(Baothanhhoa.vn) - Sự ra đời của Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND đã thổi một luồng sinh khí mới, tiếp thêm động lực cho học sinh (HS), giáo viên (GV) Trường THPT chuyên Lam Sơn và các trường THPT trên địa bàn tỉnh trong giảng dạy, học tập. Qua đó, góp phần đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công cuộc xây dựng quê hương và bảo vệ Tổ quốc.
4bu34buO4bquw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsO1w5VZ4buaw4zhuqLhu7nDtUPhu57Dg+KAnEjhu7LDg+G7jsOUSOG7juKAncOD4bui4bq+4bui4buMw4NI4bqo4buew4NI4buO4buAWcOD4buaI+G7quG7ouG7jMOD4buMw5Xhuqrhu57Dg0nhu7ZIw4Mtw4PDjULhu57Dg1lD4bue4bu3L+G7juG6ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu65iw4zhuqhJ4bqi4bu54buPJcODV+G6qMODw43hu6jDlcODSOG7uOG6qMOD4buB4buM4buO4buSw4NWw50sTFnDg1hVw4PhurLhurAv4bqwxILhuq7Dgi/hu4HDsi1i4bqj4buB4bqhw4PDjcSQw4NZ4buO4bukw5XDg+G7nMOZWcOD4buaw53DmuG7ouG7jMODWMOV4bui4buOw4PGoOG7jsOUw4Phu5zGr8OVeMODWcOVTOG7rsODWeG7jkvhu5zDg8ONw5nhu6Lhu4zDg+G7miVIw4NI4buO4buew4Phu45RSMODWMOV4bui4buOw4Phu7Ni4buP4bu1eMOD4buMw5Xhuqrhu57Dgz/DlUvhu6LDg+G7s+G6q3Dhu7XDg8O1VyPhu6jhu6Lhu4zDg8O1YsOzw7XDg0jhu47DnSxL4buiw4PDquG6qOG7nMOD4buPxajhu6LDgz9Cw4NI4bqqSMODWVcj4buo4bui4buMw4PDtWLDs8O1w4NZV0vhu6LDg8ON4buS4bqow4NHQuG7osODWeG7mOG7ouG7jsODWVfhu57hu6Lhu4zDg+G7jMOVROG7ouG7jMODSUMseMOD4buOUUjDg1nhu4Lhu655w4PDssOd4bqow4PDjeG7oHjDg+G7jOG7oOG7rsOD4buu4buO4buG4buiw4PDjULhu57Dg1lD4bueeMODR8Oaw5XDg0kj4bus4bui4buMw4Phu6Lhu4zDncOa4buiw4Phu6Lhu47hur7hu6LDg+G7miVIw4NI4buO4buew4NIVOG7ouG7jMODSMOdw5lIw4M74bq+LMODSSXhu6Lhu4zDg1bDnUvDg+G7jiPFqOG7ouG7jMODP0LDg0dE4buew4M/TsODw7Xhu6TDg1bDnVVIeeG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Dhuqjhu65Zw5Xhu57hu6LhuqLhu7nhu7fDleG7nOG7jMODSOG7muG6qFhYxrDhuqJJWeG7jsOd4bucR8ODw5XDoMOM4buiWcOMV+G6osODWFks4buaw4zGsOG6ojrDlUlZ4buOdsOD4bqmxILEguG7rjt3w4Phu47DjMOV4buM4buOWXbDg+G6tuG6tOG6puG7rjt34bqiw4NYV0jGsOG6oi8vSEnhu6J5R+G6qOG7nlnhu47huqjhu6Lhu47hu47hu57huqh5P+G7oi9Jw4xYxqBZ4bue4buuL+G7osOMOlgv4bqw4bqu4bqwxIIv4bqu4bqk4bqkSeG6sOG6rsSC4bqu4bqkxILhuqxZ4bq24bqkw4LhuqbDguG7msSCeeG7luG7ruG7jOG7r1fGsOG6sOG6rMSC4bqiw4Phuqjhu5pZxrDhuqLDtUPhu57Dg+KAnEjhu7LDg+G7jsOUSOG7juKAncOD4bui4bq+4bui4buMw4NI4bqo4buew4NI4buO4buAWcOD4buaI+G7quG7ouG7jMOD4buMw5Xhuqrhu57Dg0nhu7ZIw4Mtw4PDjULhu57Dg1lD4bue4bqiw4M6w5VJWeG7jsaw4bqi4bqmxILEguG6osOD4buOw4zDleG7jOG7jlnGsOG6ouG6tuG6tOG6puG6osODL+G7ueG6o0PDlcODScOVTuG7osOD4buaxJDhu6Lhu47Dg8ONQ+G7nsODWeG7mOG7ouG7jsODP0LDg+G7j+G7sMOD4bqr4bqh4but4bqjw7XDg1lX4bqo4buew4NZ4buOI+G7sOG7ouG7jMODSOG7juG7nsOD4buOUUjDg1jDleG7ouG7jsODw41DWcOD4buMw5VEw5XDg1lX4bue4bui4buMw4PGoCHDg1nhu47DlcOD4buOUUjDg1jDleG7ouG7jsOD4buMw5VSw5XDg1bDnVVIw4Phu4zDleG6qMOD4buiReG7nMOD4buOUUjDg+G6sMSC4bqwxIIt4bqwxILhurDhuq554bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoeG7nkks4bqi4bu5cuG6qkjDg8ON4buS4bui4buOw4Phu4zDleG6quG7nsODSeG7tkjDgz9Cw4PDjULhu57Dg1lD4buew4Phu7PhuqvhuqHhu63huqPDteG7tcOD4buaQsODVsOdVUjDg1jhuqpI4buOw4Phu45C4bui4buMw4PDjeG7hsOdeMODP+G7kMODP+G7gizDg0jhu7Thu6Lhu4zDgz/Gr8OVw4Phu6Lhu44m4bui4buMw4NI4buO4bu4w4NZVyPFqOG7ouG7jHjDg0jhu47DlOG7ouG7jsODWOG6qkjhu47Dg0jhu7jhuqjDg+G6o0Thu6Lhu4zDgz9Cw4Phu4Hhu45Cw4Phu6Ijxq9Iw4M/TcOD4buu4buO4bqqWcODWVfDlU/hu6LDg+G6q+G6oeG7reG6o8O1eMODWeG7juG7qMOVw4Phu4zDleG6qOG7osODVsOd4bqoeMODw7Xhu5jhu6Lhu47Dg+G7uCx4w4Ni4bqj4buB4bqheMODw7TDoeG7geG6ocODWeG7mOG7ouG7jsODSEDhu6Lhu4zDg8ONxJDDg0fhuqjhu6LDg+G7jkLhu6Lhu47Dg+G7ouG7jsOVTcOdw4NIxajDg0jhu45MeMODSOG7jsOU4bui4buOw4NY4bqqSOG7jsODWeG7jsOVTFnDg1nhu44lSHjDg1lD4buew4NZw5VN4buiw4PDjU14w4PDjcOZ4bui4buMw4Phu5olSMODSOG7juG7nsODWCXDg+G7ouG7jOG7jsOVTuG7rsOD4oCcWVfDmuG7ouG7jMOD4bui4buMI+G7qMOV4oCdw4NZ4buY4bui4buOw4Phu6Lhu45Cw4Phu67hu47huqpZw4NZV8OVT+G7osODxqDhu45U4bui4buMw4Phu6Lhu4wk4bui4buMecOD4buB4buM4bueQsOVw4NWw53huqjhu6LDg1nhur7hu5zDg8ON4buGw53Dg1kjw4NIxajDg1jhu7DDgz/hu4JZw4NI4buO4buAWXjDgzvhur4sw4NJJeG7ouG7jMODw43DmcOVw4Phu6Lhu4xAw4Phu6Lhu45Cw4Phu4zDleG6quG7nnl5ecODWSTDg+G7okXhu5zDg+G6sMSCxILhuqzDg8ONTOG7osOD4bui4bqoLHjDg1nhu5jhu6Lhu47Dg1nhuqjDg8ONxJDDg0fhuqjhu6LDg+G7jkLhu6Lhu47Dg+G7ouG7jsOVTcOdw4NI4buOw5Thu6Lhu47Dg1jhuqpI4buOw4Phu47hu6bDg1lX4buqw4PDjVXDlcODP8avw5XDg2Lhu494w4PhuqtweMODSOG6quG7osODR8OZw4NWw51E4buiw4Phu5ouw4Phu7PDoMOhw7LDquG7tcODw7VXI+G7qOG7ouG7jMODw7Viw7PDtcODSOG7jsOdLEvhu6LDg8Oq4bqo4bucw4Phu4/FqOG7osODP0LDg0jhuqpIw4NZVyPhu6jhu6Lhu4zDg8O1YsOzw7XDg1lXS+G7osODw43hu5LhuqjDg0dC4buiw4NZ4buY4bui4buOecODw6Dhu7bDg1nhu45PeMODWeG7juG6quG7ouG7jMOD4bquxIIt4bqwxILEguG6rHjDg8O0w6Hhu4HhuqHDg1nhu5jhu6Lhu47Dg0fhuqjhu6LDg+G7jkLhu6Lhu47Dg8Oyw50sTFnDg8ON4buS4bui4buOw4NYVcOD4bq24bq04bqw4bq0L+G6sMSCxILhuqwvw7LhuqMtw7TDoeG7geG6ocODP03Dg0jhu45Mw4PDjcOZeMODSOG7jsOU4bui4buOw4NY4bqqSOG7jsODw41Vw5XDgz/Gr8OVw4Ni4buPw4NI4bqqSMODWVcj4buo4bui4buMw4PDtWLDs8O1w4NZV0vhu6LDg8ON4buS4bqow4NHQuG7osODWeG7mOG7ouG7jsODP0LDg+G6q3B4w4PDoMOhw7LDqsODw7VXI+G7qOG7ouG7jMODw7Viw7PDtcODSOG7jsOdLEvhu6LDg8Oq4bqo4bucw4Phu4/FqOG7onnDg8O1w5VM4buuw4PDjeG7oHjDg1nhu47huqrhu6Lhu4zDg+G6ruG6sC3hurDEguG6rsOCeMODYuG6o+G7geG6ocODWeG7mOG7ouG7jsODR+G6qOG7osOD4buOQuG7ouG7jsOD4buB4buM4buO4buSw4NWw50sTFnDg1hVw4PhurLhurAv4bqwxILhuq7Dgi/hu4HDsi1i4bqj4buB4bqhw4M/TcODP8OVTkjDg0fhuqjhu6LDg+G7jkLhu6Lhu47Dg0jhu47DlOG7ouG7jsODWOG6qkjhu47Dg+G7juG7psODWVfhu6rDg8ONVcOVw4M/xq/DlcODYuG7j3jDg+G6q3B4w4PDoMOhw7LDqsODw7VXI+G7qOG7ouG7jMODw7Viw7PDtcODSOG7jsOdLEvhu6LDg8Oq4bqo4bucw4Phu4/FqOG7osODP0LDg0jhuqpIw4NZVyPhu6jhu6Lhu4zDg8O1YsOzw7XDg1lXS+G7osODw43hu5LhuqjDg0dC4buiw4NZ4buY4bui4buOecOD4bqjTOG7osODWeG7juG6quG7ouG7jMOD4bqkLeG6sMSC4bqu4bqseMODYuG6o+G7geG6ocODWeG7mOG7ouG7jsODWcOVTOG7rsODWeG7tkjDg0fhuqjhu6LDg+G7jkLhu6Lhu47Dg+G7geG7jOG7juG7ksODVsOdLExZw4NYVcOD4bqu4bqm4bqwL+G6sMSC4bqu4bqsL+G7gcOyLWLhuqPhu4HhuqHDgz9Nw4NWw50sw4PDjeG7kuG7ouG7jsODSOG7jsOU4bui4buOw4NY4bqqSOG7jsODxqDhu47DjOG7osODWeG7jiPhu7Dhu6Lhu4zDg8ONVcOVw4M/xq/DlcODWeG7guG7rsODWeG7jk94w4NI4bqqw4Phu6Lhu47hur7hu6LDg8ONQ1nDg1nhu45C4bui4buOw4NZw5RI4buOw4NI4bqo4buew4NZV+G7nuG7ouG7jMODSOG6qkjDg0jDncOZSMODWeG7jsOVw4NWw51VSMOD4buMw5Xhuqh4w4PGoOG7jsOdw4M/JUjDgz9Cw4NZ4buOTMOD4buMw5XGr8OVw4NZ4buOw53DmUjDg+G7muG7lOG7ouG7jsODPyVIw4PhuqvhuqHhu63huqPDtXjDg1nhu45Pw4NJ4bu2SMODLcODWeG7jk/Dg1nhu47huqjhu553w4Phu4zDlUTDlcODWeG7jiPhu7Dhu6Lhu4zDgz9Nw4PGoOG7juG7nuG6qMOD4buOUUjDgz9Cw4NIVOG7ouG7jMOD4bui4buM4buOTnjDgz9F4buiw4Phu45RSMOD4oCTw4Phu6Lhu4zhu45Ow4NZ4buOw53hu4JZeMODR+G6quG7nsODSOG7jsOUw4NZV0vhu6LDg8ON4buS4bqow4NHQuG7osODWeG7mOG7ouG7jsODP8avw5XDg+G7ouG7jsOVTcOdw4PDjcOVT+G7nMOD4bucxq/DlcODw40j4buqSMODWeG7jiVIw4NZ4buOw5V4w4PDjeG6quG7rsODPeG7ouG7jMODLEvDncODSOG7hsOdw4NZ4buOJUjDg1nDlcOT4buieeG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Hhu55JLOG6ouG7ucOg4bqqSMODSMWow4NI4buOTHjDg0jhu47DlOG7ouG7jsODWOG6qkjhu47Dg8ONI+G7qkjDg1nhu5jhu6Lhu47Dg1nhuqjDg0fhuqjhu6LDg+G7jkLhu6Lhu47Dg8ONxJDDg8ag4buS4buuw4NZ4buO4buow5XDg8ONw5nhu6Lhu4zDgz/DlUvhu6J4w4PGoOG7jsOdLEzhu6LDg8ag4buOw5RI4buOw4NI4bqq4buiw4NHw5l4w4PhuqtweMODYuG7j8OD4buMw5VSw5XDgz9Cw4NZ4buOw53Dg+G7juG7sll4w4PDjULhu57Dg1lD4buew4Phu6Lhu4zDncOa4buiw4Phu6Lhu47hur7hu6LDg+G7miVIw4NI4bugw4NI4buO4buAWcOD4buaI+G7quG7ouG7jHjDg+G7ruG7juG7tkjDgz/hu7bDg0jhu47DlUzhu6LDg+G7miPhu6pIw4Phu67hu47huqpZw4NZV8OVT+G7osODxqDDleG7ouG7jsODWUzDgy3DgzvEkMOD4buOw5nDlXnDg+G6o8Wo4buiw4NIKsOD4bui4buOI8OD4buB4buM4buO4buSw4NWw50sTFnDg1hVw4PhurLhurAv4bqwxILhuq7Dgi/hu4HDsi1i4bqj4buB4bqheMODYuG7j8ODWVfhu7Lhu6Lhu4zDg1nDnSxP4buiw4M/QuG7nsODw7VXI+G7qOG7ouG7jMODw7Viw7PDtcODSOG7jsOdLEvhu6LDg8Oq4bqo4bucw4Phu4/FqOG7osODw40j4buqSMODWVfhu6rDg0jhu4Dhu67Dg1jDleG7ouG7jsOD4buO4bueQ1nDg+G7ruG7jsOUeMODWeG7juG7qMOVw4Phu4zDleG6qOG7osOD4buOI+G7sOG7ouG7jMOD4bqsw4NZ4buO4bqq4bui4buML+G7okXhu5zDg+G7jlFIecODYuG7j8ODWeG7jsOdw5lIw4Phu47DmcOD4bui4buM4buOw6jhu57Dg1lX4bue4bui4buMw4NZ4bueQuG7osODWeG7mOG7ouG7jnjDg2Lhu4/Dg+G7mkLDg+G7ouG7jCPhu6jDlcODSeG6vuG7osODWcOZSMODWeG7jsOVT8Odw4NYVcODSCPDg1lX4buyw4NZQ8OVw4NI4bqqSMODO8SQw4Phu5zDlU3hu6LDg+G7ouG7ssOVw4PDjSPhu6pIw4Phu44j4buw4bui4buMw4Phu5w9SMODWVfhu6rDg0jhu4Dhu67Dg0fhurjhu6Lhu4zDg+G6ruG6tsSC4burw4Phu5w9SMOD4buaI8Wo4bui4buMw4NIxajDg1jhu7DDg0nhu57Dg+G7geG7jkLDg+G7oiPGr0jDg1bDnSzDg8ON4buS4bui4buOw4NZQ8OVw4NZ4buO4buow5XDg8ONw5VP4bucw4NI4buOw5XDg1lXRMODWVfhu6rDg0jhu4Dhu655eXnDg2Lhu4/Dg8ONQ1nDg+G7jMOVRMOVw4NWw51VSMOD4buMw5Xhuqh4w4NWw51VSMODWUzDg8ONI+G7qkjDg1nhurrhu6Lhu4zDg8Oh4bq44bui4buMw4PGoOG7jsOM4buiw4NI4bu44bqow4PDoOG7juG7uMODWeG7kkjhu47Dg8O0w6Hhu4HhuqHDg1nhu5jhu6Lhu47Dgz9Cw4PDjSPhu6pIw4NZ4buOI+G7sOG7ouG7jMODSOG7tsODWeG7jk/Dg+G7ouG7jiN2w4Ni4buPw4PDjUNZw4Niw6Bww4NWw51VSMODWUzDg8ONI+G7qkjDg1nhu44j4buw4bui4buMw4Phuq7DgnjhurTDg1lXw5VOw53Dg8ONw5rhu6Lhu4x3w4Niw6DDocODw40j4buqSMODWeG7jiPhu7Dhu6Lhu4zDg+G6ruG6sMODWVfDlU7DncODw43DmuG7ouG7jHfDg2LDoOG6o8ODw40j4buqSMODWeG7jiPhu7Dhu6Lhu4zDg+G6rsSCw4NZV8OVTsOdw4PDjcOa4bui4buMecODYuG7j8ODw41DWcODYsOgcMODxqDhu47DncODPyVIw4PDjSPhu6pIw4NZ4buOI+G7sOG7ouG7jMOD4bqu4bqyeOG6tMODWVfDlU7DncODw43DmuG7ouG7jHjDg2LDoMOhw4PDjSPhu6pIw4NZ4buOI+G7sOG7ouG7jMOD4bqu4bquw4NZV8OVTsOdw4PDjcOa4bui4buMeMODYsOg4bqjw4PDjSPhu6pIw4NZ4buOI+G7sOG