(Baothanhhoa.vn) - Xác định công tác giải phóng mặt bằng là khâu quan trọng trong quá trình triển khai các dự án, góp phần tạo đột phá để thu hút đầu tư và bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ huyện Thọ Xuân đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, qua đó tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
ZcWp4buD4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqmfcawQnjhu6Phur/DqcWoQ0d1w73hu4F9xanhu7nhu4FhQ8O1w73hu4Hhu53hu5lH4buBeWvDvcWp4buB4bunxrBsxrDhu4HhuqbFqeG7tcO94bun4buBecOyQuG7geG7l8Ozw73hu6fhu4Hhu53DuuG7gULhuqjGsMO6w73hu4F3xanhu4nGsOG7gcahxKnGoeG7geG7m+G6vuG7gcSpw73hu4FC4bqo4bu5w73hu6fhu4Hhu53GsMO6eWUvxanhu4PDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbFqOG7o+G7ieG7m+G6v8OpYcSpxqHhu4Hhu53hu7HDvcWp4buBxqHDgMO94bun4buBQsSpxqHhu4Hhu6fGsGzGsOG7geG6psWp4bu1w73hu6fhu4F5w7JC4buB4buXw7PDveG7p+G7gXhq4buBd8Wpw7VD4buB4bqsQ+G7icO94buBQuG6qOG7ucO94bun4buBQuG6qOG7s8O94bun4buB4bqsQ8Sp4buBQuG6qOG7q8O9xanhu4FC4bqoxrDDusO94buBd8Wp4buJxrDhu4HGocSpxqHhu4Hhu5vhur7hu4HEqcO94bqr4buB4bun4bu14bqm4buB4bqmxanhu5HDveG7gUJr4buz4buB4budw4NC4buB4bqmxanEqeG7geG7ncO64buBQsWpQ+G7gcWpRELhu4Hhu53hu5FD4buBQuG6uuG7geG7gmrhu4Hhu5fhurxC4buB4bqmxanEqeG7gULhuqjhu7PDveG7p+G7geG6psWpxKlC4buBQuG6qMaww7rDveG7gXfGsMO9xanhu4FCc+G7gS3hu4FGbeG7gcWpw4PGsOG6q+G7geG7nGzDveG7p+G7geG7l8OD4buBxalDR3XDveG7gX3FqeG7ueG7gWFDw7XDveG7geG7nW3hu4FC4buT4bqm4buBQuG6qEPDveG7p+G7gcahxanhu63hu4Hhu51r4buz4buB4bqsQ0dzQuG7gXjGsHVC4bqr4buB4bqsQ+G7ieG7geG7neG7teG7gUJr4buz4buB4bud4bq64bq0xqHhu4Hhuqrhur7hu4HGocWpQ0fDusO94buB4buXxrBzw73hu4F5a8O9xanhu4F5ceG7gULhuqjhu7PDveG7p+G7gcO9xanhu5PDveG7gULFqeG6vMah4bqr4buBxalqw73FqeG7geG7ncODw73hu6fhu4HGocOJ4buJ4buBxqHEqcO94buB4buXw4Phuqvhu4Hhu51sw73hu6fhu4Hhu4LGsHLDveG7geG7gmrhu4HDncWpw7XDveG7geG7m8O1w71iZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbGoOG7ieG6pkLGsOG7s8O94bq/w6llxrB54bun4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bubQsWpQ3nhu5fhu4HGsMag4bujw71C4buj4bqo4bq/4buB4bqqQkd44buj4bq34bq/4buExrDhu5tCxanhuq3hu4HDreG7h+G7h+G6pkbhuqnhu4HFqeG7o8aw4bunxalC4bqt4buBaOG7hWjhuqZG4bqp4bq/4buB4bqq4bqoxqHhurfhur8vL8ah4bubw71i4buX4buJ4buzQsWp4buJw73FqcWp4buz4buJYuG7gsO9L+G7m+G7o+