(Baothanhhoa.vn) - Đã 46 năm trôi qua kể từ sau đại thắng mùa xuân năm 1975, non sông về liền một dải nhưng những câu chuyện về đề tài chiến tranh vẫn luôn được mỗi người dân Việt nhắc nhớ. Đặc biệt, với các văn nghệ sĩ, đề tài chiến tranh còn là mạch nguồn sáng tạo.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w5Ms4buU4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G6tC7hurVb4bu04buQw5Lhu5El4buS4bq1Uy7hu5JZLC4kIuG7kuG6teG6t1EiLOG7ki3hu5JdVFks4buSIjvDojci4buS4bqzUiI74buS4bq1Ulnhu5JZ4bqpUeG7kuG6ucOZIuG7kiI7LCrhu5LhurM+4buS4bq9Y+G7kuG6tCxRIizDky8s4buUw5LDk+G6r+G7kllbUeG6s+G6s0jhu5Dhuq9z4bu0UcOd4buQw5Lhu5HDmuG7kuG7muG7ouG7kiLDmV3hu5LhurXhurc1LuG7kuG6scOiUeG7kn0m4buS4bq1ZOG7kuG6s1HDouG7kuG7slQu4buS4bq1LOG7pCI74buSXeG6p1Hhu5Lhur3DouG7qiLhu5Iiw5ld4buS4buUUOG7nuG7nEvhu5IiICLhu5LhurM1Ijvhu5Lhurkl4buSWy4lIuG7kl044bq14buSw51VLuG7kiIsYiI74buSIizDqSI74buSWeG7qsOi4buSWSzDosOqKiLhu5Lhurkl4buS4buyJeG7kuG6tVMu4buSWSwuJCLhu5LhurXhurdRIizhu5LhurlXIuG7klvDojUi4buS4buyYuG6o1nhu5JdYS7hu5IiO2LhuqEu4buSw53hu6oi4buS4bq4LirhurXhu5IiLOG7pFnhu5IiLMOgTOG7kuG7kcWoWeG7klguKuG6tUvhu5LhurnDoC7hu5JZUlnhu5LhurnDmSLhu5IiOywq4buS4bqzPkvhu5Lhu7Il4buS4bq1Uy7hu5JZLC4kIuG7kuG6teG6t1EiLOG7klkxIuG7kltT4buSXVRZLOG7kiI7w6I3IuG7kuG6s1IiO+G7kuG6tVQgTMOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4buPIMOdw6rhu5DDkuG7lOG7mOG7kiLDmV3hu5JdxahZ4buSUiDhu5JbISIs4buSTuG7lFDhu6Lhu5zhu5It4buS4buUUOG7nuG7nE/hu5Lhu7LDmuG7klksIOG7kiIsU+G7kuG6ucOZIuG7kuG6tGThu5Lhu7E7w6LDqj0i4buS4bq0PiIs4buSIiwuJcOi4buS4bq5NiLhu5LhurM2Ijvhu5LhurlT4buSWVIu4buSIiwoIuG7klks4buqIuG7kuG6tSzhu67hurXhu5IiLOG7sOG6teG7kuG6uSXhu5JZw6I4WeG7kn0sUiI74buSWSwuJCLhu5JZLDYiO+G7kuG7q+G7hUzhu5LGsCzDoy7hu5Lhu7Lhu6zDouG7kuG6ucOgLuG7kuG6teG7ruG6r+G7kn3hur/hu5LhurPEkeG7knNTXeG7kuG6tjciO+G7kiI7U8Oq4buS4buww6rhu5LhurkuJOG6teG7klksw6IiO+G7klnhuqciO+G7kuG7qT3hu5LhurzDouG7qiLhu5JyLlEiO+G7kk7hu5bhu5LhurXhu67huq9L4buS4buUUOG7oOG7muG7ki3hu5Lhu5RQ4bug4bueT0vhu5LhurNRw6Lhu5Lhu7Iw4buSNSI74buSWTDhu5LhurXDoC7hu5Lhu5rhu5LhurUuJsOi4buS4bq1LMOiw6ok4bq14buS4bq5LiThurXhu5Lhurkl4buSWSwuJCLhu5LhurXhurdRIizEqOG7kuG7q1UiLOG7kuG6ueG6rSLhu5JZLC4kIuG7kuG6teG6t1EiLOG7kk7hu5RQUOG7mk9L4buSw7U0LuG7kiI7