Chuyển đổi số (CĐS) là một trong những mục tiêu được quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp tại Việt Nam.  Đây là quá trình thay đổi từ mô hình doanh nghiệp truyền thống sang doanh nghiệp số bằng cách áp dụng công nghệ mới, nhằm thay đổi phương thức điều hành, lãnh đạo, quy trình làm việc, văn hóa công ty.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buBdsOsaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkDJ34bq6QXRo4buH4bu4duG6om9pdsSCcWnDgMahw4Dhu69pcW/huqBpcXbhu5vhurppQeG7hELDgOG7r2lxduG6vMSo4burw4Bpc+G6pHdp4bq44bqyaXF24bqgaXLhuqBvw4B2acOA4buvdnfhu6nEkGnDgHbhuq7hu4EvdsOs4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQVnRvcmjhu4dRduG6vMSo4burw4Bpc+G6pHdp4bq44bqyacOqUVMx4bq/aUHDsmnDgcOC4bq6aeG6usOJ4bqgw4Dhu69pw4B2w43DgOG7r2nDgeG7gHFp4bq6d+G7p+G6vGlz4buEQnFpReG6vG/DgGnhurrGocOBaXbDssOA4buvaXPhu53hurxpceG7hm9pccOzcWly4bqgb8OAdmnDgOG7r3Z34bupxJBp4bq64buNd2nDo3fhu6nhurppPW/DgeG6u2lTxqHEqGlBw7JpReG6vMOzaeG6usOJecOAdmnhurp2b8SoaXPhuqR3aeG6ukdpw4HhurZpdnnDgHZpcuG6oG/DgHZpw4Dhu692d+G7qcSQaeG6usOJ4bq8xKjGsMOAaeG6unbhurLDgOG7r2nhurhvw4Dhu69pcuG6oG/DgHZpw4Dhu692d+G7qcSQaeG6uOG6smlw4buTw4Dhu69pccOzcXZpw7PEkGly4buAw4Dhu69pceG6tsOA4buvacOA4buvduG7qWnDgeG6qHfhurlpw4B24buTw4Fp4bq6dm/EqGlz4bqkd2nEkHbhu4ThuqzDgOG7r2nhurp2RnFpc3fGsOG6vGl2w7LDgHbhurlpQcO1w4B2aXPhu43huqDhurlpReG6vMSoaeG6usOJecOAdmlBw7LDgWnDjHfhu6lx4bq5acOMw7TDgGl24bqib2lx4bq2w4Dhu69p4bq6xKjhurvhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBRb8SQ4bq6d+G6oMOAaOG7h+G7gXfDgeG7r2lxQW/hurjhurjhuqlocuG6unbhurzDgXBpd1F0w4Dhurp0w4loaeG6uOG6usSoQXThuqlo4buKd3Lhurp2ZWlsw63DrcSQ4buIw6lpdnR34buvduG6umVpasOt4buJxJDhu4jDqWhp4bq4w4lx4bqpaC8vcXLDgOG6u3Bv4bqg4bq6dm/DgHZ24bqgb+G6u8OMw4AvcnThurjhu7nhurrhuqDEkC/DgHThu4rhurgv4buL4buLw6xtL8OsbGxyw63hu4vDrcSpasOs4buJ4bq6bGrhu4vhu4vDrUHDreG6u+G7t8SQ4buvxJHDieG6qWrDrW5oaW9B