(Baothanhhoa.vn) - Trời kéo giông sầm sập. Cái nhà lán tạm bợ thấp lè tè, lụp xụp càng u tối hơn. Mỗi đợt gió đẩy xiên bên này, kéo bên kia chừng như dọa chỉ cần trận gió lớn hơn thế một chút nữa thôi cũng đủ bốc tung nó bay tan tác. Bà Lanh ngồi bất động bên chồng trên chiếc chõng tre, mắt thất thần nhìn xa xăm vào khoảng sáng phía cửa lán. Bát cháo uôi trên tay đã nguội vữa tự bao giờ. Ngày nào bà cũng cần mẫn giã gạo nấu cho chồng nồi cháo bột uôi với ốc đuôi và lá sả, cái món cả lúc đói nghèo lẫn lúc đầy cơm, nhiều lúa lão Cản vẫn mê. Sống với nhau đến trắng hết tóc trên đầu, mỗi lần trở trời, đau ốm hay mệt mỏi, bỏ cơm bỏ rượu nhưng chẳng bao giờ lão từ chối bát cháo uôi ốc vợ nấu. Từ hôm lão ốm, trưa nào bà Lanh cũng đeo dón ra suối đi mò ốc đuôi. Ngày nào cũng đều đều sáng, chiều nấu hai nồi cháo thật ngon, dẫu nấu xong chỉ để nó vữa thiu ra trong bát trên tay bà.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bqkUUVE4buMxajhu4I6OkFDKnJSO8Wow5RD4bqmbFFAROG7qFFG4bqkL1FF4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMqZsOU4buC4buOQ+G6pnI/I1JE4bum4buQ4buqRFBSWOG7qFBEOk3Gr0Q6TirhurZE4bqr4buEUkThu6hRRkTFqOG7hOG7qEQ7R8avRMOSPUQ7UUwqRMWow6hEO8Oo4bqwRMWoKCpEMSgqROG7jEbhu6hQRCxEO1lSRFHhu7jhu6jhurZEa+G7tlJEw5U9O0RQUuG7sETDlU8yRDFS4buW4buoRMOS4buW4buoROG7qEYy4bqwROG7puG7kOG7qkTDkuG7luG7qEThu6ZS4buCROG7jFF94buoUEThu6hRPkThu47hu67hu4JE4buMUcOaROG7jE3hu6hEOz9O4buoRFBS4buwRMWoQOG7qERR4bu44buoRDtRxqBExq/hu7I7ROG7jFEuO0Thu6gi4buCRDtRWFJE4buMPOG7qFBEw5UpRMOSWeG7jEQ7LOG7qFBE4buo4buwRMOS4buCMkQ74buC4buoRDvhu4Thu4zhurZE4bqpRkRq4buC4buoUUThu6hQw51SRMOSTDtEw5Xhu7Lhu6hQRMOS4buW4buoROG7jFHDneG7qFBEOz/hu5bhu6hE4buMUVLGoOG7jEThu4xRV+G7qFBEOz/DlOG6sETGr8OMO0Q7UUw7RDtRTeG7qEThu6hRVOG7qEQx4buCRDHDjcavRCBG4buqROG7plHhu6pI4buoUEQ64buE4buoUEQqUVPhu4JE4buMXeG7gkTFqOG7hOG7qOG6tkThuqnhu4Q7ROG7jFHhu4Thu6pELFhSRDs/4buW4buoRDvhu4IyRMOVSUThu6hQLOG7slJEICLhu4JEO1tEw5Lhu4Lhu6pEUFIj4bq2RGxQRjJE4buoRuG7qkTDkkZE4buMPOG7qFBE4buMTeG7qETGr8OT4buoRFBSSURQR+G7qkThu6hMLEThu4xR4buqROG7jFHDneG7qFBE4buow51SROG7jFHhu4Thu6pEw5Lhu7I7RCxYUkQgQFJEWeG7jETDlSxYUkQgRkTFqOG7hEQ6SOG6sEThu4zhu4RSRMav4buw4buoROG7jEhExagu4buMRMOV4buwUkThu6hQUcOo4buqRMWow5Phu6hExagu4buMRMOVTTJE4buM4bu4xq/hurBE4buoUVLhu5osRMWoLuG7gkTFqEnhu6pE4bqrSOG7qEQgw5Phu6hExq/hu5bhurZEcVnhu6hQRCBAUkThu6hR4buCLETDlcag4buoRDs/w4zhu6hQRFHGoDtEO+G7sOG7jEQ7P+G7luG7qETDlU0s4bqwRMav4bu2UkTFqE3hu6hEOz8kRDs/I1LhurBEw5Xhu4IsRFnGr0RR4buCMkTGr+G7nDtExq9WUuG6sETDklZE4buM4bu4xq9Ew5JWRD8+PSxE4buoUT7hu6hQROG7jFHEqOG7qFBEw5Lhu4Lhu6pEUFIjRMWoSeG7qkQ7fUThu4xRWVJEw5Lhu4Q7ROG7jFHhu4Thu6pELFhSRFnhu4xEID1E4buoTCzhurZEcn1EUVjGr0TFqEnhu6pEWcav4bqwRDs/PuG7gkThu6hG4buqRMOSRkRq4buC4buoUUThu4w84buoUETDlcOU4buqROG7juG7sOG7qEQ/4buCRDosWVJEw5VSRMav4busRFnhu4xEw5UsWFLhurZEbFBGMkThu6hG4buqROG7jDzhu6hQRMOV4buaLETDleG7mixEOuG7hOG7qFDhurBE4buMUVLhu5osROG7qEwsRFHhu4JSROG7qMOdUkThu4xR4buE4buqRDtRTjtE4buoUOG7quG7qOG6sEThu47DkyxE4buoTCxEMeG7quG7qFBE4buMUcOaRMOV4buiROG7qOG7sEQgIuG7gkQ7UVIsRD/hu4JEOz/hu6rhu6hQRMOS4buEO0Q7P+G7luG7qEQ74buCMkTDkkbhurbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6qeG7quG7jjJD4bqmY0lExq9MMkThu6hQRjLhurBExahJ4buqROG6q0jhu6hE4buMUcOaRCxZ4buoUEThu6g+QOG7jEQgRkThu6hRw4zGr0TGr8OMO+G6tkTEqVFY4buoUETDklLGoDtExahJ4buqROG7jOG7sEThu6hQKUThu6ZRWOG7qFDhurBEUeG7quG7iOG7jETFqC7hu4xEJizhu4IyRMav4buIO0QgRuG7qkQg4buE4buMUUThu4zhu7BExq8kRMavw4w7ROG7plFY4buoUOG6tkRsUT7hu6hQRDt9RDrhu4IsROG7jOG7hFJE4buMUVLhu5osRMWoSeG7qkTDkuG7rEQ7P+G7luG7qEThu6jhu5rhu6hE4buoUUZE4buMPOG6sETGr8OMO0Q7Pz3hu6hEOz994buoUETFqOG7luG7qERRw51SRMWoSyxEP8OdUkThu6hRw4zGr0Q6TipExahHUuG6sETDleG7tEQgTjtEP+G7gkTDlUw7ROG7qFE+ROG7plEu4buMRFDhu7ZEw5XGoOG7qERQUiPhurBEw5JGROG7plFY4buoUEThu4zhu6zhu6hEO1FMMkTFqEnhu6pExq8kRMavw4w7RD/hu4JE4buoIuG7guG6tkRqSeG7qkThu6hRw4zGr0TGr8OMO0Thu6hRPkQ6W0Thu4xbRDssMuG7nDtE4buoUVThu6hExq/hu65SRDtRe0QxLOG7qFBEJizhu4Lhu6hR4bqwROG7puG7okThu4xIRMOSRuG6tkRqSeG7qkThu4w84buoUETFqOG7iOG7qFBE4buMS8avROG7qFE+RFHhu6zhu6hEw5Xhu4ThurZExKlRWOG7qFBE4buo4buwUkThu6ZRWOG7qFBEP+G7iuG7qFBEUFREIEBSRMOSRkQ7P31E4bumUVJExq/hu5ZEOkjhu6hQ4bqwRMWo4buIKkTDlVJExajhu4gqRMWoR1JExq/hu7I7ROG7jEssxIJE4bqpRkThu7hSRDtYUkThu6hRQEThu6hRRkTFqMOMxq/hurBEw5JGROG7jFHhu6pEO1hSRCDhu5pE4buoUUbhurbhurbhurbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6qeG7quG7jjJD4bqm4oCc4bqpRkQqUUjhu6hEw5Lhu7JS4bqwRMOSRkTDlUlEMUwsRDHhu4LhurBEw5VJRDrhu4Thu6hQRMavw4w7RCBURDtS4bua4buo4bq24bq24bq24oCd4bq2ROG6q0hExagu4buMRDtRe+G7jETFqMOT4buoRMWoLuG7jEThu6hQKeG6sEThu4xIROG7plFSRMOVUkTGr+G7rERZ4buM4bqwRFBSSURQR+G7qkQsWFJEUeG7gjJE4buoUeG7sMavRMOSxqAqROG7qEwsROG7jFHhu4Thu6pEw5JGRGrhu4Lhu6hRRCDDk+G7qEThu6hQUcOUROG7qFEi4buoUETFqCNSRMOV4buwRDHhu6rhu4QyRCBG4buqRDtSxq/hurBE4buMUcOd4buoUETDkkZEw5VJRFBG4buqRMWo4buW4buoRMOVTTJELEw7ROG7qFBR4buS4buoROG7plFSROG7qFFU4buoRMOSRkTDkuG7iuG7qFBE4buE4buoUUTGr8OMO0Thu6hRPkQ7e+G7gkTGr+G7hCzhurZE4bufUUjhu6hEw5Lhu7JS4bq2ROG6qUZE4bumUVjhu6hQROG7qFBRw5lEw5XGoOG7qETFqC7hu4xE4buMLFlSRMOVI1JEOsOMKkThu4wh4buoUEThu6hR4buCLEQg4buS4buoRDs/4bus4buoROG7qFEi4buoUERR4buS4buoRD5A4buM4bqwRDtRPuG7uOG7qFBEMuG7lixEw5JGRMWoR1JE4bum4buYRCpRSOG7qETDkuG7slJE4buMUcOd4buoUEQgRkTFqCNSRFF74buCRCBAUkQ74bu0RDtS4buW4buoRFHhu65EZkbhurZEcVnhu6hQRCBAUkThu6hR4buCLEQ64buELETDkkgyRMav4buIO0Thu4zhu6rhu6jhurBE4buMUT7hu4JExahN4buoRMWoRsavRMWoSeG7qkQqUUhSRMOSLMOd4buoRMWo4bus4buoUERRxqA7RMav4buyO0TDleG7lsavRMOVw6jhu6hE4buMUeG7quG7qFBEOz/hu5bhu6hEIOG7hOG7jFFEw5Isw53hu6hQ4bq2RHJRxqBExq9GRDpbRCpRSOG7qETDkuG7slJE4buoRjJE4buoUT5Ew5VJRFBSxqA7ROG7jFHGoDtExahJ4buq4bq2RGojUkRRe+G7gkThu4wp4buCRFHhu4JSRCA9ROG7jFHDneG7qFBEOz8+QOG7jEThu4xR4buCRMav4buSRMWoSeG7qkThu4zhu6zhu6hE4bumUcOM4buMRMOVSyxEw5Xhu7BEOz/hu5bhu6hE4buMSzJE4bum4buC4buoUOG6sEThu4xLMkThu4zhu7I7RMWoUsavRFBSIuG7gkThu6hRRuG6tkRsUT7hu6hQROG7jCxZUkThu4wh4buoUETDkkZEw5VJROG7qFHDjMavRMavw4w7RCAjRCYs4buW4buoROG7qOG7sOG6tkThuqnhu5bhu6hEw5VH4buq4bqwRMOS4buW4buoRDtU4buoUUTDkkZE4buMw4zhu6hEP8ON4buoUEThu4xR4buu4buoRMav4buyO0Q7UXvhurZE4bqpRkThu4x7ROG7qFBRw5lEP8OdUkTGr+G7rlJEIFLhu5zhu4xEOuG7lEQxLFhSROG7jk3hu6hE4bumUVJEOltEw5VJRD/DnVLhurZEY0ssROG7qFAjRDtAUkRQUiNEw5VLMkRY4buoUEThu6jhu4rGr0TDleG7sERRTCpEUVlSRDs/4buq4buoUEThu6jhu7ZSROG7quG7hOG7qERRTuG7qOG6tuG6pC8q4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMq4bqp4buq4buOMkPhuqbhuqlGRGrhu4Lhu6hRRMOSVkTDkuG7hDtE4buMUeG7hOG7qkQxLFnhu6hQROG7jFFX4buoUOG6sETFqE3hu6hExahN4buoRDt94buoUETDkj5A4buMROG7jFFL4buoRD/hu4JEKlFT4buCROG7jF3hu4LhurZEbFDhu6pGUkThu6ZS4buCRFBSWOG7qFBEUFLhu7BEIMOT4buoRMavR+G7qFHhurBExq8+4buCRMOSw4w7RMOVTSxEP+G7uFJEUUc74bqwROG7qFE+4buoUETDkkZExahHUkThu4xRw5pEO1FMMkQ/V0TGr8Od4buoRMav4buyO0Thu4zhu4RSRMOSLOG7tFJE4buMUVLhu5osROG7qFE9O0Thu6hRRztE4bumUVjhu6hQRFBS4buwRFBSWOG7qFDhurBE4bumUVjhu6hQROG7jOG7sEThu6jDjOG7qFBExq9GRMOVTTJE4buOWVJEOz/hu4REIEZEw5Lhu7JSRCpRSOG7qOG6tkThuqlGRMOVUuG6sETDlVJEOz/hu6rhu6hQRCBYRDtRe+G7jEThu6hRPkTDlSzhu7RSRDtRw5Thu6pEw5Xhu6JExahMMkTFqEdSRMOSLOG7tFJE4buMUVLhu5osREwy4bq2ROG6q+G7hFJEw5Is4bu0UkThu4xRUuG7mixEw5JGRMOVSUTFqH3hu4JE4buOKEThu4xRw53hu6hQRCBG4buqRDtRLOG7qFBE4but4buCUuG6tuG6tuG6tuG6pC8q4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMq4bqp4buq4buOMkPhuqbhuqDhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6qeG7quG7jjJD4bqm4bqrw43hu6hE4buoUUZEOkbhu6hExahA4buoROG7qFFMO+G6sETDleG7kipE4buoUUw7RGs+I+G7qFBEckdEOuG7gixEw5Lhu4JE4buoUEYyROG7jFHDmkThu4zhu6zhu6hExahHUkTDkklSRMOVTDtE4buoUOG7tOG7qEThu6hQ4buC4buoUETFqOG7hEQ7P+G7guG7qFFE4buMIeG7qETGr1nhu4zhurBEIEBSROG7qFEi4buoUEThu6ZRLuG7jETFqCzDneG7qFDhurBEw5Xhu6pH4buoROG7qHvhu4JE4bumUVhE4buMPETGryjhu4zhurZEY+G7hMavROG7qFA+I1JE4buOJUThu6hRRkQ7USzhu5ZEw5Xhu4Lhu6hQRFFZUkRRSEThu4xZRMWoRsavROG7qFHhu4Lhu6hRRDvhu4IyRDtRw5Thu6pEO1LGoOG7qFBEJizhu4Q7RFBSKOG7jEThu4wp4buCRFjhu6hQROG7jFEpRGZIUuG6tkThu59RSFJEUOG7qsavRDtRTjtE4buoUeG7guG7qFFEOllEUOG7tkThu4zhu6zhu6hExahHUkTDleG7okQxw5RE4bumVSpE4buMUSREw5VSROG7plFWUkTDlUsyRDs/PkDhu4xEUFIjRDs/SyxEIOG7muG6tkRsUSLhu6hQRDtMxq9EIOG7hOG7qOG6sEThu6ZRLuG7jERQ4bu2RMWoUsavRMOVw5Thu6hEw5Lhu7Dhu6hQ4bqwROG7qOG7iOG7qFBEOz9V4buMUUThu4wsWVJE4buMIeG7qFBEw5Xhu4Lhu6hQRMOVPj3hu4xE4bumUSxL4buoRMWo4buW4buoRDHDlOG6sETFqOG7rOG7qFBE4bufUeG7gjJEKlFN4buoROG7qEbhu6pE4buoUeG7kkThu6hRV8avROG7qFE+4buoUEQgw5Phu6hE4buoUOG7gjJE4buoUOG7hDJExq/hu7I7RDpbRMWo4buqRMWow4zhu6hQRMOVw6hE4buo4buI4buoUOG6tkRsUUBEw5XGoOG7qEThu4zhu4RSRMWoTeG7qEThu4wsWVJE4buMIeG7qFBE4buMUeG7gkTFqFLhu4JE4buM4buq4buoROG7juG7guG7qkQm4buqw4zGr0Q6Pj07ROG7jFFL4buoROG7n1Hhu4IyROG7plFSRFHDjOG7qEThu47Dk+G7qEThu6hQPiNSRMavLOG7gkThu6hRRkTDlcag4buoRFFWUkThu47hu6xEIFLhu5zhu4xExq8s4buCROG7qFBYUkThu6hRRuG6tkThu59R4buCMkThu4xRPTtEO1FMMkQ/IeG7qFBExq9U4buoUeG6sERR4buq4buC4buoUETGr+G7guG7qFDhurZExKlRWOG7qFBEKlFIUkTGr+G7sjtExahN4buoRMavRkQ/TDtE4buoUVLhu5osRMWoTeG7qEThu4xR4buCRDssMuG7luG7qETDklnhurBEO+G7guG7qkThu4zhu6zhu6hEOlnhu6hQRDtRVETDlX3hu6hQRMOVe+G7gkThu6hG4buqRMav4buq4buoUETDlSjhu6hQRMOVxqDhu6hE4buM4buEUkThu4xRS+G7qEThu4zhu7I7ROG7puG7lkQ7SOG7qFBE4buMKeG7gkThu6hQWFJE4buoUUZE4buoRjLhurbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6qeG7quG7jjJD4bqmcn1Ew5Xhu7BEO1Hhu4rhu6hQROG7n1Hhu4IyROG7plFY4buoUEThu47hu4TGr0Thu6hRw4zhu4xExq/hu7I7RMWoTeG7qEThu6hG4buqROG7jFEsMuG7nOG7qETDkuG7hOG7qEThu6hRRkQ6RuG7qEThu6gi4buC4bq2RGbDjOG7qEThu4xR4buE4buoRCBGROG7jDzhu6hQROG7qFE+RMav4buyO0Thu4zhu4Thu4xRRFBLMkQ6e+G7jEThu5AqRCBAUkThu4xR4buC4bqwRFHDjOG7qEThu47DjDtEID1Ew5JWRMOVUkRs4buCxq9E4buMIeG7qFBEw5Xhu4TGr0TDkkfhu6hEOz/hu6rhu6hQRMWoRuG7qFBEw5Xhu6JE4buoUSLhu6hQRMav4buq4buoUETFqEnhu6pE4bqrSOG7qETGr+G7msavRMWo4bus4buoUOG6tkRq4buC4buoUETDkkc7ROG7jFHhu4Thu6hE4buMUeG7lkQ/w51SRMWoR1JEIOG7mkThu6jDjcavRMWoTeG7qETDkkgyRMWoPj074bq2RGbDjOG7qEThu4x7RMOVUkQ/w51SRMWoR1JEIOG7mkTFqEbGr0RQUk7hu6hExahGxq9E4buO4bu2UuG6tkRsUT7hu6hQRMWo4bus4buoUETFqEnhu6pE4bqrSOG7qEQgw5Phu6hE4buMUcOM4buMROG7qFE+ROG7jEsyROG7jOG7sjtE4buM4buEUkRQUiLhu4JE4buoUUbhurZEZsOM4buoRDtRVEQ6w4wqRFBSRkTGr0w7RD/DnVLhurBE4buMe0Thu6hRPkQ7UcagRMOS4buC4buqRFBSI0TGr0BSROG7jOG7sEThu6hRRkQxSzJEw5Xhu6JEJOG6sETDklLGoDtEw5Lhu4Lhu6pEUFIjRMavQFJEw5U+PeG7jETFqEbGr0Thu4zhu4Thu6hEw5Lhu7LhurbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6qeG7quG7jjJD4bqm4bufUeG7gjJE4buoUFHDmUTDlcag4buoROG7qOG7hDvhurBE4buMUcSo4buoUEThu4zhu6zhu6hE4buM4buE4buMUUThu6hG4buqRFHGoDtE4buoxqAsROG7plFY4buoUETDkuG7hOG7qEThu6hRRkQ6RuG7qOG6tkThuqtIRMWoRuG7qFBE4buoRjJEUeG7rkThu4w84buoUETFqEbGr0Q7Ucag4bqwRMOVSUTDkuG7hOG7qERRxqA7ROG7qFFGRDpG4buoRMOV4buiRMWoRsavROG7qFFGRDFLMkQ/w51S4bq2RGxRRkThu4wp4buCROG7jFHhu4JEUcOM4buoRDtRLOG7suG7jEThu6hQWFJE4buoUUZE4buM4buwRFBS4buERDs/VUQgRkTDleG7kipE4buoUUw7RGs+I+G7qFDhurBEIEBSROG7jEhEIEZSRMOS4buCRDs/w43Gr0Q7LOG7tFLhurBEO0w7RDtRSDJEIOG7hOG7qERQ4bu2RDs/4buW4buoROG7qFBYUkThu6hRRkTDleG7mixExahGRFDhu7ZE4buM4bu0RDtRKOG6sEQmLDNEUVLGoMavROG7jCnhu4JEP33hu6hQRDE+4buC4bq2RGxQWFJE4buoUUZEw5U+PeG7jETFqEbGr0Thu4xY4buoUEQqUSxEIEBSROG7plLGoOG7qEQ7Py7hu4xEw5Xhu5Iq4bqwRCBURMOV4buwRMWoRkThu6hRRkThu4wp4buCRCYs4buC4buoRMWo4buC4buoUEThu6hQRjJEMT7hu4LhurBE4buo4buW4buoROG7qFBYUkThu6hRRkThu44sMkThu6hRTDtE4buM4bus4buoRMWoR1JETDJE4buMUT7hu4JEw5Lhu4Lhu6pEUFIjRDtRWFJExahGxq9Ew5Lhu67hu6hEw5IsWOG7qERQ4bu24bqwRMOSLFjhu6hE4buoUUbhurBEw5Xhu4jhu4xEw5JS4bucO0TFqEZExq/hu7I7RCBGUkTDkuG7hOG7jEQ74buqRDvhu6pEJERRLDLhu5zhu6jhurBEJEQ7w5rhu6hRRDtRw6jGr0TGryxZ4buo4bqwROG7qFHhu6zGr0Thu6hQ4buw4bq2RHJUxq9Exq/hu65SROG7jOG7hOG7jFFE4buOKEThu47hu7ZEUEdEUMOTxq/hurBEUEdE4buOKEThu6ZRWOG7qFBEw5U+PeG7jETFqEnhu6pE4bqrSOG7qOG6sERR4buuROG7jihEOuG7guG7qFBEO1Hhu4rhu6hQROG7n1Hhu4Iy4bq2ROG6qVLGoDtE4bufUeG7gjJEO1Es4buy4buMRMWo4buqR1JExag+I1JEw5JSxqDhu6hQROG7qFE+4buoUETFqEdSRDtRU+G7jFFEw5Us4buCRMOV4busUuG6tkRm4bu44buoRDtRxqBEIH3hu4JEUeG7ruG7jEQ7fUTGr+G7sjtEOz8+I+G7qFBE4buM4buC4buqRMOVxKjhu6hQRCREO8Oa4buoUUQg4bua4bqwROG7jOG7rOG7qEThu6rhu4JSRMWow4zGr+G6sEThu6ZR4buC4buqROG7plHhu4Q7RMWoRsavROG7jOG7hOG7qETDkuG7skThu4xR4buqRDtRVuG7gkQ+QOG7jETGr+G7uEQgRkTDleG7okThu6ZRWOG7qFBEw5Lhu5RExq/hu4g7RDrhu4IsRMOS4buC4buqROG7qFFS4buWLEQg4buW4buoUUQg4buE4buq4bqwROG7plHhu6rDlEThu6ZR4buq4buC4buoUEThu6bhu5bhu6hRROG7plLhu5wsRMav4bu2UkTFqE3hu6hEMeG7hOG7jFFEIOG7gkTFqFJEO31EO8Oa4buoUUQg4buaRDtRw43Gr0Thu6hRRuG6tkRsUT7hu6hQRD/hu4JEOz8+I+G7qFBExq9MMkThu6jDjcavRD/DnVJEIMOT4buoROG7jFE+4buCRDFS4buoRMOVUkTFqEbGr0TDlT494buM4bq2ROG6q+G7quG7qEQmLOG7guG7qOG6sEThu4xR4buELEQ6xqAqROG7plFY4buoUEQqUUhS4bqwRDtS4bua4buoRMWoR1JE4buMUcSo4buoUEThu4zhu7DhurBExahMMkTDlUssRD/hu4JE4buMXeG7guG6tkThu4/hu6hQRGZIUuG6sEThu6hQPiNSROG7jCnhu4JExq/hu7I7RCYs4buC4buoRDvhu6pE4buOPkBSRFEsMuG7nOG7qETDlUlE4buMUcOaROG7jF3hu4JE4buMUeG7qkThu59R4buCMkTDlVLhurZE4bqrUcOaROG7jE3hu6hEw5Lhu4Thu6hE4buMUeG7qkTDkuG7hOG7jETFqEDhu6hE4buM4buEUkThu6hRRkQ6RuG7qERMMuG6sETDkuG7hOG7jEQ64buURFBSLipE4buMUeG7qkThu4zhu7BExq/hu7I7ROG7jFFL4buoRDLhu5bhu6hE4bu04