YuG6oS7hu5JO4buW4buY4buY4buaT0vhu5LGsCw1Ijvhu5LhurUsUyIs4buSIjti4bqhLuG7klvDoCLhu5JO4buUUFDhu5xPS+G7kuG6tOG6t8Oiw6olIuG7kuG6tSzDosOqJOG6teG7kuG6szUiO+G7kuG6tCzDouG7kuG7jzci4buSTuG7luG7mOG7mOG7oE9M4buSci5R4buS4bq1Uy7hu5Lhu7DDquG7klkw4buS4buyYuG6o1lL4buSXTjhurXhu5Lhuq8s4busIuG7kjUiO+G7kltT4buSIjti4bqhLuG7klksYyI74buSfS4kIuG7klnDojhZ4buSWSwuJCLhu5LhurXhurdRIizhu5J9LDZZ4buSWy4q4bq14buS4bq14bq3ICI74buSIizDqSI74buSIsOZXeG7kuG6tSxSIjvhu5IgUS7hu5Is4bqnIjvhu5JZ4bqpUeG7kllV4buSw53hu6oi4buS4bq1OFlL4buSIixiIjvhu5Isw6Ei4buSLCThurXhu5Lhu7Il4buS4bq1Uy7hu5JZLC4kIuG7kuG6teG6t1EiLOG7kltT4buS4bq1LDMu4buSIlFd4buSWSzhu6pd4buSWzUu4buSWcOiNiLhu5Jb4buww6rhu5I1IjtL4buS4buyMS7hu5IsMy7hu5Lhu7Ji4bqjWeG7kn0sUS7hu5Lhuq8sUkzhu5Lhuq5y4bqyTOG6tOG6suG7kuG7sTvDosOqPyLhu5Jzw6nDouG7kuG6ssOhIuG7kiIs4buuIuG7kuG6veG7tuG6tcSo4buS4oCc4buxMC7hu5Lhu7IkIuG7kuG6tGThu5Lhu7E7w6LDqj0i4buS4bq0PiIsS+G7kiI7YuG6oS7hu5Lhu7IyWeG7kjssLuG7kiIs4buuIuG7kiIsw6kiO+G7kuG6teG6t1EiO+G7kuG6uS4k4bq14buS4bqz4bukWeG7kiLhu7bhurXhu5Lhurkl4buS4bqzNuG7kuG6ryzhu64i4buSWC4k4bq14buSWFEg4buSIjti4bqhLuG7kiI1Ijvhu5LDneG7qiLhu5Lhu7LDmuG7kuG7si7hu5LhurHDolHhu5JdOOG6teG7kuG6tSzhuqEu4buSWSwuJCLhu5LhurXhurdRIixL4buSIizDqSI74buS4bq5w6Iu4buSWMOiNyLhu5LhurUsJOG7kuG6s8SRS+G7kiIsw6kiO+G7kiwgUy7hu5IiLipd4buS4bqxw6JS4buSfSxjS+G7kiIsw6kiO+G7kn0s4bukWeG7kn0sIFUu4buS4bq14bq3ICI74buSLDVd4buSIlHDquG7kuG6uVPhu5LhurXhurdiw6BZ4buSIjtTw6rhu5JdUS7igJ1M4buSc8OhIuG7kiwk4bq1S+G7kjUiO+G7kuG6uWLhuqPhurXhu5IiLFEiLOG7kuG6scOiUeG7kuG6teG7ql3hu5LhurUsJOG7klnhuqlR4buSw50xIjvhu5LhurnDmSLhu5IsMlnhu5Lhurkk4bq14buS4bq1LGLDoSI7S+G7kuG6tS4iLOG7kuG6tSzhu6wi4buS4bqvLFUi4buS4bq1YuG7kuG7sibhu5IiLOG7ruG6r+G7klnDojhZ4buS4buy4bqhLuG7kuG6szYiO+G7kl3DoC5L4buS4bq1LFJZLOG7kuG6tSxjWeG7kl3DoC5L4buS4bq54buuIuG7kiw4LuG7kl3DoC5M4buS4bq4KOG7kuG6tSwkS+G7kiIsw6kiO+G7kuG6teG6t1EiO+G7kuG6ucOZIuG7klnhuqlR4buS4bq0ZOG7kuG7sTvDosOqPSLhu5LhurQ+Iizhu5Lhu7LDmuG7klnhu67huq/hu5IiLOG7ruG6teG7kuG7smLhuqNZ4buSWVJZ4buS4bq54buwIuG7kuG7siXhu5LhurUs4bqhLuG7kuG7slQuS+G7kiIs4buqIuG7kuG6ueG7ruG6teG7kuG6tSzhuqEu4buS4buyVC7hu5JdU+G7kuG6teG6tzIiO+G7kuG6teG7ql3hu5JbU+G7kiI7YuG6oS7hu5JbISIs4buS4bq1LOG6oS7hu5Is4buuw6Lhu5JZLC4kIkzDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G7jyDDncOq4buQw5Lhu7EsU+G7kuG6tSzDoeG7kuG7sTvDosOqPyLhu5Lhu6suIizhu5LGsCwuPV3hu5JZMOG7kuG7muG7kiLDmV3hu5LDo+G7kuG7kTgu4buS4bq1LFEiLOG7kiIuPSLhu5LhurUoIizhu5IiO8Oiw6oqIuG7kk7hurNRw6Lhu5Lhu7I5LuG7kuG6tSxTIizhu5Lhu5E4LuG7kuG6tSxRIizhu5IiLj0i4buS4bq9w6IiO+G7kuG6rywgIjvhu5LhurUoIizhu5IiO8Oiw6oqIuG7kl3Do+G7kuG7smLhuqEiO+G7klguPSLhu5I7LsOgLuG7kuG6uC4q4bq14buSLeG7kuG7qVMgTOG7kuG7kSQi4buSIsOZXeG7kuG7lFDhu55QS+G7kuG6s1HDouG7kuG6s8SR4buSfS4qIuG7klguPSLhu5I7LsOgLuG7kuG6rywhUeG7kuG7j+G7pFlL4buS4buROC7hu5LhurUsUSIs4buSIi49IuG7kuG6vcOiIjvhu5Lhuq8sICI74buS4bq1KCIs4buSIjvDosOqKiLhu5Lhu7Ji4bqjWeG7klguPSLhu5JZLCThu5LhurUsUyIs4buS4bq0LibDouG7kuG7siBTIuG7kuG6tcSR4buS4bq5Kkvhu5JZ4bqrIjvhu5JbU+G7klvhu6wi4buS4buy4busw6Lhu5LhurUuPSLhu5I1Ijvhu5Lhu7Ji4bqjWeG7klg3Ijvhu5LhurPhuqUiO+G7kuG7smMiO+G7kjtSWeG7ksOj4buSWC49IuG7kjsuw6Au4buS4bq14bq3ICI74buS4buyPV3hu5J9LMOiw6pRTOG7kuG7sSxi4buS4bq54buuw6pL4buSfSw1Ijvhu5LhurXhurfEkVnhu5LhurUuJOG6r+G7kuG6tSxRXeG7kjsuUeG7kn0sUiI74buSWSwuJCLhu5JZLDYiO+G7kuG7q+G7heG7kiIsYiI74buSNSI74buSW8OgIuG7kls9IuG7kuG6teG6tyAiO+G7klnDojhZ4buSfSxSIjvhu5JZLC4kIkvhu5JZLGMiO+G7kn0uJCLhu5LhurlT4buS4bqzNiI74buS4bq14bq3ICI74buSWCBd4buS4buyVCJL4buSLOG7rF3hu5IsUyBM4buS4buRw5rhu5JZMOG7klvhu6wi4buSIixT4buS4bq1LMOh4buS4buxO8Oiw6o/IuG7kuG7qy4iLOG7ksawLC49XeG7kuG6teG7ql3hu5LhurPEkcSo4buS4bq0NS7hu5LhurUsLiTDouG7kllSLuG7kuG6tSzEkVnhu5LhurUk4buSWeG6qVHhu5IiO2LhuqEu4buSWyEiLOG7klnhu6xd4buS4bqz4bqlIjvhu5LhurXhurcgIjvhu5JZLC4kIuG7kixTIEzhu5LhurTDosOq4buS4bq54buuw6pL4buS4oCc4buyLiZd4buSXVQiLOKAneG7klnhuqlR4buSXTjhurXhu5IiO2LhuqEu4buS4buyYyI74buSIjsgUy7hu5JZw6I4WeG7klksLiQi4buSIixi4buS4bq1NS7hu5JbU+G7klkw4buS4buyOOG7klvhuqcu4buS4buyJuG7kiIsKCLhu5IiLOG7riLhu5LhurU5Ijvhu5LhurHDolLhurVL4buSLC4mw6Lhu5Lhu7Ji4bqjWeG7klnDojhZ4buSWSwuJCLhu5JdOOG6teG7kllSWSzhu5J9LFJZLOG7kuG6scOiUSLhu5Lhurk14buS4bq1YuG7kljhu6YiO+G7kuG6teG7sOG6teG7kllV4buS4bqzxJHhu5LhurUsVl3hu5LhurUs4buww6Lhu5Lhurkl4buS4bqzxJHhu5Isw6rhu5LhurMuIizhu5Jd4buw4bq14buSXVLhurXhu5JZ4bqpUeG7ksOd4buqIuG7kuG6tThZ4buSIlPDqkzhu5Lhu7Ekw6Lhu5Lhu7LFqOG6teG7kl0oIizhu5LhurXhurcgIjvhu5JbMSI74buSfSxWw6Lhu5LhurPhuqUiO+G7kuG6tSwo4buSWSw84buSWOG7pCLhu5JdOOG6teG