(Baothanhhoa.vn) - Tháng 5 về, những con đường rực rỡ sắc hoa. Màu tím của bằng lăng, màu đỏ của hoa phượng, màu vàng của muồng hoàng yến. Mỗi cây một vẻ tạo nên sắc màu rực rỡ của mùa hè.
Mm3DoTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4buwbuG7seG7keG7hTg54bur4bux4bqi4buR4buFITjhu7Hhu4XhuqDhu7Et4bqz4buRbmzhu5l9OcO14but4bur4buxbmvhuqJbODMy4bq/M+G7mG1B4buZbDnhu6vhuqvhu4E5beG7leG6szls4bubbjltw6g5w4Hhu4syL+G6vzMyL23DoTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqU3hu4XhurPhu4c4OeG7q+G7seG6ouG7keG7hSE44bux4buF4bqg4buxLeG6s+G7kW5s4buZfTnDteG7reG7q+G7sW5r4bqiWzgz4buwbeG6teG7mWw5w6M5w4Hhu4tdOeG7mW1B4buZbDnhu4Hhu5Xhu5k54buDw73DuuG7mWw54bup4bu34buBOeG7qeG7pznhu6vhuqvhu4E5beG7leG6syI54buSw6Lhu6054buxb+G7kznhu4F44bqzOeG6v2Lhu5lsOeG7keG6qeG7mWxdOeG7k8Oi4butOeG7g+G7nTnhu4F44bqzOW3hu5XhurM5xaltw73DueG7mWxdOeG7k8Oi4butOcOBw6Lhu5lsOeG7gXjhurM54buT4butcOG7mWw5beG7lcOi4buZbDnhuqLDrOG7mSI54buSc2454buBZeG6ojnhu5Nx4buxOcOBaDnhu7HhuqXhu5U54buZw63hu5k54bur4bqr4buBOeG7k8Oi4butOeG7qeG7t+G7gTnhu6nhu6c54buBeOG6sznhu5N24bqzOW3DqCIy4bqzOeG7meG6s+G7k+G7hSE4X0zhu5Xhur7hurPhu4HDtDgzOTIv4bqzMzIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhur7hu5Xhu4fhuqI4MzJu4buTbDnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOG7hu4Dhu4Xhu5nhu7Hhu4Xhu6k54buH4buxbeG7reG7k+G6vzg54bur4bux4bqi4buR4buFITjDgG7hu4fhu7FtfTnhurFhYcWp4bqgWzlt4buFbmxt4buxfTnhuq/hurfhuqHFqeG6oFs4OeG7q+G7qeG7gSE4Ly/hu4Hhu4fhu5ki4bq/4bqz4buV4buxbeG6s+G7mW1t4buV4bqzIsOB4buZL+G7h+G7heG7q8O04bux4buVxakv4buZ4buFw4Dhu6svw6DhuqPDoGEvw6DhuqHhurfhu4fDoMOhw6PhuqHDoeG6ocOg4buxw6Hhuq/huqPhurfDo+G7kWEiw7XFqWx74bupIcOg4bqxw6M4OeG6s+G7keG7sSE44buYbUHhu5lsOeG7q+G6q+G7gTlt4buV4bqzOWzhu5tuOW3DqDnDgeG7izg5w4Bu4buH4buxbSE44bqxYWE4OW3hu4VubG3hu7EhOOG6r+G6t+G6oTg5LzMyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4buA4bqzxanhu7Fu4buV4buZODNN4buV4bqzOeG6v2Lhu5lsOeG7keG6qeG7mWxdOW3hu5XhurM5xaltw73DueG7mWw54buBduG7mWw54buT4butcOG7mWw5beG7lcOi4buZbDnhuqLDrOG7mTnhu4Phu63hurM54bur4bqr4buBOeG7seG7qcOt4buZOeG7geG7leG7mTnhu4PDvcO64buZbDnhur/hurPhu5U5xrDhu63hurPhu5ltOW1wOeG7gnDhu5lsOeG7gG1u4buJ4buBOTDhu7DFqDnhu7Bt4bqz4buZbTlN4buX4bqzMSIyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODMybuG7k2w54buB4buR4bqz4bur4burIThu4buA4buF4buZ4bux4buF4bupODnhu6vhu7HhuqLhu5Hhu4UhOMOAbuG7h+G7sW19OeG6sWFhxanhuqBbOW3hu4VubG3hu7F9OcSD4bqxYcWp4bqgWzg54bur4bup4buBITgvL+G7geG7h+G7mSLhur/hurPhu5Xhu7Ft4bqz4buZbW3hu5XhurMiw4Hhu5kv4buH4buF4burw7Thu7Hhu5XFqS/hu5nhu4XDgOG7qy/DoOG6o8OgYS/DoOG6oeG6t+G7h8Ogw6HDo+G6oeG6oWHEg+G7scSD4bqxw6DDoeG6o+G7kWEiw7XFqWx74bupIeG6ocOh4bqjODnhurPhu5Hhu7EhOOG7mG1B4buZbDnhu6vhuqvhu4E5beG7leG6szls4bubbjltw6g5w4Hhu4s4OcOAbuG7h+G7sW0hOOG6sWFhODlt4buFbmxt4buxITjEg+G6sWE4OS8zMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG7gOG6s8Wp4buxbuG7leG7mTgz4buw4bupw63hu5k54buB4bq14buBOeG7geG7leG7mTnhu4PDvcO64buZbDnhu4Hhu5c5beG7leG6s1054buBbcOyOeG7heG7kznFqW13OeG7mUE54buBbXfFqTnhuqfhu5ltOeG7kcOi4buTOcO04bqwOeG7mW7hu4nhu5MiMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6vuG7leG7h+G6ojgz4bq+YuG7mWw54buR4bqp4buZbDnhu5HDojnhu5Hhu5XDom45beG7leG6sznhu5nhu6U54burdeG7kznhu5ltw6nhu7EiOU3hu5XhurM54bq/YuG7mWw54buR4bqp4buZbDnhu5nhu6U54bux4bu14buZbDnhu4FtduG7k1054bux4bu14buZbDnhu4FtduG7kznhuqDhu4Xhu5k54buRw6rhu5k5w4F1bjnhu5PDouG7rTnhuqDhurPhu5ltOeG7gXjhurM54buR4bq1XTnhu5lybjnhur/hurvhu7E54bux4bupw63hu5k54buZbUHhu5lsOeG7seG7reG6osOs4buZOeG7g8O9w7rhu5lsOeG7mW3DvX054buQ4bql4buBOeG7kOG7leG7mWw5xq/hu61l4buZXTnhu7Dhu6lu4buJ4butOcav4but4buh4buBOeG7guG6peG7sV054buC4bqlbjnhu5FxOSPhu6M54buYbOG7reG6osOt4buZOUxu4bq1xaldOeG7guG6pW454buRcTnhu5DDrTnhu5DDuW5dOeG7geG7n+G7mWw5w4Fuw63hu5k5TXFuOeG6suG7mV05bXA54buCcOG7mWw54buAbW7hu4nhu4EiIiI5w4HDojnhu4Phuq054bux4bup4bulOeG7sW3DouG7mW054buR4buVw6JuOW3hu5XhurM5xrDhu63hu4Xhu5k54buxbeG7rXHhu4E5w4F1bjnhu5lsw73Dum454buHZeG7mTnhu7DFqDnhu7Bt4bqz4buZbTlN4buX4bqzOeG7k3NuOeG7g3E5bcOoOcOB4buLIjIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhur7hu5Xhu4fhuqI4MzJu4buTbDnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOG7hu4Dhu4Xhu5nhu7Hhu4Xhu6k4OeG7q+G7seG6ouG7keG7hSE4w4Bu4buH4buxbX054bqxYWHFqeG6oFs5beG7hW5sbeG7sX054bqj4bqx4bqxxanhuqBbODnhu6vhu6nhu4EhOC8v4buB4buH4buZIuG6v+G6s+G7leG7sW3hurPhu5ltbeG7leG6syLDgeG7mS/hu4fhu4Xhu6vDtOG7seG7lcWpL+G7meG7hcOA4burL8Og4bqjw6BhL8Og4bqh4bq34buHw6DDocOj4bqh4bqh4bqhw6Dhu7HDoOG6o8Oh4bqvw6Dhu5FhIsO1xalse+G7qSHDocOh4bqjODnhurPhu5Hhu7EhOOG7mG1B4buZbDnhu6vhuqvhu4E5beG7leG6szls4bubbjltw6g5w4Hhu4s4OcOAbuG7h+G7sW0hOOG6sWFhODlt4buFbmxt4buxITjhuqPhurHhurE4OS8zMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG7gOG6s8Wp4buxbuG7leG7mTgz4bq+YuG7mWw54buR4bqp4buZbDnhu7FtZeG7mTnhu5lt4budXTnhu7HhurXhu5k54bupceG7mWw54bux4bup4bqnbjnhu4fhu5vhu4E5w7Rt4bqrxak54buC4bqlbjnhu5FxOeG