(Baothanhhoa.vn) - Cuối năm 1965 tôi được điều từ Đại đội 4 - Hàm Rồng lên trung đoàn viết gương chiến đấu. Sự việc xảy ra một cách bất ngờ. Ông trợ lý câu lạc bộ phải lai tôi từ trận địa Hàm Rồng về nhà thờ để trình diện. Đồng chí chủ nhiệm và phó chủ nhiệm chính trị gặp tôi hỏi chuyện ân cần về văn hóa và viết lách, tôi không tài nào trả lời cho mạch lạc. Thật ra, tôi chưa hề có phương hướng để viết truyện bao giờ. Lúc ở trận địa chỉ làm thơ cho in bích báo, có câu chuyện riêng tư nào để viết; yêu đương vẩn vơ tuổi học trò làm sao mà diễn tả được...

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buMIcag4buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfhuqQo4bqlIuG7uOG7mOG7juG7rTgo4buU4bqlPDAh4buU4bu2VuG6p+G7jC8hxqDhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t3Xhu7hT4bu04buY4buO4buR4bqnOCjhu5Qw4bumIOG7lMagUuG7oOG7nuG7lOG6pTco4buU4bu2ZMSD4buy4buU4bu2KCbhuqfhu5ThuqVl4buU4buZw5oo4buU4bu2YSjhu5Thu6Lhu5Qt4buUdVUg4buU4bq0OTAu4buUIiUw4buU4bql4bq14bqnMC7hu5Thu7YxVTDhu5Thur0oKuG6peG7lC5k4bqhMC7hu5Thu7IhKCow4buU4bu24buu4bqnTuG7lMOCw6nhu5Thur0oP+G7suG7lOG6v8OZ4buB4buU4bq1U+G7lCBh4bql4buU4buyVOG7siHhu5TDneG7ruG6peG7lDAuw6NO4buU4bu1MC7hu5ThuqXhurXEg+G7lCLhu4fhu5Thu7Lhu6zhuqfhu5Qiw5rhu7Lhu5TDnWHhu5Thurchw5ko4buUIlMo4buU4bqlNyjhu5ThuqVl4buU4bql4bq1VzDhu5Thu7Y+U+G7lHVVIOG7lOG6tDkwLuG7lOG6vSbhu5QwIVXhu5ThuqUhw6Phu5Thu7Y64buU4bql4bq1PDAh4buU4bu0KD8wTuG7lOG7mTkwLuG7lOG7siEp4buU4buyIWLhu5QwISg/IOG7lOG6vVXhu5ThurchMuG7lOG7siFi4buUMCEoPyDhu5Thu7IhKTAh4buU4bql4bq1PuG7lC7hu6jhurfhu5ThuqU3KOG7lCE1KOG7lOG7siHhuqfhu4E/MOG7lOG7rDDhu5Thu7JWMOG7lOG6vSbhu5Thur3hu6Yw4buUITJT4buU4bq9VeG7lOG6vSgq4bql4buUIlThu7IhTeG7lOG6pTco4buUXSE3MC7hu5ThuqVVKOG7lDBVMeG7lOG6peG6tcOZ4buUIsOjKOG7lOG7siEx4buUIMOa4buyIeG7lCLDmuG7sk7hu5ThuqQhV+G6peG7lOG6tVNN4buU4bqlNyjhu5Thu7IhZFPhu5QhJuG7lOG7sjLhu5ThurchZOG6oTAu4buUIWThuqMwLuG7lOG7tjrhu5Thur0oKuG6peG7lOG6peG6teG6p+G7gT8w4buUw51TMeG7lC4ow6NO4buU4bux4bqt4buy4buU4bqv4buU4bql4bq1VzDhu5Thu7Y+U+G7lOG7siF74buUIlUg4buU4bqlIeG6oeG7lOG7siEx4buUKDDhu5TDnSnhu7Ih4buUw51UMU3hu5Thu7Iy4buU4buy4bus4bqn4buU4buyIeG6p+G7gT8w4buU4bq1KCUwLuG7lOG6pWThu5QwVTHhu5Thu7Y64buU4bq9KCrhuqVM4buU4buBJeG6p+G7lOG7tmThuqEwLuG7lOG6vVgw4buU4bq94bqh4buU4bql4bqnw6Eo4buUITThu7Lhu5ThuqXhurUz4buUIlUg4buUw6JTMeG7lCBV4buU4bu0KDsw4buU4bqlw5nhu5Thu7ZkxIPhu7JOTk7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47huqQh4buu4buB4buU4bqlNyjhu5QiMeG7lCLFqDAuTeG7lOG6tyEy4buU4buyIWLhu5QwISg/IOG7lOG7siEpMCHhu5ThuqXhurU+4buU4buyZMOjKEvhu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu44t4buU4bqkITcoTeG7lOG7ssSR4buU4bq9JuG7lCJUMOG7lDAuIXvhu5QwLuG6oSjhu5QgYeG6peG7lCFTKOG7lDAuVeG7gU5OTuG7lMOCU+G6p+G7lOG7tjLhu5QwYeG6t+G7lOG6pSHhuqHhu5Thur1V4buU4bql4bq14bqn4buBPzDhu5Thu7Y64buU4bu04bqn4buBP+G6peG7lDAhQE/hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47huqQ3KOG7lF0hNzAu4buU4bqlKDDhu5Thur1VMeG7lOG6pVMo4buUIDwwIeG7lDDhurtTTk5O4buU4buxVSDhu5TDolMx4buUIGHhuqXhu5Thu7JX4bqn4buUIikwIeG7lCDhuqMo4buUMCFk4buU4bqlNyjhu5Thu7Iy4buU4bqlITrhu5QiVSDhu5Thu7ZkxIPhu7Lhu5Thu7JUKOG7lOG7tigm4bqn4buU4bq3ISjhu5ThuqUhZMOjMC7hu5Thu67hu4FOTk7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47hu4jhu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47hu7FUMOG7lOG7tOG7pOG7lOG7siEoKjDhu5Thu7JiU+G7lOG6pTco4buUMMavIOG7lOG6r+G7lCJj4buB4buU4bql4bq14bu44buU4buyw5owIeG7lOG7ryFV4buU4bqlIcOjTeG7lOG7tijhu5Thu7Q04buy4buU4buyMTDhu5QgZOG6oTAu4buUIlXhu5TDolMwLuG7lCJVMC7hu5R1w5rhu7JN4buUMOG6oSjhu5Thu7bhu6jhuqXhu5ThurVTLeG7tlPhu5QwITww4buU4bq9MzAu4buU4buyYlPhu5Thu7bDmijhu5Thu7ZhKOG7lOG7siF74buUIeG6p+G7gU7hu5Thu5ko4buUIOG7uDDhu5Thu7Q04buy4buUw53Do+G7lOG6peG6teG7uOG7lCJV4buU4bu2KjDhu5TDtFThu7Ih4buUITJT4buUw6I44buU4buiTeG7lOG6tVPhu5Thu7IxMOG7lOG7tmTDozAu4buU4bqk4bq1ZMOjMC7hu5ThuqQhKOG7lMOd4bus4buB4buULijDo07hu5Thu6shMuG7lOG7sjLhu5RTKOG7lDAhVzDhu5ThurVT4buUw6LDqeG7lOG7tsOhKOG7lOG6pSFT4buB4buU4buyYlPhu5QwLlXhu4Hhu5QwU+G7gU7hu5Thu6/GryDhu5Thu7IhVDBN4buU4bqlNyjhu5ThurVT4buUw51U4buyIeG7lCEyU+G7lCDhuqdT4buU4bq9VSjhu5ThuqUhxJHhu5Qi4buo4bql4buU4bq94buo4bqlTk5O4buU4bqkIeG6p+G6r+G7lOG7ruG7gU3hu5QwLmTDoyjhu5QiKTAh4buU4bqz4bqn4busMOG7lCFVIOG7lOG6v1MwIeG7lOG7sjMw4buU4buyMuG7lC4oVOG7lCLFqCBOTk7hu5Thu68h4buu4bql4buUIlXhu5QiKTAh4buU4oCcdVUg4buU4bq0OTAu4buUXSEyKOG7lCLhurlT4oCdTk5O4buU4bq8VTHhu5Thu7LhurlT4buUIVUwLk3hu5QiJTDhu5ThuqVV4bqn4buU4bq/4bu44buUIFXhu5Thu7Iy4buUIeG6p+G7geG7lCEoP+G6p+G7lOKAnOG7rTkwLuG7lDDhu6Yg4buU4bqlIVQwLuG7lOG6pVQg4oCd4buU4bqlITzhu5QhKuG6peG7lOG7h05OTuG7lOG6pDco4buU4bu24buk4buULuG7qOG6t+G7lOG7tmTEg+G7suG7lMOCUzAuTeG7lOG7sjfhu5QuVCjhu5ThuqUhxIPhu5Thu7Q/4bql4buU4buZOTAu4buU4butKDAh4buU4bql4bq1MTAu4buU4bu0PuG6t+G7lOG7ruG7gU5OTuG7lOG6pDco4buUXSE3MC7hu5QhKDrhuqfhu5QiVSDhu5TDolMx4buU4bqlZeG7lCJUMOG7lOG7smJT4buUw51TMOG7lOG7siEpMCHhu5ThuqXhurU+4buU4bu2KOG7lOG6tVPhu5TDnVThu7Ih4buUITJT4buUIsOaKOG7lOG7tuG6qzAu4buU4bq3IcOZKOG7lMOCUzAuTuG7lOG7lSDhu5Qiw5oo4buU4buyZMOjKOG7lF0hKOG7lMOdxajhuqXhu5Qu4buo4bq34buU4bqlNyjhu5Thu7ZTMC7hu5QwLuG6oeG7lDAuVOG7suG7lDAhPDDhu5ThuqUhVOG6t+G7lDAhVeG7lOG6pSHDo07hu5ThuqTDmijhu5TDolMx4buU4bqlNyjhu5Qiw5oo4buUITUo4buU4bu4IEvhu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu44t4buU4buRN+G7lOG6oShP4buUw7RU4buyIeG7lCEyU+G7lDDGryDhu5Thuq/hu5Thu7Ihw6Dhu5QgN0rhu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu44tTk5O4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buOw4JTMC7hu5RdPuG6t+G7lDBAMOG7lOG6pSgqMC7hu5Thu7Jkw6MoTeG7lOG6pWThuq8wLuG7lDAhZOG7lDBVMC7hu5TDosSD4buUIlUg4buU4bqlNyjhu5ThurchV+G6peG7lOG7h07hu5ThuqThurUxMC7hu5RUMCHhu5QgxajhuqXhu5ThuqU3KOG7lDAhVzDhu5ThurVT4buUMFUwLuG7lOG6pSFlU+G7lMOdKCrhuqXhu5ThuqU3KOG7lCJV4buUIikwIeG7lCDhuqMo4buU4bu2KjBOTk7hu5Thu5FUKOG7lOG6pSE+4buU4bq/4buk4buUw51A4buUMCFk4buU4buyVCjhu5Qiw6Dhu5QgYyjhu5QgVeG7lF0hNzAu4buUw50oKuG6peG7lOG7tmTDozAuTk5O4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buOLeG7lOG7mSjhu5Thur3huqMo4buU4bu4IE5OTuG7lOG7lSDhu5Thu7JjMC7hu5Thu7YqMOG7lOG7tjLhu5QgVU/hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47huqQhV+G6peG7lDAuNOG6peG7lDAuVTHhu5TDnSgq4bql4buUw51TMU7hu5Thu63huqMo4buUMC5V4buB4buUITcg4buU4bqz4bqnU+G7lOG6pVPhu5Thu7IzMOG7lOG6r+G7lDDhuqEo4buU4bql4bq1VzDhu5Thu7Y+U+G7lDAyMC7hu5TDnTUwLuG7lMOdMSDhu5Thu7bDmjBO4buU4buRVCjhu5TDojgwLuG7lOG6vVXhu5Thu7JUKOG7lOG7siEq4bql4buU4bqlZTAu4buULijDo+G7lOG7tiow4buULihVMCHhu5QuKFfhuqVN4buULijDo+G7lCLDmijhu5Thu7ZkxIPhu7Lhu5Thu7Yo4buUw50lMOG7lDAuZMOjKOG7lOG7sjEw4buULlQoTk5O4buU4butYeG6peG7lOG6pTwwIeG7lOG7ssOZIOG7lOG6veG6p+G7lOG6veG6oeG7lOG6pSExUzAu4buU4bqlITHDmTAu4buUIOG6qSjhu5Thur0+4buU4buyYlPhu5Thu7bhu6zhuqfhu5Thu7Yy4buU4bql4bq1MTAu4buU4bq94bumMOG7lOG7siFk4bqhMC7hu5Thu7Thu67hu4Hhu5QiJTDhu5ThuqXhurUxMC7hu5QiMzAu4buU4bqlNyhOTk7hu5ThuqQ3KOG7lMOdw5ox4buU4bu0w5ow4buUIlUg4buU4bqz4bqn4bu4ME5OTuG7lMO04bus4buB4buULijDo+G7lOG7sjLhu5TDnVMx4buU4bqlMVMw4buU4bqlKTAh4buU4bq9JuG7lOG7siHhuqfhu4E/MOG7lMOdxq8wLuG7lOG7suG7ruG6t03hu5Thu7Y+U+G7lOG6vT7hu5QwLiEm4buUMC4hKD/hurdN4buUMCFkMC7hu5Qi4bqt4buy4buU4bu2MuG7lF0hNzAu4buULsSDMOG7lOG7siHhuq3huqXhu5QwLiF94buUw6Lhuqfhu4Hhu5Thur0m4buU4bu24buqMC7hu5Thu7Lhu67hurdO4buUw4LDqeG7lOG6peG6tTEwLuG7lOG6veG7uDHhu5Thu7JiU+G7lOG6peG7rCDhu5QhOTDhu5QiVSDhu5Thu7IhMeG7lOG6pVPhu5ThuqUh4buu4buB4buU4bq1NuG7lDAuIX1T4buU4bq94bqr4buUw6I4MC7hu5QiVeG7lOG7tmTEg+G7suG7lOG7siEoKjDhu5Thu7bhu67huqdN4buU4bu2ZMSD4buy4buUIeG7geG7lMOiKDAh4buU4bq9POG7lOG7tOG7rDDhu5ThuqVh4buyTeG7lOG6vTzhu5QwLmTDoyjhu5RdIVThu7JO4buU4bqk4busIOG7lCLhu4fhu5Thu67hu4Hhu5Thu7IhMVQw4buU4buyw5nhu5ThuqXhurVUKOG7lOG6pSgg4buUMC5kw6Mo4buUIikwIeG7lDAhZOG7lOG6pTco4buU4bq9VeG7lOG7ssOZ4buU4bu4IOG7lDDhurtTTeG7lOG7uCDhu5ThuqUh4buu4buB4buU4bu2ZMSD4buy4buUIlUg4buU4bqz4bqn4bu4MOG7lOG6veG6oyjhu5QwLmTDoyjhu5QiKTAh4buU4oCcdVUg4buU4bq0OTAu4buUXSEyKOG7lCLhurlT4oCd4buUIlXhu5Thur0oMCHhu5Thu7TDqU7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47hu5Ug4buU4bqv4buU4bu24bus4bqnSuG7lC3hu5Thu69VMC7hu5QgeyDhu5Thu7Jkw6Mo4buU4bu44buU4bqlISMw4buULeG7lOG7lSDhu5Thuq/hu5Thu7bhu6zhu4FOTk7hu5Thu5lTMC7hu5Thu7LhuqkwLuG7lFMwIeG7lOG7tiow4buUw7RU4buyIeG7lCEyU+G7lMOiOOG7lOG7ouG7lCBVT+G7lC3hu5Thu5Ehe+G7lDAuVjDhu5Qw4buu4buB4buU4bqlITco4buUIFXhu5Thu7Thu6wwLuG7lOG6peG6tVUx4buUMCgmIOG7lOG7ssOZIOG7lOG6v+G6reG7sk7hu5TDtMOaMOG7lMOdKCrhuqXhu5Thu7bhu67hu4FN4buUIlXhu5RTMCHhu5QhNOG7suG7lMOiKDAh4buUIlUwLuG7lOG6s+G6pyVN4buU4buyUzHhu5Qixagg4buUIlXhu5ThuqUoKuG6t+G7lOG6v+G6reG7suG7lOG6veG6oyjhu5QwLmTDoyjhu5Thu7IxMOG7lC5UKOG7lOG6r+G7lOG6tyE44buUIeG6p+G7gT8wTk5O4buU4buvU+G7geG7lC7hu6jhurfhu5QwVTAu4buULijhurtT4buU4bqlIT7hu5Thur/hu6Thu5Thu7IzMOG7lOG6vWThuqEwLuG7lF0hMijhu5TDnTEg4buUw51TMOG7lOG7siEoJuG6p07hu5Thu69VMC7hu5QwMijhu5ThurU5KE3hu5ThuqUlMOG7lOG7uCDhu5QiVeG7lMOCUzAuTk5O4buU4bu1KOG7lOG7slQo4buU4bqlJTDhu5Qg4bqjKOG7lOG7tDvhu5Thu7IhPuG6p+G7lOG7siHEkU7hu5ThuqQ3KOG7lOG7siFkU+G7lCEm4buU4bqz4bqn4bu4MOG7lFMo4buU4buyMuG7lOG7slQo4buU4bqlJTDhu5Thu67hu4Hhu5Thu7LDmU5OTuG7lOG7lSDhu5QiVSDhu5QwLiEm4buU4bu0P+G6peG7lOG6pSHDmSDhu5TDnSPhu5QwLjfhu5Thuq/hu5Thu7JW4bqn4buUw4Lhu6wwLk5OTuG7lOG7kSHhuq0wLuG7lOG6pTco4buU4bu24buk4buU4bqz4bqn4bu4MOG7lDAhU+G6p07hu5TDglMwLuG7lOG7tiow4buU4bqlIeG7piDhu5ThuqU3KOG7lOG6vVUo4buUIlYwTuG7lOG7kVThu7Lhu5Thu7Lhuqdh4buy4buUISMw4buUITPhu5ThuqUhV+G6peG7lCJV4buUMC4hKCUg4buU4bql4bq1NDAu4buU4bu2OCjhu5Thur3huqMo4buU4bqlNyhO4buU4bqkNyjhu5QwLuG7rOG7geG7lOG7tMOaKOG7lMOd4bqvKOG7lOG7siHhu6owLuG7lMOdKCrhuqXhu5QwMijhu5Qw4bumMC7hu5Thu7IhMeG7lOG6tVPhu5QhOTBO4buU4bq04buu4bql4buU4bqlISnhu7Ih4buU4bu2ZMSD4buy4buUMDIo4buU4buyIeG6p+G7gT8w4buU4buy4bqvKOG7lCDhuq/hu5Thur3huqMo4buUw4JTMC7hu5QwIWQwLuG7lCLDmijhu5TDosSD4buUw6I/4bql4buUMC5kw6Mo4buU4bu2w6Mo4buU4bu2VDAh4buULihUTeG7lOG6tcavMC7hu5QgPDAh4buUIlXhu5RTMCHhu5ThuqXhu6ww4buUw50oMCHhu5QgVeG7lOG7tuG7pOG7lCE1MC7hu5QwLlPhu4Hhu5TDneG6p8OhKOG7lOG7tlbhuqfhu5ThuqXhurUxMC7hu5Thu7bDoyjhu5ThurPhuqfhu6ww4buUMC5jTuG7lOG7scOaKOG7lOG7sjMw4buU4bq3IcOZKOG7lCIx4buUMGHhurfhu5TDnVUo4buU4buyITHhu5ThuqUhYuG7lOG6peG6tWThuq8wLuG7lOG6v+G7uCDhu5Thu7Iy4buU4bq9KCrhuqXhu5Thu7ZkxIPhu7Lhu5RdITcwLk7hu5TDtMOaMOG7lMOdKCrhuqXhu5Thu7bhu67hu4FN4buUIuG6reG7suG7lOG7tuG7uDHhu5TDnVPhu5QiN+G7lOG6tcOjKOG7lOG7mTko4buU4buR4buiTeG7lOG7slQwIeG7lCIpMCHhu5QwITww4buU4bq94bqjKOG7lOG6vT3hu5Qiw5pL4buULeG7lMOCZOG6ozAu4buUMCF7TeG7lDAy4buU4bu2KOG7lOG6vSgq4bql4buUw51UMU3hu5ThuqXhurUxMC7hu5Qi4bqt4buy4buU4bql4bqrKOG7lCA8MCHhu5ThuqXhurXDqeG7suG7lOG7siEoKjDhu5ThurVA4bql4buUIGThuqPhuqXhu5Thu7Y4KOG7lCDhu6jhuqXhu5Thur3huqMo4buU4buyVCjhu5Thu7IhKuG6pU5OTuG7lOG7ryrhuqfhu5Thurchw5ko4buU4bql4bq1w5nhu5Thur0m4buU4bu24bqhMOG7lOG6vT7hu5Thur084buUXSE3MC7hu5Thu7Iy4buUXSHDmeG7lDDhu6YwLuG7lOG6vSgq4bql4buU4bu24buk4buU4bu2VTAhTeG7lDAhZDAu4buU4bq94bqjKOG7lDAhVzDhu5Thur9A4bql4buU4bqz4bqnUzDhu5QhP+G7lDAh4bumMC7hu5QwISnhuqXhu5ThuqUhPOG7lOG7sjMw4buUMC5YMC7hu5Thu7ZW4bqn4buUIiUw4buUIlUg4buUw6JTMeG7lOG7tmTEg+G7sk5OTuG7lOG7ryFkMC7hu5Thu7Thuqnhu5TDolMxTeG7lMOiw6nhu5ThuqXhurU94buU4bql4bq14bqnMC7hu5Thur1V4buUMC7hu6zhu4Hhu5ThuqUh4bqh4buU4buyYlPhu5Thu7Lhuqdh4buy4buUw6I4MC7hu5Thu7JjMC7hu5Thu7bhu6Thu5Thu7LEkeG6p+G7lOG6pSExVOG6peG7lOG6pTcoTuG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7juG6pDco4buU4buyxJHhu5Thu7IhQOG6t+G7lOG6tVPhu5TDosOp4buU4bqlIcOhMOG7lOG6pSHEkeG7suG7lC7hu6jhurfhu5Thu7ggS+G7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7jmgwIeG7lC7hu6jhurfhu5Thu7gg4buUw50lMOG7lOG7slbhuqfhu5TDguG7rDAu4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buO4buR4bus4buB4buUw6Lhuq0wLuG7lOG6peG6tWTDozAu4buU4bql4bq1JTDhu5Thur1TKOG7lOG6peG6tcOp4buy4buU4buyISgqMOG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7juG7ry5V4buB4buUIFMo4buUIFThu4Hhu5TDnVPhu4Hhu5ThurPhuqfhu6ww4buU4bqlIeG6qeG7lCAz4buU4bu2KjDhu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47hu5Ey4buUIuG6uVPhu5Thu7bDmjDhu5ThurchVDHhu5RTMCHhu5Thur1V4buUw6Lhuq0wLuG7lOG6peG6tWTDozAu4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buO4buyYlPhu5Thu7gg4buUITNT4buU4buyISgqMOG7lOG7sjcwLk5OTuG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7jmgwIeG7lOG6vVXhu5Thu7gg4buULuG7qOG6t+G7lDAhU+G6p+G7lOG6r+G7lOG6peG6tVcw4buU4bql4bqn4buBKjDhu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu451VSDhu5ThurQ5MC5O4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buO4buxVjDhu5Thu7ZW4bqn4buU4bqlKCUw4buU4buyViDhu5TDneG6reG6pU3hu5Thur084buU4bq3IcOZKOG7lOKAnOG6peG6tcOZ4buUw51VKOKAneG7lOG7siEx4buU4buyIWLhu5QwISg/IOG7lOG7siEpMCHhu5ThuqXhurU+TeG7lOG6pTco4buU4bu24buk4buUMC4hfeG7lOG6tVPhu5Thu7ZkxIPhu7Lhu5Thu7Lhu6zhuqfhu5Thu7Ih4bqn4buBPzDhu5Thur0m4buUw4JTMC5O4buU4buRN+G7lOG6v+G7pOG7lOG6vSglMOG7lCHEg+G6t+G7lOG6pVThu7Lhu5Thur/hu6Thu5ThuqUhYuG7lOG7sjcwLuG7lDAuISg/4bq3TuG7lOG7sSUw4buU4bql4bq1VzDhu5Thu7Y+U+G7lOG6pSgq4bq34buU4bu2w5owTeG7lMOdPuG7lOG6pSFk4bqhMC7hu5Thuq/hu5ThuqXhurVXMOG7lOG7tj5TTuG7lOG7r1UwLuG7lOG7tuG7pOG7lOG7gSXhuqfhu5QwLmTDoyjhu5ThurchVDHhu5ThuqUhYuG7lCJV4buU4bqlNyhOTk7hu5Thu5EhYuG7lDAhKD8g4buU4buyISkwIeG7lOG6peG6tT7hu5Thur1V4buU4bq3ITLhu5Thu7IhYuG7lDAhKD8g4buU4buyISkwIeG7lOG6peG6tT7hu5ThuqUhU+G7geG7lDAhU+G6p+G7lOG7tjThu7JOTk7hu5ThuqQ3KOG7lCIx4buUIsWoMC7hu5Thu7Ihw6Phu5Thu7bEgyhN4buUNzAu4buU4bql4bq1xIPhu5Qi4buH4buU4buy4bus4bqn4buUIsOa4buy4buUw51h4buULjQo4buU4bqlNyjhu5QiJTDhu5Qu4buo4bq34buUIuG7pDAh4buU4bu2w5ox4buUw51TMOG7lOG7siEpMCHhu5ThuqXhurU+TuG7lOG7tTAu4buUMDIo4buU4bq94bqjKOG7lOG6pTco4buUXSg64bqn4buU4buyZMOjKOG7lOG7smTDoyhL4buULeG7lOG6suG6p1Qo4buU4bqz4bqnZuG7lOG6pSFX4bqlTeG7lOG7slfhuqfhu5QiVeG7lCIpMCHhu5QwIVXhu5ThurPhuqcl4buUIFXhu5Qiw5oo4buU4bqz4bqn4bu4MOG7lOG7tmTEg+G7suG7lOG7sjfhu5QuVCjhu5Thu7JW4bqn4buUw4Lhu6wwLuG7lOG6tTko4buU4buy4bqh4buU4bu24buu4buBT+G7lOG6pDco4buUw6LEg+G7lOG6s+G6p1RN4buUMCrhuqfhu5Thu7JU4buy4buUNzAu4buU4buu4buB4buU4bu2YSjhu5Thu7IhMeG7lOG6pTco4buU4buyVCjhu5QgY+G7lOKAnOG6s+G6p1Mw4buUIT/hu5QwUyDhu5Qw4bq74oCd4buU4bqlITzhu5Thu7IhKuG6peG7lMOdNeG7lCAjTk5O4buU4buvLjko4buUMC4h4bu44buUIVMo4buUNzAu4buU4buyIWLhu5QwISg/IOG7lOG7siEpMCHhu5ThuqXhurU+4buU4bq9VeG7lOG6tyEy4buU4buyIWLhu5QwISg/IOG7lOG7siEpMCHhu5ThuqXhurU+4buU4bq3IVQw4buUIFXhu5QhKuG6peG7lOG7ssOZ4buUITkwTuG7lOG7tTAu4buU4buyIWLhu5QwISg/IOG7lOG6s+G6p+G7rDDhu5QhVSDhu5Thu7bDmijhu5Thuq3hu4FN4buUw6JT4bqn4buUMFXhu4Hhu5ThuqU3KOG7lCDhuqMo4buUw50oKuG6peG7lOG7suG6q+G7lCJV4buUIikwIeG7lOKAnF0hOOG7lOG6v1MwIeG7lF0hOOG7lOG7tjXigJ3hu5Thu7ZkxIPhu7Lhu5QuKFThu7Lhu5QwLmHhu5Thu7Yo4buU4bqlIeG7uDHhu5Thu7JU4buyIeG7lCDDmjAuTuG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7ji3hu5Thu5k5MC7hu5Thu7IhKeG7lOG6tyHDmSjhu5Thur0oKuG6peG7lOG7tuG6rTAu4buU4bqz4bqnUzDhu5Thu7YoOiDhu5QiV+G6t+G7lOG6peG6tWTDozAuTk5O4buU4bux4bqt4buy4buUMFXhu4Hhu5QiVeG7lDAhKD8g4buU4bq94bqr4buU4bqlV+G6t+G7lOG6peG6teG6pzAu4buU4buyITHhu5Thu7IhKCow4buU4bu24buu4bqnTk5O4buU4burITcwLuG7lFMo4buU4buy4buuIOG7lOG7siHhuqfhu4E/MOG7lOG7gSXhuqfhu5Thu7Zk4bqhMC5N4buUMCFkMC7hu5Thu4El4bqn4buU4bu2ZOG6oTAu4buU4buyYzAu4buU4bq9POG7lDAhKD8g4buU4bq94bqrTk5O4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buO4buRISrhuqXhu5TDnTXhu5TDnTjhu5ThurU5KE5OTuG7lOG6pDco4buU4bqlISUg4buU4bq9VTHhu5Thu7Lhu6zhuqfhu5Thu7Ih4bqn4buBPzDhu5Thu7Iy4buUIMWoIOG7lOG7sjLhu5Qg4bqnOCjhu5Thu7IhxJHhu5QiVSDhu5QuPOG7lOG7tuG7pOG7lOG7sjLhu5Thu7Ih4bqn4buBPzDhu5Thu67hu4FOTk7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu44t4buU4bqkIWRT4buU4bqlIWLhu5ThuqXhurVk4bqvMC5OTk7hu5Thu5Ug4buUIWThu5Thu7Lhu67huqfhu5Thu7bhu67hu4Hhu5TDmk/hu5Qt4buU4bqlNyjhu5Thu67hurfhu5Thuq0wLuG7lOG6pSFTMCHhu5QgKDAhTuG7lOG7rWHhuqXhu5RTMCHhu5QiKTAh4buUw50oMCHhu5QwITzhu5QgZMOjKOG7lMOdw5nhu4Hhu5ThuqXhuqfDoSjhu5Thu7bEkTAu4buU4bql4bq1ZOG6o+G7suG7lCBh4bql4buU4bu2w5oo4buU4bqt4buB4buU4bqlMuG7suG7lOG7tuG7pOG7lMOdw5rhu7JN4buUIlUg4buUw6JTMeG7lOG7sjLhu5Thu7RjMC7hu5RdISnhu5Thu7Y64buU4bql4bq1UzAh4buUIuG6p1cwTk5O4buU4bqkITcoTeG7lOG6tyEy4buU4bqlIVThu7Lhu5Thur1VMeG7lMOiw6nhu5QgU+G7geG7lOG6tWIo4buU4buyYlPhu5TDojjhu5ThurchVzBOTk7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu44t4buU4buZOTAu4buU4buyISnhu5TDoiThu5Thu7Yo4buU4bq9KCrhuqXhu5QuZOG6oTAu4buU4buyISgqMOG7lOG7tuG7ruG6p+G7lFMwIeG7lOG7tGMwLuG7lOG7smJT4buUw51h4buU4bu2YSjhu5ThuqVTTk5O4buU4bq8KCrhuqXhu5ThuqUhV+G6peG7lOG7ssOZIOG7lOG7tmEwLk3hu5Thu7Iy4buULjzhu5Thur0oKuG6peG7lDDhu67hu4Hhu5RdITcwLuG7lOG7tmTEg+G7suG7lOG6pSElIOG7lMOd4bqj4bql4buU4bu24bus4bqnTuG7lC3hu5ThurYhMuG7lOG7siFi4buUMCEoPyDhu5Thu7Jkw6Mo4buUXSFV4buUXSFV4buU4buyxJHhuqfhu5ThuqU3KOG7lOG6pSExVOG6peG7lF0hNSjhu5TDosOp4buUIuG6rTAu4buU4bql4bqtMC7hu5QiMeG7lMOixINO4buULeG7lOG7kcSR4buUIlUg4buU4bq1OSjhu5QwMuG7lOG6s+G6p+G7uDDhu5Thu7RWME3hu5Thu7IzMOG7lOG6tyHDmSjhu5TDouG6uVPhu5Thu7Ih4bq7U+G7lOG7siEx4buU4bqlIVfhuqXhu5Thu7Q74buUISg64bqnTuG7lMO0YeG7lOG7tmEo4buUw51XMOG7lOG6peG6tcOp4buy4buU4buyISgqMOG7lF0hNzAu4buU4buyMuG7lOG6pSHDoyjhu5QuKMOj4buU4bu2OuG7lOG7tjThu7Lhu5QwIeG6uzAu4buUw51VKOG7lOG6vSgq4bql4buU4bq9N+G7lMOdw6FOTk7hu5Thu7Uo4buUw4JTMC7hu5Thu7gg4buU4bu24buk4buU4buyxJHhuqfhu5RTMCHhu5ThurU5KE7hu5Thu68q4bqn4buUXSE3MC7hu5Qu4buo4bq34buU4bu2ZMSD4buy4buU4bu4IOG7lFMwIeG7lMOdKCrhuqXhu5Thu7ZVMeG7lOG7tuG7rOG6p+G7lOG6tVPhu5Thu4fhu5QwLiF94buU4bu2OuG7lOG6vSgq4bqlTk5O4buU4bqkNyjhu5Thu7ZkxIPhu7Lhu5Thu7Ih4buu4bq34buUMCFXME3hu5QiVeG7lOG6tyFUKOG7lOG6vSglMOG7lOG7smJT4buUw51TMOG7lOG7siEpMCHhu5ThuqXhurU+4buU4bu2KjDhu5Thu7JU4buy4buU4bql4bq1VzDhu5Thu7Y+U+G7lCLhu67hu4Hhu5ThuqVVKOG7lCIoP+G6p+G7lOG7tjrhu5Thur0oKuG6peG7lC5k4bqhMC5O4buU4bqkNyjhu5ThurXhu67huqXhu5Qg4bqnODDhu5ThuqU8IOG7lOG7slThu7Ih4buULuG7qOG6t+G7lMOCUzAu4buU4bu2OuG7lOG7siEoU+G7lOG6pVPhu4Hhu5QgVeG7lF0hNzAu4buU4bqlVSjhu5QwVTHhu5QiVSDhu5Thu7ZkxIPhu7JOTk7hu5Thu5Mx4buU4bq/4bqt4buy4buU4bu2YTAu4buUIFXhu5Thu7Ih4buqMC7hu5RdPuG6t+G7lCE1KOG7lOG7tj5T4buU4buyIXvhu5QwIVXhu5Thu7ggTk5O4buU4bqkNyjhu5ThuqXDqeG7lOG6peG6tVThu7Ih4buUIDwwIU3hu5Thu7Thuqnhu5TDolMx4buU4bqlU+G7lOG6vVkw4buUIlXhu5QgYeG6peG7lC7hu6Thu5QwIVXhu5ThurPhuqcl4buU4bqlw6nhu5ThuqUo4buU4bqlISgq4bqn4buUIj7hu7Ih4buU4bqlISg/4bq3TeG7lCnhuqXhu5QhKDrhuqfhu5TDnSgq4bqlTuG7lOG6pMOaKOG7lMOiUzHhu5RdITcwLuG7lC4o4bqjKOG7lOG6pSEoP+G6p+G7lOG7siEx4buU4bu2VTAu4buUITFVMC7hu5Thur3huqMo4buU4buyVOG7suG7lFMwIeG7lMOdw5ow4buU4buy4bqpMC7hu5ThuqXhurUxMC7hu5ThuqXDoeG7lOG6vSgq4bql4buULmThuqEwLuG7lOG6r+G7lCJUMOG7lDAhVeG7lOG6pSHDo0rhu5ThuqQ3KOG7lOG7siFkU+G7lC4o4bqjKOG7lOG6pSEoP+G6p+G7lOG7suG6qTAu4buUw53DmjDhu5Thu7Y04buy4buU4bqlw6Hhu5Thur0oKuG6peG7lC5k4bqhMC7hu5Thur3huqMo4buU4bqlNyjhu5QiVUvhu5Thu68u4bqn4buBOzDhu5Thu5k8MCHhu5Thu7Hhu6wg4buUMCFX4bq34buUMC5j4buUMOG7piDhu5TGoFLhu6Dhu5xN4buU4buyISgqMOG7lMOifeG7lOG6peG6tSgwIeG7lMOiVOG6peG7lOG6peG6tSUw4buU4buyUzHhu5Thu7YoOiDhu5TGoOG7nOG7ouG7lMOTMOG6oSjhu5Thu7bhu6jhuqXhu5Thu6YwLuG7lOG6peG7uDDhu5Thu7ZVKOG7lOG6peG6teG6p+G7gSYw4buUITwwIeG7lMOd4bus4buB4buULijDo8OS4buU4bq9VeG7lOG7ry7huqfhu4E7MOG7lOG7rSgwIeG7lOG7mcSR4buy4buUMCFX4bq34buUMC5j4buUMOG7piDhu5TGoFLhu6Dhu6Lhu5TDnT7hu5ThuqUhZOG6oTAu4buU4bqv4buU4bql4bq1w5oo4buU4buxM+G7lOG7scSDME3hu5ThurPhuqcl4buU4bqlIVUwIeG7lOG6tyE44buU4buvUyDhu5Thu5k+MCHhu5TDk8OiU+G6p+G7lDBV4buB4buU4buZxJHhu7Lhu5QiVeG7lOG6pSFk4buUXeG7h+G7lOG7siEx4buUIGHhuqXhu5Thu7JUMOG7lMOdYeG7lOG7slMx4buU4buy4buu4bq34buU4bqv4buUw4JVKOG7lHQzMMOSTuG7lOG6pCHhu67hu4Hhu5ThuqU3KOG7lOG7sjLhu5Thur094buUIuG6o+G7lDAu4bqj4buU4bql4bq1MTAu4buU4bqlKCrhurfhu5Thur/huq3hu7Lhu5Thur3huqMo4buUw4JTMC5N4buUIVMo4buU4bq9PuG7lCIpMCHhu5Thu7LDqeG6p+G7lOG7tuG7pOG7lCBU4buyIeG7lCI4KEvhu5Qt4buU4bqkOCjhu5QwU+G7geG7lOG7sjLhu5Thu7IhKCrhuqfhu5ThurchKCDhu5Thu7Ihxajhu7Lhu5Thu7I34buU4bu4IOG7lOG6pSEq4buUMFUx4buU4buyYzAu4buU4bu2KjBOTk7hu5TDglMx4buU4buyV+G6p+G7lF0hNzAu4buU4bql4bq1UzAh4buU4bqlIWLhu5QgVeG7lOG6peG7rCDhu5TDosOpSuG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7juG6pDgo4buUITcg4buU4bu24buu4buB4buUw4JTMC7hu5Thu7YqMOG7lOG6v+G7uCDhu5ThurchKCBN4buU4bu4IOG7lCDhu6jhu7Lhu5TDnWHhu5ThurPhuqdWMOG7lFQx4buULuG6q03hu5Thu7LFqOG6peG7lCBT4buB4buU4bq14buu4bql4buU4bq9ZVPhu5Thur3hu6gwTeG7lOG6pTcw4buUIiUw4buUMEDhuqXhu5Qg4buo4bql4buU4bu0PuG6p+G7lOG7tFUwLuG7lOG7tDvhu5QgKjBO4buUw4JTMC7hu5ThurPhuqdVMC7hu5QgYeG6peG7lOG7siEoKuG7suG7lF0h4bumMOG7lCA1MC5O4buU4burITcwLuG7lCEoOuG6p+G7lOG7sjLhu5Thurchw5ko4buUIDjhuqXhu5Thu7JiU+G7lOG6pSHDoyjhu5Thu67hu4Hhu5RdITcwLk5OTuG7lOG6pDco4buUXSE3MC7hu5ThuqVVKOG7lDBVMeG7lDAh4bqj4buU4bu2ZMSD4buyTk5O4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buO4buI4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buO4bqkNyjhu5Thur1V4buUw4JTMC7hu5RdITcwLuG7lOG6v+G7uCDhu5ThurchKCBN4buUIj0w4buU4bqlIeG7uDHhu5Thu7IxMOG7lOG7tmTDozAu4buUIsWo4bql4buUIkAx4buU4bq1U+G7lOG6tyEpU+G7lOG7slbhuqfhu5TDguG7rDAuTuG7lOG6pCHhuqfhuq/hu5Thu67hu4Hhu5Thu7IxMOG7lOG7tmTDozAu4buU4buZYSjhu5Thu5HhuqcwLuG7lOG7sjMw4buU4bu2VuG7geG7lMOd4bukKOG7lOG6pSFT4buUIFNN4buU4buyIXvhu5Thu7Iy4buUIGHhuqXhu5QiOCjhu5QgMzBN4buU4bu2VuG7geG7lOG6vcWoMC7hu5Thur09Tk5O4buUw4JTMC7hu5Thu7RZMOG7lOG6pTco4buU4bq9JuG7lOG6tyEpU+G7lOG7slbhuqfhu5TDguG7rDAuTeG7lDBVMC7hu5QwMijhu5QwIVXhu5QwVTAu4buU4bqv4buUMC5T4buB4buU4bql4bq1JTDhu5TDncOj4buUw6I3MC5N4buU4buyMuG7lOG7suG7rOG7geG7lMOi4bqnMC7hu5QwLsOZ4buUIDwwIeG7lOG6teG6oSjhu5Thur/huqc4MC7hu5Thu7QzMC7hu5TDojcwLk5OTuG7lOG7r+G6oSjhu5TDglMwLuG7lCJVIOG7lOG6vSg/4buy4buUIlXhu5Thur9k4bqvMC7hu5Thu7Iy4buUMCEoJuG6p+G7lC4oUzDhu5Thu7Ihw5rhu4Hhu5Thu7RVKE5OTuG7lOG7mSUg4buU4bqv4buU4bq94bqpMC7hu5QwLjHDmijhu5Thur0o4buU4bqlIT7hu5Thur/hu6Thu5QhZOG6oTAu4buU4bu2OTAu4buU4bqlIcOhKOG7lOG6vSbhu5QgVOG6peG7lOG6tWTEgyhO4buU4bqkNyjhu5RdITcwLuG7lOG7tFQg4buU4buyViDhu5ThuqVT4buB4buUMFUwLk3hu5ThuqU3KOG7lF0hNzAu4buU4bu0VCDhu5QhNSjhu5ThuqXhuqfDoSjhu5ThuqVU4buy4buU4buyYlPhu5QwVTAu4buU4bq9VeG7lOG7ssOZ4buULihT4buU4buyw5kwIeG7lOG7smJT4buUMFUwLuG7lDDhurtTTk5O4buU4bqkIcOjKOG7lOG7ruG7gU3hu5ThuqXhurVUKOG7lOG6pSgg4buU4bqlNyjhu5Thu7ZW4buB4buU4bql4bq1MTAu4buUw6LDmuG7siFO4buU4buvITww4buU4bqv4buU4bu24bus4bqn4buU4buyYzAu4buU4bqlIeG7ruG7geG7lOG6pSEoJTAu4buUIiglMC5N4buUMC4hfeG7lOG6tVPhu5Thu7YoJuG6p+G7lC484buU4bqlIeG7ruG7geG7lOG7tuG6rTAu4buUIFXhu5Thu7IhZFPhu5QiVSDhu5Thu7ZkxIPhu7Lhu5QiVeG7lOG7tlPhuqfhu5RdIcOh4buU4bu0xq8w4buU4bq94buo4bql4buUIOG6pzgw4buU4buyISrhuqVOTk7hu5Thu69VMC7hu5Qgw5owIeG7lOG7tMOaMOG7lOG7slYg4buU4bqlU+G7geG7lOG6pTcoS+G7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7ji3hu5RoMCHhu5ThuqEoT+G7lOG7lSDhu5Thur1VMeG7lOG6pcOp4buU4bq9P+G7lOG6peG6tcOp4buy4buU4buyISgqMOG7lOG6r+G7lOG7slbhuqfhu5Thu5E44buy4buU4buyMuG7lOG7tmTEg+G7suG7lF0hNzAuSuG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7ji3hu5Thu5FW4bqn4buU4buROOG7suG7lOG7sjLhu5Thur9T4buUXSE3MC7hu5Thu7ggSuG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7ji3hu5Thu5HEkeG7lOG6pSHhu7gx4buU4buyMTDhu5TDojcwLuG7lDAhVeG7lOG7sSXhu5Thur/huqc3KOG7lOG6pSHhuqfhu4EmMOG7lOG6vVXhu5Qgw5kwLuG7lCJV4buU4bu2KjDhu5QiKCYwTk5O4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buOLeG7lOG7ry5V4buB4buU4bu2JSDhu5Thu7gg4buU4bql4bq1w6nhu7Lhu5Thu7IhKCow4buU4bqv4buU4bu2MuG7lCHDmUrhu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu44t4buU4bq84busMC5OTk7hu5TDglPhuqfhu5QwVeG7geG7lOG7sjLhu5ThuqUhOuG7lOG7uCDhu5Thu7Yo4buU4bqlIVMwIeG7lDAoJTDhu5Thur/huqcwLuG7lOG6tyExMC5O4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buOLeG7lMO0UzHhu5QuKMOj4buU4bqlITzhu5Thu7gg4buU4bu2KErhu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu44t4buU4buRYzAu4buU4buyMzDhu5ThuqXhuqnhu4Hhu5ThuqU8MCHhu5QhPDAh4buU4buyVOG7siHhu5Qgw5owLk5OTuG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7juG6pDco4buUXSE3MC7hu5Thu7RUIOG7lDAyKOG7lOG7tigm4bqn4buULjzhu5Thu7LDmU7hu5ThuqQ3KOG7lOG6pSHhu67hu4Hhu5TDneG7rDAu4buUXSHhuqfhu6wwLk3hu5Thu7Ihxajhu7Lhu5Thu7gg4buU4buyYzAu4buU4buyMuG7lOG6peG7rCDhu5ThuqXhurXDmjAu4buU4buu4buBTuG7lOG6pDco4buU4bqlIeG7uDHhu5TDglMwLuG7lOG7tijhu5Thu7Q04buy4buU4buyMTDhu5Thu7Zkw6MwLuG7lOG6vSbhu5Thu69TIOG7lOG7ry7DmjBO4buU4buRMuG7lOG6pSgqMC7hu5RdPTAu4buUw51UMeG7lOG7tmEwLuG7lOG6r+G7lOG7slThu7Lhu5ThuqXhurVXMOG7lOG7tj5T4buU4bq1OeG7lCIlME7hu5TDtDEg4buU4buyYlPhu5QgVOG7geG7lMOdU+G7geG7lGjhu6Bo4buU4bu2KOG7lOG7pjDhu5Thu7YlIOG7lCHhu67huqXhu5Thur/huqc4MC7hu5ThurchKVPhu5Thu7Yl4buU4buvUyDhu5Thu68uw5owTuG7lMOC4bqtMC7hu5Thuq/hu5Thu7JU4buy4buU4bql4bq1VzDhu5Thu7Y+U+G7lHVVIOG7lOG6tDkwLuG7lDDDoeG7lOG7tjXhu5ThurXDqeG7suG7lOG7ssOZ4buUMCYw4buU4bql4bq1w6MoTk5O4buU4buvIWThu5QgYeG6peG7lOG6tyHDmTDhu5TEkTAu4buU4bqlw6nhu5QwISglME3hu5Thurchw5kw4buU4bq/w5rhu5QuKOG6u1Phu5Thu7JUKOG7lMOiODAu4buU4bq9VeG7lOG7slQo4buU4buyISrhuqVN4buUw4JTMC7hu5Q3IOG7lOG7siHhu6jhuqXhu5Qi4buu4buB4buU4bqlNyhOTk7hu5ThuqQ3KOG7lF0hNzAu4buU4bu0VCDhu5QwMijhu5Thu7Yy4buUIlXhu5ThuqU8MCHhu5Thu4El4bqnTeG7lOG7sjLhu5Thu7JUKOG7lC484buU4buyMzDhu5Thu7JTMeG7lCHhuqEw4buU4bqlISpOTk7hu5Thu68hZDAu4buU4bqlNyjhu5Thu7JjMC7hu5RdITcwLuG7lOG7tFQg4buU4buyIcWo4buy4buU4bu2MuG7lOG7sjLhu5Thurchw5ko4buUIlXhu5ThuqU8MCHhu5Thu4El4bqn4buUXSE3MC5N4buUIVPhu4Hhu5Qi4bqt4buy4buUITHDmjDhu5Qww5owTeG7lMOiw6nhu5Thu7bhu7jhu5Thu7Q0U+G7lOG7smJT4buU4buyVCjhu5Thu7IhKuG6pU3hu5TDglMwLuG7lOG7tuG7pOG7lMOdVCDhu5Thur1VMeG7lOG6pTco4buUMCFk4buUIGHhuqXhu5Thu7IhKCrhu7Lhu5Thu7I04buy4buU4buyYlPhu5TDncOj4buU4bu2ZMOjMC5OTk7hu5ThuqQhNyjhu5ThuqUhPOG7lOG7slQo4buULjzhu5Thu7JjMC7hu5Thu7ZkxIPhu7JN4buU4bqlNyjhu5Thu7Ihe+G7lMOdKCrhuqXhu5Thu7Yy4buUIlXhu5QhZOG6oTAu4buU4bq9PuG7lOG7smJT4buUMC5kw6Mo4buU4buyMTDhu5QuVCjhu5Thu7ZW4bqn4buU4bqlKCUw4buU4bu24buk4buUMC7DmeG7lOG6vVUx4buUw53Do+G7lOG6vVMo4buUIDwwIU3hu5ThuqXhurUxMC7hu5Thu7YlIOG7lOG6pSE+4buU4bq/4buk4buU4bqkIVMwIeG7lHUyU+G7lOG7tlbhu4Hhu5TDnTEg4buU4bu2w5owTuG7lOG6pDco4buUXSE3MC7hu5Thu7LFqOG6peG7lDAuIX1T4buU4bu2ZMSD4buy4buUw6LDqeG7lF0oPzDhu5QwVeG7gU3hu5ThurU5KOG7lCBTKOG7lDBV4buB4buU4bqlNyjhu5RdITcwLuG7lCEoOuG6p+G7lOG6vSbhu5Thu7JU4buy4buUIDgo4buU4bqlPDAh4buU4bu2ZMSD4buy4buUMC5kw6Mo4buU4bu2w6Mo4buUXTrhu5Qiw5ooTeG7lOG7sjLhu5Thur094buU4bq14buu4bql4buUIuG7geG7lF3hu4NOTk7hu5Thu68hZDAu4buUIGHhuqXhu5Thu7YoJuG6p+G7lOG7siHFqOG7suG7lOG7siHFqDBN4buU4bqlIT7hu5Thur/hu6Thu5QwVeG7geG7lOG6pWXhu5ThuqUh4bqn4bqv4buU4buu4buB4buU4bu24buk4buU4buyMuG7lOG6peG6tTEwLuG7lOG6pTcoTuG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7juG7mSUg4buU4buu4buBTeG7lMOCUzAu4buUw6LEg+G7lOG6pTco4buUIsOa4buy4buU4bqv4buU4bqlIT7hu5Thur/hu6Thu5RdITcwLuG7lCJWMOG7lOG7tmTEg+G7suG7lCI4KOG7lOG6vSbhu5QiVDDhu5Thu7Ihe+G7lCHhuqfhu4Hhu5TDouG6r+G7lDAlMOG7lCLDmijhu5Thu7RZMOG7lOG6pTco4buU4bu2KOG7lOG6pSHhu7gx4buUIjgo4buU4bqlxajhuqVO4buU4buZKjDhu5QuVjDhu5QiVDDhu5Thu7JiU+G7lOG6pTco4buU4bu4IOG7lDAyKEvhu5Qt4buUaDAh4buU4bq9VTHhu5Thu7YoTeG7lF0hNzAu4buUXT0x4buU4bqlIeG7ruG7geG7lOG6vSbhu5RdIeG6p+G7gVPhu5QgVeG7lOG7sjLhu5Thu7gg4buU4bqlITzhu5TDneG7ruG6peG7lOG6pSg/ME7hu5ThuqQ3KOG7lOG7slYg4buU4bqlU+G7geG7lMOCUzAu4buUIFXhu5Thu7Ih4buqMC7hu5QwMijhu5QwJTDhu5Qiw6MoTuG7lOG7kTLhu5ThuqUoKjAu4buULsWo4bql4buULjUwLuG7lOG7smJT4buUUyjhu5Thu7Yy4buULeG7lC4ow5ko4buU4bqlVDDhu5ThurchKCDhu5ThuqVl4buUIuG7rOG6p03hu5Thu7JX4bqn4buU4buu4buB4buU4bu2KOG7lOG7tuG7rOG6p0rhu5Qt4buU4bqlNyjhu5QwIWThu5Qu4buk4buU4bumMOG7lOG6peG6tWEg4buU4bq9VTHhu5QiVDBN4buUNzAu4buU4bql4bq1xIPhu5Qi4buH4buU4buy4bus4bqn4buUIsOa4buy4buUw51h4buU4buyITHhu5QgYeG6peG7lOG7suG7rOG6p+G7lC40MOG7lCI1MEvhu5Qt4buU4buRV+G6p+G7lOG7sjLhu5Thu7IzMOG7lOG7sjEo4buUXWbhu5Qi4bqnV+G6peG7lOG6s+G6p+G7rDDhu5Thu7ZhKOG7lOG6tVPhu5QuPOG7lF0hNzAuSuG7lMO0VDHhu5Thu7JUMU5OTuG7lMO0VDHhu5Thu7JUMeG7lC484buUMOG6u1NN4buU4buyMuG7lCBT4bqn4buUIFPhuqfhu5ThuqUh4bqn4buU4bq/KuG6t+G7lOG6s+G6p+G7rDDhu5ThuqVk4buU4bql4bq1UzAu4buUIFXhu5QiJTDhu5Thu7Zkw6MwLuG7lF0hNzAu4buUIeG6r05OTuG7lOG7kTLhu5Thur/hu7jhu5Thu7Ih4bqv4buU4bu2w5ow4buUIiUwS+G7lOKAnOG7mcOaKOG7lOG7tmEo4buUxqDhu5TDtFQo4buU4bqkIWTEgzAu4oCdTeG7lOG6pTco4buU4bu2ZMSD4buy4buU4buy4bq54buUIiUw4buU4bu2MuG7lOG7tjrhu5Thur0oKuG6peG7lOG6vSbhu5QuZOG6oTAu4buU4buyISgqMOG7lOG7tuG7ruG6p+G7lMOdw5kx4buU4bq9P+G7lOG7tlfhurfhu5TDtFQo4buU4bqkIWTEgzAuTuG7lOG6pOG6teG6pzAu4buU4bu2MVUw4buU4bqlNyjhu5Thu7Iy4buU4bql4bq1VzDhu5Thu7Y+U+G7lOG6r+G7lOG6vuG6p+G7rDDhu5Thu5Nk4bqhMC7hu5Thur1V4buU4but4buk4buUdVYgTeG7lCIlMOG7lOG7tjLhu5RdITcwLuG7lOG6v1Phu5QiVTAu4buUw7RVMOG7lOG6pCHDmuG7siHhu5Thu7JiU+G7lOG6pTco4buUIlXhu5Qg4buu4buBTuG7lOG7rVPhu4Hhu5ThurPhuqdUTeG7lOG6pTco4buUw6Ik4buU4buyMuG7lOG7tD7hurfhu5ThurPhuqdT4buUMCFV4buU4bq9VeG7lCHhuqEw4buUMOG6u1Phu5ThuqXhurVUMCHhu5Thu7ZkxIPhu7Lhu5Thu7LhuqEw4buU4bqlIT4wIeG7lDBh4buU4buyYlPhu5Q3MC7hu5ThuqXhurXEg+G7lCLhu4fhu5Thu7Lhu6zhuqfhu5Qiw5rhu7Lhu5TDnWFN4buU4bqlIWLhu5ThuqXhurVk4bqvMC7hu5ThuqXhurXDqeG7suG7lOG6pSgq4bq34buU4buyYlPhu5ThuqU3KE3hu5QgVeG7lOG7sjLhu5TDnTbhu5TDncOoMOG7lC484buU4buyVCjhu5Thu7IhxJHhu7Lhu5TDnSgwIeG7lDAhPE3hu5RTKOG7lOG7siHDmeG7lCJV4buU4bqlIWLhu5ThuqXhurVk4bqvMC7hu5Thu7JiU+G7lOG6pTcoTk5O4buU4buRIXvhu5Thu7Iy4buUw4JTMC7hu5QiVeG7lOG7siEx4buU4bqlNyjhu5QgYeG6peG7lOG7tj5T4buU4bq9Pk3hu5ThuqVl4buU4bql4bq1MTAu4buU4bql4bq1VCjhu5ThuqUoIOG7lDBVMC5O4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buO4buI4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buO4buv4bq5U+G7lOG6pSFUMC7hu5TDolPhuqfhu5ThuqU3KOG7lOG6pWXhu5TDtFQo4buU4bqkIWTEgzAu4buU4bq9JuG7lOG7ryFV4buU4bqlIcOjTeG7lCDhu67hu4Hhu5Q3MC7hu5TDncOaMOG7lOG6peG6tTEwLuG7lOG6pcOh4buU4bu2ZFPhu5QgYeG6peG7lOG6tyExMC7hu5ThuqUhZOG7lOG6vVXhu5QwMihL4buULeG7lOG7kTfhu5TDnUDhu5Thu67hu4Hhu5Thu7YqMOG7lOG6pTwg4buU4buyV+G6p+G7lOG7tDvhu5Thu7YqMOG7lOG7ssOZ4buU4buyIeG6q+G7suG7lCJWME5OTuG7lOG7mTThu7Lhu5QwIeG6uzAu4buU4bu0MzAu4buU4buyIeG6u+G7lDDFqDDhu5QwMuG6peG7lOG7smJT4buUw4JTMC7hu5Thur0oKuG6peG7lCBV4buU4bqlNyjhu5RdITcwLuG7lOG6pVUo4buUMFUx4buU4buyIT7huqfhu5Qww6EoS+G7lC3hu5TigJzhu5Ug4buU4bu24buk4buUMC4h4bu44buU4bu2ZMSD4buy4buUMCHhurswLuG7lCLDoyjhu5Thu7JU4bqn4buULihXMOG7lOG6vSbhu5Thur0oP+G7suG7lFMwIeG7lOG7siFXIOG7lC4ow6NOTk7hu5Thu5Ug4buU4bqlIWThuqEwLuG7lFMwIeG7lCLFqCBOTk7hu5Thu5Ehxajhu7Lhu5Qi4bqt4buy4buUUzAh4buU4bq9JuG7lOG7uCDhu5Thu7bhu6Thu5ThurVT4buU4bu2KOG7lOG6tTkoTk5O4buUaDAh4buU4bqhKE/hu5Thu5Ug4buUw6Ik4buU4bq9KCrhuqXhu5ThuqUhZOG7lOG6vSZN4buU4bu2ZTAu4buU4bqz4bqnJTDhu5Thu7gg4buUMCFATk5O4oCdTuG7lOG6pMOh4buU4bq9KCrhuqXhu5QuZOG6oTAu4buU4buyISgqMOG7lOG7tuG7ruG6p+G7lOG7smJT4buU4bqlNyjhu5RdITcwLuG7lOG6pTkw4buU4bqlw5oo4buUIuG7rOG6p07hu5Thu7UwLuG7lCIpMCHhu5Thu7LDqeG6p+G7lOG6peG6tVUx4buUIiUw4buU4bu2ZMOjMC7hu5Thu7Yo4buUITThu7Lhu5TDon3hu5ThurPhuqdTME7hu5Thu5EzMOG7lOG6pTco4buUw6JT4bqn4buUXSEo4buUKDDhu5Thur8xMC7hu5ThuqVX4bq34buUw51VKOG7lOG7tuG7uDDhu5QwLjMg4buUIMOp4buy4buU4bq1Ny0wJeG7lDfhu5QiVeG7lOG6teG6reG6peG7lF0hNSjhu5TDnVMw4buU4buyISkwIeG7lOG6peG6tT5O4buU4bqk4bqnw6Eo4buU4bqz4bqnVOG7lOG6peG6tT1N4buU4bqlNyjhu5Thu7IhZFPhu5Thu7Zi4buUw6LEkeG7suG7lOG7tjrhu5Rk4bqn4buU4bqlZOG7lOG6vSbhu5Thu7Lhuqdh4buy4buU4bu2w6MoTuG7lOG6pOG6tVcw4buU4bu2PlPhu5QiVeG7lDDhuqEo4buUIcSD4bq34buU4bq94bqjKOG7lOG6pTco4buUIeG6oTBOTk7hu5Thuq/hu5Thu7Yy4buU4buyxJHhu5Qgw6Ao4buUIlYw4buU4bq9VTHhu5ThuqXhurVXMOG7lDAhZOG7lC4o4bqt4bq34buU4buyITHhu5ThuqU3KOG7lOG6s+