7kuG6ryxS4bq14buSW1Phu5IsJOG6teG7kuG7slQiTOG7kuG6uMOgLuG7kuG6ucOZIuG7kiI7LCrhu5LhurM+4buSIjsgUy7hu5JZVV3hu5LhurHDolEi4buSWylZLOG7kuG6s2VL4buSWVJZLOG7kl1UIjtL4buSWVVd4buS4bqxw6JRIuG7klnhuqlR4buSXTjhurXhu5IiO2LhuqEu4buSWSwuJCLhu5Lhu7Lhu7DDokvhu5JZLC4kIuG7kuG6tSzhu6QiO0vhu5JZMSLhu5Lhuq8sVS7hu5IsLibDouG7kuG6uSXhu5JbKVks4buS4bqzZeG7ksOd4buqIuG7kuG6tThZS+G7klksLiQi4buSW2LhuqNZ4buSWeG6qVHhu5Lhu5FVIjvhu5LhurlT4buSWVEg4buSLMOhIuG7kiwk4bq14buSW1Phu5LhurUsVl3hu5LhurUs4buww6Lhu5Lhu7Ji4bqjWeG7kuG6s8SR4buSLMOq4buS4bqzLiIs4buSWeG6qVHhu5LhurHDouG7qiLhu5LhurlT4buSw53hu6oiTOG7kuG6tGThu5Lhu7Iw4buSWTDhu5JYJeG7ksOdU8OqS+G7klksLiXDouG7kuG6s+G7qsOiS+G7kuG6teG7rF3hu5JZUSDhu5LhurlT4buSWVIu4buSIiwoIuG7kn0sUi7hu5LhurHDolLhurXhu5Lhu7Im4buSIjsxLuG7kljhuqXhurXhu5JZ4bqpUeG7kl0oIizhu5Lhu7Iu4buS4buyYuG6oSI74buSw51TLuG7kuG6uVPhu5LhurPhu6gi4buS4bqzUyI74buSfSxSXeG7kuG6ryxS4buSWVIu4buSXcOgLuKAnUzhu5LDvSI74buSWSwg4buS4bq34bumIjvhu5LhurXhurcgIjvhu5IsUS7hu5JZw6I4WeG7kn0sUiI74buSWSwuJCJL4buS4buyxahZ4buSWC4q4bq14buSW1Phu5JZw6I4WeG7kn0sUiI74buSWSwuJCLhu5JZLDYiO+G7kuG7q+G7hUvhu5LhurXhu7DhurXhu5JZVeG7kiI7YuG6oS7hu5LDneG7qiLhu5Lhu7Lhu7DhurXhu5LhurguKuG6teG7kiJTw6rhu5J9LDUiO+G7klkw4buSUS7hu5LDo+G7kuG6rywhUeG7kuG6s1HDouG7kl1T4buS4buy4buqw6Lhu5JZ4bqrIjvhu5JbU+G7kuG6rywhUeG7kuG6teG6t2LDoFlL4buSfSw1Ijvhu5JZMOG7kizhu67DouG7kuG6ryxiw6EiO+G7kl1T4buS4buy4buqw6Lhu5JZ4bqrIjvhu5JbU+G7kuG6tS4lIuG7kuG6tcOiw6okIkvhu5JdYS7hu5IiO2LhuqEu4buSw53hu6oi4buSW1Phu5JdOOG6teG7klksLiQi4buS4bqzPkxMTOG7kuG7sTti4bqhLuG7kuG6scOiPeG7kl0oIixL4buSIjti4bqhLuG7ksOd4buqIuG7kl0oIizhu5JRLuG7klnhuqsiO+G7kuG6uS4k4bq14buS4buyYuG6o1nhu5Lhurkl4buSWSwuJCLhu5LhurXhurdRIixM4buS4buRMOG7klksISIs4buSW1Phu5Jb4bq/4buSw50g4buS4buyJCLhu5IiUcOq4buSNSI74buS4buyw5rhu5LhurNSIjvhu5LhurVSWeG7kuG7lMag4buc4buSWFMu4buS4bq1LMOh4buS4bq5U+G7kuG7muG7kuG6teG6t2LhuqEiO+G7kllR4buS4bq5LiThurXhu5Lhurkl4buS4buyJeG7kuG6tVMu4buSWSwuJCLhu5LhurXhurdRIizEqOG7kuG7j+G7rMOi4buS4bq14bq34bqhLuG7kl1Tw6Lhu5IsIFHhu5I7VCDhu5JO4buW4buY4buU4bucT0vhu5JzUuG6teG7kiLDoS7hu5JZZVHhu5LhurMwIjvhu5JO4buW4buY4buU4bugT0vhu5Lhu49R4buSXWLDoS7hu5LhurUsUiI74buS4bq0YuG7kk7hu5bhu5jhu5Thu55PS+G7kuG6tC4kIjvhu5LDnWLDoSI74buSWeG7rF3hu5JZ4bqpUeG7kuG