(Baothanhhoa.vn) - Để phát triển vùng nguyên liệu cây gai xanh thực hiện Đề án phát triển vùng nguyên liệu cây gai xanh phục vụ Nhà máy sản xuất sợi dệt tại xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thuỷ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, huyện Quan Sơn đã và đang chỉ đạo các xã, thị trấn tích cực đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu, đưa cây gai thay thế một số cây trồng kém hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập của người dân.
TT/hu5DDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buO4bqj4bqwOuG6sT5Z4buOTk3huq/hurHEg1t9Jk7huqI/4bug4bqxw5XhurHEgzokfcOVVsWo4bq5w5Um4bueOsOVw6nhu559P8OV4bqxxIPhu7h9w5VYLuG7nsOV4buuUH3DlT/hurfhurk9fcOVw4Phurfhu559w5Xhuq44fU0v4bqv4bqxxINbfSZOTS8/4buQTk3huqPDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buO4bqjcFnhu55X4buOTuG7jyTDleG6oz/hu6DhurHDleG6scSDOiR9w5XEkeG6tX0mw5V9JuG6t+G6ueG7uH3DlT46PeG6t8OVVsWo4bq5w5Um4bueOsOVw6nhu559P8OV4bqxP2JWw5U/Oj19w5Xhu48jw5Xhu6B9w5XhuqM/4bug4bqxw5XhurHEgzokfcOVxJHhurV9JsOVfSbhurfhurnhu7h9w5U+Oj3hurfDlVbFqOG6ucOVJuG7njrDlcOp4buefT/DleG6oz/DolbDlcSRw6LDlcawP1DDlXvhu6DhurnDleG6r1J9w5XDqeG6t8av4bqxw5Xhuq/DoTrDlVc94bqxw5XhurFROsOVw6lTw5XDsuG7sHvDleG6sOG6s+G7iMOVP+G6t+G6uT19w5XDsuG7sHvDleG6sD/hurfhur/DlVhAfcOVfVR7w5Xhu5LDlOG7ksOUw5XEkVDDlVgufT/DlT/huq05fSbDlVhAfcOVfVR7w5Xhu5LDlOG7mMOU4buIw5U/4bq34bq5PX3DlcOD4bq34buefcOV4bquOH3DlVhTw5XEkVDDlVjhu559JsOVVj8hw5VYUVvDlVbhu6BWw5XDqVPhu4jDleG6sT8uw5XhurHEg8avfcOV4bqxO1Y/w5VWYlbDlVjhu7DhurnDlXtRfT/DlVY/4bq34bq5JH3DlVcuVj/DlVY4w5VWxq/hurfhu4jDlVjhuq3hu57DlVbFqOG6ucOVJuG7njrDleG6sT/hu57hurnDleG6sT9Aw5V7NeG6scOV4bqvM8OVVsWo4bq5w5XhurHEgzR9JsOVPMOde8OVPzo94bq3w5XDo+G6t1Lhu4jDlSZd4bqjw5XhuqM/4buofcOVfcWofSbDlVbhu55bw5XhurE/4bq3w5V9P+G7quG6o8OVVuG6peG7nsOVfSbhuq1hOsOVV8WofcSoTS/huqNOTeG6o8OVVj7hu57huq/huq/hu4Thu47huqPDs1tX4bq54buOTk06eybDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buOOsOyWX3hurFZxIPhu47DleG6r+G6seG6uT5Z4buE4buOZTpX4bqxP8OMw5Xhu5zDlMOU4bqjw6nhu4rDlT9ZOiY/4bqxw4zDleG7lOG7lsOU4bqjw6nhu4rhu47DleG6r8SDVuG7hOG7ji8vVld9xKjhu67hu55b4bqxP+G7nn0/P1vhu57EqMSRfS9XWeG6rzzhurFb4bqjL31ZZeG6ry/hu5Lhu5Lhu5LDlC/hu5Lhu5LDlFfhu5TDlOG7ouG7kMag4buW4buU4bqx4buW4buc4buY4buS4buiPsOUxKgp4bqjJsONxIPhu4Thu5Thu5TDlOG7jsOV4buePuG6seG7hOG7juG6oj/hu6DhurHDleG6scSDOiR9w5VWxajhurnDlSbhu546w5XDqeG7nn0/w5XhurHEg+G7uH3DlVgu4buew5Xhu65QfcOVP+G6t+G6uT19w5XDg+G6t+G7nn3DleG6rjh94buOw5VlOlfhurE/4buE4buO4bucw5TDlOG7jsOVP1k6Jj/hurHhu4Thu47hu5Thu5bDlOG7jsOVL05NL+G6o05N4bqjw5VWPuG7nuG6r+G6r+G7hOG7juG6o8OzW1fhurnhu45O4bqwP2JWw5U/Oj19w5Xhu48jw5Xhu6B9w5XhuqM/4bug4bqxw5XhurHEgzokfcOVxJHhurV9JsOVfSbhurfhurnhu7h9w5U+Oj3hurfDlVbFqOG6ucOVJuG7njrDlcOp4buefT/DleG6oz/DolbDlcSRw6LDlcawP1DDlXvhu6DhurnDleG6r1J9w5XDqeG6t8av4bqxw5Xhuq/DoTrDlVc94bqxw5XhurFROsOVw6lTw5XDsuG7sHvDleG6sOG6s+G7iMOVP+G6t+G6uT19w5XDsuG7sHvDleG6sD/hurfhur/DlVhAfcOVfVR7w5Xhu5LDlOG7ksOUw5XEkVDDlVgufT/DlT/huq05fSbDlVhAfcOVfVR7w5Xhu5LDlOG7mMOUw5VY4bqtw6FWw5XhuqM/4bu4w5VX4bq34bq5PeG6scOV4bqxUTrDlcOD4bq34bq5QOG6scOVWC59P8OV4bqvM8OV4buQ4buU4buc4buUL8OD4buPLeG6tsOzxrDhu43DlX0mUOG6ucOV4buS4buULeG7lC3hu5LDlOG7kOG7nMOVVuG6peG7nsOVw7I/4bqlw5XhurEuVj/DleG6tsOzxrDhu43DleG6sSF9P8OV4bqwP+G7nn0/w5VwW+G7oOG7iMOV4bq2w7PGsOG7jcOVP+G6t+G6uT19w5XDg+G6t+G7nn3DleG6rjh9w5VY4bqtw6FWw5UmOuG7nlvDlVc6PX3DleG6sTtWP8OV4buY4bui4buY4buIw5TDlT/hu57DleG6sT9iVsOVPzo9fcOV4bqxxIPhu7h9w5Xhu6LDlcOpU8SoTS/huqNOTeG6o8OVVj7hu57huq/huq/hu4Thu47huqPDs1tX4bq54buOTsawP8Oae8OVPD/hurfhurlAfcOVPD87Vj/DleG6oz/hu6DhurHDleG6scSDOiR9w5V7w6DDlcSDNX0mw5VXOj19w5XhurE7Vj/DlVbFqOG6ucOVJuG7njrDlcOp4buefT/DlX0m4bq34bq54bu4fcOVPjo94bq3w5XhurHEg+G7uH3DlVgu4buew5Xhu65QfcOV4bqxIX0/4buIw5V9VHvDleG7ksOU4buS4buQw5Vw4buPxrDhu43DleG6sSF9P8OVWFPDleG7ruG7nn3DlT9QfT/DleG7ksOVxrAmPy7DlcOj4bq34bq5QOG6scOVS8awJj8uw5XDo+G6t+G6uUDhurHDleG6rzPDleG7mOG7nOG7li/hu5LDlOG7kuG7kC/GsMODLXDhu4/GsOG7jeG7iMOVfSZQ4bq5w5Xhu5Lhu5Qt4buULeG7ksOU4buS4buQw5XEkVDDlcawJj8uw5XDo+G6t+G6uUDhurHDleG6rzPDleG7kOG7kMagL+G7ksOU4buS4buQL8aww4MtcOG7j8aw4buN4buIw5V9JlDhurnDleG7kOG7mi3hu5ot4buSw5Thu5Lhu5BMw5XEkSPDlVY4w5VWP0DDlVY/O30/w5Xhuq/hu6BWP8OVPzfDleG6scSDw6HDleG6oz/hu6DhurHDleG6scSDOiR9w5VWxajhurnDlSbhu546w5XDqeG7nn0/w5V9JuG6t+G6ueG7uH3DlT46PeG6t8OV4bqxxIPhu7h9w5VYLuG7nsOV4buuUH3DleG6sSF9P8OVJjrhu546w5VYW1F9w5Xhu5LDlOG7kuG7kC3hu5LDlOG7mMOUTMSow5XDssOiw5XhurE/JOG7iMOVPzfDleG6scSDw6HDleG7kMOUw5XhurHEgzo94bq3w5VYNH0mLz/hu57DlTw/OsOVVj/hurfhurkkfcOVWDY6w5VWxajhurnDleG6scSDNH0mw5U+xajhurfDlX1Ue8OVPMOde8OVPzo94bq3w5XDo+G6t1LDleG6r+G7nn0mw5XhurHEgzR9JsOVVsWo4bq5w5Um4bueOuG7isOVPzfDleG6scSDw6HDleG7lsOUR8OVS+G6sTM6w5VY4buew5Xhu5DDlMOV4bqxxIM6PeG6t8OVWDR9Ji8/4bueTMOVWCTDlXvhurfhu57DlSY6M30mw5XhurHEgzR9JsOVezk64buKw5U/N8OV4bqxxIPDocOVPDp9P8OV4bqjPzvDlXvhurfhu57DlXvhu6DhurnDleG6seG6rTlWw5XEkTDDlSbhu546w5XEkTk6w5V74bqpVsOV4buWw5XhurHEgzo94bq3w5VYNH0mL3vhu6DhurnEqE0v4bqjTk3huqPDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buO4bqjw7NbV+G6ueG7jk5NOnsmw5VWPuG7nuG6r+G6r+G7hOG7jjrDsll94bqxWcSD4buOw5Xhuq/hurHhurk+WeG7hOG7jmU6V+G6sT/DjMOV4bucw5TDlOG6o8Op4buKw5U/WTomP+G6scOMw5Xhu5Thu5bDlOG6o8Op4buK4buOw5Xhuq/Eg1bhu4Thu44vL1ZXfcSo4buu4bueW+G6sT/hu559Pz9b4buexKjEkX0vV1nhuq884bqxW+G6oy99WWXhuq8v4buS4buS4buSw5Qv4buS4buSw5RX4buUw5Thu6Lhu5Dhu5rhu5bhu5ThurHhu5bGoOG7muG7luG7mj7DlMSoKeG6oybDjcSD4buE4buW4buQ4buOw5Xhu54+4bqx4buE4buO4bqiP+G7oOG6scOV4bqxxIM6JH3DlVbFqOG6ucOVJuG7njrDlcOp4buefT/DleG6scSD4bu4fcOVWC7hu57DleG7rlB9w5U/4bq34bq5PX3DlcOD4bq34buefcOV4bquOH3hu47DlWU6V+G6sT/hu4Thu47hu5zDlMOU4buOw5U/WTomP+G6seG7hOG7juG7lOG7lsOU4buOw5UvTk0v4bqjTk3huqPDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buO4bqjw7NbV+G6ueG7jk7huq7hu57hurfDleG6sT9hOsOVJjrhu559w5XhurHEgzokfcOVPD/hu546w5XhurE/YlbDlT86PX3DlVY4w5VWP0Dhu4jDlVY/O30/w5Xhuq/hu6BWP8OVVuG6peG7nsOV4bqxIX0/4buIw5VYQH3DlX3hu57hurnDleG6sVtQfcOVP+G6t+G6uT19w5VYU8OVe8Ogw5XEgzV9JsOVWOG6rcOhVsOV4buS4buU4buI4buWw5U/4buew5XhurFROsOV4buUw5Xhu65SfcOVVuG6peG7nsOV4buYw5XDqVPDlT5Qw5XhurDEg+G6t30mw5XDieG6t8WofeG7iMOVxanhuq1hfSbDlcWpLH3hu4jDleG6rjh9w5Xhu486PX3EqMOV4bqwxINbfSbDlVhd4buIw5XDqVPDleG6sMSD4bq3fSbDlcOJ4bq3xah9w5VY4bqtw6FWw5XhurHEgzR9JsOV4bqxUTrDleG7rlJ9w5XFqeG6tzd9JuG7iMOV4buuUn3DleG7p+G7nsOVVl3DleG6sTZ9JsOVVzo9fcOV4bqxO1Y/w5Xhu5Dhu5bhu4jhu5zDlT/hu57EqMOV4buPxajhurnDlT5Qw5XDqVPDlVjhu6jhurfDleG6sTrhu7h9w5XhurHEg+G7uH3DlVgu4buew5Xhu65QfcOVP+G6t+G6uT19w5XDg+G6t+G7nn3DleG6rjh9w5XhurHEgzR9JsOVVsWo4bq5w5Um4bueOsOVw6nhu559P8OV4bqjP8OiVsOVxJHDosOVxrA/UMOVe+G7oOG6ucOV4bqvUn3DlcOp4bq3xq/hurHDleG6r8OhOsOVVz3hurHDleG7h33DleG6oj/huq05VsOVS8OpU8OVw7Lhu7B7w5XhurDhurPhu4jDlT/hurfhurk9fcOVw7Lhu7B7w5XhurA/4bq34bq/TMOV4bqx4bqrw5V9VHvDleG7ksOU4buS4buQ4buKw5XDqVPDlcWp4bqtYX0mw5XFqSx9w5XhurHEgzR9JsOVVsWo4bq5w5Um4bueOsOVw6nhu559P8OV4bqxUTrDleG7rlJ9w5XDszh9w5XEkTk6