(Baothanhhoa.vn) - Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, từ ngày 28 đến sáng 31 - 8, ở hầu hết các khu vực trên địa bàn tỉnh có mưa, phổ biến từ 70 đến 150 mm.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bum4bqhV+G7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbDjeG6o8Otw6Iw4busxajhuqRsI+G7rsOia+G7rsOgKMO04buuKuG6p+G6oeG7ruG6oWzhu4PhuqfDoOG7ruG6p8Og4bqh4bqjNeG6peG7rsOtaGLhuqfDoOG7rsOtJeG6o+G7rl09XeG7ruG6ocOsw7Q44bqn4buu4bql4bqjN+G6p+G7ruG6p+G7i+G6o+G7pi/huqFXxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZuG6oDAjIuG7rMWo4buu4bux4bqt4buuKuG6p+G6oeG7ruG6oWzhu4PhuqfDoOG7rl1qI+G7rmgm4bqn4bqh4buuPWbhu67DreG6oSlmVOG7rsOtbuG7ruG6p8OgJMO04buuWOG7uOG7riA24bqn4buuaT3huqfDoOG7rllX4buuLeG7ruG7uFThu67hu4Phu67huqE8w6zhu67huqE2w63hu65dPV3hu67hurXhuqHDrOG7ruG7jW9d4buuw61oNeG6p+G7riDhuq8j4buuWyThuqfhu67DreG6seG6p+G6oeG7rl3huqnhu67huqVsI1Thu65m4bqh4bq74buuW+G6ozbhuqfhu67DrW7hu67hu7ZW4buuIDbhuqfhu65X4buyVuG7ruG6peG6pVXhu6YvZsWo4bumZuG7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbhu6nhuq0iw7Thu6zFqOG7puG6o+G6pcOg4buuaWhd4buc4busLy/huqNVWyPhuq3DreG6oSPhuqfhuqHhuqHhuq0jVeG7jeG6py/huqcw4buPaS9X4bu4WeG7si/DneG7uCLhu7JXVsOdWVhWw63hu7LDnVbhu7jDokBV4bqzZsOg4bus4buuL8Wo4buu4bqkb13hu67huqds4bq/XeG7rmnEkeG6p8Og4buu4bqkJuG7rsOtJeG6o+G7rkfDrCPhuqfhu67huqDhuqkj4buuw6I14bqn4buu4bqn4bqhI+G6p+G6oVThu64gMOG7riJiI+G7rsOtJOG6o+G7rmkq4bqn4buuXWoj4buu4bqnw6Bs4buB4bqj4buuIijhuqdV4buu4bumZuG7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbhu6nhuq0iw7Thu6zFqOG7rSxd4buuW+G6ozjDreG7rsOtJeG6o+G7rl09XeG7ruG6ocOsw7Q44bqn4buu4bql4bqjN+G6p+G7ruG6p+G7i+G6o+G7rl1qI+G7rsOt4bqx4bqn4bqhVOG7ruG6p+G6oeG6ozfDrOG7ruG6p8Oq4bqj4buu4bqlbCPhu65oKcOt4buuw63huq1U4buu4bqn4bqhbFLhu67DjeG6oSVd4bqh4buuR8OsKuG6p8Og4buuw5nDjeG6oSVd4bqh4buuw43huqEk4bqn4bqh4buk4buuWMOdWOG7ruG6peG6pVThu67hu6vhurvhu67DgmvhuqfDoOG7rsOZ4bupPeG7rsON4bqhbOG6v13hu6Thu65Yw53hu7Thu67huqXhuqVU4buu4bqkbOG7geG6p8Og4buuw4I9w63hu65YV1bhu67huqXhuqVU4buu4bqgw6nhuqPhu67DlcOsKOG6p+G7rlfhu7jhu7Lhu67huqXhuqVU4buu4bure+G6peG7rsON4bqhasO04buuV+G7uFdUWeG7ruG6peG6peKApuG7rsONw6PhuqfhuqHhu64gNuG6p+G7rmk94bqnw6Dhu65ZV+G7ri3hu67hu7hU4buu4bqlb13hu67huqds4bq/XeG7rmnEkeG6p8Og4buu4bqkJuG7ruG7jSThu65pxJHhuqfDoOG7ruG7qWzhu4PhuqPhu64gJuG7rsOiNeG6p+G7ruG6pW1d4buuWz3huq3hu64