(Baothanhhoa.vn) - Xác định công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các Công đoàn ngành, LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố chủ động khảo sát, nắm tình hình hoạt động của các doanh nghiệp thuộc ngành nghề trên địa bàn quản lý để xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS khu vực kinh tế ngoài Nhà nước.
4bur4buI4buzeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFXEqcSo4bumw5LDinjhu7Hhu6vhu6Thu6bDmcOV4buO4buK4buxxKnhu4jDg+G7juG7iHnhuq/DlMODeeG7puG7iOG6ruG7juG7iHnDkkRVecOBw4B5MeG7luG7juG7innhurzDleG6ruG7jnnhurjhu6B54bukU3nDk+G7iMWoeeG7sljhurh54buO4buKw5Xhuq7EqHli4buI4bqueeG7juG7rlDhurjhu6V5w5NG4bumeeG7juG6sFV54buMUMSoeeG7s+G7ueG7p+G6oOG7s0F54bq8w5Xhuq7hu4554buyxKjhu4Thu47hu6sv4buk4bumw5nDleG7juG7iuG7seG7qy/hu4jhu7Phu7Hhu6tVeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFXhuq/DisOD4bq6eOG7seG7mcSC4bq4eeG6vEzhu47hu4h54bq44buW4buO4buKeeG7psSC4bq4eVXhu4jEguG7pnnhu6bDmcSoSeG7jnnhurzDleG6ruG7jnnhu7LEqOG7hOG7juG7pXnhu6bhu4jhuq7hu47hu4h5w5JEVXkx4buW4buO4buKeeG6vMOV4bqu4buOeeG6uOG7oHnhu6RTecawMTMx4buJ4bupecOS4bqueeG7juG7iMSoSOG7jHnhu7Lhu6p54bumw5nhu5Lhu47hu4p54bum4bqq4buM4buleeG7juG7iMOd4buO4buKeeG7juG6tOG7jHnDmsWow4N54bqpxKjhu4Thu4554bq8w5Xhuq7hu4554bqpw4PDlXnhurzhu5zhu47hu4p5xrDhuqkz4bqpM+G7qXnhu6ZN4buO4buIecSp4buIw4Phu47hu4h54bqvw5TDg3nhurzhurJ54bq44buITXnhurzhurDDlXnhurjEguG6uHkx4buW4buO4buKeeG6vMOV4bqu4buOeeG7juG7iuG6ruG7juG7iOG7pXnhuqkz4bqpM3nhu4jFqOG7uEjhu47hu6V54bum4buITHnhu7bhurLhu6V54bum4buI4bqu4buO4buIeVXhu4jGoHnhurjhu4jhu7B54bq84buc4buO4buKecOT4buI4bq2w5V54bukxILhu6bhu6V54buOw4Lhu4x54bumS+G7juG7iHnhu4hL4buO4buIeeG7iMOV4bqw4bumeeG6vOG7nOG7juG7innhurjhu7DDg3nhurjEguG6uHnhurrDlcOD4buO4buIeeG7juG7iuG7iMSoSFV54bum4buIxajhu5zhurh54buO4buK4bqu4buO4buIeeG7juG7iuG7iEd54bumw5nhu4Thu4554bq8TMODecOJ4bqu4buOecOaxajhurbhu455w5JAeeG6vEl54bu24bqq4bu4eeG6uljhu47hu4p5w5NGeeG7iMOV4bqw4bq44buIeeG7psWo4bu44buE4buOeeG7psOZxajhu7hH4buO4buleeG7skThu4554bq84buc4buO4buKeVXhu4jEguG7pnnhu6bDmcSoSeG7jnnhurzDleG6ruG7jnnhu7LEqOG7hOG7juG7pXnhu6bhu4jhuq7hu47hu4h5w5JEVXkxMzHhu4l5w5Phu4jFqHnhu7JY4bq4ecOTxKjhu47hu4h54bumRnnhu47hu4rDleG6rsSoeWLhu4jhuq554buO4buuUOG6uOG7p+G7qy9V4bux4burVXnhurjDksOD4buk4bukcHhVMMOV4bq64bu4eOG7seG7q8So4buM4buKeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweMSoMcOK4buO4bumw4rDmXnhurrhu6bhu4jFqOG7jMOJeHnhu6Thu6bhu7jDksOKcHjhu7TEqOG6uuG7puG7iMO