G6qndC4buz4bqmL8O94buj4buE4bqqL+G7heG7heG7g8OsL+G7g8Otw63hu5vhu4fhu4Xhu4dmaGbDrUJn4buFaeG7h+G7g3jhu4diduG6puG7p+G6p+G6qOG6t2bhu4tn4bq/4buB4buJeELhurfhur/FqENHdcO94buBfcWp4bu54buBYUPDtcO94buB4bud4buZR+G7gXlrw73FqeG7geG7p8awbMaw4buB4bqmxanhu7XDveG7p+G7gXnDskLhu4Hhu5fDs8O94bun4buB4budw7rhu4FC4bqoxrDDusO94buBd8Wp4buJxrDhu4HGocSpxqHhu4Hhu5vhur7hu4HEqcO94buBQuG6qOG7ucO94bun4buB4budxrDDunnhur/hu4Hhu4TGsOG7m0LFqeG6t+G6v8Ot4buH4buH4bq/4buBxanhu6PGsOG7p8WpQuG6t+G6v2jhu4Vo4bq/4buBL8OpxqDEqcah4buB4bud4bqww73hu4Hhu4Lhu7Hhu4HhuqbFqeG6oMaw4buBxanhurThuqbhu4FCxanhur7GoeG7gcWpxrB1w73hu4HGocOAw73hu6fhu4FCxKnGoeG7geG7p8awbMaw4buB4bqmxanhu7XDveG7p+G7gXnDskLhu4Hhu5fDs8O94bun4buB4bub4bq+4buBxKnDveG7gULhuqjhu7nDveG7p+G7geG7ncaww7p54buBQuG6qHLDveG7geG7neG7seG7ieG7geG7l2rDveG7gULFqeG7seG7gULhuqjDtMO94buBe+G7ieG7s+G7gThqw73hu6diZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/w6l9xanhu7Hhu4FC4bqow7TDveG7gXvhu4nhu7Phu4E4asO94bun4buBw73Ds3nhu4FC4bqo4buzw73hu6fhu4F3xalD4buB4budw4Dhu4FCxanhu7Hhu4FY4buJeeG7gXvhurDDveG7gS3hu4F74buJ4buz4buBOGrDveG7p+G6q+G7geG7ncO1R+G7gXhq4buBecODQuG7gULhuqjhu7PDveG7p+G7geG7l+G6oMO94buBxqFFeeG7gXfGsMO9xanhu4FCc+G7geG7ncODw73hu6fhu4F44bq+xqHhu4HGocOJ4buJ4buBQuG7rcO9xanhu4HGoeG7teG7geG7guG7icaw4buBQuG6qOG7t+G7geG6rEPhu4nDveG7gULhuqjhu7nDveG7p+G7gULhuqjhu7PDveG7p+G7gcahxanGsHPDveG7gXjhurrhurTGoeG7geG6psWpxKlC4buBQuG6qMaww7rDveG7gXfGsMO9xanhu4FCc+G7gS3hu4FGbeG7gcWpw4PGsOG7gXfFqUPhu4Hhu4Lhur7GoeG7geG6psWp4bup4buJ4buBfcO1R+G7gcahw4nhu4nhu4FC4butw73FqeG6q+G7gXhq4buB4bud4buRQ+G7gXnhuqDGsOG7geG7p8aw4buJ4buz4buBQsWpw4DDveG7p+G7geG7neG6uuG6ssO94bun4buB4buXw4Phuqvhu4HFqWrDveG7p+G7gXfFqcOAw73hu6fhu4Hhu4Jq4buBxalr4buBQuG7kcO94bun4buBd+G7iuG7gULFqUPhu5NC4bqp4buB4bud4bqiw73hu6fhu4FCxanhurLGsOG7gXhq4buB4budw4Dhu4FCxanhu7Hhu4HGocOAw73hu6fhu4HDveG7p8WpxrB14bqm4bqr4buBw73DgMO94bun4buBw73hu6fFqcawdeG6puG7gcahw4DDveG7p+G7gcO94bunxal14buBxqHhu4nhu7Phuqvhu4Hhu5vhu7HGocWp4buB4buCReG7geG7gmrhu4Hhu5tD4buBeOG7scahxali4buBfcWp4buj4buz4buB4bud4bu14bqr4buBQuG6qOG7s8O94bun4buBw73FqeG7hsO94bun4buBw71ueeG7geG6rEPhu4nhuqvhu4FCxanhu7Hhu4FC4bqow7TDveG7gXhDw4DDveG7gXhq4buBecODQuG7gULhuqjhu7PDveG7p+G7gcO9xanhu4bDveG7p+G7geG7neG7seG7ieG7geG6psWp4bq64