Các chuyến bay đưa hành khách từ Việt Nam đi Phnôm Pênh, Campuchia xuất phát từ Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn trong ngày 29/1/2023 (tức ngày mùng 8 Tết).
Y8O54bq/4bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tDzhu6Xhuqzhu6/GoeG6u2Qpw7J34bq94buTw63hu4Lhur3DguG6qEHhu5nhur3huqxw4bq9NcOyd+G6veG7lsOBd+G6veG7rXDhuqzhur13QeG7peG6veG7mcOs4buZ4bq94buZw7nhuqjhu4Jwd+G6veG7k8Ot4buC4bq9w4LhuqhB4buZ4bq94bqscOG6veG7l+G7j+G6qOG6vTfhuqjDsnfhur0h4bqo4buE4bq9Vmp4Yy/DueG6v2Rj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tMOZxqHDreG7leG6u2Thu5jDrOG7meG6veG7mcO54bqo4buCcHfhur3hu5PDreG7guG6veG7l0XDreG6vcO54buLd8O54bq94butw7nDrOG7mcO54bq94bqs4bq44bq9NeG7pXLhuqzhur1Xw6124bq94buX4bul4bq9LsO5d+G7uXbhur0u4buhd8O54bqn4bq94buYw6124bq04bqo4buZw7nhu6XDreG6veG7huG6qOG7jeG6rOG6veG6tMO5w6zhuqzhur3huqzhurjhur3hu5jEqXfDuuG6vcO54buLd8O64bq94butw7nhu7l3w7rhur3DguG6qEHhu5nhur3huqxw4bq9NcOyd+G6veG7lsOBd+G6veG6rOG6pHh3w7rhur13w7rhu4vhu4Lhur3hu4FpL+G6vy/hu4HDquG7geG7h+G6veG6q+G6rMOJ4buZ4bq9d8O64buL4buC4bq9dkJ3w7rhur1o4bq9PHDhuqxi4bqtYy/hurRkY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurThu5J44buV4buC4bq7ZGPhu6V2w7rhur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74buV4bqsw7nhuqh24buT4bq94bul4buYxqF34bqsxqHhuqThurvhur3huqbhuqzhu4Lhu6/GocSD4bq74buA4bul4buV4bqsw7nDouG6vWjDqsOq4bq04buG4bql4bq9w7nGoeG7pcO6w7nhuqzDouG6veG7heG7h+G7h+G6tOG7huG6peG6u+G6veG6puG6pOG7mcSD4bq7Ly/hu5nhu5V34bqt4buTw6144bqsw7nDrXfDucO5eMOt4bqt4bq+dy/hu5XGoeG6puG7reG6rHjhurQvd8ah4buA4bqmL+G7geG7h8Oq4buFL+G6v2jDquG7leG6v8OqaeG6v8Oq4buHaOG6rGbhu4Xhur/hu6/Dqi3DrcOq4bq/LeG6v+G6reG7seG6tMO64bq74bq9w63hu6/huqzEg+G6uynDsnfhur3hu5PDreG7guG6vcOC4bqoQeG7meG6veG6rHDhur01w7J34bq94buWw4F34bq94butcOG6rOG6vXdB4bul4bq94buZw6zhu5nhur3hu5nDueG6qOG7gnB34bq94buTw63hu4Lhur3DguG6qEHhu5nhur3huqxw4bq94buX4buP4bqo4bq9N+G6qMOyd+G6vSHhuqjhu4Thur1Wanjhurvhur3hu4Dhu6Xhu5XhuqzDucSD4bq7aMOqw6rhurvhur3Ducah4bulw7rDueG6rMSD4bq74buF4buH4buH4bq74bq9L2RjL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7mMOt4bq04bqs4buleHfhurtkw5nhu4t3w7nhur3hu63DucOs4buZw7nhur3hu6/hu4t24bq94bqsw7lE4bq94bqsQ+G7meG6veG7mcO5xqHhu5nhu60t4buld+G6veG6rOG7ieG7peG6vSnDsnfhur3hu5PDreG7guG6vcOC4bqoQeG7meG6veG6rHDhur01w7J34bq94buWw4F34bqtYy/hurRkY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurThu5J44buV4buC4bq7ZOG7mMOs4buZ4bq94buZw7nhuqjhu4Jwd+G6veG7k8Ot4buC4bq94buZRMOt4bq9w7lqd8O64bq9w7nhu4t3w7rhur3hu63DueG7uXfDuuG6veG7rsOtd3bGoeG7peG6vcON4bul4bqk4buv4buld8ah4bqm4bq94butw7nhurbhu6Xhur3DueG7i3fDueG6veG6rOG6uOG6vSnDsnfhur3hu5PDreG7guG6vTXDsnfhur3hu5bDgXfhur3hu6/huqrhu5nhur3hur/hu4fDueG7gcOq4bqn4bq94bq/acO54buBw6rhur3hur7hu4vhur3hu4Hhu4fDueG7h8Oq4bq9d8O64buL4buC4bq94buBaS/hur/hur3hu5dFw63hur3hu4XDquG7h+G6vcO54buLd8O54bq94butw7nDrOG7mcO54bq9d8O6ReG6ruG7peG6vTXhu6Vy4bqs4bq94bqmw613w7rhur0uw7l34bu5duG6vS7hu6F3w7nhuqfhur3hu5jDrXbhurThuqjhu5nDueG7pcOt4bq94buV4bqo4bq94buvxrDhu5nDueG6rWMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buSeOG7leG7guG6u2Thu7h3w7rhur3hu5Thuqjhu4Lhur0uw7lFw4N3w7rhur3huqvhu63DucOs4buZw7nhur3hu5Xhuqjhur3hu6/GsOG7mcO5YuG6veG7mcO5eOG6veG6pG13w7rDouG6veKAnDXhu6Vy4buZ4bq94buTw63hu4Lhur3huqzDuW93w7rhur3huqzhurjhur0h4bqoxKl3w7rhur1X4buld8O54bq94buX4bul4bq9LsO5d+G7uXbhur0u4buhd8O54bq94buZ4bq64buZ4bq94butRuG6veG6rMO54bqow7V34bq94bqs4bulcnfhur3hu5nDuXjhur3DueG7i3fDueG6veG6rOG6pMWpd8O54bq94buV4bqo4bq94buvxrDhu5nDueG6p+G6veG7rcO5w6x24bq94bq0w7nDrOG6veG7mcOs4buZ4bq94bq+QnfDuuG6veG7l+G7jeG6rOG6veG7hsOt4bq94bq+ceG6vXZu4bqs4bq94buXxrDDreG6veG7r+G7hOG6reG6vTzhu7nhu6Xhur12eHfDuuG6veG7mXnhur13w7nhu6Vx4bqo4bq94buZw7nhuqjhu4Jwd+G6veG7k8Ot4buC4bq9w7nDg3fhur13w4rDreG6veG7rXDhuqzhur13QeG7peG6veG6rOG6uOG6vSnDsnfhur3hu5PDreG7guG6vcOC4bqoQeG7meG6veG6rHDhur01w7J34bq94buWw4F34bq94buXcHfhur3hu5nDrOG7meG6veG7l8aww63hur3hurTDuUXDg3fDuuG6veG7hsOt4bq94bq+4buL4bq9w4LhuqhB4buZ4bq94bqscOKAneG6rWMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buSeOG7leG7guG6u2Rj4buldsO64bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G7peG7mMahd+G6rMah4bqk4bq74bq94bqm4bqs4buC4buvxqHEg+G6u+G7gOG7peG7leG6rMO5w6Lhur1ow6rDquG6tOG7huG6peG6vcO5xqHhu6XDusO54bqsw6Lhur3hu4Xhu4fhu4fhurThu4bhuqXhurvhur3huqbhuqThu5nEg+G6uy8v4buZ4buVd+G6reG7k8OteOG6rMO5w613w7nDuXjDreG6reG6vncv4buVxqHhuqbhu63huqx44bq0L3fGoeG7gOG6pi/hu4Hhu4fDquG7hS/hur9ow6rhu5Xhur/Dqmnhur/hur/DqsOq4bqs4buDZ2fhu4Hhu6/hu4Mtw63DquG7gS3hur/huq3hu7HhurTDuuG6u+G6vcOt4buv4bqsxIPhurspw7J34bq94buTw63hu4Lhur3DguG6qEHhu5nhur3huqxw4bq9NcOyd+G6veG7lsOBd+G6veG7rXDhuqzhur13QeG7peG6veG7mcOs4buZ4bq94buZw7nhuqjhu4Jwd+G6veG7k8Ot4buC4bq9w4LhuqhB4buZ4bq94bqscOG6veG7l+G7j+G6qOG6vTfhuqjDsnfhur0h4bqo4buE4bq9Vmp44bq74bq94buA4bul4buV4bqsw7nEg+G6u2jDqsOq4bq74bq9w7nGoeG7pcO6w7nhuqzEg+G6u+G7heG7h+G7h+G6u+G6vS9kYy/hurRkY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurThu5jDreG6tOG6rOG7pXh34bq7ZMOZ4buLd8O54bq94butw7nDrOG7mcO54bq94bqm4buf4bq94buTw63hu4Lhur3huqzDuW93w7rhur3huqzhurjhur0pw7J34bq94buTw63hu4Lhur3DguG6qEHhu5nhur3huqxw4bq9NcOyd+G6veG7lsOBd+G6veG7l+G7peG6vS7DuXfhu7l24bq9LuG7oXfDueG6p+G6veG7mMOtduG6tOG6qOG7mcO54bulw63huq1jL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4Lhurtkw5l44buJ4bqs4bq94buXw4B3w7rhur3hu5PDreG7guG6veG6rMO54bqo4buh4bq9d8O64bqo4buC4buhd+G6veG7mcO54bqo4buCcHfhur3huqvhu5PDreG7guG6veG7mcO5w63huqThuqzGoeG6pGLhur3huqzhurjhur014bulcuG6rOG6vVfDrXbhur3hu5fhu6Xhur3DguG6qEHhu5nhur3huqxw4bq94buXauG6veG6rOG6pOG6tuG6vXfhu6F34bq94bq0w7nhuqDhur3hu5Phu6Vwd+G6veG6rOG7ieG7peG6vTXhu6Vy4bqs4bq9V8OtduG6reG6vTzhuqR4d8O64bq94buTQeG7peG6veG7mcSpd8O54bq9dsOA4bqs4bq94bqmQeG6vcO5anfDuuG6vcO54buLd8O64bq94butw7nhu7l3w7rhur12xILhu6Xhur3huqTDreG6veG7l+G6ruG7peG6vXfDuUXhur3DuWp3w7rhur3DueG7i3fDuuG6veG7rcO54bu5d8O64bq94bq0w7nDsnfhur3hu63DueG6quG7meG6vcO54buJd8O64bq94bqmw613w7rhur0p4bqod+G6vcON4bul4bqk4bqn4bq9w7nhu4t3w7nhur3hu63DucOs4buZw7nhur3hu5Xhu6Xhur3hu5nDueG6qOG7gnN34bq94bqs4bqk4buhd+G6vXfDucOKd8O64bq94buZw7nhuqjhu4Jwd+G6veG7k8Ot4buC4bq94buZw7nDreG6pOG6rMah4bqk4bq94buXReG6sOG7meG6vcO54bqi4bq94bqs4bqk4bqw4bq94bqsQeG6rOG6vXfDueG7jeG6rOG6veG6rOG6pHh3w7rhur3huqbhuqhB4bqs4bq9w7nhu4t3w7nhur3huqzhuqTFqXfDueG6vXfDuUXhur3huqzhu6Vw4bqs4bq94but4bulcnbhur13w7nhu6Vx4bqo4bq94bqsw7nhuq7hu6Xhur3DuuG7pcOtd+G6veG7r+G7i3bhur3huqzDuUThur3huqxD4buZ4bq94buXbuG6rOG6veG6vuG7m+G6p+G6veG7mcO5xqHhu5nhu60t4buld+G6p+G6vXfDucO14bq04bq94buZxKl3w7nigKZjL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4LhurtkNcSC4bul4bq94buX4bulceG6qOG6veG7reG7pXJ34bq94buZw4Phur3huqbhurbhur3hur7DteG6rOG6veG7mcO54buN4bqs4bq9w7nhu6Vyd+G6veG7l+G7ieG7peG6p+G6veG6vuG7pXLhu5nhur3hu5dF4bqw4buZ4bq94buv4bq6w63hur3hu5nDueG7s3fhur3huqzhuqThurbhur3huqzDueG7i3fDueG6veG7l+G7pXN24bq94butw7nhurbhu6Xhur3DueG7i3fDueG6vXfDuuG7i+G7guG6veG7meG7i3fDuuG6vXfDueG7pXHhuqjhur3hu5nDuXjhur3hu5nDrOG7meG6veG7mcO54bqo4buCcHfhur3hu5PDreG7guG6veG7mcO5w63huqThuqzGoeG6pOG6veG7l+G7peG6vcOC4bqoQeG7meG6veG6rHDhur3hu5nDueG7p3fDueG6veG7r+G7i+G6veG6rOG7pXF34bq94buXceG6veG7l3Phur0pw7J34bq94buTw63hu4Lhur3DguG6qEHhu5nhur3huqxw4bq9NcOyd+G6veG7lsOBd+G6veG7rXDhuqzhur13QeG7peG6veG7mcOs4buZ4bq94buZw7nhuqjhu4Jwd+G6veG7k8Ot4buC4bq9w4LhuqhB4buZ4bq94bqscOG6veG6rOG6pOG6tuG6veG7r+G7ieG7peG6veG6rOG6pHh3w7rhur13a3bhur3hu4HDquG7geG7h+G6rWMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buSeOG7leG7guG6u2Thu5Lhu4vhur3hu5Zud8O64bq9PMO5xrDhur1Xw7lF4bq9IeG6qEZ3w7nhuqfhur3DmuG7pcOsduG6veG7lkHhu5nhur3hu6zhu6V3w7nhur3hu5V4w613w7nhur3hu5jEqXfDuuG6vcOZ4busITzhur01w7J34bq94buWw4F34bq94buZw7l44bq94buT4bulcOG6rMOi4bq94oCc4buSRcSC4buZ4bq94bqmw613w7rhur13a3bhur3hu4HDquG7geG7h+G6p+G6veG7rcO54bul4bq94buZw6zhu5nhur3DuXjhu4nhuqzhur3hu5fDgHfDuuG6vcO64bulw6144bq94bqsw7lFw4N3w7rhuqfhur3hu5Xhuqjhur3hu6/GsOG7mcO54bq94buXw613w7rhur3hu5Xhu4934bq94bqs4bqk4bq24bq94buv4buJ4bul4bq94buTxal3w7nhur3huqzDuUXhuq53w7rhuqfhur0pw7J34bq94buTw63hu4Lhur3DguG6qEHhu5nhur3huqxw4bq9NcOyd+G6veG7lsOBd+G6veG7l8Otd8O64bq94bqsw7nhurrhu5nhur3DueG7pXJ34bq9w7nhu4t3w7rhur3hu6944buJ4bqs4bq94buZw6zhu5nhur3DuXjhu4nhuqzhur3hu5fDgHfDuuG6veG7huG6quG7meG6veG6rOG7pXB34bq9duG6tuG6veG7l0Xhuq53w7rhur3hu5PDreG7guG6vXbEguG7peG6veG7l3B34bq94buZw6zhu5nhur3huqzDucaw4bq94bqs4bqkReG6rnfDuuG6veG7leG6qOG6veG7r8aw4buZw7nhur3huqzhuqThu7N3w7rhur3hu5fhu6VzduG6veG7rcO5w6zhu5nhur3huqzhuqR4d8O64bq9d0XEguG7meG6p+G6veG7l8OBd8O64bq94bqsw7nhuq7hu6Xhur3huqbDs3fhur3huqbhu4t3w7rhur13w7rhuqjDgXfhur3hu6/hurrhu5nhur3hu5dz4bq94butw7nDreG7peG6veG6rMO5w6zhu5nhur3hu5nDrOG7meG6veG7l0Xhuq53w7rhur3hu5PDreG7guG6vcOC4bqoQeG7meG6veG6rHDigJ3huq1jL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4LhurtkY+G7pXbDuuG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhu6Xhu5jGoXfhuqzGoeG6pOG6u+G6veG6puG6rOG7guG7r8ahxIPhurvhu4Dhu6Xhu5XhuqzDucOi4bq9aMOqw6rhurThu4bhuqXhur3Ducah4bulw7rDueG6rMOi4bq94buF4buH4buH4bq04buG4bql4bq74bq94bqm4bqk4buZxIPhursvL+G7meG7lXfhuq3hu5PDrXjhuqzDucOtd8O5w7l4w63huq3hur53L+G7lcah4bqm4but4bqseOG6tC93xqHhu4DhuqYv4buB4buHw6rhu4Uv4bq/aMOq4buV4bq/w6pp4bq/4bq/4buB4buH4bqsaOG7g2bDquG7r+G7hy3DrcOq4buHLeG6v+G6reG7seG6tMO64bq74bq9w63hu6/huqzEg+G6uynDsnfhur3hu5PDreG7guG6vcOC4bqoQeG7meG6veG6rHDhur01w7J34bq94buWw4F34bq94butcOG6rOG6vXdB4bul4bq94buZw6zhu5nhur3hu5nDueG6qOG7gnB34bq94buTw63hu4Lhur3DguG6qEHhu5nhur3huqxw4bq94buX4buP4bqo4bq9N+G6qMOyd+G6vSHhuqjhu4Thur1Wanjhurvhur3hu4Dhu6Xhu5XhuqzDucSD4bq7aMOqw6rhurvhur3Ducah4bulw7rDueG6rMSD4bq74buF4buH4buH4bq74bq9L2RjL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7mMOt4bq04bqs4buleHfhurtkKcOyd+G6veG7k8Ot4buC4bq9w4LhuqhB4buZ4bq94bqscOG6vTXDsnfhur3hu5bDgXfhur13bXbhur3huqzhuqR4d8O64bq9w7nhu4t3w7nhur3hu6/DrXfDuuG6veG7hsOtd8O54bq94buV4bul4bq94buZw7nhuqjhu4Jzd+G6vcOtd+G6veG6rHjhu4t34bq94buTbXfDuuG6veG7l0Xhuq53w7rhur3DueG7i3fDuuG6veG7rcO54bu5d8O64bqn4bq94butcOG6rOG6vXdB4bul4bq9IeG6qMSpd8O64bq9V+G7pXfDueG6veG6vsSC4bul4bq94buZxKnhur13RcSC4buZ4bq94bq+4buL4bq9w4LhuqhB4buZ4bq94bqscOG6rWMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buSeOG7leG7guG6u2Thu5Thurrhur3hu63hu6Vwd+G6p+G6veG7mMSpd8O64bq9w7nhu4t3w7rhur3hu63DueG7uXfDuuG6vcOC4bqoQeG7meG6veG6rHDhur3huqxF4bq9d8O5w7J34bq94buX4buP4bqo4bq94bqs4bul4buhd+G6veG7mUTDreG6vTXhu6Vy4bqs4bq9V8OtduG6veG6puG7n+G6veG6tMO5w6zhuqzhur3huqzhuqThu6Vzd+G6veG7mcOs4buZ4bq9w7l44buJ4bqs4bq94buXw4B3w7rhur3hu5PDreG7guG6veG6rMO54bqo4buh4bq94buZw7nhuqjhu4Jwd+G6veG6rMO5RcODd8O64bq9duG7ieG7peG6veG7l+G7peG6veG7mcOs4buZ4