(Baothanhhoa.vn) - Thời Hùng Vương, biểu tượng sức mạnh dân tộc Lạc Việt là chim Lạc. Hình tượng con thuyền chim Lạc phổ biến trên mặt trống đồng, đầu cất cao, thân dài, đuôi vểnh ngược. Sang thời phong kiến, với truyền thuyết con Rồng cháu Tiên, nguồn gốc dân tộc Việt là Lạc Long Quân, biểu tượng vật tổ biến hóa thành con Rồng, một linh vật đầy sức mạnh và quyền uy. Lạc Long Quân đem 50 con xuống đất biển tạo dựng dân tộc Lạc Việt. Âu Cơ ở vùng rừng núi cùng 50 con còn lại thành dân tộc Âu Việt. Đến thời An Dương vương sáp nhập Âu Việt với Lạc Việt xây dựng quốc gia Âu Lạc thống nhất để thành Nam Việt, của dân tộc Việt phương Nam, tách khỏi khối Bách Việt.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w5Up4bucxqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG6rDzhuq0wI+G7lsOU4bqkZcSD4bu2xqDhuq0p4bqp4buDOjLGoOG6pcOhMijGoOG7mVjhuqnGoMOC4bqpVTLDlS8p4bucw5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXDuSNV4bu44buWw5Thuqwp4bqvPMagw7liMijGoOG6vmXDozIoT8ag4bu0PCzhuqnGoOG6rWXhurEyKMag4bqnw6nhu7bGoDHhu6QyKcag4bu4VjLGoOG6rcOg4bu2xqDhu6/hu6Thu7bGoOG6vjw74bqtxqAww5nGoOG7tik8Mcag4buv4buk4bu2w5PGoMO5ezIpxqDhuq1l4bqxMijGoOG7tjMyxqDhuq0p4bqp4buDOjLGoOG7tik8Mcag4buv4buk4bu2xqDhurUp4bqhxqDhu7Q8PzLGoOG6reG6pSYyxqAx4buw4bqtxqDhuq3huqVhMijGoEDDoTIoT8agQFjhuqnGoOG7tlfhuq3GoOG7tlUzT8ag4bqtKVYyxqDhu7jDmTxPxqBA4bqpOTzGoOG6vywyKcagMihl4bqx4bu2w5PGoOG6plUyKMag4bqtKeG6rzzGoOG6tSkzMijGoCA8PzJPxqDhur/EgzzGoOG6reG6peG6qeG7gzoyxqDhuq0p4bqp4buDP+G6rcag4bu2MzLGoOG6pMOhMijGoOG7tinDmuG6qcag4bqsPCYyT8agMijhuqnDoTLGoChh4bu2xqDhu7hWMsag4bqtw6Dhu7bGoOG6vjw74bqtxqAww5nGoOG7r+G7pOG7tsag4buvMzIoxqDDguG6qVYyT8ag4bu0PCzhuqnGoOG6rWXhurEyKMag4bq/WeG6rcag4bqt4bqhxqDhu7Q8PzLGoCk0Vcag4bqtKcOZMinGoOG7tjMyxqDhuqTDoTIoT8agMcOg4bqtxqAwPDIpxqDhur9Z4bqtxqBAWOG7g8ag4bqnw6nhu7bGoDHhu6QyKcag4bq/w5nGoMOi4bqp4buDOjLGoOG6qeG7g8OTxqDhu6/hu6Thu7bGoOG7rzMyKMagw4LhuqlWMsagQCMxxqBQ4buaxqDhu7YzMsag4buH4bqpYTIoxqBAV+G6rcag4bu0PCwyxqDhuq3hu6QzxqDhu7jhursyKMag4bu4VjLGoOG6rcOg4bu2xqDhu6/hu6Thu7bGoOG6vjw74bqtw5PGoMOy4bqpxqDhu5nDo8ag4bq3xqDhur9iMijGoOG6peG6uTIoxqAy4bqrPMag4bu2YjIoxqBQ4buaxqDhu7YzMsag4bu2NTLGoDDhu6Q8xqDhuq0pw5kyKcag4bu4VjLGoOG6rcOg4bu2xqDDsuG6qcag4bq+PDvhuq3Dk8ag4buXPzLGoOG6rSnhuq88xqDDrTLGoOG7lWXDozIoxqDhur9lw6MyKMag4bqnw5rhurXGoDIpWeG6tcagw7LhuqnGoOG6vjw74bqtxqDhur/EgzzGoOG7r+G7pOG7tsag4bq+PDvhuq3GoOG7h1bhu4PGoOG7uOG6uzIoxqDDouG6qWHhu7bGoCg8Vcagw7LhuqnGoOG7r+G7pOG7tsag4bqtKWEyKMagMilX4bqtxqBALMag4bqtKcOZMinGoHdVMcag4bq+PDvhuq1PxqDhu7ZkVcag4bu4VjLGoOG6rcOg4bu2xqDhur48O+G6rcag4bq1KWXDozIoxqB3VTFPxqDhuq3DmuG7tinGoCApNzzGoCApYTzGoOG7k8Oa4bu2Kcag4bq+PDvhuq3Dk8OVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOU4bqkw6EyKMagMMOZxqDhu7YzMsag4bq/WeG6rcag4bq3xqDhu7hlxIM8xqAyZcSD4bu2T8agMMOZxqDhu7Q8LOG6qcag4bqtZeG6sTIoxqDhu7ZkVcagMmXEg+G7tsOTxqB3KGXhuq88xqDhur48O+G6rcagMMOZMcag4bql4bqpw6AyKMagMmXEg+G7tsag4bqtKWXhuq8yKMag4bu0fcagICnhuqHGoOG6v3vGoOG6rSk8P+G6qcagMmXEg+G7tk/GoCnDmTIoxqAyxq8xxqDhurUp4bumPMag4bu2WOG6qcagMmXEg+G7tk/GoOG7tljhuqnGoDFlVcag4bqtKeG6qVkyxqAoPDTGoCk1VcagQCzGoDFiVcagMcOZMijGoDDhuqtVxqDhuq1h4bqtT8agMiYyxqDhu7ZY4bqpxqAxZVXGoOG7tsSRMijGoDDDmcag4bu2WOG6qcagMWJVw5PGoOG6rOG6peG7pjzGoMOi4bqpVcag4bqtKeG6rzzGoCg8VTLGoOG6rT4yxqAyKGXhurMyKMag4bq/WeG6rcag4bqt4bqhxqDhuqTDoTIoxqAo4buoMsag4bq/xIM8xqDhuq0+MsagMihl4bqzMijGoOG6rSnhuq/GoOG6rSlYMk/GoHcpVjLGoOG7uFYyxqDhuq3huqHGoOG7tinDqeG7tsag4bu2w5rhu7bGoDAuxqApw6A8xqDhu7TDozxPxqBA4bqpVU/GoOG6pWXEg+G7tsag4bqtKeG6qeG7gzoyxqDhuqXDoTIoT8ag4bu2WOG6qcag4bqt4bql4bqvPMagQFfhuq3GoDFlVcag4bqtKeG6qVkyxqAoPDTGoCk1VU/GoDIpVjLGoCApVTIoT8ag4bq/WeG6rcag4bqtKX0yKcOTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5ThuqxbMinGoOG6rVXGoDAuxqDhuqVlxIPhu7bGoOG6rSnhuqnhu4M6Msag4bqlw6EyKMag4buHZVXGoOG6pVfhuq3GoOG6tSnhuqHGoOG7tDw/Mk/GoOG6v3vGoDIpPDrhuqnGoDDhu4XGoOG7uDNPxqDhu7YzMsag4bqlw6EyKMagQGXhurHhu7bGoCg84bumMsagMGXhurHhu7bGoOG7uFgyxqDhur/DmcagICk8xqDhuq3huqHGoOG7tinDqeG7tsagKcOgPMagQOG6qVXGoOG6rSnhuqnhu4M6Msag4bu2KVvGoOG7tjUyxqDhu7YzMsag4bqtKeG6qeG7gzoyxqBALMag4bqtPDsyxqAgKTzGoOG7tMOjPMagQOG6qVXGoDIpVTIpxqAoNjLDk8ag4buVM8agQDRPxqAyKcOqMijGoOG7tik8P+G7tsag4bqtKeG6qeG7gzoyxqDhuqXDoTIoxqBAZeG6seG7tsag4bu04bumM8agMGXhuqnGoDIoKTwmMcagMijhu7Dhuq3GoOG6reG6pTMyKMagMinDqjIoxqDigJzhu68uxqDhuqVlxIPhu7bGoOG6rSnhuqnhu4M6Msag4bqlw6EyKOKAncag4bqlZcSD4bu2xqDhu7bDmuG7tsag4bq/fcag4bqtKVgyxqDhuq1lxIPhu7bGoOG7l+G7pDzGoOG6v2XDozIoxqDhu7jhu6QzxqDhu7TDozzGoOG6reG6pSYyxqDhuqc5MijGoDJlxIPhu7bGoCkz4buw4bu2xqDhuq1l4bqxMijGoOG6reG6pWUyKMag4bq3xqAxw6Dhuq3GoOG6p2HGoDAuxqApw6A8xqDigJzhu5kpw6gzxqDhu7Yp4bumPOKAncag4bu24bqrMijGoOG6rT/GoOG6rSlYMsag4bqtKTwmMijDk8ag4bqsKVUyKcagw7k0Vcag4bu2NMagMCrGoOG7tilbxqDhu7Y1MsagKVU8xqAyw6M8xqDhuq3huqHGoOG7tinDqeG7tsagMC7GoOG6pWXEg+G7tsag4bqtKeG6qeG7gzoyxqDhuqXDoTIoxqAyKWXGoOG7mVjhuqnGoMOC4bqpVTLGoCnhuqnhu4M7MsagdzkyKMag4buZYTIoxqDhur/Dmcag4buvw6Dhu7bGoOG7rzMyKMagKeG6qeG7gzsyxqDDguG6qeG7pjIoxqDhu4Zlw6MyKE/GoOG7tmIyKMag4bqtKeG6r8ag4bqtKVgyxqDhuqwpVTHGoOG7huG6qTIoxqDhuqzDmsagw4Lhuqlh4bu2w5PGoOG6rClVMcag4buG4bqpMijGoOG6rSYyxqAp4bqr4buDxqDhu68mxqDDucOq4bqpT8ag4bu2MzLGoOG6reG6pVU8xqDhuqvhuq3GoOG6rCnDmjzGoOG6rSnhuqvGoOG7meG6veG6qcag4buZKVYyxqDhu68mxqB3KDbhu7ZPxqDhu7bhuqlhPMagQOG6rzzGoOG6rGLhu4PGoOG7jFLhu5pT4buOT8ag4bu2KWEyKMagMOG7pDzGoMOi4bqpVjLGoDIpw5nGoOG7l2Xhuq8yKE/GoCApOTIoxqAgKeG6qVfhuq3GoOG6tSlj4bu2xqDhuq1WMsag4bqt4bqlPDrhuqnDk8ag4buZ4bumxqBQxqDhu7YpVcag4bu2MzLGoOG7jOG7nsag4bqt4bqlVTxPxqDhu5zGoCjDmjzhu47GoEA64bqpxqDhu7YpPFXGoDIpVeG6qcag4bu2KWEyKMagKDzDqsag4bu2w5rhu7bGoDLDozzDk8agduG7sOG6rcag4bqt4bqlWTLGoOG6tSk+Vcagd1UxxqDhu7gzxqDhu68mxqDDucOq4bqpxqBANDIoxqAoPMOqxqDhu4x3OTIoxqDhu5lhMihPxqDDguG6qeG7pjIoxqDhu4Zlw6MyKE/GoOG6rF0yKcagw7o8Vcag4oCTxqAyVeG7g8agMMOZxqDhuq0pfcag4buHxajGoHcoKTzGoOG6psOjMuG7jk/GoOG7lWXDozIoxqDhu5UzVTIpxqDhu5k5MijGoHfDqsag4bqt4bqlOTIoxqDhu7YzPMagMTw6MsagdygpO8agw60yw5PGoOG7rybGoMO5w6rhuqnGoOG6reG6pTMyKMag4bqt4bqlWTLGoOG7tik8PzLGoEBX4bqpxqDDmuG7tsagMDw74bqtxqDhuqzhuqXDmTIoxqB3VTIoxqDhu7R9xqDhu7YpPTHGoEDDqeG6rcag4bu24bqhT8agOTHGoEBY4bqpxqDhurUpPMagMijhurtVxqDhu7g24bu2xqDhu7Thuq/GoOG6pzkyKMag4buvxq8yKMag4bu2KeG7pOG7g8ag4bq/OsagMMOZMijGoOG6pjUyKMag4buM4buvw6Dhu7bGoOG7rzMyKE/GoOG7h8WoxqDDguG6qeG7pjIoxqDhu68zMihPxqAp4bqp4buDOzLGoMOC4bqp4bumMijGoOG7hmXDozIo4buOxqBALMagMOG7pDzGoOG7tFXGoCg8NuG6rcagMcOa4bqpxqDhuqXDozzDk8ag4bu5MijGoOG6tSk8xqAyKOG6u1XGoOG7tFXhu4PGoMOi4bqpVcag4bqnOTIoxqDhur7hu6Thu4PGoOG7jOG6vn3GoCg8VTIo4buOxqDhuq0pIzPGoOG6pzkyKMag4buvxagyKMagMihl4bqx4bu2xqAwJjLGoEA/Msag4buTPzLGoOG7l8OaxqDhu5lY4bqpxqDDguG6qVUyxqDhuq0pe8ag4oCcKTRV4oCdw5PGoOG6vjrGoOG6p1XhuqnGoOG7uFYyxqAww5kyKMagdmUyKMag4bq/w5nGoDDDmTIoxqDhuqY1MijGoEA64bqpxqAwWeG6tcagQDoyxqDhuq0p4bqvxqAyKMOZPMOTxqB3KGXhuq88xqDhu7YpfcagKMOaPMag4buZOTIoxqB3w6rGoOG6t8agdygpO8agw60yxqAyKCkjxqDhuq08MsagIzHGoOG7tH3GoEB94bu2Kcag4bq/VuG7g8agKcWoMcagQCMxxqDhu7Q8MinGoOG6vzrGoOG7tsOp4bqpT8agQD8yxqBAV+G6rcag4bqsP8ag4buXw6DGoDIoKSPGoDI0PMagQMWoxqDhuq3hur3GoOG6reG6pVkyT8ag4bqpV+G6rcagKVkyxqAyKeG7puG7g8ag4buH4bqpYTIoxqAyKMWoxqDhu7RVxqDhuqc5MijGoOG6reG6pVgxxqAxezIpw5PGoOG7rybGoMO5w6rhuqnGoDFX4bqtxqAyKMOZ4buDxqAxYjIoxqBQxqDhuq0pw5oyKMag4bueT8ag4buZOTIoxqB3w6rGoDFX4bqtxqAyKMOZ4buDxqAxYjIoxqBTxqDhuq0pw5oyKMag4buexqDhu4xWMcagMH3hu7Yp4buOw5PGoOG7lz8yxqAyKMOZ4buDxqDhu7YpfcagMVfhuq1PxqApVTzGoCMxxqDhuq3huqVVPMagQGXhurHhu7bGoOG6rSnhuq/GoOG6t8agQDoyxqDhuqY1MijGoOG7jOG7r8Og4bu2xqDhu68zMijhu47GoOG6v8OZxqBAOjLGoHZlMijGoOG7jClVPMag4buHxajGoOG6rClVMinGoHcmT8ag4bqs4bq9xqB3JsagMlXhu4PGoDDDmcag4bqs4bql4bqpMijGoOG7mSk+MilPxqDhuqzhuqXhuqkyKMag4bqsKcOZMinGoEA64bqpxqDhuq0p4bqvxqDhu7Yp4bqpMijhu47GoEA8xqDhuq0p4bqp4buDOjLGoOG6pcOhMijGoEA/MsagQDoyxqDhuqw/xqDhu5fDoMag4buM4bqtKeG6r8ag4buZOTIoxqB3w6rhu47GoEAsxqDhuq0pxq8xxqDhu7TDmcag4bu2KX1PxqBAxajGoEBl4bqx4bu2xqDhu7bDmuG7tsag4bqt4bqlPDrhuqnGoEB7MinGoOG6tSkzMijGoCA8PzLGoOG7tFUyxqDhuq1lxIPhu7bGoOG6rFUxxqDDujxVMijGoOG6rOG6pTwyKcag4buvPDvhuq3GoOG6rSlYMsagMeG7suG6qcOTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5ThuqbDmjIoxqDhuqfEgzHGoDFiMijGoFPGoOG6rSnDmjIoxqDhu55PxqDhuqdV4bqpxqAgKTzGoDkyKMag4bqtKWTGoOG6reG6ucagMMOZMcagMC7GoOG7tsOaM8ag4buDP+G6rcag4bqtOTLGoOG6rSlYMk/GoOG7oMagMihl4bqvPMag4bq1KeG6qcagIDw74bqpxqAx4buw4bu2xqDDmjPGoOG7h1UyKcagMiThurXGoOG6reG6peG7qDIoT8agICnGrzLGoOG6v8OZMijGoOG6rSnhu6jhuq3GoDBlMijGoOG7tDfGoDFhPMag4bu0JjLGoCk5MijGoOG6reG6pcOaPE/GoMOi4bqpWDLGoOG6reG6peG7qDIoxqDDouG6qVcyxqDhu4fDmcag4bu24buk4bq1xqDhu4dVMilPxqBAWOG6qcagQMOgPMagMjQyxqDhu7hX4bqpxqAw4bqx4bq1xqDhur/hu6Y8xqDhur/DmTIoT8agICk8JjIoxqAgPDvhuqnGoOG6p8OjMsagQCMyxqDhu4fhuqlhMijGoOG6rSnhuqnhu4M6Msag4bqlw6EyKMOTxqDhuqzhuqUzMijGoCA8O+G6qcagQOG7sOG6rcag4bqtKcOaMinGoOG6v31PxqDhu7TDmuG6rcagKWXDozIoT8agQMOhxqDhuq0pV+G6rcag4bqn4bq7T8agMVYxxqDhu7TDoTIow5PDk8OTxqDhuqxX4bqtxqDhu7bhu6bGoDHDmeG6qcagQCMyT8agIDwmMijGoDHDmeG6qcagQDfGoOG7jDHDmeG6qcagMcOa4bqpT8ag4bq/e8agMijDmTzGoOG7tH3GoOG7tik/4bqtxqDhu7YpPTHhu47Dk8ag4buvLsag4bq/WeG6rU/GoDIoM8OZPMag4bqt4bqlWOG6qcag4bqlZeG6seG6qU/GoEDDqDLGoCllw6MyKE/GoCkzVcagw6Lhuqnhu6ZPxqAyxq8xxqAyw5kzxqBAZeG6seG7tsagMWJVT8ag4bu24bqrMijGoOG7tuG7psag4bu2MzLGoDDhurEyxqAw4bqpw6Dhu7bGoOG7tik+Mk/GoClV4buDxqAgPTHGoOG7tsSRMijGoOG6tSnhu6Y8xqDhu7bDmjzGoOG6rSlkxqAw4bqxMsagKTPhu7Dhu7bGoOG7tsOaPMagMjYyKE/GoD7huq3GoCApPMag4bu24bqjxqDhu4c5PMag4bu2MzLGoCjDmcOTxqDhurQp4bqpxqDhuq0p4bqp4buDOjLGoOG7uDPGoOG6tSnhuqnGoCA8O+G6qcagQOG7pjHGoDIpPDsxxqDhur/Dmcag4bqnw5o8xqDhurUp4bqpT8agMj/huqnGoOG6rSk8P+G6qU/GoOG6reG6qeG7gywyxqBAPDIpxqDhuq3huqXDmjIow5PGoOG6rCnhuqnhu4M6MsagQDzGoOG6reG6pWXEg+G7tsagMMOZxqDhuq0p4bqp4buDOjLGoOG6rTw6MsagQOG7pDPGoDHhurfGoEBl4bqvMijDk8agd2XEg+G7tsag4bqnVuG6qcag4bu4YjIoxqDhu7Ypw6gzT8agMmXEg+G7tsag4bu24bukMsagKTbGoOG7tilhMijGoOG6p8OZM8OTxqDhuqzhuqUmMsag4bqtKeG6qeG7gzoyxqDhuq08OjLGoEDhu6QzT8ag4bq3xqAxxJE8xqDhuq0p4bqp4buDOjLGoOG7tjTGoDA+MinGoOG6rVXhu4PGoOG7tlgxxqAoPMOaM0/GoOG6reG6pTMyKMag4bqtKeG6qeG7gzoyxqDhu7Y0xqBAw6A8xqDhuq3huqVhMijGoOG6pWXEg+G7tsagKMOhMcag4buixqDhuq3huqVhMijGoOG7tOG7pjJPxqDhu5zGoOG6reG6pWEyKMag4bu2w5o8xqDhur/DmcagQMOgPMag4bu0w5rhuq3GoFYxxqDhu4zhu7YpZMag4buDP+G6qcag4bu2KcSRMcag4bu2KTYjT8ag4bqtKVUyKcagMFVPxqAgw6gyT8ag4bqnw5ozw5PDk8OT4buOw5PGoHcoZeG6rzzGoOG7tlgxxqAww5o8xqDhu7gzxqA5MijGoOG6rSnDqcag4bu2KVvGoOG6v8OZxqDhuq08JjLGoOG7tilbw5PGoOG6rCnhuqnhu4M6MsagQDzGoOG6p1XhuqnGoDDDmcag4bqtKeG6qeG7gzoyxqDhuq05Msag4bqtKVgyxqDhu7YpPjIpxqAyKOG6u0/GoOG7tikjxqAwNjIoxqDhu4dVMilPxqDhuq3DmTLGoOG6v8OZMihPxqDhu7bhu6gxxqDhu7bhuq/GoEDhuqk5PMagMCMzT8agMcOg4bqtxqAww5rGoOG7tuG6r8agQOG7pDzGoDHDmeG6qcag4bq/w5kyKMag4bq/w5nGoEDDocag4bu0w5rhuq3GoOG7