz4buow7nhu7Hhu6vDucOM4bu3w43hu5vDueG6tHjhurTDueG7nMOKecOMw4rDueG7nMOa4buiw7nhu6bEkMO5SMOK4buKd8O5w4pK4bq0w7nhu6Z5w7nhurRNw4zhurzDucOM4bq8w4pFw7nhu6Z5w7nhuqTDkuG6vsO5w43DleG6vsO54buaeMOM4bq8w7nhu5zDveG7isO54bqk4bu1w7nhuqTDicO5ScO94bq+w7nDjMOK4bukw4zhurzDucOCw4Phu6LDucODw4zDuUnhu4LhurTDisO54buaw5nDueG7nMag4buKw4zhurzDucOMw4rhur7EkOG7osO5w4zhurx5w4zDiuG7m8O5SUbDjMOKw7nhu6bDmuG6tMO54bucxqBKw4zhurzDueG7qEThu6LDueG6tFF3w7nhuqTDg+G7nMO5w4xTw5XhurThu5vDueG7nMag4buSw7nhu5zDinnDjMOKw7nDjMSQw4zDueG7nOG7s8OM4bq84bubw7nhuqTDk8OM4bq8w7lJw5rhurTDueG6tMOK4buKw7nhu5rDmsO54buUw4p44bucw7nhu5zGoOG6vsOJw4zDueG6ssSQw4zDueG7puG7pMOM4bq8w7nhuqTDg+G7nMO5w4xTw5XhurThu53DucSpd+G6vsO54bucxqDEqMO54bq0UXfDuUjDiuG7infDucOKSuG6tMO54bumecO54bq0TcOM4bq8w7nDjOG6vMOKReG7m8O54bqkw5Lhur7DucONw5Xhur7DueG7mnjDjOG6vMO54bucw73hu4rDuUnhu6JNw4zDueG6pFPhu5DhurTDuUjDisOAw4zhurzDueG6pOG7gsOMw4rDueG7nMag4buKw4zhurzDueG6tHjhurTDucSp4bu3w4zDuUjhur5Fw4zDuSjDveG6vsO5w4rDk+G6vsO54bq0UXfDuSjhu7PDjOG6vMO5w4zDilPhu5fDucSp4bu3w4zDuUjhur5Fw4zDuSjDveG6vsO5w4rDk+G6vsO5ScSCw4zDueG7nMOKVMO5azXDueG6tFF3w7ko4buzw4zhurzGocO5w6PhurzDiuG7gsO54buW4bui4buoROG7nMO54buaTsO5xanhu6Utw6Phursv4bq/asO5NMOT4bq+w7nDjOG6vMOK4buCw7lJxILDjMO54bucw4pUw7nhu7HDuSx3w4zDuS7DisOD4buUw7nDinnDjMOKw7nhur/GoOG7osOM4bq8w7lT4buOw4zhurzDuSjhu7PDjOG6vMO5SMOK4buId8O5azXGocO5xKnhu7fDjMO5SOG6vkXDjMO5KMO94bq+w7nDisOT4bq+w7lrNTXhu5vDuWs1NTXhu53hu53hu53DuUjDisOAw4zhurzDueG6pOG7gsOMw4rDueKAnEjDiuG7infDucOKSuG6tMO54bumecO54bq0TcOM4bq8w7nDjOG6vMOKRcO54bucw4rDmuG6tMO54buaw5rDuUl5w7nhu5bhu6JO4bq0w7nhu5p44bq0w4rDucOKecOM4bq8w7nhuqTEguG7ouKAncahw7nigJxIw4rhu4p3w7nDikrhurTDueG7pnnDueG6tE3DjOG6vMO5w4zhurzDikXhu5vDueG6pMOS4bq+w7nDjcOV4bq+w7nhu5p4w4zhurzDueG7nMO94buKw7lJecO5w43Dk+G7nMO54bucxqDhu4rDjOG6vMO54bq0eOG6tMO54bqkw5Phu5zDueG7lMOKeMO54bq0w4rhur5Ew4zDuUlT4buQ4bq0w7nhu5bhu6J3w4zDueG7nMagSsOM4bq8w7nDjMOKw4Phu5zDueG7nOG6vkTDjMO54bucw5Xhur7DueG7lMOKeOG7nMO54bucxqDhur7DicOMw7nDjMOKd8OMw4rhu5vDueG6ssSQw4zDueG7puG7pMOM4bq84budcC/hu5RxcOG7lMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64buULOG7isOC4buow7pxcOG6vsON4bq8w7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhur4u4bqmw4zhu5zhuqbGoMO6w7nhu5rhu5zhu6hJ4bqmw7XDusWo4bq+w4Lhu5zDiuG7l8O54buv4bul4bul4buUxq/GocO6w7nhu5rGoOG6tMO1w7ovL+G6tMOCw4zhu53hurJ34buK4bucw4p3w4zDisOK4buKd+G7neG7psOML8OC4bqm4buaSOG7nOG7iuG7lC/DjOG6psWo4buaL8Wp4bupxanhu6Uvxanhu6Xhu6vDgsaw4bun4bunxanhu6vhu6Xhu6fhu5x24bun4bundknFqeG7nUfhu5ThurzDusO5d0nhu5zDtcO64bq/w4pRw7nhu5xTw5XDjOG6vMO54bq5w4rDvcONw7nhuqPhur7DjMOKw7kuw4rhu4DDjMOKw7nDgsOaw7nhuqHhurjDueG6tMOKeeG7isO5w41Vw4zhurzDucOj4bq8eeG7qMO5w6DDiuG7infDucOKSuG6tMO54bumecO5Lk3DjOG6vMO5w4zhurzDikXDucSp4bq+ReG7nMO5w6N3w43DusO5xajhur7DguG7nMOKw7XDuuG7r+G7peG7pcO6w7kvcXAv4buUcXDhu5TDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG7lC534buU4buc4bq+4buKw4zDunEueOG6tMO54bqkw73hur7DueG6suG6vsOJ4buiw7nhu5zDinfDjcO5w4LDmsO54buaw5rDuUjhur5Fw4zhu51wL+G7lHFw4buUw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5Qs4buKw4Lhu6jDunHhur/Dik3DjOG6vMO54buW4buid8O5w4pFw7nhu5zDik7DjOG6vMO54buUw4p44buUw7lJ4bui4bqu4bucw7nhu6bEkMO5SMOK4buKd8O5w4pK4bq0w7nhu6Z5w7nhurRNw4zhurzDucOM4bq8w4pFw7nhu5zhu4p5w4zDucOC4bq+RcOMw7nhu6Z5w7nhuqRPw4zhurzDueG6ssOTw7nhu6bDleG6vsO54buvw7nhuqTDveG7isO5SeG7ouG6ruG7nMO54bq