(Baothanhhoa.vn) - Nhiệm kỳ 2016-2021 đánh dấu nhiều đổi mới quan trọng trong hoạt động giám sát chuyên đề của Thường trực và các ban của HĐND tỉnh. Qua đó tiếp tục khẳng định trách nhiệm của đại biểu dân cử với cử tri, khẳng định hiệu quả, hiệu lực, vị thế của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.
4bu14buMxILhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4bus4buP4buOWMagw43huqDhu7fhuqHDmeG7juG6ouG7msWo4buO4bqiWD3huqLhu4zhu6JCWOG6oknDmuG7nMOS4bqiw5Lhu47huqjhu5rhuqJX4bqoWOG6okfhu4xZO0rhu5zhuqJJTOG7tS/hu4zEguG7t+G7teG7rOG6okfGoOG6rFdXxanhuqDhu6zhuqvDjeG6rEjhuqDhu7fhur/hu4zhu45N4bua4bqi4buWLuG6ouG6rsODxILhurQt4bquw4Phuq7EguG6oknhuqjhu5zhu4zhuqJI4bq+WeG6ouG7nOG7jOG7jkxZ4bqiScOZ4buO4bqi4buaxajhu47huqLhu65Z4bqs4buc4bqiWFZQ4bucw5LhuqJYVuG7ouG7nMOS4bqi4buM4buiQljhuqJJw5rhu5zDkuG6osOS4buO4bqo4bua4bqiV+G6qFjhuqJH4buMWTtK4buc4bqiSUzhuqJH4bu24bqs4bqi4buP4buMQMav4bucw5LhuqJYViRH4bqiJuG6quG6okfhuqhH4bqiRuG6rOG7nOG6okfhu7bhuqzhuqLhuqvhuqHhur/DoOG6oljhu5Lhu5zhu4x44bqiw7NZ4bqs4bqiSeG7nuG6oljhu45L4bus4bqiWOG7tEfhuqLhu5bhu4zhurrhu5zDkuG6oknhu5Dhu5zhu4zhuqJYVuG6qEfhu4zhuqLhu5zhu4zhu45N4bua4bqiR+G7tuG6rOG6oklC4buO4bqiRuG7jk5Z4bqiSMOK4buc4bqiRyXhuqImxajhu47huqJHJeG6olhW4buOd+G6ouG7luG7jOG6uuG7nMOS4bqiSeG7kOG7nOG7jOG6ouG7jOG7jk1Z4bqi4buuWUN34bqi4buM4buOTVnhuqLGoCRHd+G6oibhu5DhuqJY4buMS+G6okfhu7bhuqzhuqJH4bum4bqi4buuWeG6rOG7nOG6ouG7rlk7TOG7nOG6osagJEfhuqLhur/hu4zhuqrhuqLhu5xAxahH4bqi4buq4bqiSeG7kOG6rOG6ouG7rOG7jEDhu6bhu5zDknjhu7Uv4bus4bu34bu14bus4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7rMOh4bqs4busWOG7juG7ouG7nOG6oOG7t+G7teG7juG7msOS4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oEhY4buMWeG7mkbhuqLhu47DocON4bucWMONVuG6oOG6oldYO8agw43FqeG6oD/hu45IWOG7jOG7r+G6ouG6pMODw4Phu6w6duG6ouG7jMON4buOw5Lhu4xY4buv4bqi4bqy4bq24bqw4busOnbhuqDhuqJXVkfFqeG6oC8vR0jhu5x4RuG6rOG7oljhu4zhuqzhu5zhu4zhu4zhu6Lhuqx4JuG7nC9Iw41X4buWWOG7ouG7rC/hu5zDjT9XL+G6rsSC4bquw4MvxILDgsOCSOG6rsSCw4PEguG6suG6ssODWOG6pMOD4bqu4bqyw4PGoMODeOG7lOG7rMOS4butVsWpxILhuqThuqThuqDhuqLhuqzGoFjFqeG6oOG6ocOZ4buO4bqi4buaxajhu47huqJYPeG6ouG7jOG7okJY4bqiScOa4bucw5LhuqLDkuG7juG6qOG7muG6olfhuqhY4bqiR+G7jFk7SuG7nOG6oklM4bqg4bqiP+G7jkhY4buMxanhuqDhuqTDg8OD4bqg4bqi4buMw43hu47DkuG7jFjFqeG6oOG6suG6tuG6sOG6oOG6oi/hu7dh4bqs4buc4bqi4buhxJDhu5zhuqLhu4zhu57huqzhuqIt4bqicUThuqLhu4zDmuG7juG6ouG6q+G6oeG6v8Og4bqiWOG7kuG7nOG7jOG6osOS4buO4bqo4bua4bqiV+G6qFjhuqIm4buOTUfhuqJY4buMJEfhuqLhu4zhu45N4buc4bqiw6Ak4bqi4bqo4buc4bqiWFbhu7Lhu5zDkuG6olhZd+G6olhT4buc4bqiWELhu6LhuqLhurvhu4xZ4bqiw6Dhu47huqJYw5VH4buM4bqixqDhu5BH4buM4bqiVyXhuqJH4bqoR+G7jOG6ouG7mkLhu5zDkuG6onJK4buc4bqi4buPVkDGr+G7nMOS4bqiw71ySuG7nOG6ouG6oeG7kOG7nOG7jOG7s3jhu7Uv4bus4bu34bu14bus4bqiR8ag4bqsV1fFqeG6oOG7rGHhu6JIO+G6oOG7t+G6oU7huqJYQuG7ouG6oknhu45MWeG6ouG7luG7jk3hu5zhuqJY4buMWeG7huG7nOG6osag4buo4buO4bqiR+G7jOG7ouG6okjhu6Lhuqzhu5zhu4zhuqLhu5zDkuG7jOG7jk3hu6zhuqLhu6zhu4zhuqhY4bqiWFbhu45O4buc4bqiV0Phu5zhuqI6WeG6vlh34bqi4buW4buO4buc4buM4bqiSOG7ouG6rOG7nOG7jHfhuqJh4bqs4buc4bqi4bq74buO4buc4buM4bqiWEvhuqIt4bqi4bq/w5LDiuG7nOG6olfhuqhH4buM4bqi4bqr4bqh4bq/w6DhuqJY4buS4buc4buM4bqiSUThuqJY4buOS+G7nOG6ouG7jOG6quG7nOG7jOG6ouG7nOG7jOG7jkxZ4bqiR1nDmkfhuqLDkuG7juG6qOG7muG6olfhuqhY4bqiR+G7jFk7SuG7nOG6oklM4bqiJkzhuqIm4buOTUfhuqLDkuG7jkPhu47huqLhu65ZO0tY4bqiWOG7jOG7tuG6oljhu7RH4bqi4buM4bqq4buc4buM4bqiR+G7jMOV4buc4buM4bqiw73hu4/hu4/huqvDoeG7s3fhuqJYVlDhu5zDkuG6oljDiuG7muG6osag4bqq4bqiw5Lhu45D4buO4bqi4buuWTtLWOG6ouG7j+G7j+G6q8Oh4bqixqDhu45K4buc4bqi4buuWeG6rOG7nOG6oklL4buc4bqiSOG7ouG6rOG7nOG7jOG6ouG7nMOS4buM4buOTeG7rOG6ouG7quG6ouG7nOG7jOG7jkxZ4bqiV+G7qnfhuqLhu5zDkuG6quG7nOG7jHfhuqLhu4xZO03hu5x34bqiWOG7jOG7kOG6ojpEd+G6oljhu4zhuqrhu5zhu4zhuqLhu6zhu4xUeOG6ouG7j0Lhu47huqJGWcOZ4buO4bqiw5Lhu47huqjhu5rhuqJX4bqoWOG6oiZM4bqiw5Lhu45D4buO4bqi4buuWTtLWOG6ouG7j+G7j+G6q8Oh4bqi4buq4bqi4buN4buq4bqi4bq7S+G6ouG7jOG7okJH4buM4bqiJuG6quG6ouG6oeG7gFnhuqJYQOG6osO94bq74bqr4bux4bqh4buP4buzd+G6okfhuqhH4bqiWOG7jOG6quG7nOG7jOG6oibhu45K4buc4bqiYeG6rOG7nOG6ouG6u+G7juG7nOG7jOG6olhL4bqiLeG6ouG6v8OSw4rhu5zhuqJX4bqoR+G7jOG6oknhuqjhu5zhu4zhuqLDkuG7juG6qOG6okfhuqzhu6LhuqJHU+G7nMOS4bqiWOG6qEfhuqJY4buM4bqs4bua4bqi4buaQFnhuqJH4bu44bucw5LhuqLhu5zhu4xA4bqiw5Lhu45D4buO4bqi4buuWTtLWOG6ouG7j+G7j+G6q8Oh4bqiR+G7jOG7ouG6ouG7nMOSQMav4buO4bqiSMOK4bucd+G6oknhurhH4bqiRuG7jk1Y4bqixqDhuqrhuqJI4bui4bqs4buc4buM4bqi4bucw5Lhu4zhu45N4busd+G6osOS4bue4bus4bqi4bus4buM4buA4buc4bqiR0Phu47huqJY4buM4buOTeG7nOG6ouG7mkLhu5zhu4zhuqLhu5rEqOG6ouG7mlPhu47huqJYVkDGr+G7nMOS4bqiSeG7gFnhuqJYQOG6ouG7luG7juG7nOG7jOG6okjhu6Lhuqzhu5zhu4zhuqJH4bu24bqs4bqiWOG7kuG7nOG7jOG6ouG7nOG7jCrhu5zDkuG6ouG7nMSQ4bua4bqiw5Lhu4Dhu5zhuqJJw4o7eOG6osOzWeG6rOG6osOS4buO4bqo4bua4bqiV+G6qFh34bqiR+G6qEfhuqJY4buM4bqq4buc4buM4bqiJuG7jkrhu5zhuqJYVuG7ouG7nMOS4bqiSeG7ouG6quG7nOG6okfhu7jhu5zDkuG6okfhu4zhu5LhuqJW4bqs4bqi4buc4buMKuG7nMOS4bqi4buMQuG7nOG6okfhu4xL4bqi4bua4bqq4bqi4buN4buq4bqi4bq74bqr4bux4bqh4buP4bqiR+G7gOG7nOG6ouG7rOG7jEPhu47huqJH4buM4bq+4buc4bqiR+G7jOG7kuG7nOG7jOG6oknhu57huqLGoOG6quG7r+G6ouG7oeG7hOG7nOG6okfhu6Dhu5zhuqJYw5Thu5zhu4zhuqJYVkLhu5zDkuG6okfhu4zhu4bhu5rhuqLDkuG7jkPhu47huqLhu65ZO0tY4bqi4buP4buP4bqrw6HhuqJH4buM4bui4bqiSOG7ouG6rOG7nOG7jOG6ouG7nMOS4buM4buOTeG7rHbhuqJYw5Thu5zhu4zhuqJYVkLhu5zDkuG6ouG7jFXhuqJX4bum4bqiWFZD4bqixqBC4buO4bqiJuG7hOG7nOG6ojpDO+G6olbhuqx24bqiVyThuqLhu6zhu4xU4buO4bqi4buM4buo4bus4bqiw5Lhu44q4bqs4bqi4buN4buq4bqi4bq74bqr4bux4bqh4buP4bqiJsWo4buO4bqi4buaw5pY4bqiV1ThuqJX4buqd+G6ouG7nMOS4bqq4buc4buM4bqiR+G7jEDhuqzhuqJY4buM4buGWOG6olck4bqi4buM4buOTVnhuqLhu65ZQ3bhuqLhu5rDmljhuqJXVOG6ouG7jFXhuqJX4bum4bqiV+G7quG6oljhu4zhuqzhu5rhuqLhu5pAWeG6okfhu4zhu6LhuqLDtWHhur/DoOG6oljhu5Lhu5zhu4zhuqJH4buMQOG6rOG6olZS4bqiVuG6quG7nMOSeHh44bqi4bqhTuG6ouG7luG7jEVH4bqi4bus4buM4bu0R+G6ouG7nOG7jCrhu5zDkuG6ouG7jELhu5zhuqJH4buMS+G6ouG7nOG6qjt34bqixqBE4buc4buM4bqiSULhu6LhuqJh4bqs4buc4bqi4bq74buO4buc4buM4bqiWEvhuqIt4bqi4bq/w5LDiuG7nOG6olfhuqhH4buM4bqiO0pZ4bqiR+G7gFnhuqLhu43hu6rhuqLhurvhuqvhu7HhuqHhu4/huqLhu5zDkuG7jOG7jkrhu5zhuqJHI1l34bqiSUzhuqI6WeG6vljhuqLDtWHhur/DoOG6oljhu5Lhu5zhu4zhuqJXJeG6rOG6oknDmeG7juG6ouG7nOG7jCrhu5zDkuG6ouG7rlk74bqiSeG7kOG7nOG7jOG6olhW4bui4bucw5LhuqLDkuG7jkPhu47huqLhu65ZO0tY4bqi4buP4buP4bqrw6HhuqJH4buM4bui4bqi4bucw5JAxq/hu47huqJIw4rhu5x34bqiSOG7ouG6rOG7nOG7jOG6ouG7nMOS4buM4buOTeG7rOG6oljhu4zDjeG7ouG6ouG7jEDFqOG7nMOS4bqiVlLhuqJYVuG6qEfhu4zhuqLhu5zhu4zhu45N4bua4bqiR+G7tuG6rOG6olfhu6p34bqiR+G7tuG6rOG6okfhuqhH4bqiV+G7qnfhuqLhu5zDkuG6quG7nOG7jOG6osag4buOSuG7nOG6ouG7rlnhuqzhu5x24bqi4buN4buq4bqi4bq74bqr4bux4bqh4buP4bqi4bus4buMQ+G7juG6osag4bqq4bqiSeG7puG7nOG6oibhu5DhuqJJ4buO4bqiSeG7gFnhuqJYVuG7ouG7nMOS4bqiJuG7jk1H4bqiSUzhuqI6WeG6vljhuqJHRVjhuqLDkuG7jkPhu5rhuqJY4buMxq/hu47huqLDkuG7juG6rOG7nOG6osOS4buOQ+G7juG6ouG7rlk7S1jhuqLhu4/hu4/huqvDoXfhuqJJ4bum4buc4bqiw5Lhu45D4buc4bqi4buM4bue4bqs4bqiWFThu47huqJJ4bqs4bqiR+G6qEfhuqJY4buM4bu24bqiWOG7tEd34bqiWELhu6LhuqJY4buMWeG7huG7nOG6osag4buo4buO4bqi4buc4buM4bq+WOG6okfhu4zhu6LhuqJI4bui4bqs4buc4buM4bqi4bucw5Lhu4zhu45N4bus4bqi4bus4buM4bqoWOG6olhW4buOTuG7nHjhuqLhuqFC4buO4bqiSOG7jk3hu5zhuqJH4buM4bui4bqiSeG7puG7nOG6oibhu5DhuqJJQOG7qEfhuqLDkuG7juG6qOG7muG6olfhuqhYd+G6osagROG7nOG7jOG6oklC4bui4bqi4buN4buq4bqi4bq74bqr4bux4bqh4buP4bqi4buW4buM4bq64bucw5LhuqJJ4buQ4buc4buM4buv4bqi4oCc4buhxajhu47huqJY4buO4buc4buM4bqiWOG7jOG7gOG7nOG6okfhu4BZ4bqiWOG7jOG7kHfhuqLhu43hu6rhuqLhurvhuqvhu7HhuqHhu4/huqLhu5zDkuG7jOG7jkrhu5rhuqJYw51H4bqiWOG7jkvhu6zhuqJY4buMWeG6ouG7nOG7jCrhu5zDkuG6oizhuqLhu5bhu45L4buc4