w5VXOj19w5XhurE7Vj/Dlcag4buI4buaw5U/4bue4buIw5XhurHEgzR9JsOVxJHDosOVw6nhurfFqH3DlX1Ue8OV4buSw5Thu5Lhu5Lhu4rDlcOpU8OV4bquOH3DleG7jzo9fcOV4bqxxIM0fSbDlVbFqOG6ucOVJuG7njrDlcOp4buefT/DleG6sVE6w5Xhu65SfcOVxrA/UDrDlcSROTrDlVc6PX3DleG6sTtWP8OV4buS4buIw5TDlT/hu57DleG6scSDNH0mw5XEkcOiw5XDqeG6t8WofcOV4buSw5Thu5Lhu5LEqE0v4bqjTk3huqPDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buO4bqjw7NbV+G6ueG7jk5NOnsmw5VWPuG7nuG6r+G6r+G7hOG7jjrDsll94bqxWcSD4buOw5Xhuq/hurHhurk+WeG7hOG7jmU6V+G6sT/DjMOV4bucw5TDlOG6o8Op4buKw5U/WTomP+G6scOMw5Xhu5Thu5bDlOG6o8Op4buK4buOw5Xhuq/Eg1bhu4Thu44vL1ZXfcSo4buu4bueW+G6sT/hu559Pz9b4buexKjEkX0vV1nhuq884bqxW+G6oy99WWXhuq8v4buS4buS4buSw5Qv4buS4buSw5RX4buUw5Thu6Lhu5Dhu5bhu5jhu5ThurHhu5Thu5jDlOG7kOG7oj7DlMSoKeG6oybDjcSD4buE4buYw5Thu5Lhu47DleG7nj7hurHhu4Thu47huqI/4bug4bqxw5XhurHEgzokfcOVVsWo4bq5w5Um4bueOsOVw6nhu559P8OV4bqxxIPhu7h9w5VYLuG7nsOV4buuUH3DlT/hurfhurk9fcOVw4Phurfhu559w5Xhuq44feG7jsOVZTpX4bqxP+G7hOG7juG7nMOUw5Thu47DlT9ZOiY/4bqx4buE4buO4buU4buWw5Thu47DlS9OTS/huqNOTeG6o8OVVj7hu57huq/huq/hu4Thu47huqPDs1tX4bq54buOTuG6sDt9P8OVWEB9w5XhurE/4bugfSbDleG7li3hu5LDlOG7kuG7kuG7iMOVWFPDlVZdw5XGoMOVP+G7nsOVVj9bw5XhurE/4bq3w5U/W1FWP+G7iMOV4bqxxINbfSbDlVhdw5VWXcOV4buYw5U/4buew5VWP1vDleG6sT/hurfDlT9bUVY/w5VY4bqtw6FWw5Xhu5jDlcSRw6Lhu4jDleG7mMOVP+G7nsOV4bqxxIM0fSbDlcSRUFvDlcSRw6LDleG7jzJ9JsOVfVR7w5Xhu5LDlOG7kuG7kMOVxJHhuqvhu57DleG6sT/hurfDlT9bUVY/w5XEkcOiw5VY4buo4bq3w5XhurE64bu4fcOVxJE5OsOV4bqxNn0mw5Xhuq9SfcOVPuG6rcOhfSbDleG7lOG7iOG7ksOV4bqxxq99w5XEkTDDlSbhu546w5U8PzLDlT5bUTrDleG7kOG7iMOVVj9bw5XhurE2fSbDleG6sT/hurfDlVhR4bqxw5Xhu5Dhu6Lhu5rhu4jhu5TDleG6scSDOj3hurfDlVg0fSbEqE0v4bqjTk3huqPDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buO4bqjw7NbV+G6ueG7jk5wOj19w5V94bue4bq5w5VYU8OVVl3DleG7kMOUw5U/4buew5XhurE/YlbDlT86PX3DlVjhuq3DoVbDlT83w5XhurHEg8Ohw5Xhu5LDlOG7lsOV4bqxxIM6PeG6t8OVWDR9JsOVWCTDlVY/4bq34bq5JH3DlVg2OsOVWMav4bqxw5XhurHEgzR9JsOVVsWo4bq5w5U+xajhurfDlX1Ue8OVPMOde8OVPzo94bq3w5XDo+G6t1LDleG6r+G7nn0mw5XhurHEgzR9JsOVVsWo4bq5w5Um4bueOuG7iMOVPzfDleG6scSDw6HDlXvhurfhu57DlSY6M30m4buIw5U/N8OV4bqxxIPDocOVe+G6t+G7nsOVe+G7oOG6ucOV4bqx4bugVj/DlcSRMMSow5XGsCZbUDrDlcSD4bue4buIw5VWMn0mw5XhurHhurnDleG7h33DleG6oj/huq05VsOVViJ9w5U/N8OV4bqxxIPDocOVe+G6t+G7nsOVJjozfSbhu4jDleG6oz/FqH3DleG7rl19w5Xhu67Dmn0mw5U/LH0/w5XhurE/4bqpVsOVxJHhu57hurnDleG6scSDUsOVVj/hu6p74buIw5VWP+G6t+G6uSR9w5UmOuG7nlvDleG6sTpAfcOV4buuNcOVPD9b4buew5U/IFbDlS3DlTzhu4HDleG6sT/hurfhu6rhurHDlcSRI8OV4bqxxIM0fSbhu4jDlVY/VHvDleG6r11W4buIw5XhurE/4bq3w5U/W1FWP+G7isOVPOG6u8OVPEDhurHDlT/DoeG6o8OVWDR9JsOV4buu4bueW8OV4bqxOuG7uOG6t8OV4bqvUn3DleG6oz/hu7B7w5VWP1vDlX0yfSbDlVfFqH3EqE0v4bqjTk3huqPDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buO4bqjw7NbV+G6ueG7jk5NOnsmw5VWPuG7nuG6r+G6r+G7hOG7jjrDsll94bqxWcSD4buOw5Xhuq/hurHhurk+WeG7hOG7jmU6V+G6sT/DjMOV4bucw5TDlOG6o8Op4buKw5U/WTomP+G6scOMw5Xhu5Thu5bDlOG6o8Op4buK4buOw5Xhuq/Eg1bhu4Thu44vL1ZXfcSo4buu4bueW+G6sT/hu559Pz9b4buexKjEkX0vV1nhuq884bqxW+G6oy99WWXhuq8v4buS4buS4buSw5Qv4buS4buSw5RX4buUw5Thu6Lhu5Dhu5bhu5bhu5LhurHhu5rhu5Lhu5Lhu5zhu5Q+w5TEqCnhuqMmw43Eg+G7hOG7lOG7muG7jsOV4buePuG6seG7hOG7juG6oj/hu6DhurHDleG6scSDOiR9w5VWxajhurnDlSbhu546w5XDqeG7nn0/w5XhurHEg+G7uH3DlVgu4buew5Xhu65QfcOVP+G6t+G6uT19w5XDg+G6t+G7nn3DleG6rjh94buOw5VlOlfhurE/4buE4buO4bucw5TDlOG7jsOVP1k6Jj/hurHhu4Thu47hu5Thu5bDlOG7jsOVL05NL+G6o05N4bqjw5VWPuG7nuG6r+G6r+G7hOG7juG6o8OzW1fhurnhu45O4bqwP1lbw5VY4bugfT/DlSY64bugw5VW4bql4buew5VYLuG7nsOV4bqjP+G6rTh9JuG7iMOV4bqxxIPhurd9JsOV4buuLH0/w5Xhuq/hu57hurfDleG7mMOVxJHDosOV4bqxP+G6t8OVP1tRVj/DlcSROTrDlVg6I+G6t8OVPDo9fcOV4bqvUn3DlcOp4bq3xq/hurHDlcSRUMOVVj9Ue8OV4bqvXVbDleG6sTPhurHDleG6sT8sw5XhurE/4bq3w5V9P+G7quG6o8OV4bqx4bqrw5VWxajhurnDlSbhu546w5Xhuq/hu7bDleG7ruG6tcOVWOG6pcOVVj86w5XhuqM/O8OVWOG7qOG6t8OV4bqx4bqtw5Xhu67hu559w5VY4buo4bq3w5XEkVDDlVY/W8OV4bqxP+G6t8OVfT/hu6rhuqPDlT9QfSbDlX1Ue8OVWFHhurHDleG7kMOUw5Qt4buQ4buSw5TDleG6scSDOj3hurfDlVg0fSYvfVR74buIw5Xhu67Dmn0mw5Xhu5Dhu4jhu5Yt4buQ4buI4bucw5U+4buofcOV4bqxP+G6t8OVfT/hu6rhuqPDleG7rix9P8OVw6PhurfFqH3DlT9QfSbDlX1Ue8OV4bqxxIPhu7h9w5Xhu5DDlT/hu57DleG6scSDNH0mw5XhurHEgyDhurHDlVbhuqXhu57DlT/hurfhurk9feG7iMOVPsOhOsOVfT/hurfhu6p9w5Xhuq/hu57hurfDlTw/OsOV4bqxxIPhuqvDlVY/OsOV4bqjPzvDlVhR4bqxw5U74bqxw5V9P8av4bqxw5Xhu5bDlMOV4bqxxIM6PeG6t8OVWDR9Ji8/4bueL31Ue8SoTS/huqNOTeG6o8OVVj7hu57huq/huq/hu4Thu47huqPDs1tX4bq54buOTuG6rlvDleG6r+G7oH0/w5XEkTk6w5VXOj19w5XhurE7Vj/DleG6scSDNH0mw5VWxajhurnDlT7FqOG6t8OVfVR7w5VY4buefcOVw6lZfcOVfSZVfcOVfSZQ4bq5w5U8w517w5U/Oj3hurfDlcOj4bq3UsOV4bqxPyzDleG6sT/hurfDlX0/4buq4bqjw5XhurHhuqvDleG6scSDNH0mw5VWxajhurnDlSbhu546w5XDqeG7nn0/w5VWP1vDleG6sT/Gr+G6ucOVPzo94bq3w5XDo+G6t1LDlTw6fT/DleG6sUDDlcSDMcOVxIM94bqxw5VL4bqxP+G6t8OVfT/hu6rhuqPDleG6scSD4bq3fSbDleG7rix9P8OV4bqxxIPhuq05VsOVWMWo4bq5w5VWPyHDlVhR4bqxw5XhurHEg+G6t30mw5Xhu64sfT/DleG7ksOULeG7kuG7lsOV4bqxxIM6PeG6t8OVWDR9Ji8/4bueL31Ue8OV4bqv4bue4bq3w5U8PzrDleG6scSD4bqrw5VWPzrDleG6oz87TMSow5XGsCZbUDrDlcSD4bue4buIw5VWXcOV4bqxPyTDleG6seG7qn3DlVfDon0mw5VW4bugVsOV4bqvUn3DleG6oz/hu7B7w5XhuqM/w6LDlTw/4bugVsOV4bqx4bqrw5VWxajhurnDlSbhu5464buIw5U+4bugw5Um4bueOsOVWCTDlVY/VH3DlX3hurcyOsOVV+G7uOG7iMOV4bqxPzDhu4jDlX3hurcyOsOVVuG7oMSow5XDsuG6tX0mw5XEkTk6w5VYXeG7iMOVVsWo4bq5w5Um4bueOsOVPlDDlVbFqOG6ucOV4bqxxIM0fSbDleG7kMOVPuG7qH3DlVY/W8OV4bqxP+G6t8OVP1tRVj/DlX0/OiPhurfDlX1Ue8OVS+G7mi3hu5DDlMOVfVR7TMOVfeG7uH3DlTw/OsOVPEDhurHDlT/DoeG6o8OVxJE5OsOVVj87fT/DleG6r+G7oFY/w5U/N8OV4bqxxIPDocOV4buu4buefcOVWOG7qOG6t8OVVuG6peG7nsOV4bqxIX0/4buIw5U/4bq34bq5PX3hu4rDlVY4w5VWP0DDlVbhu557w5U8QOG6scOV4bqxP+G6t8OVe+G6t+G7nsOV4bqvUn3DleG6oz/hu7B7w5XhuqM/4bq1w5U/w6HhuqPDlVbhuqXhu57DlVYyfSbDleG6seG6ueG7iMOV4bqv4bu2w5XhurFRW8OVWDV9JsOVPmJWw5XEkVDDleG6scWoe8OVPuG6u8OV4bq54bu4fcOV4bqxxah7w5Xhuq9SfcOVw6nhurfGr+G6scOVVj9bw5V9JuG6rWE6w5VXxah9w5VYJMOVe8Ogw5XEgzV9JsOVVzo9fcOV4bqxO1Y/w5XhurHEgzR9JsSoTS/huqNOTeG6o8OVVj7hu57huq/huq/hu4Thu47huqPDs1tX4bq54buOTk06eybDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buOOsOyWX3hurFZxIPhu47DleG6r+G6seG6uT5Z4buE4buOZTpX4bqxP8OMw5Xhu5zDlMOU4bqjw6nhu4rDlT9ZOiY/4bqxw4zDleG7lOG7lsOU4bqjw6nhu4rhu47DleG6r8SDVuG7hOG7ji8vVld9xKjhu67hu55b4bqxP+G7nn0/P1vhu57EqMSRfS9XWeG6rzzhurFb4bqjL31ZZeG6ry/hu5Lhu5Lhu5LDlC/hu5Lhu5LDlFfhu5TDlOG7ouG7kOG7muG7kOG7lOG6seG7kuG7lMag4bui4buUPsOUxKgp4bqjJsONxIPhu4Thu5Thu5rhu5zhu47DleG7nj7hurHhu4Thu47huqI/4bug4bqxw5XhurHEgzokfcOVVsWo4bq5w5Um4bueOsOVw6nhu559P8OV4bqxxIPhu7h9w5VYLuG7nsOV4buuUH3DlT/hurfhurk9fcOVw4Phurfhu559w5Xhuq44feG7jsOVZTpX4bqxP+G7hOG7juG7nMOUw5Thu47DlT9ZOiY/4bqx4buE4buO4buU4buWw5Thu47DlS9OTS/huqNOTeG6o8OVVj7hu57huq/huq/hu4Thu47huqPDs1tX4bq54buOTnDhurfhurk9fcOVw4Phurfhu559w5Xhuq44fcOVWOG7nn0mw5XhuqM/xq99w5VYxq/hurfDleG6oz/hu6DhurHDleG6scSDOiR9w5VXOj19w5XhurE7Vj/DlcSR4bq1fSbDlX0m4bq34bq54bu4fcOVPjo94bq3w5XDoMOVVuG7oFbDlcOpU8OV4bqwxIPhurd9JsOV4bqwOkB94buIw5XhurDEg+G6t30mw5XhurA/4bqtw6F9JuG7iMOV4bquOH3DleG7jzo9feG7iMOV4bquOH3DleG6sD/hurfhur/DlcSROTrDlVc6PX3DleG6sTtWP8OV4buU4buc4buI4buWw5U/4buexKjDleG6sMSDW30mw5V9VHvDleG7ksOU4buS4buS4buIw5XhurFbUH3DlT/hurfhurk9fcOV4bqjP8avfcOVWMav4bq3w5XhurHEgzR9JsOVezk6w5XhurE/4bu4e8OV4buQw5TDlT/hu57DlVc6PX3DleG6sTtWP8OVVsWo4bq5w5Um4bueOsOVw6nhu559P8OV4bqxxIPhu7h9w5VYLuG7nsOV4buuUH3DlT/hurfhurk9feG7iMOVVzo9fcOV4bqxO1Y/w5VWIn3DlT5ROsOV4bqxOkDhuqPDleG6scOiVsOV4bqxP2JWw5U/Oj19w5U+UHvDlVjGr+G6scOVWFJ7w5Xhu65SW8OVVj/hurfhu7B9w5Xhu64uw5Xhuq/hu6Z9w5Xhuq9QfSbDlVY/W8OV4bqxxIM0fSbDlcSRUFvDlX0m4bue4bq5w5XEkcOiw5XDqeG6t8WofcOVWOG7qOG6t8OVfVR7w5Xhu5LDlOG7kuG7mMSoTS/huqNOTeG6o8OVVj7hu57huq/huq/hu4Thu47huqPDs1tX4bq54buOTk06eybDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buOOsOyWX3hurFZxIPDlVfhurE/4bq3e+G7ruG7jsOV4bqv4bqx4bq5Plnhu4Thu45lOlfhurE/w4zDleG7nMOUw5ThuqPDqeG7isOVP1k6Jj/hurHDjMOV4buU4buWw5ThuqPDqeG7iuG7jsOV4bqvxINW4buE4buOLy9WV33EqOG7ruG7nlvhurE/4buefT8/W+G7nsSoxJF9L1dZ4bqvPOG6sVvhuqMvfVll4bqvL+G7kuG7kuG7ksOUL+G7kuG7ksOUV+G7lMOU4bui4buS4buQ4buU4buW4bqx4buQ4bui4bua4bua4buaPsOUxKgp4bqjJsONxIPhu4Thu5Thu5Thu5Thu47DleG7nj7hurHhu4Thu47huqI/4bug4bqxw5XhurHEgzokfcOVVsWo4bq5w5Um4bueOsOVw6nhu559P8OV4bqxxIPhu7h9w5VYLuG7nsOV4buuUH3DlT/hurfhurk9fcOVw4Phurfhu559w5Xhuq44feG7jsOVZTpX4bqxP+G7hOG7juG7nMOUw5Thu47DlT9ZOiY/4bqx4buE4buO4buU4buWw5Thu47DlS9OTS/huqNOTeG6o8OVVj7hu57huq/huq/hu4Thu47huqPDsuG7nuG6o+G6sTpbfeG7jk5wNTrDlX0mPy7DlVjhu6B9P8OVJjrhu6DDlTxA4bqxw5XDo+G6t1LDleG6oz/hu6DhurHDleG6scSDOiR9w5VWxajhurnDlSbhu546w5XDqeG7nn0/w5V9JuG6t+G6ueG7uH3DlT46PeG6t8OV4bqxxIPhu7h9w5VYLuG7nsOV4buuUH3DlT/hurfhurk9fcOVWEB9w5XhurE/4bugfSbDleG7li3hu5LDlOG7kuG7kuG7isOV4buuUH3DlX0/Oj17w5XEkcOi4buIw5UmOlI6w5XhuqM/4bug4bqjw5XhuqM/4bug4bqxw5XhurHEgzokfcOV4bqxxINbfSbDleG6sT9hOsOVJjrhu559w5XhurE5OsSoTS/huqNOTeG6o8OVVj7hu57huq/huq/hu4Thu47huqPDs1tX4bq54buOTsawJlDhurnDleG7kOG7oi3hu5bhu4jDleG6tsOzxrDhu43DlT/hurfhurk9fcOVw4Phurfhu559w5Xhuq44fcOV4bqxNsOVVj/huqlWw5U/NTrDlX0mPy7DlVjhu6B9P8OVJjrhu6DDlTxA4bqxw5XDo+G6t1LDleG6oz/hu6DhurHDleG6scSDOiR9w5VWxajhurnDlSbhu546w5XDqeG7nn0/w5V9JuG6t+G6ueG7uH3DlT46PeG6t8OV4bqxxIPhu7h9w5VYLuG7nsOV4buuUH3DlT/hurfhurk9fcOVWEB9w5XhurE/4bugfSbDleG7li3hu5LDlOG7kuG7kuG7isOV4buuUH3DlX0/Oj17w5XEkcOi4buIw5UmOlI6w5XhuqM/4bug4bqjw5XhuqM/4bug4bqxw5XhurHEgzokfcOV4bqxxINbfSbDleG6sT9hOsOVJjrhu559w5XhurE5OsSow5XhurBROsOVPzU6w5V9Jj8u4buIw5VW4bugVsOVWFE6w5Xhu646JOG6t8OVWFPDleG6seG7quG6o8OV4bqxxIPhurd9JsOVWOG7oH0/w5UmOuG7oMOVPEDhurHDlcOj4bq3UsOV4bqxP2JWw5U/Oj19w5VYNH0mw5XhurE/YTrDlX3hu7jhurfDlT7hu7h9w5V9P2R9JsOVPD9dw5U8P1R94buIw5XEkeG6rTl9JsOVe1VW4buIw5VW4bqnfSbDlX0/4bqtw5VYI8OVw6nhurfGr+G6scOVJjpSOsOV4bqjP+G7oOG6o8OV4bqjP+G7oOG6scOV4bqxxIM6JH3DlcSR4bq1fSbDlX0m4bq34bq54bu4fcOVPjo94bq3w5VWxajhurnDlSbhu546w5XDqeG7nn0/w5XDoMOVWC7hu57DleG7rlB9xKhNL+G6o05N4bqjw5VWPuG7nuG6r+G6r+G7hOG7juG6o8OzW1fhurnhu45OTTp7JsOVVj7hu57huq/huq/hu4Thu446w7JZfeG6sVnEg+G7jsOV4bqv4bqx4bq5Plnhu4Thu45lOlfhurE/w4zDleG7nMOUw5ThuqPDqeG7isOVP1k6Jj/hurHDjMOV4buW4buY4buY4bqjw6nhu4rhu47DleG6r8SDVuG7hOG7ji8vVld9xKjhu67hu55b4bqxP+G7nn0/P1vhu57EqMSRfS9XWeG6rzzhurFb4bqjL31ZZeG6ry/hu5Lhu5Lhu5LDlC/hu5Lhu5LDlFfhu5TDlOG7ouG7kOG7muG7mMOU4bqx4buU4buY4buW4buY4buYPsOUxKgp4bqjJsONxIPhu4Thu5DDlOG7ouG7jsOV4buePuG6seG7hOG7juG6oj/hu6DhurHDleG6scSDOiR9w5VWxajhurnDlSbhu546w5XDqeG7nn0/w5XhurHEg+G7uH3DlVgu4buew5Xhu65QfcOVP+G6t+G6uT19