0w4rhu6Lhu6hDw4zDucOM4bq8ecOMw4rhu5vDueG6tHjhurTDueG6tMOKUcO54bucxqBT4buOw4zhurzhu5vDueG6tMOK4buAw4zDisO54buaeOG6tMOKw7lJw5XDjMO54bq0UXfDuSjhu7PDjOG6vMO54bumxJDDueG7lMOKeOG7nMO54bucxqDhur7DicOMw7lIw4rhu4p3w7nDikrhurTDueG7pnnDueG6tE3DjOG6vMO5w4zhurzDikXDueG6pOG7tcO54bucVcOM4bq8w7nhurJTw5XhurTDueG6pOG6vsO54bumeeG7isO54bq04buiw5PhurTDueG7mk7DjOG6vOG7m8O54bucw73hu4rDueG6tOG7jsO54bua4buSw7nhu6Z5w7nhu5zhur7EkMOMw7nhuqTEkMO54bq0w4rhu4rDucOMw4rhu6TDjOG6vMO54bqkw5Lhur7DucONw5Xhur7DueG7pnnDueG6tOG7s+G6vsO54bq0eOG6tMOKw7nhu6bEkMO54buW4bui4buzw4zDuUnhu6rhu5vDueG7nMOSw7nhurTDilThurTDueG7pnnDucOK4buKw73hu5zDueG6pMOTw4zhurzDuUjDiuG7infDucOKSuG6tMO54bumecO54bq0TcOM4bq8w7nDjOG6vMOKReG7m8O54bqkeOG7lMO5VMOM4bq8w7nhurR44bq0w7nhuqTEqOG6vsO5w4pL4bq+w7nhurRRd8O5w4zEkMOMw7lI4bq+w4zDisO54bucRMO54bucxqDhu4rDjOG6vMO54buW4buieMO54bucxqDhu4bDjMOKw7nhurTDiuG7ouG7qMOJw4zDueG6pMOS4bq+w7nhu6Z5w7nhu6hD4buiw7nhurTEguG7osO5w4rDk+G6vsO5w4zDiuG6ruG7lMO54buW4buiTuG6tMO54bucROG7ncO5KMOB4bq0w7nhurLhur5F4buc4bubw7nhuqThu7XDueG7nFXDjOG6vMO54bqyU8OV4bq0w7nhuqThu47DjMO54bq84bq+4buzw4zDucOK4buId8O54bumxJDDueG7nMOKUcO54bucUOG6tMO54bucw4rDmuG6tMO5w4rhur5Fw4zDucOMw4rhur5Fw43DueG7plDDuUjDiuG7infDucOKSuG6tMO54bumecO54bq0TcOM4bq8w7nDjOG6vMOKRcahw7nhu5zhu7fDjOG6vMO54bq0U8OUw4zhurzDueG6tE3DjOG6vMO5SMOKd+G6vuG7m8O5w43hur7DjMOKw7nhurLDveG6tMOK4bubw7nhurLhu7Phu4rDueG6pOG7s8ONw7lJ4bq+Q8ONw7nhurTDiuG7gMOMw4rDucOKSuG6tMO54bucw4rhu6Lhuq7hu5zhu5vDueG6tMOKw4Phu5TDucOMw4rhuq7DjMO5xqBR4bq+w7nGoOG7isO54bucxqDhu4rDjOG6vMO5w4zhurzDiuG6vkPDjMO54bq0VOG7osO5SMOK4buKd8O5w4pK4bq0xqHDueG7nOG7t8OM4bq8w7nhurRTw5TDjOG6vMO5w4rhuq7hu6LDuUjhur7DicONxqHDueG7nMO94buKw7nDjU3hur7DueG7nMagU8OUw4zhurzDucOKSuG6tMO54bucw4rhu6Lhuq7hu5zDueG7nOG6vkPDjMO54buc4bq+RMOMw7nhu6Z5w7nhu5zDiuG7gMO54bqk4bq+w4nDjcO54bq0w4rhu4DDjMOKw7nhu5p44bq0w4rDueG7nMagSsOM4bq8w7nDglDDjOG6vMO54bq0eMOMw7nhurLDk8O5SMOK4buKd8O5w4pK4bq0w7nhu6Z5w7nhurRNw4zhurzDucOM4bq8w4pF4budcC/hu5RxcOG7lMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64buULOG7isOC4buow7pxKMSC4buiw7nhu5xTw7nhurTDiuG7isO5SMOK4buKd8O5w4pK4bq0w7nhu6Z5w7nhurRNw4zhurzDucOM4bq8w4pF4bubw7nDjMOKw4Phu5zDuUl5w7nhuqTEguG7osO54bucU8O54bq0UXfDucOC4buKd8OMw4rDucOM4bq8w4rhur5F4buUw7nhuqR4w4zDisO5w4LDg+G7osO54buaw5rDueG6tMOK4bui4buow4nDjMO5w4Lhu4LhurTDisO54buW4buid8OMw7nhu5zGoErDjOG6vMO54bucw4rhuqbhu4rDucOKU8OVw4zhurzDucav4bu1w7nDisOT4bq+w7nDiuG7injhu53DueG6v8agU8OV4bq0w7nhuqThuqLhu6jDueG6tMOKUcO54buoROG7osO54bq0w4rhu4TDueG7nFXDucOM4bq84bqiw4zDueG7mnjhurTDisO5w4zDinnDucOMU8OV4bq0w7nhu5zDiuG7hsO5w4x34buow7nhu5zhu67DueG7nMagSsOM4bq8w7nhuqThu7XDueG6vMSCw4zDucOM4bq8d8OM4bq8w7nhurJBw4zhurzDucOMw4p34buiw7nhu5/hu6vFqeG7kcO54bumecO54bup4buv4buR4buh4budw7kuTcOM4bq8w7nhu5x44bq0w7nhu5bhu6Lhu7PDjMO5SeG7qsO5w4zDinnDucOMU8OV4bq0w7nhu6bEkMO5w4rhu4rDveG7nMO54bqkw5PDjOG6vMO5SMOK4buKd8O5w4pK4bq0w7nhu6Z5w7nhurRNw4zhurzDucOM4bq8w4pF4bubw7nhuqTDkuG6vsO5w43DleG6vsO54buaeMOM4bq8w7nhu5zDveG7isahw7nhu5TDinjhu5zDueG7nMag4bq+w4nDjMO54buc4bq+xJDDjcO5ScOa4bq0w7lIw4rhu4p3w7nDikrhurTDueG7pnnDueG6tE3DjOG6vMO5w4zhurzDikXGocO54bua4buSw7nDiuG7pOG7osO54bucxqDhu4DDueG7nOG7okXGocO54buc4bq+Q+G7osO54bq0w4rhu6LhurDDjMO54bqk4buKw7lJU8OUw4zhurzDueG6tMOKw4Phu5zDuUlT4buQw4zhurzGocO5w4zhu7fDjOG6vMO5SVPhu5DDjOG6vMO5w4zhurzhu6Lhu6hDw4zDueG7nMOZ4bubw7l3w4zDueG7nOG7