(Baothanhhoa.vn) - Nhìn lại nhiệm kỳ 2016–2021, cho thấy HĐND tỉnh đã phát huy tốt vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước trong việc quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh thông qua việc ban hành các nghị quyết. Các nghị quyết của HĐND tỉnh phù hợp với thực tế, giải quyết kịp thời nguyện vọng của cử tri và những vấn đề cấp bách trên các lĩnh vực, tạo đòn bẩy cho sự phát triển đột phá ở các vùng miền và của cả tỉnh Thanh Hóa.
QcOU4bq24bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G7keG7kOG7suG7ouG7iMSCw4Hhu5HEkFDhuq7hu4pS4bug4bquSUch4bquw43DlFDhuq7DnSbhuq5Xw5RD4buy4bqu4buyWeG7kMOS4bugQS/DlOG6tsOBQVfhuq7DjeG7okLDncOd4burxIJXZOG7iELDjMSCw4Hhu4PDlOG7mOG7oOG6ruG7osSQ4buQ4bqu4bugw5Thu5DDk+G7nuG6ruG7nCnhuq7hurLhurDhurbhuqbigJPhurLhurDhurLhurbDveG6rsONw5RQ4bqu4buyw5Thu4Ih4bquZMSD4buDw6Phuq7hu7Lhu5bhu6DDlOG6ruG7isOJ4bquV8OUQ+G7suG6rsOU4bu0IeG6ruG7ssOZ4buy4bquO0Lhu5Dhuq7hu7JZUuG6rsONI0Lhuq7DjeG7qOG6rljhu7RC4bug4bquWOG7tCFP4bug4bqu4buiJsON4bqu4buDw5RE4bqu4bugJOG7qsON4bqu4buyWVDhu6DDleG6rjvhu5DDk8ON4bquWOG7tCFO4buy4bqu4buK4buU4bugw5Thuq7hu6DDlDrhu6DDleG6rjvhu4Lhu6Dhuq7hu4pP4bquWOG7tELhu6Dhuq7hu7JZU+G7oMOV4bquw40jQuG6ruG7suG7luG7oMOU4bqu4buyw5TDmuG7oMOV4bquWOG7tELhuq474buQw5PDjeG6rklC4bug4bquw5RE4bugw5Thuq7DjUPDjeG6ruG7oMOVw5Thu5Thuq5Y4bu0IU7hu7Lhu7Phuq7huqNDw43huq7hu6DDlcOU4buU4bquWOG7tCFO4buy4bquw40jQuG6rmTEg+G7g8Oj4bqu4buy4buW4bugw5Thuq5Xw5Thu7jhuq7DlOG7rFfhuq474buq4buQ4bqu4buyw5Qmw43huq7hu7JOw73huq7DleG7kEXhu5Dhuq5Y4bu0IU7hu7Lhuq7hu5zhu5RX4bqu4buyw5Thu7Dhu5Dhuq7hu6DDleG7tCHDk+G7oOG6rjtT4bugw5Xhuq7DjSNC4bquw40/4bqu4buyWeG7kOG6rjtE4bqu4bugw5Q64bugw5Xhuq474buC4bug4bqu4buKT+G6rsON4buCV+G6rklDw43DlOG6ruG7sllN4bug4bquw41Dw43huq7hu6LGoOG7oMOU4bquOybDjcO94bqu4buyxJBQ4bqu4buKUuG7oOG6rklHIeG6rsONw5RQ4bquw50m4bquV8OUQ+G7suG6ruG7slnhu5DDkuG7oOG6ruG7iuG7puG7suG6rlfDlEPhuq7hu67huq7DjUPDjeG6rjvhu7jhu6DDleG6ruG7nuG7kE/hu6Dhuq47ROG6rsONI0Lhuq7DjUXhuq7hu7Lhu5bhu6DDlOG6ruG7kcOUQuG7oMOU4bquZFFC4buzQS9Xw4FBV+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEglfhuqNCV+G7suG7kFDhu6DEgsOBQeG7kOG7nsOV4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCw4zhu7LDlOG7tOG7nknhuq7hu5DhuqPhu4jhu6Dhu7Lhu4hZxILhuq7DneG7siHhu6Lhu4jhu6vEgizhu5DDjOG7ssOUeOG6ruG6qOG6sOG6sFcueeG6rsOU4buI4buQw5XDlOG7snjhuq7huqThuqzhurRXLnnEguG6rsOdWcON4burxIIvL8ONw4zhu6Dhu7NJQlDhu7LDlELhu6DDlMOUUELhu7M74bugL8OM4buIw53hu5zhu7JQVy/hu6Dhu4gsw50v4bqy4bq24bqy4bqwL+G6tuG6rOG6rMOM4bqy4bq24bqw4bq2w4LDguG6pOG7suG6qsOC4bqq4bqk4bqw4bui4bqw4buz4buaV8OVd1nhu6vhuqbhurLhuqTEguG6rkLhu6Lhu7Lhu6vEguG7kcSQUOG6ruG7ilLhu6Dhuq5JRyHhuq7DjcOUUOG6rsOdJuG6rlfDlEPhu7Lhuq7hu7JZ4buQw5Lhu6DEguG6rizhu5DDjOG7ssOU4burxILhuqjhurDhurDEguG6rsOU4buI4buQw5XDlOG7suG7q8SC4bqk4bqs4bq0xILhuq4vw4Hhu5FQROG7oOG6rsONReG7oMOU4bqu4buDw5RE4bqu4bueQyHhuq7hu4FTw43huq7DlFFC4bquw4zhu4Thu7Thuq7hu4PDlcOU4buQ4bquw7Thu6jhu6Dhu7NBL1fDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G6oVDDjCHEgsOB4bqk4bqu4bug4bq44bue4bquWOG7tELDveG6rmTEg+G7g8Oj4bqu4buy4buW4bugw5Thuq7hu4rDieG6ruG7ssOUw5rhu6DDleG6rljhu7RC4bquw4LhurDhuqThuq7hu6DDlcOU4buU4bquWOG7tCFO4buy4bquLeG6ruG7iuG7hiHhuq7hu6JE4bqu4bugw5Thu5DDk+G7nuG6ruG7nCnhuq5kxIPhu4PDo+G6ruG7suG7luG7oMOU4bquSULhu6Dhuq7DlEThu6DDlOG6rsOdw5nhuq7hu6Ik4bus4bugw5Xhuq7hu6DDlcOU4buU4bquWOG7tCFO4buy4bqu4bugw5Thu5BP4bu04bqu4bugw5Thu4Lhu7Lhuq7hu7Iq4bqu4buyWSThu6rDjeG6ruG7ik7hu6Dhuq7hu6BCIeG7s+G6rnLhu5DDk8ON4bqu4buc4buUV+G6ruG7ssOU4buw4buQ4bqu4buyw5TDkuG6rsONw5RO4bqu4buDw5XDlOG7lOG6rljhu7QhTuG7suG6rsSDxJDhu5Dhuq7DlOG7puG7kOG6rsSDReG7oMOV4bquSeG7puG6ruG7suG7luG7oMOU4bqu4bui4buE4bug4bqu4buyw5Ql4bqudHLEkcSRxJHhuq7hu6DDlUIh4bqu4buyKuG6ruG7oOG6uOG7nuG6ruG7iuG7hOG7tOG6rsONI0Lhuq7hu6DDlOG7kMOT4bue4bqu4bucKeG6ruG7isOJ4bqu4buyxJBQ4bquw5RE4bugw5Thuq7hu6JC4bugw5Xhuq5Xw5RDV+G6ruG7oijDveG6ruG7nsOa4buQ4bqu4buyWSThu7Dhu6DDleG6ruG7ssOU4bu0RuG7oOG6ruG7ouG7rOG7kOG6ruG7sllQ4bugw5Xhuq474buQw5PDjeG6ruG7ssOUJsON4bquw5Thu5DDk+G7oOG6rsONw5Qlw43huq7hu6Dhurjhu6DDlcO94bqu4bugw5Thu5DDk+G7nuG6rjtA4bquw40jQuG6rmTEg+G7g8Oj4bqu4buy4buW4bugw5Thu7NBL1fDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G6oVDDjCHEgsOB4bqh4bq84bugw5Xhuq7DnSbhuq7hu7JZ4bq44bug4bqu4buyWeG7ruG6rjtE4bquWOG7tCFO4buy4bqu4buy4buG4bue4bqu4buKJELhuq7hu5HDlELhu6DDlOG6rmRRQuG6ruG7nMOUQuG7kOG6ruG7ssOUQ8ON4bquw5Thu5DDk+G7tOG6rljhu7RF4bqu4bugw5Q64bugw5Xhuq7hu6Lhu6zhu5Dhuq7hu7LDlE7DveG6rsON4buo4bquw5Thu6bhu5Dhuq7hu6DFqOG7kOG6ruG7slnhu6bhu5Dhuq7hu4rDkuG6ruG7suG6uOG7oMOV4bqu4buyw5nDjcO94bquSSXhu7Lhuq5Xw5RD4bqu4buyWVDhu6DDleG6rlfDlEPhu7Lhuq7hu7JZ4buQw5Lhu6Dhuq7hu5zhu5Dhu6DDlOG6ruG7sk7huq4t4bquLsOJ4bquw5Thu6bhu5DDveG6ruG7keG7luG7oMOU4bquIyHDveG6rmTEg+G7g8Ojw73huq7hu5PhuqHhu4PDo+G6ruG7suG7luG7oMOU4bqu4buKw4nhuq7hu7LDlELhu57huq474buC4bugw73huq7hu7JZQuG7oMOU4bqu4buyw5Qj4bquw50m4bquw5TGr+G6ruG7slnhu6zDveG6rsOV4buQ4bu2V+G6ruG7ilbhuq7DjSNC4bqu4buRWeG7tOG7oMOV4bquJOG7qOG7oMOV4bquO0Thuq7DjUPDjeG6rklC4bugw73huq5J4bumw73huq7hu6DDlUThu6DDlMO94bquw43DlCPhuq7hu4rhu6bhu6DDleG6ruG7nuG7sOG7kOG6ruG7siThuq474buC4bug4bquWOG7tMOZw43huq7hu7JO4bqu4buKw5Lhuq7DjVHhuq5Y4bu0IeG6rsOUUMSQw43DlOG6rsONw5Thu5BO4bug4bqu4buiJOG7rMON4bquO+G7quG7kOG6ruG7suG7hOG7nuG6ruG7oMOU4buY4bug4bquw43DlFDhuq7hu7Ik4buo4bugw5Xhuq7hu6JC4buQw73huq7hu6Dhurrhu57huq5J4bq64buy4bquw51D4buy4bquw51CUOG6ruG7suG7mOG7oMOU4bquw5Thu5jhu6DDlOG6ruG7ssOUJsON4bqu4buy4buQ4buM4bug4bqu4buKw5Lhuq4u4buGIeG6rsOMJuG7oMOV4bquw41Dw43huq7DjeG7qOG6rsONw5ROw73huq7DjcOU4buS4bugw5Thuq7DnUPDjcOU4bqu4bugw5Thurzhu57huq7hu7LDlOG7tOG6rsOU4bu24buy4bquw41Dw43huq7hu6DDleG7tOG7pOG7oOG6ruG7oibDjeG6rljhu7RC4bug4bqu4buyWVPhu6DDlcO94bquSULhu6Dhuq7DlEThu6DDlOG6rsONQ8ON4bquw43DlOG7kuG7oMOU4bquw51Dw43DlOG6ruG7nOG7ksONw5Thuq7DjeG7hOG7tOG6ruG7isOS4bqu4buyxJBQ4bquw5RE4bugw5Thuq7hu6JC4bugw5XDveG6ruG7nsOa4buQ4bqu4buyWSThu7Dhu6DDleG6ruG7ssOU4bu0RuG7oOG6ruG7ouG7rOG7kOG6ruG7oMOU4buC4buy4bquw43DlFDhuq7hu7LFqOG6rsONw5Qlw43DveG6rsOMUELhu6DDlOG6ruG7oMOVw5Thu5DDk1fhuq47ROG6ruG7oMOVJOG7sOG7kOG6rsOM4buG4bug4bqu4buK4buE4bu04bqu4buyJOG6rlfDlEPhu7Lhuq7hu7JZ4buQw5Lhu6Dhu7NBL1fDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G6oVDDjCHEgsOB4buRWVDhu6DDleG6ruG7ilHDveG6rsONQ8ON4bquw43DlOG7kuG7oMOU4bquw51Dw43DlOG6rjtP4bquV8OUQ+G7suG6ruG7slnhu5DDkuG7oOG6ruG7nOG7kOG7oMOU4bqu4buyTuG6ruG7iiThu6zDjeG6ruG7isOKw43huq5J4buQw5Phu7Lhuq7DjVDhu5Dhuq7hu7JZU+G7oMOV4buz4bqu4buRWVDhu6DDleG6ruG6pOG6ruG7oOG6uOG7nuG6rljhu7RCw73huq5kxIPhu4PDo+G6ruG7suG7luG7oMOU4bqu4buKw4nhuq7hu7LDlMOa4bugw5Xhuq5Y4bu0QuG6ruG6suG6suG6tOG6ruG7oMOVw5Thu5Thuq5Y4bu0IU7hu7Lhuq47T+G6ruG7osag4bugw5Thuq47JsON4bqu4buc4buQ4bugw5Thuq7hu7JO4bqu4bu34buyWU3hu6Dhuq7hu7LFqOG7oMOV4bquw53DmeG6rsOC4bqw4bqk4bqu4bugw5XDlOG7lOG6rljhu7QhTuG7suG6ruG7iiThu6zDjeG6rklC4bug4bquw5RE4bugw5Thu7l54bqu4bq24bq24bq04bqu4bugw5XDlOG7lOG6rljhu7QhTuG7suG6rjtP4bqu4buixqDhu6DDlOG6rjsmw43huq4u4buGIeG6rsOMJuG7oMOV4bquw43DlOG7kuG7oMOU4bquWOG7tCFP4bug4bquO0Thuq7DjUXhu5Dhuq7DjUPDjcOU4bquw5RE4bugw5Thuq7DjcOU4buS4bugw5R54bquO0/huq7hu6LGoOG7oMOU4bquOybDjeG6rjvhurjhu6Dhuq7DlFFC4bquLeG6ri7DieG6rsOU4bum4buQ4bquw41R4bqu4bqy4bq04bqu4bugw5XDlOG7lOG6rljhu7QhTuG7snnhuq7huqbhuq7hu6DDlcOU4buU4bquWOG7tCFO4buy4bquO0/huq5C4bug4bqu4bug4buQ4bugw5Thuq4t4bquWOG7tMOZw43huq5Xw5RS4bugw5V54bqu4bugw5RR4bue4bqu4bugw5XDlOG7lOG6rljhu7QhTuG7suG6ruG7nMOUQ8ON4bquw41R4bquw4LhurDhuq7hu6DDlcOU4buU4bquWOG7tCFO4buy4buzQS9Xw4FBV+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEglfhuqFQw4whxILDgeG7j+G7tELhuq7hu6DDlDrhu6DDleG6rsONUOG7oOG6rsOdw5nhuq7hu6BEIcO94bquw41R4bqu4buyw5TDkuG6ruG7ssOU4buCIeG6ruG7nMOUw5nhu5Dhuq7hu6Ik4bus4bugw5Xhuq7DjcOa4bugw5Xhuq474buQw5PDjeG6ruG7oMOK4bugw5Xhuq7hu6BP4bqu4bueROG6rsONQ8ON4bqu4buKxJDhu5Dhuq5J4buQw5Lhu7Thuq5kxIPhu4PDo+G6ruG7suG7luG7oMOU4bqu4buyWVDhu6DDleG6ruG7ssOU4buw4buQ4bquw5Xhu5BC4bug4bquWOG7tELhuq7hu4rDieG6ruG7ssOUJsON4bquw5Thu5DDk+G7oOG7s+G6ruG7j+G7tCHhuq7hu7JZ4buY4bugw5Thuq4u4buGIeG6rsOMJuG7oMOV4bqu4bugw5XDlOG7lOG6rljhu7QhTuG7suG6rsONI0Lhuq5kxIPhu4PDo+G6ruG7suG7luG7oMOU4bqu4buKw4nhuq7hu4ok4busw43huq7hu5xO4bquw5RQxJDDjcOU4bquw5RRQuG6ruG7ssOUw5rhu6DDleG6rljhu7RC4bquw43DlCThu6jhu6DDleG6ruG7slnhu5jhu6DDlOG6ri7hu4Yh4bquw4wm4bugw5Xhuq7hu6DDlcOU4buU4bquWOG7tCFO4buy4bquw5Thurzhu6DDleG6ruG7oOG6uOG7nuG6rjtE4bquWOG7tELhu6Dhuq7hu7JZU+G7oMOV4bquw5Thu6jhu6Dhuq7hu4pR4bqu4buiROG6ruG7oMOU4buQT+G7tOG6ruG7oMOVw5Thu5Thuq5Y4bu0IU7hu7Lhuq7hu4rDieG6ruG7iiThu6zDjeG6ruG7iuG7kE/hu7Thuq7DjcOU4buW4bugw5TDveG6rknFqOG6rsOd4bu04bugw5Xhuq7hu7LDlOG7iFDhuq4hTeG7tOG6rsON4buE4bu04bquw40jQuG6ruG7suG7mOG7oMOU4bquw5Thu5jhu6DDlOG6ruG7ssOUJsON4bqu4buyTsO94bqu4buyWU3hu6Dhuq7DjeG7qOG6rsOd4buu4bqu4bui4bq64bugw5Xhuq7hu6DDlcOU4buI4bqu4buy4buQTuG7oMOV4bqu4bugUeG7kOG6rsONI0Lhuq7DjT/huq7hu7JZ4buQw73huq7DleG6uuG7oOG6rsONw5TDiuG7suG6rjvhu6rhu5Dhuq7hu7LDlCbDjeG6ruG7suG7kOG7jOG7oMO94bquSeG6vOG7oMOV4bquw50m4bqu4buy4buG4bue4bquw5Thu7QhTuG7suG6rsONI0Lhuq7DjUPDjeG6ruG7isSQ4buQ4bquSeG7kMOS4bu04bquZMSD4buDw6Phu7Phuq7Do1Dhuq7hu4pRw73huq7DjUPDjeG6ruG7oMOVw5Thu5Thuq5Y4bu0IU7hu7Lhuq7hu5zDlOG7kOG6ruG7iiThu6zDjeG6rklC4bug4bquw5RE4bugw5TDveG6ruG7iuG7kOG6rjtEUOG6ruG7ssOUJsON4bqu4buy4buQ4buM4bug4bqu4buKw4nhuq7DlVFX4bquV8OU4buE4bug4bqu4bug4buG4bugw5Xhuq7DjUJQ4bquw5Thu5DDk+G7tOG6ruG7oibDjcO94bquw5Thu5DDk+G7tOG6rljhu7RF4bquWOG7tEXhu6Dhuq7hu6Io4bqu4buDw5RE4bqu4bugJOG7qsON4bqu4buyWU3hu6Dhuq7hu55T4buQ4bqu4buixqDhu6DDlOG6rjsmw43huq7DjSNC4bqu4buK4buw4buQ4bquw53DmeG7oMOV4bquLsOJ4bquw5Thu6bhu5DDveG6rsONUeG6ruG7skPDjeG6ruG7iuG7puG7oMOV4bqu4buiQuG7oOG6ruG7slRCw73huq7hu7LDlOG7tsON4bqu4buKRyHhuq7DnSbhuq5Xw5RD4buy4bqu4buyWeG7kMOS4bug4bqu4buc4buQ4bugw5Thuq7hu7JO4bquLeG6ri7DieG6rsOU4bum4buQ4bquw40jQuG6ruG7suG7luG7oMOU4buzQS9Xw4FBV+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEglfhuqFQw4whxILDgeG7kVlQ4bugw5Xhuq7hu6DDlFHhu57huq7DjUPDjeG6ruG7oMOVw5Thu5Thuq5Y4bu0IU7hu7Lhuq47T+G6ruG7osag4bugw5Thuq47JsON4bqu4buc4buQ4bugw5Thuq7hu7JOw73huq7hu6DDlVBE4buQ4bquw41Dw43huq7hu6DDlcOU4buU4bquWOG7tCFO4buy4bquw41R4bqu4buy4buS4bugw5Thuq7DjcOU4buC4buy4bqu4buyw5Qk4buw4bugw5Xhuq7hu6Dhu5BN4bug4bquO0/huq5Xw5RD4buy4bqu4buyWeG7kMOS4bug4bqu4buc4buQ4bugw5Thuq7hu7JO4bquLeG6ri7DieG6rsOU4bum4buQw73huq7hu7LDlOG7tOG6ri3huq7DjcOU4buQ4bqu4bugw5Xhu4bhu6Dhuq7DnUPDjcOUw73huq7hu4rhu4Thu7Thuq7hu7Ik4bquV8OUQ+G7suG6ruG7slnhu5DDkuG7oHnhuq7DjUPDjeG6ruG7oMOVw5Thu5Thuq5Y4bu0IU7hu7Lhuq47T+G6ruG7ssOU4bu04bquw5Thu6Thu5Dhuq7hu4rhu4Lhu7LDveG6rsONw5Thu7Qhw5Lhu6Dhuq7hu4rFqOG7kOG6ruG7nkDDjeG6ruG7iuG7ksONw5Thuq7DnT/huq7DjEDhu6DDleG6ruG7iuG7guG7suG6ruG7ouG7tkLDveG6ruG7iuG7guG7suG6rlkq4bugw5V54bquw41Dw43huq7hu6DDlcOU4buU4bquWOG7tCFO4buy4bquO0/huq5Y4bu0IU7hu7Lhuq7hu4rhu5Thu6DDlOG6rsONw5Qj4bqu4buyWSThu6jhu6DDleG6ruG7iuG7hOG7tOG6ruG7siThuq7DjCbhuq5D4bug4bquV8OUQ+G7suG6ruG7slnhu5DDkuG7oOG6rsOUxJDhuq7hu7Lhu4Thu6DDleG6rsOV4buQQlDhuq7hu7LDlMOa4bugw5XDveG6ruG7ssOUIyHhuq7hu6Lhu6zhu5B54bquWOG7tCFO4buy4bqu4buK4buU4bugw5Thuq7DjcOUI+G6ruG7slkk4buo4bugw5Xhuq7hu4rhu4Thu7Thuq7hu7Ik4bquw41Dw43huq7DjcOa4bugw5Xhuq7hu7JZ4buY4bugw5Thuq474bq44bug4bquw5RRQsO94bquIeG6ruG7sk7DveG6rsOV4buQQ1Dhuq7DjEDDjcO94bquw43DmuG7oMOV4bqu4bugw5XDlMOT4bqu4buyw5TDmuG7oMOV4bqu4buy4buQ4bug4buz4buz4buzw73huq5Xw5RF4buQ4bqu4bucw5Lhuq7hu4pO4bug4bqu4bqyw4Lhuq7hu6DDlcOU4buU4bquWOG7tCFO4buy4bquO0/huq7DjeG7qOG6rsONw5ROw73huq7DjcOU4buS4bugw5Thuq7DnUPDjcOU4bquV8OUQ+G7suG6ruG7slnhu5DDkuG7oOG6ruG7nOG7kOG7oMOU4bqu4buyTsO94bqu4bugw5Thu5BP4bu04bqu4bugw5XDlOG7lOG6rljhu7QhTuG7suG6ruG7isOJ4bquV8OUQ+G7suG6rsOU4bu0IeG6ruG7skPDjeG6rsOMQOG7oMOVw73huq7hu7LDlOG7tsON4bqu4buKRyHhuq5Xw5