(Baothanhhoa.vn) - Trong ngày làm việc thứ hai hôm nay, 24/5, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; cơ chế đặc thù cho tỉnh Khánh Hòa và một số vấn đề quan trọng khác.
Q8OZ4bq+4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LuG7peG7pDzhu67GoOG6ukThu43DmuG7ijjhurzhu4Dhu4Iv4buE4bqm4bq8dT5A4buY4bq8w5k94buk4bq8POG7pFAu4bq8PFvhu5jhurw8w5nEqFjhurzhu64+w5VX4bq8NVHhurxXw5nhu6RRPuG6vFc94buk4bq84buUPlfDmuG6vCE+w41X4bq8PCjhu7JXw5pDL8OZ4bq+REMu4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LuG7i8agw43hu5ThurpE4bulKFhXw5rhurxXw5rhu4o44bq84buu4buKVuG6vDXhu6RS4buY4bq8PMOZMOG6vMOZw43hu6ThurzDmeG7uFbhurxXw4044bqm4bq84buA4buCL+G7hOG6puG6vHU+QOG7mOG6vMOZPeG7pOG6vDzDmcSoWOG6vOG7rj7DlVfhurw84buI4buk4bq84buLPeG7pOG6vDwoID9Xw5rhurw1UeG6vMOpw5kgKlfDmuG6vDwoxahXw5nhurw3w5I44bq84buUMlfDmuG6vOG7rj7DlTzhuqbhurwuw5nDjC7hurzhu65SV8OZ4bqk4bq84buYKuG6vOG7mMOZUOG6vOG7lk7hu5jhurw8w5l94bq84buYw5lY4bq8POG7qFfDmeG6vG/DmcOMV8OZ4bq84buLw53DjeG6vDXhu4rhurxWPTzhurwpQOG6vDXhu4xX4bq84buWUeG6vCE+w41X4bq8PCjhu7JXw5rhurzhu6zDmcOM4buY4bqsQy8uREMu4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LmVY4buUOOG6ukRD4bukVsOa4bq84buY4buuw40pKcSC4bq64buYViktLsOZWDxY4bq84buUPMOZPlbhu5Lhurzhu6TDqcagVzzGoCjhurrhurwpPDjhu67GoMSC4bq6NuG7pOG7lDzDmcOC4bq8R0jDii434bqk4bq64bq8POG7pDzhu67GoMSC4bq64buNw5rhu4o44bq84buA4buCL+G7hOG6puG6vHU+QOG7mOG6vMOZPeG7pOG6vDzhu6RQLuG6vDxb4buY4bq8PMOZxKhY4bq84buuPsOVV+G6vDVR4bq8V8OZ4bukUT7hurxXPeG7pOG6vOG7lD5Xw5rhurwhPsONV+G6vDwo4buyV8Oa4bq8w5nFqFfDmeG6vMSoV8OZ4bq84bq+4bq64bq8KSjhu5jEguG6ui8v4buY4buUV+G6rOG7ksONWDzDmcONV8OZw5lYw43huqw1Vy/hu5TGoCnhu6w8WC4vV8agNikv4buA4buA4buA4bq+L+G6vsOK4buE4buU4buAw4pJ4buASeG7guG6vjxI4buE4buGw4rhu67hur7huqzhu7Auw5rhurrhurzDjeG7rjzEguG6uuG7jcOa4buKOOG6vOG7gOG7gi/hu4Thuqbhurx1PkDhu5jhurzDmT3hu6Thurw84bukUC7hurw8W+G7mOG6vDzDmcSoWOG6vOG7rj7DlVfhurw1UeG