innDjMO54bqyVOG6tMO5xq/DvcO54bumecO5w4rDveG7nMO5w4zDiuG6osOMxqHDueG7luG7ouG7s8OMw7lJ4buqw7nDjMOKecO5w4xTw5XhurTDueG6tHjhurTDucOC4buC4bq0w4rDueG7plDDueG6tE3DjOG6vMO54bucxqDhu4rDjOG6vMO5SUbDjMOKw7nhu6bDmuG6tMO54bucw4rhu6LDk+G6tMO5LMOTw7nhu5bhu6Lhu7PDjMO5SeG7qsO54bqk4bu1w7nhuqTDveG7nMO54bqkU+G7kOG6tMO5w4zDiuG6vsSQ4buiw7nhu5zDinnDjMOKw7nhu5zDmuG7osO54buW4buid8OMw7nhu5zGoErDjOG6vOG7nXAv4buUcXDhu5TDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG7lCzhu4rDguG7qMO6cXDhur7DjeG6vMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64bq+LuG6psOM4buc4bqmxqDDusO54bua4buc4buoSeG6psO1w7rFqOG6vsOC4bucw4rhu5fDueG7r+G7peG7peG7lMavxqHDusO54buaxqDhurTDtcO6Ly/hurTDgsOM4bud4bqyd+G7iuG7nMOKd8OMw4rDiuG7infhu53hu6bDjC/DguG6puG7mkjhu5zhu4rhu5Qvw4zhuqbFqOG7mi/FqeG7qcWp4bulL8Wp4bul4burw4LGsOG7p+G7p8Wp4bur4bul4bun4bucxanhu6V24bunScaw4budR+G7lOG6vMO6w7l3SeG7nMO1w7rhur/DilHDueG7nFPDlcOM4bq8w7nhurnDisO9w43DueG6o+G6vsOMw4rDuS7DiuG7gMOMw4rDucOCw5rDueG6oeG6uMO54bq0w4p54buKw7nDjVXDjOG6vMO5w6Phurx54buow7nDoMOK4buKd8O5w4pK4bq0w7nhu6Z5w7kuTcOM4bq8w7nDjOG6vMOKRcO5xKnhur5F4bucw7nDo3fDjcO6w7nFqOG6vsOC4bucw4rDtcO64buv4bul4bulw7rDuS9xcC/hu5RxcOG7lMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64buULnfhu5Thu5zhur7hu4rDjMO6ceG6v8OKUcO54bucU8OVw4zhurzDueG6ucOKw73DjcO54bqj4bq+w4zDisO5LsOK4buAw4zDisO54bucw4p3w43DueG7luG7onfDjMO5w43Dk+G7nMO54bq84bq+d8OMw7nhu5zGoFPDjOG6vMO54bqyeeG7qMO54bucw4p5w4zDisO54bucw5rhu6LDuUjDiuG7infDucOKSuG6tMO54bq0TcOM4bq8w7nDjOG6vMOKReG7nXAv4buUcXDhu5TDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG7lCzhu4rDguG7qMO6cTThu4rDveG7nMO54bqkw5PDjOG6vMO5SMOK4buKd8O5w4pK4bq0w7nhu6Z5w7nhurRNw4zhurzDucOM4bq8w4pFw7nhurzDiuG6vsO5w4LDg+G7osO5w4PDjMO54bucxqDhu4rDjOG6vMO54bq0eOG6tMO5SUbDjMOKw7nhu6bDmuG6tMO5SMOK4buKd8O5w4pK4bq0w7nGr+G7tcO5w4rDk+G6vsO54bumecO5w4zDiuG6osOMw7nhu6bhu7fDjMO54bqk4bu1w7nhurzhu4jhu5TDueG7lMOKxILDjMO54bqyw5LDueG7muG7osOM4bq84bubw7lJ4buqw7nhurzhur7hu7Phur7DueG7pnnDuUl5w43DucagTMO54bucw4pDw43DucOMw4rhu6TDjOG6vMO54buW4buid8OMw7nhuqThur7DicONw7nhurRRd8O5KOG7s8OM4bq8w7nhu6bEkMO54bq04buKw4zDueG6pFPDlMOM4bq8w7nhuqThur7DuUlDw4zDueG6tMOKUcO5w4zhurzDikZ3w7nGr+G7tcO5w4rDk+G6vsO54buSw7nEqeG6vkXhu5zDucOjd8ONxqHDueG6tOG7osOM4bq8w7nhurTDg+G7lMO5SeG7ouG6rsOMw7nhurRUw7lIw4rhu4p3w7nDikrhurTDueG7lMOKUOG6tMO54bumUMO54bucxqDhu4rDjOG6vMO54buW4buieMO54bucxqDhu4bDjMOKw7nGr+G6ouG7qMO5w4LDmsOM4bq84bubw7nhu5rhu4rDvcOMw7nhu5zDiuG7s+G7isO54bq0eOG6tMO54bum4bu3w4zDuUjhur5Fw4zhu5vDucOM4bq8w4rhu4LDueG7luG7ouG7qEThu5zDueG6tFF3w7ko4buzw4zhurzDueG7luG7onfDueG7nFXDjOG6vMO5w4zDiuG6vkXDjcO5SOG7sMO54bqkw73hur7DucOKw5Phur7hu53DuS544bq0w7nDjOG6vMOK4bq+Q8OMw7nhurRU4buiw7nhu5zGoOG7isOM4bq8w7lJRsOMw4rDueG7psOa4bq0w7lIw4rhu4p3w7nDikrhurTDueG7nMOaw7nDjMOK4bq+Q8OMw7nhu5zhuq7hu5TDueG7nMag4buiw4zhurzDueG7pnnhu4rDucOM4bq8w4rhur5Dw4zDueG6tFThu6LDueG6tOG7jsO54bqy4buzw4zDueG7pnnDucOM4bq8w4rhur5Dw4zDueG6tFThu6LDueG6tOG7jsO54bqy4buzw4zDueG6pOG7gsOMw4rDucOKU8OVw4zhurzDuVTDjOG6vMO5w4JQw4zhurzDueG7nMag4buKw4zhurzDueG6tHjhurTDuUlGw4zDisO54bumw5rhurTDucSp4bq+ReG7nMO5w6N3w43DueG6tOG7iMO54bucw4pEw7nDjcO9w4zDiuG7ncO54bqjw5Phu5zDueG7mk7DuUlGw4zDisO54bumw5rhurTDuUjDiuG7infDucOKSuG6tMO54bucw5rDucOMw4rhur5Dw4zDueG6pMO94bucw7nhu5zGoOG7hsOMw4rDueG6pMOTw7nhu5zhur5Dw4zDueG7nOG6vkTDjMO54bq0UXfDuUjDiuG7osO54bumw5rhurTDueG7pnnDueG7nMOKRMO54bq84bq+w5Xhur7GocO5w4zDiuG6vsSQ4buiw7nhu5zDinnDjMOKw7nhu5zDmuG7osO5SMOK4buKd8O5w4pK4bq0w7nhu6Z5w7nhurRNw4zhurzDucOM4bq8w4pFw7nDiuG6vkXDjMO54bqkw73hur7DueG6pFPhu5DhurTDuVTDjOG6vMO5w4JQw4zhurzDucOMw4p3w4zDisO54bq0w4rhu4jDjOG6vMO54bumecO5xqDDk8OM4bq8w7nGoOG7teG6vsO54bucxqDhu4rDjOG6vMO54bq0eOG6tMO5SUbDjMOKw7nhu6bDmuG6tMO54buow7nhu5xE4bubw7nDjE3DjOG6vMO5w4zhurzDiuG6vkXhu5Thu5vDueG6tE3DjOG6vMO5w4zhurzDiuG6vkXhu5Thu5vDueG7nMOKTcOM4bq8w7nhu5zhur7DjOG7m8O5xq/huqLhu6jDucOCw5rDjOG6vOG7nXAv4buUcXDhu5TDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG7lCzhu4rDguG7qMO6ceG6v8ag4buKw4zhurzDuUlGw4zDisO54bumw5rhurTDucOMTcOM4bq8w7nDjOG6vMOK4bq+ReG7lOG7m8O5SMOK4buKd8O5w4pK4bq0w7nhu6Z5w7nhurRNw4zhurzDucOM4bq8w4pFw7nhuqThu4jDjOG6vMO54bq84buI4buUw7nhu5zGoEPDjMO5xrDhu6Xhu5HDueG6vOG6vnjDueG7nMag4buCw7nhurzhur53w7nhu5zhu7fDjOG6vMO54bucxqDhu4rDjOG6vMO54bua4buzw4zDucav4buiw4Phu5zDucOMTcOM4bq8w7nDjOG6vMOK4bq+ReG7lOG7m8O5xrDhu6/hu5HDueG7nMag4buKw4zhurzDueG7muG7s8OMw7nGr+G7osOD4bucw7nhurzhur5Ow4zhurzDueG6tOG6ouG7qMO54bucxqBPw4zhurzhu5vDueG7puG6ruG7nMO5w4zhu6JN4bq+xqHDueG6vOG7iOG7lMO54buUw4rEgsOMw7nhu5bhu6J3w4zDueG7nMagSsOM4bq8w7nDjOG6osOM4bq8w7nhurzhur54w7nhu5zGoOG7gsO54bq84bq+d8O54buc4bu3w4zhurzDueG6tFF3w7nDjMOK4bq+xJDhu6LDueG7muG7s8OMw7nhu5TDiuG6sMONw7nDjE3DjOG6vMO5w4zhurzDiuG6vkXhu5Thu5vDucONd8OM4bq8w7lJw73hur7DuUnhu5Dhur7DucOMw4rhu6Lhuq7DjMO54bq0d+G7iuG7ncO54bq/xqDhu4rDjOG6vMO5SUbDjMOKw7nhu6bDmuG6tMO54bq0TcOM4bq8w7nDjOG6vMOK4bq+ReG7lOG7m8O54bq84bq+eMO54bucxqDhu4LDueG7muG7s8OMw7nhu5TDiuG6sMONw7nhurRNw4zhurzDucOM4bq8w4pFw7nhurR34buK4bubw7lUw4zhurzDucOCUMOM4bq8w7nhurRNw4zhurzDucOM4bq8w4pFw7nhu5zhu7fDjOG6vMO54bucVcO5xanhu7Hhu5HDucOM4bu3w43DucWp4bul4bun4bulw7lJQ8OMw7nhu5zGoEPDjMO54bup4bul4buRw7nDjOG7t8ONw7nFqeG7peG7p3bhu53DucSp4bq+ReG7nMO5w6N3w43DueG6pOG7tcO5SXnDjcO54bq0w4pRw7nhurRNw4zhurzDucOM4bq8w4pF4bubw7nhurTDikTDueG7nMO94buKw7nhu5zDinnDjMOKw7nhurRNw4zhurzDucOMw4rhur7EkOG7osO54bucw4rhur5E4bucw7nhurLhu4Lhu5vDucOC4bqi4buow7nhurTDiuG7ouG7qMSQw4zDueG7muG7s8OMw7nGr+G7osOD4buc4bubw7nhurTDilHDjOG6vMO5SeG7isO94bq+w7nhu6bhuq7hu5zDuUnhur5F4buiw7nDjcOV4bq+w7nhu6bDleG6vsO54buc4buuw7lJRcO5w4zDk+G6vsO54bqk4buCd8O5w4rhu4h3w7nhurR34buK4bubw7nhu5TDilDhurTDueG7plDDueG7lMOKeOG7nMO54bucxqDhur7DicOMw7nDjOG6vHnDjMOKw7nhurThu47DuUjDiuG7gMO54bq0w4pEw7nhu5zDveG7iuG7m8O5w4zhu7fDjOG6vMO5SVPhu5DDjOG6vOG7m8O54bq0TcOM4bq8w7nDjOG6vMOK4bq+ReG7lMO5w4rhu4zDueG7nMag4buQ4bubw7nDjE3DjOG6vMO5w4zhurzDiuG6vkXhu5Thu53hu53hu51wL+G7lHFw4buUw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5Qs4buKw4Lhu6jDunFw4bq+w43hurzDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG6vi7huqbDjOG7nOG6psagw7rDueG7muG7nOG7qEnhuqbDtcO6xajhur7DguG7nMOK4buXw7nhu6/hu6Xhu6Xhu5TGr8ahw7rDueG7msag4bq0w7XDui8v4bq0w4LDjOG7neG6snfhu4rhu5zDinfDjMOKw4rhu4p34bud4bumw4wvw4Lhuqbhu5pI4buc4buK4buUL8OM4bqmxajhu5ovxanhu6nFqeG7pS/FqeG7peG7q8OCxrDhu6fhu6fFqeG7q+G7peG7p+G7nHbFqeG7pcawSeG7qeG7nUfhu5ThurzDusO5d0nhu5zDtcO64bq/w4pRw7nhu5xTw5XDjOG6vMO54bq5w4rDvcONw7nhuqPhur7DjMOKw7kuw4rhu4DDjMOKw7nDgsOaw7nhuqHhurjDueG6tMOKeeG7isO5w41Vw4zhurzDucOj4bq8eeG7qMO5w6DDiuG7infDucOKSuG6tMO54bumecO5Lk3DjOG6vMO5w4zhurzDikXDucSp4bq+ReG7nMO5w6N3w43DusO5xajhur7DguG7nMOKw7XDuuG7r+G7peG7pcO6w7kvcXAv4buUcXDhu5TDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG7lC534buU4buc4bq+4buKw4zDunHhur/DilHDueG7nFPDlcOM4bq8w7nhurnDisO9w43DueG6o+G6vsOMw4rDuS7DiuG7gMOMw4rDueG7pnnDueG6tHjhurTDueG6pE/DjOG6vMO54bq0w4rhu4DDuUnhu7XDjMOKw7nhuqTDveG7isO54bucw4p3w43DueG7luG7onfDjMO54bq0eOG6tMO54bq84bq+d8OMw7nhu5zGoFPDjOG6vMO54bqyeeG7qMO54bua4buzw4zDueG7lMOK4bqww43DuUjDiuG7infDucOKSuG6tMO54bq0TcOM4bq8w7nDjOG6vMOKReG7nXAv4buUcXDhu5TDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG7lCzhu4rDguG7qMO6ceG6v8ag4buKw4zhurzDuUlGw4zDisO54bumw5rhurTDueG6vOG6vnfhu4rDueG7nMOKTcOM4bq8w7nhu6bhuq7DjMO54buc4buz4bq+4bubw7nDjMOK4bq+xJDhu6LDuUhE4bucw7nhu5bhu6Lhu7PDucOM4bq8w4rhur5Dw4zDueG6tFThu6LDuUnhur5Dw4zDueG7luG7onfDjMO54bq0TcOM4bq8w7nDjOG6vMOKReG7m8O54bum4bqu4bucw7lJ4bq+ReG7ouG7m8O54bq84bq+4buz4bq+w7nhu5TDinjhu5TDuUhWw7nhu5zDiuG7ouG6ruG7nMO5w43DleG6vuG7m8O54bq04buOw7lIw4rhu4Dhu5vDueG7nMOaw7nhuqTDk8OM4bq8w7nDiuG7iHfhu5vDueG6tMOKRMO54bucw73hu4rDucOMw5Phur7DueG6pOG7gnfDucOK4buId8O54bucw4rhur5E4bucw7nhurLhu4LDueG7nMOK4buAw7nDjOG6vMOK4bq+RcON4bubw7lI4bq+w4nDjcO54bqk4buCw4zDisO54bumw5Xhur7DucONVOG6tMO54bucw5rDueG6pMOTw4zhurzDucOK4buId8O54bq0d+G7iuG7ncO54bq/xqDhu4rDjOG6vMO5SUbDjMOKw7nhu6bDmuG6tMO54buow7nhu5xE4bubw7nhuqThu7XDuUl5w43DueG6tMOKUcO54bqkU+G7kOG6tMO5w4zDiuG6vsSQ4buiw7nhurRNw4zhurzDucOM4bq8w4pF4bubw7lIVsO54bucw4rhu6Lhuq7hu5zDueG7nOG6vkPDjMO54buc4bq+RMOMw7nhu5zGoOG7isOM4bq8w7nhurTDiuG6sMOMw7nhuqThu4p4w4zDueG7pnnDueG6pOG6vsSQ4buiw7nhu5zGoOG7gsO5w4zDilPDueG7lMOK4bq24buiw7nhu5zDiuG7ouG6ruG7nMO5w4zDk+G6vsO54bua4buK4bq+4bubw7nhuqTDgeG6tMO54bqy4bq+ReG7nMO5SFbDueG7nMOK4bui4bqu4bucw7nhu5TDiuG6tuG7osO54bucw4rhu6Lhuq7hu5zDucOMw5Phur7DueG7muG7iuG6vsO54bucxqDhu4rDjOG6vMO54bqk4bq+xJDhu6LDueG7nMag4buCw7nDjcOT4bucw7nhu5pOw7nhurJFw4zDisO5SeG7qsO54buc4bui4buoRMOMw7nhurzhur544buU4bubw7lrLeG7luG7onfDjOG6vMO54bq0d8OMw7nhu5zDiuG6vkXhu5Thu53hu53hu53DuUl5w43DueG6tMOKUcO54bqkU+G7kOG6tMO54bq0eOG6tMO5SFbDueG7nMOK4bui4bqu4bucw7nhurzDiuG6rOG7lMO54bucw73DjOG6vMO54bq8T8ONw7nhu5zDiuG6rsOM4bubw7nhurx3w4zhu5vDueG7nFDhu6jhu5vDueG7nFHhu6jhu5vDueG7nMOK4bquw4zhu5vDueG7nOG6vsON4bubw7nhu5TDisOS4bq+4bubw7nDjcOT4bucw7nhu5pOw7lIVsO54bucw4rhu6Lhuq7hu5zDueG6vMOK4bqs4buUw7nhu5zDvcOM4bq8w7nhuqTDveG7nMO54bucxqDhu4bDjMOKw7nhuqTDk8O5w4zhurx3w4zhurzDueG7nMSCw43DueG7nMOKRMO54bq84bq+w5Xhur7hu5vDucON4buSw7nGoHfDueG6tOG7jsO5w4rDk+G6vsO54buaTsOM4bq8w7nhurTDiuG7isO5w4p5w4zhurzDucOM4bq8w4rhu4bDjMO5w4zhurxTw5Thur7DueG6skXDjMOKw7nhu6Z5w7nDjXfDjOG6vMO5ScO94bq+w7lJ4buQ4bq+w7nhu4DhurTDisO5ScOVw4zDueG7psSQw7lI4bq+w4zDisO54bucRC3Gr+G7tcO5w4rDk+G6vuG7neG7neG7nXAv4buUcXDhu5TDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG7lCzhu4rDguG7qMO6cTRFw7nhu5rhur7DjMOKw7nhu5zDinjhur7DuUjDiuG7kuG6vsO5w4zhurzDiuG6vkXhu5TDueG7mnjDjOG6vMO54bucw73hu4rDueG7luG7ok7hurTDueG6vOG6vnfDueG6pOG7tcO54bqkU+G7kOG6tMO54buUw4p44bucw7nhu5zGoOG6vsOJw4zDucONw73DjMOKw7nDjULDueG7ksO54bq0eOG6tMO54bqk4buCd8O54buUw4pT4buOw4zhurzDueG7nMagQ8OMw7nhu5zhu4p5w4zDueG7luG7ok7hurThu53DucOj4bu3w43DucWp4bulxanGsOG7m8O5xKnhur5F4bucw7nDo3fDjcO54bq04buIw7lIw4rhu4rhu7PDjOG6vMO5xrDhu53hu6/hu6Xhu6XDucOC4buKd8OMw4rDucOM4bq8w4rhur5F4buUw7lIw4rhu5Lhur7DucOM4bq8w4rhur5F4buUw7nhu5p4w4zhurzDueG7nMO94buK4bubw7nhu5zGoOG7isOM4bq8w7nhuqThu4jDueG7p+G7p8O5w4Lhu4p3w4zDisO5w4zhurzDiuG6vkXhu5TDueG6pFPhu5DhurTDueG6pOG7gsOMw4rDueG6vOG6vnjDucOK4buOw4zDueG7p+G