(Baothanhhoa.vn) - Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị vận tải, đơn vị khai thác bến xe và các tổ chức, cá nhân có liên quan hoạt động trên địa bàn thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, thành phố Hà Nội và Sở Giao thông Vận tải Hà Nội.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w5Ms4buU4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G6tC7hurVb4bu04buQw5LhurRUXeG7ksOdZCI74buSLCBU4bq14buS4buyOCI74buS4bq54buuIuG7kuG6tVUu4buSLFMiLOG7kn0sUlks4buSWTUiO+G7klk4Ijvhu5LhurVk4buSc1Phu5Lhu7E4LuG7kuG7siQi4buS4bq0LFEiLOG7knMwUcOTLyzhu5TDksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r3Phu7RRw53hu5DDkuG6ssOj4buSci5RIOG7kuG6tSw1Ijvhu5Lhurjhu64i4buS4bq1VS7hu5JzU+G7kuG7sTgu4buS4bq5ZFHhu5LDqj3DouG7klnhu6zDouG7kllSWeG7kuG7ssOhIuG7kuG6uSnhu5Lhurnhu64i4buS4bq1VS5L4buS4buyw6Ei4buS4bq5KeG7kn0sUS7hu5LhurUsUlnhu5JYJCLhu5Lhur3hu7Thu5LhurlT4buSWVJZ4buS4bq1OeG7klksY1lL4buSWVLhu5IiLOG7qiLhu5JZMOG7klsuPSLhu5LhurHDolEi4buSLCBU4bq14buS4buyOCI74buS4bq14bq3PSLhu5Lhu7IpUeG7klhTIuG7kuG6tSxTIizhu5Lhuq8sNuG7kuG6tS4k4bqv4buS4bq14bqtWeG7kuG6tSzEkVnhu5IsLioi4buSIjssLj1d4buSWVJZ4buSWC4qIuG7kuG6ryxS4bqv4buS4bqvLDEiO0vhu5JZLDYiO+G7ksOdKVks4buSw7Xhu63hurh0w7Qt4buUUOG7kuG6tSzhu7Qg4buSWSw84buS4buyVCDhu5JZ4bqpUeG7kuG6tOG6t8OiIjvhu5Jiw6EiO0vhu5LhurUsUyIs4buS4bqvLDbhu5JzU+G7kuG7sTgu4buS4bq5U+G7kuG6ssOj4buSci5RIOG7kuG6tSw1Ijvhu5Lhurjhu64i4buS4bq1VS7hu5JzU+G7kuG7sTguTMOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4buPIMOdw6rhu5DDksOTLl074buSWVtR4bqz4bqzSOG7kMOd4bq1LMOiXVjhu5Iuw7Xhu7Qi4bq14bu04bq34buQ4buS4bqz4bq1w6pb4bu0SOG7kOG6uy7DneG6tSzEqOG7kuG7ouG7muG7mOG6r+G6vUrhu5Is4bu0Ljss4bq1xKjhu5Lhu5rhu5bhu6Lhuq/hur1K4buQ4buS4bqz4bq3WUjhu5AvL1nDnSJMWFEg4bq1LFEiLCwgUUzhurkiL8Od4bu04bqzfeG6tSDhuq8vIuG7tOG6u+G6sy/hu5bhu5Thu5bhu54v4buU4buY4bucw53hu5rhu5Thu5zGoMag4buYxqDhurXhu57hu5rhu5jhu57hu6Bb4buYTHvhuq874buI4bq3SOG7olDhu5zhu5Dhu5JRW+G6tUjhu5DhurRUXeG7ksOdZCI74buSLCBU4bq14buS4buyOCI74buS4bq54buuIuG7kuG6tVUu4buSLFMiLOG7kn0sUlks4buSWTUiO+G7klk4Ijvhu5LhurVk4buSc1Phu5Lhu7E4LuG7kuG7siQi4buS4bq0LFEiLOG