G6pyUw4buU4bu2KOG7lCDhuqko4buU4bq9PuG7lOG6pSHhuqEg4buU4bqlIeG6oSDhu5QgVCjhu5ThuqUy4buy4buU4buyYlPhu5QwVTAuTk5O4buU4burITcwLuG7lCEoOuG6p+G7lMOCUzAu4buU4buyMuG7lOG6vSgq4bql4buU4bqlIWThu5Thur0m4buU4buyITHhu5ThuqU3KOG7lF0hNzAuTeG7lDAhZDAu4buUMCrhuqfhu5Thur0oKuG6peG7lOG6vSbhu5TDnVMw4buU4buyISkwIeG7lOG6peG6tT7hu5Thu7Ihxajhu7Lhu5RdITcwLuG7lFMo4buUw50oKuG6peG7lOG7sjLhu5ThuqU3KOG7lOG6r+G7lOG7tjJO4buU4buvIeG6uzAu4buUIlYw4buULijhuq3hurfhu5RTMCHhu5Qw4bqnNyjhu5Thu7Yo4buUIuG7ruG7geG7lC7DmjHhu5Thuq/hu5RdITHhu5Quw5ox4buU4butKDAh4buU4burIVMoTeG7lOG6pTco4buU4bu2JuG6p+G7lOG6peG6tVMwIeG7lOG6pSFi4buU4bu2KjDhu5Thur9k4bqvMC7hu5Thu7ZTMOG7lMOdI+G7lDAuN+G7lOG6r+G7lOG7slbhuqfhu5TDguG7rDAu4buU4bqlPCDhu5QhNSjhu5ThuqUoMOG7lOG6pcSR4buy4buU4bq9JuG7lMOCUzAuTuG7lOG7ryHhurswLuG7lOG7sjfhu5QuVCjhu5Thur1V4buUw51V4buULihV4buU4bqv4buU4bq/ZOG6rzAu4buU4bu2JuG6p+G7lCLFqOG7suG7lOG7tlbhuqdL4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buOLeG7lOG6ruG7lOG7tuG7rOG7geG7lF0hNzAu4buU4buyMuG7lMOCUzAu4buUMFUx4buU4buyw5lP4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buOLeG7lOG7kTfhu5TDglMwLuG7lOG7sjLhu5QwOOG6peG7lOG6teG6pzko4buU4bu2MeG7lOG7tjXhu5Thuq/hu5RdITLhu7jhu5QgKD8wLk/hu5Qt4buU4bqlNyjhu5Thu7I44buUICgl4bqn4buU4bqlw5nhu5Thur094buU4bu2I+G6t+G7lOG7smJT4buUMFUwLk5OTuG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7ji3hu5RoKOG7lDAhe0/hu5Thu5FU4buy4buU4buyN+G7lDAhPDDhu5QwIVPhuqfhu5Thu7Qz4buUITUoTuG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7ji3hu5ThuqQhNyjhu5Thu7IhKuG6peG7lOG6tTkoTk5O4buU4buRMuG7lOG6tyHDmSjhu5Thu7IhPuG7lMOCUzAu4buU4bql4bq1w6nhu7Lhu5Thu7IhKCow4buU4bqv4buU4buyVuG6p+G7lOG7kTjhu7JO4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buOLeG7lOG7meG6rTAu4buU4bq1OShOTk7hu5Thu5nhuq0wLuG7lMOCUzAu4buU4bql4bq1w6nhu7Lhu5Thu7IhKCowTeG7lOG7tD/huqXhu5Thu7IyKOG7lOG7ruG7geG7lCBVT+G7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7juG6pDco4buUITko4buUIWHhurfhu5Thu7Ihw6Phu5Thu7bEgyhOTk7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47hu63FqOG6peG7lCE04buUMCE8MOG7lDAhU+G6p03hu5Thu7Rkw6MwLuG7lDAhZOG7lOG7siHDo+G7lOG7tsSDKOG7lFMo4buU4bu2MuG7lDAyKOG7lOG6tVPhu5ThuqUhU+G7geG7lCE0TuG7lOG7rWHhuqXhu5Thu7IhPuG7lCLhuqMw4buU4bql4bqnw6Eo4buUIeG6oTBN4buUIOG7qOG6peG7lMOixJHhuqXhu5TDoiMxTeG7lOG7smMwLuG7lOG7sjLhu5ThuqUhOuG7lOG7tDHhu5Thu7IhxJEwLuG7lOG7tlfhuqfhu5Qg4bqpU+G7lOG7tjrhu5Qiw5ooTuG7lOG7kSE+4buUXSE3MC7hu5Thu7RUIOG7lDAhPDDhu5Thur1VMeG7lCDhu6jhuqXhu5QwLmTDoyjhu5RdIVThu7JN4buU4bu0ZMOjMC7hu5QwIWThu5Thu7IhPuG7lMOixIPhu5QwKuG6p+G7lDAhPDDhu5Qi4bus4buB4buUw6JTMC7hu5QhNOG7lMOiw6nhu5Thur/hu67huqfhu5Thur8p4buU4buyYlPhu5QgPDAhTuG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7ji3hu5Thu5Eh4bqt4buUIlXhu5QuPOG7lOG6veG6oyjhu5Thu7I34buUw4JTMC5K4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buOLeG7lOG7k8OaTk5O4buU4buVIOG7lCJV4buUMC5kw6Mo4buU4bqz4bqn4bu4MOG7lOG7smJT4buUw4JTMC5N4buU4bu0w5ox4buU4bu2MjAu4buU4bqz4bqn4busMOG7lOG6r+G7lOG7ssOaMCHhu5QiVDDhu5Thu68hVeG7lOG6pSHDo05OTuG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7ji3hu5R0KFPhu5Thu7Y8MCHhu5Thu7I34buU4buu4buB4buU4bqv4buU4buyIcOg4buU4buy4bus4buB4buUw6LhuqcwLuG7lMOd4bqhKOG7lOG6tVPhu5TDojcwLuG7lOG7ruG7gU5OTuG7lOG7ryFkMC7hu5TDnT7hu5TDnTEg4buUXSE3MC7hu5Thu7IzMOG7lFMo4buU4buyw5lO4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buOLeG7lOG6pCEq4buU4buyMzDhu5TDglMwLuG7lOG6pSE84buUw6JTMeG7lCHDmeG7lOG7siE+SuG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7ji3hu5Thu5E34buU4buu4buBTk5O4buU4bqkIVfhuqXhu5ThuqU8MCHhu5Thu7Ih4bqtMC7hu5ThuqU3KOG7lF0hNzAu4buUISbhu5TDnSgq4bql4buULijDo+G7lOG6r+G7lOG7tuG7rOG6p05OTuG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7juG7r+G7piDhu5ThuqUhVDAu4buU4bql4bq1Nyjhu5Thu7YoS+G7lHVVIOG7lOG6tDkwLk3hu5Thu7JW4bqn4buUw4Lhu6wwLk3hu5Thu7JW4bqn4buU4buROOG7sk3hu5Thu69TIOG7lOG7ry7DmjBN4buU4bqkITThu5R1w5rhu7JOTk7hu5Thu68h4bq7MC7hu5Thu7JUKOG7lOG6pSUw4buU4buu4buB4buUXSE3MC7hu5Qi4bqt4buy4buUMFUx4buUMC7huqc3KOG7lOG6peG6tTEwLuG7lOG6pTcoTuG7lOG7ryFkMC7hu5Thur084buU4buy4bqnYeG7suG7lCBk4bqn4buUw6IoMCHhu5ThuqU3KOG7lDAhZOG7lOG6peG6teG7piDhu5QwLlUw4buUMC5kw6Mo4buUIikwIeG7lMOiU+G6p+G7lOG7siEoKjDhu5ThuqXhurVTMCHhu5RdITcwLuG7lOG6pSE64buUMOG7uDHhu5Thu7ZX4bqn4buUIsOaKOG7lOG7tuG7rOG7gU3hu5Thurchw5ko4buU4bq1U+G7lOG7tijhu5QiVSDhu5Qiw5oo4buU4buy4bqnYeG7suG7lOG7tsOjKE7hu5ThuqQ3KOG7lF0hNzAu4buU4bu0VCDhu5Thu7LDmeG7lOG6s+G6p+G7gSrhuqVN4buU4bq1xq8wLuG7lCLhuq3hu7Lhu5QwVTHhu5TDglMwLuG7lOG7smMwLuG7lOG6r+G7lOG6peG6tTEwLuG7lOG6pSgg4buUIDwwIU7hu5ThurzhuqMo4buUw51TMeG7lCLhu4fhu5Thu7Qx4buUw51TMeG7lMOdKD8wTeG7lOG7siEoKjDhu5ThuqXhurVTMCHhu5TDnSgq4bql4buUIlUg4buUw6JTMeG7lOG7tmTEg+G7sk5OTuG7lOG6vVVOTk7hu5Thu68hZDAu4buU4buy4bqnYeG7suG7lOG7tsOjKOG7lCLDmijhu5RdQDHhu5ThuqU3KOG7lOG6vSZN4buUMCFk4buU4bq9MzAu4buU4bql4bq1MzDhu5Thu7JiU+G7lMOiOOG7lOG6tyFXME3hu5ThuqU3KOG7lOG7tmTEg+G7suG7lOG7siEoU+G7lMOi4bqn4buu4bql4buU4bu24buu4bql4buU4bqv4buU4bq3IWTDozAu4buU4buvUyDhu5Thu68uw5owTeG7lOG6pTco4buUIlXhu5Thu7Jk4buU4bu04busMOG7lOG7smJT4buU4bqlIVUwIeG7lOG6tyE44buUMFXhu4FO4buU4buvLlXhu4Hhu5QwLlXhu4Hhu5ThuqU