(Baothanhhoa.vn) - Chưa khi nào mà tính đại chúng của mỹ phẩm lại tăng nhanh và có độ bao phủ rộng như hiện nay. Thị trường mỹ phẩm càng sôi động thì càng chứng tỏ làm đẹp đang trở thành nhu cầu thiết yếu của cả hai giới. Tuy nhiên, thế giới mỹ phẩm ví như một “mê cung”, mà nếu thiếu tỉnh táo, thiếu kiến thức, người tiêu dùng rất dễ bị sảy chân và gánh đủ hậu quả.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bq44buoRuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPuG7q+G7ql3DneG7oOG7huG6uuG7keG6seG7gj7hu6jhu5bhu7Lhu4It4buC4oCc4buyVOG7guG7nCLhu7TGr+KAneG7gl194bu24bu0xq/hu4Lhu5wl4bu0xq/hu4Lhu7TGr+G7qMOZ4buCw51M4buy4buC4bueUT7hurgv4buoRuG6uuG6uD7hu4Lhu5zDnUpbW+G6tOG7hj5s4bugSuG7ouG7huG6uuG6v+G7qDRK4buCWeG7qOG7quG7guG7tEzhu7bhu4Lhu7JM4buCXeG7sOG7tOG7qOG7guG7nk3hu6rhu4Lhu5zhu6gg4bu0xq/hu4Lhu5wySuG7guG7suG6seG7gj7hu6jhu5bhu7Lhu4LDnU3hu6rhu4Jdw5Phu7TGr+G7guG7tOG7qErhu7Thu6jhu4JhTOG7guG7nOG7uOG7guG7nj/hu4Lhu5pK4bu24buCPuG7qDLhu4J9P+G7tMav4buC4bu04buoNOG7guG7qOG7qsOZ4bu04buC4bu0SuG6oUThu4Lhu6vhu6jhu67hu4JdfTQh4bu0xq/hu4Lhu7LhurHhu4I+4buo4buW4buy4buC4bucTOG7tMav4buCWyXhu6rhu4Lhu54/4bu0xq/hu4Jd4buo4bus4buC4bucTOG7tMav4buC4buc4buoNeG7tMav4buCXT3hu4LDnUzhu7Lhu4Lhu55RPuG7guG7nkrhu7TGr+G7gl19KeG7gl3hu6hM4bu04buo4buC4bu04buoIuG7guG7nOG7mCLhu4Jd4buo4buqVV3hu4LhuqFVIuG7guG7nDJK4buC4bucTuG7guG7qErhu6rhu4LGr+G7qi7hu6pE4buC4burIuG6oeG7guG7tOG7qOG7qlThu7RD4buCXeG7qFXhu4LGr+G7qi7hu6rhu4Lhu7LhurHhu4I+4buo4buW4buy4buCYeG7sOG7guG7tOG7qDThu4Lhu7I/XeG7guKAnOG7slThu4Lhu5wi4bu0xq/igJ1D4buC4buyTOG7guG7tFUi4buCXeG7qOG7qlUi4buCXVbhu7Thu6jhu4JdS+G7tkPhu4Jd4buo4buqVSLhu4JZ4buqVeG7tOG7gl3hu6g14bucQ+G7guG7tMavNCHhu6rhu4Jd4buqVCLhu4Lhu6Iw4bu0xq/hu4J94buSXeG7guG7ouG7puG7guG7muG7ruG7gltO4bqh4buC4buc4buo4buQ4bu04buCYUzhu4LGr0vhu7Thu6jhu4Lhu54y4buC4buo4buUIuG7gnsiTkThurgvPuG6uuG6uD7hu4Lhu5zDnUpbW+G6tOG7hj7DquG7tuG7ouG6oeG7gj7hur/hu6Dhu7Rd4bugfeG7huG6uuG6uOG7quG7ssav4buC4bucw51KW1vhurThu4bhu6rhur/hu6Dhu7Rd4bugfeG7huG7gltd4bqhw53hu6DhurThu4bDoeG7quG7ol3hu6jhuqrhu4LDjOG7hOG7hD7DoELhu4Lhu6jhu6Dhu6rGr+G7qF3huqrhu4JJw43hu4g+w6BC4buG4buCW33hu5zhurThu4YvL+G7nOG7ouG7tEThu5pK4bu2XeG7qErhu7Thu6jhu6jhu7ZKRGHhu7Qv4bui4bugW1ld4bu2Pi/hu7Thu6DDoVsvRsSoR0gvRuG7iuG7iuG7osONR0bDjeG7hEfDjF3DjMON4buE4buEw4zDneG7hERYPsav4bqofeG6tMON4buKRuG7huG7gkrDnV3hurThu4bhu5HhurHhu4I+4buo4buW4buy4buCLeG7guKAnOG7slThu4Lhu5wi4bu0xq/igJ3hu4JdfeG7tuG7tMav4buC4bucJeG7tMav4buC4bu0xq/hu6jDmeG7gsOdTOG7suG7guG7nlE+4buG4buCL+G6uuG6uC8+4bq64bq4PuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPuG6v0o+XeG7quG7tuG7tOG7huG6uuG7q+G7qOG7ruG7gl19NCHhu7TGr+G7guG7suG6seG7gj7hu6jhu5bhu7Lhu4JdTeG7quG7guG7q+G7p+G7guG7q+G7qErhu7Thu6jhu4Js4bu4SuG7glnhu6hL4buCWyXhu6rhu4Lhu54/4bu0xq/hu4JhLuG7quG7gls34buCw6Ai4buSXeG7guG7qOG7qsOZ4bu04buC4bucMkrhu4Lhu7Thu6jhu6rDmiLhu4Lhu5w4SuG7guG7qEzhu7TGr+G7guG7nOG7qCLhuqFU4bu04buC4buaS+G7tOG7guG7suG6seG7gj7hu6jhu5bhu7Lhu4Lhu