(Baothanhhoa.vn) - Ban Chấp hành công đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị - Công ty CP vừa đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho gia đình anh Nguyễn Danh Hải, công nhân Công nhân Lò Nung ca C - Nhà máy 1, Công ty CP Đầu tư phát triển Vicenza, thuộc Tổng Công ty đầu tư phát triển đô thị - Công ty CP.
w5Iu4buW4buYw51dUuG6teG6tUnhu5LhurHDgiHDol3hu7bhu5Lhu4zDkuG6tcOi4bqzMCAs4buMw4Iu4bukIuG7mC40IUzhu5jhu7Q5ICzhu5jhurshJCDhu5gsIVLhu5jhu7QpIC7hu5jDnTYgLOG7mCAu4buwIOG7mMOdMeG7mC5SIeG7mMOdMCDhu5hZPOG7mOG7tOG6pTch4buYIGPhuqHDncOSL+G6tcOi4bqzMCAs4buMw5IvLuG7luG7jMOS4bqx4buYw51dUuG6teG6tUnhu5LhurF04bu2UuG7suG7kuG7jMO1UiDhu5jDtC7hu6zhurHhu5guVCAu4buYw502ICzhu5jhu7QwVCDhu5jDgmEgLOG7mMO0NiAs4buYw6Lhur/hu5jhu5Phu67huqXhu5jDomPhu5jhurEuU8Oi4buYw6LhurMhPyDhu5jhu7Q24buYw6IuPOG7mC3hu5jDtDYgLOG7mMOi4bq/4buYw7ThurDhu5jhurvEkVLhu5jhu7QlIOG7mMOiLuG7pCLhu5guNCFM4buY4bu0OSAs4buY4bq7ISQg4buY4bq7VOG7mMOi4bqzUjDhu5jhurfhuqVU4buYw50uMOG7mCwhUuG7mOG7tCkgLuG7mFIgLuG7mOG7rSzhuqXhur86IOG7mOG7kVIgLuG7mHTDmiFM4buYw502ICzhu5ggLuG7sCDhu5jDtDYgLOG7mCAu4buwIOG7mOG7qzLhu5jhu63huqUgLOG7mMOdUuG7mMO04buYLeG7mOG7rS5U4buYIlPhur/hu5jhu5ZM4buYw7Q2ICzhu5jDouG6v+G7mMO04bqw4buY4buT4buu4bql4buYw6Jj4buY4bqxLlPDouG7mMOi4bqzIT8g4buY4bq6IcOd4bu2IHpSTOG7mMOiLuG6pTnDneG7mMOCYSAs4buYw7Q2ICzhu5jDouG6v+G7mOG7tOG7ruG6peG7mMOiY+G7mOG6sS5Tw6Lhu5jDouG6syE/IOG7mOG7tDbhu5jDoi484buYLeG7mMO0NiAs4buYw6Lhur/hu5jDtOG6sE3Dki/hurHhu4zDkuG6seG7mMOdXVLhurXhurVJ4buS4bqxw7Uw4buy4bq/4buS4buMw5IhIizhu5jDnV1S4bq14bq1SeG7kiHDtOG7tiDDouG7tuG6s+G7mOG7ssOiLuG6pSJZ4buS4buY4bq1w6Lhur9d4bu2SeG7kuG6vSHhu7LDoi5K4buY4bug4buU4buU4bqxw6pL4buYLuG7tiEsLsOiSuG7mOG7nOG7nuG7oOG6scOqS+G7kuG7mOG6teG6s8OdSeG7ki8vw53hu7IgTVlSMMOiLlIgLi4wUk3hursgL+G7suG7tuG6tVvDojDhurEvIOG7tuG6veG6tS/GoMagxqDhu5wv4buW4buU4bui4buyxqDhu5bhu57hu5zhu6LGoMagw6Lhu6Lhu5pR4bugxqBd4buUTX3hurEsxKjhurNJUeG7mlHhu5Lhu5hSXcOiSeG7ksOCLuG7pCLhu5guNCFM4buY4bu0OSAs4buY4bq7ISQg4buYLCFS4buY4bu0KSAu4buYw502ICzhu5ggLuG7sCDhu5jDnTHhu5guUiHhu5jDnTAg4buYWTzhu5jhu7ThuqU3IeG7mCBj4bqhw53hu5Lhu5jhur0h4buyw6IuSeG7kuG7oOG7lOG7lOG7kuG7mC7hu7YhLC7Doknhu5Lhu5zhu57hu6Dhu5Lhu5gv4buMw5Iv4bqx4buMw5LhurHhu5jDnV1S4bq14bq1SeG7kuG6scO1MOG7suG6v+G7kuG7jMOC4bqzY+G6ocOd4buY4bu0MUzhu5jhurtUMOG7mFsuMMOaICzhu5jhu5bhu6Dhu5gsIeG6o+G7mCAsVOG6v+G7mOG7mi3hu55M4buYUiAu4buY4butLOG6peG6vzog4buY4buRUiAu4buYdMOaIeG7mMSD4buYw6IuNiDhu5hQTOG7mMOqw5nhu5jhurbhuqXDmiAs4buYcyFSMOG7mE/hurbhuqXDmiAs4buYw4pjw6AgLMOT4buY4bu0Y1Lhu5jGoOG7mMOdMCDhu5jhu7Qh4buYw6Lhu6Yi4buYWSE/IOG7mMOiVSHhu5jDqsOZ4buY4bq24bqlw5ogLOG7mOG7k1Uh4buYT8OC4bqw4buY4bq04buuIuG7mOG6tMOgIMOTTOG7mFsuNiAs4buYIlLhur/hu5hZPOG7mOG6tTEgLOG7mMOd4bqlNyDhu5jDouG6szYh4buY4bqzUuG7mMOqUk3hu5jhu6kuIeG7mOG6sS5Tw6Lhu5guISYgTOG7mCAsY+G6oyHhu5jhu7Lhu7Ag4buYw6rhuqUgLOG7mOG6t+G6pVIgLuG7mOG7tMOZ4buYZCAs4buYw51k4bqlTOG7mMOi4bql4bq/4buYIC4hJCDhu5jGoOG7mMOdLlPhuqXhu5jhu7TDmeG7mMOiw6nhu5jhurswICzhu5jDouG6s2PhuqHDneG7mFsuIeG7mOG7tGPDo8Od4buY4bu0Y1Lhu5hdJCDhu5hZ4bqjTcOSL+G6seG7jMOS4bqx4buYw51dUuG6teG6tUnhu5LhurHDtTDhu7Lhur/hu5Lhu4zDtVIg4buYw7Qu4bus4bqx4buYLlQgLuG7mMOdNiAs4buY4bu0MFQg4buYw4JhICzhu5jDtDYgLOG7mMOi4bq/4buY4buT4buu4bql4buYw6Jj4buY4bqxLlPDouG7mMOi4bqzIT8g4buY4bu0NuG7mMOiLjzhu5gt4buYw7TDgsO04bqw4buY4bu0w5nhu5hbJOG6peG7mCwzIeG7mMOi4busw6Lhu5jDncOa4buY4bu0MFQg4buY4bq7ISQgTOG7mCAsY+G6oyHhu5hdUjDhu5jhu7Q5ICzhu5jDoi5SIuG7mCwhUuG7mOG7tDEgLOG7mCwx4bqx4buY4bqrICzhu5guOUzhu5jDnS4hUuG7mOG6tSPhu5hbLjHhu5hbLuG7pCDhu5jhu7Q3IeG7mOG6u+G6oSHhu5gsIVLhu5jhu7QpIC7hu5hSIC7hu5jhu60s4bql4bq/OiDhu5jhu5FSIC7hu5h0w5ohTeG7mOG7kyUg4buYIFLhur9M4buY4bu0MFQg4buY4bq7ISQgTOG7mCAsY+G6oyHhu5hdUjDhu5jhu7Q5ICzhu5jDnTYgLOG7mMOi4bq/4buY4bqrICzhu5guOeG7mOG6u+G6oSHhu5jDomEgLOG7mOG6tTfhu5jDoiEqIOG7mOG7ouG7lOG7mMOi4bqzISbhuqXhu5jhu7Q4ICxNw5Iv4bqx4buMw5LhurHhu5jDnV1S4bq14bq1SeG7kuG6scO1MOG7suG6v+G7kuG7jOG7k1Uh4buY4buyISYg4buYXcOZIC7hu5jhu7RVMEzhu5jDnTYgLOG7mOG7tDBUIOG7mMOCYSAs4buYw7Q2ICzhu5jDouG6v+G7mOG7k+G7ruG6peG7mMOiY+G7mOG6sS5Tw6Lhu5jDouG6syE/IOG7mOG7tDbhu5jDoi484buYLeG7mMO0w4LDtOG6sOG7mOG7tMOZ4buYw6Iu4bukIuG7mC40IUzhu5jhu7Q5ICzhu5jhurshJCBM4buYw50uIVLhu5hZ4bqlOCDhu5jhurvhuqEh4buYLCFS4buY4bu0KSAu4buYUiAu4buY4butLOG6peG6vzog4buY4buRUiAu4buYdMOaIUzhu5jDouG6s1Iw4buY4bq1N+G7mMOiISog4buYICxj4bqjIeG7mF1SMOG7mOG7tDkgLOG7mMOdNiAs4buYw6Lhur/hu5jhuqsgLOG7mC454buYXVThu5jhu6Lhu5Thu5jDouG6syEm4bql4buY4bu0OCAsS+G7mCIwICzhu5jhurPFqCAs4buYLCFS4buY4bu0KSAu4buYUiAu4buY4bq1PeG7mMOdN+G7mCzhu6YgLOG7mOG6u2PDo8Oi4buY4bq34bqlUuG7mOG7tGPDo8Od4buYIMOhIeG7mCLhu6zDouG7mCJTw6Lhu5ggVOG6v03Dki/hurHhu4zDkuG6seG7mMOdXVLhurXhurVJ4buS4bqxZ+G6pcOiLjDhurPhu5Lhu4zDgi5SIC7hu5h04bqlJMOSL+G6seG7jA==

Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]