7ouG7jMOD4bqseOG6tMODWVfDlU7DncODw43DmuG7ouG7jHl5eeG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Hhu55JLOG6ouG7ucO1Q8OVw4Phu4Hhu4zhu47hu5LDg1bDnSxMWcODWFXDg+G6ruG6puG6sC/hurDEguG6ruG6rC/hu4HDsi1i4bqj4buB4bqhw4Phu5w9SMODWeG7jiPhu7Dhu6Lhu4zDg1lXS+G7osODw40j4buqSMODWeG7mOG7ouG7jsODw43DlU3DncODSOG7juG7mOG7ouG7jsODWeG7jsOM4buew4Phu44jxq/hu6Lhu4zDg1nDlEjhu47Dg0glSHnDg3DDlMOD4bui4buOI8ODYuG7j3jDg1jDleG7ouG7jsODP8OVS+G7osODw41DWcODYsOgcMODVsOdVUjDg1lMw4PDjSPhu6pIw4NZ4buOI+G7sOG7ouG7jMOD4bquxILEgsODWVfDlU7DncODw43DmuG7ouG7jHfDg2LDoMOhw4PDjSPhu6pIw4NZ4buOI+G7sOG7ouG7jMODw4LEgsODWVfDlU7DncODw43DmuG7ouG7jHfDg2LDoOG6o8ODw40j4buqSMODWeG7jiPhu7Dhu6Lhu4zDg+G6ssSCw4NZV8OVTsOdw4PDjcOa4bui4buMd8OD4buMw5VEw5XDg8ag4buOw50sTOG7osODxqDhu47DlEjhu47Dg8ONI+G7qkjDg1nhu44j4buw4bui4buMw4PhurDEgsODWVfDlU7DncODw43DmuG7ouG7jHnDg2Lhu494w4NYw5Xhu6Lhu47Dgz/DlUvhu6LDg8ONQ1nDg2LDoHDDg+G7juG7nuG6ukjDg+G7jMOVRMOVw4Phu6Lhu47hu4BZw4PGoOG7jsOdw4M/JUjDg8ONI+G7qkjDg1nhu44j4buw4bui4buMw4PhurTEgsODWVfDlU7DncODw43DmuG7ouG7jHfDg2LDoMOhw4Phu47hu57hurpIw4Phu4zDlUTDlcOD4bui4buO4buQw4PDjSPhu6pIw4NZ4buOI+G7sOG7ouG7jMOD4bq2xILDg1lXw5VOw53Dg8ONw5rhu6Lhu4x3w4Niw6DhuqPDg+G7juG7nuG6ukjDg+G7jMOVRMOVw4NH4bqow4PDjSPhu6pIw4NZ4buOI+G7sOG7ouG7jMOD4bqwxILDg1lXw5VOw53Dg8ONw5rhu6Lhu4x3w4Phu4zDlUTDlcODxqDhu47DnSxM4buiw4PGoOG7jsOUSOG7jsODw40j4buqSMODWeG7jiPhu7Dhu6Lhu4zDg+G6rsSCw4NZV8OVTsOdw4PDjcOa4bui4buMeXl5w4PhuqNVw5XDgz/Gr8OVw4PhuqtweMOD4buMw5VE4bui4buMw4M/w5VL4buiw4NZVyVIw4NZw5VM4buuw4Phu4zDlUThu6Lhu4zDg0lDLMODYuG7j3jDg1jDleG7ouG7jsODP8OVS+G7osODw41DWcODSOG6qkjDg+G7jMOVRMOVw4PDjSPhu6pIw4PDoOG7juG7uMODWeG7kkjhu47Dg8O0w6Hhu4HhuqHDg1nhu5jhu6Lhu47Dg1nhurrhu6Lhu4zDg8Oh4bq44bui4buMw4PGoOG7jsOM4buieMODxqDDqOG7nMOD4buu4buO4buG4buiw4NZ4buOI+G7sOG7ouG7jMOD4bui4buOI8OD4bucPUjDg1nhu44j4buw4bui4buMw4PDjVXDlcODP8avw5XDg2Lhu4/Dg1lX4bue4bui4buMw4NZVyPhu6jhu6Lhu4zDg+G7juG7quG7rsODSOG7oMOD4bquw4Ni4buPw4PDjUNZw4Phu4zDlUTDlXnDg8O1VyPhu6jhu6Lhu4zDg+G7juG7quG7rsODSOG7oMOD4bui4buOw5VNw53Dg2Lhu4/Dg8ONQ1nDg+G7jMOVRMOVw4NZ4buO4buQw4PDjSPhu6pIw4Phu44j4buw4bui4buMw4Phu5w9SMODWeG7jiPhu7Dhu6Lhu4zDg0fhurjhu6Lhu4zDg+G7nD1Iw4NZ4buOI+G7sOG7ouG7jMOD4bquw4Phu4zDlUTDlcODSOG6qOG7nsOD4bui4buO4buAWcODSOG7uOG6qMODYuG7j3jDg0jDmeG7ouG7jMODP8avw5XDg+G6tMSC4burw4NZw5VN4buiw4NZ4buOI+G7sOG7ouG7jMODSOG6qkjDg+G7jMOVRMOVw4NI4bu44bqow4Ni4buPw4NIUOG7osOD4buaQ8OVeXl54bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoeG7nkks4bqi4bu5w7Xhu47hu4Ysw4Phu4zDleG6quG7nsOD4buB4buMw50sw5Phu6LDg8O14buO4bqo4bui4buOw4Phu4/FqOG7onjDg8Oz4buO4bugw4Niw5VOw53Dg1lXI+G7sOG7ouG7jMODw7VXI+G7qOG7ouG7jMODw7Viw7PDtcODSOG7jsOdLEvhu6LDg8Oq4bqo4bucw4Phu4/FqOG7osODSOG7juG7nsODR8OVTFl2w4Nww5VOSMODWeG7jiVIw4NZ4buOw5XDg0jFqMODSOG7jkx4w4NI4buOw5Thu6Lhu47Dg1jhuqpI4buOw4Phu47hu6bDg1lX4buqw4NI4bu44bqow4NZ4buY4bui4buOw4PDjVXDlcODP8avw5XDg2Lhu494w4PhuqtweMODw6DDocOyw6rDg1nhu47hu6jDlcOD4buMw5Xhuqjhu6LDg1bDneG6qMODw43EkMODWUPhu57Dg+KAnEjhu7LDg+G7jsOUSOG7juKAncOD4buaxq/hu6LDg1lX4bue4bui4buMw4Phu6Lhur7hu6Lhu4zDg0jhuqjhu57Dg0jhu47hu4BZw4Phu5oj4buq4bui4buMw4Phu4zDleG6quG7nsODSeG7tkjDg1nhu55C4buiw4NJw5VO4buiw4Phu6Lhu6DDlcODSOG7jsOd4bui4buMw4M/QsODSOG7juG7gFnDg+G7miPhu6rhu6Lhu4zDg+G7jMOV4bqq4buew4NJ4bu2SMOD4bucQMOVw4Phu6Lhu45R4buiw4Phu6Lhu6DDlcODV8OVS+G7ouG7jHnDg+G6v8OV4bui4buOw4NI4buOPeG7ouG7jMODSOG7juG7nsODWeG7juG7gCx4w4PGoOG7jsOVw4NI4buOI+G6qMODR+G6qOG7osOD4buOQuG7ouG7jsODSOG7jsOU4bui4buOw4NY4bqqSOG7jnjDg1kkw4Phu6JF4bucw4PhurDEgsSC4bq2w4PDjUzhu6LDg+G7okXhu5zDg+G6sMSCxILhuqx4w4PDteG7juG6qOG7ouG7jsODYuG7oOG6qMODSOG7juG7mMODSOG7oMODw4LDg2Lhu4/Dg1nhu47huqjhu5zDg+G7jMOV4bqow4NZ4buOw5XDg1bDnVVIw4NZTHjDg8ag4buOw53Dgz8lSMODP0LDg8ONQ1nDg+G6tMOD4buOw50sw4NI4buOI8Wo4bui4buMeMOD4buMw5rhu5x2w4PhurDDg2LDoHB4w4PhurDDg2LDoOG6o8ODVsOdVUjDg1lMw4M/QsOD4bquw4Niw6DhuqPDg8ag4buOw53Dgz8lSHnDg+G6veG7jsOVw4NI4buOw5Thu6Lhu47Dg1jhuqpI4buOw4Phu47hu6bDg1lX4buqw4PDjSPhu6pIw4NH4bqo4buiw4Phu45C4bui4buOw4M/xq/DlcOD4bui4buOw5VNw53Dg0jFqMODSOG7jkzDg8agw5RI4buOw4NI4buGw53Dg8ONxJDDg+G7juG7psODWVfhu6p4w4PDjcOZ4bui4buMw4M/w5VL4buiw4NI4bqq4buiw4NHw5l4w4Phuqtww4M/QsODYuG7j8OD4buiS+G7osODWSTDg+G7okXhu5zDg+G6sMSC4bquxILDg8ONTOG7osOD4buiReG7nMOD4bqwxILhuq7hurR4w4NZ4buY4bui4buOw4NZ4bqow4NI4bugw4Phuq7hurLDg2Lhu4/Dg1nhu47huqjhu5zDg0klw4NZ4buOw5XDg1bDnVVIw4NZTMODP0LDg8ag4buOw53Dgz8lSHnDg+G6vUxZw4NWw51Ew4PDjUNZw4Phuq7huq7Dg+G7jsOdLMODSOG7jiPFqOG7ouG7jMODVsOdVUjDg1lMw4M/QsOD4bquw4NH4bq44bui4buMw4PGoOG7jsOM4buid8OD4bqww4Phu47DnSzDg0jhu44jxajhu6Lhu4zDg8ag4buOw53Dgz8lSMODP0LDg+G6rsODSSXDg+G6quG7osODxqDhu47hu57huqjDg+G7jlFIw4Mtw4PGoDzDg1nhu47DneG7glnDg0klw4NZ4buOw5XDg1bDnVVIw4NZTMODw41DWcOD4buMw5VEw5XDg8ON4bq6SMODR8OVTll5w4PDtSTDg+G7okXhu5zDg+G6sMSC4bquw4LDg8ONTOG7osOD4bui4bqoLHjDg1nhu5jhu6Lhu47Dg8O14buO4bqo4bui4buOw4Ni4bug4bqow4NZw5VM4buuw4NZ4bu2SMODSOG7oMODWeG7jkvhu5zDg+G6rMOD4buOw50sw4NI4buOI8Wo4bui4buMw4NWw51VSMODWUx4w4PhurLDg+G7jsOdLMODSOG7jiPFqOG7ouG7jMODxqDhu47DncODPyVIw4M/QsOD4bquw4NH4bq44bui4buMw4PGoOG7jsOM4buiw4PGoOG7jsOdw4M/JUh5w4Phur3hu45U4bui4buMw4NI4buO4buYw4Phu4zDleG6qMODWUXhu6Lhu4zDgz9Nw4NYVcOD4buaI+G7quG7ouG7jMOD4buOw50sw4NI4buOI8Wo4bui4buMeMODSOG7juG7gFnDg+G7miPhu6rhu6Lhu4zDg+G7jMOVRMOVw4NIQOG7ouG7jMODw40j4buqSMOD4bui4bq+4bui4buMw4Phu5pL4buiw4PDjeG6quG7ouG7jMODxqBPecOD4bqjxajhu6LDg0gqw4Phu6Lhu44jw4Phu6JF4bucw4Phu45RSMOD4bqwxILhuq7huqYt4bqwxILhuq7huqzDg8ONQ1nDg1nGr8OVw4PhurbDg2LDoHDDg1bDnVVIw4NZTHnDg8O14buOQuG7ouG7jsODWcOUSOG7jsODWUPDlcODxqAhw4NZ4buOw5XDg2Lhu4/Dg+G7jMOVUsOVw4NWw51VSMOD4buMw5XhuqjDg0hA4bui4buMw4PDjSPhu6pIw4Phu4zDlSbDgz8m4bui4buMw4M/QsODxqDhu45U4bui4buMw4Phu6Lhu4wk4bui4buMw4Phu6Lhur7hu6Lhu4zDg0jhuqjhu57Dgz9Nw4NI4buO4buAWcOD4buaI+G7quG7ouG7jMODVsOd4bqow4NZJOG7ouG7jMOD4buiReG7nMOD4buOUUh5w4Phur/DmVnDgz/DlMODSeG7tsODw43DlU/hu6LDg+G7juG7kOG7ouG7jnjDg1lX4bue4bui4buMw4NYVcOD4bq0w4LDg+G7jMOVRMOVw4NWw51VSMOD4buMw5XhuqjDg+G7nELDg2Lhu4/Dg8O14buO4bqo4bui4buOw4Ni4bug4bqow4PDjUNZw4PDjSPhu6pIw4NZV+G7nuG7ouG7jMOD4buiReG7nMOD4buOUUjDg+G6sMSC4bqwxIIt4bqwxILhurDhuq54w4NI4