4bq64bqpaOG7uHbhuqJvaXbEgnFpw4DGocOA4buvaXFv4bqgaXF24bub4bq6aUHhu4RCw4Dhu69pcXbhurzEqOG7q8OAaXPhuqR3aeG6uOG6smlxduG6oGly4bqgb8OAdmnDgOG7r3Z34bupxJBpw4B24bquaGnhu4p3cuG6unbhuqlobMOtw61oaXZ0d+G7r3bhurrhuqloasOt4buJaGkv4buH4bu4duG6om9pdsSCcWnDgMahw4Dhu69pcW/huqBpw4DDtMOA4buvaUFIcWlxduG6vMSo4burw4Bpc+G6pHdp4bq44bqyaeG7r3fDisSQaXHDs3FpcuG6oG/DgHZpw4Dhu692d+G7qcSQacOAduG6rmlw4buR4bq6aeG7ucO9xJBp4buI4bq8aXbhu4ThuqjDgOG7r2lxduG6vMOA4buv4bq74buBL8SQ4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQUOG6oHLEqGjhu4fhu7h24bq2w4Dhu69pc0bDgOG7r2nDgOG7r+G6oMOyd2nhu4jhurxp4bq6dsWpaXF24bq8w4Dhu69pc+G6ouG6uWnhurp24bqqd2nhu693b8OAaeG7r+G7ncOAaXPGocSo4bq5aTLhuqRpcXZGcWkyw7J3aXF2eMOAdmnDjHdpw4HhurZpw6oyUcOjI+G6v2kydm/DgHZpVuG6om9pc8O1aXF2w4pp4bq6w4nEgsOA4buvaXPFqcOAacOMd+G7qXFpRsOA4buvaXLhu4DDgOG7r2nDjMOyacOAxqHDgOG7r2lxb+G6oGlxduG7m+G6umlB4buEQsOA4buvaVFTMWnhurrDieG6oMOA4buvaXPhuqzDgGnDjMO94bq7aeG7uMWp4bq6aUXhurzhu49pcOG7hOG6qHFpc+G7neG6vGlxduG6oGnhurp24bubxKjhurlpUVMxaXPDtWnhurp2SHFp4bq4SGnDgW/DgOG7r2lB4buNd2nDieG7m+G6umnDgHZ3xrDhurxpQUJ3aXhxdmlxduG6oGnDgcSCd2nDgeG7meG6uml24bqg4buN4bq6aXPDgsOA4buvaXHhu4ZvaXLhuqBvw4B2acOA4buvdnfhu6nEkGVpMkdpc3fGsOG6vGl2w7LDgHZpReG6vOG7j8OAaUFKaXPFqcOAacOA4buvdnfhu6fDgGlxRuG6vOG6uWnhu7l3w4B2aXLhuqBvw4B24bq74bq74bq7aT12w43DgOG7r2lBQndpeHF2aXLhu7Fpw4B24bujw4BpcHfFqeG6umnDgHbhu5vhurppceG7hm9pUVMxaXPhurJ3acOM4bqod2ly4bqgb8OAdmnDgOG7r3Z34bupxJBpc+G6omlBw7JpceG7keG6umnhu6934buPw4FpcXZ3acSQdnhpw4zhu6PDgGl2w7LDgHbhurlp4bq6d8WpxJBpceG7o8OAaXPhu4RCcWnDgHZ3xrDhurxp4bu5dsOzcXZpdsOyw4Dhu69pduG6rMOAaeG6usOJ4bqgw4Dhu69p4bq6duG6qndp4buvd2/DgGlyw7J3aXbhuqzDgOG6uWlBw7XDgHZpc+G7jeG6oGnDiW9pReG6vMSoxanhurppc8O9w4B2acOAdm/DgHZpcXbhuqLDgOG7r2nDjMOyaXF2eMOAdmnhu4jDs3FpduG6rMOAacOAduG6qml24bupaeG6unbhurLDgOG7r2lww7PhuqBpccOz4bqgaeG6unbhurbDgOG7r2nhurjhurzhurLhurpp4bu5w73EkGnhurp24bqqd+G6uWnhurrhurJ3aeG7hOG6vGl24bqib2lz4buEQnFpw4DDtMOA4buvaeG6uOG6vOG7m+G6umlBw7LDgWnDjHfhu6lxaXHhu4ZvacOAdsahw4Bpw4x34bunw4DhurvhurvhurtpPXbDjcOA4buvaXN3xrDhurxpw4DDssSoaeG7r3fDisSQaeG6usO0w4Dhu69pdnfhu6nhurxpReG6vOG7j2l24bqg4buN4bq6aXPDgsOA4buvacOMw7Jp4bq6eMOAdmlx4buNw4B2aeG6usOJb8OAdmlx4buGb2nhurrhuqRpcXZGceG6uWly4bqgb8OAdmnDgOG7r3Z34bupxJDhurvhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBQ4bqgcsSoaOG7hzLDieG6oMOA4buvacOJ4bub4bq6acOAdnfGsOG6vGnDgMOCd2ly4bq8w4Dhu69pxJB24buPd2lBw7LDgWlz4buraeG6usOJd+G7q8OAaeG7uXZvd2nhurp2SHFpdnfhu6nDgGlRUzHhurlpMlHDoyNpMnZvw4B2aVbhuqJvaXPDtWnDieG7m+G6umlF4bq8b8OAaeG6usahw4Fpc8Wpw4Bpw4x34bupcWlBd+G7p8OAaeG7ucWp4bq64bq5acSQduG6sndpdkLEkGnDjOG6qHdpccOzcWnhurrhuqRpcXZGceG6uWlz4bqsw4Bpw4zDvWlBd+G7p8OAaUXhurxvw4Bpc+G7q2nhurrhu6PEkGl24bq84bubw4Bpw4DGocOA4buvaXFv4bqgacOAw7TDgOG7r2lBSHFpUVMxaXF24bqgaXHDs3FpcuG6oG/DgHZpw4Dhu692d+G7qcSQacOAduG6ruG6u2lTxqHEqGlx4buCw4Dhu69pQcOyaXPhurJ3aeG6uuG7hELDgOG7r2nDgcOyaTJRw6MjaXbhu4ThuqjDgOG7r2nhurrhuqh34bq5acOAduG7k8OBaXbhuqZp4bq6w4lCaXHDs3FpcuG6oG/DgHZpw4Dhu692d+G7qcSQacOAw7LEqGnDgOG7kcOBaXDhu5Hhurppw4zDsmnEkHbDs+G6umnhurrDiXfhu6vDgGnhu7nDvcSQaeG6unbhuqp3aeG6unZ04bqgaeG7iOG6vGl24buE4bqow4Dhu69pcXbhurzDgOG7r+G6u2kyw4nhuqDDgOG7r2nhu4lpw4Dhu6/DssSoaeG6ukdp4buLa2lzxanDgGnhu4ttLcSpLeG7i8Ot4buL4buL4bq5aeG6uuG7jXdp4bq6dsO9aeG7iMO1aVDhu7PDgWkx4bqsw4DhurlpMlHDoyNpMnZvw4B2aVbhuqJvaXPDtWnEkHbhurJ3aXZCxJBpw4zhuqh3aXHDs3Fp4bq64bqkaXF2RnFlaVbDgndpQFYiPWnhurp2w71p4buIw7VpUOG7s8OBaTHhuqzDgOG6uWkxw7PDgOG7r2nhu7l3xanDgGl24bqmaeG6usOJQmnEkHbhu4Bpw4DDjWnhu7l2Q3dpw4Dhu692d+G7qcSQaS1p4bu5d8OAdmly4bqgb8OAdmnDqsSDVzFU4bq/4bq5aTHDs8OA4buvaeG7uXfFqcOAaeG6unbhu5HEkGlBSW9pw6pRTzBUaVfhu6/DgHfhurp04bq/aeG6uuG7o8SQaXbhurzhu5vDgGnDgMahw4Dhu69pcW/huqBpw4DDtMOA4buvaUFIcWnEkHbDs+G6umnhurrDiXfhu6vDgGlxduG6oGlxw7NxaXLhuqBvw4B2acOA4buvdnfhu6nEkGnhurrDieG6oMOA4buvaVFTMeG