3KOG7lOG6tyEyMC7hu5Thur/hu7jhu5ThurPhuqdT4buU4buyVuG6p+G7lMOC4busMC5O4buUw7QyMC7hu5Thu7RUMC7hu5Thu7JiU+G7lOG7suG7rOG7geG7lMOi4bqnMC7hu5QuKFXhu5QwLsOZ4buUIDwwIeG7lOG6v+G6pzgwLuG7lOG7tDMwLuG7lMOiNzAuTuG7lOG7keG7rOG7geG7lOG6oShP4buUw4JTMeG7lDAuZOG6oSjhu5QwIWThu5QgYeG6peG7lCLDqeG7suG7lMOifU3hu5TDneG6oSjhu5Thu7LhuqkwLuG7lOG6pSHDoyjhu5QuKFMwTeG7lOG7sjMw4buU4bqlU+G7lOG7tuG7pOG7lOG6vSbhu5QuKFVN4buU4bqlU+G7lF0hNzAu4buU4bqlVSjhu5QwVTHhu5ThuqU8IOG7lOG7tmTEg+G7suG7lMOdMjAu4buU4bu0VDAu4buU4buyYlPhu5Thu7I44buUMCHhu6wwTuG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7juG7rWHhuqXhu5Qiw6Mo4buU4buyYlPhu5RTKOG7lOG7tjLhu5ThuqU3KOG7lDAuIeG7uOG7lOG7tmTEg+G7suG7lOG6peG6tTEwLuG7lOG6pSEoMCHhu5RdITcwLk3hu5QhU+G7geG7lOG6pSgqMC7hu5QhVOG6peG7lOG6pWXhu5Thu7IxMOG7lOG6pSHhuqfhu4EmMOG7lOG7tlMwLuG7lOG7siHhuq/hu5Thu7Ih4bqnIOG7lOG6vcOaKOG7lOG6pWXhu5TDnSow4buU4buxM+G7lOG7kSHhuqcg4buU4bq1U+G7lOG7tihL4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buOdeG6sSjhu5QwLmTDoyjhu5ThuqEoTk5O4buU4bqlU+G7lOG7tijhu5Thu7LhuqkwLuG7lDAuZMOjKOG7lOG6peG6tTEwLuG7lC4oMuG7lOG6peG6teG7pjAu4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buO4buRMuG7lMOdKCrhuqXhu5TDojcwLuG7lOG6v2RT4buU4buyIWXhu5Thu7bhu6Thu5QwJTDhu5TDncavMC7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47hu5Hhu6zhuqfhu5QhM+G7lC4o4buk4buUw53DmjDhu5Thu7IzMOG7lCgw4buU4buyISgm4bqn4buU4buyVuG6p+G7lOG7kTjhu7Lhu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47hu5E44buUMCHhu6ww4buU4buyMuG7lOG7sjMw4buUw6IxKOG7lMOdMjAu4buU4buyVuG6p+G7lMOC4busMC5OTk7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47huqQ3KOG7lOG7sjjhu5ThuqU8IOG7lOG6peG6tTEwLuG7lMOdMjAu4buU4bu0VDAu4buUMC5kw6Mo4buU4bu2w6MoTeG7lCBT4buB4buU4bq1U+G7lMOdxajhuqXhu5Qu4buo4bq34buU4bu2ZMSD4buy4buUw4JTMC5O4buU4bq0OSjhu5Thur1VMeG7lOG7slQo4buUMC5V4buB4buU4bqlIT7hu5Thur/hu6Thu5QiJTDhu5ThuqUhVTAh4buU4bq3IThN4buUMC5kw6Mo4buU4bqlZeG7lOG6peG6teG7piDhu5QwPTHhu5Thur0m4buU4bq94bqnKOG7lCBlMC7hu5TDosOp4buUXSg/MOG7lCI+4buyIeG7lMOi4bq54buUMFXhu4FO4buU4bqkNyjhu5ThurchMjAu4buU4bq/4bu44buU4bqlZeG7lMOi4busMOG7lOG6vVcw4buU4bu2YTAu4buU4bqlIVUwIeG7lOG6tyE44buU4bq9JuG7lDAhVeG7lOG6peG6tTEwLuG7lDAoJiDhu5Thu7Ih4busMC7hu5Thur3hu6wwLuG7lOG6pSFX4bql4buUXSEy4buU4bqlw5lO4buU4buvIWThu5TDnVMx4buUIlYwTeG7lOG6s+G6p1Phu5Thu7JW4bqn4buUw4Lhu6wwLuG7lCBh4bql4buU4bqlITIo4buU4bqz4bqn4bu4MOG7lOG7tlbhu4Hhu5RUIOG7lOG6pSE+TeG7lOG6pTco4buU4bu2ZFPhu5QgxajhuqXhu5QwITww4buU4buy4bus4buB4buUw6LhuqcwLuG7lC4oVeG7lOG7tlMwLuG7lMOd4bqhKOG7lOG6peG6tSUw4buU4bu0MzAu4buUMGThuqPhu7JO4buU4bqk4bq1w6Mo4buU4bqhKE/hu5Thu61h4bql4buU4bqlISgq4bqn4buU4bq3IeG6q+G7lOG7tlMwLuG7lOG7ssWo4bq34buU4bu2Nyjhu5Qww5owLk3hu5TDnSUw4buU4buyw5owIeG7lCJV4buU4bqlISgq4bqn4buUMOG6u+G7lOG7siFlMC7hu5Thu7Y3KOG7lCBk4bqhKE7hu5Thu69VMC7hu5Thu7ZTMC7hu5QwMijhu5Thu7YoJuG6p+G7lC484buU4bu2Mk3hu5QwLiEoJSDhu5ThuqXhurU0MC7hu5Qixagg4buU4buy4bqpMC7hu5Thu7I34buULlQoTk5O4buU4buRMuG7lOG6pSFX4bql4buU4bu2MuG7lCJV4buUw4JTMC7hu5RdITcwLk3hu5QhU+G7geG7lOG6pTco4buUw50+4buUITFTMC7hu5ThuqVk4bqvMC5K4buU4bqkNyjhu5RdISThu5ThurUyMOG7lOG6tUAw4buU4bu2KjDhu5Qw4bqhKOG7lCAj4buU4buyMTDhu5QwLmTDoyjhu5ThuqUhKCrhuqfhu5Thurch4bqrTuG7lOG6pDco4buU4bq14buu4bql4buUw6LEg+G7lCJVIOG7lDBVMC7hu5QuKFfhuqXhu5QgPDAhTeG7lDAhZOG7lC4o4buu4buy4buU4buyISglIOG7lMOdUzHhu5ThuqVTMOG7lOG7tijhu5Thu7LhuqkwLuG7lOG6pSHDoyjhu5QuKFMwTuG7lOG6pDco4buU4buyxJHhu5QuNChN4buU4bu04bqp4buUXSE3MC7hu5Thurchw5ko4buUIlXhu5TDglMwLuG7lOG7siHhu6YwLuG7lDDhurtTTeG7lOG7smMwLuG7lOG6pSE1U+G7lCIzMC7hu5QgMTAu4buUMCHhuqPhu5TDneG7ruG7geG7lCLhu6zhuqfhu5Thu7JiU+G7lCA8MCFL4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3w7Qx4bu04buB4buY4buOLeG7lMOCUzAu4buU4bqhKE/hu5TDglMwLk5OTuG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7ji3hu5RoMCFOTk7hu5Thu69VMC7hu5TDneG6pzcwLuG7lOG6pVPhu4Hhu5Qg4buo4buy4buU4buyITHhu5Thu7Y3KOG7lDDDmjAu4buU4bq14bqhKOG7lOG6v+G6pzgwLk5OTuG7jC/hurfhu47hu4zhurfhu5Thu7IiU8Oiw6LDjeG7mOG6t8O0MeG7tOG7geG7mOG7ji3hu5Thu60jT05OTuG7lOG7kTfhu5QuVCjhu5Thur1hKOG7lOG7tuG6seG7lCLhu67hu4Hhu5TDglMwLk5OTuG7lOG6pDco4buU4buyYzAu4buUXT7hurfhu5Thu7bhurHhu5Qi4buu4buB4buUw4JTMC5N4buU4bu24bqtMC7hu5Qh4bqhMOG7lOG6pTco4buUNyDhu5QwVTAu4buU4bql4bq1MTAu4buUIjMwLk3hu5ThuqU3KOG7lOG6teG7ruG6peG7lMOixIPhu5Qg4buu4bql4buUMFUwLuG7lCBh4bql4buUIlYw4buUMOG6u1NOTk7hu4wv4bq34buO4buM4bq34buU4buyIlPDosOiw43hu5jhurfDtDHhu7Thu4Hhu5jhu47DglMwLuG7lDAyKOG7lOG7siEx4buU4bqlNyjhu5QwLiHhu7jhu5ThurXhu67huqXhu5QwISgm4bqnTeG7lF064buU4bqlZeG7lDAuVeG7geG7lOG7ruG7gU5OTuG7lMOCUzAu4buUMDIo4buU4buyITHhu5ThuqU3KOG7lDAuIeG7uE5OTuG7lOG7ryFkMC7hu5QgVU3hu5ThuqU3KOG7lF0hNzAu4buU4bqlITrhu5RdOuG7lOG7siEx4buUUyjhu5QwLiHhu7jhu5Thu7ZkxIPhu7JO4buU4bqkIVUwIeG7lOG6tyE44buUMFXhu4Hhu5Thu7bhu6Thu5Thu7Iy4buU4bql4bq1MTAu4buU4bqlNyjhu5ThuqVl4buUIuG7rOG6p+G7lOG6tTkoTeG7lOG6pWXhu5Qu4buo4bq34buULuG6seG7lCJWMOG7lOG7tlbhuqdO4buML+G6t+G7juG7jOG6t+G7lOG7siJTw6LDosON4buY4bq3aOG6p+G6pSEx4bq14buY4buO4bqk4bq14bqn4buBPzDhu5QwLsWoMOG7lOG6pGXhu5Thu68u4bqn4buBJTDhu5ThuqR9MCHhu4wv4bq34buO

Truyện ngắn Từ Nguyên Tĩnh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]