bqiSeG7nuG7nMOS4bqiw5Lhu57hu6zhuqJH4bu24bqs4bqiR+G6qEfhuqJY4buM4bqq4buc4buM4bqiJuG7jkrhu5zhuqJh4bqs4buc4bqi4bq74buO4buc4buM4bqiWEvhuqIt4bqi4bq/w5LDiuG7nOG6olfhuqhH4buM4bqiJuG6quG6olfEqOG6olfFqOG7muG6oljDlOG7muG6olbhuqzhuqLDkuG7jkPhu47huqLhu6zhu4zhuqjhu6zhuqJH4bu04bqiWOG7jE7huqJJTuG6ouG7luG7jEVH4bqi4bus4buM4bu0R+G6ouG7nOG7jCrhu5zDkuG6ouG7jELhu5zhuqJH4buMS+KAnXjhuqLhu6HFqOG7juG6ouG7rlk7S1jhuqJYw4rhu5rhuqJH4bqs4buid+G6olfhuqxZ4bqi4buM4bum4buc4bqixILhuqLhu5zEkOG7muG6ouG7nOG7pOG6osagJEfhuqJHQ+G7juG6oljhu4zhu45N4buc4bqi4buc4buMKuG7nMOS4bqiWFXhu5zhuqJYQuG7jnfhuqLhu43hu6rhuqLhurvhuqvhu7HhuqHhu4/huqJYVuG7quG6oljhu4zhuqrhu5zhu4zhuqJJ4buOTuG7muG6olfhuqjhu5zDkuG6okfhu7bhuqzhuqJY4buS4buc4buM4bqiWFbhu6Lhu5zDkuG6okdD4buO4bqiR+G6qEfhu4zhuqLhu4zhuqrhu5zhu4zhuqJH4buMw5Xhu5zhu4x44bu1L+G7rOG7t+G7teG7rOG6okfGoOG6rFdXxanhuqDhu6xh4buiSDvhuqDhu7fhuqnhu47huqjhu5rhuqJX4bqoWOG6oibhu45NR+G6osOS4buOQ+G7juG6ouG7rlk7S1jhuqLhu4/hu4/huqvDoeG6osag4bqq4bqixILhuqJYVuG7ouG7nMOS4bqiw4LhuqJH4buMWTtK4buc4bqiSUzhuqJJQOG7qEfhuqJh4bqs4buc4bqi4bq74buO4buc4buM4bqiWEvhuqIt4bqi4bq/w5LDiuG7nOG6olfhuqhH4buM4bqi4bqr4bqh4bq/w6DhuqJY4buS4buc4buM4bqiWOG7jCRH4bqi4buM4buOTeG7nOG6olhW4bui4bucw5LhuqLhu5zhu4zhu45N4bua4bqi4buWLuG6ouG7rlnhuqzhuqImxajhu47huqLhuqThurLhuqJHWcOaR+G6osOS4buO4bqo4bua4bqiV+G6qFjhuqJYQuG7juG6okfhuqhH4bqiSeG7kOG6rOG6ouG7rOG7jEDhu6bhu5zDknfhuqJJ4bum4buc4bqiJuG7kHjhuqLhur/DmuG7juG6okhZ4bucw5LhuqLDkuG7juG6qOG7muG6olfhuqhY4bqiSUDhu6hH4bqiRuG6rOG7nOG6osagJOG6rOG6okfhu4xQ4buc4bqixqDhuqrhuqLhu5zhu4wq4bucw5LhuqIm4bq+4buc4bqiSUzhuqJH4bue4bqiWMOV4buc4buM4bqiWOG7jMav4buO4bqiVyR34bqi4buc4buMKuG7nMOS4bqiJuG6vuG7nOG6oklM4bqi4bucw5nhu47huqJHw5rhu5p34bqiRiNH4bqiOsOdR+G6ouG7muG6quG6okcl4bqiWFbhu4534bqiSEDhuqLGoFnhu4bhu5zhuqLhu65Z4bqs4buc4bqiWMOK4bua4bqi4buc4buMQOG7r+G6ouG7j8OU4buc4buM4bqi4buMw5Thu5zhu4zhuqLDkuG7juG6rOG7ouG6oiZU4buc4bqiJuG6quG6oljhu45L4buc4bqiScOa4bqiWOG7jCRH4bqi4buM4buOTeG7nOG6okfhuqhH4bqiR+G7jEDhu6bhu5zDkuG6olhWw5Thu5zhu4x34bqiSCThuqLhuqjhu5zhuqJYVuG7ouG7nMOS4bqi4buWS+G6ouG7jOG7okJH4buM4bqi4bus4buM4bqoWOG6olhW4buOTuG7nHbhuqLhu5zhu6jhuqJY4buMWUvhuqIm4bqq4bqi4buc4buo4bqiWOG7jkzhu5zhuqJXJeG6okjhu7Thu5zDkuG6oknhur5YduG6oljDlOG7nOG7jOG6ouG7jMOU4buc4buM4bqiVyXhuqJI4bu04bucw5LhuqJJ4bq+WOG6oljhu4wkR+G6ouG7jOG7jk3hu5zhuqJH4bqoR+G6okgk4bqi4bqo4bucduG6okdT4bucw5LhuqJY4bqoR+G6osOS4buOQ+G7juG6ouG7rOG7jOG7nuG7nMOS4bqi4bua4bq4WOG6okbDieG7nMOS4bqiWOG7jCRH4bqi4buM4buOTeG7nOG6okfhuqhH4bqiSCThuqLhuqjhu5zhuqJYVlDhu5zDkuG6oknhu45O4buaduG6okdT4bucw5LhuqJY4bqoR+G6ouG7luG7jOG6rOG7juG6oljhu4zhuqhH4bqiJuG6quG6olcl4bqiSOG7tOG7nMOS4bqi4buW4buM4bui4bqo4bucw5LhuqJXQ+G7nHh4eOG6osOzWeG6rOG6osOS4buO4bqo4bua4bqiV+G6qFh34bqiRuG6rOG7nOG6oklE4bqi4buW4buOS+G7nOG6ouG7nMOS4buM4buQ4bqi4bq24bqy4bqi4bucw5rhu47huqJIWeG7nMOSd+G6oljhur5Y4bqiR0PhuqJH4bqoR+G6ouG7luG7jkvhu5zhuqLhu5zDkuG7jOG7kOG6okfhu7bhuqzhuqJG4bqs4buc4bqiSUxZ4bqiSUDhu6hH4bqiw7Vh4bq/w6DhuqJY4buS4buc4buM4bqiJuG6quG6okfhuqhH4bqi4bucw5Lhuqrhu5zhu4x34bqi4buMWTtN4bucd+G6oljhu4zhu5B34bqiWOG7jOG6quG7nOG7jOG6ouG7rOG7jFThuqJY4buOS+G7rOG6oljhu4xZd+G6oklE4bqiJuG6quG6oknhuqzhu5zDkuG6osOS4buOQ+G7juG6ouG7rlk7S1h34bqiSeG7nuG7nMOS4bqiw5Lhu57hu6zhuqJYw5VH4buM4bqiRyRH4bqiJuG6quG7ouG6oibhu45NR+G6oljhu4wkR+G6ouG7jOG7jk3hu5zhuqJY4buMReG7nMOS4bqixqDhu6jhu47huqLhu5zhu4zhu45N4bua4bqiJuG7tOG6ouG7rOG7jOG6qFjhuqJYVuG7jk7hu5zhuqLhu5bhu47hu5zhu4zhuqJYS+G6oi3huqI6ROG6ouG7jMOa4buO4bqiR+G7tuG6rOG6oljhu5Lhu5zhu4x44bu1L+G7rOG7t+G7teG7rOG6okfGoOG6rFdXxanhuqDhu6xh4buiSDvhuqDhu7fhu6HFqOG7juG6olck4bqi4bucxJDhu5zDkuG6oknDmuG7nMOSd+G6olfhuqjhu5zDkuG6olhC4bui4bqiWFbhu6Lhu5zDkuG6okfhuqhH4buM4bqixqDhuqrhu5p34bqi4buM4buiQljhuqJJw5rhu5zDkuG6osOS4buO4bqo4bua4bqiV+G6qFjhuqJH4buMWTtK4buc4bqiSUzhuqJH4bu24bqs4bqiYeG6rOG7nOG6ouG7ocSQ4buc4bqi4buM4bue4bqs4bqiLeG6onFE4bqi4buMw5rhu47huqJJROG6ouG7nMOS4bqqO+G6okfhuqrhu5zDkuG6oknhu47huqIm4bqq4bui4bqiR+G7jOG7jkxZ4bqiV8OKWXjhuqJh4bqq4bqi4bq9SuG6ouG7j+G7jOG7kOG6ouG6v+G7jEDhuqLhuqvhu6Lhuqx34bqib+G7jOG7nuG6olhWQOG7quG7nMOS4bqiYeG6rOG7nOG6ouG7ocSQ4buc4bqi4buM4bue4bqs4bqiLeG6onFE4bqi4buMw5rhu47huqLhuqvhuqHhur/DoOG6oljhu5Lhu5zhu4zhuqJH4buM4bui4bqiRuG7jktY4buv4bqi4oCc4buPVuG7ouG7nMOS4bqi4buM4buiQljhuqJJw5rhu5zDkuG6osOS4buO4bqo4bua4bqiV+G6qFjhuqJH4buMWTtK4buc4bqiSUx34bqixqBE4buc4buM4bqiSULhu6LhuqIm4bqq4bqiR+G6qEfhuqJY4buM4bqq4buc4buM4bqiJuG7jkrhu5zhuqJH4bu24bqs4bqiRuG6rOG7nOG6oklE4bqiV0Xhu6zhuqI6S+G7rOG6oljhu4zGr+G7juG6osOS4buO4bqs4buc4bqi4bucw5Lhu4zhu45K4buc4bqiRyNZ4bqi4buWKeG6okfhuqhH4bqiRuG6qOG7ouG6okfhuqjhu6J34bqiWOG6quG7juG6osag4buOTVnhuqIm4bqq4bqiWOG7jkvhu6zhuqJH4buG4buc4bqiWOG7jFPhu5zDkuG6oljhu47hu5zhuqJY4buMw43hu6LhuqLhu5zhu4zhu45MWeG6ouG7luG7jMOV4bqs4bqiR0Lhu5zhu4zhuqLhu5bhu4zhuqhH4bqi4buc4buM4bqsWeG6oklO4bqi4bucReG7muG6okfhu4xFR3fhuqLhu5xF4bua4bqiJirhu5zDkuG6okfhuqjhu47huqJJQOG7qEd34bqiR+G6qOG7juG6okfhu4xA4bqs4bqiSUDhu6hH4bqi4buq4bqiSeG7puG7nOG6oibhu5DhuqLDkuG7juG6qOG7muG6olfhuqhYeOG6ouG7oeG7jk1H4bqixqAk4bqs4bqiR+G7jFDhu5zhuqJJ4bum4buc4bqiJuG7kOG6osOS4buO4bqo4bua4bqiV+G6qFh34bqi4buW4buMQ+G7ouG6olfhuqhY4bqiSUDhu6hH4bqiOsON4bua4bqiOsOMWOG6ouG7linhuqLGoEDhu7Dhu5zDknfhuqJGQ+G7ouG6oklD4bua4bqi4bus4buM4buy4bqi4buM4buo4bus4bqiJsWo4buO4bqi4bucw5rhu47huqJIWeG7nMOS4bqiw5Lhu47huqjhu5rhuqJX4bqoWHbhuqJJVeG7nMOS4bqiWOG7jMav4buO4bqiRlThuqJYVsOV4bqiScOd4bucw5LhuqJY4buM4bqq4buc4buM4bqi4bus4buM4buA4buc4bqiWOG7jOG6rOG7muG6osOS4buO4bqs4bqiSeG7ouG6quG7nOG6osOS4buO4bqo4bua4bqiV+G6qFjhuqJJTuG6ouG7rOG7jMOK4buc4bqiWMOVR+G7jHfhuqJJ4bqo4buc4buM4bqiw5Lhu47huqjhuqLhu5zDmuG7juG6okhZ4bucw5LhuqJJw53hu5zDkuG6oibhuqrhuqJYVsOd4bucw5J44bqiw6HhuqhH4bqiSeG7qFjhuqLDkuG7juG6qOG7muG6olfhuqhY4bqiR+G7tuG6rOG6okbhuqzhu5zhuqLhu5bhu4xT4bucw5LhuqJI4bqq4buc4bqiWFZD4buO4bqi4bua4bqq4bqiWOG7huG7rOG6olhWWeG7nMOS4bqiJuG6quG7ouG6ouG7nOG7jCrhu5zDkuG6ouG7nOG7puG7juG6oknhuqzhu5zDkuG6okfhu57huqIm4bq+4buc4bqiSUzhuqJH4buA4buc4bqi4bus4buMQ+G7juG6ojrDjeG7muG6ojrDjFjhuqLhu4zhu6LhurhH4bqi4buc4bum4buO4bqiWOG7jkpZ4bqiRuG7jk5ZeHh44oCdeOG6ouG7ocWo4buO4bqiR+G6qEfhu4zhuqLGoOG6quG7muG6okbhuqrhu47huqJGQ+G7nHfhuqJJw53hu5zDkuG6ouG7rlk74bqiWFbDlOG7nOG7jHfhuqLhu5zDmuG7juG6okhZ4bucw5LhuqLDkuG7juG6qOG7muG6olfhuqhY4bqiR+G7nuG6olhWUOG7nMOS4bqiWMOK4buad+G6olhWUOG7nMOS4bqiSeG7jk7hu5p34bqixqDhu6Dhu5zDkuG6oljhu47hu5zhuqJH4bu24bqs4bqi4bucw5JAxq/hu47huqJIw4rhu5zhuqIm4bqq4bui4bqi4buM4buiQljhuqJJw5rhu5zDkuG6osOS4buO4bqo4bua4bqiV+G6qFjhuqLhu5zDkuG6qjvhuqJH4bqq4bucw5LhuqJJQOG7qEfhuqLhu5bhu4zhurrhu5zDkuG6oknhu5Dhu5zhu4x44bqi4bqh4buOTFnhuqLhu5zhuqo74bqiSUDhu6hH4bqi4bua4buO4buc4buM4bqiR+G7jCPhu5zDkuG6okfhu7ThuqJY4buMTuG6ouG7luG7jOG7juG6oldU4bqi4buW4buOS+G7nOG6ouG7nMOS4buM4buQ4bqiR+G7tuG6rOG6okbhuqzhu5zhuqJJROG6oklA4buoR+G6osOS4buOQ+G7juG6ouG7rlk7S1jhuqJII1jhuqJJ4buOTuG7muG6okfhu4zhu45L4bua4bqi4bq04bq0d8OC4bupduG6oldU4bqi4buW4buOS+G7nOG6ouG7nMOS4buM4buQ4bqiSeG6rOG7nMOS4bqiw5Lhu45D4buO4bqi4buuWTtLWOG6okfhu4zhu45L4bua4bqi4bqu4bq0d8OC4bupd+G6okfhu4zhu5LhuqJH4bue4bqi4bq0d+G6tOG7qeG6oldU4bqi4buW4buOS+G7nOG6ouG7nMOS4buM4buQ4bqiR+G7jEDhuqzhuqJJQOG7qEfhuqLDkuG7jkPhu47huqLhu65ZO0tYeOG7tS/hu6zhu7fhu7Xhu6zhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4busYeG7okg74bqg4bu34bqp4buO4bqo4bua4bqiV+G6qFjhuqJH4buMWTtK4buc4bqiSUzhuqJH4bue4bqiJuG7kOG6olhWw5XhuqJW4bq+WOG6ouG7rlnhuqzhu5zhuqJYVlDhu5zDkuG6ouG7nErhu5zhuqLhu4zDieG7nMOS4bqi4bucxJDhu5rhuqLhu4/hu4xAxq/hu5zDkuG6olhWJEfhuqLhuqvhuqHhur/DoOG6oljhu5Lhu5zhu4zhuqIm4bqq4bqiR+G6qEfhuqJG4bqs4buc4bqi4bqr4bqh4bq/w6DhuqJY4buS4buc4buM4bqiSUxZ4bqiOsOKO+G6okgk4bucw5LhuqJH4buMQOG7puG7nMOS4bqiWFbDlOG7nOG7jOG6osOS4buO4bqo4bua4bqiV+G6qFjhuqJH4bu04bqiWOG7jE544bqi4bq/w5rhu47huqJIWeG7nMOS4bqiw5Lhu47huqjhu5rhuqJX4bqoWOG6okbhuqzhu6LhuqLhu65Z4bqoWOG6ouG7nOG7jOG7jkxZ4bqixqDhu5jhu5zhu4zhuqImJEd34bqiSeG7juG6olfDilnhuqIm4bqq4bui4bqi4buc4buMKuG7nMOS4bqiJuG7jk1H4bqi4oCc4buc4bue4bucw5LigJ134bqiJuG7jk1H4bqi4buW4buM4bued+G6ouG7nOG7jCrhu5zDkuG6oibhur7hu5zhuqJJTOG6osagxajhu5zhuqJH4bue4bqiWOG6qEfhuqJJw5rhu5zDkuG6oklL4buc4bqiVyThuqLhu6zhu4zhuqhY4bqiWFbhu45O4buc4bqi4buW4buO4buc4buM4bqiWEvhuqIt4bqiOkThuqLhu4zDmuG7juG6okfhu7bhuqzhuqJY4buS4buc4buMeOG6ouG6ruG6puG6ouG7nMOa4buO4bqiSFnhu5zDkuG6osOS4buO4bqo4bua4bqiV+G6qFjhuqJH4buMWTtK4buc4bqiSUzhuqJJQOG7qEfhuqJY4buMJEfhuqLhu4zhu45N4buc4bqiWFbhu6Lhu5zDkuG6ouG7nOG7jOG7jk3hu5rhuqLhu5Yu4bqi4bquw4PEguG6tOKAk+G6rsOD4bquxILhuqImxajhu47huqLhurbEgsOD4bqiSeG7ouG6quG7nOG6osOS4buO4bqo4bua4bqiV+G6qFjhuqLGoOG6quG6okfhu6Lhu5zhuqJXVOG6oldU4bucw5LhuqJJw5rhu5zDknfhuqLhu5rhu47hu5zhu4zhuqJH4buMI+G7nMOS4bqiR+G7jOG7ouG6ouG7jOG7jk1Z4bqi4buuWUPhuqLDkuG7juG6qOG7muG6olfhuqhY4bqiR+G7jFk7SuG7nOG6oklM4bqiR+G7tuG6rOG6ouG7j+G7jEDGr+G7nMOS4bqiWFYkR+G6oibhuqrhuqJH4bqoR+G6okbhuqzhu5zhuqLhuqvhuqHhur/DoOG6oljhu5Lhu5zhu4x44bqi4buPVuG7ouG7nMOS4bqiSeG7nnfhuqLhu4/hu4xAxq/hu5zDkuG6olhWJEfhuqLhuqvhuqHhur/DoOG6oljhu5Lhu5zhu4zhuqLDkuG7juG6qOG7muG6olfhuqhY4bqi4bqw4bqiR+G7jFk7SuG7nOG6oklM4bqiJsWo4buO4bqi4bqw4bqw4bqiSeG7ouG6quG7nOG6osOS4buO4bqo4bua4bqiV+G6qFh34bqiYeG6rOG7nOG6ouG6u+G7juG7nOG7jOG6olhL4bqiLeG6ouG6v8OSw4rhu5zhuqJX4bqoR+G7jOG6osOC4bqiR+G7jFk7SuG7nOG6oklM4bqiJsWo4buO4bqi4bqk4bqy4bqiSeG7ouG6quG7nOG6osOS4buO4bqo4bua4bqiV+G6qFh34bqiYeG6rOG7nOG6om/hu4zhuqjhu6zhuqJH4buMS+G6ouG6tOG6okfhu4xZO0rhu5zhuqJJTOG6oibFqOG7juG6ouG6puG6ruG6oknhu6Lhuqrhu5zhuqLDkuG7juG6qOG7muG6olfhuqhYd+G6omHhuqzhu5zhuqLhu6HEkOG7nOG6ouG7jOG7nuG6rOG6oi3huqJxROG6ouG7jMOa4buO4bqiw4LhuqJH4buMWTtK4buc4bqiSUzhuqImxajhu47huqLEgsOD4bqm4bqiSeG7ouG6quG7nOG6osOS4buO4bqo4bua4bqiV+G6qFh34bqiYeG6rOG7nOG6osOgw4rhu5zhuqJYw5pH4bqiw4LhuqJH4buMWTtK4buc4bqiSUzhuqImxajhu47huqLhuqbEguG6oknhu6Lhuqrhu5zhuqLDkuG7juG6qOG7muG6olfhuqhYeOG6ouG6v+G7jOG7jkxZ4bqiR1nDmkfhuqLDkuG7juG6qOG7muG6olfhuqhY4bqiSUThuqJJ4bqo4bus4bqiI+G7nMOS4bqiSUDhu6hH4bqiVyThuqLhu5Yu4bqiJlDhu5zDkuG6okfhu7bhuqzhuqJHJeG6olhW4buO4bqiJuG6quG6ouG6v+G7jMOK4buc4bqiSMOK4buc4bqi4buc4buMQOG7r+G6ouG7j+G7jEDGr+G7nMOS4bqiWFYkR+G6ouG6q+G6oeG6v8Og4bqiWOG7kuG7nOG7jOG6osOS4buO4bqo4bua4bqiV+G6qFjhuqLigJzhu6Hhu45NR+G6oljhu45L4bus4bqiR1Phu5zDkuG6okjDiuG7nOG6oibhuqrhuqLDkuG7jkPhu47huqLhu65ZO0tY4bqi4buW4buM4buOS1nhuqLhu5xC4buOd+G6olhU4bqiR+G6qOG7ouG6okfhu7bhuqzhuqJHU+G7nMOS4bqiSMOK4buc4bqiWOG7jFnDmkfhuqJY4buM4buC4bua4bqi4buuWTtM4buc4bqiR+G7tuG6rOG6osO1YeG6v8Og4bqiR+G6vuG7rOG6ouG7jFk7TeG7nOKAnXbhuqJh4bqs4buc4bqib+G7jOG6qOG7rOG6okfhu4xL4bqiw5Lhu47huqjhu5rhuqJX4bqoWOG6ouKAnOG7oeG7jk1H4bqiR+G7jOG6vuG7rOG6ouG7jOG6quG7nOG7jOG6ouG7rOG7jOG6qOG7rOG6osagWeG7hljhuqJYVuG7ouG7nMOS4bqixqDhu5jhu5zhu4zhuqImJEfhuqJGQ+G7ouG6oiZN4bqi4buaU+G7juG6olhWQMav4bucw5LigJ124bqiYeG6rOG7nOG6ouG7ocSQ4buc4bqi4buM4bue4bqs4bqiLeG6onFE4bqi4buMw5rhu47huqLDkuG7juG6qOG7muG6olfhuqhY4bqi4oCcw6FT4bucw5LhuqJY4bqoR+G6ouG7rllD4buc4bqixqAsd+G6olcl4bqiSOG7tOG7nMOS4bqi4buuWSnhuqLhu5bhu4zhuqjhu5p34bqiR+G7jCrhuqzhuqJGTeG7nOG7jOG6okZD4bui4bqi4buM4buOTuG7muG6ojvhuqJYS+KAnXbhuqJh4bqs4buc4bqiw6DDiuG7nOG6oljDmkfhuqLDkuG7juG6qOG7muG6olfhuqhY4bqi4oCc4buh4buOTUfhuqJYw5nhuqJH4buMI0fhuqJY4buMJEfhuqLhu4zhu45N4buc4bqiR+G7jMOV4buc4buM4bqiV+G6qEfhu4zhuqLhu4zhu6ThuqJYVuG7qOG6olhWJEfhuqJY4buOS+G7rOG6okfhu4zhu6LhuqLhu5zDkkDGr+G7juG6okjDiuG7nOG6oljhu4xZw5pH4bqi4buMw5rhuqLhu5zDkuG7jMOo4bui4bqi4buq4bqiJuG7suG7nMOS4bqi4buW4buM4bue4bqi4buW4buMxJDhu5zhuqJY4buMw43hu6LhuqLDs1k7S1jhuqJJ4buQ4buc4buM4bqiV1ThuqLEgsOD4bquL+G6rsODw4PhuqYvw7PhuqEt4buP