6u2k9w4J3aXLhurzDgOG7r2nhurrhu6PEkGl24bq84bubw4Bpc8awaXHhu6PEkGlzxanDgGlxw7NxacOM4bubw4Bpc8awaXNvw4Dhu69pc+G7hEJxaXHDs3FpcuG6oG/DgHZpw4Dhu692d+G7qcSQaUXhurxvw4Bp4bq6xqHDgWnDgHbhu4RlaWHDgOG7r2ly4buAw4Dhu69p4bq6d8WpxJBp4bq6dsO9aeG6uOG6smlz4buraXPhu5/EqGnDgeG7jcOAdmly4bqgb8OAdmnhurjhurLhurlp4bq6duG6vGl2w4rhurpp4bu5dsOzcXZpdsOyw4Dhu69p4bq6duG6tsOA4buvaUXhurxvaXHGoeG6vGlxduG6vMSo4bupw4Bp4bq44buPw4BpxJB24bufw4HDqWnDgMahw4Dhu69pcW/huqBp4buvd8OzaeG6usOJw71pw4DDgndpcuG6vMOA4buvaeG6usOJ4bq8xKjGsMOAaeG6uuG7j3dp4bq64bqod2nhu7l2w7Nxdml2w7LDgOG7r8OpaeG6uuG6sndp4buE4bq8acOAw4J3aXLhurzDgOG7ry92ecOAdmnhu4/DgHYvw4x3cnThuqBpw4zGsGnhurjhu4/DgGnEkHbhu5/DgS9y4bqgb8OAdmnDgOG7r3Z34bupxJDDqWlGw4Dhu69pcuG7gMOA4buvaeG6unfFqcSQaeG6unbDvWnhurjhurJpc+G7q2nDgUNpw4nDgsOA4buvaXLDjWlBd+G7qeG6vGnhu7l2w7Nxdml2w7LDgOG7r8OpaeG6usO0w4Dhu69pcsONaUF34bup4bq8aeG7uXbDs3F2aXbDssOA4buvaeG6unbhurbDgOG7r2lF4bq8b2nhu4jGocSoaXJIw4Dhu69pccOzcWnhu7nhu6fDgHZp4bqgw4BBd8OAdMOpacOAxqHDgOG7r2lxb+G6oGnDgHbhu6PDgGnhurp2RnFpceG7hm9p4bu5dsOzcXZpdsOyw4Dhu69pw4zGsGly4bqgb8OAdmnDgOG7r3Z34bupxJAv4bq44buPw4BpxJB24bufw4Fp4bq6w4nhu6fDgGlxw7NxaeG7ueG7p8OAdmnhuqDDgEF3w4B04bq5aXHDs3Fp4bu54bunw4B2aXDDs8OAaXbDssOA4buvaeG6oMOAQXfDgHRpxJB24bqkaXB3xanDgGnDquG7rW9xdHDhuqDhuqDhu7nhurlpem9B4bqg4bq/w6lpw4xvd2nhurrDicODaXHhu4ZvaeG6unbhu4ThuqzDgOG7r2l2d+G7qeG6vC/DgHbDtcOAaXZ34bup4bq8aeG6usOJ4bqgw4Dhu69pxJB2w7Phurpp4bq6w4l34burw4Bp4bu5d8OAdmly4bqgb8OAdmktacSQduG7hOG6rMOA4buvaeG6unZGcWnhurrDieG6vMSoxrDDgGnhurp24bq2w4Dhu69pxJB24bq+aXZCxJDDqWlF4bq84buPw4BpQUpp4bq6w7J3aXF2eMOAdmlxw7Npw4B2xqHDgGlxduG6oGnEkHbhu4Bpw4DDjWnhu7l3w4B2aXLhuqBvw4B2w6lpccOzcWnDjOG7m8OAaXPGsGlF4bq84buPw4BpQUpp4bq6w7J3aXF2eMOAdmnhurp24buE4bqqw4Dhu69p4buv4buZxJBpQ2nEkHbhu4Bpw4DDjWlBw7LDgWnhu7l3w4B2aXLhuqBvw4B2w6lpccOzcXZp4bq6dkZxaUHhu6PEkGnhu7nFqWl24bqg4buNcXZpw4Dhu6/GocOAaeG6uMOzcXbhurlp4bq6w4l34burw4Bp