(Baothanhhoa.vn) - Báo Thanh Hóa tổ chức chương trình đối thoại trực tuyến "Nguy cơ hỏa hoạn từ các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke và giải pháp phòng ngừa", vào lúc 9h, ngày 30-9-2022. Chương trình được phát trực tiếp trên baothanhhoa.vn, kênh Youtube, Fanpage Báo Thanh Hóa điện tử.
4bqw4buc4bqq4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG7o+G7oiVVw5Phuqbhurbhurrhu5zhuqDhuqzDmeG7muG6vl3huqxD4bqoLeG6ui1C4bqoQkLDgeG6rOG6p+G7rOG7ouG6rCXhu5zhu6Thu4Dhu6LhuqwlPSlN4bqsJSpd4buQw5nhuqzigJzhu4vhu5oqXeG6rE1Z4bqs4buc4buo4bq84bqs4buc4buk4buAw5nhuqwlKOG6rE3Dik3huqxNWeG6rCThu7bhuqxU4buiw5nhu5zhuqxO4buk4bq8w5nhu5zhuqxOUE3hu5zhuqx7OuG6rFThurw94bq84bukVMOT4bqse+G6vuG6rOG7muG7ouG7huG7ouG6rEDhu5zDikDhuqxA4bucxajDmeG7muG6rMOZ4buaKOG6vOKAneG6sC/hu5zhuqrhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6v8OT4bq8TuG6puG6tuG6tcOK4buk4bqs4buj4buc4bq8w5nhu5zhuqzhur/hu6bhurzhuqwlV+G6rE3hu5whTeG6rE3hu5wuWcOZ4bua4bqsJT3hu6DDmeG7nOG6rE/hu6zhu6Lhuqwl4buc4buk4buA4bui4bqsJT0pTeG6rCUqXeG7kMOZ4bqs4bqm4buL4buaKl3huqxNWeG6rOG7nOG7qOG6vOG6rOG7nOG7pOG7gMOZ4bqsJSjhuqxNw4pN4bqsTVnhuqwk4bu24bqsVOG7osOZ4buc4bqsTuG7pOG6vMOZ4buc4bqsTlBN4buc4bqsezrhuqxU4bq8PeG6vOG7pFTDk+G6rHvhur7huqzhu5rhu6Lhu4bhu6LhuqxA4bucw4pA4bqsQOG7nMWow5nhu5rhuqzDmeG7mijhurzhuqbhuqDhuqx74bq+4buk4bqsVSZN4bqs4bq64buc4bqg4bqsw5nhu5rhur5d4bqsQ+G6qC3hurotQuG6qEJC4bqi4bqsw6Lhu5wuWcOZ4bua4bqsJT3hu6DDmeG7nOG6rE8u4bu0TeG6rEDhu5zDiiXhuqwlPSlN4bqsJeG7ouG7kEDhuqwlPcOUw5nhuqzhurDhurzhuqzhu5w9w5PGoMO94bqm4bucJSVAw4EvL0zhurzhu6Ql4buc4bq8w5nhu5zhu5zhu6ThurzhuqJ7w5kv4bqm4bq2TOG6vOG7pCXhu5zhurzDmeG7nOG7nOG7pOG6vOG6onvDmeG6sC/hurzhurbhuqDhuqxUw5TDmeG7nOG6rOG6sOG6vOG6rOG7nD3Dk8agw73huqbhu5wlJUAkw4EvL319feG6ol3hu6QqJSpMw5PhuqJN4bukw5ovTeG7nOG6vMOZw5nDk1Uv4bufw6ItI8Oa4bq9ROG6qMWpw61CacOaW3rDmeG7m+G7o+G6quG6qH1CxanGoeG6puG6tuG7q+G7pColKkzDk+G6sC/hurzhurbhuqDhuqzhurDhurzhuqzhu5w9w5PGoMO94bqm4bucJSVAJMOBLy99fX3huqLGoOG6vE3Dk0zhu6Thu6RU4bqiTeG7pMOaL0zhurzhu6Ql4buc4bq8w5nhu5zhu5zhu6ThurzhuqJ7w5nhuqbhurbhur3hurzDmUDhurzhu5rDk+G6rOG6tcOK4buk4bqs4buj4buc4bq8w5nhu5zhuqzhur/hu6bhurzhuqxP4bui4buYw5nhuqwlPOG6ouG6sC/hurzhurbhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbhurDhu6LDmuG7muG6rE1V4bq8JCTDveG6pk4l4bucKsOaTOG6rOG7osOiw5PDmSXDkz3huqbhuqwkJV1Vw5PDveG6pn3hu6JOJeG7nMOB4bqs4bq44bqo4bqoQFvDgOG6rOG7nMOT4bui4bua4bucJcOB4bqsRETEkEBbw4DhuqbhuqwkPU3DveG6pi8vTU7DmeG6okzhurzhu6Ql4buc4bq8w5nhu5zhu5zhu6ThurzhuqJ7w5kvTsOTJFQl4bukQC/DmcOTfSQvQkJD4bq6L+G6quG6qMSQTkThuqrEkELEkOG6qkQlRUPhurrhuqrEkFXhuqjhuqJTQOG7mkE9w71FxJDhurrhuqbhuqzhurxVJcO94bqm4bq64buc4bqg4bqsw5nhu5rhur5d4bqsQ+G6qC3hurotQuG6qEJCw4Hhuqzhuqfhu6zhu6Lhuqwl4buc4buk4buA4bui4bqsJT0pTeG6rCUqXeG7kMOZ4bqs4oCc4buL4buaKl3huqxNWeG6rOG7nOG7qOG6vOG6rOG7nOG7pOG7gMOZ4bqsJSjhuqxNw4pN4bqsTVnhuqwk4bu24bqsVOG7osOZ4buc4bqsTuG7pOG6vMOZ4buc4bqsTlBN4buc4bqsezrhuqxU4bq8PeG6vOG7pFTDk+G6rHvhur7huqzhu5rhu6Lhu4bhu6LhuqxA4bucw4pA4bqsQOG7nMWow5nhu5rhuqzDmeG7mijhurzigJ3huqbhuqx94buiTiXhu5zDveG6puG6uOG6qOG6qOG6puG6rOG7nMOT4bui4bua4bucJcO94bqmRETEkOG6puG6rC/hurbhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurZp4buiw5nhu5zhuqxO4buk4bq8w5nhu5zhuqxOUE3hu5zhuqx7OuG6rFThurw94bq84bukVMOT4bqsTy7hu7RN4bqsQOG7nMOKQOG6rFUqxKgl4bqsJeG7nCjhurzhuqzDmeG7nMSow5nhuqx74bq+4bqsTOG7huG7pOG6rOG7nFbhuqDhuqxV4bq+4bqsVeG7pOG7gOG7ouG6rOG7nOG7oMOZ4buc4bqsVOG7osOZ4buc4bqsTuG7pOG6vMOZ4buc4bqsw5rhurzDmeG7muG6rFXhu4Dhu6LhuqxV4bu04bui4bqs4bueTeG7nOG6rFThu6LDmeG7nOG6rCXhu5DhuqxN4buc4buk4bqsw5nhu5zhu6Lhu5Iq4bqsJVfhuqxN4bucIU3huqDhuqxNw4rhuqzDmeG7nMOMw5nhuqx74bq+4bqsT8OKQOG6rCHDmeG7muG6rMOZ4bucKuG6rE3hu4gq4bqs4bua4bui4buG4bui4bqsJT3hu57huqzDmeG7muG6vl3huqxN4bq+w5nhu5rhuqxN4bq84buk4bqsTTvhurzhuqzDmeG7mi7hu7Lhu6LhuqxOw4zDmeG6ouG6rOG7oypd4bqsw5nhu5zhu6LDlMOZ4bqg4bqsJT3hu6TDmeG7muG6rCXhu5zhu7Lhu6Lhuqzhu5rhu6LhurzDmeG6rOG7muG7iMOZ4bqsT8OMXeG6oOG6rCXhu6DDmeG7nOG6rCU94buAw5nhu5rhuqx74bui4bqsQOG7nOG7gMOa4bqsTcOKTeG6rCMqXeG6rE9Qw5nhu5zhuqxNO+G6vOG6rEDhu5zDikDhuqxVKsSoJeG6rHvhu5LhuqxA4bucxajDmeG7muG6rE3hu5zDil3huqDhuqxN4bucPuG6vOG6rE3hu5zDil3huqx74bq+4bqsTSEq4bqsw5nhu4DDmeG6oOG6rE0hKuG6rOG7nFbhuqwlPeG7pMOZ4bua4bqsVOG7osOZ4buc4bqsTuG7pOG6vMOZ4buc4bqsTlBN4buc4bqsezrhuqxU4bq8PeG6vOG7pFTDk+G6rFvhu4Zd4bqsPeG6vOG6rCXhu4Dhu6LhuqzDmeG7nOG7ouG7kirhuqxPUOG6vOG6rEDhu5wuWcOZ4bua4bqsJT3DlMOZ4bqsTeG7huG6rMOZLsOdTeG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tuG7o+G7gOG7ouG6rOG7o+G7nOG6vMOZ4buc4bqs4bq/4bum