buO4buYw4NI4bugw4PhuqzDg+G7jMOVRMOVw4PGoOG7jsOdLEzhu6LDg8ag4buOw5RI4buOw4M/QsODSOG7oMODWcavw5XDg8OCw4Phu4zDlUTDlcOD4bui4buO4buAWcOD4buzWUXhu6Lhu4zDg+G6tMOD4buMw5VEw5XDg1jhu57Dgz/Gr8OVw4Phu6JF4bucw4Phu45RSMOD4bqwxILhuq7huqwt4bqwxILhurDEguG7tXnDg+G6o+G6ukjDg0fDlU5ZeMOD4buiReG7nMOD4buOUUjDg+G7okIseMODw7Xhu47huqjhu6Lhu47Dg2Lhu6DhuqjDg1nDlUzhu67Dg1nhu7ZIw4NI4bugw4Phuq7Dg2Lhu4/Dg+G7mlFZw4M/QuG7nsODw43DmcOVw4NZw50sT+G7osODSSXDg1nhu47DlcOD4buH4buaLOG7nOG7rsOVSMODcOG7glnDg+G7mi7Dg0jhu47hur7DncODe8ODP0LDg+G6rsODSSXDg+G6quG7osODWeG7juG6qOG7nMOD4buMw5XhuqjDg8Ogw53DmUjDg1nhu47DlcOD4bq94buO4bue4bqow4Phu45RSMODLcOD4bq9PMODWeG7jsOd4buCWcODVsOdVUjDg1lMw4Mtw4Nj4buPw6PhuqnDg0nDlcOT4buiw4NX4bqow4NZQ8OVw4Ni4bue4bqow4Phur0hw4NZV+G7nuG7ouG7jMODWeG7juG7qMOVw4Phu4zDleG6qOG7osODWcavw5V5w4PDtSTDg8agTFnDg1bDnUTDg8ON4bqq4bui4buMw4Phu5wk4bui4buMw4PGoE/Dg1lXS+G7onjDg8ONQ8OVw4NJw5VO4buiw4Phu5rEkOG7ouG7jsODw41D4buew4PDtVcj4buo4bui4buMw4PDtWLDs8O1w4NI4buOw50sS+G7osODw6rhuqjhu5zDg+G7j8Wo4buiw4NHQizDg1lSw4Phu5zhu57hu6Lhu4zDg+G7nMOdVeG7onjDg1lX4bue4bui4buMw4NZ4buO4buow5XDg+G7jMOV4bqo4buiw4NZxq/DlXjDg8O14buY4bui4buOw4Phu7gseMODYuG6o+G7geG6oXjDg8O0w6Hhu4HhuqHDg1nhu5jhu6Lhu47Dg1nDlUzhu67Dg0nhu7ZIw4NJw50sw4NZV+G7kHjDg1dCw4NY4bue4bqqWXjDg8ONw5VNw53Dg0jhu47hu5jhu6Lhu47Dg0jhu45Mw4PDjcOZeMODSOG7jsOU4bui4buOw4NY4bqqSOG7jsOD4buu4buO4bu0w4Phu47hu6rhu67Dgz/Gr8OVw4MsS8Odw4NI4buGw53Dg1nhu44lSMODWcOVw5Phu6J4w4Phu6Lhu47hurjhu5zDg1lD4buew4PDjcOVTcOdw4PGoMOVTuG7osODWeG7jsOd4buC4buiw4Phu5rhu6rDlcODP03Dg+G7nFHDlcOD4buc4bq6WcODw41Pw4PhuqtweMODYuG7j8ODWeG7jsOVw4PDjcOd4bqow4PigJxJQyzDg1lVWXjDg+G7jlFIw4NZVVnigJ14w4PDjUNZw4Phu6Lhu47DlU3DncODWeG7jkLhu6Lhu47Dg1nDlEjhu47Dg+G7jsWo4buiw4Phu6Im4bqow4NZV+G7nuG7ouG7jMODWCXDg+G7ouG7jOG7jsOVTuG7rsOD4oCcWVfDmuG7ouG7jMOD4bui4buMI+G7qMOV4oCdeeG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Hhu55JLOG6ouG7ucOj4bucw4Phu4Hhu4zDnSzDk+G7osOD4bqjPUjDgz7hu6Lhu454w4Ni4buPw4Phu5rGr+G7rsOD4bqu4bqww4NI4buOw50sS+G7osODYuG7oOG6qHjDg8O1VyPhu6jhu6Lhu4zDg8O1YsOzw7XDg0jhu47DnSxL4buiw4PDquG6qOG7nMOD4buPxajhu6LDg0jhu47DleG6qMODWMSodsOD4oCcw7VX4bue4bui4buMw4NWw53huqrDg1lX4buQ4bui4buOw4Phu45RSMODWeG7guG7rnjDg1fDqOG7osOD4buaw50sTuG7osODWUPDlcODw7VXI+G7qOG7ouG7jMODw7Viw7PDtcODSOG7jsOdLEvhu6LDg8Oq4bqo4bucw4Phu4/FqOG7onjDg0jhu47hu7Lhu6Lhu4zDg8OM4bucw4PDjSPhu6pIw4NZ4buO4buGLHjDg0hUw4Phu4zDleG6quG7nnjDg+G7ouG7jkLDg1lXI+G7qOG7ouG7jMODP0LDg0jhuqpIw4NI4buA4buuw4NI4buOw5Thu6Lhu47Dg1bDnSxN4buiw4Phu47hu6bDg1lX4buqw4NX4buAWcOD4bui4buOw5VNw53Dg0hEw4M/TcODP+G7glnDg0jhu47hu4BZw4M/QsODWcOV4bui4buOw4NZ4buO4buG4buiecODw6Phu5zDg8ONxJDDg+G6sMOD4bua4buG4buiw4PDjUNZw4Phu4zDlUTDlcODYuG7j8ODVsOdVUjDg+G7jMOV4bqoeMOD4buc4bumw5XDg+G7muG7huG7osODw41DWcOD4buMw5VEw5XDg8ONTcOdw4PDjSPhu6pIw4Phu6Lhu45Cw4NZVyPhu6jhu6Lhu4x4w4Phu6Lhu4xC4bui4buOw4Phu4zDleG6quG7nsODSeG7tkjDgz9Cw4NZ4buY4bui4buOw4M/w5Xhu6Lhu47Dg0nhuqjhu6Lhu454w4PGoOG7jsOM4buiw4NZ4buOI+G7sOG7ouG7jHnDg+G6o+G6vizDg+G7mkLDg1glw4PGoOG7jsOdLEzhu6LDg8ag4buOw5RI4buOeMOD4bui4buMw53DmuG7osODw43DmeG7ouG7jMODP8OVS+G7osODV+G7gFnDg+G7msav4buiw4PDjU/Dg8OM4bucw4NIQOG7ouG7jMOD4bui4buOI8ODSOG6qkjDg0dD4buiw4NZV+G7nuG7ouG7jMOD4buaxq/hu654w4NZV+G7nuG7ouG7jMODWVcj4buo4bui4buMw4M/QsOD4bui4buOw5VNw53Dg1lXI+G7qOG7ouG7jMODxqDhu47huqpIw4NZV+G7nuG7ouG7jMODWeG7mOG7ouG7jnjDg1nDlUzhu67Dg1nhu7ZIw4Phu67hu47hu4Dhu6LDg8ON4buAw53Dg+G7jlFIw4NZ4buC4buuw4NZVVnDg+G7jsWo4buiw4Phu6Im4bqoeMODw41DWcODWeG7jkLhu6Lhu47Dg1nDlEjhu47Dg0jhuqjhu57Dg+G7jsWo4buiw4Phu6Im4bqow4PDjU/Dg1jhuqjDncOD4buiQizDg+G7ruG7juG7tkjDgz/hu7bDg1bDnUvDg+G7jiPFqOG7ouG7jHjDg8ON4buAWcOD4buiI8avSOKAnXnhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOh4bueSSzhuqLhu7nhuqPhuqrhu6Lhu47Dg+G7jMOV4bqqw4M/TcOD4buOw5VOw53Dg1bDnUTDg1nhu44lSMODWeG7jsOVw4NI4buOw5Thu6Lhu47Dg1jhuqpI4buOeMOD4buO4bumw4NZV+G7qsODSOG7juG7nsOD4bqrcOG7rWLhu4/Dg0jhuqpIw4NZVyPhu6jhu6Lhu4zDg8O1YsOzw7V4w4NU4bui4buMw4PDtVfhu4bhu6LDg3BF4buiw4PDteG7jj1IeMOD4bqrw5Xhuqrhu5zDg8ONVUjDg+G7j+G7sMOD4bqr4bqh4but4bqjw7XDg0jhu47hu57Dg1fhurjhu6Lhu4x4w4Phu4Hhu4zhu47hu5LDg1bDnSxMWcODWFXDg+G6suG6sMOD4bui4bugw5XDg1fDlUvhu6Lhu4zDgz9Cw4NI4bqqSMODSMWow4NI4buOTHjDg0jhu47DlOG7ouG7jsODWOG6qkjhu47Dg+G7juG7psODWVfhu6rDg+G6q3B4w4Ni4buPw4PDtWLDs8O1w4Phu6Lhu6DDlcODSOG7jsOd4bui4buMw4PDjcSQw4NZ4buOT8OD4buOw5VO4buiw4NYJcODVsOd4bqo4buiw4NZ4bq+4buceMODSOG7jkXhu5zDg+G7muG7nsODSOG7uOG6qMODw7Xhu5jhu6Lhu47Dg+G7uCx4w4Ni4bqj4buB4bqheMODw7TDoeG7geG6ocODWeG7mOG7ouG7jnjDg0jhuqpIw4NI4buA4buueMODSOG6qkjDg+G7ouG7jELhu6Lhu47Dg8ONVcOVw4M/xq/DlcODWCXDg+G7ouG7jOG7jsOVTuG7rsOD4buMw5Xhuqrhu57Dg0nhu7ZIw4NZ4buY4bui4buOw4Phu6Lhu45CecODw7VX4bue4bui4buMw4PDjcOVTcOdw4PGoMOVTuG7osODxqDDleG7ouG7jsODWUzDg0hQ4buiw4Phu6Lhu47DlU3DncODxqDhu47hu6DDg8ag4buOReG7onjDg1jhu57hu6Lhu4zDg1nhu5jhu6Lhu47Dgz9G4buiw4NJQuG7ouG7jsOD4buu4buO4buG4buiw4PGoMOV4bui4buOw4Phu67hu47DlMOD4bui4buO4buAWcODw43hu5Lhu6Lhu47Dg8ONT8OD4buO4bumw4NZV+G7qnjDg8ag4buOw4zhu6LDg1nhu44j4buw4bui4buMeMODw43DmeG7ouG7jMODP8OVS+G7osODxqDhu5Lhu67Dg1nhu47hu6jDlcODYuG7j3jDg+G6q3DDg8ONQ1nDg1nhu45C4bui4buOw4NZw5RI4buOw4NI4bqo4buew4NZV+G7nuG7ouG7jMOD4buOUUjDg1nhu4Lhu654w4Phu4zDlUThu6Lhu4zDg0lDLHnDg8O1w5Thu6Lhu47Dg1fDlUvhu6Lhu4zDg1lX4bue4bui4buMw4Phu6JF4bucw4Phu45RSMOD4bqwxILhuq7huqwt4bqwxILhurDEgsODP0LDg+G6sMSC4bqwxIIt4bqwxILhurDhuq54w4PDoOG7juG7uMODWeG7kkjhu47Dg8O0w6Hhu4HhuqHDg1nhu5jhu6Lhu47Dg8ONxJDDg8agLsODVsOdLExZw4PDjeG7kuG7ouG7jsODxqDhu47DjOG7osODWeG7jiPhu7Dhu6Lhu4zDg0jhu47hu57Dg2Lhu4/Dgz9Cw4Phuqtww4PDjUNZw4NZ4buOQuG7ouG7jsODWcOUSOG7jsODSOG6qOG7nsODWVfhu57hu6Lhu4zDg8agIcODWeG7jsOVw4NI4buOUeG7osODYuG7j8OD4buMw5VSw5XDg1bDnVVIw4Phu4zDleG6qHjDgz/Gr8OVw4NZ4buk4bui4buMw4NYVcODWcOVTeG7osOD4buaS+G7osODWcavw5XDg+G7jsWo4buiw4Phuq7Dg1kpw4PDjcOa4bui4buMecOD4bqjw5VNw53Dg+G7okIsw4PDjcSQw4NZQ+G7nsODw43DmeG7ouG7jMOD4buaJUjDg+G7jMOV4buy4buuw4Ni4buPeMOD4bqrcMOD4bui4bumw4Phu5olSMODPyPFqOG7osOD4buaS+G7onfDg0hA4bui4buMw4Phu6Lhu44jw4NZ4bqqSMODw43DmeG7ouG7jMODWcOUSOG7jsODSCVIw4PDjUzhu6LDgz/DlU5Iw4Phu6Lhur7hu6Lhu4zDg0jhuqjhu57Dg0jhu47hu4BZw4Phu5oj4buq4bui4buMw4NJQyzDgz9Cw4Phu45RSMODWVfhu57hu6Lhu4zDg0jhuqpIw4Phu6Lhu45Cw4NZVyPhu6jhu6Lhu4x5w4Phu4Hhu47DlU3DncOD4buiReG7nMOD4bui4bqoLHjDg+G7jMOV4bqq4buew4NJ4bu2SMODw7Xhu47huqjhu6Lhu47Dg2Lhu6Dhuqh4w4PDjeG6ukjDg0fDlU5Zw4Phu5pCw4NZ4buOQuG7ouG7jsODWcOUSOG7jsOD4buMw5Xhuqrhu57Dg0nhu7ZIw4Phu5xAw5XDg+G7ouG7jlHhu6LDg+G7msOdVOG7osODw4094bui4buMw4NZVeG7rsODw43hu4bDncODSETDg+G7oiPGr0h54bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoeG7nkks4bqi4bu5w6BA4bui4buMw4NZ4buOw4zhu57Dg1Thu6Lhu4zDg8O14buOPUh4w4M/w5VOSMODWeG7jiVIw4Phu47DlU7hu6LDg0jhuqpIw4Phu5w9SMOD4buO4bumw4NZV+G7qnjDg8ag4buOw4zhu6LDg1nhu44j4buw4bui4buMw4NI4buO4buew4Ni4buPeMOD4bqrcMODw41DWcODWeG7jkLhu6Lhu47Dg1nDlEjhu47Dg1nhu47DjOG7nsODWcOV4bui4buOw4NZ4buO4buG4buiw4NI4bu44bqow4Phu6Lhu4zhu47hu5LDg1bDnSxMWcOD4buaQsODxqDhu47huqrDg1nhu55C4buiw4NJw5VO4buieMOD4buO4buq4buuw4Phu5ouw4M/QsODSFThu6Lhu4zDg0fhurjhu6Lhu4x5w4Ni4buPw4Phu6JC4bueeMOD4bqrcMOD4buiQuG7nsODw41DWcODxqBMWcODVsOdRMOD4buOUUjDg1nhu4Lhu654w4Phu4zDlUThu6Lhu4zDg0lDLMODSOG6qOG7nsOD4buOxajhu6LDg1hKw4PDjSPhu6pIw4NZ4buOI+G7sOG7ouG7jMOD4bucPUjDg0jhuqjhu57Dg+G7jsWo4buiecODw7XDnSzDg+G7ouG7jsOVS+G7onjDg1lX4bue4bui4buMw4NZ4buO4buow5XDg+G7jMOV4bqo4buiw4NZxq/DlXjDg+G7ouG7jELhu6Lhu47Dg1hKw4NZ4buO4bqo4bucw4Phu5wjw514w4NXQsODWOG7nuG6qll4w4PDjcOVTcOdw4NI4buO4buY4bui4buOw4PDjU/Dg0jhu47DlOG7ouG7jsODWOG6qkjhu47Dg+G7juG7psODWVfhu6rDg1jhuqpZw4Phu47FqOG7osODP8avw5XDg1nhu44lSMODWUx5w4PDssOd4bqow4PDjeG7oHjDg8ONw5nhu6Lhu4zDgz/DlUvhu6J4w4PGoOG7jsOdLEzhu6LDg8ag4buOw5RI4buOw4PhuqtweMODYuG7j8OD4bui4bumw4Phu5olSMOD4buOxajhu6LDg+G7oibhuqjDg1lX4bue4bui4buMw4Phu4zDlUThu6Lhu4zDg0lDLHjDg+G7jlFIw4NZ4buC4buueMODWUPhu57Dg1glw4Phu5rhuqjhu6LDg1lS4bqow4NIQOG7ouG7jMOD4bui4buOI8OD4buu4buO4bqqWcOD4buOw50sw4NZV8OdLE3hu6LDg1nhu45V4bui4buMw4PDjeG7gFnDg+G7jlFIw4M7PcODw7Xhu47huqjhu6Lhu4554bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoeG7nkks4bqi4bu5YizDgz9R4bui4buMw4M/xq/DlcODWCXDg1bDneG6qOG7osODWeG6vuG7nMOD4buO4bumw4NZV+G7qsODSOG7uOG6qMODWeG7mOG7ouG7jnjDg0jhu7Thu6Lhu4zDg1glw4NWw50sTFnDg1nhur7hu5zDg0jhu7jhuqjDg+G7ouG7jELhu6Lhu47Dg+G7jMOV4bqq4buew4NJ4bu2SHjDg0jhuqpIw4NZVyPhu6jhu6Lhu4zDg+G7jlFIw4M/QsOD4buc4bumw5XDg0jhuqrhu6LDg0fDmXjDg+G6q3B4w4Ni4buPw4NYSsODWUPhu57Dg0cjxq9Iw4PDjcOZWcOD4buu4buO4bqqw4Phu5xD4bui4buOw4Phu5xKw4M/TcODSOG7juG7gFnDg+G7miPhu6rhu6Lhu4zDg+G7jMOV4bqq4buew4NJ4bu2SHjDgz9Nw4PDjULhu57Dg1lD4bueeMODR8Oaw5XDg0kj4bus4bui4buMw4M/QsOD4buu4buO4bqqWcODWVfDlU/hu6LDg+G7ouG7jMOdw5rhu6LDg+G7ouG7juG6vuG7osOD4buaJUjDgy3DgyxMw53Dg1lVw4NZ4buOw4zhu6LDg0jhu45VWcODSUbhu6LDg8ONTOG7osODWeG7jkLhu6Lhu47Dg0hU4bui4buMw4NI4bu44bqow4Phu5xRw5XDg1glw4Phu67hu47huqpZw4NZV8OVT+G7onnhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOh4bueSSzhuqLDg1hZLOG7msOMxrDhuqJZw4w7WS3huqjhu5rDleG7jOG7onbDg1fDleG7jOG7jll34bqi4bu54bu3WFlX4bue4bui4buM4bu5w6FCw5XDgz9Cw4NE4bui4buOdsODw7Phu47hu57hu6Lhu4zDg+G7j8OJSOG7ty9YWVfhu57hu6Lhu4zhu7nhu7cv4buu4bu5


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]