RD4buy4bqu4buyWeG7kMOS4bug4bqu4buc4buQ4bugw5Thuq7hu7JO4bquLeG6ri7DieG6rsOU4bum4buQw73huq7hu6DDlCR44bqu4bqj4buo4bquw43DlE7huq7DlMav4bqu4buyWeG7rOG6ri7hu4Yh4bquw4wm4bugw5Xhuq7DlOG7tCHDk+G7oOG6ruG7oMOa4bugw5Xhuq7hu7LDlMOa4bug4bqu4bue4buq4buQ4bqu4buyWU3hu6Dhuq7hu4rhu5RC4bquSUThu6Dhuq7hu7Lhu5bhu6DDlOG6ruG7kcOUQuG7oMOU4bquZFFC4bqu4buKTuG7oOG6ruG7oOG6uOG7nuG6ruG6suG6sOG6suG6sHnhuq7DjcOU4buS4bugw5Thuq7DnUPDjcOU4bqu4bucw5Thu7QhTuG7oOG6ruG7nMOU4buSw43DlOG6ruG7suG7ksONw5Thuq7hu7JAw73huq7hu7JGV+G6ruG7slnhu7Thu6DDleG6ruG7iuG7guG7suG6ruG7ikLhu5Dhuq7hu4rDkuG6rlfDlEPhu7Lhuq7hu7JZ4buQw5Lhu6Dhuq7DnUXhu6Dhuq4u4bu04buC4buy4bqu4bugw5rhu6DDleG6ruG7oMOVw5Thu5DDk1fhuq5Y4bu0IeG6ruG7nsOa4bqu4bui4buq4bugw73huq4l4bugw5Xhuq7DjEDhu6DDleG6rsONw5rhu6DDleG6ruG7oMOVw5TDk+G6rsONQlDhuq7hu7JZTeG7oOG6ruG7iuG7lELhuq5JROG7oOG6ruG7suG7luG7oMOUeeG6rsONw5Thu5Lhu6DDlOG6rsOdQ8ONw5Thuq7DlMav4bqu4buyWeG7rOG6rsONQ8ON4bquw5TDieG7oMOV4bqu4buyROG7tOG6rknhu5DDkuG7oOG6ruG7nuG7ruG6ruG7suG7tCFO4bug4bquO0bhu6Dhuq7DjcOU4bu0IcOS4bug4bquw41Q4bug4buyQuG7kOG7oOG7iFnhuq7hu4rhu5Dhuq5Y4bu0w5nDjeG6ruG7sk7huq5Y4bu0QuG6ruG6o0Xhu6DDleG6ruG7g8OVw5Thu5Dhuq7DtOG7qOG7oMO94bqu4buRw5RC4bugw5Thuq5kUULhu7Phu7Phu7NBL1fDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G6oVDDjCHEgsOB4buRWVDhu6DDleG6ruG7oMOUUeG7nuG6ruG7oMOVw5Thu5Thuq5Y4bu0IU7hu7Lhuq47T+G6ruG7osag4bugw5Thuq47JsON4bquLuG7hiHhuq7DjCbhu6DDleG6rsONw5Thu5Lhu6DDlOG6rljhu7QhT+G7oOG6rjtE4bquw41F4buQ4bquw41Dw43DlOG6rsOUROG7oMOU4bquw43DlOG7kuG7oMOUw73huq7hu6DFqOG7kOG6rklG4buy4bqu4buiROG6ruG7oMOVw5Thu5Thuq5Y4bu0IU7hu7Lhuq47T+G6rsONw5Qj4bqu4buyWSThu6jhu6DDleG6rsOd4bq6V+G6ri5OV+G6rsONQ8ON4bqu4buK4buo4bug4bquO+G7lOG6rsOUROG7oMOU4bquw43DlOG7kuG7oMOU4bquw43hu4JX4bquLsOJw73huq7hu7Lhu5bhu6DDlOG6ruG7kcOUQuG7oMOU4bquZFFCw73huq7DnULhu7Thuq7DneG6ulfhuq4uTlfhuq7hu4rDieG6rsOV4buQReG7nuG6ruG7iiThu6zDjeG6ruG6rOG6puG6ruG7iuG7qOG7oOG6rjvhu5TDveG6ruG7sirhuq7huqbhurThuqThuq4uw4nDveG6rlfDlCThu7Dhu6DDlcO94bqu4buyw5Thu5Thuq7hu7JZ4buC4bug4bquLuG7tMOZ4bugw5Xhuq7DjVLhu6Dhuq7huqThuqThuqrhuq7hu4rhu6jhu6Dhuq474buU4buz4bqu4buDw5XDlOG7lOG6rljhu7QhTuG7suG6rjtP4bquO+G7kMOTw43huq7DnUNX4bqu4bugw5RGV+G6ruG7isOS4bqu4buyw5RE4bugw5Thuq7hu6JGV+G6ruG7ssOUw5rhu6DDveG6rklF4bugw73huq7hu7LFqOG6rsOM4buG4bug4bquV8OUw5nDveG6rsOdQuG7tOG6ruG7nMOU4buQ4bquw53hurpX4bquLk5Xw73huq7hu7Iq4bqu4bqk4buz4bqq4bqs4bq24bqu4buK4buo4bug4bquO+G7lOG6rsONUuG7oOG6ruG7osSQ4buQ4bquw4Lhu7PhurThuqrhurTDveG6rsOV4buQReG7nuG6ruG6tuG7s+G6pOG6rOG6qOG6ruG7ssOUw5rhu6DDveG6rklF4bugw73huq7hu7LFqOG6rsOM4buG4bug4bquV8OUw5nhu7Phuq7hu4PDlcOU4buU4bquWOG7tCFO4buy4bquO0/huq474buQw5PDjeG6ruG7skPhu6Dhuq7hu7LDlEThu6DDlOG6rsONw5Qj4bqu4buyWSThu6jhu6DDleG6ruG7ssOUROG7oMOU4bqu4buiRlfhuq7hu7LDlOG7lOG6ri7DieG6ruG7g8OVw5Thu5Dhuq7DtOG7qOG7oOG6rjtE4bqu4buyw5RE4bugw5Thuq7hu6JGV+G6rsONQ8ON4bquV8OUJOG7sOG7oMOV4bqu4buyw5Thu7Thu6bDjeG6ruG7ssOU4buU4bquLsOJ4bqu4buDw5XDlOG7kOG6rsO04buo4bugw73huq7hu7Lhu5bhu6DDlOG6ruG7kcOUQuG7oMOU4bquZFFC4buz4buz4buzQS9Xw4FBV+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEglfhuqFQw4whxILDgeG7kVlQ4bugw5Xhuq7hu6DDlFHhu57huq7hu6DDlcOU4buU4bquWOG7tCFO4buy4bquO0/huq7hu6LGoOG7oMOU4bquOybDjeG6rjvhurjhu6Dhuq7DlFFC4bquLeG6ri7DieG6rsOU4bum4buQw73huq7hu4pD4bugw5Xhuq7DjcOU4bu24bquKOG6ruG7okThuq7DjUPDjeG6ruG7oMOVw5Thu5Thuq5Y4bu0IU7hu7LDveG6rsONw5Thu5Lhu6DDlOG6rsOdQ8ONw5Thuq7hu4rDieG6ruG7ssSQUOG6ruG7iuG7puG7suG6rlfDlEPhuq7hu6DDlCR44bqu4bqjw5Thu5Lhu6DDlOG6rsOdQ8ONw5Thuq7hu7LDlOG7tOG6rsOU4bu24buy4bquSUPDjeG6rsOdxqDhuq47T+G6ruG7okThu57huq474buQw5PDjeG6ruG7ssSQ4buQ4bquw41Dw43huq7DjeG7qOG6rsOd4buu4bquIeG6ruG7sk7huq7hu7JZTeG7oOG6ruG7iuG7lELhuq5JROG7oOG6ruG7suG7luG7oMOUeeG6rsONw5Thu5Lhu6DDlOG6rsOdQ8ONw5Thuq7DlMav4bqu4buyWeG7rOG6ruG7isOZ4buQ4bquO+G7quG7kOG6rsOUU8ON4bquw53hu5Dhu6DDlMO94bquw5Xhu5BDUOG6rjvhu5BN4bugw73huq7DjUPhu6Dhuq5J4bum4bquWOG7tEXhu6Dhuq7hu6Io4bqu4buRWSThu7Dhu6DDleG6ruG7kWThu43hu5Hhuq7DjcOU4bu0IU3hu6Dhuq7hu4FC4bue4bquw7Thu6jhu6Dhuq47ROG6rsONQ8ON4bqu4buyWSThu7Dhu6DDleG6ruG7kWThu43hu5Hhuq7hu7JZTeG7oOG6ruG7iuG7lELhuq5JROG7oOG6ruG7suG7luG7oMOUeeG6rsONw5Thu5Lhu6DDlOG6rsOdQ8ONw5Thuq7DlMav4bqu4buyWeG7rOG6ruG7isOZ4buQ4bquO+G7quG7kOG6rsOUU8ON4bquw53hu5Dhu6DDlOG6ruG7oOG6uOG7oMOV4bqu4bucw5Thu5BO4bu04bqu4buyw5TDkuG6rsOMQMONw73huq7hu7LDlMOS4bqu4buyw5RCUHnhuq7DjcOU4buS4bugw5Thuq7DnUPDjcOU4bquLsOJ4bquw5Thu6bhu5Dhuq7DlFFC4bquw5Xhu5BDUOG6rsOMQMON4bqu4bue4buE4bue4bqu4bugUOG7oHnhuq7DjcOU4buS4bugw5Thuq7DnUPDjcOU4bquw5TGr+G6ruG7slnhu6zhuq7DlFDEkOG7suG6ruG7iuG7puG7oMOV4bquO0Thuq7hu7LDlOG7tOG6rsOU4bu24buyw73huq7hu4pEUOG6ruG7ssSQUOG6rsONQ+G7oOG6rknhu6bDveG6rsOV4buQReG7oMOV4bquO+G7kE3hu6Dhuq7DjcOUUOG6ruG7jcOU4buG4bug4bquw5Thu5DDk+G7tOG6ruG7kVkk4buw4bugw5Xhuq7Eg8SQ4buQ4bquw5RTw43huq514bquZEThuq7hu4Phu6bhu5Dhuq7hu7LEkOG7kOG6ruG7kcOUQuG7oMOU4bquZFFC4buz4buz4buz4bquxIPDisON4bquSeG7kMOT4buy4bqu4buiROG6rmTEg+G7g8Oj4bqu4buy4buW4bugw5Thuq7hu4rDieG6rklC4bug4bquw5RE4bugw5Thuq7hu6DDlcOU4buU4bquWOG7tCFO4buy4bquWOG7tCHhuq7hu4rhu5Thu6DDlOG6ruG7ssOK4bugw5Xhuq7DjELhu6DDlOG6rsOU4buQw5Phu7Thuq7igJxy4buY4bquw50m4bquV8OUQ+G7suG6ruG7slnhu5DDkuG7oOG6ruG7kcOUQuG7oMOU4bquZFFC4oCdeeG6ruG7oMOVw5Thu5Thuq5Y4bu0IU7hu7Lhuq7hu6Lhu4Ih4bqu4bug4bq44bue4bqu4bq24bqw4bqy4bqq4bqu4buiROG6ruG7oOG6uOG7nuG6ri7hu7Thu4Lhu7Lhuq7DlOG7kMOT4bug4bquw6NC4bugw5Thuq4uJOG7oMOV4bqu4buRw5RC4bugw5Thuq5kUULhuq474buq4buQ4bqu4buyJOG6rsONQ8ONw5Thuq7hu6JE4bqu4buK4buo4bug4bquO+G7lOG6rsOUROG7oMOU4bquw43DlOG7kuG7oMOU4bqu4buyWSbDjeG6ruG7ssOU4bu04bumw43huq7hu5FZ4bu04bugw5Xhuq4k4buo4bugw5V54bqu4bugw5XDlOG7lOG6rljhu7QhTuG7suG6rklC4bug4bquw5RE4bugw5Thuq7hu6DDleG7huG7oOG6rsOUROG7oMOV4bqu4buyTeG7oOG6ruG7iiThu7Dhu6DDlcO94bquV8OUw5nhuq47ROG6rsONw5rhu6DDleG6ruG7slnhu5jhu6DDlOG6rsONw5rhu6DDleG6rsON4bum4bugw5Xhuq7hu7JZTeG7oOG6ruG7iuG7lELhuq5JROG7oOG6ruG7suG7luG7oMOU4buzQS9Xw4FBV+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEglfhuqFQw4whxILDgcOs4bugw5Xhuq7hu4Ek4buo4bugw5Xhuq7hu4fhu5Dhu6DDlOG6ruG7kcOUw5rhu6DDlcO94bqu4bqjw5Qj4bqu4buy4buUw43DlOG6rmTEg+G7g8Oj4bquw5Thu7Qhw5Phu6Dhuq7hu4ck4buw4bugw5Xhuq7hu4FD4buyw73huq7DjcOUUOG6rlnhurzhu6DDlXjhuq7igJxkUMSQ4buy4bqu4buK4bum4bugw5Xhuq7DjSNC4bquZMSD4buDw6Phuq7hu6DDlUQh4bquw41E4bugw5Xhuq7hu7LDlMOS4bquw5Thu5DDk+G7oOG6rllV4bquw5Thu5DDk+G7tOG6ruG7oibDjcO94bquw5Thu5DDk+G7tOG6rljhu7RFw73huq474buY4bqu4buDw5Thu4bhu6Dhuq7DjOG7huG7oOG6rlfDlEDDjeG6rjtA4bquO0Thuq7hu6Dhu5BP4bue4bqu4buy4buQ4bug4bquw40jQuG6ruG7g8OU4buG4bug4bquw4zhu4bhu6Dhuq474buq4buQ4bquxINF4bugw5XDveG6rsONw5Thu5Lhu6DDlOG6rljhu7QhT+G7oOG6ruG7iuG7lELhuq5Xw5Qk4buo4bugw5Xhuq7hu4rDieG6ruG7oMOVRCHhuq7DjUThu6DDleG6ruG7iiThu6zDjeG6ruG7oOG7huG7oMOV4bqu4buiTeG7oMO94bquw41D4buQ4bqu4bugRCHhuq5Z4buC4buy4bquWVXhuq7hu67huq7hu4rhu5RC4bquV8OUJOG7qOG7oMOV4buz4bqu4bqjw5Thu7bhu6DDleG6ruG7ssOa4buQ4bqu4buyw5Thu4Ih4bqu4bugw5Q64bugw5Xhuq7DjOG7guG7tOG6ruG7guG7oOG6ruG7ikPhu6DDleG6rsOVw5Thu5Dhuq7hu6DDlOG7quG6ruG7sllQ4bugw5Xhuq7hu6DDlOG7kMOT4bue4bqu4bucKeG6rljhu7RC4bqu4buiROG6ruG7kcOUJOG7sOG7oMOV4bqu4buyWSbDjeG6rmTEg+G7g8Oj4bqu4buy4buW4bugw5Thuq47ROG6rsONQ8ON4bquSULhu6Dhuq7hu4rDieG6rsOUUMSQ4buy4bqu4buK4bum4bugw5Xhuq5Z4buC4buy4bqu4bug4bq44bugw5Xhuq7hu4rhu6bhu6DDlcO94bqu4bui4buQ4bugw5Thuq7DlFDEkOG7ssO94bqu4bucw5RQQuG6rsOUU8ONw73huq7DlOG7kMOT4bu04bquWOG7tEXDveG6rjtG4bug4bquw4xA4bugw5Xhuq7hu6Lhu7RG4buy4bqu4buK4buU4bugw5Thuq5Xw5Thu7jhuq7DlOG7rFfhuq474buq4buQ4bqu4buyw5Qmw43huq7hu7Lhu5Dhu4zhu6Dhuq7hu4rhu5RC4bquV8OUJOG7qOG7oMOV4buz4bquZMSD4buDw6Phuq7hu7Lhu5bhu6DDlOG6ruG7isOJ4bquSULhu6Dhuq7DlEThu6DDlOG6rlnhu4Lhu7Lhuq7hu6DDlOG7kE/hu7Thuq7hu6DDlcOU4buU4bquWOG7tCFO4buy4bquw43DlCPhuq7hu7JZJOG7qOG7oMOV4bqu4buK4buE4bu04bqu4buyJOG6ri7hu4Yh4bquw4wm4bugw5Xhuq7DjUPDjeG6ruG7suG7tCFO4bug4bqu4buKJOG