4buPw5LhuqJH4bu24bqs4bqi4buP4buM4bu24bqiWEDFqOG7nMOS4bqiw6Hhu4zDleG7nOG7jOG6ouG7rOG7jOG7tuKAnXh4eOG7tS/hu6zhu7fhu7Xhu6zhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4busYeG7okg74bqg4bu34bqr4buiQljhuqJJw5rhu5zDkuG6osOS4buO4bqo4bua4bqiV+G6qFjhuqJH4buMWTtK4buc4bqiSUzhuqJY4buMTuG6ouG7jOG7jk3hu5zhuqLhu5zhu4zhu45MWeG6ouG7nMOMWOG6ouG7msWo4buO4bqiWFbhu6Lhu5zDkuG6ouG7rOG7jEDhu6bhu5zDkuG6oljhu4wjR3fhuqLhu4zDlOG7nOG7jOG6oljhu4wjR+G6osOS4buO4bqo4bua4bqiV+G6qFh44bqi4buPVkDFqEfhuqLhu5rhu6Thu47huqJHWcOaR+G6osOS4buO4bqo4bua4bqiV+G6qFh34bqi4buP4buMQMav4bucw5LhuqJYViRH4bqi4bqr4bqh4bq/w6DhuqJY4buS4buc4buMd+G6okfhuqhH4bqiRuG6rOG7nOG6ouG6q+G6oeG6v8Og4bqiWOG7kuG7nOG7jOG6oklMWeG6ojrDijvhuqJIJOG7nMOS4bqiSUzhuqJHQOG7puG7nMOS4bqiR+G7jOG7juG6oljhu45LWOG6oklO4bqiR+G7puG6ouG7rlnhuqzhu5zhuqJH4buM4buQWeG6olck4bqiw5Lhu47huqjhu5rhuqJX4bqoWOG6okfhu4xZ4buC4buc4bqiRuG7kOG6oljhuqrhu47huqLGoOG7jk1Z4bqiScOd4bucw5LhuqLhu5zDmuG7juG6okhZ4bucw5J34bqiScOd4bucw5LhuqI7SlnhuqJH4buAWXjhuqLDs1nhuqjhuqJYVsOU4buc4buM4bqiWFbhu45O4buc4bqi4buW4buM4bqs4buOd+G6oknhu6Lhuqrhu5zhuqLDkuG7juG6qOG7muG6olfhuqhY4bqi4buaxq/hu47huqJH4bqoR+G6oklC4buO4bqiRuG7jk5Z4bqi4bqr4bqh4bq/w6DhuqJY4buS4buc4buM4bqiWELhu47huqJJ4buQ4bqs4bqi4bus4buMQOG7puG7nMOS4bqiJuG6quG6ouG7nOG7jCrhu5zDkuG6ouG7nMOSQMav4buO4bqi4bqs4bua4bqi4buM4buOTlnhuqImTOG6osag4buY4buc4buM4bqiJiRH4bqiw5Lhu47huqjhu5rhuqJX4bqoWOG6okfhu7Lhu5zDkuG6oljhu4zhuqzhu5rhuqLDkuG7juG6rHjhuqLhuqFO4bqiR+G7nuG6oljhu4xT4bucw5LhuqJY4buO4buc4bqiR+G7jMOK4buc4bqiWOG7jCRHd+G6okfhu4zDleG7nOG7jOG6ojrhuqhHd+G6oknhu6Lhuqrhu5zhuqLDkuG7juG6qOG7muG6olfhuqhY4bqiSUThuqLhu5bhu45O4bua4bqiWFbhuqzhuqLhu5zDkuG7hFnhuqLhu5zhu4zhu45K4buc4bqi4buaw5pY4bqiV1ThuqLhu4xV4bqiV+G7puG6ouG7jOG7ouG6uEfhuqIm4bu04bqiJuG7jk1H4bqiWELhu47huqLhu5zhu6bhu47huqJJQOG7qEfhuqLDkuG7juG6qOG7muG6olfhuqhY4bqiSU7huqLhu6zhu4zhuqhY4bqi4buM4buOTeG7nOG6ouG7nMOa4buO4bqiSFnhu5zDkuG6ouG7luG7jFPhu5zDkuG6oljhu4xU4bucw5LhuqLhu5zhu4zhur5Y4bqiw5Lhu44q4bqs4bqiRuG6qOG7ouG6okfhuqjhu6LhuqIm4bqq4bqiWMOU4buc4buM4bqi4buMw5Thu5zhu4zhuqJY4buMJEfhuqJYS+G6okfhu7bhuqzhuqJJ4buQ4bqs4bqi4bus4buMQOG7puG7nMOSd+G6oknhu6bhu5zhuqIm4buQeOG6ouG6oeG7puG7nOG6okcl4bqi4buc4buMQOG6oknhu6Lhuqrhu5zhuqLDkuG7juG6qOG7muG6olfhuqhY4bqiR+G7tuG6rOG6ouG7j+G7jEDGr+G7nMOS4bqiWFYkR+G6ouG6q+G6oeG6v8Og4bqiWOG7kuG7nOG7jOG6osOS4buO4bqo4bua4bqiV+G6qFjhuqImTOG6okdD4buO4bqiR+G6qEfhu4zhuqLhu4zhuqrhu5zhu4zhuqJH4buMw5Xhu5zhu4zhuqJJROG6okfhu4xQ4buc4bqi4bucw5Lhu4RZ4bqi4buc4buM4buOSuG7nOG6okfhuqhH4bqi4buP4buP4bqrw6HhuqJJROG6osOS4buOQ+G7juG6ouG7rlk7S1jhuqJJTuG6olfhu6LhuqJX4bqo4buc4buM4bqiJsWo4buO4bqi4buuWTvhuqJJ4buQ4buc4buMeOG6ouG6oeG7ouG6quG7nOG6osOS4buO4bqo4bua4bqiV+G6qFjhuqJH4bu24bqs4bqiYeG6rOG7nOG6om/hu4zhuqjhu6zhuqJH4buMS+G6osOS4buO4bqo4bua4bqiV+G6qFjhuqJJw5pY4bqiOlnhur5Y4bqiWELhu47huqJH4bqoR+G6okfhu6bhuqJX4buq4bqiV0Phu5zhuqI6WeG6vljhuqLDksOKO+G6olPhuqLhu5zhu4zhu45P4bua4bqi4buaU+G7juG6olhWQMav4bucw5J34bqi4bus4buM4bqoWOG6ouG7jOG7jk3hu5zhuqJYQuG7juG6okfhu4zhu6ThuqLhu4zhuqrhu5zhu4zhuqIm4buO4bqiOkPhuqJY4buMQ+G7juG6olhW4bqo4buO4bqi4bus4buMw4zhu6x34bqiO0pZ4bqiR+G7gFnhuqJH4bqoR+G6okfhu6bhuqLhu65Z4bqs4buc4bqiR+G7jCNH4bqi4bucxJDhu5zDkuG6ojol4bqi4bus4buMQljhuqJY4buMw43hu6LhuqLhu65ZO+G6oknhu5Dhu5zhu4zhuqLhu4zhu6LhurhH4bqiO0pZ4bqiR+G7gFnhuqLhu5bhu45O4bua4bqiSeG7jk7hu5rhuqJHU+G7nMOS4bqiWOG6qEfhuqJY4buM4bqs4bua4bqi4buaQFnhuqJY4buMJEfhuqLhu4zhu45N4buc4bqi4buc4buM4buOTeG7muG6oibhu7ThuqJH4bu24bqs4bqi4buaw5pY4bqiV1ThuqJH4bqo4bqi4buc4buMw4rhu5x34bqiWMOZ4bqiR+G7jCNHeOG6ouG6oeG7ouG6quG7nOG6osOS4buO4bqo4bua4bqiV+G6qFjhuqJH4bu24bqs4bqiYeG6rOG7nOG6osOgw4rhu5zhuqJYw5pH4bqiSUvhu5zhuqJYPeG7nMOS4bqi4buMw5rhuqJJQOG7qEfhuqJY4buM4bu04bqi4buMQOG7quG7nMOS4bqiR+G6qEfhuqJH4buMS+G6oknDmnfhuqJH4buMw5Xhu5zhu4zhuqJX4bqoR+G7