g4bq54bqnw6Dhu67huqLhuqLhuqJU4buuacSR4bqnw6Dhu67DgsOo4bqn4buuw6I14bqn4buu4bqlbV3hu65bPeG6reG7riDhurnhuqfDoOG7ruG6ouG6olThu67hu40k4buuw63huqM2ZuG7rsOtxKld4buuw6I14bqn4buuXSPhuq1V4buu4buxb+G7rls94bqt4buuIDbhuqfhu67huqE2w63hu67huqfDoCTDtOG7rllX4buuLeG7ruG7uFThu67DrWg14bqn4buuIOG6ryPhu65bJOG6p+G7rsOt4bqx4bqn4bqh4buuw63huqM2ZuG7rsOtxKld4buuXeG6qeG7ruG6pWwjVOG7ruG6p+G6oeG6ozfDrOG7ruG6p8Oq4bqj4buu4bqlbCPhu67DreG6reG7ruG7jSThu64ixJHhuqfDoFThu67Domzhu4fhuqfDoOG7ruG6pWwj4buuZuG6oeG6u+G7rlvhuqM24bqn4buuw61u4buu4buyVuG7riA24bqn4buuV+G7slbhu67huqXhuqVU4buuXeG6qeG7ruG6p8Oq4bqj4buuw61oNeG6p+G7rlfhu7JW4buu4bql4bqlVeG7pi9mxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZuG7qeG6rSLDtOG7rMWow43huqFl4bqnw6Dhu67hurU14buuw61u4buu4bupI+G6p+G7ruG7q+G6oeG6seG7ruG6ocOsw7Thu65G4bqh4bqr4bqnw6Dhu65d4bqhZeG6p8Og4buuw63huqHhuqM14bqn4buuw60j4bqj4buu4buNJOG7rsONxIPhuqXhu67hurXhuqM24bql4buuXW3DrOG7ruG6pyXhuqfhu67DreG6seG6p+G6oVThu64gNuG6p+G7rl3DrGXhuqPhu67huqfDoCTDtOG7rllW4buuLeG7ruG7uFThu65o4bqjNeG6p8Og4buu4bqhw6zDtDjhuqfhu65Hw6wj4bqn4buu4bqg4bqpI+G7riAm4buuXeG6qeG7rkDhu67huqfDoMSR4bqj4buu4bqn4bqhJOG7rlvhuq/hu65pPmbhu67DmcO1JuG7rsONaMOs4bqnw6Dhu65Jw6rhuqfhu67hu7Lhu67huqfhuqEkVOG7rsO1JuG7rsONaMOs4bqnw6Dhu67DjeG6oSThuqfhuqHhu65Y4buu4bqn4bqhJFThu67DjeG6oeG6ozXhuqfhu65G4bqhauG7ruG7jSThu67huqDhuqM34bqn4buu4bq04bqjOMOt4buu4bql4bq94bqj4buuw7Um4buuV+G7ruG6p+G6oSThu6RU4buuWeG7rmbhuqHhuqvhuqfDoOG7ruG6oWJd4buuXeG7ieG6p8Og4buu4bqn4bqhJOG7rl3EkeG6p8Og4buu4buNxKnhu67hu40k4buuw63huqFs4buu4buN4bqjOOG6p+G7rl1qI+G7rsONaGzhu4HhuqfDoOG7rsON4bqjOcOs4buu4bqhYl3hu67DjWjDrOG6p8Og4buuScOq4bqn4buuW+G6r+G7rmk+ZuG7riLhuq3hu65pJcOt4buuw6Lhu4Phu64gKcOtVOG7riA9VeG7rsON4bqtJOG6p+G7rsOt4bqx4bqn4bqh4buuXWvhuqfDoOG7rl3huqnhu65XQEDhu67huqfhuqEk4buuW+G6r+G7ruG6p8OgPmbhu67huqds4bq/XVThu65X4bu24buu4bqn4bqhJOG7rlvhuq/hu64q4bqn4bqh4buu4bqhbOG7g+G6p8Og4buuIuG6reG7rmklw63hu67DouG7g+G7riApw61V4buu4buMN+G7ruG6p8SR4bqnw6Dhu67huqfDoOG6oeG6ozhmVOG7riAm4buuXeG6qeG7rldX4buuw61oKMOs4buuW+G6q+G7rlvhuq/hu65d4bqhNsOtVOG7rsOgPOG6p+G7ruG7uFbhu67huqEj4buuaCPDrOG7ruG6pSTDrOG7rlvhuq/hu67DreG6oeG6ozjDreG7ruG6oSXhuqNU4buuw6A84bqn4buu4buyVuG7ruG6oSPhu67DouG7iyPhu65b4bqv4buu4bqnw6A+ZuG7ruG6oeG6rSxd4buu4bqhbOG7ruG6oWPhuqfDoFThu67hu7JYVuG7ruG6peG7ruG6tTXhuqfhuqHhu67huqVsw6rhuqfDoOG7ruG6p+G