7kMOtOeG7kMO5bjkiMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6vuG7leG7h+G6ojgzw5Rt4bq14buBOcOBdW45beG7leG6sznhur9i4buZbDnhu5Hhuqnhu5lsXTlt4buV4bqzOcWpbcO9w7nhu5lsOWzhuqvhu5k54buRbuG7i+G7mTnDgXVuOcO04bqwOeG7mW7hu4nhu5M5bXDhu5k54buZbW7DreG7mTnhu4F44bqzOeG7mW1B4buZbDnhu4Hhu5854buB4bq74butOW3hu5vhu4E54bux4bupxqFdOeG7gW3hu7Phu5lsOcO0bsOs4buZOeG7q+G7tznhu7Hhu6nDveG7peG7mWw54buxbcOi4buZbTnhu4F44bqzOeG6v27DrOG7sTnhur/hurPhu5U54buxbcOsOW3hu4k5beG7m+G7gTnhu6tu4buZbSI54buYbUHhu5lsOeG6v+G7n+G7mWw5beG7leG6sznhu4Phu5054bup4bu34buBOWzhu5tuOW3DqDnDgeG7i1054buTw6Lhu605beG7leG6sznhu4F44bqzOeG7q+G7tznhu4FtbuG6sznhu7HhurPhuqI54buZ4bqp4buTOW3hu5vhu4E54buBeTnhu4PEqTnhur/DvXXhu4E5w4HDouG7lTnDtMSCOeG7mWxt4buNOW3DqCI54buSc245w7Rtbjnhu5ltw7Phu5k54buxbcOp4bqiOW3hu5XhurM5xaltw73DueG7mWxdOeG7geG6sznhu7Hhu7U54bux4bup4buV4buZbDnhur/Dom45beG6teG7sTnFqG3DvcO54buZbDltcOG7mWw54buR4bqlbjnDgeG6s+G7mWw54buRw63hu5k54bux4bup4buV4buZbDnhu7Fl4buTOeG7seG7qW8iIiIyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODnhu6vhu7HhuqLhu5Hhu4UhOOG7seG7heG6oOG7sS3hurPhu5FubOG7mX054buB4buF4buZ4bux4buF4bupWzgzMuG7heG7kzM44buYbUHhu5lsOeG7gW1uw6zhu4E5bG7hu5054bqg4buFOeG7gW3hu6U54buD4bq54bqiOW3hu5XhurM5xaltw73DueG7mWwyL+G7heG7kzMyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODnhu6vhu7HhuqLhu5Hhu4UhOOG7seG7heG6oOG7sS3hurPhu5FubOG7mX054buB4buF4buZ4bux4buF4bupWzgzMuG7heG7kzPhu4Thu5M54buBbeG7pTnhu5N24bqzOW3DqDnhu4F44bqzOeG7seG7n2454buDbjnhu4Nl4butOCIyL+G7heG7kzMyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODMybuG7k2w54buB4buR4bqz4bur4burIThu4buA4buF4buZ4bux4buF4bupODnhu6vhu7HhuqLhu5Hhu4UhOMOAbuG7h+G7sW19OeG6sWFhxanhuqBbOW3hu4VubG3hu7F9OcOhw6BhYcWp4bqgWzg54bur4bup4buBITgvL+G7geG7h+G7mSLhur/hurPhu5Xhu7Ft4bqz4buZbW3hu5XhurMiw4Hhu5kv4buH4buF4burw7Thu7Hhu5XFqS/hu5nhu4XDgOG7qy/DoOG6o8OgYS/DoOG6oeG6t+G7h8Ogw6HDo+G6oeG6o2HhurHhu7HhuqPhuqHEg2Hhuq/hu5FhIsO1xalse+G7qSHhurfhuqFhODnhurPhu5Hhu7EhOOG7mG1B4buZbDnhu6vhuqvhu4E5beG7leG6szls4bubbjltw6g5w4Hhu4s4OcOAbuG7h+G7sW0hOOG6sWFhODlt4buFbmxt4buxITjDocOgYWE4OS8zMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6vuG7leG7h+G6ojgz4bq+w63hu5k54buB4bql4buZbTnhu6vhuqvhu4E54buxb+G7kznhu4F44bqzOeG6v2Lhu5lsOeG7keG6qeG7mWxdOeG7q+G6q+G7gTnhu4Phu5054buBeOG6szlt4buV4bqzOcWpbcO9w7nhu5lsXTnhu5Lhu61w4buZbDlt4buVw6Lhu5lsOeG6osOs4buZOeG7geG7lznhu5Nx4buxOeG7k8Oi4butOcOBw6Lhu5lsOeG7qeG7t+G