4bu5dm93acOMw7JpReG6vOG7j8OAaUFKaeG6usOyd2lxdnjDgHZpccOzacOAdsahw4Bpdnfhu6nhurxpReG6vOG7j8OpaXHDs3F2aeG6unZGcWnhu692d2lxdnXEkGnhurjhuqRp4bq4w7Nxdmnhurp24bq8L3F2d2l2d+G7qeG6vGlF4bq84buPw6lp4buIxqHEqGlySMOA4buvaeG7ucWpaXbhuqDhu41xdmnhu7l3w4B2aXLhuqBvw4B2w6lpw4zDg8OA4buvaeG6usOJw4PDgGnhu7nFqeG6umnDgOG6sndpceG7j8OBaeG7iMOKcWktaXbEgnFp4bq64bujxJDhurvhurvhurvhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBQ4bqgcsSoaOG7hyPDguG6umnDgMOCd2ly4bq8w4Dhu69pReG6vG/DgGnhurrDicSCw4Dhu69pw4DDjW9pw4HDsmnhu7l24bqib2l2xIJxaXPGsGlx4bujxJBp4bq64bqod+G6uWlz4bqiaUHDsmnDgMahw4Dhu69pcW/huqBp4bu5TmnDgMO0w4Dhu69pcXbDtMOBaeG6uOG6onFp4bu5dsOzcXZpdsOyw4Dhu69pcXbhuqBpccOzcWly4bqgb8OAdmnDgOG7r3Z34bupxJBpw4DDjeG6u2kg4bq8b2lz4bqi4bq5aXHDs3FpcuG6oG/DgHZpw4Dhu692d+G7qcSQacOAw41p4bq44bulaXPhu4RCcWnhu6934bqod2nhurp2d+G7qeG6vGlxw7NxaeG7uXfFqcOAaeG6unZGcWnDjMawaXLDvXF2acOM4buAaeG7uXbDs3F2aXbDssOA4buvw6lpdnnDgHZp4bq6dsOyw4B2aeG6unbDs3dpc8OCaeG6unhxdmlxSHHDqWnhu4jDs3Fpc8O9w4B2acOMw7Jp4bq6duG6rm9pw4HDtcOAacOAduG6vGlx4bud4bq8aXHhu4ZvaeG7uXbDs3F2aXbDssOA4buvw6lpccOzcXZp4bq6dkZxaeG6usO0w4Dhu69p4bq6TWlB4bupaeG7uXbDs3F2aXbDssOA4buvaUXhurxvxKhp4bq6w4lDaUHhu413w6lpcXbDtMOBaeG6uOG6onFp4bu5dsOzcXZpdsOyw4Dhu69p4bq6w4lIcWnhurp3xanEkMOpaXF2w7TDgWnhurjhuqJxaeG7uXbDs3F2aXbDssOA4buvaUXhurxvaXN34bupw4Bp4bq6duG6oOG7jXfDqWlxdsO0w4Fp4bq44bqicWnhu7l2w7Nxdml2w7LDgOG7r2lF4bq8b2l0w4Fvd0HDqWlxdsO0w4Fp4bq44bqicWnhu7l2w7Nxdml2w7LDgOG7r2nhu7l24bqiaeG6unjDgHbhurvhurvhurvhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBQ4bqgcsSoaOG7h1Dhu6fDgGlx4buNw4B2aXPhuqLhurlp4bu5duG6om9p4bq64bujxJBpduG6vOG7m8OAaXHhu4LDgOG7r2nhu7l24bq8xKjFqcOAaeG7uXZ4cXZpccOzcWly4bqgb8OAdmnDgOG7r3Z34bupxJBp4bu5xanhurppw4DhurJ3aUbDgOG7r2ly4buAw4Dhu69pdsSCcWnhu7l3w4B2aXLhuqBvw4B2aS1pVnTDicOjdMOA4bq64bq8w4l0aeG6usOJ4bunw4Bpc3fhu6nDgGnhurp24bqg4buNd2lyd2lzw4LDgOG7r+G6u2lWxIJxaeG7uXfDgHZpcuG6oG/DgHZpLWlWdMOJw6N0w4DhurrhurzDiXRpQcOyaUbDgOG7r2ly4buAw4Dhu69pceG6vMOA4buvaXHhu5vEkGlxw7NxaXDDsndpdsSCcWnhu7l3w4B2aXLhuqBvw4B2aeG6usOJ4bunw4Bpc3fhu6nDgGnhurp24bqg4buNd2lyd2lzw4LDgOG7r2ly4bqgaSDhurxOaVF2dMOJd3RpUEFvd8OJacOMeWnEkHbhu4Bpw4DDjWnDjMOyacSDVzFUaUXhurzhu4/DgOG7r2lww7Np4bq64buNd2nDo3fhu6nhurppPW/DgeG6u2lWxIJxaeG7uXfDgHZpcuG6oG/DgHZpLWlWdMOJw6N0w4DhurrhurzDiXRpceG6omlsaXZCxJBpxJB24budw4Bp4bu5d8Wpw4Bp4bq6dkZxacOMw7Jp4bu5TmnDgMO0w4Dhu69p4bu5d8OAdmly4bqgb8OAdmlwb+G6oGnhu6/hurTDgWVp4buIxqHEqGlySMOA4buvaXLhuqBvw4B2acOA4buvdnfhu6nEkMOpaXN3xrDhurxpcXbhu7PDgHZpw4zDsmlz4bqkd2nDgeG6qHdp4bq44buPw4BpxJB24bufw4HDqWnhurp2xqHDgWnDgHbhu6PEkGnhurp2w71p4bq6w4nhu4ThuqrDgOG7r2nDgeG6qHfDqWnDgUNpw4nDgsOA4buvaeG7uXfDgHZpcuG6oG/DgHZpw4zDsmlF4bq84buPw4Bp4bq6w4nDvWnDgHbGocOAaUFIccOpaeG6unfFqcSQaXHhu6PDgGnDgOG7r+G6vOG6tMOAacOM4bqyw4DDqWnhu7nFqWnhurrhuqDDs8OAaXHDtMOAaXDhu4/DgMOpaeG6unbhu4ThuqzDgOG7r2nDgeG7jXdpc3fhu6nDgGnhurpJ4bq7aWHDgOG7r2ly4buAw4Dhu69pc+G7hEJxaXPDs8OAdmnhu693w7NpcW/huqBpcEN3acOAdsONw4Dhu69p4buE4bq8aXN34burw4FlaVbhuqDDssOAaeG6uuG6oMOyw4Bpw4F34buxw4BpxJB2eMOpacOA4buv4bq2w4Bpw4Dhu6/DjWnhurp3xanDgOG7r2nDo3fhu6nhurpp4bq6duG6vOG7o8OAaeG6unfhu6nDgGlxduG6oGnDgOG7r+G7hOG6qndpw6N34bup4bq6aT1vw4HDqWnhu693b+G6oGlyd+G7qcOAaeG6unbGocOAaeG6unZ34bupw4DhurlpcuG7sWnhurhJaXLhu4DDgOG7r8OpacOB4bqmd2lww7J3aXbEgnFpcXbhu7Np4bu5deG6oGlyw7J3aWppLWlsacSQdsOK4bq6w6lpw4DDgndpcuG6vMOA4buvaXbEgnFpc29pcuG7jcOA4buv4bq5acSQduG6vml2QsSQacOM4bqod2nDgHZ3xrDhurxp4bq6w4l5w4B2aXPDgmnhu7l2w7NxacOAdm/hurzDqWl2xIJxaeG6uuG7o8SQaXF24buGaXPDgsOA4buvaeG6unZ04bqgaeG6unbhuqp3aeG7r3dvw4BpQXfDgHZpduG6oOG7jeG6uuG6u2lWxIJxacOMd+G7p8OAaeG7iMahxKhpckjDgOG7r2nhu7nFqWl24bqg4buNcXZp4bu5d8OAdmly4bqgb8OAdmlraeG6unbDs8OA4buvacOM4bqod2nhurhIaeG6uuG7hGnDjOG7m8OAaXHhu4ZvaXF24bq8xKjhu6fDgGnhu693b2nDjMOyaXPDtMOA4buvaeG7uUppw4zDsuG6oGnDgeG7oeG6vGnDqkXhurx14bq6acOBw7VpIDDhur/hurtpUG/DgGnhurrhuqRpcXZGcWnhurjhu6VpQUhvaXF2xILDgGnhu4lpdsSCcWnDjHfhu6fDgGlx4bqiaeG7ucWp4bq6aUXhurzhu49p4bq64bqy4bq6acOAduG7m+G6umlz4buraeG6unZvw4Fp4buvd29pw4zDsuG6oGlxduG7hOG6rMOA4buvaeG6usOJecOAdml24bqmaeG6usOJQmlxduG6vMSo4bunw4Bp4bq4xqHhurzhurlpw4zhuqh3aXbEgnFpcOG6pMOA4buvaUHhu6fDgGnhurrhuqh3aeG7i8OtaeG6usOJd+G7qeG6vGlz4bq0w4Dhu68vdsSCcWnDjHfhu6fDgOG6u2nhu67huqJ3aXbhuqZp4bq6w4lCacOAw7LEqGlx4bqiaeG6unbhu6tpc+G7hEJxaXLhur7DgOG7r2lz4buraXF2d2nhurrDieG7j2lxduG6oGlxw7NxacOAw4J3aXLhurzDgOG7r2nDgHbhu4RlaXF2d2nEkHZ4aXF24bq8xKjhu6fDgGnhu693b2nhurp3xanEkGnhurp2w71pReG6vOG7j8OA4buvaXHDs+G6oOG6uWnEkHbDs+G6umnhurrDiXfhu6vDgGnhu7nhu6fDgHZpxJB2xqHDgGnEkHbhurJ34bq5aeG6uuG7hGnDjOG7m8OAacSQdsOzxJBpQUrhurtpMnZvw4Fp4buvd29pRsOA4buvaXLhu4DDgOG7r2nDgMOyxKjhurlpdsSCcWnDjHfhu6fDgGnhurjhu6Vpc+G7hEJxaXbhu4RDw4Dhu69pccOzcWlF4bq8xKjGsMOAaUFCd2nDgHbhu4RlaXPhu4RCcWlxw7NxaXF24bq8xKjhu6fDgGnhu693b2lx4buGb2nEg1cxVGlz4bq0w4Dhu69pdsOyw4B2aXHhur7DgOG7r2nDjOG6qHdpcuG6oG/DgHZpw4Dhu692d+G7qcSQaeG6usOJ4bqgw4Dhu69pa2nhurp2w7PDgOG7r2l24bqg4buN4bq6aXPDgsOA4buvw6lpc+G7hEJxaeG7ucWp4bq6acOA4bqyd2nDjOG6qHdpc8OCd2nDgOG7r+G7gmlxduG6vMSo4bunw4Bp4buvd2/hurlpceG6smnDjOG7m8OAaXLDssSoaXLhu43DgGnhu7l3w4B2acOA4buvdnfhu6nDgWnhurp2SHFp4bq6xalp4bq6w4nhuqDDgOG7r2nDgHZ3xrDhurxpQeG7tcOAdmnDjEhxw6lpc+G7hEJxaXbhuqZp4bq6w4lCaeG7ucWp4bq6acOA4bqyd2nDjOG6ssOAw6lpw4FDacOJw4LDgOG7r2lx4bqsaXbDgndpxJB2w7Phurpp4bq6w4l34burw4Bp4bq6dsO9aeG6usOJ4buE4bqqw4Dhu69p4bq6w4nhuqDDgOG7r2nDjMOyacOA4buv4bqgw7J3acOA4buE4bqoceG6u+G7gS/EkOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFDhuqByxKhoaeG6uOG6usSoQXThuqlo4bq6dOG7iOG6ui1vQXfhu6/DgGVpw4l34buvduG6usOpaOG7h+G7geG6uOG6usOJ4bqgw4Dhu6/hu4dQw7J3acOMw7Jp4buPw4B2ZWk94buv4bq8xKjhu7HDgGk94buvxIJx4buBL+G6uOG6usOJ4bqgw4Dhu6/hu4fhu4EvxJDhu4c=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]