7slQu4buS4bq1YsOgIjvhu5JO4buW4buY4buW4buYT0zDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G7jyDDncOq4buQw5LGsCw1Ijvhu5JZLDzhu5JZMOG7kuG6ucOZIuG7kiwyWUvhu5Lhu7Il4buS4bq1Uy7hu5JZLC4kIuG7kuG6teG6t1EiLOG7kltT4buSXVRZLOG7kiI7w6I3IuG7klksIOG7kiIsLiXDouG7klsgVC7hu5IsKCIs4buSIjssKuG7kuG6tSzDouG7ruG6tUzhu5LhurThurcgIjvhu5J9LFIiO+G7klksLiQi4buSWSw2Ijvhu5Lhu6vhu4VL4buSIiwuJcOi4buSLDJR4buS4bqzPuG7kuG6tT0i4buS4bq1w6I5LuG7kiIsYuG7kuG6tOG6tzIiO+G7ksO1UuG6tUvhu5Lhurjhuqvhu5JyLlIiO+G7knNiw6EiO0vhu5Lhu7E7w6LDqj8i4buS4bq4w5ki4buS4bq04buH4buS4buyw5rhu5Lhurkl4buS4bq1LMSRWeG7kuG7silR4buSWSwuJCLhu5Lhu7Lhu7DDouG7klhVIOG7kuG6uSrhu5JZUlnhu5J9LMOi4buS4bq5xJFZ4buS4bq9w6IiO+G7ksOqJMOi4buSIixixKjhu5JZ4busw6Lhu5JzU13hu5LhurY3IjtL4buSWeG7rMOi4buS4bupw6giTOG7ksO14bqrIjvhu5LhurVk4buS4buy4buqw6rhu5IsMuG7klkw4buSIizDqSI74buS4bq1Ulnhu5Lhuq8sVl3hu5I7LlLhu5LhurXhurcp4buS4bq5JeG7klnDojhZ4buSWSwuJCLhu5Lhu7Lhu7DDouG7klhVIOG7kuG6uSrhu5LhurHDoj3hu5IsYsOhIjvhu5JZ4bqpUeG7kuG6scOi4buqIuG7kuG6uVPhu5LDneG7qiLhu5LhurQsUSIs4buSczBRTOG7kuG7sTsgUy7hu5LhurdRS+G7klksISIs4buSIizDqSI74buSLDJR4buS4bqzPuG7kuG6sy4iLOG7kuG6t1Hhu5LhurlT4buSW8OgIuG7kls9IuG7kiLDoS7hu5JdVSIs4buS4buy4buw4bq14buS4bq9Y+G7kuG6tCxRIizhu5JZ4bqrIjvhu5Lhu7LDmuG7kuG6t+G7sOG6teG7kuG6tSxTIizhu5JZNSI74buS4bq5w6Au4buS4buyJeG7kuG6tVMu4buSWSwuJCLhu5LhurXhurdRIizhu5IiLGLEqOG7kuG6vMOi4buqIuG7kuG6sMOiVSI74buSTsO1w6I4WeG7kuG7sjLhu5LhurNjWeG7kuG6scOiw6ok4bq14buSWy4q4bq1S+G7ksO1LOG6pSI74buSIjDhu5JbVC7hu5Lhu7IkIk9L4buS4bq04bq3YsOhIjvhu5LhurQsJOG7kuG7qy4iLOG7kk7GsOG6v+G7kmNZ4buSc1Nd4buS4bq2NyI7T0vhu5Lhuq4sUSLhu5Lhu49VIOG7kk7DtSwuJFnhu5JZ4busw6Lhu5Lhu7IzT0vhu5Lhu6k94buS4buRKCIs4buS4bqww6Lhu4Hhu5JO4bq1YuG6oyI74buS4bq0LFEiLOG7kiIuPSLhu5Lhur3DoiI74buS4bqvLCAiO+G7ksOj4buSc1Nd4buS4bq2NyI7T0xMTMOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4buPIMOdw6rhu5DDkuG6siDhu5LhurnDoC7hu5JZUlnhu5IsMlHhu5LhurM+4buS4bqzLiIs4buS4bq3UUvhu5LhurXhurdVLuG7kuG6scOiUeG7klksLiQi4buS4bq14bq3USIsS+G7kllSWeG7kuG6tVJZ4buSOy5V4buS4bqzLiIs4buS4bq3UeG7kuG6s1HDouG7klksLiQi4buS4bq14bq3USIs4buS4bq1LGLhuqEiO+G7kjvFqOG6r+G7kn0sMOG7kn0sw5ki4buS4bq14bq3ICI74buS4bqzUiI74buS4bq1Ulnhu5Lhu7Il4buS4bq1Uy7hu5IiU8OqS+G7klvhur/hu5LDnSDhu5JZLCEiLOG7kltT4buSLDLhu5Lhuq8sVS7hu5JZLOG7pOG6teG7klksLsOi4buS4bq5U+G7kltiw6Lhu5I7LsOp4buSWVVd4buS4bq94bqlWUzhu5LhurTDosOq4buS4bq1LCRL4buS4bqzUiI74buS4bq1Ulnhu5JbVC7hu5JbU+G7kl044bq14buSWTUiO+G7kuG6uS4qWeG7kuG7ssWoWeG7kuG6tSzhuqfhu5LDqj3DouG7klnhu6zDouG7kuG6s8SR4buS4bq1YsOjIjvhu5LhurVi4bqjIjtM4buSw7Riw6Au4buSWSAi4buSXeG7pOG6teG7kllSWeG7kiwyUeG7kuG6sz7hu5LhurXhurdA4buS4bq5LipZ4buS4bq1VCDhu5IsKCIs4buS4bq5JeG7klksLiQi4buS4bq14bq3USIs4buSWTDhu5LhurUsJuG7klksPOG7kltT4buSWeG7qsOq4buS4bqz4bqlIjvhu5Iiw6Phu5IsIFFL4buS4bqxw6JV4buSWCBd4buS4buyYuG6o1nhu5LhurHDouG7qsOq4buSWOG7piI74buSIizDqSI74buS4bq5MSI74buSw53hu6rDquG7kuG6tSzhu7bhuq/hu5I7US7hu5IsUcOq4buSWSwuJFnhu5Jd4bqr4buS4bqz4buk4bq14buS4buyYuG6o1nhu5LhurXhurdRIjvhu5LhurXhurch4buSWOG7pOG6teG7kl3hu6ThurVMTEzhu5IiO+G6oy7hu5JZUeG7kiwxUeG7klgoIixL4buS4bqzxJHhu5IiLOG7qiLhu5JSLuG7kuG6uVPhu5JbMSI74buS4bq14bq34bukWeG7klYiTMOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4buPIMOdw6rhu5DDkuG6tGThu5LhurPEkeG7kuG6teG6ty7hu5Lhu6oi4buS4bq5U+G7kiI7YsSDIjvhu5LhurkyIjvhu5Lhurkl4buSIizDqSI74buSIsOZXeG7kn0sUiI74buSWSwuJCLhu5JZLDYiO+G7kuG7q+G7hUvhu5LhurnDoC7hu5IiLMOpIjvhu5JZICLhu5IiO2LhuqEu4buSc1Nd4buS4bq2NyI74buSIizhu7Ai4buSWSwoXeG7kuG6uVMu4buS4bq14bq3w5ld4buSXVLDquG7klhRw6rhu5Lhu7IpWSzhu5Lhur3DojYiO+G7ksOdMSI74buS4bqzNSI74buS4burw5rhu5JdU+G7kiwyUeG7kuG6sz7hu5LhurThurdiw6EiO+G7kuG6tCwk4buS4burLiIs4buSWTDhu5IsUyI74buSWSzhuq1Z4buS4bq1Ulnhu5Lhuq8sVl3hu5Lhurkl4buSc1Nd4buS4bq2NyI7TOG7knNTXeG7kuG6tjciO+G7klvhuqVZ4buS4bq3VCI74buS4buyNSI74buS4buyw5rhu5Lhu7Ji4bqjWeG7kl0uPcOi4buS4bq1VeG7kuG6scOiUeG7kiwoIizhu5JVIizhu5JZ4buqw6rhu5Lhur1iw6EiO+G7kuG6tzciO0zhu5Lhu6syWeG7kls9IuG7kuG6tWThu5LhurnhuqciO+G7kuG7suG7sOG6teG7klgp4buSWVPDquG7kuG6vcOgLuG7klnhuqlR4buSWCBd4buS4buyVCLhu5LhurHDouG7qiLhu5LhurUs4bqnS+G7kjsuw6lR4buSIizDqSI74buSXVUiO+G7kl1Tw6Lhu5Lhur1RIizhu5LhurUsxq9dS+G7klhRIOG7kuG6scOiUSIs4buS4buyLiZd4buS4bqzUiI74buSW+G6pVnhu5LhurdUIjvhu5Lhu7I1IjtL4buSLC4qIuG7kls9IuG7kl044bq14buSWSwuJFnhu5JZ4busw6Lhu5LhurPhu6ThurXhu5IsLj0i4buSIjtRIjvhu5JYJeG7kuG6tSwk4buSfSw1Ijvhu5JZLCnDouG7kn0sw6Lhu7DhurXhu5Lhuq8s4bqtWeG7kuG6teG6t2LDoFnhu5LhurNjWeG7kl1UIizhu5JYIF3hu5Lhu7JUIuG7kuG7q+G7hUvhu5JZ4buqw6rhu5Lhur1iw6EiO+G7kuG6tzciO+G7kuG6uVci4buS4buy4buqXeG7klksNy7hu5Iiw6Phu5IsIFFM4buS4buRMOG7kltT4buSLCBR4buSWeG6qVHhu5JZLC4kIuG7kuG6tSzhu6QiO0zDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G7jyDDncOq4buQw5JzUcOq4buSIixi4buSLDJR4buS4bqzPuG7kuG7qT3hu5JzVS7hu5JmIizhu5JO4bqzLiIs4buSIsOZXeG7kuG7lFDhu57hu55PS+G7klEiLOG7klksPOG7klguJOG6teG7kuG6uSXhu5JZw6I4WeG7klksLiQi4buS4bq14bq3USIs4buSWSw2Ijvhu5Lhu6vhu4Xhu5LhurHDolHhu5IiLMOpIjvhu5JZ4buqw6Lhu5JZLMOiw6oqIuG7kn0mS+G7kiIsw6kiO+G7kuG6tVJZ4buS4bqvLFZd4buS4bq5w5ki4buSLDJZ4buSIjssKuG7kuG6tSzDouG7ruG6teG7kuG6uVPhu5IiLMOpIjvhu5JYUy7hu5IsMlnhu5JbKVks4buS4bqzZUzhu5LhurTDosOq4buS4bq54buuw6pL4buSUSIs4buSW1Qu4buSfSxS4buSWTDhu5LDncOiw6o9IuG7kuG6ucOgLuG7kuG7siXhu5LhurVTLuG7kiJTw6pM4buS4bq0Ulnhu5Lhuq8sVl3hu5LGsCwu4buSIjti4bqhLuG7klshIizhu5LhurXhurfDo+G7kuG6uSXhu5JOfSzhu6RZ4buSO2FP4buS4bq5I+G7kuG6uSXhu5JdOOG6teG7kiI7YuG6oS7hu5JbISIs4buSOy5T4buS4bq14bq3ICI74buSWVUiLOG7kuG6sy4iLOG7kiwgVOG6teG7kuG7suG6oS7hu5LhurUsYuG6oSI7S+G7kuG6vcOiIjvhu5LhurHDolEiLOG7kltT4buSIizDqSI74buSWSAi4buS4bq54buu4bq14buSIsOiNS7hu5LhurHDouG7tCLhu5LhurUsw6I4WUzhu5Lhu7E7YuG6oS7hu5JbISIs4buSOy5S4bqv4buSXcWo4bq14buS4bq5w6Au4buSWVIu4buSWSwk4bq1S+G7kuG6teG6t2LDoFnhu5JYIF3hu5Lhu7JUIuG7kltT4buS4bq1LCRL4buS4bq3Ny7hu5J9LC7hu5JYKCIs4buSw6o9IuG7kuG6teG6t8Oj4buS4bq5JeG7kltT4buSXTjhurXhu5IiO2LhuqEu4buSIjUiO+G7ksOd4buqIuG7kuG6ucOgLuG7kiIsw6kiO+G7klnhu6rDouG7klksw6LDqioi4buSWCgiLOG7ksOdKUvhu5I7LlUi4buS4buyw6EiTOG7knNRw6rhu5Lhu5EgUyLhu5J9JOG6teG7kk5dOFnhu5JYVSJP4buS4bq1ZOG7kuG6uS4qWeG7kuG6tOG6t8OiIjvhu5LhurDDojZZ4buS4buyxajhurXhu5I7LlMi4buSfSwgUSLhu5Jzw7RQ4bug4buU4buSw6Phu5IsVS7hu5Lhuq8s4buuIuG7kuG6uC4q4bq14buS4buxUV1L4buSUSIs4buS4buyw5rhu5JZMOG7kllSWSzhu5Lhu7LFqOG6teG7kuG6ueG7sCLhu5Lhu7Il4buSfSxS4buS4buwIuG7kuG6tWLhuqMiO+G7kuG6uVPhu5LDnT/hu5JZLCnDokzhu5JzKCIs4buSVSIs4buSIizDqSI74buSWSAi4buS4bq1U8Oi4buS4buyYyI74buS4bqzUSLhu5LhurNS4bq14buS4buyYuG6o1nhu5I7LuG7piI74buSWMOiOFlL4buSfSThurXhu5IiNi5L4buS4bq54buk4bq14buS4bq5UyDhu5IiLFHDouG7kuG6scOiUeG7kiIsw6kiO+G7ksOdVS7hu5JbYsOgLuG7kuG7suG6qeG7kuG6teG6t8Oiw6olIuG7kuG7si7hu5LhurUsNSI74buS4buyLirhuq/hu5JdVCIs4buSXSPhu5Lhurkl4buS4bqzxJHhu5Lhu7IgUyLhu5J9JOG6teG