buoRDs/4buq4buoUEQpMkTDkuG7guG7qEQxSeG6sEThu6hQ4buqRlJEP+G7gkThu4zhu6zhu6hE4buM4buwRDtR4buWxq9Exq/hu7I7RMav4buw4buoRDtS4bua4buoRMOVKUTDleG7okTFqEbGr0TGr+G7sjtE4buoUFhSROG7qFFGRDFLMkThu6hQ4buqRlJEOz8s4buoUEQ7S8avRDFJRFHEqOG7qERR4buqUuG6tkRyUeG7iuG7qFBE4bufUeG7gjJExq9MO0TDjeG7qETGr0w7ROG7qFAp4bqwRMOS4buC4buqRMWoTeG7qEThu4xJUkQgSeG6sETDkuG7guG7qkTFqE3hu6hEUFJO4buoROG7juG7tlJEw5JWRMOVUkQgw5Phu6hE4buMUT7hu4JEO1EsMsagO0QqUSjhu4xEw5U+PeG7jETFqEnhu6pE4bqrSOG7qOG6tkRyUeG7hOG7qFBEOz8+QOG7jERY4buoUERmSFJExahHUkRQ4buuUkTDlVLhu5zhu6hEUFIo4buMROG7n1Hhu4Iy4bqwRMOS4buE4buMRMWoQOG7qEThu4xN4buoRDtUxq9Exq8s4buCRCDhu5pE4buOW+G7qFBE4buoUOG7gjJExq/hu7I7ROG7qFBYUkThu6hRRkQ6RuG7qOG6sEThu6jGoCxEO1Hhu4rhu6hQROG7n1Hhu4IyROG7plFY4buoUETDkuG7hOG7qETDlT494buMROG7qFBYUkThu6hRRkRMMkThu4xR4buqRMOS4buE4buM4bqwRMOS4buE4buMRDrhu5RExq8s4buCROG7qOG7uFJE4bumUeG7hOG7jOG6tkThu59R4buCMkThu4xRxKjhu6hQROG7jOG7rOG7qEThu4zhu7hEUeG7slLhurZEceG7gixE4buoRjJE4buoxqAsROG7jOG7sEThu4xR4bu2ROG7plHhu4Thu4xExq8s4buC4bqwRFBS4buERMav4buCMkQ/4buCROG7jDzhu6hQROG7jFHDmkTDkuG7iuG7qFBExq/hu7I7RCpRTeG7qOG6sETGr0ZE4buMUcOaROG7jOG7sEQ7UuG7muG7qEThu4xRe0Thu4zhu4RSROG7jFFL4buoRDLhu5bhu6hE4bu04buoRCREKTJEw5Lhu4Lhu6hEO1FUROG7jDzhu6hQROG7jFHEqOG7qFBExq/hu7hEO0BSRMOVPj3hu4zhurZEclHhu4rhu6hQROG7n1Hhu4IyROG7jsOMO0QgPUThu4xMKkQ7WeG7jEQ7fURs4buCxq9EIOG7muG6tkRsUT7hu6hQROG7plFY4buoUETDklLGoDtEKlFIUkTFqEbGr0Q64buC4buq4bq2RGpJ4buqROG6q0jhu6hEw5VJRDssMuG7luG7qETDkllE4oCcOz99ROG7plFSRDvhu4Lhu6pE4buMUcagO+G6tuG6tuG6tuKAnUTGr0ZEw5JSxqA7RMOVxqDhu6hEw5Lhu4Lhu6pEUFIjRMWoSeG7qkTGr0BSROG7jFHGoDvhurBExagu4buMRMWoSeG7qkThu4xRxqA7RDtRVETDlSNSRDtR4buK4buoUEThu59R4buCMkTFqEbGr0RQVEThu4zhu6zhu6hE4buM4bu4RFHhu7JS4bq24bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ+G6pmxQUcOZROG7qOG7hDtE4buw4buMROG7jCxZUkThu4wh4buoUERRw4zhu6hE4buoUFHDmUTDlcag4buoRMOSRkRq4buC4buoUeG6sETGr+G7kkRRw4zhu6jhurZE4bqrUcOaROG7jOG7sETDkkZETDJExahGROG7qFA+I1JE4buO4buExq9ExahGxq9EO0w7RDtRSDJEIFREUcOM4buo4bq2ROG7n1FIUkThu44h4buoUEQ6e+G7jEThu5AqRCBAUkTGr+G7kuG6sEQqUUhSROG7kCpEw5U+PeG7jETGr+G7kkQ7UVjhu6hQRMOVw53hu6hQRCBAUkRRw4zhu6hExq9AUkTDkuG7hOG7qETDlT494buMROG7jMON4buoROG7qFFGROG7qEYy4bq2RGxQUcOZRD/DnVJEUcOM4buoRMWoRsav4bq2ROG7n1Hhu4IyRCBG4buqRD994buoUERR4buEUkThu6jDjMavRMWo4buEROG7qFDhu7Dhu6hEIOG7muG6sETDlT1SRMWoLuG7jETFqEnhu6pE4bqrSOG7qETDlVJEIMOM4buoUOG6sERRw4zhu6hEUOG7rlJExq/hu5JEP+G7gkThu6ZR4buw4buMRMWo4buw4buM4bqwRCDhu4Lhu6hE4buO4buu4buCxILhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6qeG7quG7jjJD4bqmLURrxqBE4buM4buwRDtRTDJEO1hSROG7plHhu7RE4buoUUw7ROG7jOG7hFJEaz4j4buoUEThu6hGMkThu6ZRWOG7qFDDg0Thu5/hu4Thu4xExq/GoEThu4zhu6zhu6hEJiwzROG7jOG7hFJE4buoUUZE4buM4bu0RMWo4bu0RDrDmUQ/w51SROG7jDzhu6hQRDtRRuG7qFFEUOG7tkTGryjhu4xETDJEUeG7uOG7qEThu4xIRDtYUuG6tkRyWFJExq8sWeG7qEThu4zhu7BE4buM4buEUkThu6hRRkQxSzJEw5Xhu6JEJEThu4xR4buqRFBSWeG7qFBE4buoUD4jUkQ74buC4bqwRMavLFnhu6hE4buM4buwROG7jFjhu6hQRCBS4buc4buMRMOV4buiRMWoRsavROG7jFHhu6pEw5UlROG7plHhu7REKuG7hOG7jETGr8agROG7jDzhu6hQROG7plFY4buoUEQ7UcOoxq9Exajhu6rhurZEclHGoETGr0ZE4buMSERrPiPhu6hQROG7glJE4buMPOG7qFBEw5JI4buqRDtYUkTDlT494buMRDpS4buoUUQ/4buCRMWoRkThu4zhu6rhu6hEOz/hu4JSROG7jiwyROG7qFFMO+G6sETFqEZE4buM4buq4buoRC47ROG7qOG7luG7qEQ7TDtEO1FIMkThu4zhu4RSRFBUROG7jDzhu6hQRMOVPj3hu4xE4buMUeG7qkTDlT494buMROG7jFFS4buaLOG6tkRj4buE4buoUEThu6hR4buURCpRSFJEOj5A4buoUEThu6hRTDvhurZEbFE+4buoUEQ7WFJEOlnhu6hQROG7qFE+RDtR4buK4buoUEQ7UX3hu4LhurBExajhu4Lhu6hQRMOSRztE4bumUeG7tEQ6JETDkuG7guG7qkThu6jDjcavROG7jDzhu6hQRMOVSyxE4buM4buwRDtRTDJEKuG7hOG7jETGr8agRDtRPuG7uOG7qFDhurBEw5VJROG7plHhu7RE4buoUSjhu4xEO1HGoEQ7WFJEOuG7lEThu4xRxqA7ROG7jFHhu6pEKuG7hOG7jETGr8agRCB94buCRMWo4bus4buoUOG6tuG6pC8q4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMq4bqp4buq4buOMkPhuqbhuqlGRGrhu4Lhu6hRROG7qFFU4buoRFA+4bu44buoUETGr+G7iDtEIOG7mETDleG7gixE4bumUeG7tOG6sEQmLEhEJiwyxqA7RCBGROG7qMOMxq9Exajhu4REw5Xhu7Lhu4xEOz/hu5bhu6hEO+G7gjJE4buM4buq4buoRDs/4buCUkRR4buqSOG7qFBEOj3hurBE4bumUeG7sOG7jEQxUuG7qOG6tkRmw4zhu6hE4buMRuG7qFBEO1ZEP+G7gkQgTjtEIEnhurBEJiwyxqA7RDtLxq9Ew5Lhu4Lhu6pE4buoUVLhu5YsRMOSRkRq4buC4buoUUThu4xG4buoUETGr+G7msavRDLGoCxEIEZEUeG7quG7guG7qFBExq/hu4Lhu6hQRMOSTDJE4buoUVLhu5Ys4bq2ROG6qVLGoDtEw5VJRMOSTMavRDs/LuG7qFBE4buMUeG7tkQyxqAs4bqwRMOVSUThu6hRXUTDlS7hu6hQRDtRLFnhu4zhurBEUcOM4buoRD/hu4JEw5VS4buaLEThu6ZS4buc4buo4bqwRMOSw4w7RMav4buSRMWoRsavRDtRw5Thu6pE4bumxqBEUeG7qkfhu4xRRMOV4buiRFHDjOG7qETDkuG7hOG7qETDlT494buMROG7qFFGROG7qFHhu4Lhu6hRROG7qFFMO+G6tuG6pC8q4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMq4bqp4buq4buOMkPhuqbhuqlGRGrhu4Lhu6hRRMavLFnhu6hEOiwyROG7qFBRw5nhurBExq8sWeG7qETDlcOM4buoRMOV4buq4bqwRMavLFnhu6hE4buMUU3hu6hE4buMUX3hurBExq8sWeG7qEThu47hu4IyROG7jns7ROG7qFE+4buoUEThu4xRxKjhu6hQROG7jOG7rOG7qEQ7USNSRFBS4buC4buoRMOV4buiRMWoRsavRCBS4buc4buMRMOV4buwRDs/PkDhu4xE4buM4buEUkThu6jDjMavRMWo4buEROG7qFDhu7Dhu6hEIEZE4buoPkDhu4xExq/DjDtE4buMKeG7gkThu4zhu6rhu6hEOz/hu4JS4bqwRMOSRkRQTjtEw5VNLEThu6hQ4buq4buC4buoROG7qFDhu6pJ4buoROG7qFBRw5REO1HDlOG7qkQ7P+G7quG7qFBEP1lSRMOSI1JE4buoUSLhu6hQROG7plHhu7REO0vGr+G6sETFqOG7qkTFqMOM4buoUOG6tuG6pC8q4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMq4bqp4buq4buOMkPhuqbhuqlGRGrhu4Lhu6hRRD8pROG7jFHDneG7qFBEIEbhu6pEO1Es4buoUEThu63hu4JS4bqwRDtRLOG7qFBExag84buoUEQx4buCROG7qFFMO0QgRkThu4w84buoUEThu6ZR4buwRMOVUkThu6hRTDtEOz/hu6rhu6hQRDpZROG7qFEi4buoUETDleG7hMavROG7qD7hu7jhu6hQRD/DkzJE4buoUUZExq9U4buoUeG6sETDleG7okThu4wh4buoUEThu47hu67hu6hEP8OTMkQ7P8Od4buoUETGr+G7sjtEO1Es4buoUEThu4xLMkRQ4bu2RCYsM0Thu6hRPkTFqEnhu6pE4bqrSOG7qEQ7feG7qFBExq/hu7hEPkDhu4zhurZEcMOdUkTDkkZEKlFIUkQgI0RZxq9Ew5Xhu7I7ROG7qFDhu7I74bqwRCpRSFJEWcavROG7qOG7iOG7qFBEw5XGoOG7qETDleG7skThu6ZRWOG7qFBEO1Hhu6JEw5V74buoUEThu45OMkTGr0ZEw5VSRMOVPj3hu4zhurBEKlFIUkQkRMWoR1JE4buMUeG7rFJE4buoPuG7uOG7qFBEw5UpRMOS4buCROG7qFBGMuG6sEThu4xRfeG7qFBE4buoUD4jUkQ74buCROG7jiXhurBE4buMUSREMeG7quG7qFBEMSxYUkThu6hQw51SROG7qFFGRMavQFJEw5U+PeG7jEThu6ZRVlJEw5Lhu5zhu6hR4bq24bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ+G6puG6qeG7gkThu6hQRjJEP8OdUkThu4w84buoUEQmLOG7guG6tkRyUeG7iuG7qFBE4bufUeG7gjJEOiNEO+G7gjJEIEbhu6pE4buMKOG7jEQ7UuG7muG7qEQ7P+G7quG7qFBEOy5SRCYsTeG7qOG6sEThu6hS4buaxq9EICxSRDo+QOG7qFBE4buMUT7hu4JE4bumVSpExajhu4Lhu6hE4bumUcOMKkThu6hQPiNS4bqwRMav4buIO0TDlUlEO1FMO0Q7UU3hu6hExajhu6pExajDjOG7qFDhurZE4bqrUT7hu4JEw5JSxqA7ROG7jFHhu4JEIOG7mkThu4xRLDLhu5zhu6hEUFREOuG7lEQxSDJEP+G7guG6tuG6tuG6tsODRHJRSzJE4bum4buc4bqwRMWoSeG7qkQg4buaRDtRVEQ6W0Thu4w84buoUETDlUlEP8OdUuG6sEThu4xRxKjhu6hQRMWo4buURMWoSeG7qkTFqEdSROG7jFHhu4g7ROG7jOG7tETGr1Thu6hRRMOVUuG6tkThu61AUkThu4xI4bqwROG7jFFS4buaLEThu6jhu4IyRDHhu6rhu6hQRCBS4buc4buMRMavVOG7qFFEIEBSRCA9ROG7jDzhu6hQRD/hu4JE4buoUOG7qkZSRDs/LOG7qFBEO0vGr0QxSUTFqCxY4buo4bqwRMOVTDvhurBEIE47RMWoUuG7nCxEw5VJRMOV4buIO0Thu4zhu67hu4zhurBEP+G7gkTFqOG7qkTDksOMO0Q74buCMkQxSzJE4buoUUZExq9AUkThu6hQ4buCMuG6tkRjxqDhu6hE4bumUVJEMUsyRDHhu6rhu6hQROG7qFFGRMavQFJEIOG7mkTDleG7sOG7qEThu4xR4buCRMav4buS4bqwRMWoLuG7jERMMkTGr+G7rlJEO1F7ROG7jDzhu6hQRMOVSUThu6hQLFhSRCYs4buW4buo4bqwROG7jCHhu6hQRMWow4zGr0TFqEZExahJ4buqRFBSTuG7qEThu4xRXVJExq/hu7I7RCBGUkThu6hQRjJEP8OdUkThu4w84buoUERRxqA74bq2RGbDjOG7qEThu6hQUcOZRDs/TOG7qEThu4Lhu6hEP8OdUkQ7USRE4buORlJEw5Xhu4Thu6hRRDtRPj074bqwRFBSKOG7jEThu6hQPiNSRMWoRsavRFBSLipE4buoUeG7guG7qFFEO+G7gjJE4buMUeG7qkQx4buq4buoUEThu4zhu4RSRMWo4buE4buoRMOV4buiRMOSWUTGr+G7kkQkRDtHxq9EOz8+QOG7jEThu6ZRUkQgPUThu4xRw53hu6hQRFHDjOG7qETDlVLhurbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6qeG7quG7jjJD4bqm4bqg4bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ+G6pmpJ4buqROG6q0jhu6hEUeG7hERRWeG7jETGr8Odxq/hurBExq/DjDtEOz894buoROG7qFA+PeG7jOG6sEThu4xRS+G7qEThu6hRPkTDklVE4buMUeG7iDtEw5Xhu7I7ROG7qFDhu7I74bqwRMOV4bu0ROG7plEoMkQxLFnhu6hQRMOV4buExq9Exq/hu4RSROG7jOG7rkThu4w8ROG7qOG7hDtE4buoUOG7tOG7qEThu6hQ4buC4buoUOG6tkRsUD4jUkQ/LOG7qETFqOG7luG7qOG6sETFqEnhu6pE4buoUOG7sOG7jETDlU0sROG7jk4y4bqwROG7jFlE4buOKFJExq/DjDvhurBE4buMWUQgSETDlcOU4buoRMOV4buQO0QgRuG7qkTDlU0s4bqwRCBG4buqRMav4buIO0TGr1Thu6hRRMOV4buiRMOSUsagO0Thu4xRw4zhu4xExq9U4buoUUQ7w5rhu6hR4bq2RHDDnVJExahJ4buqRMOS4busRMWoxqA7RMOVxqDhu6hEO33hu6hQROG7jFFL4buoRMOV4buEROG7puG7lkThu4zhu7I74bqwRDvhu4IyRD8jRD/Dk8av4bqwRMavUuG7nOG7qFBELkRA4bqwROG7qD5A4buMRMavw4w7RDs/RuG7qkQ7LFjhu6hEOz/hu6rhu6hQRMOVWFJEUVnhu4xExq/DjDtEOz884buoUEQ6SyxEw5Uo4buMROG7qFBNLOG6tkRsUFhSROG7qFFGRDpG4buoRMWoRkThu4wp4buCROG7jEhSRMavTDJEw5UjUkThu6hRRkTFqEnhu6rhurBE4buo4buwROG7qFE+RMav4buyO0QqUU3hu6hExq/hu4QsRDtRVTvhurBExahS4buoUURRw53hu6hE4buMKeG7gkThu4xR4buC4bqwROG7jCnhu4JEWOG7qFBEIEZE4buMKeG7gkTFqEnhu6pE4buoIuG7guG6tkRrTDJEOz/DjcavRDss4bu0UuG6sEQsMkThu6hQUVJE4bumUuG7lixEUUnhu6hRRMWoRkThu45MLEQ7U+G7jFFEO1tEUUbhu6pEIOG7mkQ74bu0RDtS4buW4buo4bqwRMav4buyO0Q7USNSROG7qFFGRMWo4buC4buoUERRPuG7qFBEO1FV4buoUUThu6hRTDtEICHhu6hQRGs+I+G7qFBE4buoRjLhurZEbOG7sETFqEZE4buo4bu4UkThu4xRTDtE4buMUXvhu4JEw5VNMkQy4buWLEThu45MLEQ7UUvhu6hEO1E+4bu44buoUOG6sEQgRkThu4w84buoUETFqEZE4buo4bu4UkThu4zhu6zhu6hEUFIiRMWoR1JE4buMUeG7qkTFqEnhu6pE4buoUT7hu6hQRFBURMOV4buSKkTDleG7lEThu4wp4buCROG7jOG7hFJEUcOd4buoRGs+I+G7qFBExq9GRMWoSeG7qkQ7WOG7qEQmLDPhurZEaknhu6pE4buMUcOaRMON4buoROG7qFDhu6rhu6hE4buM4bu4xq9E4bumUVJExq9Lxq9Ew5U+PeG7jEThu47hu67hu6hEOz/hu5bhu6hEIOG7quG7sOG7qFDhurBExahJ4buqROG7jFHDmkThu6hQKUThu6hQ4buq4buoRFBSTOG7jEThu6ZRUkTFqD7hu6hQRMOV4buIO0Q7P+G7luG7qETDkkhEw5VU4buoRDpG4buoRMWoLMOd4buoUETDlcOU4buoRMOS4buw4buoUETDkuG7guG7qkTDlSNSRMOSJFJE4buOTCxExag+4buoUEThu4wp4buCROG7qFEi4buoUEThu6hQPiNSRD8s4buyO0Q7UVU74bq2RGpJ4buqROG7jFHDmkRR4buEO0QxPiPhu6hQ4bqwRMOV4buE4buoUUThu4xRUuG7luG7qFBEICxSROG7jD4jUkQgQFJEw5JH4buoRFBSRkQ7P+G7luG7qERQUuG7guG7qEThu6ZR4buE4buMUeG6tkRqSeG7qkThu6hRw4zGr0TGr8OMO0Q7UUwyRMav4buSRFBSRkThu6hQw51SROG7jF3hu4JEO1Hhu4Lhu6hQ4bqwRMavJETGr8OMO0Q7UUwyROG7jFHhu4JEw5Xhu4Lhu6hQROG7qFDDnVJEw5Xhu4Lhu6hE4buMUUZSRDs/4buW4buoRCDhu6rhu7Dhu6hQROG7jOG7hFLhurZEaiNSRFF74buCRDrhu5REUFIiRMWoR1JE4buoUFhSROG7qFFGROG7jFHhu6pE4buM4buE4buMROG7jOG7quG7qOG6sEThu4zhu4Thu4xE4buMUeG7hCxEw5UjUkQ64buCLEQ7Pz5A4buMROG7jFHhu4JExagu4buMRMWoS8avROG7jFEs4buoUEThu4w84buoUEThu6hRPkThu4zhu4RSRMOVUuG7qFFEw5Xhu7Dhu6hQRDs/4buW4buoROG7jOG7sjtE4buM4buEUkRQUiLhu4JE4buoUUbhurZE4bqpSzJEUFIjROG7qFFU4buoROG7jEhEw5JG4buoRDtRI0Thu4xR4buCRMav4buSROG7jDzhu6hQRMOVPj3hu4xEw5Xhu4g7RDtHxq9EOz/hu6rhu6hQRFDhu7Dhu4xExajhu4Thu6hExahGxq9ExahJ4buqRMOV4buCLEThu6hRPkQx4buQ4bqwRFBSTuG7qETDlcag4buoRMavLFnhu6hEw5Xhu4Thu6hRRDpOKkQ7PyNSRDEsWeG7qFDhurZEbFE+4buoUETFqEnhu6pE4bumUVjhu6hQROG7jOG7rOG7qETFqEbGr0RQVETDlT494buM4bqwRMOVxqDhu6hEw5V74buoUEThu45OMkTGr0ZEw5VSRMWoSeG7qkThu4w84buoUEThu6ZRWOG7qFBExahGxq9E4buo4bu0UkThu6gi4buC4bq2RGpJ4buqROG7qFFU4buoRMOSSVJEw5VMO0RR4buq4buC4buoUEThu6jhu4Q74bqwROG7qFFU4buoRCA9RD/DnVJEUEbhu6pExajhu5bhu6jhurBE4bumUeG7sOG7jEQ7UUbhu6hRRDtSxqDhu6hQRDssMuG7nDtEIOG7ruG7qFDhurBEIH3hu4JE4bumUeG7sOG7jOG6sEQgfeG7gkTDkuG7rETFqMagO0TDlVJE4bumUcOMKkQ7P+G7luG7qEThu6jhu5rhu6hE4buoUFhSROG7qFFGROG7jDzhurBEO+G7gjJEOiNEOuG7qkfhu6hQRDt94buoUEThu6jhu4Lhu6hE4buoe+G7guG6sETFqOG7hEThu4zhu67hurBEP8OdUkRQKOG7jETGr+G7iDtExajhu5bhu6hEO0jhu6hQRMOV4buEROG7puG7lkThu4zhu7I7RFBS4buC4buoRDtRI0Thu45N4buoROG7jk3hu6hExahVxq9Ew5VS4bq24bqkLyrhuqbhuqQqROG7jMWo4buCOjpBQyrhuqnhu6rhu44yQ+G6puG6oOG6oOG6oOG6oOG6pC8q4bqm4bqkKkThu4zFqOG7gjo6QUMq4bqp4buq4buOMkPhuqZyPyNSRMOVSUThu6ZRLDLhu4LhurBEOkzGr0Thu4xRQCrhurBEUFLhu7BEw5JJ4buqRMOVSUThu6hQQDvhurBE4buoUT7hu6hQRMavPuG7gkQgw5Phu6hE4buo4buI4buoUERRRztEP+G7uFJEw5Xhu5os4bq2RGpJ4buqROG6q0jhu6hE4buMWUQgTjtE4buoUD4jUkThu6hQ4buw4buMROG7jk4yRDs/PiPhu6hEw5VS4bqwROG7qFBJRMWow43hu6hEMSxZ4buoUETDlUw7RMavUuG7nOG7qFBEIMOT4buoROG7plFY4buoUEQ7UVhSROG7qOG7sFJE4buoUSLhu6hQRMWoI1JExq/hu5ZEOkjhu6hQxILhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6qeG7quG7jjJD4bqmLUThuqlGROG7uFLhurbhurbhurZEO1hSROG7qFFAROG7qFFGRMWow4zGr+G6tkThuqlGRMOVPuG7gkQ7WFJEIOG7mkThu6hRRkQgQFLhurbhurbhurbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKuG6qeG7quG7jjJD4bqm4bqpRkRq4buC4buoUUThu4xRPuG7gkQg4bua4bq2RGpJ4buqROG6q0jhu6hEIMOT4buoRMav4buWRCBGROG7jFlExajhu5ZExajGoDtEw5VSRD/hu4JEKlFT4buCROG7jF3hu4JExajhu4Thu6jhurZEcj/hu6rhu6hQROG7jOG7uOG7qETGr+G7lkThu6hR4buu4buMROG7qFHhu4rhu6jhurBExahJ4buqROG7qFFU4buoRDtRTDJExq9U4buoUUTDkuG7gjJEUFIi4buCRDtRLOG7qFBE4but4buCUkTDkkc7ROG7qFBG4buoROG7jEsy4bqwROG7qFEi4buoUEThu4xLMkRQ4bu2RMWoSeG7qkThu4xRw5pExq9AUkThu45bRMOVVeG7qFFEOz/DneG7qFBEw5VJRDtRRuG7qFFE4buM4bu0RDtRKOG6sETGr+G7ruG7jERR4buq4buC4buoUEQsRCYs4buC4buoUUThu6hQWFJE4buoUUZEOkbhu6hExahA4buoROG7qFE+ROG7qFBYUkThu6hRRkQ6RuG7qEThu4wp4buCRMWoSeG7qkTDleG7guG7qFBEOz8kRCDhu5rhurbhuqQvKuG6puG6pCpE4buMxajhu4I6OkFDKjgsO1Hhu6o/Q+G6pnI/LDLhu5zhu6hE4buoUMOM4buoROG7jCnhu4JEci5EOOG7qFHhuqQvKuG6pg==

Truyện Ngắn Của Tú Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]