bqww73hu6fhu4FC4bqo4bu5w73hu6fhu4Hhu53GsMO6eeG7gcahw4nhu4nhu4HFqUNHdcO94buB4buCdOG7gULhuqjGsMO6w73hu4F3xanhu4nGsOG7gcahw4DDveG7p+G7gULEqcah4buB4bunxrBsxrDhu4HhuqbFqeG7tcO94bun4buBecOyQuG7geG7l8Ozw73hu6fhu4Fk4bumKVnhu5bEkeG7geG7ncO64buBQsWp4bq+xqHhu4HFqcawdcO94buBxqHEqcah4buB4bub4bq+4buBxKnDveG7gULhuqjhu7nDveG7p+G7geG7ncaww7p5YuG7geG7muG6uuG6tsaw4buB4bqq4bq+4buBxqHFqeG7reG7geG7nWvhu7Phuqvhu4Hhu53GsHRD4buBxalqw73FqeG7geG6rENHc0Lhu4F4xrB1QuG7gcahw4nhu4nhu4HFqENHdcO94buBw4lH4bqr4buBW+G7lsOd4bua4buBxalDR3XDveG6q+G7gcahw7Thuqbhu4HDiUfhuqvhu4HGocWp4bupw73FqeG7geG6rENHdMO94buBQsWp4bux4buBQuG6qMO0w73hu4Hhu51t4buBxqHFqcOJ4buB4budw4PDveG7p+G7geG6psWp4bqgxrDhu4HFqeG6tOG6puG7geG7guG6tsaw4buBxanDg8aw4buB4bud4bqiw73hu6fhu4Hhu6YpWeG7luG7gcWpQ0d1w73huqvhu4HGocSpxqHhu4Hhu5fhu4nDveG6q+G7geG6psWp4bu3w73hu6fhuqvhu4HDveG7p2rDvcWp4buBxqHFqeG6vMah4buBw71uw73hu6fhu4FC4buT4bqm4buBQuG6qEPDveG7p+G7gULFqeG6vsah4buBxanGsHXDveG7geG7gmrhu4Hhu51rQuG7geG7neG6uuG6tMah4buBw73FqeG7hsO94bun4buBd3NC4buB4bqsQ2zhu4HhuqxD4buJw73hu4FC4bqo4bu5w73hu6fhu4FC4bqo4buzw73hu6fhu4HGocOAw73hu6fhu4FCxKnGoeG7geG7pilZ4buWYuG7geG7psaw4buJxrDhu4Hhu53hu7Nrw73hu4Hhu4Xhu4fhu4NpLeG7heG7h+G7heG7h+G6q+G7gULFqeG7seG7gULhuqjDtMO94buB4budbeG7geG6psWp4bqgxrDhu4HFqeG6tOG6puG7gULFqeG6vsah4buBxanGsHXDveG7geG7pilZ4buW4buB4buD4buD4buB4bub4bq+4buBxKnDveG6q+G7gULhuqjhu7PDveG7p+G7geG7neG7teG7gcah4bu14buBw73FqcawdEPhu4Hhu5vhur7hu4HEqcO94buBQuG6qOG7ucO94bun4buB4budxrDDunnhu4HGocOJ4buJ4buBQuG7rcO9xanhuqvhu4HGocOJ4buJ4buBxalDR3XDveG6q+G7geG7guG6tsaw4buBQsSCw73hu6fhu4Hhu5vGsHXDveG7gULhu6nGocWp4buB4budw7RC4buBQsWpQ+G7gcWp4bqixrDhu4FoZuG6q+G7i+G7gcWp4buJ4bqr4buB4bqq4bqg4buBxanDg+G7geG7l+G7seG7gWzDvcWp4buBxanhurrDgsO94bun4buB4buXw4LGsOG7gcahxKnGoeG7geG7m+G6vuG7gcSpw73hu4F4auG7gWhnaOG7gcWpw4Phuqvhu4FC4bqo4buzw73hu6fhu4Hhu53hu7Xhu4HGoeG7teG7gWZn4buBxanDg+G7geG7l+G7seG7gULFqUPhu4HFqeG6osaw4buB4budw7RC4buBw4Lhu4FCxalDw4PGoeG7geG7m8awdcO94buB4bqmxalsxrDhu4Hhu5vGsOG7geG7m+G6ssawYuG7gcOdbnnhu4Hhu4Xhu4fhu4Xhu4Xhuqvhu4FCxanhur7GoeG7gcWpxrB1w73hu4HGocOAw73hu6fhu4FCxKnGoeG7geG7pilZ4buW4buBxqHEqcah4buB4bub4bq+4buBxKnDveG7gULhuqjhu7nDveG7p+G7geG7ncaww7p54buBQsWp4buj4buz4buBV3Phu4HFqeG7s2vGocWp4buB4bqq4bqg4buB4buL