6ecOBQcO9VeG7tsO5eeG7iMOKxKjhu4rhu4jhu6bDunnhu7nhu7fhu7dV4bu2w7l4eeG7pMOZ4bq4cHgvL+G6uOG6uuG7juG7p8OJw4PDleG7puG7iMOD4buO4buI4buIw5XDg+G7p+G7suG7ji/hurrDiuG7pMOT4bumw5VVL+G7jsOK4bu04bukL+G7teG7s8O94bu1L+G7s0Hhu7nhurpB4buzw73hu7nDgOG7ucOA4bum4bu54bu34bu1QeG7ucOSw73hu6dPVeG7inXDmXDhuqDhu7fhu7N4ecODw5Lhu6ZweMSp4buIw4Phu47hu4h54bqvw5TDg3nhu6bhu4jhuq7hu47hu4h5w5JEVXnDgcOAeTHhu5bhu47hu4p54bq8w5Xhuq7hu4554bq44bugeeG7pFN5w5Phu4jFqHnhu7JY4bq4eeG7juG7isOV4bquxKh5YuG7iOG6rnnhu47hu65Q4bq44bulecOTRuG7pnnhu47hurBVeeG7jFDEqHnhu7Phu7nhu6fhuqDhu7NBeeG6vMOV4bqu4buOeeG7ssSo4buE4buOeHnhu7TEqOG6uuG7puG7iHB4w4FBw714eeG7iMOKxKjhu4rhu4jhu6ZweOG7ueG7t+G7t3h5L+G7seG7qy9V4bux4burVXnhurjDksOD4buk4bukcHhVMcODVeG7psSow5Xhu4544buxMeG7luG7juG7innhu47hu4jhuqrhu455MeG7luG7juG7innhu6bhu7h5McOtecSp4buIxKhG4bumecOJTHnhu4rEqMSCw5V54bq64buq4bq4eeG6r+G7muG7juG7inkzVuG6uHnhu6bDmcOV4buO4buKeeG6uMODeeG7pOG6tuG7jnnhu7bFqELhu6bhu6fhu6svVeG7seG7q1V54bq4w5LDg+G7pOG7pHB4VTDDleG6uuG7uHjhu7HEqeG7iMOKw5V54bq8w5Thu6V5MeG7luG7juG7innhurzDleG6ruG7jnnhurhCVXnhu6bDmeG7hOG7jnnhurjhu6B54bukU3nhurzhurJ5VeG7iOG6quG7jnnhurjhu5bhu47hu4p54bq4xILhu455w4nhu5x54bq44buIxajhu7jhu4Thu4554bumw5nEguG6uOG7iHnDicSC4buMeeG7pMSC4bumeeG6uOG7oHnhu6RT4bulecOT4buI4bq2w5V54bukxILhu6bhu6V54buOw4Lhu4x54bumS+G7juG7iHnhu4hL4buO4buIecOSw4PDlXnhurzhu5zhu47hu4rhu6V54buyxKhI4bq4ecOS4bqu4buMeVN54bq4xILhurh54bq6w5XDg+G7juG7iHnhu47hu4rhu4jEqEhVeeG6uOG7iOG7rsODeeG6uMOUeeG7puG7onnhurjhu4hW4bq4eTHhu5bhu47hu4p54bq8w5Xhuq7hu4554bq8SXnhurjDlHnDk0Z54buIw5XhurDhurjhu4h54bumxajhu7jhu4Thu4554bumw5nFqOG7uEfhu455VeG7iMSC4bumeeG7psOZxKhJ4buOeeG6vMOV4bqu4buOeeG7ssSo4buE4buO4buleeG7puG7iOG6ruG7juG7iHnDkkRVeTEzMeG7ieG7p3nEqeG7iMOD4buMeeG7isSow4N54buyUMSoeeG7juG7iuG7rlHEqHnhu6RZeeG6uuG7quG7juG7innDksODw5V54bq84buc4buO4buKeeG7tuG6quG7uHnhurpY4buO4buKeeG7suG6rnnhu4rEqMSC4buMeeG7pMSC4bumeeG7puG7iFjhurh54buIxKhI4buOeeG6uMOUeeG7iMSoSMWoecOaxajhurZ5w5rFqOG7uHnhurjhu4hGeVXhu4jGoMSoeeG7iFJVeeG7iMOV4bqw4bumeeG6vOG7nOG7juG7innhu4rEqMOdw4N5MMOD4buOeeG6uOG7iEJVeeG7iOG6ruG7juG7iHkx4buW4buO4buKeeG6vMOV4bqu4buOeeG7suG6rnnhu47hu4rhu65RxKh54bukWXnhurrhu6rhu47hu4p5w5LDg8OVeeG6vOG7nOG7juG7innhu47hu4jhu67DunnDrMWo4bu4eeG6uOG7iEZ54bumw5nhurZ5w5Lhu67hu6Dhu47hu4rhu6V54bum4buI4buuU+G7juG7iuG7pXnhurxM4buO4buIeeG7jFbhurh5w5LDg8OVeeG6vOG7nOG7juG7isO5eeG6vOG7oOG7jnnhu4rEqMSCeeG7psSoR+G7jnnDkuG7ruG7oOG7juG7iuG7pXnhurxHeeG7tsWoQuG7pnnhurjEguG6uHnhu4rEqOG6tsSoeVXhu4jEglV54bq44bq2xKh54bum4buIxKhI4buOeeG6vMSoR8WoecOTxKhI4buOecOS4bqu4buMeeG7ssSoSOG6uOG7pXnhu6bhu4hY4bq4eeG7iMSoSOG7jnnhu6bGoOG7pnnhurjhu5bhu47hu4p54bumxILhurh5w4Phu4554bumw5Xhuq7hu47hu6V54buySHnhu6TEqOG7juG7iHnDksODw5V54bq84buc4buO4buK4buleVXhu4jhu5Dhu47hu4p54bq44buIxqDhu47hu4p54bq44buIxILhu7h54buO4bui4bun4bun4bunecSpxKhGVXnhu6bhu6rhurh54bq84buixKh54buMUMSoeeG7juG7nMSoeeG6usWo4buO4buK4buleVXhu4jhu67hu6Dhu47hu4p54bum4buIVuG6uHnhu4jDleG6sOG7pnnhurzhu5zhu47hu4p54bq44buww4N5MTMx4buJ4buleeG7pkRVeeG7psOZxajhu47hu4p54buO4bqq4buO4buKeeG6uMODw5V54buyw4PEqHnhu6bDmeG7kHnhurzhurDEqHnhurrEqEjhu4554bq44buI4bq04buMecOSw5Xhu6V5w4nhurbDlXnhu7JIecOaxajhu7hH4buO4bulecOSUsSoeUrhurjhu4h54bq44buIw5V54bq8w5Xhuq7hu4554buyxKjhu4Thu47hu6V54buO4buK4buuUcSoecOSw4PDlXnhurzhu5zhu47hu4rDuXnhu47huqrhu47hu4p54bq4w4PDlXnhu6bDmUvhu47hu4h54bq84buc4buleeG7juG6tOG7juG7innDkljhurjhu6V54buO4buK4buIxKhIVXnhu7Lhu6p54bq44buW4buO4buKeeG7psSC4bq4eeG6uOG7iMOVeeG6vOG7nMSoeeG7juG7iuG7rHnhurjEguG7jnnDieG7nHnhurjhu4jhu7B54bq44buIxqDhu6Z54bq4xILhurh5MTMx4buJ4bun4bun4bun4burL1Xhu7Hhu6tVeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFUww5Xhurrhu7h44buxYuG7iFF54bum4buIWOG6uHnhu4jEqEjhu4554bq84bua4buO4buKecOJ4buceeG6uMSC4bq4eeG7isSo4bq2xKh5VeG7iMSCVXnhu47hu4Thu4554bq44buW4buO4buKeeG7psSC4bq4eVXhu4jEguG7pnnhu6bDmcSoSeG7jnnhurzDleG6ruG7jnnhu7LEqOG7hOG7juG7pXnhu6bhu4jhuq7hu47hu4h5w5JEVXkxMzHhu4l54bumw5nDleG7juG7innhurjEguG6uHnhurrDlcOD4buO4buIeeG7juG7iuG7iMSoSFV54buO4buKw5Xhuq7EqHli4buI4bqueeG7juG7rlDhurh54bumw5nDleG7juG7innhu47hurThu4x54bu1w73hu7XDvXnhurzhurJ54bq84bqw4bumeeG6vOG7rlLhurh5w5NG4bumecOaxajhurZ54bq8xILhu47hu4p5VeG7iELhu455w5Phu4hTxKjhu6d5McSC4bq4eeG6uEJVeTHhu5bhu47hu4p54bq8w5Xhuq7hu4554bq84bqyeeG7puG7iOG6ruG7juG7iHnDkkRVeeG7jFDEqHnhurzhu65S4bq4ecOBw4B5MTMx4buJecaw4bq84bqw4bumeeG7s8O94bu3cnnDk0Z54buIw5XhurDhurjhu4h54buO4bq04buM4bup4bulecOTRuG7pnnhu47hurBVeeG7jFDEqHnhu7Phu7nhu6fhuqDhu7NBeeG6vMOV4bqu4buOeeG7ssSo4buE4buOecaw4bq84bqw4bumeeG7s8O9QeG7peG6oHJ5w5NGeeG7iMOV4bqw4bq44buIeeG7juG6tOG7jOG7qeG7pXnhu47huqrhu47hu4p54bum4bui4buO4buKeeG7pMageTEzMeG7iXnDkuG7hOG7jnnhu7fhu6dBw4FBeeG6vOG7oOG7jnnhu7JMeeG7slDEqHnhu7XDgeG6ouG7p+G7t+G7ucO9eeG6vMOV4bqu4buOeeG7ssSo4buE4buO4bun4burL1Xhu7Hhu6tVeeG6uMOSw4Phu6Thu6RweFUqxajhu6bhu4jDlcOZeOG7scSp4buIw4Phu47hu4h54bqvxajhu4Thu6svVeG7sQ==

Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]