(Baothanhhoa.vn) - Ban Chấp hành công đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị - Công ty CP vừa đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho gia đình anh Nguyễn Danh Hải, công nhân Công nhân Lò Nung ca C - Nhà máy 1, Công ty CP Đầu tư phát triển Vicenza, thuộc Tổng Công ty đầu tư phát triển đô thị - Công ty CP.
SiXhu47DkuG7sCjhu5rhuqPhuqPhu4DDk8Ohw4Mqw6MoVsOTS0rhuqPDo+G6oT48JEvDgyVRKcOSJV0qw43DkuG7rjI8JMOSYirhu7I8w5IkKuG7msOS4buuPzwlw5Lhu7AgPCTDkjwlw5k8w5Lhu7B7w5Il4buaKsOS4buwPjzDkuG7qjrDkuG7rsSDMCrDkjzDojbhu7BKL+G6o8Oj4bqhPjwkS0ovJeG7jktKw6HDkuG7sCjhu5rhuqPhuqPhu4DDk8Oh4bujVuG7muG7rMOTS23hu5o8w5JuJeG7pMOhw5Il4buiPCXDkuG7sCA8JMOS4buuPuG7ojzDksODMzwkw5JuIDwkw5LDo8SRw5LDs+G7psSDw5LDo8Oiw5LDoSXhu5zDo8OSw6PhuqEqQDzDkuG7riDDksOjJTrDki3Dkm4gPCTDksOjxJHDkm7DgcOSYuG6p+G7msOS4buu4bu0PMOSw6MlUSnDkiVdKsONw5Lhu64yPCTDkmIq4buyPMOSYuG7osOSw6PhuqHhu5o+w5LDoMSD4buiw5Lhu7AlPsOSJCrhu5rDkuG7rj88JcOS4buaPCXDkuG7pSTEg8SRIzzDkm/hu5o8JcOS4buj4bugKsONw5Lhu7AgPCTDkjwlw5k8w5JuIDwkw5I8JcOZPMOSw7p9w5Lhu6XEgzwkw5Lhu7Dhu5rDkm7Dki3DkuG7pSXhu6LDkinhu5zEkcOS4buOw43Dkm4gPCTDksOjxJHDkm7DgcOSw7Phu6bEg8OSw6PDosOSw6El4bucw6PDksOj4bqhKkA8w5JCKuG7sFY8euG7msONw5LDoyXEgzLhu7DDksODMzwkw5JuIDwkw5LDo8SRw5Lhu67hu6bEg8OSw6PDosOSw6El4bucw6PDksOj4bqhKkA8w5Lhu64gw5LDoyU6w5Itw5JuIDwkw5LDo8SRw5Juw4HDjEovw6FLSsOhw5Lhu7Ao4bua4bqj4bqj4buAw5PDoW0+4busxJHDk0tKKikkw5Lhu7Ao4bua4bqj4bqj4buAw5MqblY8w6NW4bqhw5Lhu6zDoyXEgynhu6rDk8OS4bqjw6PEkShW4buAw5NjKuG7rMOjJUjDkuG7lOG7jOG7jMOhZEnDkiVWKiQlw6NIw5Lhu5Dhu5jhu5TDoWRJw5PDkuG6o+G6oeG7sOG7gMOTLy/hu7Dhu6w8w4zhu6rhu5o+w6Ml4buaPCUlPuG7msOMYjwv4busVuG6oyHDoz7DoS88VmPhuqMvw5XDlcOV4buQL+G7juG7jOG7kuG7rMOV4buO4buY4buQ4buSw5XDlcOj4buSw5TGoOG7lMOVKOG7jMOMLsOhJEfhuqHhu4DGoMOUxqDDk8OS4buaKMOj4buAw5PDgyVRKcOSJV0qw43DkuG7rjI8JMOSYirhu7I8w5IkKuG7msOS4buuPzwlw5Lhu7AgPCTDkjwlw5k8w5Lhu7B7w5Il4buaKsOS4buwPjzDkuG7qjrDkuG7rsSDMCrDkjzDojbhu7DDk8OSYyrhu6zDoyXhu4DDk+G7lOG7jOG7jMOTw5IlViokJcOj4buAw5Phu5Dhu5jhu5TDk8OSL0tKL8OhS0rDocOS4buwKOG7muG6o+G6o+G7gMOTw6FtPuG7rMSRw5NLw4PhuqHDojbhu7DDkuG7rnvDjcOSYuG7oj7DkiElPuG7oDwkw5Lhu47hu5TDkiQqN8OSPCThu6LEkcOSw5Qt4buYw43DkuG7mjwlw5Lhu6UkxIPEkSM8w5Jv4buaPCXDkuG7o+G7oCrDkjnDksOjJSA8w5Lhu5bDjcOSZFDDksOAxIPhu6A8JMOS4budKuG7mj7DkuG7iMOAxIPhu6A8JMOSRMOiNTwkxKjDkuG7rsOi4buaw5LDlcOS4buwPjzDkuG7rirDksOjUinDkuG7qipAPMOSw6Phu54qw5JkUMOSw4DEg+G7oDwkw5LDs+G7nirDkuG7iMODw4HDkuG6ouG7pinDkuG6ojU8xKjDjcOSISUgPCTDkinhu5rEkcOS4buqOsOS4bqjezwkw5Lhu7DEgzA8w5LDo+G6oSAqw5LhuqHhu5rDkmThu5rDjMOSdSUqw5LDoSXhu5zDo8OSJSrhu7g8w43Dkjwkw6I3KsOS4busw5k8w5JkxIM8JMOSw6DEg+G7mjwlw5Lhu65Qw5LhuqU8JMOS4buw4bqlxIPDjcOSw6PEg8SRw5I8JSrhu7I8w5LDlcOS4buwJeG7nMSDw5Lhu65Qw5LDo+G6qcOSYj48JMOSw6PhuqHDojbhu7DDkiElKsOS4buuw6I44buww5Lhu67DouG7msOSKOG7sjzDkuG7qjfDjEovw6FLSsOhw5Lhu7Ao4bua4bqj4bqj4buAw5PDoW0+4busxJHDk0tt4buaPMOSbiXhu6TDocOSJeG7ojwlw5Lhu7AgPCTDkuG7rj7hu6I8w5LDgzM8JMOSbiA8JMOSw6PEkcOSw7Phu6bEg8OSw6PDosOSw6El4bucw6PDksOj4bqhKkA8w5Lhu64gw5LDoyU6w5Itw5Juw4Nuw4HDkuG7rlDDkiHhu7LEg8OSJFsqw5LDo+G7pMOjw5Lhu7Dhu6DDkuG7rj7hu6I8w5JiKuG7sjzDjcOSPCTDojcqw5Io4buaPsOS4buuMjwkw5LDoyXhu5opw5IkKuG7msOS4buuezwkw5Ike8Ohw5LhurM8JMOSJTLDjcOS4buwJSrhu5rDkuG6o1nDkiEle8OSISVRPMOS4buuMCrDkmI2KsOSJCrhu5rDkuG7rj88JcOS4buaPCXDkuG7pSTEg8SRIzzDkm/hu5o8JcOS4buj4bugKsOMw5LDs+G7tDzDkjzhu5rEkcONw5Lhu64+4buiPMOSYirhu7I8w43Dkjwkw6I3KsOSKOG7mj7DkuG7rjI8JMOS4buwIDwkw5LDo8SRw5LhurM8JMOSJTLDkmI2KsOSw6MzPCTDkuG6ozDDksOjKuG7tjzDkuG7kuG7jMOSw6PhuqEq4bu4xIPDkuG7rjE8JMOMSi/DoUtKw6HDkuG7sCjhu5rhuqPhuqPhu4DDk8OhbT7hu6zEkcOTS8Oz4bueKsOS4busKuG7uDzDkihQPCXDkuG7ruG7nj7DjcOS4buwIDwkw5Lhu64+4buiPMOSw4MzPCTDkm4gPCTDksOjxJHDksOz4bumxIPDksOjw6LDksOhJeG7nMOjw5LDo+G6oSpAPMOS4buuIMOSw6MlOsOSLcOSbsODbsOBw5Lhu65Qw5LDoyVRKcOSJV0qw43DkuG7rjI8JMOSYirhu7I8w43DkuG7sCUq4buaw5Lhu6rEgzE8w5JiNirDkiQq4buaw5Lhu64/PCXDkuG7mjwlw5Lhu6UkxIPEkSM8w5Jv4buaPCXDkuG7o+G7oCrDjcOSw6PhuqHhu5o+w5LhuqMww5LDoyrhu7Y8w5I8JMOiNyrDkijhu5o+w5Lhu64yPCTDkuG7sCA8JMOSw6PEkcOS4bqzPCTDkiUyw5Io4buiw5Lhu5Lhu4zDksOj4bqhKuG7uMSDw5Lhu64xPCRJw5IpPjwkw5LhuqFTPCTDkiQq4buaw5Lhu64/PCXDkuG7mjwlw5LhuqPDncOS4buwMMOSJFI8JMOSYsOiOMOjw5LDoMSD4buaw5Lhu67Dojjhu7DDkjw0KsOSKeG7pMOjw5Ip4bucw6PDkjzhu6LEkcOMSi/DoUtKw6HDkuG7sCjhu5rhuqPhuqPhu4DDk8Ohw6rEg8OjJT7huqHDk0vDgyXhu5o8JcOS4bujxIPhu7JKL8OhSw==

Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]