(Baothanhhoa.vn) - Chiều 29-9, trên địa bàn xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm do điện giật khiến 2 người tử vong.

Tin liên quan

Đọc nhiều

xJDhu6bhu4bhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijFqcWoe1fhu5zDikXDuX1LWeG7pOG6vuG7uTE/WeG7pOG6puG6vuG7guG6vlnhu6QxO8Wo4bq+ezXhur43w51Z4buk4bq+xqDDneG6vuG7msWoVFnhur7hu6TFqOG7kHvEkC/hu6bhu4ZFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4ooxKnhu5zhu4rGoMOKReG6u+G7psWoU33hur7hu4LDjC3DjOG6qOG6vns8UVnhur7hu5rhu6rhu4rhur7hu5TEqFnhur45TOG6vsO5fUtZ4buk4bq+xanhu6bhu4jFqOG6qOG6vuG7pn1hVFnhur7DuX1LWeG7pOG6vuG7uTE/WeG7pOG6vuG7mkzhur45S2Hhur484buK4bq+NyLhur574buKxajhur5ZSlnhur574bumMT9Z4buk4bq+e+G7jljhur7GoMOd4bq+4buaxahUWeG6vuG7pMWo4buQe+G6vlbhu6bFqFJZ4bq+4buC4bq+WeG7pDE7xajhur57NeG6vjfDnVnhu6ThuqrEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pFxJA+ezzDnVnhu6RFxJDFqFjhu6Thur7hu5ZX4buKPj7hurDDisage+G7pn1Y4buU4bq+xajhurvhu5xZe+G7nDzDiuG6vj57YVfhu5zhurDDijjFqMage+G7puG6puG6vsON4buA4buAKDnhuqzhur7hu6bhu5zFqOG7pOG7pnvhuqbhur5GR+G7gCg54bqsw4rhur4+POG7luG6sMOKLy/hu5bGoFnhuqrhu5Thu4rDnXvhu6bhu4pZ4bum4bumw53hu4rhuqo3WS/GoOG7nD5We8OdKC9Z4bucOD4v4buC4buC4buEw4wv4buC4buA4buCxqBG4buGw4zhu4BJ4buC4buGe0nDjEdHRlfhu4Dhuqrhu64o4buk4bqkPOG6sOG7huG7hOG7hMOK4bq+4buKV3vhurDDisO5fUtZ4buk4bq+4bu5MT9Z4buk4bqm4bq+4buC4bq+WeG7pDE7xajhur57NeG6vjfDnVnhu6Thur7GoMOd4bq+4buaxahUWeG6vuG7pMWo4buQe8OK4bq+OMWoxqB74bum4bqww4rDjeG7gOG7gMOK4bq+4bum4bucxajhu6Thu6Z74bqww4pGR+G7gMOK4bq+L0XEkC8+ezzDnVnhu6RFxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurvhu4ooe8Wow51Zw4pFxKnFqFRZ4bq+ezwxO1nhu6Thur45S2Hhur484buK4bq+NyLhur574buKxajhur5ZSlnhur574bumMT9Z4buk4bq+e+G7jljEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pFxanhu6bhu5zDneG6vlnhu6QxO8Wo4bq+xqDhu45Z4bq+WT/FqOG6vuG7muG7jmHhur5WVeG6vldKxajhuqjhur5W4bumw51LWeG7pOG6vuG7hkfhur7hu6TFqDvhur7hu4Thu4Dhur4o4bumW3vhur7hu5bhu6bFqFN94bq+4buCw4wtw4zhuqjhur7hu4pZ4bum4bq+4bq74bqq4bu14bqq4bu14bq+Q+G7p8O14bq+4buGw4zDjOG7guG6qOG6vnvhu6YjWeG6vkfhuqjhur45TOG6vsO5fUtZ4buk4bq+xanhu6bhu4jFqEThur43xKjhur7hu4pZ4bum4bq+w7XhuqrFqeG6quG7ueG6vkPhu6fDteG6vuG7hsOMScOM4bqo4bq+OUzhur7DuX1LWeG7pOG6vuG7jSXhu5ZE4bq+4buW4buy4bq+4buaxajhur5W4buiw53hur454buc4bq+e+G7ilnhu6Thur4o4bumIuG7luG6vjci4bq+WCV74bq+4bua4buIWOG6vljhu4rhur57PFFZ4bq+4bua4buq4buK4bq+4buUxKhZ4bq+e+G7piNZ4bq+R+G6qOG6vjlM4bq+w7l9S1nhu6Thur7FqeG7puG7iMWo4bqq4bq+xak8w51Z4buk4bq+KX3hu4jhur57POG7qFnhu6bhur5W4buiw53hur454buc4bq+e+G7ilnhu6Thuqjhur4o4bumw5RZ4bq+WOG7iMWo4bq+OeG7nOG6vnvhu4pZ4buk4bq+4buaTOG6vjfhu4rhur43