7TGr+G7tk3hu6pE4bq4Lz7hurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+w6rhu7bhu6LhuqHhu4bhurrhurhbXX3hu7bhu7TGr+G6uuG7qzbhu4Jd4buo4buu4buCXX00IeG7tMav4buCTuG7tuG7guG7nlXhu7Thu4Jd4buo4buu4buCXX00IeG7tMav4buCXeG7qDfhu5zhurgvW1194bu24bu0xq/hurrhurgvPuG6uuG6uD7hu4Lhu5zDnUpbW+G6tOG7hj7DquG7tuG7ouG6oeG7huG6uuG7k1Ui4buCw51M4buC4bu0xq80IeG7quG7guG6oVQi4buCXeG7qOG7sOG7nOG7qOG7guG7suG6seG7gj7hu6jhu5bhu7Lhu4Jd4buo4bus4buCYeG7qsOZ4buc4buCXeG7qErhu7Lhu4JZ4buoTuG7tuG7gsav4buqS+G7guG7nE7hu4JhTOG7guG7nOG7qOG7kl3hu4LDnTQo4bu0xq/hu4Lhu7LhurHhu4I+4buo4buW4buy4buCXX1U4bu04buC4bucS+G7nOG7gllU4bu04buo4buC4buaS+G7tOG7guG7qEzhu7TGr+G7gsWoSuG7nOG7oOG7muG7tuG7tllD4buC4bqh4bu2Il0i4bua4bug4buC4buoSuG6oeG7guG7nEvhu5zhu4JdfUrhu7TGr+G7gsOh4bug4bua4buC4bueT+G7gnsiS+G7gnsi4bug4bu04buCXeG7qCI/4bucROG7guG7h+G7juG7nOG7guG7muG7qsOZXeG7gsav4buY4bu04buC4bue4buQ4bqhQ+G7glnhu6gl4bu0xq/hu4Lhu7Bd4buCw53hu6ph4bugW1194bugSuG7suG7gmHDmuG7guG7suG6seG7gj7hu6jhu5bhu7Lhu4Lhu6Lhu7bhu4Lhu7Thu6g54bu0xq/hu4Lhu7TGrzQh4buq4buC4bu0OuG7quG7gl3hu6pV4bu0xq/hu4LDnUzhu4Lhu5xL4buc4buC4bui4buq4bum4bu04buCYeG7qlThu7RD4buC4bucSuG7gltX4buCXeG7qDfhu5zhu4Lhu6jhu6rDmeG7tEPhu4Lhu5xM4bu0xq/hu4Jd4buoIuG7guG7qCBd4buC4bueJeG7tMav4buC4bueTuG7tuG7guG7tMavNCHhu6rhu4LDoOG7oOG7skPhu4Lhu5rhu6zhu7Thu6jhu4LDnSLhu5Thu7RD4buC4buc4buo4buqSuG7gltS4buCYUzhu4Lhu7IiSuG7guG7qEzhu7TGr0Thu4LFqSJO4buCXeG7qOG7lF1D4buCWeG7qOG7uOG7guG7skzhu4I+4buoMuG7guG7tOG7qOG7lOG7tOG7guG7njQo4buc4buCWzXhu5zhu4Lhu6ggXeG7guG7nDJK4buC4bucS+G7nOG7gsOd4buqYeG7oFtdfeG7oErhu7Lhu4Lhu7RM4bqhQ+G7glnhu6jhu6rhu4Lhu7TGrzQh4buq4buCw6Dhu6Dhu7Lhu4Lhu540KOG7nOG7guG7nOG7qDXhu7TGr+G7glnhu6pV4bu04buCXeG7lOG7tOG7guG7ssOSXeG7guG7nEvhu5zhu4Jd4buoSuG7tuG7gl1L4buc4buCWzjhu4Lhu6Ix4bu0xq/hu4JbTuG7tOG7gj7hu6jhu5bhu7JD4buC4buo4buqw5ki4buCeyJO4buCxq/hu5jhu7Thu4Lhu7Thu6g04buCXTXhu5zhu4Jd4buo4bus4buCYUzhu4Lhu7TGrzQh4buq4buC4buaS+G7tOG7guG7nOG7qDXhu7TGr+G7guG7suG7quG7tOG7qOG7guG7nOG7qOG7kl3hu4LDnTQo4bu0xq/hu4Lhu7LhurHhu4I+4buo4buW4buy4buC4bua4buM4bu0xq/hu4Lhu7I/XeG7guKAnMavNCzhu7TGr+G7guG7suG7jl3hu4Lhu7Iu4buq4oCd4buCW0oi4buCXX1K4bu0xq/hu4Lhu57hu6rhu6Thu7JC4buC4buo4bu24buO4buc4buC4bua4buM4bu0xq/hu4LDnUzhu7Thu4Lhu6JK4buCXX3hu7bhu7TGr+G7guG7sjQuXUPhu4JdfcOS4bu0xq/hu4JbS+G7tMav4buCYUzhu4Lhu5zDk+G7tMav4buC4bua4bu44bu0xq/hu4Lhu55K4bu0xq/hu4JK4bu24buCNC7hu5zhu4Lhu5wySuG7guG7nOG7qOG7sOG7tOG7qOG7guG7qCNE4buCw6pU4bu04buC4bucTeG7tOG7qOG7guG7nOG7qOG7kl3hu4LDnTQo4bu0xq/hu4Jd4buoNCHhu7TGr+G7glnhu6gl4bu0xq/hu4Lhu5zhu6hU4buCYUzhu7bhu4Lhu57hu5Ai4buC4bueNCjhu5zhu4Lhu6Lhu7bhu4Lhu7TGrzQh4buq4buC4buaS+G7tOG7glnhu6jDleG7tMav4buC4bue4buu4bu04buoQ+G7gl3hu6jhu6zhu4LigJzhu5zhu6jhu6pUIuKAneG7gsav4buqTuG7suG7gsav4buqS+G7glnhu6gy4bu0xq9D4buCxq/hu6pO4buy4buCxq/hu6pL4buCXeG7qErhu7Thu6jhu4LDneG6o+G7guG7nDPhu7TGr+G7gsOdTOG7guG7nEvhu5zhu6jhu4Lhu7TGrzQh4buq4buC4buaS+G7tOG7gl3hu6gi4buC4buoIF3hu4Lhu7TGrzQh4buq4buC4buyIkpE4buC4buR4buO4buc4buC4buiMOG7gmHhu5ThuqFD4buC4buc4buo4buSXeG7gsOdNCjhu7TGr+G7gmFM4buC4buo4buqw5ki4buCeyJO4buCXeG7qDfhu5zhu4JbN+G7guG7nDJK4buC4bucS+G7nOG7gltO4bu04buCPuG7qOG7luG7suG7guG7tEzhuqFD4buCw53hu6rDmSLhu4Lhu5zhu7jhu4Lhu540KOG7nOG7guG7tOG7qDThu4J7Ik7hu7TGr+G7guG7nEvhu7bhu4Lhu6hK4bqh4buCWeG7qCXhu7TGr+G7gl3hu6jhu6zhu4Lhu5wz4bu0xq/hu4JZ4buo4bu44buC4buyTOG7guG7nkvhu7Thu6jhu4LGr+G7qktE4buC4bur4buo4buU4buy4buC4buc4buo4buwQ+G7gl3hu6hK4bqh4buCYeG7rOG7guG7qOG7qsOZIuG7gnsiTkPhu4Lhu7TGrzQh4buq4buC4buyIkrhu4JbU+G7gsavS+G7tOG7qOG7guG7njLhu4Lhu6jhu5Qi4buCeyJO4buC4bu0VSLhu4Lhu7JM4buCfTQu4buc4buCYcOa4buC4buoTOG7tMav4buCxq/hu6pOQ+G7guG7qEzhu7TGr+G7gllQ4buy4buC4buc4buo4buSXeG7gsOdNCjhu7TGr+G7guG7qErhuqHhu4JZ4bug4buy4buCXX0/4bu04buC4bueP+G7quG7gsOdKl3hu4Lhu7LhurHhu4I+4buo4buW4buy4buC4bucSuG7tuG7guG7nOG7kj5E4bq4Lz7hurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+w6rhu7bhu6LhuqHhu4bhurrhu6vhu6hU4buy4buC4buyP13hu4LDoCLhu4Lhu6g0LuG7tMav4buCw503SuG7guG7nOG7qCPhu7Thu4Lhu7IiSuG7guG7suG6seG7gj7hu6jhu5bhu7Lhu4Lhu7bhu7TDneG7quG7tOG7oOG7guG7qOG7qsOZ4bu04buC4bu0SuG6oeG7gsOdTOG7gl3hu6zhu7Lhu4JdfVThu7Thu4Lhu5xL4buc4buCXX1K4bu0xq/hu4Lhu7IiSuG7glvDkuG7suG7gl19N+G7nOG7gl0i4bqhVeG7tOG7gsOdLuG7tEPhu4Ii4bqh4buCXeG7sOG7tOG7guG7tOG7qDThu4Jb4bug4bu04bui4bu2Q+G7gsOdSnpK4buiSkPhu4Jb4buo4bu2PuG7oOG7oEREROG7guG7keG6seG7gj7hu6jhu5bhu7Lhu4JdfVThu7Thu4Lhu5xL4buc4buCw6Hhu6Dhu5pb4buqXeG7oOG7guG7tEzhuqHhu4JZ4buoS+G7gj7hu6jhu7bhu7TGr+G7gj7hu6ggQ+G7guG7nlXhu7Thu4JdNuG7guG7tOG7qOG7qsOaIuG7gl3hu6g0LOG7tMav4buC4buo4buqw5ki4buCw50u4bu04buCYUzhu4Lhu7Thu6gh4buCYUzhu7bhu4Ii4bqh4buCXeG7sOG7tOG7guG7nDJK4buC4bueLOG7tOG7gmHhu67hu4Lhu5wi4bu0xq/hu4Lhu5zhu5I+4buC4bui4buu4buc4buo4buCYTFD4buC4bu0VOG7tOG7guG7nk/hu4JdTeG7tuG7guG7njQo4buc4buC4bu04buqw5rhu7Lhu4Jd4buq4bu04buC4buc4buo4bu24buCWeG7qEvhu5zhu6jhu4Lhu6hM4bu0xq9E4buC4burIuG6oeG7guG7tOG7qOG7qlThu7RD4buCXeG7qOG7oOG7tuG7gmxM4buC4bq34bu04buo4buC4oCT4buC4buyP13hu4Lhu5pN4bu04buCXX1S4buC4buc4bu44buCWeG7qEvhu4Lhu7Thu6jhu6rDmiLhu4JZ4buq4bu04buo4buC4bu0xq/hu6jhu6rDmeG7suG7guG7siJK4buCW8OS4buy4buC4bu24bu0w53hu6rhu7Thu6BD4buCXeG7qOG7rOG7guG7tOG7qOG7qsOaIuG7glnhu6jhu6rhu4Lhu7IiSuG7guG7qEzhu7TGr+G7gl19VOG7tOG7guG7nEvhu5zhu4LDoeG7oOG7muG7guG7nDPhu7TGr+G7gsav4buOPuG7gj7hu6hO4buq4buC4buoTOG7tMav4buCxq/hu6pO4buC4oCc4buiTV3igJ3hu4JhTOG7tkThu4Lhu5Phu6g54bu0xq/hu4J9MuG7quG7gn3hu7bhu4JZ4buo4buq4buC4buyIkrhu4Lhu6hM4bu0xq/hu4Lhu7bhu7TDneG7quG7tOG7oOG7guG7nk/hu4Lhu540KOG7nOG7guG7nE7hu7Thu6jhu4Lhu5pL4bu24buCYUzhu4Lhu5wz4bu0xq/hu4Lhu5zhu7jhu4JZ4buoJeG7tMav4buC4buwXeG7gmHhu7Dhu4Lhu6Ix4buC4oCc4bucNCHhu6rhu4J9SuG7guG7tDQu4buc4buC4buyw5Jd4oCdROG7guG7q+G7qFXhu4Lhu7Thu6g04bu0xq9D4buC4bui4bu24buCWzfhu4Jd4buqw5nhu7Thu4LDnSjhu6rhu4JhTOG7gj7hu6jhu7bhu7TGr+G7gj7hu6gg4buC4bucMkrhu4Lhu7Thu7hD4buC4bu0VOG7tOG7glnhu6gl4bu0xq/hu4Jh4bus4buCXeG7qFXhu4Lhu7JM4buCw6Ai4buC4buoNC7hu7TGr+G7guG7tEzhuqHhu4Lhu6hN4buC4bu04buo4buqw5ldROG7gsO14buo4buq4buC4buyTOG7guG7suG6seG7gj7hu6jhu5bhu7Lhu4Lhu7bhu7TDneG7quG7tOG7oOG7gmFM4bu0xq/hu4Jd4buoSiLhu4LDncag4bu04buCw50/4bu0Q+G7gl3hu6jhu6zhu4Lhu5pU4bu04buC4bucTeG7tOG7qOG7gmHhu6rDmeG7nOG7gl3hu6zhu7Lhu4JZ4buqVeG7suG7guG7nEvhu5zhu4JdfUrhu7TGr+G7gl3hu6g0LOG7tMav4buC4buyTeG7quG7guG7nuG7qsOZ4bu04buCXTjhu4Lhu5wi4bu0xq/hu4Lhu5zhu5I+4buCW07hu7Thu4I+4buo4buW4buy4buCIuG6oeG7gl3hu7Dhu7RC4buC4bu04buo4buqw5oi4buC4bu0xq80IeG7quG7guG7nkrhu7TGr+G7guG7siJK4buC4bucTuG7gls34buC4buySuG6oeG7guG7ssOS4bu0Q+G7guG7tOG7qsOa4buy4buCXeG7quG7tOG7gmFM4buC4oCc4bucS+G7quG7gl3hu5Dhu7LigJ3hu4Lhu5wySuG7guG7tMavNCHhu6rhu4Lhu5pL4bu0ROG6uC8+4bq64bq4PuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPsOq4bu24bui4bqh4buG4bq6QUzhu6rhu4Lhu7TDk+G7suG7gsav4buY4bu04buC4bue4buQ4bqhQ+G7gmHhu5Lhu7Thu4Lhu7RN4bu04buC4buy4bqx4buCPuG7qOG7luG7suG7gsav4buqTuG7gl19TOG7tOG7gsOdSuG7tOG7gl3hu6jhu67hu4JdfTQh4bu0xq/hu4Lhu55P4buCWeG7qCXhu7TGr+G7guG7nEDhu7Thu4LDoErhu4LDnU3hu4LGr+G7rEThu4Lhu6vhu6jhu6rhu4Jd4buo4bu2TuG7tMav4buCW0oi4buCYUzhu6rhu4JhMeG7guG7suG6seG7gj7hu6jhu5bhu7Lhu4LGr+G7qk5D4buC4buy4bqx4buCPuG7qOG7luG7suG7glnhu6gl4bu0xq/hu4J9JOG7guG7tMavIibhu7Thu4LGryrhu5zhu4LDoCLhu5Jd4buCw6A14buC4bua4buu4buCPuG7qErhu7Thu6jhu4I+4buoIuG7quG7gmFM4buC4buiNOG7gsOdIuG7lOG7tOG7guG7ouG7kuG6oeG7gsOdVOG7tOG7gls34buCeyJK4bu04buC4bu0xq9N4buqQ+G7gl3hu6jhu6zhu4Jd4buSXeG7guG7nE7hu4LDnU3hu6rhu4Lhu7JKIuG7guG7nOG7qOG7uOG7tMav4buC4oCc4buc4buo4bus4buy4buCw6AiJuG7tMav4oCdROG7gkHhu6zhu4JbSuG7tuG7guG7suG6seG7gj7hu6jhu5bhu7Lhu4LGr+G7qk7hu4LigJzhu5xM4bu0xq/hu4Lhu5zhu6gq4bu0xq/hu4Lhu5xM4bu0xq/hu4JbKuG7tMav4oCd4bqo4buC4buH4buqw5oi4buC4bu0TOG6oeG7gj7hu6hO4buq4buC4buc4buow5Phu7TGr+G7gsOgIuG7kl3hu4I+4buoS13hu4JdNuG7guG7nOG7qOG7sOG7tOG7qOG7guG7nEvhu6rhu4J7IuG6oeG7gsOdIuG7lF3hu4Lhu5wi4bu0xq/hu4It4buC4buc4buYIkPhu4JdNeG7nOG7gsOdTOG7guG7nOG7uOG7guG7nOG7mCLhu4LDkl3hu4Lhu5zhu7jhu4Lhu5wi4bu0xq/huqjhu4LDquG7kuG6oeG7gsOd4buQIuG7guG7tErhuqFD4buC4buy4bqx4buCPuG7qOG7luG7suG7guG7qEzhu7TGr+G7guG7nOG7qCjhu4Lhu6hK4bqh4buC4buy4bqx4buCPuG7qOG7luG7suG7guG7qEzhu7TGr+G7guG7qOG7qsOZIuG7gsav4buqS+G7guG7nOG7qCjhu4Lhu55P4buCeyJL4buCPuG7qDrhu4Lhu5rhu6pV4bu04buCYUzhu4Lhu7TGrzQh4buq4buCXeG7qlQi4buC4buiMOG7tMav4buC4buy4buO4buc4buC4bu04buo4buqVOG7tOG7gl3hu6g2SuG7guG7tOG7qOG7lOG7tOG7guG7nuG7uOG7gsOdTOG7gllU4bu04buo4buC4bucIuG7tMav4buC4buc4buSPuG7guG7suG6seG7gj7hu6jhu5bhu7JE4buC4buHVeG7tOG7guG7qOG7mCLhu4Lhu6hVXeG7guG7nEvhu5zhu4Lhu5zhu6go4buCw50u4bu0Q+G7guG7tOG7qD3hu4Lhu57DmiLhu4JZ4buoJeG7tMav4buCWeG7qOG7uOG7guG7nuG7pOG7gl3hu6zhu7Lhu4Lhu5xL4buc4buCxq/hu6pK4bu04buC4buoTOG7tMav4buC4buaTOG6oeG7guG7mkvhu7Thu4Lhu54y4buC4bucS+G7nOG7gsOd4bu2TeG7quG7guG7suG6seG7gj7hu6jhu5bhu7Lhu4JdNuG7gkHhu6rDmV3hu4Lhu55V4bu04buC4buT4buo4buUXUPhu4JsTOG7tEPhu4Lhu6fhu6hLPkPhu4Lhu5HhurFEREThu4LDtOG7tk3hu6rhu4LGr+G7rOG7guG7nDPhu7TGr+G7guG7nOG7uEPhu4JdNuG7guG7nErhu7bhu4Lhu5zhu5I+4buC4bueVeG7tOG7guG7muG7rOG7tOG7qOG7guG7ouG7kOG7tOG7gmFM