bq94butw7nhuqjhur3hur7hurrhu5nhur3hu5bhu7l3w7rhur3hu5Js4buZ4bq9w4zhuqfhur3DjSnGoMONV+G6p+G6vXfDuUXhur3hu5bhu4vhu6Xhur3hu654w6134bqn4bq9POG6pOG6qHfDuuG6vSHhuqhB4buZ4bqn4bq9w5nhu4t34bq9IeG6qEHhu5nhuqfhur1Xw7nDteG6rOG6veG7ksSpd+G6p+G6vTzDucOs4bul4bq94buuw6134bqn4bq94buYw6124bq04bqo4buZw7nhu6XDreKApuG6veG6vuG7i+G6veG7huG6quG7meG6veG6rOG7pXB34bq9duG6tuG6vXbEguG7peG6veG7p+G6rOG6vXfDueG7jeG6rOG6veG6v+G6veG7l0Xhuq53w7rhur3hu5PDreG7guG6vcOC4bqoQeG7meG6veG6rHDhur3huqzDuUXhuq53w7rhur3hu69y4bq94bqs4bqkeHfDuuG6vXdrduG6veG7gcOq4buB4buH4bqtYy/hurRkY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurThu5J44buV4buC4bq7ZDzDucaheOG6veG7rXDhur3DuXjhu4nhu5nDueG6veG7reG7pXfDueG6veG7lXjDrXfDueG6vXdrduG6veG7gcOq4buB4buH4bqn4bq9KcOyd+G6veG7k8Ot4buC4bq9w4LhuqhB4buZ4bq94bqscOG6vTXDsnfhur3hu5bDgXfhur3hu5nEkHfDuuG6veG7leG6uuG6veG7reG7pXB34bq9d0Hhu6Xhur3hu6/hu4nhu6Xhur3hur7hu4vhur124bq24bq94bqsw7nhu6F24bq94buZw6zhu5nhur3hu5dF4bqud8O64bq94buTw63hu4Lhur3DguG6qEHhu5nhur13w4Dhu6Xhur3hu5dwd+G6veG7luG7i+G6vVfDs3fDuuG6p+G6vS7DueG6quG6vSHhuqhB4buZ4bqn4bq94buY4buPd+G6vTzDucOD4bq9w7l4buG7meG6veG7mMOtduG6vSjDrXfDueG6rWMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buSeOG7leG7guG6u2Q14bulcuG7meG6veG7rXDhuqzhur13QeG7peG6veG7mcOs4buZ4bq94buZw7nhuqjhu4Jwd+G6veG7k8Ot4buC4bqn4bq94buXReG6rnfDuuG6veG7k8Ot4buC4bq9w4LhuqhB4buZ4bq9d8OA4bul4bq94bq+4buL4bq9w4LhuqhB4buZ4bq94bqscOG6veG6rMO5ReG6rnfDuuG6veG7huG6qOG7guG7oXfhur3huqbhu5/hur3DuuG7peG6quG6tOG6veG7mcO5eOG6vcO54buLd8O54bq94butw7nDrOG7mcO54bq94buV4bul4bq94buZw7nhuqjhu4Jzd+G6vcOC4bqow63hur0pw7J34bq94buTw63hu4Lhur3DguG6qEHhu5nhur3huqxw4bq9NcOyd+G6veG7lsOBd+G6veG7mXnhur13w7nDinfDuuG6veG6rOG6pMSp4bul4bq9d8O6w7nhu6VyduG6veG6rMO5eMSp4bul4bq9dsOs4bul4bqn4bq9d8O5w613w7nhur3hu5nDuXl3w7rhur3hu63DueG7peG6veG7l3B34bq9IeG6qMSpd8O64bq9V+G7pXfDueG6p+G6veG7l27hu5nhur3hu5Phu6Vy4bqs4bq94buv4buL4bq94bqsw7nDrXbhur3DguG6qMOtd+G6veG6vuG7i+G6veG7rcO5w6x24bq94bq0w7nDrOG6veG7mcOs4buZ4bq94buVw613w7nhur3hu6/DrXbhur3huqzDuWx3w7rhur3hu5nEqXfDueG6vXfhuqDhu6Xhur3huqzhu6Vwd8O64bq9d8O5ReG6vTXGsHfDueG6vcOZ4buJ4bq94buueHfDuuG6p+G6veG7rMO54bqo4bq94buV4bqo4bq94buvxrDhu5nDueG6veG6vuG6qOG7peG6veG7mcO5w4Phu6Xhur3DuuG7pcSp4bul4bq94bqs4bqk4bun4bq9KeG6qHfhur02eOG6pOG7r+G7leG6vcOZw63hur3hu654d8O64bqn4bq94busw7nhuqjhur3huqxsduG6veG7rcO5eMOsd8O64bq9d3l3w7rhur04eOG7rXjhur1Yd+G6psahd+G6vSHhuqjDrXfDuuG6vcOZw613w7nhuqfhur3hu63DueG6qOG6veG7leG6qOG6veG7r8aw4buZw7nhur044buhd+G6vTzhurzhuqfigKbhur1WbuG6rOG6veG7rcO5w6zhu5nhuqfhur13w7pF4bqu4bul4bq94buVw7J34bq9IeG6qMSpd8O64bq9V+G7pXfDueG6veG6vuG7i+G6veG7mcOs4buZ4bq94butw7nhuqjhur3hur7hurrhu5nhur3hu6/Dsnfhur3hu5nDtXfhur3hu5l54bq94buZw4Phur3DucOA4bul4bq94buV4bul4bq94buZw7nhuqjhu4Jzd+G6veG6rMO54bqow7V34bq94buv4bqw4bul4bq94bqsxILhu6Xhur3hu5nDrOG7meG6veG7l8aww63hur3hurTDuUXDg3fDuuG6veG7rcO5w6zhu5nhur3huqzhuqThu6F34bq94buZxKnhur13RcSC4buZ4bq94bq+4buL4bq94bqs4bqk4buhd+G6veG6rMO5cOG6vcO64bulxILhu6Xhuq1jL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4LhurtkY+G7pXbDuuG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhu6Xhu5jGoXfhuqzGoeG6pOG6u+G6veG6puG6rOG7guG7r8ahxIPhurvhu4Dhu6Xhu5XhuqzDucOi4bq9aMOqw6rhurThu4bhuqXhur3Ducah4bulw7rDueG6rMOi4bq94buF4buH4buH4bq04buG4bql4bq74bq94bqm4bqk4buZxIPhursvL+G7meG7lXfhuq3hu5PDrXjhuqzDucOtd8O5w7l4w63huq3hur53L+G7lcah4bqm4but4bqseOG6tC93xqHhu4DhuqYv4buB4buHw6rhu4Uv4bq/aMOq4buV4bq/w6pp4bq/4bq/4buD4buH4bqs4buH4bq/ZuG7g+G7r2ktw63DquG7gy3hu5nDrXfDui3DucOtd8O6LeG7rcO5eHfDuuG6reG7seG6tMO64bq74bq9w63hu6/huqzEg+G6uynDsnfhur3hu5PDreG7guG6vcOC4bqoQeG7meG6veG6rHDhur01w7J34bq94buWw4F34bq94butcOG6rOG6vXdB4bul4bq94buZw6zhu5nhur3hu5nDueG6qOG7gnB34bq94buTw63hu4Lhur3DguG6qEHhu5nhur3huqxw4bq94buX4buP4bqo4bq9N+G6qMOyd+G6vSHhuqjhu4Thur1Wanjhurvhur3hu4Dhu6Xhu5XhuqzDucSD4bq7aMOqw6rhurvhur3Ducah4bulw7rDueG6rMSD4bq74buF4buH4buH4bq74bq9L2RjL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7mMOt4bq04bqs4buleHfhurtkKcOyd+G6veG7k8Ot4buC4bq9w4LhuqhB4buZ4bq94bqscOG6vTXDsnfhur3hu5bDgXfhur3hu5dF4bqw4buZ4bq94bqs4bqkw613w7rhur3hu5PGsOG6vcO5cuG6veG6rMO5QXfDuuG6veG7l8Ood+G6veG7l+G7ieG6rOG6veG6rOG7peG7oeG6qOG6veG7mcO54bqow7R34bq94