6ueG6o+G7riDDqeG6p8Og4buuW+G6r+G7rl3DrGXhuqfhu67DrWjEkeG6o1Xhu6YvZsWo4bumZuG7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbhu6nhuq0iw7Thu6zFqOG6oCXhu67DrTzhuqfDoOG7rsOg4bqjI+G6reG7rsOt4bqhxJHhuqfDoOG7rl1r4bqnw6Dhu65d4bqh4bqvw6zhu67huqfhuqHhuqM3w6zhu67DreG6oeG6ozjDreG7ruG6oSXhuqPhu67hu43hur/huqPhu67hu7bhu7Lhu7jhu67huqXhu64gbOG7geG6p8Og4buuXT1d4buuw6Lhuq0l4bqj4buuW+G6r+G7rmklw63hu67DouG7g1Phu67DrWg14bqn4buuXT1d4buuw63DrMO0NuG6p+G7rmfDrGVd4buuw6LhurlU4buuIGzhu4HhuqfDoOG7rsOt4bqx4bqn4bqh4buuw7XDrCnDreG7ruG6oeG6ozjhuqfhu65Xw53hu67hu43huq/hu67DrWjDo+G7ruG6oWzhu67huqFj4bqnw6BT4buuIGzhu4HhuqfDoOG7ruG7jT7huqfhu67huqEk4bqn4bqh4buuw43huqFqw7Thu64g4bqjOOG6p+G7rsONaMOs4bqnw6Dhu65Jw6rhuqfhu65b4bqv4buuaSXDreG7rsOi4buD4buuWFnhu7jhu67huqXhu67DrSXhuqPhu65bKuG6p+G7ruG7q+G6reG7ruG6pDBU4buuw7Um4buuw41ow6zhuqfDoOG7rknDquG6p+G7rsOZR8OsI+G6p+G7ruG6oOG6qSPhu6Thu67hu43hur/huqPhu67hurXhuqFl4bqj4buuw6Js4buH4bqnw6Dhu65pJcOt4buu4bq14bqh4bqtKuG6p8Og4buuV1Xhu7ZWVuG7ruG6pVnhu64gKcOtVeG7pi9mxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZuG7qeG6rSLDtOG7rMWo4bqgOOG7rsOt4bqhZeG6p8Og4buuw63huqHEkeG6p8Og4buuw63huqPhuqfhu67DouG6ozXhuqfhu67DoiVd4buu4buNJOG7riDhuqM44bqn4buuw6JvXeG7ruG6p+G6oeG6ozfDrOG7ruG6ocOsw7Q44bqn4buu4bql4bqjN+G6p+G7ruG6p+G7i+G6o+G7rlvhuq/hu67DoOG6oz3huqfhu64g4bqtJeG6p+G7rlvhu4PhuqPhu67hu7Thu65d4bq5w63hu64g4bqjOOG6p+G7ruG7jSThu65d4bq5w63hu67DreG6ocOs4buuaeG6qeG6p8Og4buuW+G6r+G7riDhurtU4buu4bu04buu4bqlPcO04buuZuG6oT3DreG7riDhuqM44bqn4buu4bql4bqj4buu4bqn4bqj4buuW+G6r+G7rl3DrGXhuqfhu67DrWjEkeG6o1Xhu6YvZsWo4bumZuG7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbhu6nhuq0iw7Thu6zFqEjhuqM14bqnw6Dhu67huqHDrMO0OOG6p+G7ruG6pGzhu4HhuqfDoOG7rsOCPcOtVOG7riLhuq3hu65b4bqv4buuKuG6p+G6oeG7ruG6oWzhu4PhuqfDoOG7ruG6pyzhuqfDoOG7ruG6pzdU4buuIDbhuqfhu65pPeG6p8Og4buuWVfhu64t4buu4bu44buu4buNfeG6p+G7ruG6pSnDreG7rsOt4bqhxJHhuqfDoOG7rsOt4bqj4bqn4buuw6LhuqM14bqn4buuw6IlXeG7ruG6pzXhuqfhu67hu6kj4bqn4buu4bur4bqh4bqx4buu4bqhw6zDtOG7rkbhuqHhuqvhuqfDoOG7rl3huqFl4bqnw6Dhu67DreG6oeG6ozXhuqfhu67DrSPhuqPhu67hu40k4buuw63Eg+G6peG7ruG6teG6ozbhuqXhu65dbcOs4buu4bqnJeG6p+G7rsOt4bqx4bqn4bqh4buuXeG6oWwj4buuw63huqE54buuw63huqFl4bqnw6Dhu67hurU14buuw63huqHhuqM4w63hu67huqEl4bqjVeG7pi9mxag=

Lê Đồng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]