4buC4bueSuG7glsq4buCxq/hu6pL4buC4bucTuG7guG7nsOaIuG7glnhu6hL4buC4buyw5rhu7JE4buC4buHLOG7tOG7guG7nDjhu4Lhu7Thu6g04buC4buyP13hu4Lhu5zhu5DhuqHhu4Jb4bu24bu04buCSOG6v+G7g+G7guG7nOG7uOG7gsav4buqS+G7glnhu6jhu7ZO4bu0xq/hu4JI4buE4buE4buC4bu0xq/hu6jhu6zhu7Thu4Lhu54m4bu0xq9D4buC4buyIkrhu4JdTeG7quG7guG7nOG7qCjhu4LGr+G7qkvhu4Lhu6JK4bu24buC4bueP+G7tMav4buCXTbhu4JGSeG7hC1Gw43hu4Thu4Lhu7TGr+G7qOG7rOG7tOG7guG7nibhu7TGr0Lhu4Lhu6jhu7bhu47hu5zhu4Lhu5zhu5DhuqHhu4Jb4bu24bu04buC4buR4bq34bq/4buC4bue4bus4bu04buo4buC4bueS+G7suG7guG7nOG7uOG7gsav4buqS+G7gl024buCw43hu4Thu4Qtw4zhu4Thu4Thu4Lhu7TGr+G7qOG7rOG7tEPhu4Jd4buo4bus4buCWeG7qEvhu5zhu6jhu4Lhu5zhu7jhu4Jd4buo4buk4buC4buyIkrhu4JhLuG7quG7guG7sjXhu5zhu4LGr+G7qkvhu4I0IuG7gkvhu6rhu4LDnUzhu4JHw43hu4QtR+G7iuG7hOG7guG7tMav4buo4bus4bu04buC4bueJuG7tMavQ+G7gl0w4bqh4buCYUzhu7bhu4JZ4buoTuG7guG7tMOT4bu0xq/hu4JdfU7hu4LGr+G7qkvhu4JhTOG7gl3hu5Dhu7Lhu4Jd4bus4bu04buo4buC4bucMkrhu4Lhu7TGrzQh4buq4buC4buaS+G7tEThu4Lhu5HhurHhu4I+4buo4buW4buy4buC4bucTOG7tMav4buC4bu0OuG7quG7gl3hu6pV4bu0xq9D4buC4bucTOG7tMav4buCXU3hu7bhu4LDoCLhu4Jd4buoVeG7gl3hu6jhu6zhu4Lhu5xM4bu0xq/hu4Lhu6Lhu6bhu4Lhu5rhu67hu4LDnUzhu7Lhu4LGr+G7qk5E4bq4Lz7hurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+w6rhu7bhu6LhuqHhu4bhurrhu5PGrzQo4buc4buCw51N4buq4buCYS7hu6rhu4JZVOG7tOG7qOG7guG7mkvhu7Thu4Lhu7LhurHhu4I+4buo4buW4buy4buCXU3hu6rhu4Lhu5xL4buc4buC4buc4buoKOG7gi3hu4JhKuG7tOG7guG7nOG7qDVK4buC4bu04buo4buqw5oi4buCfTLhu6rhu4J94bu24buCYUzhu4Lhu5zhu6jhu5Jd4buCw500KOG7tMav4buCw51M4buC4buc4buQIuG7guG7qD3hu6rhu4LDnS7hu7Thu4JZ4buoJeG7tMav4buCw50h4buq4buC4bueSz7hu4It4buCXeG7qOG7rOG7guG7sj9d4buCw6Ai4buC4buoNC7hu7TGr+G7guG7siJK4buC4buy4bqx4buCPuG7qOG7luG7suG7guG7nOG7uOG7gmFS4buC4buaTuG7tuG7guG7nk7hu7Lhu4Lhu6gs4bu0Q+G7gsOdTOG7gnsiSuG7guG7nEvhu5zhu4Lhu5w4SuG7guG7qEzhu7TGr+G7glnhu6rhu7Thu6jhu4Lhu6Lhu7ZK4bu04buo4buC4buy4bqx4buCPuG7qOG7luG7suG7guG7nOG7qOG7sOG7tOG7qOG7guG7qE/hu7TGr0Phu4Lhu6jhu7bhu47hu5zhu4Lhu5xL4buc4buC4bucOErhu4Lhu6hM4bu0xq/hu4Lhu5zhu6gi4bqhVOG7tOG7guG7mkvhu7Thu4Lhu7LhurHhu4I+4buo4buW4buy4buCw6BL4buc4buo4buCXUrhuqFE4buC4burfVThu7Thu4Lhu57hu65K4buC4buaTOG7tOG7guG7q+G7p+G7guG7q+G7qErhu7Thu6jhu4Js4bu4SuG7guG7qOG7qsOZ4bu04buC4bueT+G7gsOgIuG7kl3hu4Lhu6jhu6rDmeG7tOG7glnhu6hL4buC4bu04buo4buqw5oi4buC4bucS+G7nOG7guG7nDhK4buC4buoTOG7tMav4buC4buy4bqx4buCPuG7qOG7luG7suG7guG7tOG7qDThu4Jh4buU4bqhROG7guG7qU7hu7Thu4I+4buo4buW4buy4buCKeG7guG7nuG7kOG6oeG7guG7nsOaIuG7guG7njQo4buc4buC4bu0xq80IeG7quG7guG7mkvhu7Thu4LGr+G7qi7hu6rhu4Jd4buo4buqw5ki4buCw51M4buC4buoTOG7tMav4buC4buc4buo4buw4bu04buo4buC4buoT+G7tMavQ+G7guG7njQo4buc4buC4buyIkrhu4JdTeG7quG7guG7tDQu4buc4buCWynhu4JdTeG7qkPhu4Jh4buU4bu04buC4buc4buoIuG6oeG7pOG7tOG7gmHDmuG7gkHhu6rDmV3hu4Lhu5NK4buy4buCeyJK4buC4bueNCHhu7TGr+G7guG7qEzhu7TGr+G7glnhu6gl4bu0xq9D4buC4buo4bu24buO4buc4buC4bueNCjhu5zhu4Lhu7Thu6jhu5Q+4buCWeG7qOG7liLhu4JdNuG7guG7nEvhu5zhu4Lhu6Lhu7ZK4bu04buo4buC4bu0xq/hu6jhu