7peG7pcO54bucxqDhur5F4buiw7nhu4HDqiHhu5vDucWp4bul4buvw7nhu5bhu6JWw7nhuqTEguG7osO54bucU+G7m8O54buv4bupw7nhu6ZTw5TDjMO5U+G7jsON4bubw7nGsOG7q8O54bucw5LDueG6tMOKVOG6tMO54bucw4rhu57hurTDueG6pOG6sOG7qMO5SOG6vsOMw4rDucOC4buKd8OMw4rhu53DuS7DiuG7hMO54buaTsO54bqkw5Lhur7DucONw5Xhur7DueG7mnjDjOG6vMO54bucw73hu4rDueG7nzM1NeG7ocO54bq0UXfDucSp4bq+ReG7nMO5w6N3w43DuUnhur5Dw4zDueG7nFDhurTDueG6pFPhu5DhurTDueG6tOG7s+G6vsO54bucw4rhur5Fw4zDueG7nMag4buKw4zhurzDueG7p8aww7nDjOG7t8ONw7nhu5bhu6J3w7nhurTDiuG7isO54bucw4rDg+G7qMO5w4rhur5F4buiw7nhu5bhu6Lhu7PDueG7nMag4buKw4zhurzDueG7puG6vkXhurTDueG6tMOK4bui4buow4nDjMO54bq0eOG6tMO5w4zhurzhu6JPw4zDuUnDmuG6tMO54bqkxILhu6LDueG7pnnhu4rDueG7nMOKecOMw4rDuUhE4bucw7nhu5bhu6Lhu7PDueG6pMSC4buiw7nGoHfDueG6pMOS4bq+w7nDjcOV4bq+w7nhu5p4w4zhurzDueG7nMO94buK4budw7nDo+G7t8ONw7nFqeG7pcWpxrDhu5vDucSp4bq+ReG7nMO5w6N3w43DucavROG7lMO54bup4buxL+G7p8awxanDueG7luG7ok7hurTDueG6vOG6vncvw4zEkMOMw7lI4bq+w4zDisO54bucROG7m8O54bqkVMOM4bq8w7nhu5zDilTDueG7qcO5SMOK4buiw7nhu6bDmuG6tMO5KE3DjOG6vMO5w6N3w43DuVjhu5vDucOC4bui4buow7nhu5zGoOG7hsO54bum4buCw7nhu5zGoOG7gMO54bucw4pUw7nFqcO54bucxqDhu4rDjOG6vMO5w4zDiuG7iMONw7nGsOG7scO5w4zEkMOMw7lI4bq+w4zDisO54bucRMO54bucw4rhu6LDucOMw4rhuq7hu5TDueG7nMag4buiw4zhurzDueG6suG7hsOMw4rDueG7nMOKw4Phu5Thu53DuSzDk8O5w6DDiuG7infDucOKSuG6tMO54bumecO54bq0TcOM4bq8w7nDjOG6vMOKRcO54bqk4bu1w7nGr+G6ouG7qMO5w4LDmsOM4bq8w7ksw5PDuS7DiuG7hMO54buaTsO5KMOS4bq+w7nDjcOV4bq+w7nhu5p4w4zhurzDueG7nMO94buKw7nhurTDg+G7lMO54bqk4buCd8O54buUw4pT4buOw4zhurzDueG7n+G6uTU14buhw7nhu6Z5w7nhurTDiuG7gMOMw4rDueG7nMOKVOG6tMO54bucxqDhur7DicOMw7lIw4p34bq+w7nhu5zGoEPDjMO54buc4buKecOMw7nhu5bhu6JO4bq0w7nhu5xVw7nDjOG7t8ONw7nFqeG7pcWpxrDhu53DuSjhuqLhu6jDuUl5w7nhurRNw4zhurzDueG6tFDDueG6pOG7isO5SVPDlMOM4bq8w7nDjOG7t8OM4bq8w7lJw5rhurTDueG7pnnDuUhE4bucw7nhu5bhu6Lhu7PDueG6pMOS4bq+w7nDjcOV4bq+w7nhu5p4w4zhurzDueG7nMO94buKw7nhurRRd8O54bucVcOM4bq8w7nhuqThu4J3w7nhu5TDilPhu47DjOG6vOG7neG7neG7nXAv4buUcXDhu5TDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG7lCzhu4rDguG7qMO6cXDhur7DjeG6vMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64bq+LuG6psOM4buc4bqmxqDDusO54bua4buc4buoSeG6psO1w7rFqOG6vsOC4bucw4rhu5fDueG7r+G7peG7peG7lMavxqHDusO54buaxqDhurTDtcO6Ly/hurTDgsOM4bud4bqyd+G7iuG7nMOKd8OMw4rDiuG7infhu53hu6bDjC/DguG6puG7mkjhu5zhu4rhu5Qvw4zhuqbFqOG7mi/FqeG7qcWp4bulL8Wp4bul4burw4LGsOG7p+G7p8Wp4bur4bul4bun4buc4buv4bulxanhu6dJ4bur4budR+G7lOG6vMO6w7l3SeG7nMO1w7rhur/DilHDueG7nFPDlcOM4bq8w7nhurnDisO9w43DueG6o+G6vsOMw4rDuS7DiuG7gMOMw4rDucOCw5rDueG6oeG6uMO54bq0w4p54buKw7nDjVXDjOG6vMO5w6Phurx54buow7nDoMOK4buKd8O5w4pK4bq0w7nhu6Z5w7kuTcOM4bq8w7nDjOG6vMOKRcO5xKnhur5F4bucw7nDo3fDjcO6w7nFqOG6vsOC4bucw4rDtcO64buv4bul4bulw7rDuS9xcC/hu5RxcOG7lMO54bq0SXfhu5rhu5rDtcO64buULnfhu5Thu5zhur7hu4rDjMO6ceG6o8OT4bucw7nhu5zhur5E4bucw7nDjVDhurTDueG6suG6vsOJ4buiw7nDguG6vuG6uMOMw7nhu5zDveG6vsO54buaw5rDuUjhur5Fw4zhu51wL+G7lHFw4buUw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5Qs4buKw4Lhu6jDunHhu5PDuTPhur7hu7Phur7DueG7nMOKU+G7ksOM4bq8w7nhur/DvcO54bq74buid8OM4bq8w7ksw5nhu6LDueG6pFPhu5DhurTDuSzDk8O5w6DDiuG7infDucOKSuG6tMO54bumecO54bq0TcOM4bq8w7nDjOG6vMOKRcO54bucw5LDueG6tMOKVOG6tMO5ScSCw4zDueG6pMSC4buiw7nhu5zhur5Dw4zDueG7pnnhu4rDucOM4bq8eeG7qMO54bun4buvL+G7qy/FqeG7peG7p+G7qcO5w4zDikHDjcO5SMOK4buA4bq0w4rDuUlF4bubw7nhu5xNw4zDueG7puG6vsOMw4rDueG6tHjhurTDucOMw4p5w7lIw4rhu4p3w7nDikrhurTDueG6tOG7iMO54bucw4p5w4zDisO54bucw5rhu6LDucOMw5Lhur7DueG6suG6ruG7nMO54bucxqDhu4rDjOG6vMO5w4zhurzDiuG6vkPDjMO54bq0VOG7osO5SMOK4buKd8O5w4pK4bq0w7nhurThu47DueG6suG7s8OMw7nhu5zDiuG7osOT4bq0w7lJRsOMw4rDueG7psOa4bq0w7lIw4rhu4p3w7nDikrhurTDueG7nMOaw7nDjMOK4bq+Q8OMw7nhu6Z5w7lIVsO54bucw4rhu6Lhuq7hu5zhu5vDueG6vOG7iOG7lMO54buUw4rEgsOMw7nhu5zDiuG7nuG6tMO54bqk4bqw4buow7lIw4rhu4p3w7nDikrhurTDueG7pnnDueG6tE3DjOG6vMO5w4zhurzDikXDucSp4bq+ReG7nMO5w6N3w43DucOKw5Phur7DucOMw4rhuq7hu5TDueG7pnnDueG7lMOKeOG7nMO54bucxqDhur7DicOM4budw7koRMOMw7nDjHfhu6jhu5vDuTPhur7hu7Phur7DueG7nMOKU+G7ksOM4bq8w7nhur/DvcO54bq74buid8OM4bq8w7ksw5nhu6LDueG6pOG7tcO54bucxqDhu5LDueG7nMOKecOMw4rDucONw5Phu5zDueG7nMag4buKw4zhurzDucOMw4rhu6TDjOG6vMO5M+G6vuG7s+G6vsO54bucw4pT4buSw4zhurzDuUjDiuG7infDucOKSuG6tMO54bui4buow7nhu5zhu4DDjMO54bucw73hur7DucSp4bq+ReG7nMO5w6N3w43hu5vDueG6pFPhu5DhurTDueG6tMOTw4zhurzDueG6pE/DjOG6vMO5SMOK4buKd8O5w4pK4bq0w7nhuqR4w4zDisO54bq84bq+eMO54bq0d+G7iuG7nXAv4buUcXDhu5TDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG7lCzhu4rDguG7qMO6ceG6u+G7onfDueG7p+G7pcO5w4zhu7fDjcO54bucxqDhur7DicOMw7lIw4p34bq+4bubw7ksd8OMw7nhur/DksO54bq0w4pU4bq0w7kz4bq+4buz4bq+w7nhu5zDilPhu5LDjOG6vMO54bqk4bu1w7nDjMOK4bquw4zDueG6pFPhu5DhurTDucOK4buOw4zDueG7qeG7peG7pcO5w4pPw7nhu5rhu47DueG7nMOKd8ONw7nDgsOa4budw7ksw5PDueG7nMagU+G7ksOM4bq8w7nDoMOK4buKd8O5w4pK4bq0w7nhu6Z5w7nhurRNw4zhurzDucOM4bq8w4pFw7nhuqThu7XDueG7nMagd+G7isO54bucw4HDjOG6vMO5M+G6vuG7s+G6vsO54bucw4pT4buSw4zhurzDueG6tMOK4buKw7nhu6fhu6/DucOMw4p5w7lIw4rhu4p3w7nDikrhurTDuUl5w7nhu5x44bq0w7nhurzhur7hu7PDueG6tFF3w7nhurR44bq0w7nhurRNw4zhurzDueG7nMag4buGw4zDisO5SMOK4buKd8O5w4pK4bq0w7nGr+G7osOD4bucw7nhu5rhu7nhurTDueG7pnnDueG7qcO5w4zDinnDuUjDiuG7infDucOKSuG6tMO54bucxqDhuqrhu53DuS544bq0w7nDjMOKecO5SMOK4buKd8O5w4pK4bq0w7nhuqThu4rDveG7nMO5M+G6vuG7s+G6vsO54bucw4pT4buSw4zhurzDueG7nMag4buKw4zhurzDueG6tHjhurTDucOM4bu3w43DueG7luG7onfDuUl5w7nDjMOK4bukw4zhurzDueG7nMODw43DueG6vFPhu47DjOG6vMO54bqkw4nDueG6tHjhurTDucOMw4p5w7lIw4rhu4p3w7nDikrhurTDucSp4bq+ReG7nMO5w6N3w43DuS3DueG6pMOB4bq0w7nhurLhur5F4bucw7lJecO54bq0eOG6tMO5w4zDinnDuUjDiuG7infDucOKSuG6tMO54bucxqDhuqrDueG7nOG6vkThu5TDueG7nFDhurTDucOM4buMw7lJw5rhurTDueG7nMOKw5rhurTDucOK4bq+RcOMw7nhurR44bq0w7nDjOG6vMOK4bq+Q8OMw7nhurRU4buiw7lIw4rhu4p3w7nDikrhurTDueG6pOG7hMOMw4rDueG6tHfhu4rhu5vDueG6vOG7iOG7lMO54buUw4rEgsOMw7nhuqRTd8O5SMOK4buKd8O5w4pK4bq0w7nhu6Z5w7nhurRNw4zhurzDucOM4bq8w4pFw7nDisOT4bq+w7nDjMOK4bqu4buU4bubw7nhu5TDinjhu5zDueG7nMag4bq+w4nDjOG7nXAv4buUcXDhu5TDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG7lCzhu4rDguG7qMO6cTPhur7hu7Phur7DueG7nMOKU+G7ksOM4bq8w7nhuqThu7XDueG6vMOK4bq+w7nDjMOK4bquw4zDueG7msOaw7nhu5TDiuG6osOMw7nhurJOw7nhuqR3w7nDgsO9w4zhurzDueG6tFF3w7nhurR44bq0w7nDjMOKecO5SMOK4buKd8O5w4pK4bq0w7nGr+G7osOD4bucw7nhu5rhu7nhurTDueG7psSQw7nhuqTDk8O54buc4buiw5Lhur7hu5vDueG6vOG6vsOV4bq+w7nhu5zhu4DDjMOK4bubw7nhu6bhu6DDjOG6vMO5w43hur7EkMOMw7nhu5zGoEPDjMO54bq04buzw7nDjFPDleG6tOG7m8O54bucw4rhu6LDk+G6tMO54bqkxILhu6jDueG6pFHDueG6tHjhurTDucOM4bq8ecOMw4rDueG7nMag4buKw4zhurzDuUlGw4zDisO54bumw5rhurTDuUjDiuG7infDucOKSuG6tMO54bucw5rDucOMw4rhur5Dw4zDueG7pnnDuUhWw7nhu5zDiuG7ouG6ruG7nOG7ncO5LnjhurTDueG6tE3DjOG6vMO54bucxqDhu4bDjMOKw7nhuqTEkOG7osO54bqkU+G7kOG6tMO54bq0eOG6tMO5NMOT4bq+w7nhuqRPw4zhurzDuUjDiuG7infDucOKSuG6tMO5w4zhurzDiuG6vkPDjMO54bq0VOG7osO54bq04buOw7nhurLhu7PDjMO54bq0UXfDueG6u+G7olbDucOjVzLEg8Oq4bq/KSHDueG6pHjDjMOKw7nhurzhur54w7nhurR34buKw7nhu6bEkMO54bq0w4rDg+G7nMO5SVPhu5DDjOG6vMO5w4zhurzDiuG6vkPDjMO54bq0VOG7ouG7m8O54bq04buIw7nhu6rDucOM4bq8w4pGd8O5SMOK4buKd8O5w4pK4bq04bubw7nhu5x44bq0w7nhuqTDk8OM4bq8w7nhuqREw4zDueG7psODw4zDueG6pMSQ4bubw7nhurTDiuG7ouG7qEPDjMO5w4zhurx5w4zDisO5w4zhurzDiuG6vkPDjMO54bq0VOG7osahw7nhurR44bq0w7nhu5zDveG7lMO54bq0w4rhu4DDueG6pOG7t8OM4bq8w7nhu5zhu7Phur7DueG6tE3DjOG6vMO54bucxqDhu4bDjMOKw7nhuqTEkOG7osO54bqkU+G7kOG6tMO5xq9E4buUw7nhu5zDilTDucOKw73DjOG6vMO54bq0d+G7isO54buf4buc4buK4buUw7nhu6fhu6Xhu5Hhu6HDueG7nMag4buKw4zhurzDuSF3w4zDisO5w41Q4bq0w7nhu5zDveG7lMO54bq0w4rhu4DDueG6tFF3w7lq4bqm4bqyw7nhu4rhurrDucOq4bq04bq+4bqmw4zhurThuqbDueG7pnnDucOq4bq04bq+w4134bq84buK4bubw7nDjXfDjOG6vMO54bucxILDjcO54buW4buiTuG6tMO54bucROG7nXAv4buUcXDhu5TDueG6tEl34bua4buaw7XDuuG7lCzhu4rDguG7qMO6ccOj4bu3w43DucWp4bulxanhu6nhu5vDuSzDk8O5w6DDiuG7infDucOKSuG6tMO54bumecO54bq0TcOM4bq8w7nDjOG6vMOKRcO54bucxqDhur7DicOMw7lIw4p34bq+w7nhu5zhur5E4buUw7nDjMOK4bquw4zDucOKT8O54bua4buOw7nhuqThu7fDjOG6vMO5SOG7qsO5M+G6vuG7s+G6vsO54bucw4pT4buSw4zhurzDueG6v8O9w7nhurvhu6J3w4zhurzDuSzDmeG7osO54bucVcO54bucw4p4w4zhurzDueG7p+G7py/FqeG7pcWpxrDDueG6pETDjMO54bucw4p4w4zhurzDueG7py/FqeG7pcWp4bup4budw7nhur/DksOM4bq8w7nhu5pOw7nDik/DueG7muG7jsO54buc4bq+ROG7lMO5w4zDiuG6rsOMw7lJecO5duG7rcO5w4pPw7nhu5rhu47hu5vDueG7nMag4buKw4zhurzDueG6pOG7iMO54bq04buIw7nhu63hu7HDucOKT8O54bua4buOw7nhu5zGoOG7isOM4bq8w7lJRsOMw4rDueG7psOa4bq0w7lIw4rhu4p3w7nDikrhurTDueG7nMOaw7nDjMOK4bq+Q8OMw7nhu6Z5w7lIVsO54bucw4rhu6Lhuq7hu5zhu5vDucWp4bunw7nDik/DueG7muG7jsO54bucxqDhu4rDjOG6vMO5SUbDjMOKw7nhu6bDmuG6tMO5SMOK4buKd8O5w4pK4bq0w7nGr+G7tcO5w4rDk+G6vsO54bumecO5w4zDiuG6osOMw7nhu6bhu7fDjMahw7nhu63hu6fDucOKT8O54bua4buOw7nhuqTEkMO54bq0w5nDuTPhur7hu7Phur7DueG7nMOKU+G7ksOM4bq8w7nhurTDiuG7gMOMw4rDueG7pnnDucWp4buxw7nDik/DueG7muG7jsO54bqkxJDDueG6tMOZw7kz4bq+4buz4bq+w7nhu5zDilPhu5LDjOG6vMO54bucxqDhuqrhu53DuTTDk+G6vsO54bqkT8OM4bq8w7nGr+G6rOG7nMO54bucw4HDjOG6vMO5M+G6vuG7s+G6vsO54bucw4pT4buSw4zhurzDueG6tMOK4buKw7nhurLhur5E4buc4bubw7nhu5pOw7lJU+G7kMOM4bq8w7nDik/DueG7muG7jsO54bqkxJDDueG6tMOZw7nhu5zDveG6vsO5SOG7sMO5xq/huqzhu5zDueG7nMOBw4zhurzDuTPhur7hu7Phur7DueG7nMOKU+G7ksOM4bq8w7nDjOG7t8ONw7nDjHfhu6jDueG7nOG7t8OM4bq8w7nhurzDg+G7lMO54bqkTeG6vsO54bua4buKw7nhu6bDleG6vsO5w41K4bq+w7nDjOG7t8ON4budw7kueOG6tMO5w4pPw7nhu5rhu47DueG6pFPhu5DhurTDueG6pMSQw7nhurTDmcO54bqkxJDhu6LDueG6tOG7iMO54bq0w4rDg+G7nMO5SVPhu5DDjOG6vMO5xqDDg+G7nMO54bucTuG7nOG7m8O54bq0w4rhu4rDucOMQ8OMw7k0w5Phur7DueG6pE/DjOG6vMO5xq/huqzhu5zDueG7nMOBw4zhurzDuTPhur7hu7Phur7DueG7nMOKU+G7ksOM4bq8w7nhuqThu7XDueG7nMOK4buz4buKw7lJ4bui4bquw4zDucagw4Phu5zDuUhWw7nhuqTDicO5ScOad8O54bq0w4pKw4zDucagd8O5w4zDiuG7pMOM4bq8w7nhurRNw4zhurzDueG7nMag4buGw4zDisO5xq/hu6LDg+G7nMO54bua4bu54bq0w7nDjMOKw4Phu5zhu5vDucavVMOM4bq8w7nhuqR4w4zhurzDueG6pMOJw7nhu5zGoHfhu4rDueG7nMOBw4zhurzDuTPhur7hu7Phur7DueG7nMOKU+G7ksOM4bq8w7nhur/DvcO54bq74buid8OM4bq8w7ksw5nhu6LDucOM4bu3w43DucWp4bulxanhu6nhu53hu53hu51wL+G7lHFw4buUw7nhurRJd+G7muG7msO1w7rhu5TDquG7iuG7osag4bq04bqmw7px4bq/w4rhuqbhu4rDuSx44buKw7nDo8OK4bqiw4zDuSHhuqLDjHAv4buUcQ==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]