7sOG7oMOV4bquw5Xhu5BCUOG6ruG7ssOUw5rhu6DDleG6rsONw5RQ4bquw41Dw43huq7DlOG7tCHDk+G7oOG6ruG7nuG7kE/hu6Dhuq7hu6Dhu7bhu5DDveG6ruG7oMOU4buC4buy4bqu4buiROG6rsONQ8ON4bqu4buy4bu0IU7hu6Dhuq7hu4ok4buw4bugw5Xhuq7hu67huq474bu44bugw5Xhuq7DjUJQw73huq7DjeG7qOG6rklF4bug4bqu4buKw4nhuq5JQlDhuq5Xw5Qj4bqu4buKJOG7sOG7oMOV4bquw5rhuq7hu7LDmuG6ruG7ik7hu6Dhuq7hu7JZ4bu04bugw5Xhuq7hu7Lhu4bhu57huq4uw4l54bqu4buK4buE4bu04bqu4buyJOG6rsOUw5Phuq7hu7LDlMOZ4bugw5Xhuq7DjUPDjeG6ruG7ikZXw73huq7hu54k4buo4bugw5Xhuq7hu7LDlCMh4bqu4bui4bus4buQ4bquw43DlFDhuq474bu44bugw5Xhuq7DjUJQw73huq7hu4rhu5BP4bu04bqu4bueROG6rsONP+G6ruG7slnhu5Dhuq7hu4rDieG6ruG7nOG7kE7hu6Dhuq7hu6DDlcOU4buU4bqu4bugw5Thu5BP4bu04bqu4bui4buE4bugeeG6rlnhu6Thu5Dhuq7hu7JZQOG6rsOd4buu4bqu4bugw5RE4bquO+G6uOG7oOG6rsOUUULDveG6ruG7slnEkOG7nuG6riHhuq7hu7JO4bquLsOJw73huq7DlMOT4bqu4buyw5TDmeG7oMOV4bqu4bugJOG7qsON4bquw53EkMONw5TDveG6ruG7iuG7kMOT4bug4bqu4buiJOG7quG7kOG7s+G7s+G7s+G6ruG7isOJ4bqu4buKJOG7rMON4bqu4buK4buE4bu04bqu4buyJOG6ruG7oMOU4buQT+G7tOG6rsOU4buo4bugw73huq7hu4rhu4Yh4bqu4buiROG6rsOdJuG6rljhu7RC4bug4bqu4buy4buG4bue4bquWeG7guG7suG6ruG7ouG7quG7oOG6rsONI0Lhuq7hu7Lhu5bhu6DDlMO94bqu4buKQ1fhuq4l4bugw5Xhuq7hu4ok4busw43huq7DnSbhuq7hu55Q4bugw5Xhuq7hu4rhu6zhu5Dhuq7DjSNC4bquw40/4bqu4buyWeG7kOKAneG7s0EvV8OBQVfhuq7DjeG7okLDncOd4burxIJX4bqhUMOMIcSCw4HEg0Phu6DDlOG6rsOV4buQQ+G6rjtP4bqu4buyQ8ON4bqu4buK4bum4bugw5XDveG6rsOU4buQw5Phu7Thuq5Y4bu0ReG6rsONI0Lhuq7hu6DDlcOU4buU4bquWOG7tCFO4buy4bquO0/huq7DjcOU4buS4bugw5Thuq7DnUPDjcOU4bquw5TGr+G6ruG7slnhu6zhuq7DlFDEkOG7suG6ruG7iuG7puG7oMOV4bquO0Thuq7hu7LDlOG7tOG6rsOU4bu24buyw73huq7hu4pEUOG6ruG7ssSQUOG6rsONQ+G7oOG6rknhu6bDveG6rsOV4buQReG7oMOV4bquO+G7kE3hu6Dhuq7DjcOUUOG6ruG7jcOU4buG4bug4bquw5Thu5DDk+G7tOG6rsSDxJDhu5Dhuq7DlFPDjeG6rnXhuq5kROG6ruG7g+G7puG7kOG6ruG7ssSQ4buQ4bqu4buRw5RC4bugw5Thuq5kUULDveG6rsOUJOG7quG7oMOV4bqu4buy4buq4buQ4bqu4buyw5RE4bugw5Thuq7hu6JGV+G6ruG7kVkk4buw4bugw5Xhuq7Eg8SQ4buQ4bquw5RTw43huq514bqu4buyxJDhu5Dhuq7hu5HDlELhu6DDlOG6rmRRQsO94bquY+G7kENQ4bquw50kw73huq7hu5Hhu5BO4bug4bquw53GoOG6ruG7g8OV4bu0IeG7jOG7oOG6rmQ64bu04bqu4buR4bu2w73huq5k4buQw5Phu7Thuq5Xw5RR4bqu4buRWSThu7Dhu6DDleG6rsSDxJDhu5Dhuq7DlFPDjeG6rnXhuq5kROG6ruG7g+G7puG7kMO94bquY+G7kEPhu57huq7hu4rDmcON4bqu4buNw5Thu4bhu6Dhuq7DlOG7kMOT4bu04bquxIPEkOG7kOG6rsOUU8ON4bqudeG6ruG7ssSQ4buQ4bqu4buRw5RC4bugw5Thuq5kUULDveG6rsONw5RQ4bquSeG7kE7hu7J44bqu4oCc4bqjw5Thu5Lhu6DDlOG6rsOdQ8ONw5Thuq7hu4rDieG6rsONUeG6ruG7skPDjeG6ruG7iuG7puG7oMOV4bquWeG7guG7suG6ruG7ouG7quG7oOG7s+G6ruG7kVlQ4bugw5Xhuq7huqThuq7hu6Dhurjhu57huq7DlFDEkOG7suG6ruG7iuG7puG7oMOVw73huq5Xw5Thu4bhu6Dhuq7DlOG7kMOT4bu04bqu4buKw4nhuq7hu7LFqOG6rsONw5Qlw43huq7hu4pEUOG6ruG7ssSQUOG6ruG7ssOUROG7oMOU4bquw43DmuG7oMOV4bqu4bqy4bqu4buew4nhuq7hu6DDlUThu6DDlOG6rljhu7RC4bug4bqu4buyWVPhu6DDleG6ruG7oMOU4buC4buy4bqu4buiROG6rklDw43huq7Dncag4bquO0Thuq7DjT/huq7hu6DDlOG7huG7oOG6ruG7iuG7kE/hu7Thuq7DjCRW4bugw5XDveG6rsOU4buQw5Phu6Dhuq7hu6BCIeG6ruG7isOJ4bquw41R4bquw5Xhu4Thu6Dhuq7hurbhu7PhurDhurDhurDhuq7DneG7kOG7oMOU4bquO+G7kE3hu6Dhuq7hu4pC4bugw5Xhuq7hu7LDlOG7iFDhuq7DlFPDjcO94bquw51C4bugw5Xhuq7hu6Dhurjhu57huq7DnUzhuq7DjVHhuq7hu5zDlFFC4bqu4buK4buE4bu04bqu4buy4buQTeG7oOG6ruG7ssOZ4buy4bqu4bugw5XDlOG7kMOTV+G6rklDw43huq7Dncag4bqu4buKQuG6ruG7nMOUUELhuq7hu7LEkOG7kOG6rlfDlOG7huG7oOG6rsOU4buQw5Phu7Thu7Phuq7hu4Phurjhu57huq7hu4rhu4Thu7Thuq7hu7Lhu5BN4bug4bqu4buy4bu0IcOS4bug4bquw53hu5Dhu6DDlOG6rjtEUOG6rlfDlOG7huG7oOG6rsOU4buQw5Phu7TDveG6rsONQ8ONw5Thuq7DguG6ruG7iuG7kMOS4bue4bquO+G7quG7kOG6rsSDxJDhu5Dhuq7DlFPDjeG6rnXhuq5kROG6ruG7g+G7puG7kOG6ruG7nkThuq7hu7Lhu7Qhw5Lhu6Dhuq7DneG7kOG7oMOU4bquw43DlOG7luG6ruG7isSQ4buy4bqu4bqyL+G6tOG6ruG7nE7huq7DlFDEkMONw5TDveG6ruG7oMOUJOG7oMOV4bqu4bug4bq44bue4bquOypC4bquWeG7pOG7kOG6rsOdQuG7tOG6ruG6pOG6ruG7oOG6uOG7nsO94bqu4bucw5RQReG7oMOV4bquw41Dw43DlOG6rsONw5Thu5bhuq7DjVLhu6Dhuq7DjVHhuq7DlOG7qOG7oOG6ruG6tuG6ruG7iuG7kMOS4bue4bquO0Thuq7hu4rhu5DDkuG7nuG6rjtEUOG6rlfDlOG7huG7oOG6rsOU4buQw5Phu7Thuq7hu6Dhurzhu57huq7hu7JZUOG7oMOV4bqu4buyw5lX4bquw4Lhuq7hu7JZJOG7sOG7oMOV4bqu4buKxJDhu5Dhuq7DlFPDjeG6riHhuq7DjUJQ4bqu4bugw5Thu4Lhu7Lhuq7DjSNC4bqucuG7kMOT4buy4bqu4buDQuG7nsO94bquOyThu6zhu7Lhuq7DjUPDjeG6ruG7suG7luG7oMOUw73huq7hu7LDlEThu6DDlOG6rlfDlMOZ4bqu4bucw5RDw43igJ3hu7Phuq5j4buQQ1Dhuq7DnSTDveG6ruG7keG7kE7hu6Dhuq7Dncag4bqu4buDw5Xhu7Qh4buM4bug4bquZDrhu7Thuq7hu5Hhu7bhuq7DjT3hu6DDleG6rsONw5RQ4bquSeG7kE7hu7Lhuq7hu7LDlE3hu57DveG6ruG7suG7tCHhuq7hu57hu6rhu5Dhuq7huqThuq7hu6Dhurjhu57DveG6ruG7oMOUJOG7oMOV4bquV8OU4buG4bug4bquw5Thu5DDk+G7tOG6ruG7isOJ4bquLuG7hiHhuq7DjCbhu6DDleG6rknhu6bhuq7hu55DIeG6rjtE4bquw41Q4bug4bqu4bugw5Uk4buw4buQw73huq7hu4rDieG6ruG7ikRQ4bqu4buyxJBQ4bquw5Thu6jhu6Dhuq7huqjhurDhuq5JQ8ON4bquw53GoOG6ruG7oOG7puG7kOG6ruG7slnhu7bDveG6ruG7iuG7hiHhuq7hu6JE4bqu4bugw5Xhu7Thu6Thu6Dhuq7hu6Imw43huq47w5rhuq7DjeG7uOG7oMOV4bquWOG7tCjhuq7DleG7kEPDveG6ruG7oMOVUEThu5Dhuq7hu5Hhu43huq5kROG6ruG7g+G7puG7kOG6rjtE4bqu4buR4buN4bquZOG7pOG6ruG6o8OU4buS4bqu4buH4buQ4bugw5Thuq7hu5zDlMOa4bugw5Xhuq7DjVHhuq7hu7Lhu5bhu6DDlMO94bqu4buyw5RE4bugw5Thuq7hu6BEUOG6rsONUeG6ruG7oMOV4bu04buk4bug4bqu4buiJsON4bquIeG6ruG7sk7huq7DjcOU4buC4buy4bqu4buiJOG7rOG7oMOV4bquw41CUOG6ruG7oMOUJOG6ruG7kcOUQuG7oMOU4bquZFFC4buz4bquxINR4bqu4buiROG6ruG7ssOUROG7oMOU4bqu4buyJuG7tMO94bqu4buiROG6ruG7oE/hu6Dhuq7hu7JF4bugw5Xhuq7hu4rDkuG6ruG7kcOUQuG7oMOU4bquZFFC4bquV8OUQ+G7suG6ruG7slnhu5DDkuG7oOG6riHhuq7hu7JO4bqu4buePeG7kOG6ruG7oMOUU+G7oOG6rjtE4bqu4bug4buG4bugw5Xhuq7DjUJQ4buz4bqu4buDw5VQROG7kOG6rllC4bquw43hu6jhuq7DneG7ruG6rjtG4buy4bquw43DlOG7guG7suG6rsONI0Lhuq5Xw5Thu4bhu6Dhuq7DlOG7kMOT4bu04bquw4094bugw5Xhuq7hu4rDieG6ruG7iiThu6zDjeG6ri7hu4Yh4bquw4wm4bugw5XDveG6ruG7ssOUROG7oMOU4bquw5Thu5jhu6DDlOG6rsOUROG7kOG6rsONI0Lhuq7hu57hu6bhu7Lhuq7hu7JZJOG7sOG7oMOV4bqu4buKxJDhu5Dhuq7DlFPDjeG6ruG7sllQ4bugw5Xhuq7hu7Ik4buo4bugw5Xhuq7hu6JC4buQ4buzQS9Xw4FBV+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEglfhuqFQw4whxILDgeG7g8OVUEThu5Dhuq5ZQsO94bqu4buKQ+G7oMOV4bquw43DlOG7tuG6rijhuq7hu7JZUOG7oMOV4bqu4bugw5Thu5DDk+G7nuG6ruG7nCnhuq5Y4bu0QuG6rmTEg+G7g8Oj4bqu4buy4buW4bugw5Thuq7hu4rDieG6ruG7ssOUw5rhu6DDleG6rljhu7RC4bqu4bugw5Thu5BP4bu04bqu4bugw5XDlOG7lOG6rljhu7QhTuG7suG6ruG7ssSQUOG6ruG7oE/hu6Dhuq7hu7JF4bugw5Xhuq7DjcOUUOG6ruG7kcOUQuG7oMOU4bquZFFC4bquw41R4bquSSThu6rDjeG6ruG7iuG7kOG6rsOd4buq4buew73huq7hu4rhu5Dhuq7hu6DDlELhu6DDlMO94bqu4bugw5Thurzhu57huq7hu7LEkFDhuq7hu4rhu6bhu7Lhuq5Xw5RD4bqu4buyWVDhu6DDleG6ri7hu4Yh4bquw4wm4bugw5Xhuq7DjcOU4buS4bugw5Thuq5Y4bu0IU/hu6Dhuq7hu4rhu5DDk+G7oOG6ruG7sj/DveG6rsONw5Thu7Qhw5Lhu6Dhuq7hu4rFqOG7kOG6rsOdw5nDveG6ri7hu4Yh4bquw4wm4bugw5Xhuq4uw4nhuq7DlOG7puG7kOG6rsOdw5nhuq4t4bquSeG6uuG7suG6ruG7nOG7lFfhuq4u4bu04bquw5Qk4buq4bugw5Xhuq5Xw5RD4buy4bqu4buyWeG7kMOS4bug4bquw40jQuG6ruG7siThu6jhu6DDleG6ruG7okLhu5Dhu7Phuq7hu4fDisON4bquw4zhu7jhuq5Xw5RF4buQ4bquLuG7iOG7nuG6ri7EqOG7ssO94bqu4buyw5TDmuG7oMOV4bquWOG7tELhuq7DncOZ4bqu4buiJOG7rOG7oMOV4bqu4bugw5XDlOG7lOG6rljhu7QhTuG7suG6ruG7nkLhu6DDleG6ruG7suG7kuG7oMOU4bqu4buK4buk4bquw53hu6bDveG6ruG7nMOUR+G7oOG6ruG7slkk4buo4bugw5XDveG6ruG7sllQ4bugw5Xhuq7hu7LDlOG7sOG7kOG6rsOV4buQQuG7oOG6rlnhu4Lhu7Lhuq7DleG7glfhuq7DlUNXw73huq7hu6DDlCThu6DDleG6rsONQ8ON4bqu4bugw5XDlOG7lOG6rljhu7QhTuG7suG6rmTEg+G7g8Oj4bqu4buy4buW4bugw5Thuq5JQuG7oOG6rsOUROG7oMOU4bqu4buKw4nhuq7hu4ok4busw43huq7hu7LDlCbDjeG6rsOU4buQw5Phu6Dhuq7hu4rhu7bhu6DDleG6ruG7slnhu5jhu6DDlOG6ruG7sibDveG6ruG7ssOUI+G6ruG7skDDjeG6rjtE4bqu4buyw5RH4bue4bquWOG7tCFP4bug4bqu4buyw5Thu4hQ4bqu4bui4bu0RuG7suG6ruG7iuG7lOG7oMOU4buz4bqu4buDw5Thu5BP4bu04bqu4bugw5XDlOG7lOG6rljhu7QhTuG7suG6rsOd4buq4bue4bqu4buK4buQ4bquO0RQ4bquw43hu7Thu6bDjeG6rsOdw5nhu6DDlcO94bquV8OUQ+G7suG6rsOU4bu0IeG6rsOU4buQw5Phu7Thuq5Y4bu0ReG6rjtE4bqu4buKJOG7rMON4bqu4buDw5Thu4bhu6Dhuq7DjOG7huG7oOG6ruG7ikPhu6DDlOG6rsOV4buQQ+G6rsONQlDhuq7DjcOUUOG6ruG7ssOU4buCIeG6ruG7keG7luG7oMOU4bquIyHDveG6rmTEg+G7g8Ojw73huq7hu5PhuqHhu4PDo+G6ruG7suG7luG7oMOU4bqu4bui4bu0w5rhu6Dhuq7hu6Lhurrhu6DDleG6ruG7oMOVw5Thu4jDveG6ruG7ssOUQ1Dhuq7DlVbhuq7hu5zhu5RX4bqu4buyw5Thu7Dhu5Dhuq7hu6DDlDrhu6DDleG6ruG7nMOUUeG6ruG7nMOU4bq44bug4bquSeG6vOG7oMOV4bquO+G7kMOTw43huq7DjUXhu5Dhuq7DjUPDjcOU4bqu4buyw5TDkuG6rsONw5ROw73huq7DlVFX4bquV8OU4buE4bug4bqu4bugw5VEIeG6rsONROG7oMOV4bquw5RQROG7oOG6ruG7ssOU4buQw5Phu6Dhuq7hu7LDlMOS4bquw43DlE7DveG6ruG7ssSQUOG6ruG7oE/hu6Dhuq7hu7JF4bugw5Xhuq7hu7LDlOG7tEbhu6Dhuq7hu6Lhu6zhu5Dhuq7DjcOUUOG6rlfDlEPhu7Lhuq7hu7JZ4buQw5Lhu6Dhuq7hu5zhu5Dhu6DDlOG6ruG7sk7huq47ROG6rsOU4bum4buQ4bqu4bugw5RGV+G6rljhu7TDmcON4bqu4buyTuG6rsOd4buG4bu04bquWeG7puG7oMOVw73huq7hu6JE4bquw43DmuG7oMOV4bquw41A4bquWOG7tEXhu6Dhuq7hu6Io4bqu4buDw5RE4bqu4bugJOG7qsON4bquO0Thuq4uw4nhuq7DlOG7puG7kMO94bqu4buKw5Lhuq7hu6DDlOG7huG7oOG6rsOM4buG4bug4bqu4buiROG7nuG6rsONw5Qjw73huq7hu5zhu5DDkuG7nuG6ruG7sllC4bquO0Thuq7DleG7kEPhu57huq7DnUPhu7Lhuq5Y4bu0IU/hu6Dhuq7hu6Imw43huq7hu4PDlEThuq7hu6Ak4buqw43hu7NBL1fDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G6oVDDjCHEgsOBxIPhu6Thu6DDleG6rsONw5Thu5Lhuq7hu43DlMSQ4bue4bqu4buRw5RC4bugw5Thuq7DtOG7qOG7oMO94bqu4buNw5RR4bqu4bqjw5Qj4bqu4buy4buUw43DlOG6ruG7kcOUJOG7sOG7oMOV4bqu4buyWSbDjeG6rmTEg+G7g8Oj4bqu4buy4buW4bugw5Thuq7hu5zDlOG6vuG7oMOV4bqu4buK4buU4bugw5R44bquZMSD4buDw6Phuq7hu7Lhu5bhu6DDlOG6rjtE4bqu4buKxJDhu5Dhuq5J4buQw5Lhu7Thuq5kxIPhu4PDo+G6ruG7suG7luG7oMOU4bqu4buKw4nhuq5JQ+G7nuG6rsOdQ+G7suG6ruG7ssOUJsON4bqu4buy4buQ4buM4bugw73huq7hu7LDlCThu7Dhu6DDleG6ri7hu7QhTeG7oOG6rsOV4buE4bug4bquw5U94buQw73huq7DleG6uuG7oOG6rklRw73huq7hu6Lhu5BN4bug4bquw5TDk+G6rsONw5TDiuG7suG6rsONw5RM4bquO+G7quG7kOG6rsONP+G6ruG7slnhu5DDveG6ruG7oOG6uuG7nuG6rllV4bqu4buy4buG4bue4bqu4buyJMO94bqu4bugw5Xhu7Qhw5Phu6Dhuq47U+G7oMOV4bquO0Thuq7hu5zhu5BO4bug4bqu4bugw5XDlOG7lOG6rsONw5Thu5Lhu6DDlOG6ruG7ikPhu6DDleG6rsONI0Lhuq7DjT/huq7hu7JZ4buQ4bqu4buKw5Lhuq7DlFBE4bug4bqu4buyw5Thu5DDk+G7oOG6rsON4buo4bquw43DlE7DveG6rsONw5Thu5Lhu6DDlOG6rsOdQ8ONw5TDveG6rsOVUVfhuq5Xw5Thu4Thu6Dhuq7DlFBE4bug4bqu4buyw5RE4bugw5Thuq7hu7LDlOG6uuG7oMOV4bqu4bui4bus4buQ4bquw41Dw43huq7hu55Aw43huq7hu7Lhu5BN4bu04bquV8OUQ+G7suG6ruG7slnhu5DDkuG7oOG6ruG7nOG7kOG7oMOU4bqu4buyTuG6ri3huq4uw4nhuq7DlOG7puG7kMO94bquw5Xhu5A64bquw5Xhu5jhu6Dhuq5C4bug4bqu4bug4buQ4bugw5Thuq7DjcOU4buS4bugw5Thuq7hu7JZ4buUw73huq7hu7JZRuG7suG6ruG7sibhuq5C4bug4bqu4buyUEThu6Dhuq4uw4nhuq7DlOG7puG7kOG6rsONI0Lhuq7hu7Lhu5bhu6DDlOG7s+G6rnJE4bqu4buyWU3hu6Dhuq7DlE7hu7LDveG6rsOdJuG6rsOVw5Thu5Dhuq7hu6DDlEbhu6DDveG6ruG7suG7kOG7oOG6ruG7siThu67hu6DDlcO94bquw43DlOG7kELhuq7DnUvDveG6riPhu6DDleG6rsOU4bumw73huq7hu4rhu6Thu6DDleG6rsOUROG7oMOU4bquw40jQuG6rsONP+G6ruG7slnhu5Dhuq47ROG6ruG7g8OU4buG4bug4bquw4zhu4bhu6Dhuq7DjUPDjeG6rsOM4buG4bug4bqu4buy4bumw43huq7hu7JZUOG7oMOV4bqu4buy4buW4bugw5Thuq7hu4pR4bquw43DlOG7kuG7oMOU4bqu4buiROG6ruG7oMOUOuG7oMOV4bqu4buyw5RE4bugw5Thuq5Y4bu0ReG6rjtE4bqu4bug4buQT+G7nuG6rjvhu5Dhu6DDlOG6rsOMJuG6ruG7ouG7quG7oOG6ruG7oMOU4buC4buy4bqu4buKw5nhu5Dhuq474buq4buQ4bquZMSD4buDw6Phuq7hu7Lhu5bhu6DDlOG6rjtE4bqu4buexq/hu5Dhuq7hu4rEkOG7kOG6rknhu5DDkuG7tOG6rmTEg+G7g8Oj4bqu4buy4buW4bugw5TDveG6ruG7isOS4bqu4bui4bu0w5rhu6Dhuq7hu6Lhu7TDmuG7oOG6ruG7oMav4bqu4buiJsONw73huq7hu6Lhu7TDmuG7oOG6ruG7ouG7tMOa4bug4bquw43DmeG6rsOV4bq64bugw5Xhuq5Xw5RAw43huq47QOG6rjvhu5jhuq7hu6Lhu6zhu5Dhuq7hu5LDjcOU4bquw40jQuG6ruG7g8OU4buG4bug4bquw4zhu4bhu6Dhu7NBL1fDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G6oVDDjCHEguG6rsOd4buyIeG7ouG7iOG7q8SC4buy4buILuG7si1C4bui4buQw5Xhu6B44bquWeG7kMOVw5Thu7J5xILDgUHDneG7sllQ4bugw5XDgeG6oUThu5Dhuq47ROG6rkXhu6DDlHjhuq5y4buQw5Phu7Lhuq7hu4Hhu5Dhu6DDlEEvw53hu7JZUOG7oMOVw4FBL1fDgQ==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]