7gTnhu6nhu6ddOeG7k+G6s+G7mWw54buTceG7sTnhu5lm4buxOeG7scO9dG454buTdW5dOeG7q27hu5ltOeG7g3Hhu5lsOeG7gW3hu5U54buTduG6szltw6giMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6vuG7leG7h+G6ojgzMm7hu5NsOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4buG7gOG7heG7meG7seG7heG7qTg54bur4bux4bqi4buR4buFITjDgG7hu4fhu7FtfTnhurFhYcWp4bqgWzlt4buFbmxt4buxfTnDoWHEg8SDxanhuqBbODnhu6vhu6nhu4EhOC8v4buB4buH4buZIuG6v+G6s+G7leG7sW3hurPhu5ltbeG7leG6syLDgeG7mS/hu4fhu4Xhu6vDtOG7seG7lcWpL+G7meG7hcOA4burL8Og4bqjw6BhL8Og4bqh4bq34buHw6DDocOj4bqhw6PDoeG6t+G7scOhw6DDoWHhurHhu5FhIsO1xalse+G7qSHDoMSDw6E4OeG6s+G7keG7sSE44buYbUHhu5lsOeG7q+G6q+G7gTlt4buV4bqzOWzhu5tuOW3DqDnDgeG7izg5w4Bu4buH4buxbSE44bqxYWE4OW3hu4VubG3hu7EhOMOhYcSDxIM4OS8zMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG7gOG6s8Wp4buxbuG7leG7mTgzTeG7leG6sznhu5Phu61w4buZbDlt4buVw6Lhu5lsOeG6osOs4buZOcO0ZuG7lTnhu4fDom45w7Rt4buV4bqn4buZbDnDoDnhu7Ft4bq14buZbF054bux4bu1OeG7sW3hurXhu5lsOcOjOeG7g8Os4buZOeG7sW3hurXhu5lsOeG6rzltw6Lhu5lsOeG7meG6qeG7kyIyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODMybuG7k2w54buB4buR4bqz4bur4burIThu4buA4buF4buZ4bux4buF4bupODnhu6vhu7HhuqLhu5Hhu4UhOMOAbuG7h+G7sW19OeG6sWFhxanhuqBbOW3hu4VubG3hu7F9OcOj4bqh4bqhxanhuqBbODnhu6vhu6nhu4EhOC8v4buB4buH4buZIuG6v+G6s+G7leG7sW3hurPhu5ltbeG7leG6syLDgeG7mS/hu4fhu4Xhu6vDtOG7seG7lcWpL+G7meG7hcOA4burL8Og4bqjw6BhL8Oh4bqx4bqj4buHw6DDocOjw6DhuqHDo+G6t+G7scOg4bqhw6DhurHDoOG7kWEiw7XFqWx74bupIcOjYcOjODnhurPhu5Hhu7EhOOG7mG1B4buZbDnhu6vhuqvhu4E5beG7leG6szls4bubbjltw6g5w4Hhu4s4OcOAbuG7h+G7sW0hOOG6sWFhODlt4buFbmxt4buxITjDo+G6oeG6oTg5LzMyL8WpMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4bq+4buV4buH4bqiODMybuG7k2w54buB4buR4bqz4bur4burIThu4buA4buF4buZ4bux4buF4bupODnhu6vhu7HhuqLhu5Hhu4UhOMOAbuG7h+G7sW19OeG6sWFhxanhuqBbOW3hu4VubG3hu7F9OcOhw6BhYcWp4bqgWzg54bur4bup4buBITgvL+G7geG7h+G7mSLhur/hurPhu5Xhu7Ft4bqz4buZbW3hu5XhurMiw4Hhu5kv4buH4buF4burw7Thu7Hhu5XFqS/hu5nhu4XDgOG7qy/DoOG6o8OgYS/DoOG6oeG6t+G7h8Ogw6HDo+G6ocSDYeG6r+G7scOjYeG6r+G6oeG6oeG7kWEiw7XFqWx74bupIcSDw6PEgzg54bqz4buR4buxITjhu5htQeG7mWw54bur4bqr4buBOW3hu5XhurM5bOG7m245bcOoOcOB4buLODnDgG7hu4fhu7FtITjhurFhYTg5beG7hW5sbeG7sSE4w6HDoGFhODkvMzIvxakzMsWpOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE4xanhurLhu63hu7Ft4buV4bupODPFqG3DvXThu5lsOeG6suG7mW0yL8WpMw==

Phương Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]