tOG6veG6qcag4buM4bqtw5oxxqDhuq0pw6nGoOG7tDwyKcagICk+4buOw5PGoOG7lzzGoOG6p1XhuqnGoOG6rSnhuqnhu4M6Msag4bqlw6EyKMagMMOZxqDhuq0p4bqp4buDOjLGoCnDoMagKDzDmk/GoOG7tjTGoOG7tsOa4bu2xqDhu7RZ4bu2xqDhu7Q5xqAwxagzT8ag4bu2KcOp4bu2xqDhuqfhu6jhu7bGoOG6rSlV4buDxqAx4buw4bqtxqDhu7hWMsag4buHxahPxqAxw6Dhuq3GoOG7tik8JjIoxqAwxIMyxqBAPCwxxqAyKX3hurXGoOG6rSkjM8ag4bqt4bqlYTIoxqDhu7bDmjzGoOG6rSnhuqnhu4M6MsagMeG6t8agQFjhuqnDk8OVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOU4buXM8OZMsag4bqtKeG6qeG7gzoyxqDhu7bhu7DhurXGoOG7tD8yxqDhuqw/xqDhu5fDoE/GoOG6pWXEg+G7tsagIDw74bqpxqAwJjLGoEA6Msag4bqtKeG6r8ag4bqsKVgyxqAx4buy4bqpxqBA4buw4bqtxqDhurfGoOG7tCYyxqDhurUp4bumPMOTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5Thu5Phurc8xqBAZeG6rzIoxqDhu4dVxqApw6MyT8agQDPDmTLGoOG6rSnhuqnhu4M6MsagKVU8xqDhu4fFqMag4bqsKVUyKcagdyZPxqDhuqzhur3GoHcmxqDhu5lY4bqpxqDDguG6qVUyxqBAPzLGoOG7tilZMU7GoCA8O+G6qcag4bqtKcOaMinGoOG7rybGoMO5w6rhuqnGoEDFqMagQGXhurHhu7bGoOG7uMOZMinGoOG6p+G7rjLGoOG7tCYyxqDhuq3huqXDmjzDk8OVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOU4butKcOa4bu2xqDhu7Ypw6gzxqBA4bqpVcag4bq/w5nGoOG7tMOjPMagKDzhu6Y8T8agQDPDmTLGoOG7tinDqDPGoOG6pWXEg+G7tsagID0yxqDhu7YpNjLGoOG6reG6ucag4bu2w5rhu7bGoOG7tjnGoCjDmjzGoOG6rVYyT8agMinDmcagICk5MijGoOG6rVUyKMag4bqt4bqlMzIoxqAww5kyKMag4buHxajDk8ag4buZw6nGoClVPMag4bu2OcagMcOg4bqtxqDhu7Ypw6gzw5PGoHbhuqM8xqDhuq0p4bqp4buDOjLGoOG7tsOgMijGoOG7ouG7oMag4bu2OcOTxqB3KGXhuq88xqDhu7ZYMcagMMOaPMag4bq1KeG7pjzGoEDhu6Thuq3GoOG7tsOa4bu2xqDhuq08JuG6qcag4bu2KeG6qcOdMk3GoDHhu7Dhuq3GoDHDmeG7g8ag4bqnw5oyKMag4bqnZFVPxqDhuq0pVjLGoOG6rSksxqAgKTcjxqAx4bukMilPxqDhuq3huqUmMsagQFjhuqnGoCApOTIoxqDhuq1VMihPxqDhu7Q8P+G6rcag4bq/WTJPxqAgLMagKTXGoClV4buDT8agMinEg8agMik8OuG6qcagMOG6rzzGoCnDmuG6rcOTw5PDk8agdygzw5k8xqDhuqVVxqDhu7Y1Msag4bqtKSYxxqAxw6Dhuq3GoDIoZeG6rzzGoEDDmjIpxqDhuq3huqVhMijGoEAsxqBAPDrhuqnGoCApPCwyxqDigJzhu7YzMsag4bu2KcOoM0/GoDEkxqAww5o84oCdxqDhur/DmcagQDwsMcagMil94bq1xqAgKTzGoCk1w5PGoOG7mTMyxqDhu7Ypw6gzxqBAw6EyKMagMDPhu6Thuq3GoDHhu7Dhu7bGoMOaM8agMlbhuqlPxqDDouG6qVgyxqBAIzLGoCkz4buw4bu2xqDhur/DmuG7g8ag4bqtKVYxT8agICnGrzLGoDIpPC7huqnGoOG6rT4xxqApM+G7sOG7tsagMlbhuqnGoOG7tik+4bqtxqBAWOG6qU/GoCApxq8yxqDhuq0p4buo4bqtxqAwZTIoxqDhu4dVMinGoOG7tDfGoDFhPMag4bu4w5k8xqBAw5kyKMag4bqt4bqlZcSD4bu2T8agw5ozxqDhuq3Dqcag4bqtKVYyxqDhuq0pVeG7g8ag4bq/VTxPxqApVeG7g8agICk5MijGoOG6rSlV4buDxqDhur9VPE/GoOG7gz8xxqDhuq3huqXhu6gyKMagKTPhu7Dhu7bGoCkzVcagKTwmMsOTw5PDk8agdyhl4bqvPMag4bu2WDHGoDDDmjxPxqAyP+G6qcagMMOZxqDhu7Ypw6nhu7bGoOG6p+G7qOG7tsag4bqt4bqlMzIoxqAww5kyKMag4bu2w5kyKMag4bqtYeG6rcOTxqDhu5VixqAww5nGoOG7uFYyxqDhuq0pZeG6rzIoxqDhu7bEkTIoxqDhurUp4bumPMagxq8yxqAx4buw4bu2xqDhuq06xqDhu7YpWzIpT8agICnGrzLGoDIpPC7huqnGoClV4buDxqAgKcavMsagMGXhurHhuq3GoOG7tik+4bqtxqBAWOG6qcag4buM4bqnVeG6qcag4bu4YjIoxqAgKcavMsag4buHP+G6teG7jk/GoMOaM8agQCMyxqAyxq8xxqDhuq0pVjJPxqDDouG6qVgyxqDhu7YpYjIoxqDhuq3huqXhu6gyKMOTxqB3KGXhuq88xqDhu7ZYMcag4bqt4bqlYTIoxqDhu7Thu6YyT8agxq8yxqAx4buw4bu2xqAoPGEyKMagMihl4bqvPMag4bu2WDHGoDDDmjxPxqDhuq0pZeG6rzIoxqAww5nGoDHDoOG6rcag4bu2Y8agKDzDmcagKTws4bqpxqDhu7Q8P+G6rcag4bqtY+G7tsagMDvGoOG6reG6pTMyKMagMMOZMijGoOG7h8WoT8ag4bu2NMag4bqp4buDxqDhuq0+Mk/GoCApOTIoxqDhur9lxIMyKMag4bu0WTLGoOG6rVUyKMag4bu2xIPDk8OTw5PDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlOG6rOG6pWXEg+G7tsagMijDmeG7g8ag4bu2KT4yKcag4bqtKcOp4bu2xqDhur/DmTPGoDIow5nhu4PGoCnDoDzGoOG7tinDqDPGoOG6pWXEg+G7tk/GoOG7tinDqDPGoOG6rSnhuq9PxqDhu7bDmuG7tsag4bu2MzLGoOG7tinDqDPGoOG6rVnhurXGoOG6reG6peG6qTIoxqDhuq3hu6Q8xqDhuqdWMsagQHsyKcagMMOZMijGoOG6rVnhurXGoOG7tinDqDPGoOG6v8OZxqApNcag4bqt4bqlJjLGoOG7tuG7pDLGoOG6rSkjM8agMil94bq1xqDhuq3huqVhMijGoOG7tOG7pjLGoOG7tikzxqDDouG6qSMyxqDhuq0p4bqpw6Dhu7bDk8OTw5PDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlOG6psOaMijGoOG6p8SDMcagMWIyKMagUMag4bqtKcOaMijGoOG7nsag4bu2KT4yKcagIGfGoOG6rClVMcag4buG4bqpMijGoEDhu6Q8xqDhur9lw6MyKE/GoEAzw5kyxqDhuq0p4bqp4buDOjLGoOG6pcOhMijGoCjDoTHGoFDGoOG7tik8P+G7tsag4bqnVeG6qcagMigpPMag4bqtKcOp4bu2xqAx4bq3xqBAWOG6qcagKWXEgzIoxqAwJjLGoEA6Msag4bq/w5o8xqAw4buk4buDxqDhuqXDoTzGoMOi4bqpVeG7g8agMcSRPMag4bqlVcag4bqnOTIoT8agMFgyxqAwZeG6seG6rcag4bqt4bqlZcSD4bu2xqDhuqdV4bqpxqDhu7Ypw6gzxqDhuq3hurnGoOG7tD8yxqDhu5c6MsagMihl4bqx4bu2xqDhu7g1MijGoDAmMsag4bu0PzLGoOG7tinhurHGoOG6rCll4bqxMihPxqDhuqdV4bqpxqBANMagMOG7pDzGoDBl4bqxMsag4buH4bqpYTIoxqBAZeG6rzIoxqDhu7bDmjzGoOG7mVjhuqnGoMOC4bqpVTLDk8ag4bqs4bqlJjLGoOG7tinhu7AyKMagQGXhuq8yKMag4bqnOTIoxqAgKTPhu6YyKMagUOG7muG7mjFPxqBAM8OZMsag4bqtKeG6qeG7gzoyxqDhuqXDoTIoxqDhu7bDqcagMGXhurEyxqBAPMagMGXhurEyxqAw4bukPE/GoOG6rSkzMijGoOG6rSnhu6bGoDIpZcag4bu44bukM8ag4bu2KcOjPMag4bqt4bqlMzIoxqDhuq08PzIoxqApNcagICkzVTLGoOG6rSlVPE/GoEA8LDHGoDIpfeG6tcag4bqt4bqlYTIoxqDhuqkyKMag4bu44bqpMijGoOG6v8OZxqAxw5o8xqDhu7Ypw6gzxqDhuq0pMzIoxqDhu7gzMijGoDIpfeG6tcagMinDmTIoxqAyKWXGoOG7uOG7pDPGoOG7tGXEg+G7tsag4bqlMzIoxqDhu7Ypw6M8w5PDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlHcoZeG6rzzGoOG7tlgxxqAww5o8xqApM+G7sOG7tsag4bu2WDHGoOG6reG6pWEyKMag4bqtKVXhu4PGoDIpVeG6qcag4oCcICzGoCk14oCdxqBALMag4bui4bugxqDhu7YzMsag4bu2KcOoM8ag4bu2YjIoxqDigJzhu4c5Msag4bqtKSMz4oCdxqDhu4wyP+G6qcagMlUxxqAoPDYyKMagID0xxqDhuq0pe8ag4bqtKVXhu4PGoDLDqsag4bqtYeG6rcagKDw2Mijhu47Dk8ag4bqsV+G6rcag4bu24bumxqBAw6EyKMag4bqtKVUyKU3DlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlMO54bqpWeG7g8ag4bu4OcagKeG6qVnhu4NPxqDhu7g5xqDhuq1VxqBVxqBVw5PDk8OTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5TDuTXGoDDDmcag4bu4OcagKeG6qVnhu4PDksOVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOU4buM4buZw5o8xqAgLOG7jsOVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOU4bq+4bqpPMagMOG7qDHGoFU8xqDDozzDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlOG7mVjhuqnGoMOC4bqpVTJPxqDhu5lY4bqpxqDDguG6qVUyxqDhur/huqk8xqAw4buoMcagVTzGoMOjPMOVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOU4bqs4bqlJjLGoOG6rSnhuq88xqApNuG6tcag4bu2KeG6sU/GoOG7uGXEgzzGoOG7tMOjPMagVcOVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOU4bqtKeG6qeG7gzoyxqDhuqXDoTIow5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5ThuqzhuqUmMsag4bqtKeG6rzzGoCk24bq1xqDhu7Yp4bqxT8ag4bu4ZcSDPMag4bu0w6M8xqBVw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5Thuq0p4bqp4buDOjLGoOG6pcOhMijDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlMO54bqpWOG7g8ag4bu4OcagKeG6qVnhu4NPxqDhu7g5xqDhuq1VxqBVxqBVw5PDk8OTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5TDuTXGoDDDmcag4bu4Ocag4bu4Ocag4bu44bqpWeG7g8OSw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5Thu6/huq88xqApNcagQOG7sOG6rcag4bqtKSMzxqDhuq0pLMag4bu2Vcag4bu4VTPGoDBj4bu2xqDhu7TDmuG6rcag4buM4bq/xIM8xqDhu7bDmuG7tinGoDIo4buo4bqtxqAyKX3hurXGoClVPMag4bqt4bq5T8ag4bu0YTLGoOG6reG6ucOTxqB3P+G6qcagMijhu6jhuq3GoDIpfeG6tcag4bu0Vcag4bqt4bq5xqDhuq0pe8agICk5MijGoCk1xqBAZeG6seG7tk/GoOG6v3vGoCApOTIoxqDhurUpYsagKeG6seG6tcagQMOgMijGoOG6rcOa4bu2xqDhu7Ypw6gzxqDhuq0p4bqp4buDOjLhu47Dk8agd8OgPMag4bu44bqpMijGoCk1xqDhu7Ypw6gzxqDhuq0p4bqvxqDhurUpWDLGoOG7tsOjxqDhu7Thu6YyxqDhu7YpW8agMMOZxqAyKcOqMijGoOG7tlbhuqnGoOG7tlXGoDIo4bqxPMag4bq1KTMyKMag4bu24bumMinGoCnDquG6qcag4bqtezIpxqDhu7ZkVcagQFfhuq3GoOG7mVjhuqnGoMOC4bqpVTJNw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5Thu5lY4bqpxqDDguG6qVUyxqDhur/huqk8xqAw4buoMcag4bu04bukMsagw6M8w5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5Thu5nhu6gxxqDhuqfDmTPGoOG7tikzxqDhu7Yp4buw4bqtxqDhu4fhuqlhMijGoOG7tinDozzGoOG6v8SDPMag4bqtezIpw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5Thu5lY4bqpxqDDguG6qVUyxqDhu7Y0xqAxPD/huqlPxqDhu7Y0xqBAezIpw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5ThuqzhuqUmMsagQGXhuq8yKMag4buHI8agMijhurtVT8ag4bqtZcSDMijGoCApVTIpT8agMFbhuqnGoEDDmTzDk8OVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOU4buZWOG6qcagw4LhuqlVMsagMOG7qDHGoOG7tinhurHGoEA5MijGoDIoZeG6rzzDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlMOtPMag4bq/Osag4bu2KeG6scag4bqsKWXhurEyKMag4bu2KTPGoOG6rTk8xqDhur86xqDhu7ZiMijDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlOG7mVjhuqnGoMOC4bqpVTLGoOG6reG6pSYyxqDhu7Yp4bqxxqDhu7hlxIM8xqDhuqc5MijDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlOG7mTTGoEA6Msag4bu5MijGoOG6rCnDmjIpxqDhuq0p4bqp4buDOjLGoOG6pcOhMijGoEDhuqlVxqDhu7TDozzDk8OTw5PDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlHcpw6oyKMag4bu2VuG6qcagKTXGoOG7tsOjxqDhu7Thu6YyxqDhuq3huqUmMsag4bqtKTkyKMag4bqtKWXhuq8yKMagMeG6t8agQFjhuqnGoOG7tsOa4bu2xqDhu7ThuqnhuqE8xqDhu7Ypw6gzxqDhuq0p4bqp4buDOjLDk8ag4buVYsagKTXGoEA8xqApNcagMOG7pDzGoOG7tsSRMijGoCApOTIoxqBAZeG6seG7tsagMik8OuG6qcag4bqtKeG6rzzGoCg8VTJPxqAyKGXhuq88xqDhuq1VxqDhurUp4bumPMag4bq/WTLGoOG7uGMyKMag4bqtKSYxxqAyKcOqMijGoEAz4bukMsagMFfhu4PGoOG6reG6ucag4bu2w5rhu7bGoOG6reG6peG6qeG7gzsyxqAyOTHGoDIpZcag4butPDHGoOG6vlYyxqDhu608OuG6qU/GoOG6rGEyKMag4bqs4bqlVjLGoOG7meG6q+G7tsagw7kzVcOTw5PDk8agQCzGoCk1xqDhu7YpM8agKT/huq3GoOG7tOG6qeG6oTzDk8ag4buZKcOoM8ag4bqsKeG6r8agMil94bq1xqAyKcOZMijGoCApM1UyxqDhuq0pVTzGoDImMsag4bu2NTLGoCg2PMagMMOZxqDhu5kpw6gzxqDhu60pM1Uyw5PGoHbhuqM8xqDhu7bhu7DhurXGoDBj4bu2xqDhu7TDmuG6rcag4buc4bugxqDhuq3hurlPxqAgLMagKTXGoOG6rSnDmTIpxqDhu6JTxqDhuq3hurnGoOG7uDPGoOG7tsOa4bu2Kcag4oCcMOG7sOG6tcag4bqt4bq54oCdxqDhuq0pZeG6rzIoxqDhuq0pV+G7g8ag4bq3xqAgKTkyKMagPuG6rcagMMOZMsagQDw74bqpxqDhu7hWMsag4bu2VcOTxqDhu5kp4bqjxqAgKcOa4bu2xqAww5nGoOG7mSnDqDPGoOG6rCnhuq/GoOG7mVjhuqnGoMOC4bqpVTLGoDDhu7DhurXGoOG7osag4bqt4bq5xqBAWOG6qU/GoDDhu7DhurXGoOG7tuG7psag4bu2VuG6qcag4bu0w5rhuq1PxqDhu7Y1Msag4bqt4bqlMzIoxqDDuTXGoOG6pzkyKMagdsWoxqDhu7YpW8ag4buixqDhuq3hurnGoCg8w6pVxqDhu7ZW4bqpxqAwY+G7tk3DlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlOG7mVjhuqnGoMOC4bqpVTIv4buZWOG6qcagw4LhuqlVMsag4bq/4bqpPMagMOG7qDHGoFU8xqDDozzDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlOG6rOG6pSYyxqDhuq0p4bqvPMagKTbhurXGoOG7tinhurFPxqDhu7hlxIM8xqDhu7TDozzGoOG6rSnhuqnhu4M6Msag4bqlw6EyKMOVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOU4bqs4bqlJjLGoOG6rSnhuq88xqApNuG6tcag4bu2KeG6sU/GoOG7uGXEgzzGoOG7tMOjPMag4bqtKeG6qeG7gzoyxqDhuqXDoTIow5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5Thu4zhu5kpw6gzxqDhuqwp4bqvxqDhu5lY4bqpxqDDguG6qVUy4buOw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5Thu60sxqDhuq3hurkv4butLMag4bqt4bq5L+G6reG6pSYyxqDhu7Q/Msag4bqlVcagICnDozzDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlMOtMinGoOG6rSnhuq88xqDhu7ZYMcagMMOaPE/GoEAsxqDhuq05PMag4bu2WDHGoOG7tinDqDPDk8OVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOU4buMw7k1xqDhuqc5MijGoHbFqOG7jsOVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOU4bqsKSYxxqDhu7bDmuG7tinGoDDhu7DhurXGoOG6reG6ucagQOG7pjPGoDIow6rGoDIpZcagw7nDmuG6rcag4bqs4bqlYTIoxqDDouG6qVYyxqApVeG7g8agw7nDmuG6rcag4bqm4buo4bq1TcOVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOU4bq+4bqpPMagMOG7qDHGoFU8xqDDozxPxqDhu5lY4bqpxqDDguG6qVUyxqDhur/huqk8xqAw4buoMcagVTzGoMOjPMOSw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5ThuqzhuqUmMsag4bqtKeG6rzzGoCk24bq1xqDhu7Yp4bqxT8ag4bu4ZcSDPMag4bu0w6M8xqDhuq0p4bqp4buDOjLGoOG6pcOhMijDk8OTw5PDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlOG7jMO5w5rhuq3GoOG6puG7qOG6teG7jsOVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOU4buXV+G6rcag4bqtKVfhurXGoOG6reG6peG6rzzGoOG7tlUzT8ag4bq3xqBAVuG7g8agQFfhuq3GoOG6rSlX4bq1xqDhuq3huqXhuq88xqDhu7ZVM8OVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOUdyg2MsagQMOoMsag4bqnw5oyKMag4bqtN8agMillxqDhuqdVM8ag4bqt4bqlJjLGoOG6reG6peG6rzzDk8OTw5PDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlOG7jMO5w5rhuq3GoOG6rOG6pWEyKMagw6LhuqlWMuG7jsOVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOU4bqkVcagMig4xqAxw5nGoOG6reG6pTkyKE/GoDIow6E8xqDhu7ThuqnDoTLGoOG6pVXDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlDIoOMagMcOZxqDhuq3huqU5MijDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlOG7k+G7pDLGoCApOTIoxqDhuq0pV+G7g8ag4bu04bukMk/GoOG6rXsyKcagICk5MijGoOG6rSlX4buDxqDhuq17MinDk8OTw5PDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlOG7jMOC4bqpVTLGoCk2xqDhu5Phu6jhu7bGoHc8Minhu47DlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlOG7mcOa4bu2KcagMOG7sOG6tU/GoOG7tsOa4bu2KcagQOG7pjPGoOG7tmRVxqDhu5kpw6gzxqDhuqwp4bqvxqAww5nGoDHDoOG6rcag4bu2w5rhu7YpxqDhurUpw5rGoOG6v+G6s8agICnhuqk5MsagICnhuqHGoDIpfeG6tcagQDw74bqpxqBAOuG6qcagQDrhuqnGoOG7tmRVxqDhuq0pLMagMGPhu7bGoOG7tMOa4bqtxqDhu7R7MinGoOG7uFYyT8agMMOZMcag4bu2KTPGoCl7MinGoOG6rSnDqeG7tsag4bqt4bql4bq3xqAyJjLGoOG6tSkzMijGoOG6tSnhuqvGoDHDmcagICk5MijGoCk6xqDhuq0pVeG7g8agQOG6oTzGoDLDoDzGoOG7uOG6qTIow5PGoOG6pjPGoOG6v8SDPMagw7k1xqDhuqc5MijGoHbFqE/GoOG7tsOa4bu2KcagMOG7sOG6tU/GoEDhu6YzxqDhu7ZkVcag4buZKcOoM8ag4bqsKeG6r8ag4bu2NMagICnDmuG7tsag4bu44buyMsagQD8yxqDhuqfhu6jhu7bGoOG6rSnDmjzGoFYxxqAyKeG7pOG7tsagICk5MijGoCg8YTIoxqAyKVXhuqnGoOG6v3vGoMO5Ncag4bqnOTIoxqB2xajGoDFVMijGoOG6rT4yKcag4bu2KVfhuq3GoDBVM8agQMOgMijGoOG6pzkyKMagMmXEg+G7tsag4bq/V+G6rcag4bq/4bumxqDhuq3huqUzMijGoCApPMagKTXGoOG7mSnDqDPGoOG6rCnhuq/GoOG7tilbxqAww5nGoOG7tuG6qcOg4bu2xqDigJzhu7jhu6QzxqDhu7Ypw6M84oCdxqDhuq3huqUmMsag4bqnOTIoxqAyZcSD4bu2w5PGoOG7rSzGoCk1xqAww5nGoOG6rSnhuqlZ4bqtxqAyKMOqxqBWMcagMinhu6Thu7bGoOG7uFYyxqAoPFUyxqDhu7YpPjIpxqDhu4fDmuG7tsag4buMw7k1xqDhuqc5MijGoHbFqMagKDY8xqAww5nGoOKAnOG7h2XEgzIo4oCd4buOw5PGoHc94bqtxqAyKeG7pOG7tsag4bu2ZFXGoDI0xqApM8OZMsag4bqtM8OZMsag4bu44bq7Vcag4bq/w5kzxqDhuq0pVTIpxqAoPDYyKE/GoDA7xqDhuq0p4bqpw6Dhu7bGoOG6rSlVMinGoCg8NjIoxqDhur/DmcagKDxVPMagQDw74bqpxqApezIpxqDhuq0pw5kyKcag4bqtYuG7g8ag4bqtKSMzxqDhuq3huqV7MinGoEDDoMag4bu2w5rhu7YpxqBAPDvhuqnGoCk0Vcag4bqt4bqlMzIoxqBAPDvhuqnGoOG6rSnDqeG7tsagMsOZM8agQDTDk8ag4buZKTPGoDImMk/GoOG6v8SDPMagMcOg4bqtxqBAPDvhuqnGoCk1xqDhu7Ypw6gzxqAgKTNVMsag4bu2ZFXGoOG7mSnDqDPGoOG6rCnhuq/GoOG7mVjhuqnGoMOC4bqpVTLGoOG7tinhu6wyKMagKeG7pDJPxqDhu7Y0xqDhuqfhurvGoOG6rSlV4buDxqBA4bqhPMag4bqtKVUyKcagVjHGoDDDmcagMCrGoEBlw6MyKMagMik8JjLDk8OVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOUdyjDmeG7g8agMWIyKMagU8ag4bqtKcOaMijGoOG7nsagIGfGoCg84bqjxqDhuqwpWDLGoHbhu7LhuqnGoOG7jOG7tMOZxqDhu7Ypfcag4bqsKVUxxqDhu4bhuqkyKMagQOG7pDzGoOG6v2XDozIo4buOw5PGoOG7lzoyxqDhuq0p4bqvxqDhu5PDmcag4bq3xqAyKMWoxqDhu7RVxqDhur7huqlVxqDhu5PDmU/GoDDDmTIoxqDhuqw/xqDhu5fDoMag4buM4bqsP8agdzkyKE/GoHc5MijGoOG7mWEyKOG7jsOTxqDhu5VWMsag4buixqDhu4fFqMag4bqsKVUyKcagdyZPxqDhuqzhur3GoHcmxqDhu7Ypw6gzxqDhuq0p4bqp4buDOjLGoOG6pcOhMijGoOG6pWXEg+G7tsag4bqtKcOaMinGoOG6rClVMcag4buG4bqpMijGoOG7h+G6qWEyKMag4bqsP8ag4buXw6DGoOG6rSnGrzHGoOG6rClYMsagduG7suG6qcOTxqDhu68uxqDhur9Z4bqtxqAxVTIoxqDhuq0pIzPGoCg2PMagMMOZxqDigJzhu5ljxqDhuqcz4bukMuKAncagQGTGoDE0MsagQMOhxqDGrzLGoOG6rSnDqeG7tsag4bqpYTIow5PGoOG6rOG6pWEyKMag4bq1KcOa4bu2KU/GoOG6rSlVMinGoDBVT8ag4bu2KcSRMcag4bu2KTYjxqAy4bqhPMagMCYyw5PGoOG7mcOa4bu2xqDhu7YzMsag4bu2KcOoM8agQDrhuqnGoDDDmcagKMOaPMag4bq/4bq5Vcag4bu2KcOoM8ag4bq/4bq5VcagKTXDk8ag4buZWOG6qcagKTXGoOG6rWLhu4PGoOG6rTw7Msag4bu4M8ag4bqt4bq7xqDhuqfDmjIoxqDhuq3DmuG7tsagMMOZxqDhu7YpPjIpw5PGoOG7lz8yxqBAOjLGoOG6rD/GoOG7l8OgxqDhuqVlxIPhu7bGoOG6rCnDmjIpxqAwJjLGoOG7tOG6r8ag4bq/w5kzxqBAOjLDk8ag4buZw5rhu7bGoOG7tjMyxqDhu7Ypw6gzxqDhu7Yp4bqp4buDLDLGoOG6reG6ucag4bu2KcOoM8agICkzVTLGoOG6p1UyKMag4bu2KcOoM8agQFfhuqnGoOG6v+G6uVXGoCAsxqApNcag4bq/4bq5Vcag4buHOcag4bqtKSMzw5PGoOG6vj7GoOG7uGNNw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5Thu5kpw6gzxqAyKVUyKU/GoOG7tinDqDPGoDIpVTIpT8agxIPGoCApM1Uyw5LDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlOG6rFXGoOG7h8OaxqDhu7Ypw6gzxqAyKVUyKU/GoMSDxqAgKTNVMsOSw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5Thu5kpw6gzxqBAPzLGoOG6rD/GoOG7l8OgT8agxIPGoCApM1Uyw5LDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlOG7mSnDqDPGoMOi4bqpVTIpxqBAOjLGoOG7k8OZT8agxIPGoCApM1Uyw5LDk8OTw5PDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlOG7meG6qzIoxqDhuq0/xqDhu4czMihPxqBAM8OZMsag4bqtKeG6qeG7gzoyxqDhu5lY4bqpxqDDguG6qVUyxqDhur/Dmcag4buvw6Dhu7bGoOG7rzMyKMag4bu2YjIoxqAyKVXhuqnGoMavMsag4bqpYTIoxqDhuq3huqU1xqDhu7Yp4bqp4buDOzLGoOG6v+G6qTzGoOG6vyXGoOG6pcOhPMag4bu2KTxVxqDhuq1V4buDxqDhuqVVxqDhur86w5PDlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlOG6rOG6pSYyxqBAZeG6rzIoxqDhur86T8ag4bu2WDLGoCAsxqApNcagQCzGoCg8w6rGoDIpfeG6tcag4bu2KcOoM0/GoOG6pzMyKMag4bu2NMag4bqtKSzGoCk1xqAoKSQzxqDhu7ZiMijGoOG6reG6pVU8xqAow5o8xqApVTzGoOG7tCYyxqDhu7Thuq/GoOG6pzkyKMag4bqt4bq5xqDhuqw/xqDhu5fDoMag4bq/Osag4buZWOG6qcagw4LhuqlVMsOTxqB2YjIoxqBTxqDhuq3huqXGrzIoxqBAWOG6qcagKTkxxqBAxajGoDE24bu2w5PGoMO6PMOqVcagICk5MijGoCg8VTLGoDDDmTIoxqDDouG6qSbGoOG7h2VVT8agQFfhuq3GoOG6reG6peG6rzzGoDDDoTIoxqAww6AyKE/GoOG6pcOgMsag4bqlxajGoFYxxqDhuq0pVTIpxqDhuq08PzIoxqDhu7hVxqApNVXGoDDhu7IyxqDhuq08PzIoxqAxw6Dhu7ZPxqDhuq08PzIoxqAgPDFPxqBAPCwxxqAyKX3hurXGoDHDmjzGoOG7tinDqDPGoCAp4bqpVcag4bqnNDIoxqAyZcSD4bu2T8agMMOZMcagMjoyxqDhu7YpM8agMinDqjIoxqDhuq08PzIoxqApNcag4bqt4bqlVTzGoCjDmjzGoOG6v+G6q+G6rcagMCYyxqDhuq3hurnGoEA5PMag4bu04bqvxqAxJjIpxqAxOTIoxqBAw6EyKMagMOG6q1XGoOG7h1UyKcag4bqtZcOjPE3DlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlC3GoOG6rCnhuqnhu4M6Msag4bqlw6EyKMag4bq/4bq5VcagQD8yxqDhur/hurvhu7bGoOG6pjxPw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5Thu5kzMsagKMOaPMagMMOZMijGoOG6vuG7sDIoxqAww5kxxqDhu7YpPMag4bq3xqAyKcOZTMOVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOU4oCTxqDhuqwp4bqp4buDOjLGoOG6pcOhMijGoOG6vzrGoEA/Msag4bu0PzLGoOG6rVVPw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5Thu5kzMsagKMOaPMagMMOZMijGoOG6vuG7sDIoxqDhu7Yp4buk4buDxqDhuqVVxqBANDLGoOG7tinDoTIow5PDk8OTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXDreG6qeG6rSkz4bql4buWw5TDuTPDmTIoxqDhuqzhuqlXMsag4bq0KeG6ocOVL+G6tcOU

Hoàng Tuấn Phổ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]