jOG6okfhu7bhuqzhuqLhur/hu4zhuqrhuqLhu5xAxahH4bqiSU7huqJYw5Thu5rhuqLhu4zhu45OWeG6oljhu4wkR+G6olhLd+G6olg94bqiSeG7nuG6ouG7rOG7jOG6qFjhuqLhu4zhu45N4buc4bqi4buc4buMKuG7nMOS4bqi4buMQuG7nOG6okfhu4xLd+G6okbhur5Y4bqiR+G7huG7rOG6olhW4bui4bucw5LhuqIm4buOTUfhuqJY4buMJEfhuqLhu4zhu45N4buc4bqiR+G7jMOV4buc4buM4bqiV+G6qEfhu4zhuqJIw4rhu5zhuqJYw5pH4bqiWFZK4buc4bqiSeG7kOG6rOG6okbhuqrhu5zhuqJY4buS4buc4buMeHh44bqiw7NZ4bqs4bqi4buW4buMQ+G7ouG6olfhuqhY4bqiWOG7jCRH4bqiWEvhuqLDkuG7jsOd4bus4bqiSeG7ouG6quG7nOG6okfhu57huqJY4buMSuG7muG6okfhu6bhuqJX4buq4bqiSU7huqLhu5ZLWOG6osagWeG7huG7nOG6oibhuqrhuqLhu5bhu45L4buc4bqi4bucw5Lhu4zhu5DhuqJJQOG7qEfhuqJH4buMw5Xhu5zhu4zhuqI64bqoR3fhuqJYVuG6qOG7nOG7jOG6oljDlOG7nOG7jOG6olhWQuG7nMOS4bqiw5Lhu47huqjhu5rhuqJX4bqoWOG6okfhu4xZ4bucw5LhuqJH4buMWeG7nMOSd+G6ouG7muG6rOG7nMOS4bqiWMOV4buc4buM4bqi4buMw5Thu5zhu4zhuqJY4buMI0d44bu1L+G7rOG7t+G7teG7rOG6okfGoOG6rFdXxanhuqDhu6xh4buiSDvhuqDhu7fhuqHhu45O4bua4bqi4buc4buM4bq+4buc4bqi4buW4buM4bq64bucw5LhuqJJ4buQ4buc4buM4bqiR+G7jOG6vljhuqLGoEDhu6jhu5zDkuG6oibhuqrhuqLhu4zhu45NWeG6ouG7rllD4bqiR+G7tuG6rOG6osOS4buO4bqo4bua4bqiV+G6qFjhuqJH4buMWTtK4buc4bqiSUzhuqLGoOG6quG6ouG7nOG7jOG7jkxZ4bqi4bucw5rhu47huqJIWeG7nMOS4bqiw5Lhu47huqjhu5rhuqJX4bqoWOG6oklE4bqiSUDhu6hH4bqiSUDhuqzhuqJW4bqs4bqiWOG7jEPhu6LhuqLGoFnhu4bhu5zhuqIm4bqq4bqiR+G7jOG6vljhuqIm4bq+4buc4bqiWELhu47huqJH4bqoR+G6ouG7li7huqLhu4xQ4bus4bqi4bqr4bqh4bq/w6DhuqJY4buS4buc4buMd+G6olhC4bui4bqi4buM4buOTVnhuqIj4bucw5LhuqJW4bq+WOG6oljDlUfhu4zhuqJHJEfhuqIm4bqq4bqi4buaQuG7nOG7jOG6ouG7msSoeOG6ouG6v8OZ4buO4bqiRuG7hljhuqLhu5zhu4xA4bqi4bucw5rhu47huqJIWeG7nMOS4bqiw5Lhu47huqjhu5rhuqJX4bqoWOG6okfhu4xZO0rhu5zhuqJJTOG6okfhu7bhuqzhuqJh4bqs4buc4bqi4bq74buO4buc4buM4bqiWEvhuqIt4bqi4bq/w5LDiuG7nOG6olfhuqhH4buM4bqiJkzhuqLigJzDoVPhu5zDkuG6oljhuqhH4bqiw5Lhu45D4buO4bqi4bus4buM4bue4bucw5LhuqLhu5rhurhY4bqiRsOJ4bucw5LhuqJY4buMJEfhuqLhu4zhu45N4buc4bqiR+G6qEfhuqJIJOG6ouG6qOG7nOG6olhWUOG7nMOS4bqiSeG7jk7hu5rhuqIm4bqq4bqiR+G6qEfhuqJIJOG6ouG6qOG7nOG6olhC4buO4bqi4bq74buMWeG6ouG6u+G7juG7nOG7jOG6olhL4bqi4bq/w5Lhu4zhu47huqLhu43hu6bhu5zigJ3huqJJROG6oklA4buoR+G6ouG6q+G6oeG6v8Og4bqiWOG7kuG7nOG7jOG6okfhu4zhur5Y4bqiJuG6vuG7nOG6osOh4buM4bu24bqiWOG7kEfhu4zhuqLDtWHhur/DoOG6oljhu5Lhu5zhu4x44bqi4buhxajhu47huqLhu5zhu4wq4bucw5LhuqJY4buMU+G7nMOS4bqiWOG7juG7nOG6oknhu4A74bqiSeG7tuG6oljhu4xZ4bqiWOG7jOG7huG7rOG6oklA4buoR+G6olg94bqi4buM4buiQljhuqJJw5rhu5zDkuG6osOS4buO4bqo4bua4bqiV+G6qFjhuqJH4bu24bqs4bqiYeG6rOG7nOG6ouG6u+G7juG7nOG7jOG6olhL4bqiLeG6ouG6v8OSw4rhu5zhuqJX4bqoR+G7jHfhuqJH4bqoR+G6oklC4buO4bqiRuG7jk5Z4bqiSUThuqJH4buM4bq+WOG6oibhur7hu5zhuqLhu5zhu4zhu45MWeG6ouG7nMOa4buO4bqiSFnhu5zDkuG6osag4buOSuG7nOG6ouG7rlnhuqzhu5zhuqJJS+G7nOG6ouG7jELhu5zhuqJH4buMS3fhuqI7S1nhuqLhu5bDjOG7muG6olhW4bui4bucw5LhuqLDkuG7jkPhu47huqLhu6zhu4zhu57hu5zDkuG6ouG7muG6uFjhuqJGw4nhu5zDknfhuqJJVeG7nMOS4bqiWOG7jMav4buO4bqixqDhuqrhu5rhuqJWUuG6olhW4bqoR+G7jOG6ouG7nOG7jOG7jk3hu5rhuqIm4bqq4bqiR+G6qEfhuqLDkuG7jkPhu47huqLhu6zhu4zhuqjhu6zhuqLhu5bhu4xFR+G6ouG7rOG7jOG7tEfhuqJH4bu24bqs4bqiw7Vh4bq/w6DhuqJY4buS4buc4buMd+G6okfhuqhH4bqiR+G6vuG7rHfhuqJH4bqoR+G6ouG7nMOS4bqq4buc4buM4bqixqDhu45K4buc4bqi4buuWeG6rOG7nHjhuqLhuqvhuqw74bqi4buc4buMQOG6ouG7nMOa4buO4bqiSFnhu5zDkuG6osOS4buO4bqo4bua4bqiV+G6qFjhuqJH4buMWTtK4buc4bqiSUzhuqJH4bu24bqs4bqiYeG6rOG7nOG6osOgw4rhu5zhuqJYw5pH4bqiJkzhuqLigJzhu6Hhu45NR+G6oljhu4wkR+G6ouG7jOG7jk3hu5zhuqJH4buMw5Xhu5zhu4zhuqJX4bqoR+G7jOG6ouG7rOG7jOG6qOG7rOG6osagWeG7hljhuqImTOG6okZV4buO4bqiWOG7jEDGr+G7nMOS4bqiw5Lhu45D4buO4bqi4bus4buM4bue4bucw5LhuqLhu5rhurhY4bqiRsOJ4bucw5LhuqIm4bqq4bqiSOG7juG6okjDiuG7nOG6oljhuqjhu47huqJJ4buQ4buc4buM4bqiR0DhuqJJVOG7juG6oibFqOG7juG6okfhuqhH4bqi4buMw5rhuqJG4buQ4bqiQ+G7nOG7jOG6ouG7jEDhu6rhu5zDkuG6ojrDijvhuqJIJOG7nMOS4bqiR+G6qEfhuqJHU+G7nMOS4bqiWFbDlOG7nOG7jOG6oljhu4zhu7Y74bqiSeG7jk3hu5zhuqJYVkrhu5zhuqJJ4buQ4bqs4bqiRuG6quG7nOG6okfhuqhH4bqi4buMWTtN4buc4bqi4bua4buOTOG7nOG6ouG7nMOd4buO4oCd4bqiSUDhu6hH4bqi4bqr4bqh4bq/w6DhuqJY4buS4buc4buM4bqiR+G7jOG6vljhuqIm4bq+4buc4bqi4bqp4buO4bqo4bua4bqiSVRH4bqi4buN4buq4bqiw6FT4bucw5LhuqLhu4/hu4xA4bum4bucw5LhuqImTOG6okdT4bucw5LhuqJY4bqoR+G6ouG7rlk74bqi4buM4buiQkfhu4zhuqJH4bqoR+G6ouG7nOG7jOG6quG6ouG7muG6qDvhuqJY4buM4bu2O+G6oknhu45N4buc4bqiJuG6quG6ojrDijvhuqJIJOG7nMOS4bqiR+G6qEfhuqLhu5bhu4xZ4bqiWOG6qOG7juG6oknhu5Dhu5zhu4zhuqJHQOG6oklA4buoR+G6ouG7nMOSQMav4buO4bqiSMOK4buc4bqiWFbhu6Lhu5zDkuG6oibhu7Lhu5zDkuG6okbhu5DhuqJD4buc4buM4bqi4buMQOG7quG7nMOS4bqiSeG6qOG7nOG7jOG6osOS4buO4bqo4bqiVuG6vljhuqJH4bqs4buieOG7tS/hu6zhu7fhu7Xhu6zhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4busYeG7okg74bqg4bu34bq/4buM4buOTeG7muG6ouG7li7huqLhuq7Dg8SC4bq0LeG6rsOD4bquxILhuqLGoOG6quG6ouG7nOG7jOG7jk3hu5rhuqLhu5Yu4bqiWOG7jOG6quG7nOG7jOG6okdT4bucw5LhuqJH4bu24bqs4bqi4buM4buiQljhuqJJw5rhu5zDkuG6osOS4buO4bqo4bua4bqiV+G6qFjhuqLhu5zhu57hu47huqJH4buMWeG7nMOSd+G6osOS4buO4bqo4bua4bqiV+G6qFjhuqJH4buMWTtK4buc4bqiSUzhuqLhu5zhu57hu47huqJW4buOSuG7nMOSeOG6ouG6oeG6qOG7nOG7jOG6osOS4buO4bqo4bqiWELhu47huqLhursu4bqi4buMUOG7rOG6oljhu4wj4bqixILhurThuqJYw5nhu5zDkuG6ouG7lktY4bqi4buc4buM4buOTeG7muG6ouG7li7huqLhuq7Dg8SC4bq0LeG6ouG6rsOD4bquxILhuqJH4bu24bqs4bqi4bqr4bqh4bq/w6DhuqJY4buS4buc4buM4bqiJj3huqzhuqJI4buOT+G7nOG6olbhuqzhuqIm4bqq4bui4bqiR1lU4buO4bqiWOG7jOG6qOG7nMOS4bqi4bq2d+G6oklV4bucw5LhuqJH4buMw5XhuqJv4buMQuG7muG6ouG7j+G7jOG6rOG7nOG7jOG6ouG7jeG7puG7nHfhuqJv4buM4bue4bqiw6Hhu4zhu7bhuqJY4buQR+G7jOG6ouG7j+G7jEDGr+G7nMOS4bqiWFYkR+G6ouG6q+G6oeG6v8Og4bqiWOG7kuG7nOG7jOG6ouG7luG7jOG6uuG7nMOS4bqiSeG7kOG7nOG7jOG7r+G6ouKAnOG7ocWo4buO4bqiR+G6qEfhu4zhuqLGoOG6quG7muG6ouG7luG7jOG7ouG6rOG6ouG7jFBHd+G6ouG7jOG7okJY4bqiScOa4bucw5LhuqLDkuG7juG6qOG7muG6olfhuqhY4bqiR+G7jFk7SuG7nOG6oklM4bqiSUThuqLhu5zDkuG6qjvhuqJH4bqq4bucw5LhuqJJ4buO4bqiV8OKWeG6oibhuqrhu6LhuqJY4buMJEfhuqJH4buM4bq+WHjhuqLhur/hu4zhu45MWeG6okdZw5pH4bqiw5Lhu47huqjhu5rhuqJX4bqoWOG6ouG7muG6rOG7nMOS4bqixqBC4buO4bqi4buM4buOTVnhuqLhu65ZQ+G6okfhuqzhu6J34bqiR+G6qEfhuqJH4bum4bqi4buuWeG6rOG7nOG6okfhu4wjR+G6ouG7nMSQ4bucw5LhuqJJROG6ojol4bqixqAs4bqi4buW4buQ4bus4bqiWOG7jMav4buO4bqi4buc4buMKuG7nMOS4bqi4buW4buOS+G7nOG6ouG7nMOS4buM4buQ4bqiR+G7tuG6rOG6oknhu6Lhuqrhu5zhuqLDkuG7juG6qOG7muG6olfhuqhYeOG6ouG6oVThu47huqImxajhu47huqLhu5zhu4wq4bucw5LhuqLhu5bhu45L4buc4bqi4bucw5Lhu4zhu5DhuqJH4buMQOG6rOG6oklA4buoR+G6osOS4buOQ+G7juG6ouG7rlk7S1jhuqLhu4zhu6LhurhH4bqiR+G7puG6ouG7rlnhuqzhu5zhuqJH4buM4buQWeG6olck4bqiw5Lhu47huqjhu5rhuqJX4bqoWOG6okfhu4xA4bqs4bqiWOG7jCRH4bqi4buM4buOTeG7nOG6ouG7nMOS4buM4buOSuG7muG6oljDnUfhuqJJQOG7qEfhuqJJQOG6rOG6oibhuqrhu6LhuqLhu6zhu4zhu45K4buc4bqiR+G7jOG6vljhuqIm4bq+4buc4bqiWELhu47huqLhu5Yu4bqi4buMUOG7rOG6ouG6q+G6oeG6v8Og4bqiWOG7kuG7nOG7jOG6ouG7jOG7ouG6uEfhuqJY4buOS+G7nOG6ouG7jOG6quG7nOG7jOG6oljhuqjhu47huqLDkuG7juG6qOG7muG6olfhuqhYeOG6ouG7ocOU4bqiWOG7jEt34bqi4buc4buMKuG7nMOS4bqi4buMQuG7nOG6okfhu4xLd+G6olhV4buc4bqiWELhu47huqJH4bu24bqs4bqiR+G6qEfhuqLhu5zDkuG6quG7nOG7jHfhuqJJ4buQ4bqs4bqi4bus4buMQOG7puG7nMOS4bqiSUxZ4bqiSUDhu6hH4bqi4buW4buMRUfhuqLhu6zhu4zhu7RHd+G6olhC4bui4bqiSOG6vlnhuqLhur7hu5zhuqJJ4buG4bua4bqi4bucw4xY4bqiWFbhu6Lhu5zDkuG6ouG7jOG7okJY4bqiScOa4bucw5LhuqLDkuG7juG6qOG7muG6olfhuqhY4bqiR+G7jFk7SuG7nOG6oklM4bqiR+G7tuG6rOG6ouG6q+G6oeG6v8Og4oCdeOG7tS/hu6zhu7fhu7Xhu6zhuqJHxqDhuqxXV8Wp4bqg4busYeG7okg74bqg4bqiV1g7xqDDjcWp4bqgWMONOlgt4bqsxqDhu47DkuG7nOG7r+G6olbhu47DkuG7jFh24bqg4bu34bu1V1hW4bui4bucw5Lhu7dh4bqq4buO4bqiJuG6quG6okPhu5zhu4zhu6/huqLhu4/hu4xZ4bqi4buhWeG7juG7tS9XWFbhu6Lhu5zDkuG7t+G7tS/hu6zhu7c=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]