6vFfDmeG7pFE+4bq8Vz3hu6Thurzhu5Q+V8Oa4bq8IT7DjVfhurw8KOG7slfDmuG6uuG6vDbhu6Thu5Q8w5nEguG6ukdIw4rhurrhurzhu5TDjTzDjS0uw5lYPFgtWCjhu6TDmuG7pFfDjeG7ri0pKOG7mMSC4bq6w5k8PC4pw4IvL+G7mOG7lFfhu6RWw5rhuqw14bukxqA8V8ONVi7hu64+KeG6rDVXLzxG4buAw4ovPi7hu65Yw43hu5TGoOG7lC9Xw5o8VuG7ksOZL+G7gMOK4buA4buAX8OK4buEX+G7gOG7gi88PDc1V1/DmVguXyE+WOG7mF/DmVjhu6Thuqzhu7Auw5rhurrhurwvREMvLkRDLuG6vOG7mOG7rsONKSnEguG6ui7DqcONLjzhu6RYV+G6ukR1PsONV8Oa4bq84buYxKhXw5nhurxvYeG6vMOZ4buyLuG6vDzDmTDhurzhu4bhuqbhurx1PkDhu5jhurzDmT3hu6Thurzhu6zDmVnDjeG6vOG7tcO94bq84buYw5nhu6RRPuG6vOG7gOG7hi/hu4ThuqzhurzhuqrhurFXw5nDguG6vOG6uVhKV+G6vOG7peG7jFcv4bul4bul4bu1w73hu41CQy8uREMu4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LmVY4buUOOG6ukThu6Xhu6RQLuG6vDxb4buY4bq84buYw5kgKlfDmuG6vDwoxahXw5nhurzhu67hu4pW4bq8NeG7pFLhu5jhurzhu5hdw43hurxvYeG6vMOZ4buyLuG6vDzDmTDhurzhu4bhurzhuqbhurwpw4xXw5rhurzhu4Dhu4Iv4buE4bqm4bq8dT5A4buY4bq8w5k94buk4bq8V8Oaw5nGoMOC4bq84bulP+G6vDwoxahXw5nhurw14buK4bq8ZcOMWOG6vOG7mMOMWOG6vDzDmcOUVuG6vDwow43hurw1UeG6vDwkV8Oa4bq84busUDzhuqbhurzhu5bDjFfDmeG6vMOa4bukw4zhurw8JFfDmuG6vDzDmVPhurw8xahXw5nhurzDmcWoV8OZ4bq8PMOZMuG7mOG6vMOZ4bukUlfhurzhu43DmsOZxq/hurwhPjhQPOG6vClA4bq8RkYv4buAw4rhur7hu4YvdeG7i+G6vuG7huG6vDXhu4rhurzhu6xQ4bq8w5lY4buI4buYw5nhurw8KOG7pFNX4bq84busw5nDjeG7pOG6vOG7lDLhurzDjFfhurzhu5YgP1fDmuG6vOG7iyPhurzDqcOZ4bum4bq8w7Lhu6RXw5nhurzDmuG7pMON4buk4bq84buWWOG7iFfhurw84bukUC7hurw8w5nGoFjhuqThurxlw4xY4bq84buYw4xY4bq8PCRXw5rhurzhu6xQPOG6vDXhu4rhurxlw4xY4bq84buYw4xY4bq84buWw4xXw5nhurzDmuG7pMOM4bq8PCRXw5rhurzhu6xQPOG6vDXhu6RS4buY4bq8PMOZMuG7mOG6vMOZ4bukUlfhurzhu43DmsOZxq/hurwhPjhQPOG6vClA4bq84buC4buAL+G7gMOK4bq+Ry914buL4bq+4buC4bq8V8Oa4buKOOG6vOG7gOG6vi9GL+G7gMOK4bq+R+G6vDVR4bq8PMOZ4bum4bq84buW4bukU1bhurw3M+G6vOG7rjnhurxXOuG6vDfhu4w+4bq84buYXcON4bq84buYw4zhu5jhurw8JOG6vOG7mMOZMOG7mOG6vDzhu6ZX4bq84buUW1fDmuG6vDXhu4rhurzhu6U/4bq8PCjFqFfDmeG6vDVR4bq8NeG7pFLhu5jhurzhu6zhu5pY4bq84buU4buK4buk4bq8PMOZP+G7pOG6vMOZ4buIV+G6vMOMLuG6vOG7lFtXw5rhurw8WOG7ilfhurzhu5I94bq8IT444bq84buWxq9Xw5nhurzhu5hdw43hurzhu43DmsOZxq/hurwhPjhQPOG6vClA4bq84buC4buAL+G7gMOK4bq+Ry914buL4bq+4buC4bq8V8Oa4buKOOG6vOG7gOG6vi9GL+G7gMOK4bq+R+G6pOG6vOG7pT/hurw8KMWoV8OZ4bq8NVHhurzhu5Qy4bq84bus4bukUFfhurzDqcOZICpXw5rhurw8KMWoV8OZ4bq8N8OSOOG6vOG7lDJXw5rhurzhu64+w5U84bqm4bq8LsOZw4wu4bq84buuUlfDmeG6vFdLVuG6vOG7gMOK4buA4buG4bqm4bq84buW4bukUT7hurzhu5jDmeG7qFfDmeG6vMOpw5kgKlfDmuG6vDwoxahXw5nhurw3w5I44bq84buUMlfDmuG6vOG7rj7DlTzhuqbhurwuw5nDjC7hurzhu65SV8OZ4bq8V0tW4bq84buAw4rhu4Dhu4DhuqxDLy5EQy7hurzhu5jhu67DjSkpxILhurouZVjhu5Q44bq6RMO5w40+4bq84buWWeG6puG6vHU+QOG7mOG6vMOZPeG7pOG6vDzDmcSoWOG6vOG7rj7DlVfhurw74bq8w5k94buk4bq8PCggP1fDmuG6vDVR4bq84buUMuG6vOG7rOG7pFBX4bq8w6nDmSAqV8Oa4bq8PCjFqFfDmeG6vDfDkjjhurzhu5QyV8Oa4bq84buuPsOVPOG6puG6vC7DmcOMLuG6vOG7rlJXw5nhurxXS1bhurzhu4DDiuG7gOG7huG6puG6vOG7luG7pFE+4bq84buYw5nhu6hXw5nhurzDqcOZICpXw5rhurw8KMWoV8OZ4bq8N8OSOOG6vOG7lDJXw5rhurzhu64+w5U84bq84bqm4bq8LsOZw4wu4bq84buuUlfDmeG6vFdLVuG6vOG7gMOK4buA4buA4bqsQy8uREMu4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LmVY4buUOOG6ukThu6UoWFfDmuG6vC7DmeG7pOG7oFfhurzDmeG7si7hurzhu5jDmeG7pFE+4bqm4bq8dT5A4buY4bq8w5k94buk4bq8V8Oaw5nGoMOC4bq84bulP+G6vDwoxahXw5nhurw14buK4bq8ZcOMWOG6vOG7mMOMWOG6vDzDmcOUVuG6vDwow43hurw1UeG6vOG7lDLhurw8w5nEqFjhurzhu43DmsOZxq/hurwhPjhQPOG6vDVR4bq8PMOZ4bum4bq84buW4bukU1bhurxWPTzhurwpQOG6vOG7mCrhurzhu5jDmVDhuqbhurzhu5jDmeG7plfDmeG6vCnDjOG7mMOZ4bq84buWTuG7mOG6vDzDmX3hurwuw5nDjDzhurw8KOG7pFNX4bq8POG7qFfDmeG6vG/DmcOMV8OZ4bq84buLw53DjeG6rEMvLkRDLuG6vOG7mOG7rsONKSnEguG6ui5lWOG7lDjhurpEw7nDjT7hurzhu5ZZ4bqm4bq8dT5A4buY4bq8w5k94buk4bq8PMOZxKhY4bq84buuPsOVV+G6vDzhu4jhu6Thurw8JOG6vDVRw4Lhurzhurky4bq8PMOZxKhY4bq84buNw5rDmcav4bq8IT44UDzhurw1UeG6vDzDmeG7puG6vOG7luG7pFNW4bq8Vj084bq8KUDhurzhu5gq4bq84buYw5lQ4bqm4bq84buYw5nhu6ZXw5nhurwpw4zhu5jDmeG6vOG7lk7hu5jhurw8w5l94bq8LsOZw4w84bq8PCjhu6RTV+G6vDzhu6hXw5nhurxvw5nDjFfDmeG6vOG7i8Odw43huqThurzhu6UkV8Oa4bq84busUDzhuqbhurzhu5bDjFfDmeG6vMOa4bukw4zhurw8JFfDmuG6vDzDmVPhurw8xahXw5nhurzDmcWoV8OZ4bq8PMOZMuG7mOG6vMOZ4bukUlfhurzhu43DmsOZxq/hurwhPjhQPOG6vClA4bq8RkYv4buAw4rhur7hu4YvdeG7i+G6vuG7huG6vDXhu4rhurzhu6xQ4bq8w5lY4buI4buYw5nhurw8KOG7pFNX4bq84busw5nDjeG7pOG6vOG7lDLhurzDjFfhurzhu5YgP1fDmuG6vOG7iyPhurzDqcOZ4bum4bq8w7Lhu6RXw5nhurzDmuG7pMON4buk4bq84buWWOG7iFfhurw84bukUC7hurw8w5nGoFjhuqxDLy5EQy7hurzhu5jhu67DjSkpxILhurouZVjhu5Q44bq6ROG7pcOZMuG7mOG6vDzhu6RUV+G6vDwkV8Oa4bq84busUDzhurzhur7DiuG6vFdLVuG6vDzDmTLhu5jhurzDmeG7pFJX4bq8b1A84bq84buuPsOVV+G6vClA4bq84buE4buGLW/Dsy/hu6Xhu7Phurzhu5hdw43hurxlPeG6vMOpw5nhu6ZXw5nhurw8KMav4bq84buYw5lY4bq8PMOZ4buMOOG6vFdQPuG6vOG7rMOZ4bu4V8Oa4bq84buYWeG6vOG7mCrhurzhu5jDmVDhuqbhurzhu5jDmeG7plfDmeG6vCnDjOG7mMOZ4bq84buWTuG7mOG6vDzDmX3hurw8w5nFqOG6vDzhu6hXw5nhurxvw5nDjFfDmeG6vOG7i8Odw43hurwo4buMPOG6vOG7rMOZWeG6vDzDmTLhu5jhurzDmeG7pFJX4bq84buWIDrhu5jhurzhu5jDjOG7mOG6vOG7kiAm4buY4bq84buWPTzhurwuw5nDjOG6vOG7llPhurw8KDvhurw8w5nhu4pXw5nhurzhu5bhu7jhurw8w5nGr+G6vMOZ4buIPOG6vFfDmcOSV+G6puG6vOG7luG7iDzhurzhu5YgOuG7mOG6vOG7mMOM4buY4bq8POG7pOG7oD7hurzhu5jDmeG7puG6vOG7llPhurw8KDvhurw8w5nhu4pXw5nhurzhu5bhu7jhurw8w5nGr+G6vDwoMuG7mOG6vDzDmT494buY4bq84bulKD5Xw5rhurwgKlfDmuG6vDXhu4rhurzDmVjhu4pX4bq8PMOZ4buKV8OZ4bq84buYw4zhu5jhurxWW+G7mOG6vDzhu6Thu6A+4bq8V8OZIOG6vOG7jcOaw5nGr+G6vCE+OFA84bq84buYXcON4bq8ZT3hurzDqcOZ4bumV8OZ4bq8PCjGr+G6vOG7lkrhurzhu5ZR4bq8KMON4bqsQy8uREMu4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LmVY4buUOOG6ukTDveG7pFLhu5jhurw3w5I44bq84buUMlfDmuG6vOG7mMOM4buY4bq84buYKuG6vOG7mMOZUOG6puG6vOG7mMOZ4bumV8OZ4bq8KcOM4buYw5nhurzhu5ZO4buY4bq8PMOZfeG6vDzhu4jhu6Thurzhu5Qy4bq8PMOZxKhY4bq84buNw5rDmcav4bq8IT44UDzhurzhu5hdw43hurx1PkDhu5jhurzDmT3hu6ThurxXw5lNVuG6vDzhu4hY4bq84buY4bu4V8Oa4bq84buYW+G6vC7DmcOMLuG6vOG7rjnhurzDmTQ+4bq8w5nhu6RSPuG6vOG7llPhurwuw5nDjDzhurzDmT444bq8VuG7suG7pOG6vDzhu6RRVuG6vFdLV8Oa4bqm4bq84buuOuG7pOG6vDzDmVDhurw84buIWOG6vOG7lj084bq8LsOZw4zhurw1UeG6vC7DmcOMPOG6vDwo4bukU1fhurzhu6zhu6RXw5nhurw8UC03SuG6vMOZPeG7pOG6puG6vMOaWS7hurwuw5nhu45X4bq8N8OSOOG6vOG7lDJXw5rhurw14buK4bq8LsOZw4w84bq8PCjhu6RTV+G6vDzhu6hXw5nhurxvw5nDjFfDmeG6vOG7i8Odw43hurzhu5ZQV+G6vFdLVuG6vOG7gMOK4buGw4rhurw84buOVuG6vFfDmcWoV+G6vOG7llBX4bq8V0tW4bq84buAw4rhu4Lhu4ThurxXw5kg4bq8Vlvhu5jhurw84buk4bugPuG6vGU94bq8w6nDmeG7plfDmeG6vDwoxq/hurzhu5ZK4bq84buWUeG6vCjDjeG6rEMvLkRDLuG6vOG7mOG7rsONKSnEguG6ui5lWOG7lDjhurpE4bq5MuG6vDzDmcSoWOG6vOG7jcOaw5nGr+G6vCE+OFA84bq8w5ojVuG6vOG6vsOK4bq84buYw5nhu6ZXw5nhurwpw4zhu5jDmeG6puG6vCE+OOG6vOG7lsavV8OZ4bq8NVHhurx1PsSoV+G6vOG7rjnhurw84buK4buk4bq84buYw5nhu6ZXw5nhuqbhurxXw5rDklfhurwpw4zhu5jDmeG6vFfDmeG7iuG6vFcgJuG7mOG6vOG6qsOaI1bhurzhu4Lhurzhu5jDmeG7plfDmeG6vCnDjOG7mMOZ4bq8QuG6pOG6vDVR4bq8IT7EqFfhurzhu6454bq8IT444bq8w5lY4buI4buYw5nhuqThurw1UeG6vCE+xKhX4bq84buuOeG6vOG7luG7jDzhurzhu5bDjeG7pOG6vOG6qsOaI1bhurzhu4Dhurzhu5jDmeG7plfDmeG6vCnDjOG7mMOZQuG6pOG6vDzDjOG7mMOZ4bq84buUMuG6vMOMV+G6vMOa4bukxKjhu6Thurwuw5lZV8Oa4bq8Vk484bq84buSTVfDmuG6vCjDjeG6vOG7rMOZ4bu04buk4bq84buUMuG6vMOMV+G6vOG7luG7jj7hurw8IOG6vOG7mOG7uFfDmuG6pOG6vDzDmT7hurzDmXs84bq84buW4buOPuG6vDwg4bq8PChYV8Oa4bq84busw5k+4bq8b+G7pFfDmeG6vDxQ4bq8w73Dklfhurx0w5lYV8Oa4bqk4bq8NVHhurwuw5nDjDzhurw8KOG7pFNX4bq8Vz7hu7jhu6Thurw8KCNXw5rhurw8w5ldOOG6vCnEqFfhurw8KOG7oFfhurzhu5Lhu6RTV+G6vDzhu4jhu6Thurw84buoV8OZ4bq8b8OZw4xXw5nhurzhu4vDncON4bqsL+G6rEMvLkRDLuG6vOG7mOG7rsONKSnEguG6ui7huqM+PMOZWCjhurpE4bqq4bul4bul4bu1w73hu40vw73hu6TGoDxXw41WK0JDLy5E

(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]