7knMwUeG7kOG7kuG6uy7DneG6tSxI4buQ4bui4bua4buY4buQ4buSLOG7tC47LOG6tUjhu5Dhu5rhu5bhu6Lhu5Dhu5Ivw5LDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r8O1UeG6r+G6tS4gIuG7kMOSw60iLOG7kl0uIizhu5IsMlHDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G7jyDDncOq4buQw5LhurQs4bu0IOG7kuG7sjBL4buSfSbhu5LhurVk4buSIjtTw6rhu5Lhu6At4bueS+G7kuG6tVRd4buSw51kIjvhu5IsIFThurXhu5Lhu7I4Ijvhu5Lhurnhu64i4buS4bq1VS7hu5IsUyIs4buSfSxSWSzhu5JZNSI74buSWTgiO+G7kuG7smLhuqEiO+G7klg4S+G7kjs3XcSo4buS4bq84bu04buSWMOi4bq/4bq1S+G7kuG6tVHhur0uS+G7kuG6veG7tOG7kizhuqPhuq/hu5Lhu7I3IjtL4buS4bq94bu04buSw53DouG7klspWSzhu5LhurlT4buS4bq94bu04buS4bq1w6LDqiQi4buSWTbhu5Lhu7IpIizhu5LhurVk4buSc1Phu5Lhu7E4LuG7kuG7siQi4buS4buU4bua4buS4bq1PCIsS+G7kuG6tSxTIizhu5Lhuq8sNuG7kuG6uVPhu5IiO2LhuqNZ4buSW1QuTMOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4buPIMOdw6rhu5DDksO14bqt4buS4bq1LCZL4buS4buU4bua4buS4bq1PCIsS+G7kuG6tSxTIizhu5Lhuq8sNuG7kltTxKjhu5LhurQsUyIs4buS4bqvLDbhu5JzN+G7ksO1LCHhu5Lhu6suIixL4buS4buPKCIs4buSw7Riw6EiO0vhu5Lhu5E3Ijvhu5Lhu7FRLkvhu5LGsCxSIizhu5JzMVFL4buS4bquLOG6peG7ksOKPSJL4buS4buR4bukfeG7kuG7qeG7pH1L4buS4bqww6JVIjvhu5Lhu7E7w5ouS+G7kuG6sMOiVSI74buS4buxUV1L4buS4buRU+G7kuG7seG7qCI7S+G7kuG6tCxkUeG7kuG6tCwuPSLhu5It4buSc8OiJEvhu5JzU+G7kuG6tD4iLEvhu5Lhu7E7LCrhu5JmIkvhu5LhurQsUSIs4buSczBRS+G7knNT4buS4buxUV3hu5JO4bq14bq3ZOG7kuG6veG7tOG7kizhuqPhuq/hu5Lhu7I3Ijvhu5JZLMOj4buSWSzDosOqPSLhu5I7LlFL4buSWVIi4buSWDhL4buSWTUiO+G7kiIs4buqIuG7kuG6uS49Ikvhu5IiO2LhuqEu4buSW1Eg4buS4buyOCI74buSWeG6qVHhu5JZUlnhu5JZw6Hhu5LhurHDolEiS+G7kn0sw6Lhu5JZNSI74buSIjssLirhuq9L4buSfSzDouG7klksJOG7kuG6vcOi4buw4bq1T0zhu5LDtSw84buSWSwg4buS4bqvLOG7tuG6r+G7kiwgVOG6teG7kuG7sjgiO+G7kuG6teG6t8Oj4buSW1Qu4buSIiTDouG7kuG6s1HDouG7kuG7lOG7muG7kiI7U8Oq4buSWy49IuG7kuG6tS4k4bqv4buSfSw1Ijvhu5I7LC7hu5IiLOG7riLhu5JZUeG7klgqIizhu5LDteG7reG6uHTDtC3hu5RQ4buS4bq14bq3ICI74buSWTgiO+G7kuG7sjciO+G7kk7hurUs4bu0IOG7klk1Ijvhu5JYNuG7klnhuqlR4buS4buPOOG7ksOK4buS4bq1JE/hu5IsIMWoWeG7kuG7siQi4buSfSwu4buSWTDhu5LhurUsNSI74buSWFIg4buSXcOgLkzDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r+G7jyDDncOq4buQw5LDtVJZ4buS4buyw6Ei4buS4bq5KeG7kuG6ueG7riLhu5LhurVVLuG7kljhu6YiO+G7kuG6veG7tOG7kljDouG6v+G6tUvhu5LhurVR4bq9Lkvhu5Lhur3hu7Thu5Is4bqj4bqv4buS4buyNyI7S+G7kuG6veG7tOG7ksOdw6Lhu5JbKVks4buS4bq5U+G7kuG6veG7tOG7kuG6tcOiw6okIuG7klk24buS4buyKSIs4buSfSwu4buSLCBU4bq14buS4buyOCI74buS4bqvLFUu4buS4bq1w6Lhu6oi4buS4bq1LOG6qeG7kiI7LC49XeG7kuG6uS4qWeG7kn0uJl3hu5LhurXhurdRS+G7kn0uJl3hu5LhurMgUuG6teG7kixTIizhu5J9LFJZLOG7klnhuqlR4buSWVJZ4buSW8SRWeG7klti4bqjIjvhu5JZLGNZ4buSIsOZIjvhu5LhurVULuG7kllSWeG7klksNuG6teG7kn0uJl3hu5LhurXhurdR4buS4bq14bq3PSLhu5Lhu7IpUeG7klhTIuG7kuG6tSxTIizhu5Lhuq8sNkrhu5LhurUsYuG6oSI74buS4bq9w6LDqj0i4buSWeG7ruG6r+G7kiIs4buu4bq14buSw50uPyLhu5JYLiQi4buSw50pWSzhu5LhurVULuG7kllSWeG7kuG6tTwiLEvhu5LhurUsUyIs4buS4bqvLDZL4buSWVJZ4buS4bq54bqnIjvhu5LDnSlZLOG7kk7DnVEiLOG7kuG6s1JZLOG7kllSWeG7kuG6ueG6pyI74buSw50pWSzhu5Lhu7Ji4bqjWeG7klk1Ijvhu5JYNkvhu5JZ4buu4bqv4buSIizhu67hurXhu5LhurUsYuG6oSI74buS4bq9w6LDqj0i4buS4bq14bq3PSLhu5JZOSI74buS4bq1LDUiO+G7kuG6tS4i4buS4buyLioi4buS4bq1ZeG7klnhuqlR4buS4buPOOG7ksOK4buS4bq1JE/hu5Lhu7Im4buSWSzhuqnhu5Lhu7I4Ijvhu5J9JOG7kiwgVFks4buS4bq54buuIuG7kuG6tVUuSuG7kn0sNSI74buS4buyYuG6o1nhu5LDnWQiO0vhu5Lhu7Jh4buS4buyMCLhu5LhurXhurdV4buSfSxSWSzhu5LhurVULuG7kllSWeG7kuG7silR4buSWFMi4buSWTDhu5LDnSlZLOKApsOTL+G6r8OSw5Phuq/hu5JZW1HhurPhurNI4buQ4bqv4buPIMOdw6rhu5DDksO1Ulnhu5Lhu7LDoSLhu5Lhurkp4buSfSxRLuG7kuG6tSxSWeG7klgkIuG7kuG6veG7tOG7kuG7smLhuqNZ4buSw6o9w6Lhu5JZ4busw6Lhu5J9LDUiO+G7kltTXeG7kuG6tSzhuqnhu5LhurXhuq1Z4buS4bq9w6Lhu7DhurXhu5JYJCLhu5JZLCDhu5JZUlnhu5Lhuq8sYsOhIjvhu5LhurUuKiLhu5Lhu7Iu4buS4buyJCLhu5JZUlnhu5LhurU8IixL4buS4bq1LFMiLOG7kuG6ryw24buS4buyw5rhu5JZMOG7kuG6tSw1Ijvhu5JYUiDhu5LDnWQiO+G7kiwgVOG6teG7kuG7sjgiO+G7kuG6ueG7riLhu5LhurVVLuG7kixTIizhu5J9LFJZLErhu5LhurUuJOG6r+G7kuG6teG6rVnhu5LhurUsxJFZ4buSLC4qIuG7kiI7LC49XeG7kllSWeG7klguKiLhu5Lhuq8sUuG6r+G7kuG6rywxIjtL4buSWSw2Ijvhu5LDnSlZLEzDky/huq/DksOT4bqv4buSWVtR4bqz4bqzSOG7kOG6r2bDouG6tSwg4bq34buQw5LhurQs4bu0IOG7kuG7j1Ig4buSc1Phu5Lhu7E4LuG7kuG7q8OgLsOTL+G6r8OS

Theo Báo Hà Nội Mới

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]