7klnhuqlR4buSIjti4bqhLuG7ksOd4buqIuG7kuG6uC4q4bq14buS4bq14bq3YsOgWeG7kn1A4buS4bq1LOG6p0zDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G7jyDDncOq4buQw5LDtSwuJCLhu5LhurXhurdRIizhu5JbU+G7kuG7siXhu5LhurVTLuG7klvDoCLhu5JZMOG7kuG6s2NZ4buSLOG7sOG6r+G7ksOdVyLhu5LhurnDoC7hu5Is4busw6Lhu5IsJOG6teG7kllSWeG7kuG6ucOZIuG7kiI7LCrhu5LhurM+4buSIjAu4buSWSzDoiI74buS4bq5U+G7kuG6ucOZIuG7kiI7LCrhu5LhurM+4buS4bq9Y+G7kuG6tCxRIizhu5IiMC7hu5LhurcuPSI7TOG7kuG7sSxT4buS4bq5w5ki4buS4buxO8Oiw6o/IuG7kuG6uMOZIuG7kuG7kSrhu5JZLCDhu5Lhurfhu6YiO8So4buS4oCc4bqyI+G7klksxq8iO+G7klhRIOG7kjsu4bqh4buSWSzhuqUiO+G7kuG6tVHhu5JZMOG7kuG6tSwm4buSfSxRLuG7kuG6tSxSWeG7kiwk4bq14buS4buyJeG7kuG6tVMu4buSIlPDqkvhu5JYw6Mu4buS4bq5w6Au4buSXWEu4buS4bq1LCThu5IsKkvhu5Lhu7Il4buS4bq1Uy7hu5JZLC4kIuG7kuG6teG6t1EiLOG7kuG7smLhuqNZ4buS4bq1Ui7hu5IsLioi4buSw6Phu5JdOOG6teG7kjswWeG7kiIsKCLhu5LhurcuPSI74buSXSAiO+G7kl3DojYi4buSOy5VLuG7kuG7slLhuq/hu5IiLMOpIjvhu5LhurUs4bukWeG7kl3hu6RZ4buS4bq3Lj0iO+G7klnhuqlR4buSIjti4bqhLuG7kuG7smLDoSI74buS4buyVC5M4buS4bq0NS7hu5LhurUsxJFZ4buS4bqzxJHhu5LhurnDoi7hu5Lhurko4buSWVJZ4buS4bq5w5ki4buSIjssKuG7kuG6sz7hu5LhurXhurdA4buSLC4qIuG7kiJRw6rhu5Lhu7LDmuG7kuG7smJR4buSIizDqSI74buSWeG7qsOi4buSWSzDosOqKiLhu5Lhurkl4buS4buyJeG7kuG6tVMu4buSWSwuJCLhu5LhurXhurdRIizhu5Lhu7IkIuG7kjvhu6wi4buSLMOhIuG7kuG6ucOgLuG7kiI7YuG6oS7hu5Lhu7IyWUvhu5IiO2LhuqEu4buS4bq94bu0XeG7kljhu6YiO+G7kllVXeG7kuG6scOiUSLhu5LhurcuPSI74buS4buyJuG7kl1hLuG7kl044bq14buSIjti4bqhLuG7kuG6szYiO+G7kuG6teG6tyAiO+G7kuG6tSzhuqEu4buSWCgiLOG7klvDojUi4buS4bq/4buS4bq1LGNZ4buS4buyYuG6o1nhu5Lhurfhu6YiO0vhu5IiJMOi4buSfSw1Ijvhu5JZMOG7kuG6s8SR4buSLMOq4buS4bqzLiIs4buS4bq9YsOhIjvhu5JdUsOi4buSWeG6qVHhu5JZLFHhu5I1IjtL4buSfSw1Ijvhu5JZMOG7kiIsw6kiO+G7kuG6tSwk4buSLCrhu5LhurdR4buS4buyLuG7kuG7sibhu5JYVSDhu5Lhurkq4buS4bqzxJHhu5JYKCIs4buSw6o9IuG7klksIOG7kuG6tDnhu5LhurHDojZZS+G7kuG6tSwo4buS4bqzI+G7kn0sNSI74buSWTDhu5JZLOG7qiLhu5LhurXhurfhuqEu4buS4buy4bu44bqv4buSWeG6qVHhu5IiO1PDquG7kiw1XeG7kiJRw6pM4buS4bq0LOG6oS7hu5IsMVHhu5JYKCIs4oCdTMOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqvZsOi4bq1LCDhurfhu5DDksawLiXDouG7knPDosOqJSLDky/huq/Dkg==

Kiều Huyền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]