6rDmT5D4buC4bu0VOG7tOG7gn3hu5Jd4buC4buc4buo4buSXeG7gsOdNCjhu7TGr0Phu4Ii4bqh4buCXeG7sOG7tEThu4Lhu4fhu5DhuqHhu4Lhu540KOG7nOG7gmHhu7Dhu4Lhu7Thu6g04buC4oCcXeG7qOG7qlThu7Thu4Lhu540IeG7tMav4buC4buy4bqx4buCPuG7qOG7luG7suKAnUPhu4JZ4buo4buq4buCw6Ai4buSXeG7guG7qOG7qsOZ4bu04buC4bueMuG7guG7nEvhu5zhu4Jd4buoNCzhu7TGr+G7guG7qOG7qsOZIuG7guG7tDrhu6rhu4Jd4buqVeG7tMav4buC4bueVeG7tOG7gl024buC4bucS+G7nOG7guG7nDQh4bu0xq/hu4J7Iirhu5zhu4Lhu7LhurHhu4I+4buo4buW4buy4buCXX3hu7bhu7TGr+G7glnhu6gi4buCYTfhu5zhu4JhTOG7gl3hu6hV4buCxq/hu6ou4buqQ+G7guG7tOG7qOG7kl3hu4LDnUzhu4JsTOG7tOG7gsWpIirhu5xD4buC4buT4buo4buUXeG7gsOqTuG7tEPhu4Lhu6fhu6hLPkPhu4Lhu5HhurFE4buC4buH4buO4buc4buC4bua4buqw5ldQ+G7guG7nEvhu5zhu4Lhu6jhu7ZdXX3hu6Dhu7Thu6Lhu4LigJPhu4Lhu7Thu6g54bu0xq/hu4Lhu6JA4bu0xq/hu4Lhu7LhurHhu4I+4buo4buW4buy4buC4bueSuG7tMav4buCXU3hu7bhu4LDoCLhu4Lhu6g0LuG7tMav4buC4buoSuG6oeG7gsOdTOG7suG7guG7sjRK4buCw51M4buy4buCxq/hu6rhu7jhu4JdfVThu7Thu4Jd4buo4buu4buCXX00IeG7tMavQ+G7guG7nDPhu7TGr+G7guG7ouG7puG7guG7okzhu7TGr+G7gl3hu6zhu7Lhu4Jd4buo4buS4bqh4buCXU3hu6rhu4Lhu7Thu6g54bu0xq/hu4Lhu5w4SuG7guG7qEzhu7TGr+G7guG7tEzhuqFE4bq4Lz7hurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+w6rhu7bhu6LhuqHhu4bhurrDteG7qCXhu7TGr+G7gl3hu6jhu6Thu4I+4buoMuG7guG7tOG7qOG7lOG7tEPhu4Lhu5xL4buc4buC4bucOErhu4Lhu6hM4bu0xq/hu4Lhu5zhu6gi4bqhVOG7tOG7guG7suG6seG7gj7hu6jhu5bhu7Lhu4Lhu7TGr+G7tk3hu6rhu4Lhu7RM4bqh4buCfeG7kl3hu4Lhu6Lhu6bhu4LDneG7kuG6oeG7guG7njQo4buc4buC4bucTuG7suG7gl3hu6zhu7Thu6jhu4Lhu5wySuG7glnhu6hL4buc4buo4buC4buoTOG7tMav4buCw51M4buCPuG7qDHhu4Lhu7Q5ROG7guG6v+G7qOG7ruG7guG7p+G7qE3hu7Lhu4Lhu6vhu6hK4bu04buo4buCbDQs4bu0xq/hu4JFPuG7qDQh4bu0xq/hu4LDqkrhu4Lhu4fhu6zhu7Thu6hD4buC4bur4bun4buC4bur4buoSuG7tOG7qOG7gmzhu7hKw4lD4buC4buyP13hu4Jd4buw4bu04buC4bueJuG7gsOdTOG7suG7guG7nlE+4buCfeG7kl3hu4LhuqFUIuG7gl3hu6jhu7Dhu5zhu6jhu4Lhu5xL4buc4buC4buiQOG7tMav4buC4buy4bqx4buCPuG7qOG7luG7suG7gl024buCbEzhu7Thu4LFqSIq4bucQ+G7guG7nOG7qOG7tuG7guG7muG7qlVd4bqq4buC4buR4bus4bu04buo4buC4bua4buqVV3hu4Lhu55V4bu04buC4bucS+G7nOG7gsOd4bu2TeG7quG7guG7suG6seG7gj7hu6jhu5bhu7Lhu4Lhu7RM4bqh4buCeyJK4buC4bu04buo4buqw5oi4buCWVThu7Thu6jhu4Lhu7Thu6g04buCeyJO4bu0xq/hu4Lhu5xL4bu24buCXX1U4bu04buCXX0i4bqhw5rhu7Thu4Lhu6jhu6zhu7Thu6hD4buCPuG7qOG7quG7suG7gk7hu7Thu6hD4buCeyJK4buC4bucS+G7nOG7gsOq4bugSiJd4bqh4buCYcOd4bu2xq/Gr+G7oH3hu4JF4bucS+G7nOG7gllU4bu04buo4buC4bqh4bu2Il0i4bua4bug4buC4buc4buoIuG6oVThu7Thu4Jhw5rhu4LDnUzhu7Lhu4Lhu55RPsOJQ+G7gnsiSuG7guG7nOG7qOG7qkrhu4JbUuG7guG7nDJK4buC4buaTeG7tOG7guG7msOoQ+G7guG7tMavNCHhu6rhu4Jd4buo4buQ4bu04buCYUzhu4Lhu5rhu4zhu7TGr+G7gls34buCXX1O4buq4buC4bu0xq/hu6jhu6rDmeG7suG7guG7nDJK4buC4buaTuG7tOG7gl3hu6jhu5Dhu7RE4buC4bq/S+G7nOG7gsOd4bu2TeG7quG7guG7suG6seG7gj7hu6jhu5bhu7Lhu4Lhu7RM4bqh4buCWeG7qEvhu4Lhu5rDkl3hu4Lhu7LDkl3hu4Jhw5rhu4Lhu6jhu6zhu7Thu6jhu4Jd4buoNeG7nEPhu4I+4buo4bu24bu0xq/hu4I+4buoIOG7gmHDmuG7guG7nOG7qDLhu7TGr+G7gsOd4bu2TeG7qkPhu4I+4buoMOG7guG7qCg+4