w5XDg+G6t+G7nn3DleG6rjh94buOw5VlOlfhurE/4buE4buO4bucw5TDlOG7jsOVP1k6Jj/hurHhu4Thu47hu5bhu5jhu5jhu47DlS9OTS/huqNOTeG6o8OVVj7hu57huq/huq/hu4Thu47huqPDsuG7nuG6o+G6sTpbfeG7jk7hu480fSbDlVY/O8OV4bun4bqtOH0mw5XhurA6QH3DleG6sD9QfT/hu4jDlcOyP+G6pcOV4bqxLlY/w5XhurbDs8aw4buNw5U/4bq34bq5PX3DlcOD4bq34buefcOV4bquOH3DlVY/4bqlw5XhurHEgyzDlT81OsOVfSY/LsOVWOG7oH0/w5UmOuG7oMOVPEDhurHDlcOj4bq3UsOV4bqjP+G7oOG6scOV4bqxxIM6JH3DlVbFqOG6ucOVJuG7njrDlcOp4buefT/DlX0m4bq34bq54bu4fcOVPjo94bq3w5XhurHEg+G7uH3DlVgu4buew5Xhu65QfcOVP+G6t+G6uT19w5VYQH3DleG6sT/hu6B9JsOV4buWLeG7ksOU4buS4buS4buKw5Xhu65QfcOVfT86PXvDlcSRw6Lhu4jDlSY6UjrDleG6oz/hu6DhuqPDleG6oz/hu6DhurHDleG6scSDOiR9w5XhurHEg1t9JsOV4bqxP2E6w5UmOuG7nn3DleG6sTk6TS/huqNOTeG6o8OVVj7hu57huq/huq/hu4Thu47huqPDs1tX4bq54buOTuG6sD9ZW8OVWF3hu4jDlT/hurfhurk9fcOVw4Phurfhu559w5Xhuq44fcOV4bqxOkDhuqPDleG6scOiVsOVfcWofSbDlVbhu55bw5U/Oj3hurfDlT5iVuG7iMOVPzo94bq3w5XDo+G6t1LDlVYyfSbDleG6seG7oFbDlT5TfT/DlVhRW+G7iMOVVj8hw5VYUVvDlcSRUMOVWOG7sOG6ucOVe1F9P8OVVjJ9JsOV4bqx4bugVsOV4bqxPzJ9JsOV4bqxOn3hu4jDleG6seG6t+G6ueG7uH3DleG6scSD4bq34bq5I33EqMOV4bqwxINbfSbDlVhd4buIw5XDo+G6t+G7oH3DleG6scSDOj3hurHDlVhAfcOVVuG7oH3DleG7rjXhu4jDlVhSfSbDlcSROuG7uH3DlcSRI8OV4bqjP+G7oOG6scOV4bqxxIM6JH3DlX0yfSbDlX0mPzo94bqjw5V9XTrDlVY/4bq3fSbhu4jDleG6oz/hu6DhurHDleG6scSDOiR9w5VXOj19w5XhurE7Vj/DlVbFqOG6ucOVJuG7njrDlcOp4buefT/DlT5Qw5V7NeG6scOVfT86PXvDlcSRw6LDleG6scSDIH0mw5XhurHFqHvhu4jDlT7Gr+G6ucOVPEDhurHDlcOj4bq3UsOV4bqvUn3DlcOp4bq3xq/hurHDlVbFqOG6ucOVJuG7njrDlcOp4buefT/DlT5Qw5V7NeG6scOV4bqxOuG7uOG6t8OVVj87w5VY4bugfT/DlSY64bugw5V74bqpVsOVWDXDlT9bUH3DleG6sT9QfT/DlX0/Oj17w5XEkcOiw5XhurHEg+G7uH3DlT4ofT/DlcSRYlbDleG6oz/hu6DhurHDleG6scSDOiR9w5V9Mn0mw5V9Jj86PeG6o8Sow5XDsuG7oFbDlcOpU8OVw6nFqOG6ucOVV2J9JsOVxJFQw5XhurHEgzokfcOVPD/hu546w5XhurE/YlbDlT86PX3DlVZdw5U/Oj3hurfDlcOj4bq3UsOV4bqjP+G6rTh9JsOV4bugfeG7iMOVPEDDlT9bUVY/w5XhuqM/4bug4bqxw5XhurHEgzokfcOVVsWo4bq5w5Um4bueOsOVw6nhu559P8OVP1B9JsOVfVR7w5XEkVDDleG6seG6q30mw5XEkcOi4buKw5VY4buw4bq5w5V7UX0/w5VWMn0mw5XhurHhu6BWw5XhurHhurfhurnhu7h9w5XhurHEg+G6t+G6uSN9w5XEkSPDlVY/4bqlw5XhurHEg+G6rTh9JuG7iMOVVj87fT/DleG6r+G7oFY/4buIw5V7w6JWw5XhurE64bu44bq34buIw5U/Oj3hurfDlcOj4bq3UsOVVuG6peG7nsOVxJE6PVbDleG6oz/hu6DhurHDleG6scSDOiR9w5VWxajhurnDlSbhu546w5XDqeG7nn0/w5VYQH3DleG6seG6q30mw5VW4bugfcOV4buuNeG7iMOVWFJ9JsOVxJE64bu4feG7iMOV4bqxNsOVVj/huqlW4buIw5VW4bugVsOVPzXDlSY64buew5VYLH0/4buIw5VW4bugw5V9P8WofeKApk0v4bqjTk3huqPDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buO4bqjw7NbV+G6ueG7jk5w4bq34bq5PX3DlcOD4bq34buefcOV4bquOH3DleG6sTpA4bqjw5XhurHDolbDlcSDUMOV4bqvW+G7oOG6scOVw6nhu6BWw5VYLn0/w5XDo+G6t+G7gcOVWMav4bqx4buIw5XDqcWo4bq5w5VXYn0mw5U8QMOVP1tRVj/DlcSRUMOV4bqxNsOVVj/huqlWw5XhurE/YlbDlT86PX3DleG6sTPhurHDlTxAw5U/W1FWP8OV4bqjP+G7oOG6scOV4bqxxIM6JH3DlVbFqOG6ucOVJuG7njrDlcOp4buefT/EqMOVw4nFqOG6ucOVV2J9JsOV4bqjP+G7oOG6scOV4bqxxIM6JH3DlcSR4bq1fSbDlX0m4bq34bq54bu4fcOVPjo94bq3w5VWxajhurnDlSbhu546w5XDqeG7nn0/w5UmVX3DlcSROTrDleG6sT9iVsOVPzo9fcOVVj/hurfhurkkfcOVVy5WP8OVVjjDlVbGr+G6t8OVVsWo4bq5w5XhurHEgzR9JuG7iMOVfcWofSbDlVbhu55bw5U/Oj3hurfDlcOj4bq3UsOV4bqxP+G6t8OVfT/hu6rhuqPDleG6scSD4bu4fcOVezXhurHDlVc6PX3DleG6sTtWP8OVVuG7nn0/w5XhurHhu6BW4buIw5UmXeG6o8OV4bqjP+G7qH3DlX3FqH0mw5VW4bueW8OV4bqxP+G6t8OVfT/hu6rhuqPhu4jDlVhhOsOV4bqvM30mw5V9P8WofcOVV8WofcSoTS/huqNOTVc6xJHDlVY+4bue4bqv4bqv4buE4buOV8SDWT7hu57hurFZV+G7jk5N4bqv4bqxxINbfSZO4bqwOn3DlT464bu4fcOVw6Phurfhu559w4xNL+G6r+G6scSDW30mTk3hurc+w5VWPuG7nuG6r+G6r+G7hOG7juG6sTrhurE+WS3hurE/4bq3e+G7ri3hu559Vy3huq/hu57huqNb4buOTk0+Ok5N4buew5XhurE64bqxPlnhu4Thu47huqI/4bug4bqxw5XhurHEgzokfcOV4bqvUn3DlcOp4bq3xq/hurHDlVbFqOG6ucOVJuG7njrDlcOp4buefT/DlT5Qe8OVfSbhurfhurnhu7h9w5U+Oj3hurfDlVY/QMOV4buuOkB9w5Xhuq/DoTrDleG6oz/DolbDlcSRw6LDlX0mUH0/w5VXPeG6scOVxKjEqMSo4buOw5U/xINZKuG7hOG7ji/huqM/4bue4bqxLeG6scSDOll9LeG6r+G7nn0tw6nhurfhu57hurEtVuG7nuG6uS0m4bueOi3DqeG7nn0/LT7hu557LX0m4bq34bq5WX0tPjpZ4bq3LVY/WS3hu646WX0t4bqvWzot4bqjP+G6t1YtxJHhurctfSbhu559Py1XWeG6sS174bue4bq5LeG7kOG7luG7nOG7mOG7ouG7mMSoP+G6sXvhu45OTTp7JsOV4bqvxINW4buE4buOL3tZVzrhu54v4buQ4buSw5QvfVll4bqvL+G7kuG7kuG7kOG7nC/hu5Dhu5bhu5pX4buW4buQ4buW4buW4bui4buU4buQ4bqx4buQ4bua4buQ4buQw5Q+w5TEqCnhuqMm4buOw5Xhu54+4bqx4buE4buO4bqiP+G7oOG6scOV4bqxxIM6JH3DlVbFqOG6ucOVJuG7njrDlcOp4buefT/DleG6scSD4bu4fcOVWC7hu57DleG7rlB9w5U/4bq34bq5PX3DlcOD4bq34buefcOV4bquOH3hu47DlS9OTS/hu55OTVc6xJFOTeG6r+G6scSDW30mTk3hu57DleG6sTrhurE+WeG7hOG7juG6oj/hu6DhurHDleG6scSDOiR9w5Xhuq9SfcOVw6nhurfGr+G6scOVVsWo4bq5w5Um4bueOsOVw6nhu559P8OVPlB7w5V9JuG6t+G6ueG7uH3DlT46PeG6t8OVVj9Aw5Xhu646QH3DleG6r8OhOsOV4bqjP8OiVsOVxJHDosOVfSZQfT/DlVc94bqxw5XEqMSoxKjhu47DlT/Eg1kq4buE4buOL+G6oz/hu57hurEt4bqxxIM6WX0t4bqv4buefS3DqeG6t+G7nuG6sS1W4bue4bq5LSbhu546LcOp4buefT8tPuG7nnstfSbhurfhurlZfS0+OlnhurctVj9ZLeG7rjpZfS3huq9bOi3huqM/4bq3Vi3EkeG6ty19JuG7nn0/LVdZ4bqxLXvhu57hurkt4buQ4buW4buc4buY4bui4buYxKg/4bqxe+G7jk7huqI/4bug4bqxw5XhurHEgzokfcOV4bqvUn3DlcOp4bq3xq/hurHDlVbFqOG6ucOVJuG7njrDlcOp4buefT/DlT5Qe8OVfSbhurfhurnhu7h9w5U+Oj3hurfDlVY/QMOV4buuOkB9w5Xhuq/DoTrDleG6oz/DolbDlcSRw6LDlX0mUH0/w5VXPeG6scOVxKjEqMSoTS/hu55OTS/huq/hurHEg1t9Jk5N4bqjw5VWPuG7nuG6r+G6r+G7hOG7jj9Z4bueV+G7jk7GsCZQ4bq5w5XGoC3hu5bhu4jDleG6sVE6w5U/4bq34bq5PX3DlcOy4buwe8OV4bqwP+G6peG6ueG7iMOV4bqwxIPhurd9JsOV4bqxxah7w5Xhu6U/4bq34bq5QH3DlX0yfSbDlcOD4bq3M1bDlSY64bue4buIw5Xhuq7DoMOVxrAyfSbDlX0mPzo94bqjw5XEkVDDleG6oj/hu6DhurHDleG6scSDOiR9w5V9Mn0mw5XhurE/Mn3DlUvGsMawSeG6ouG6sMaw4bqwTMOV4bqwP+G7nn0/w5VwXeG7nsOVxJFQw5XhurDhu6rhuqPDlVhbUH3DleG7h33DleG6oj/huq05VsOVWFPDleG6oz8zOsOVP8Oh4bqjw5XhurE2w5VWP+G6qVbDlXA1OsOV4bqxP1Jbw5XhuqM/4bug4bqxw5XhurHEgzokfcOV4bqvUn3DlcOp4bq3xq/hurHDlVbFqOG6ucOVJuG7njrDlcOp4buefT/DlT5Qe8OVfSbhurfhurnhu7h9w5U+Oj3hurfDlVY/QMOV4buuOkB9w5Xhuq/DoTrDleG6oz/DolbDlcSRw6LDlX0mUH0/w5VXPeG6scOVe+G7nuG6ucOV4bqxUTrDlXs14bqxw5Xhuq8zw5XhurEhfT/DleG6oz874buew5XDs1VWxKhNL+G6o05NL1c6xJFOTS8+Ok5NPjpOTeG7nsOV4bqxOuG6sT5Z4buE4buO4bqiP+G7oOG6scOV4bqxxIM6JH3DlVbFqOG6ucOVJuG7njrDlcOp4buefT/DlX0m4bq34bq54bu4fcOVPjo94bq3w5XhurHEg+G7uH3DlVgu4buew5Xhu65QfcOV4bqxIX0/w5XhurA/4buefT/DlXBd4buew5UmOuG7njrDlVhbUX3DlcSoxKjEqOG7jsOVP8SDWSrhu4Thu44v4bqjP+G7nuG6sS3hurHEgzpZfS1W4bue4bq5LSbhu546LcOp4buefT8tfSbhurfhurlZfS0+Olnhurct4bqxxINZfS1XOuG7ni3hu67hu559LeG6sTp9Py3hurE/4buefT8tP1vhu54tJjrhu546LVdb4buefS3hu5LDlOG7kuG7ki3hu5LDlOG7kuG7li3hu5Dhu5bhu5rhu5Thu5rhu5rEqD/hurF74buOTk06eybDleG6r8SDVuG7hOG7ji97WVc64bueL+G7kOG7ksOUL31ZZeG6ry/hu5Lhu5Lhu5Dhu5Yv4buQ4bua4buaV+G7mOG7kOG7ouG7luG7ouG7kuG7lOG6seG7muG7lOG7lOG7msagPsOUxKgp4bqjJuG7jsOV4buePuG6seG7hOG7juG6oj/hu6DhurHDleG6scSDOiR9w5VWxajhurnDlSbhu546w5XDqeG7nn0/w5XhurHEg+G7uH3DlVgu4buew5Xhu65QfcOVP+G6t+G6uT19w5XDg+G6t+G7nn3DleG6rjh94buOw5UvTk0v4bueTk1XOsSRTk3huq/hurHEg1t9Jk5N4buew5XhurE64bqxPlnhu4Thu47huqI/4bug4bqxw5XhurHEgzokfcOVVsWo4bq5w5Um4bueOsOVw6nhu559P8OVfSbhurfhurnhu7h9w5U+Oj3hurfDleG6scSD4bu4fcOVWC7hu57DleG7rlB9w5XhurEhfT/DleG6sD/hu559P8OVcF3hu57DlSY64bueOsOVWFtRfcOVxKjEqMSo4buOw5U/xINZKuG7hOG7ji/huqM/4bue4bqxLeG6scSDOll9LVbhu57hurktJuG7njotw6nhu559Py19JuG6t+G6uVl9LT46WeG6ty3hurHEg1l9LVc64bueLeG7ruG7nn0t4bqxOn0/LeG6sT/hu559Py0/W+G7ni0mOuG7njotV1vhu559LeG7ksOU4buS4buSLeG7ksOU4buS4buWLeG7kOG7luG7muG7lOG7muG7msSoP+G6sXvhu45O4bqiP+G7oOG6scOV4bqxxIM6JH3DlVbFqOG6ucOVJuG7njrDlcOp4buefT/DlX0m4bq34bq54bu4fcOVPjo94bq3w5XhurHEg+G7uH3DlVgu4buew5Xhu65QfcOV4bqxIX0/w5XhurA/4buefT/DlXBd4buew5UmOuG7njrDlVhbUX3DlcSoxKjEqE0v4bueTk0v4bqv4bqxxINbfSZOTeG6o8OVVj7hu57huq/huq/hu4Thu44/WeG7nlfhu45O4bq2w7PGsOG7jcOV4bqxIX0/w5XhurA/4buefT/DlXBd4buew5XEkeG6q+G7nsOVVl3DlcSRVH3DleG7rlJ9w5XEkSPDlcSROj1Ww5XhurHhu6rhuqPDleG6scSD4bq3fSbDlVY/IcOVWFFbw5XhuqM/4bug4bqxw5XhurHEgzokfcOVVsWo4bq5w5Um4bueOsOVw6nhu559P8OVfSbhurfhurnhu7h9w5U+Oj3hurfDleG6scSD4bu4fcOVWC7hu57DleG7rlB9w5XhurEhfT/hu4jDlSY64bueOsOVWFtRfcOV4buSw5Thu5Lhu5It4buSw5Thu5Lhu5bEqE0v4bqjTk0vVzrEkU5NLz46Tk0+Ok5N4buew5XhurE64bqxPlnhu4Thu47DsjJ9JsOVxJFUfcOVVuG6peG7nsOVw7Phu559w5XhurA/4bqtYX0mw5XEkcOiw5XhurAhfT/DleG6peG6ucOV4bqwP+G7nn0/w5VwXeG7nsOVxJEjw5U+U30/w5VYUVvhu4jDlVY/IcOVWFFbw5XhuqM/4bug4bqxw5XhurHEgzokfcOVxKjEqMSo4buOw5U/xINZKuG7hOG7ji9WW30mLcSR4buefS1W4bq34bueLeG7ruG7nn0t4bqxP+G6t1t9Ji3EkeG6ty3hurE6fT8t4bq34bq5LeG6sT/hu559Py0/W+G7ni3EkVktPuG7nn0/LVfhu55bLVY/Oi1X4bueWy3huqM/4bue4bqxLeG6scSDOll9LcSR4bq3fSYtfSbhurfhurlZfS0+OlnhurctVuG7nuG6uS0m4bueOi3DqeG7nn0/LeG7kOG7lsag4bucw5TGoMSoP+G6sXvhu45OTTp7JsOV4bqvxINW4buE4buOL3tZVzrhu54v4buQ4buSw5QvfVll4bqvL+G7kuG7kuG7kOG7li/hu5DDlOG7llfhu5Lhu5DGoOG7kuG7muG7lOG7mOG6seG7nMOU4buc4buaPuG7mC3hu5Dhu5rhu5pXw5Thu5Dhu5zhu5Dhu5Lhu5jhu6LhurHhu5Dhu6Lhu6Lhu5jhu5Q+w5TEqCnhuqMm4buOw5Xhu54+4bqx4buE4buO4bqiP+G7oOG6scOV4bqxxIM6JH3DlVbFqOG6ucOVJuG7njrDlcOp4buefT/DleG6scSD4bu4fcOVWC7hu57DleG7rlB9w5U/4bq34bq5PX3DlcOD4bq34buefcOV4bquOH3hu47DlS9OTS/hu55OTVc6xJFOTeG6r+G6scSDW30mTk3hu57DleG6sTrhurE+WeG7hOG7jsOyMn0mw5XEkVR9w5VW4bql4buew5XDs+G7nn3DleG6sD/huq1hfSbDlcSRw6LDleG6sCF9P8OV4bql4bq5w5XhurA/4buefT/DlXBd4buew5XEkSPDlT5TfT/DlVhRW+G7iMOVVj8hw5VYUVvDleG6oz/hu6DhurHDleG6scSDOiR9w5XEqMSoxKjhu47DlT/Eg1kq4buE4buOL1ZbfSYtxJHhu559LVbhurfhu54t4buu4buefS3hurE/4bq3W30mLcSR4bq3LeG6sTp9Py3hurfhurkt4bqxP+G7nn0/LT9b4bueLcSRWS0+4buefT8tV+G7nlstVj86LVfhu55bLeG6oz/hu57hurEt4bqxxIM6WX0txJHhurd9Ji19JuG6t+G6uVl9LT46WeG6ty1W4bue4bq5LSbhu546LcOp4buefT8t4buQ4buWxqDhu5zDlMagxKg/4bqxe+G7jk7DsjJ9JsOVxJFUfcOVVuG6peG7nsOVw7Phu559w5XhurA/4bqtYX0mw5XEkcOiw5XhurAhfT/DleG6peG6ucOV4bqwP+G7nn0/w5VwXeG7nsOVxJEjw5U+U30/w5VYUVvhu4jDlVY/IcOVWFFbw5XhuqM/4bug4bqxw5XhurHEgzokfcOVxKjEqMSoTS/hu55OTS/huq/hurHEg1t9Jk5N4bqjw5VWPuG7nuG6r+G6r+G7hOG7jj9Z4bueV+G7jk7Ds+G7nn3DleG6sD/huq1hfSbDlcSRw6LDleG6sCF9P8OV4bql4bq5w5XhurA/4buefT/DlXBd4buew5XEkeG6q+G7nsOV4buu4buefcOVP1B9P8OVw7IyfSbDlcSRVH3DleG6rzPDlcagw5Thu5TDlS3DlcOyxJAv4bqw4bq2w5XEkSPDlcSROj1Ww5U+U30/w5VYUVvhu4jDlVY/IcOVWFFbw5XhuqM/4bug4bqxw5XhurHEgzokfcOVxJHhurV9JsOVfSbhurfhurnhu7h9w5U+Oj3hurfDlVbFqOG6ucOVJuG7njrDlcOp4buefT/DleG6scSD4bu4fcOVWC7hu57DleG7rlB9w5XhurEhfT/EqE0v4bqjTk0vVzrEkU5NLz46Tk0v4bq3Pk5NVzrEkcOVVj7hu57huq/huq/hu4Thu45WPsSD4buOTk0vVzrEkU5NL1c6xJFOTeG6o8OVVj7hu57huq/huq/hu4Thu47huqPhu4fhurfhurE/W8SD4buOTsawJiBWw5Vw4bq3xq99w5Utw5VwW1B9JsOV4buPMn0mTS/huqNO

Ngọc Huấn - Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]