4bq84bqg4bqsJeG7oMOZ4buc4bqsJT3hu4DDmeG7muG6rMOZ4bq+XeG6rE0sw5nhu5rhuqxU4buc4buww5nhu5rhuqxA4buc4buG4bui4bqsVeG6vuG6rMOZ4bua4buk4buA4bui4bqsVeG7mOG6ouG6rOG6p+G7lOG6rCXhu6DDmuG6rOG7nOG7ouG7lCrhuqw94buq4bqs4bucWcOZ4bqse+G7isOZ4bqsT+G7kuG6rMOZ4bq+XeG6oOG6rOG6tcOK4buk4bqs4buj4buc4bq8w5nhu5zhuqzhur/hu6bhurzhuqwlV+G6rE3hu5whTeG6rE3hu5wuWcOZ4bua4bqsJT3hu6DDmeG7nOG6rE/hu6zhu6Lhuqwl4buc4buk4buA4bui4bqsJT0pTeG6rCUqXeG7kMOZ4bqse8Od4bui4bqsTeG7nDvhuqxP4buS4bqs4bqwJCU94bukw5nhu5rhurbhurDDk8Oa4bq24oCc4buL4buaKl3huqxNWeG6rOG7nOG7qOG6vOG6rOG7nOG7pOG7gMOZ4bqsJSjhuqxNw4pN4bqsTVnhuqwk4bu24bqsVOG7osOZ4buc4bqsTuG7pOG6vMOZ4buc4bqsTlBN4buc4bqsezrhuqxU4bq8PeG6vOG7pFTDk+G6rHvhur7huqzhu5rhu6Lhu4bhu6LhuqxA4bucw4pA4bqsQOG7nMWow5nhu5rhuqzDmeG7mijhurzigJ3huqDhuqzhurAvw5PDmuG6tuG6sC8kJT3hu6TDmeG7muG6tnvDneG7ouG6rCQp4bqsJeG7nOG6vMOa4bqs4bua4bui4bq84bqsTTvhurzhuqzhu6Phu5wu4bu0w5nhu5rhuqwlw4rhuqzDrcOU4bqs4buL4bucLuG6rMOiLuG7ssOZ4bua4bqg4bqs4buX4buc4bum4bqsJT0u4bu2w5nhu5rhuqzhu5fhu5zFqMOZ4bua4bqsw6Lhu4bDmeG7nOG6rCTDiiXhuqzhu5fDosOiw6Lhuqzhu7nhuqzDouG7i8Oi4bq/4bqg4bqsw6Lhu7DDmeG7muG6rOG6vMOZ4bqsJVHDmeG7nOG6rOG7o+G7nOG6vMOZ4buc4bqs4bq/4bum4bq84bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq2w6Lhu5wuWcOZ4bua4bqsJT3hu6DDmeG7nOG6rE8u4bu0TeG6rEDhu5zDiiXhuqwlPSlN4bqsJeG7ouG7kEDhuqwlPcOUw5nhuqzhurDhurzhuqzhu5w9w5PGoMO94bqm4bucJSVAw4EvL0zhurzhu6Ql4buc4bq8w5nhu5zhu5zhu6ThurzhuqJ7w5kv4bqm4bq2TOG6vOG7pCXhu5zhurzDmeG7nOG7nOG7pOG6vOG6onvDmeG6sC/hurzhurbhuqDhuqxUw5TDmeG7nOG6rOG6sOG6vOG6rOG7nD3Dk8agw73huqbhu5wlJUAkw4EvL319feG6ol3hu6QqJSpMw5PhuqJN4bukw5ovTeG7nOG6vMOZw5nDk1Uv4bufw6ItI8Oa4bq9ROG6qMWpw61CacOaW3rDmeG7m+G7o+G6quG6qH1CxanGoeG6puG6tuG7q+G7pColKkzDk+G6sC/hurzhurbhuqDhuqzhurDhurzhuqzhu5w9w5PGoMO94bqm4bucJSVAJMOBLy99fX3huqLGoOG6vE3Dk0zhu6Thu6RU4bqiTeG7pMOaL0zhurzhu6Ql4buc4bq8w5nhu5zhu5zhu6ThurzhuqJ7w5nhuqbhurbhur3hurzDmUDhurzhu5rDk+G6rOG6tcOK4buk4bqs4buj4buc4bq8w5nhu5zhuqzhur/hu6bhurzhuqxP4bui4buYw5nhuqwlPOG6sC/hurzhurbhuqx74bq+4buk4bqsVSZN4bqs4bq64buc4bqg4bqsw5nhu5rhur5d4bqsQ+G6qC3hurotQuG6qEJC4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQDMqJeG7nOG7pD3huqbhurbhurXhuqfhu6PhurAvQOG6tg==

BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]