xKjDneG6vuG7muG7jmHhur7hu5rFqFRZ4bq+xqDhu5hZ4bq+ezrFqOG6vlnhu6bFqMOaWOG6vuG7msWoVFnhur5W4bumxahSWeG6vuG7guG6vuG7ilnhu6bhur57NeG6vjfDnVnhu6Thur57SsWo4bq+4buW4bumJuG6qsSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDikXEkMWoWOG7pOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKxajhurvhu5xZe+G7nDzDiuG6vj57YVfhu5zhurDDijjFqMage+G7puG6puG6vsON4buA4buAKDnhuqzhur7hu6bhu5zFqOG7pOG7pnvhuqbhur5GR+G7gCg54bqsw4rhur4+POG7luG6sMOKLy/hu5bGoFnhuqrhu5Thu4rDnXvhu6bhu4pZ4bum4bumw53hu4rhuqo3WS/GoOG7nD5We8OdKC9Z4bucOD4v4buC4buC4buEw4wv4buC4buA4buCxqBG4buGw4zhu4ZH4buCSHvDjeG7hsONRuG7gFfhu4Dhuqrhu64o4buk4bqkPOG6sMON4buAw4rhur7hu4pXe+G6sMOKw7l9S1nhu6Thur7hu7kxP1nhu6Thuqbhur7hu4Lhur5Z4bukMTvFqOG6vns14bq+N8OdWeG7pOG6vsagw53hur7hu5rFqFRZ4bq+4bukxajhu5B7w4rhur44xajGoHvhu6bhurDDisON4buA4buAw4rhur7hu6bhu5zFqOG7pOG7pnvhurDDikZH4buAw4rhur4vRcSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq74buKKHvFqMOdWcOKReG7tV1Z4buk4bq+OUth4bq+POG7iuG6vnvhu4rFqOG6vllKWeG6vlnhu6bFqMOaWOG6vuG7msWoVFnhur7hu5Thu6rhur5Z4buk4buQKOG6vlkxOuG7luG6vj7hu4p94bq+WDHhu4rEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pFw6oxLOG7luG6vuG7lMWoUnvhuqjhur7hu4pZ4bum4bq+4bu14bq+V8So4bq+WCV74bq+WeG7pDHhur7GoOG7jlnhur7hu6bFqFNZ4bq+V8SoWeG7puG6qOG6vnvhu6YxO1nhu6Thur45fWFRWeG6vuG7msWo4bq+4buUxahVWeG6quG6vuG6vcOd4bq+4buUTMOd4bq+VzpZ4bqo4bq+4buUxahVWeG6vuG7miVZ4buk4bq+4buKWeG7puG6vuG7luG7pjHhu4rhur43JcWo4bq+POG7iuG6vlbhu6Y/xajhuqrhur7Eg1nhu6bhur7hu7Xhur5X4buQKOG6vuG7pMWo4buK4bq+4bua4buoWeG7puG6vjfEqOG6vuG7luG7suG6vuG7hOG6vlnhu6QxO8Wo4bq+4buWw51Z4bqo4bq+Nyzhur7hu4pZ4bum4bq+LuG6vlnhu6bEqOG6vlklxajhur57PCzhuqjhur7hu5bhu6ZNWOG6vlfDneG6vuG7luG7psOd4bq+4buW4buI4buW4bq+4buWw51Z4bqo4bq+e+G7pjvFqOG6vuG7pMWo4buKWeG6vjxLWeG7puG6vijhu6Yi4bq+4bukxahbKOG6vljhu57hur7hu5bhu6YkWeG7pOG6vuG7lOG7iFnhur7hu5bhu4jhur5WxahSWOG6vnvhu6ZRWOG6vnvhu6Z94bq+WeG7puG7kCjhuqrEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pF4bu54buI4buW4bq+WeG7puG7kFnhur574bumI1nhu6Thur57xahZ4bq+ezxRWeG6qOG6viNZ4buk4bq+4buNUeG6vsO5feG7ilnhu6Thur7hu7Uw4bq+LeG6vsWpPDEuWeG7pOG6vuG7liNZ4buk4bq+4buKWeG6vjlM4bq+w7l9S1nhu6Thur7FqeG7puG7iMWo4bqo4bq+4bumfWFUWeG6vsO5fUtZ4buk4bq+4bu5MT9Z4buk4bq+4buW4bumw53hur7hu5TFqFJ74bqm4bq+4bq5MTrhu5bhur7hu5rDlH3hur5Z4bukfWFRWeG6vlnhu6bhu5BZ4bq+e+G7isWo4bq+WUpZ4bq+e+G7pjE/WeG7pOG6vnvhu45Y4bq+V8So4bq+xqDDneG6vuG7msWoVFnhur7hu6TFqOG7kHvhuqrEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKMSDfXvhu6bDnTzDikXDquG7qFnhu6bhur7hu4nFqOG7ilnhu6TEkC8oRQ==

Đình Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]