4buLLVfFqC/FqFvhu4HDveG7p2pH4buB4buD4buDLWYt4buF4buH4buF4buF4buBxqHDieG7ieG7geG7luG7icO94buBxqDFqcO04bqm4buBxalqw73FqeG7geG7nGzDveG7p+G7geG7l8OD4buBxalDR3XDveG6q+G7gULFqeG7seG7gULhuqjDtMO94buBxqHhu7Xhu4Hhu4Xhu4Hhu5vhur7hu4HEqcO94buBxqHhu5HDveG7gULhuqjGsMO6w73hu4F3xanhu4nGsOG7gULFqeG6vsah4buBxanGsHXDveG6q+G7geG7p+G6onnhuq3hu4Hhu5rhur7hu4HEqcO94buB4bqq4bqg4buB4buF4bqr4buBV8WpQ+G7geG7ncOA4buBQsWp4bux4buBeeG6tsaw4buBe+G7ieG7s+G7gVnhu4nGsOG6q+G7gVjhu4l54buBe+G6sMO94buBLeG7gXvhu4nhu7Phu4E4asO94bun4buB4buC4bq2xrDhu4FCxILDveG7p+G7geG7m8awdcO94buBQuG7qcahxanhu4HDrOG7gcWp4buJ4bqr4buB4bubxrB1w73hu4FC4bupxqHFqeG7gcah4buRw73hu4Hhu6YpWeG7luG7gcOs4buBxanhu4nhu4Hhu4Jq4buB4bub4bq+4buBxKnDveG7geG7neG7kUPhu4FC4bq64buBd8Wp4buJxrDhu4FCxanEqcah4buBxalr4buBQuG7kcO94bun4buBV8WpQ+G7gcagw4DDveG7p+G7gcO94bunxanGsHXhuqbhu4FY4buJeeG7gXvhurDDveG7gS3hu4F74buJ4buz4buBOGrDveG7p+G7gWThu6fGsOG7icaw4buB4bud4buza8O94buB4buD4bqr4buB4buFxJHhuqvhu4Hhu5vGsHXDveG7gULhu6nGocWp4buBQsWp4bq+xqHhu4HFqcawdcO94buB4buFZuG7i+G7gcWp4buJ4bqr4buB4bubxrB1w73hu4FC4bupxqHFqeG7gcah4buRw73hu4Hhu6YpWeG7luG7gcO9bnnhu4Hhu4Xhu4fhu4Xhu4Xhu4F4auG7geG7hcOt4buBxanhu4li4buB4bucc8O94buBQsWp4bqyxrDhu4Hhu53GsMO6eeG7gcWpxrB1w73hu4FCa8aw4bqr4buBxqFs4buB4buF4buB4bub4bq+4buBxKnDveG7geG7nW3hu4Hhu4Jq4buB4bud4buJw73hu6fhu4HFqeG7s2rDveG7gULFqWrDvcWp4buBeOG7k+G6puG7gXnDskLhu4Hhu5fDs8O94bun4buB4bqsQ0fhu4HFqeG7s2vGocWp4buBxqHFqcaw4buBQsawc0Lhuqvhu4HFqeG6ouG7geG6quG6sOG7gULFqcawc0Lhu4F3c+G7geG7gmrhu4HhuqbFqeG6uuG6sMO94bun4buBxKnDveG7geG7l+G6osaw4buBQsWp4bq64bqyw73hu6diZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/w6nhu6bhu7Xhuqbhu4HhuqbFqeG7kcO94buBxqHEkMO94bun4buB4buC4bq2xrDhu4Hhu5xsw73hu6fhu4Hhu5fDg+G7gcWpQ0d1w73hu4FCxanhur7GoeG7gcWpxrB1w73hu4HGoeG7teG7gcWpxrB1Q+G7geG6rENs4buBxqHEqcah4buBd8Wpw7VD4buB4budw4NC4buB4bqmxanEqeG7gcahw4nhu4nhu4HDneG7p8Wp4bux4buB4bqsQ0dzQuG7geG7nGzDveG7p+G7geG7l8OD4buBxalDR3XDveG7gXjhu5HDveG7gULFqeG6vOG7gWFhOMavxq/huqvhu4HDvcWpxrB1eeG7gXdJ4buB4buF4buH4buF4buHLeG7heG7h+G7hWjhu4Hhu5104buB4bqo4buJ4bqp4buB4bud4bqiw73hu6fhu4FCxanhurLGsOG7geG6psWpw7TDveG7geG7ncO0Q+G7gXlFxqHhu4FCxrByQ+G7gUbDtUfhu4Hhu5vhur7DveG7p+G7gULDiuG7gUZt4buBeHLDveG7geG6psWp4bq64bqyw73hu6fhuqvhu4Hhu5xsw73hu6fhu4Hhu5fDg+G7gUZt4buBYUPDtcO94buBWOG7icaw4buB4budbeG7gULhu5Phuqbhu4FC4bqoQ8O94bun4buBeG3DvcWp4buB4buda+G7s+G6q+G7gcahxanhu63hu4Hhu51r4buz4buB4bud4buZR+G7gXlrw73FqeG7gcahw4DDveG7p+G7gULEqcah4buB4bumKVnhu5bhu4HGocSpxqHhu4Hhu5vhur7hu4HEqcO94buB4bud4buRQ+G7gULhurrhu4HDvcWpw7N54buB4bqmxanEqULhu4FC4bqoxrDDusO94bqr4buBxanhu7Nqw73hu4FCxanGsHXDveG7gXdzQuG7gcahw7RD4buBxalr4buBQuG7kcO94bunYuG7gX3FqeG7o+G7s+G7gXdz4buBxanhu7NrxqHFqeG6q+G7geG7p8aw4buJxrDhu4Hhu53hu7Nrw73hu4Hhu4Xhu4fhu4Xhu4Mt4buF4buH4buFaOG6q+G7gULEgsO94bun4buBeeG6vMah4buB4bud4buRQ+G7gULhurrhu4HGocOAw73hu6fhu4HGocOJ4buJ4buBRm3hu4FhQ8O1w73hu4FY4buJxrDhu4HhurrhurbGoeG7gULhu6nDvcWp4buBd8Wp4buzbMO94bun4buBZuG7h+G7h+G7gULDjOG7geG7neG6osO94bun4buBxqHFqeG7s+G7gcahxKnGoeG7gcWpa8O94bun4buBeUXGoeG7gcahw4DDveG7p+G7gULhuqjhu6vDvcWp4buBQsawckPhu4Hhu5fGsMO6Q+G6q+G7gcO9xanhurrhuq3hu4FCxanhur7GoeG7gcWpxrB1w73hu4Hhu4Nn4buBQkNHc8O94buB4bunxrDhu4nhu7Phu4FCxanDgMO94bun4buBxqHDieG7ieG7gUZt4bqr4buBQsWpw4DDveG7geG7guG6tsaw4buBQsSCw73hu6fhu4F54bq8xqHhu4Hhu53hu5FD4buBQuG6uuG7gXfFqeG7s2zDveG7p+G7gWjhu4Phu4FCw4zhu4Hhu53huqLDveG7p+G6qeG7gWnhu4FCQ0dzw73hu4Hhu6fGsOG7ieG7s+G7gULFqcOAw73hu6fhu4FC4bqo4bu5w73hu6fhu4Hhu53GsMO6eeG7gcahw4nhu4nhu4FGbeG7gXjGsHLDveG7gXdzQuG7geG7guG6tsaw4buBxqHEqcah4buBQsWpw4DDveG7gULEgsO94bun4buBeeG6vMah4buB4bud4buRQ+G7gULhurrhu4F3xanhu7Nsw73hu6fhu4Hhu4PDreG7gULDjOG7geG7neG6osO94bunYmJi4buBfeG6qOG7s8O94bun4buB4bud4bu14bqr4buB4bqoxrByw73hu6fhu4HDvW554buB4buF4buH4buF4buF4bqr4buBRm3hu4HGoeG7kcO94buBQuG6qMaww7rDveG7gXfFqeG7icaw4buB4bumKVnhu5bhu4Hhu4Xhu4Hhu5vhur7hu4HEqcO94bqr4buB4bun4bqieeG6reG7geG7muG6vuG7gcSpw73hu4Hhu5vDtcO94buBxqHhurrhu4Hhu53DgOG7gULFqeG7seG7gWFDw7XDveG7gVjhu4nGsOG7gWR3xalD4buB4bubw7XDveG7gcah4bq64buB4buF4buB4buXcsO94buB4bud4bq64bqyw73hu6fhu4FYcuG7gcWo4buzasO94bqr4buB4bunxrDhu4nGsOG7geG7neG7s2vDveG7geG7g8SR4buB4buC4bq2xrDhu4Hhu5vGsHXDveG7gULhu6nGocWp4buBQsWp4bq+xqHhu4HFqcawdcO94buBw71ueeG7geG7heG7h+G7heG7heG7gXhq4buBw63hu4HFqeG7ieG6q+G7geG7m8awdcO94buBQuG7qcahxanhu4HGoeG7kcO94buB4bumKVnhu5bhu4F4auG7gcOt4buBxanhu4nhu4Hhu4Jq4buB4bub4bq+4buBxKnDveG7gcahRXnhu4HGocOAw73hu6fhu4HDveG7p8WpxrB14bqm4buBYUPDtcO94buBWOG7icaw4bqr4buB4bubxrB1w73hu4FC4bupxqHFqeG7gULFqeG6vsah4buBxanGsHXDveG7geG7m+G6vuG7gcSpw73hu4Hhu4Phu4vhu4HFqeG7ieG6q+G7geG7m8awdcO94buBQuG7qcahxanhu4HGoeG7kcO94buB4bumKVnhu5bhu4Hhu4Np4buBxanhu4li4buB4bucc8O94buBQsWp4bqyxrDhu4Hhu53GsMO6eeG7gcWpxrB1w73hu4FCa8aw4bqr4buBRm3hu4FhQ8O1w73hu4FY4buJxrDhu4Hhu51t4buB4buCauG7geG7neG7icO94bun4buBxanhu7Nqw73hu4FCxalqw73FqeG7gcahxKnGoeG7geG7l+G6uuG6tsah4buBecOyQuG7geG7l8Ozw73hu6fhu4HhuqxDR+G7gcWp4buza8ahxanhuqvhu4HFqeG6ouG7geG6quG6sOG7gULFqcawc0Lhu4F3c+G6q+G7geG6rENHc0Lhu4Hhu53hu7HDvcWp4buB4bqmxaly4buB4bubQ0d1QuG7geG7m+G6vuG7gcSpw73huqnhu4FC4bqo4bupxqHFqeG7geG7neG7s+G6q+G7gULhuqjhu6nGocWp4buBeEXGoeG6qeG7gULFqcOAw73hu6fhu4Hhu5fEqeG7s+G7gULFqUPhu4HFqeG6osaw4buB4budw7RC4bqp4buB4bud4buz4buB4buda8ah4bqr4buBd8aww7p54buBd3JiYmLhu4F94bqo4buJ4buz4buB4budxILGsOG7geG7guG6tsaw4buBxqHFqUTDveG7p+G7gULDgMaw4bqr4buB4bud4bqiw73hu6fhu4HGocWp4bup4buBWHLhu4E4bsO94buBxajhu7Xhu4nhuqvhu4HGoMWpw4nhu4FC4buxxqHFqeG7gVvhu5bDneG7muG7gUZt4buBYUPDtcO94buBWOG7icaw4bqr4buBxqHFqeG7s+G7geG7l8awc0Lhuq3hu4HigJzGoMOAw73hu6fhu4FCxKnGoeG7geG7pilZ4buW4buBeGrhu4F5w4NC4buBd8Wpw7VD4buBQsWp4bujw73hu4HGocWp4bqgQuG6q+G7gcah4bu14buBSOG7gcO94bunxanhu6/hu4nhu4HhuqxD4buJw73hu4FC4bqo4bu5w73hu6fhu4FC4bqo4buzw73hu6fhu4HhuqxDxKnhu4FC4bqo4burw73FqeG7gULhuqjGsMO6w73hu4F3xanhu4nGsOG7gcahxKnGoeG7geG7m+G6vuG7gcSpw73hu4Hhu53hu5FD4buBQuG6uuG6q+G7geG7neG7t8aw4buBxalBxrDhu4Hhuqrhur7hu4FCxanhuqDDveG7p+G7gcO9xanDtELhu4FC4bqo4buzw73hu6fhu4HDvcWp4buTw73hu4FCxanhurzGoeG7geG7gmrhu4HFqWrDvcWp4buB4budw4PDveG7p+G7gcahw4nhu4nhu4HGoWzhu4HFqXXhu4FCxanhuqDDveG7p+G7gcahxanhu6nDvcWp4buBQuG6qOG7sWLhu4F94bqocsO94buBQsaww73FqeG7gULFqeG7kcO94buBw7RH4bqr4buBRm3hu4Hhu51t4buB4buCauG7s+G7gcahQ8ODxqHhuqvhu4FC4bqoxrDDusO94buBd8Wp4buJxrDhu4HhuqxDR3NC4buBeMawdULhu4Hhu4Jq4buBQuG6qMSpxqHFqeG7gcO9xanGsHV54buBw73FqcOzeeG7geG7l2zhu7Phu4Hhu51seeG7gULFqeG6vsah4buBxanGsHXDveG7gULFqWrDvcWp4buBxqHDgMO94bun4bqr4buBw73FqeG7icO9xanhu4Hhu6fhu7nDveG7gULhuqjhu7PDveG7p+G7gULFqeG6ssaw4buB4bunxrDhu4nDveG7gcO94bunb8O94buBw73FqcO0QuG7geG7ncO64buBQuG6qMaww7rDveG7gXfFqeG7icaw4buB4bub4bq+4buBxKnDveG6q+G7gcO9xanDtELhu4F4auG7gcahxKnGoeG7geG7m+G6vuG7gcSpw73hu4F44bq2w73huqvhu4Hhu5vhur7hu4HEqcO94buBQuG6qOG7ucO94bun4buB4budxrDDunnhuqvhu4Hhu6fhu7Xhuqbhu4HhuqbFqeG7kcO94buBQmvhu7Phu4Hhu53Dg0Lhu4HhuqbFqcSp4buB4budw7rhu4FCxalD4buBxalEQuG7geG7neG7kUPhu4FC4bq64buB4buCauG7geG7l+G6vELhu4HhuqbFqcSp4buBQuG6qOG7s8O94bun4buB4bqmxanEqULhu4FC4bqoxrDDusO94buBd8aww73FqeG7gUJz4buBLeG7gUZt4buBxanDg8aw4buBxqHDieG7ieG7gcWpQ0d1w73igJ1iZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/w6l9xanhu6Phu7Phu4Hhu5fEqeG7s+G7gcahxKnhu7Phu4HGocOJ4buJ4buBW+G7lsOd4bua4buBxalDR3XDveG7gX3FqeG7ueG7gWFDw7XDveG6q+G7gULFqeG6vsah4buBxanGsHXDveG7gVdz4buBxanhu7NrxqHFqeG7geG7i+G7iy1Xxagvxahb4buBw73hu6dqR+G7geG7g+G7gy1mLeG7heG7h+G7heG7heG7gcahw4nhu4nhu4Hhu5bhu4nDveG7gX3FqeG6uuG6ssO94bun4buB4buCReG7gcWoQ0d1w73hu4HDiUfhuqvhu4HDvW554buB4buF4buH4buF4buF4bqr4buBQuG7s2rDveG7gcWpQ0d1w73hu4HGoeG7teG7geG7heG7g+G7geG7m+G6vuG7gcSpw73hu4FC4bqo4bu5w73hu6fhu4Hhu53GsMO6eeG7geG7guG6tsaw4buB4bubxrB1w73hu4FC4bupxqHFqeG7gcah4buRw73hu4Hhu6YpWeG7luG7gXhq4buB4buFaOG7i+G6q2Zn4buBxanhu4li4buBPENI4buBxq8t4buF4buH4buF4buF4bqr4buBxalDR3XDveG7geG7nW3hu4Hhu4Jq4buB4bud4buJw73hu6fhu4FC4bqoxrDDusO94buBd8Wp4buJxrDhu4HGocSpxqHhu4Hhu5fhurrhurbGoeG7geG6rENH4buBQuG6qOG7q8O9xanhuqvhu4FCxanDieG7gUJFxqHhu4Hhu6YpWeG7luG7gWkv4buF4buD4buB4bub4bq+4buBxKnDveG7geG7guG6tsaw4buBQsSCw73hu6fhu4Hhu5vGsHXDveG7gULhu6nGocWp4buBaOG7g+G6q8Ot4buL4buBxanhu4li4buBfeG6qOG7s8O94bun4buB4bud4bu14bqr4buB4bud4buJw73hu6fhu4FCxILhu4HGocWp4bq8xqHhu4FC4bqoxrDDusO94buBd8Wp4buJxrDhu4Hhu53hu7Phu4Hhu51rxqHhuqvhu4F3xrDDunnhu4F3cuG7gWjhu4Hhu5vhur7hu4HEqcO94buB4buC4bq2xrDhu4Hhu5vGsHXDveG7gULhu6nGocWp4buBZ+G7h+G6q8Os4buF4buBxanhu4li4buB4bucbMO94bun4buB4buXw4Phuqvhu4HGocWp4bupw73FqeG7geG6rENHdMO94buBxalDR3XDveG7gUbEqcah4buB4bud4buxw73FqeG6q+G7geG7ncO64buBQsawc+G6puG7gUJFxqHhu4FCxanhur7GoeG7gcWpxrB1w73hu4HFqcawdUPhu4HhuqxDbOG7gXlFxqHhu4FCxrByQ+G7gULhu5Phuqbhu4FC4bqoQ8O94bun4buBRsO1R+G7geG7m+G6vsO94bun4buB4bud4bqiw73hu6fhu4Hhu5fDg+G7gXdzQuG7gcahw7RD4buBxalr4buBQuG7kcO94bun4buBd8aww73FqeG7gUJz4buBLeG7gUZt4buBxanDg8aw4buBxalDR3XDveG7gcO94bu1xrDhu4HhuqjGsHLDveG7p+G6q+G7gULhu63DvcWp4buBw73hu7XGsOG7gcahxalDw73hu6fhuqvhu4FCxanhurLGsOG7geG7p8aw4buJw73hu4FC4bq2xrDhu4HGocO04bqm4buBw4lH4bqr4buBxqHFqeG7qcO9xanhu4HhuqxDR3TDveG7gcahxKnGoeG7gcahw7Thuqbhu4HGoeG7kcO94buBQsawc+G6puG7gUJFxqHhu4HFqUNH4buB4budw4PDveG7p+G7geG6quG6vuG7geG7gmrhu7Phu4HGoUPDg8ah4buBxqHDieG7ieG7gcahbOG7gcWpdeG7gULFqeG6oMO94bun4buBxqHFqeG7qcO9xanhu4FC4bqo4bux4bqr4buBRsSpxqHhu4Hhu53hu7HDvcWp4buB4bqow4Hhu4FC4bqoxKnGocWp4buBw73FqcawdXnhu4HGocOJ4buJ4buBxqHDtOG6puG7gcOJR+G6q+G7gcahxanhu6nDvcWp4buB4bqsQ0d0w73hu4FC4bqo4buzw73hu6fhu4HGocOAw73hu6fhu4FCxKnGoeG7geG7pilZ4buW4bqp4buB4bud4bqiw73hu6fhu4FCxanhurLGsOG7gULhu5Phuqbhu4FC4bqoQ8O94bun4buBQkNHcsO94buBQuG6qENHdMO94bqr4buB4buC4buTw73hu4Hhu53Dg8O94bun4buBw53FqcO1w73hu4Hhu5vDtcO94buBw73DtcO94bun4buBxqHhu4nhu7Phu4HDvcWp4buTw73hu4FCxanhurzGoeG7geG7neG6oMaw4buB4buC4bq2xrDhu4Hhu6YpWeG7lmLhu4HGoMO04bqm4buBw4lH4bqr4buBxqHFqeG7qcO9xanhu4HhuqxDR3TDveG7gcahxKnGoeG7gcahw7Thuqbhu4HDvcWpw7RC4buB4bqsQ8Spw73hu4HhuqxD4buJw73hu4Hhu53GsMO6eeG7gULFqeG6vsah4buBxanGsHXDveG7gULhuqjGsHVC4buB4budw7rhu4Hhu4LGsHXGoeG7gcahw4DDveG7p+G7gXfFqeG7icaw4bqr4buBecaww73FqeG7geG7l2vGocWp4buB4buCdOG7gcah4bqw4buBxqHFqXPhuqvhu4HGocWp4bupw73FqeG7geG6qsSpxqHFqeG6q+G7gULhuqjhu6vDvcWp4buBQuG6vuG7gULFqeG6vsah4buBxanGsHXDveG7gcahw4DDveG7p+G7gULEqcah4buB4buX4bqixrDhu4FCxanhurrhurLDveG7p+G6q+G7gcWp4bqu4buBQuG6qOG6tOG7gULEqcaw4buB4bud4buxw73FqeG7gcah4bq64bqp4buBQm7DveG7p+G7gcah4bq64bqyw73hu6fhu4HGocOAw73hu6fhu4FCxKnGoeG7geG7neG6oMaw4buBQsWp4buza8aw4bqr4buB4bunxrBsxrDhu4HhuqxDR3NC4buB4bub4bq8QuG7geG7ncaww7p54buBw73FqeG7hsO94bun4buB4buC4bq64bq2w73hu6fhu4F5b8ah4buBQuG6qOG7s8O94bun4buB4bumKVnhu5bhuqnhu4HGocSpxqHhu4HGoeG6sOG7geG6rEPhu4nDveG7gcahxanhurzGoeG7gcO9bsO94bun4buBxqHhu5HDveG7gUJuw73hu6fhu4HGoeG6uuG6ssO94bun4buBxqHDgMO94bun4buBQsSpxqHhu4FCxanhu4nDvcWp4bqr4buBd8aww7p54buBQuG6qOG7ieG6q+G7geG7p8awxKl54buB4bqqxKlC4buB4buCxrB1xqHhu4HhuqxDbMO94buBeEjhuqvhu4Hhuqrhu4Dhu4Hhu5tFw73hu6fhu4Hhu53DtELhuqvhu4HDveG7p27DveG7gcahxanDssO94buBd+G7seG6puG7gULFqeG6ssaw4buBw73FqeG7hsO94bun4buB4buXxrDDukPhu4HFqcawdcO94buB4bqq4buJxrDhu4HhuqbFqWt5YmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v+G7geG6qkJHeOG7o+G6t+G6v0Lhu6NGQi3hu4l4xrDhu6fDveG6reG7geG6qMaw4bunxalC4bqp4bq/w6ll4bqqQuG6qOG7s8O94bunw6nhu5ZqxrDhu4Hhu4Jq4buBbMO9xanhuq3hu4FYcuG7gSnFqeG6uuG6tMO94bunZS/huqpC4bqo4buzw73hu6fDqWUv4bqmw6k=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]