buYw4084bq94buk4buk4bqtYy/hurRkY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurThu5J44buV4buC4bq7ZOG7ruG7i+G6veG6psOyd+G6veG7k8Ot4buC4bq94bqsReG6vXfDucOyd+G6veG7l+G7j+G6qOG6veG6rOG7peG7oXfhur3hurbhur014bulcuG6rOG6vVfDrXbhuqfhur3hu5jEqXfDuuG6vcO54buLd8O64bq94butw7nhu7l3w7rhur3DguG6qEHhu5nhur3huqxw4bq9NcOyd+G6veG7lsOBd+G6veG7l0XhurDhu5nhur3hu5fhu4/huqjhur3huqxF4bq94buXw4F3w7rhur3hu5PDgOG6p+G6vcO54bulcnfhur3hu5fhu4nhu6Xhuqfhur3huqzhuqTDrXfDuuG6veG7k8aw4bq94buZ4bu5d8O64bq9d8O6w7ly4bqn4bq9w7nhu4nhur3huqzhu493w7rhur3huqzhu6Xhu6F34bq94bqs4bulcHfhur13w7nhu43huqzhur13w7rhu4t3w7nhur3DueG7i3fDuuG6veG7rcO54bu5d8O64bq9w7nhu6Vyd+G6vXfDreG7guG6reG6vTXEguG7peG6veG7l+G7i+G7peG6veG7reG7pXN24bq94bqmeMOs4bqs4bq94butw7nhu7l3w7rhur3hu69F4bqo4bq94buZw6144bq94buD4buBduG6p+G6veG6rOG7j3bhur13w7nFqXfhur3hu4dmw6rhur3hu5fDgOG6p+G6veG6rMO54bu5d8O64bq94bqsw7l4w6x3w7rhuqXhur3hu5dF4bqud8O64bq94buTa3fDuuG6veG6psOyd+G6veG7k8Ot4buC4bq94buV4buL4bul4bq94buH4bqnZuG7rXbhur3huqzhuqTDrXfDuuG6veG7k8aw4bq9w7ly4bq94bqsw7lBd8O64bq94buXw6h34bq9w7nhu6Vy4bqo4bq94buX4buJ4bqs4bq94bqs4bul4buh4bqo4bq94buZw7nhuqjDtHfhur3hu5jDjTzhur3hu6Thu6Thur3hur7EguG7peG6veG6rHjhu4t34bq94buTw4Dhur3DucODd+G6veG6v+G6reG7h8Oqw6rhur3hu5PDgOG6veG7l8Ood+G6vXXhuqjhu6/hu6/hur3hu6/GoeG7leG6veG7huG6qOG7jeG6rOG6veG7hsOJ4bq94bqs4bq44bq94buS4bup4bqn4bq94buZw4Phur3huqbhurbhur3hur7DteG6rOG6veG7mcO54buN4bqs4bq9w7nhu6Vyd+G6veG7l+G7ieG7peG6veG7mUTDreG6vSnDsnfhur3hu5PDreG7guG6vcOC4bqoQeG7meG6veG6rHDhur01w7J34bq94buWw4F34bq94buXROG6veG7l+G7pXHhuqjhur3hu63hu6Vyd+G6veG7mXnhur3huqzDuXPhur3hu5Xhu5F34bq9w7lFxIJ3w7rhuqfhur3DueG6ouG6veG6rOG6pOG6sOG6vXbDrOG7guG6veG7k8Ot4buC4bq94buZ4buN4bqs4bq94bq+4buL4bq9w7nhu4nhur3hu5nDrHfDueG6veG6tuG6veG7mcSp4bq94buB4bq94buX4buP4bqo4bq94buXReG6rnfDuuG6veG7k2t3w7rhur3huqzhuqR4d8O64bq9duG7s+G7peG6veG7l+G7pXHhuqjhur3hu63hu6Vyd+G6veG6vnHhur3huqzDueG6ruG7peG6veG6rOG7pXDhuqzhuq1jL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tMON4bqo4bqsw7l44bqk4bq7ZFfhu65jL+G6tGQ=

NL

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]