buCYS7hu6rhu4Lhu7Thu6jhu6rDmiLhu4LDneG7tk3hu6rhu4Lhu6JKQ+G7guG7nOG7uOG7gl3hu6jhu6Thu4Lhu7JK4bu0xq/hu4Lhu55V4bu04buC4bu04buo4buqw5oi4buCWzfhu4LDnTdK4buC4buc4buoI+G7tOG7gmFM4buCxq/hu6pL4buC4bucTuG7guG7nDPhu7TGr+G7glnhu6hL4buCPuG7qDDhu4Lhu6goPuG7gmEu4buq4buC4bu04buo4buqw5oi4buCXSDhu6rhu4Jd4buqw5rhu7RE4bq4Lz7hurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+w6rhu7bhu6LhuqHhu4bhurrhu6si4bqh4buC4bu04buo4buqVOG7tEPhu4JhLuG7quG7guG7tOG7qDnhu7TGr+G7gsOd4bu2TeG7quG7guG7suG6seG7gj7hu6jhu5bhu7Lhu4Lhu57hu6zhu7Thu6jhu4Lhu55L4buyQ+G7guG7njQo4buc4buCxq/hu6ou4buq4buCXeG7qOG7qsOZIuG7gsOdTOG7guG7qEzhu7TGr+G7gsOgS+G7nOG7qOG7gl1K4bqh4buC4buoSuG6oeG7guG7qEzhu7TGr+G7guG7tMav4bu2TeG7quG7guG7nOG7qCLhu5bhu7RD4buCXeG7qOG7rOG7guG7tMavNCHhu6rhu4Lhu7IiSuG7guG7nDPhu7TGr+G7guG7nOG7mOG7tOG7gsOg4bug4buy4buCw6BQXUPhu4Lhu5zhu5Dhu7Thu4Lhu7Thu6jDkuG7nOG7glnhurHhu4JdfTQu4buc4buCWeG7qOG7quG7gnsi4bqhVV3hu4J9IF3hu4Lhu6jhu5gi4buC4buaSuG7tuG7guG7nOG7qOG7tuG7guG7nCXhu7TGr+G7guG7nCI/4buc4buCw51M4buy4buC4bueUT5E4buC4bq/4bu44buC4bui4buuPuG7gl19SuG7tuG7guG7njrhu6rhu4JhLuG7quG7guG7nOG7qDLhu4Lhu5w4SuG7guG7qEzhu7TGr+G7guG7suG6seG7gj7hu6jhu5bhu7Lhu4JdfVThu7Thu4Lhu540IeG7tMav4buC4burfTQh4bu0xq/hu4Lhu6vhu6jhu6pD4buC4bur4bun4buC4bur4buoSuG7tOG7qOG7gmzhu7hKQ+G7gl0l4buq4buC4bueNCjhu5zhu4Lhu5zhu6jhu67hu4Lhu5zhu6jhu6pK4buCW1Lhuqrhu4LDteG7qCXhu7TGr+G7gj7hu6hO4buq4buC4bucNeG7guG7nOG7uOG7gl3hu6rDmuG7tOG7gsOdTOG7gl3hu6jhu7Dhu5zhu6jhu4Lhu7IiSuG7guG7mkrhu7bhu4Lhu7Thu6jhu6pUIuG7guG7nDPhu7TGr+G7guG7njQo4bucROG7gkHhu6zhu4Lhu5xL4buc4buC4bu0NC7hu5zhu4Lhu57DmiLhu4Lhu5zhu7jhu4J7IuG6oeG7guG7nuG7ruG7tOG7qOG7gmHDmuG7gmHhu6rDmeG7nOG7guG7siJK4buC4buy4bqx4buCPuG7qOG7luG7suG7gmEu4buq4buCWyrhu4LDnTQo4bu0xq/hu4LDnS7hu7RE4buC4bq/MeG7gl3hu6jhu6RD4buC4bu0VSLhu4Lhu7IiKuG7tOG7guG7siJK4buCWyrhu4LDnTQo4bu0xq/hu4LDnS7hu7RD4buCXeG7qDQh4bu0xq/hu4I+4buoTuG7quG7gl3hu6gl4bu0xq/hu4J7Ikrhu4Lhu7I/XeG7guG7nCXhu7TGr+G7gl3huqHhu4JdfSLhu7TGr+G7gsav4buqSuG7tEThu4Lhur9A4bu04buC4bu0VSLhu4LGr+G7qi7hu6rhu4Jd4buo4buqw5ki4buCw51M4buC4buoTOG7tMav4buCw6BL4buc4buo4buCXUrhuqHhu4Lhu7JM4buC4buc4bu44buCWyrhu4LDnTQo4bu0xq/hu4LDnS7hu7RD4buC4buyIirhu7Thu4Lhu5pK4bu24buC4bu04buo4buqVCLhu4Lhu5wz4bu0xq/hu4Lhu5zhu7hD4buCXeG7qOG7rOG7glnhu6hL4buc4buo4buC4buoTOG7tMav4buC4buc4buY4bu04buCPuG7qE7hu6rhu4Lhu5xO4bu04buo4buCxq/hu6pL4buc4buCYcOa4buCw6Ai4buSXeG7gsOgNeG7gmFM4buC4buc4buo4buSXeG7gsOdNCjhu7TGr+G7gltO4bu04buCPuG7qOG7luG7skThurgvPuG6uuG6uD7hu4Lhu5zDnUpbW+G6tOG7hj7DquG7tuG7ouG6oeG7huG6uuG6uFtdfeG7tuG7tMav4bq64bq/4buoIuG6ocOZ4bu04buC4buc4buoNErhu4Lhu5zhu7jhu4Lhu6gm4buq4buCWVVdRERE4bq4L1tdfeG7tuG7tMav4bq64bq4Lz7hurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+w6rhu7bhu6LhuqHhu4bhurrhu5NVIuG7gl19NC7hu5zhu4Lhu57hu5DhuqFD4buCWeG7qOG7quG7guG7tOG7uOG7quG7guG7nlXhu7Thu4Lhu7LhurHhu4I+4buo4buW4buy4buC4bu0xq80IeG7quG7gl1K4buCXeG7qDQh4bu0xq/hu4Lhu7TGr+G7qFfhu4Lhu55V4bu04buC4buyP13hu4JhTOG7quG7gsOd4bu2TeG7quG7gj7hu6g64buC4bua4buqVeG7tOG7guG7tOG7qDThu4Jb4bu24bu0Q+G7gj7hu6jhu5Lhu7Thu4I+4buoMkPhu4Lhu5zhu6hW4buCWVLhu4Lhu7LDkl1D4buC4buc4buo4bus4buCWVLhu4Lhu7JM4bqhQ+G7guG7skpb4bucSn1KRERE4buCXeG7qOG7rOG7guG7qOG7qsOZ4bu04buC4bu0SuG6oUPhu4JZ4buoS+G7quG7guG7tOG7qsOZ4buy4buC4buy4bqx4buCPuG7qOG7luG7suG7guG7nk/hu4Lhu7Ip4buCfT/hu7TGr+G7guG7tD/hu6rhu4Lhu6hM4buyQ+G7gmEu4buq4buCYSXhu4JhTOG7tOG7guG7nOG7qDLhu7TGr+G7gsOd4bu2TeG7qkPhu4LGr+G7qkvhu4Lhu5xOQ+G7guG7nOG7qOG7kl3hu4LDnTQo4bu0xq/hu4JZ4buoS+G7nOG7guG7tOG7qEoiROG7guG7hzXhu7TGr+G7gl19NC7hu5zhu4JbN+G7gsOdN0rhu4Lhu5zhu6gj4bu04buCYSXhu4Lhu5ww4bu0xq/hu4Lhu55K4buC4buiTeG7tMav4buC4bu0TOG6oUPhu4Lhu5zhu7jhu4Lhu7I/XeG7gl3hu6pUIuG7guG7nOG7qOG7sOG7guG7njQo4buc4buCWeG7qCXhu7TGr+G7guG7sF3hu4I+4buoMeG7guG7tDnhu4Lhu6I3SuG7gmFM4bu2Q+G7guG7nuG7uOG7gsOdTOG7gsav4buqS0Thu4Jr4buqS+G7guG7nErhu7bhu4Lhu54m4bu0xq/hu4Lhu7TGr+G7qFdK4buCYS7hu6rhu4Lhu5zhu6jhu5Jd4buCw500KOG7tMav4buC4bucSuG7tuG7gmFM4buC4bu0xq80KOG7nOG7gsOdTeG7qkThu4Lhu4fhu6rDmiLhu4Lhu7RM4bqh4buC4bucM+G7tMav4buC4buc4bu44buC4bucLOG7glsp4buC4bucMkrhu4Lhu7Thu7jhu4JZ4buo4buq4buC4bu04buo4buqw5oi4buC4buiQOG7tMav4buC4buy4bqx4buCPuG7qOG7luG7suG7guG7njQo4buc4buC4buc4buo4bu24buCw51M4buC4bue4bus4bu04buo4buC4bueS+G7skPhu4Lhu5wz4bu0xq/hu4Jd4buoNCHhu7TGr+G7guG7nOG7uOG7guG7nEvhu6rhu4LGr+G7qkvhu4JZ4buoJeG7tMav4buC4buow5rhu4J9UkThu4Lhur/hu6jDleG7tMav4buC4buoTeG7tEPhu4Lhu57hu6Thu4Lhu7IiSuG7guG7njQo4buc4buCYUzhu6rhu4Lhu7Lhu7jhu7Thu4Lhu5ws4buC4buaTuG7tOG7gl194bu24bu0xq/hu4Lhu5o/4buC4buy4bqx4buCPuG7qOG7luG7suG7guKAnF3hu6jhu5jhu7Thu4Jd4buoS+G7tOG7qOKAneG7guG7qcO1bW3hu4Lhu5Phu6jhu5Rd4buCw6pO4bu0Q+G7guG7tMavNCHhu6rhu4Lhu7IiSuG7gj7hu6hO4buq4buC4buaPeG7gn1K4buC4bucTuG7guG7nOG7qDHhu5zhu4JdfeG7qsOZIuG7guG7nibhu7TGr0Thu4Lhu6t94bu24bu0xq/hu4Lhu57hu7hD4buC4bu0NC7hu5zhu4Jd4buW4bqh4buCXX1K4bu0xq/hu4Lhu5zhu7jhu4LGr+G7qkvhu4LGr+G7mOG7tOG7gkfhu4JdfeG7qsOZIuG7guG7nibhu7TGry9Hw43hu4Thu7LDnUPhu4Lhu7Q0LuG7nOG7guG7qOG7tkrhu4Lhu6gm4bu0xq/hu4LGr+G7mOG7tOG7gkdDw43hu4JdfeG7qsOZIuG7guG7nibhu7TGry9G4buE4buE4buyw51D4buC4bu0NC7hu5zhu4Jd4buo4buY4bu04buCxq/hu5jhu7Thu4JJQ8OM4buCXX3hu6rDmSLhu4Lhu54m4bu0xq8vR0jhu4Thu7LDnUPhu4JdfeG7ruG7guG7tEvhu7Lhu4Lhu7Ih4buCXeG7qOG7kOG7suG7guG7nOG7uOG7gsav4buqS+G7gsav4buY4bu04buCSeG7gl194buqw5ki4buC4bueJuG7tMavL8ON4buE4buyw51D4buCW+G7oH0i4buy4buC4buc4buoKuG7tMav4buCw51P4bu24buC4buo4bu4SuG7guG7nOG7uOG7guG7sjXhu5zhu4LGr+G7qkvhu4JZ4buo4bu2TuG7tMav4buCSENH4buCXX3hu6rDmSLhu4Lhu54m4bu0xq8vSOG7hOG7ssOdRERE4buC4bur4buSXeG7guG7tOG7qOG7qlThu7RD4buC4bue4buQ4bqh4buC4buc4buoVuG7gsOdTOG7guG7sj9d4buC4buyNeG7nOG7gsav4buqS+G7guG7nOG7uOG7gl3hu7Dhu7Thu6jhu4Jd4buoSuG7suG7glnhu6hO4bu2Q+G7gmHhu6zhu4Lhu7RVIuG7gl3hu6zhu7Lhu4Jd4buoJeG7tMav4buCXeG7quG7tOG7gmHDmuG7gsOd4bu2TeG7quG7guG7suG6seG7gj7hu6jhu5bhu7Lhu4Lhu7RM4bqh4buCXX1U4bu04buC4buyTeG7tMavQ+G7gl1K4buCW1Phu4Lhu6jhu7ZK4buC4buyw5Jd4buCYeG7rOG7glnhu6gl4bu0xq/hu4Lhu5rhu6pVXeG7guG7sjXhu5zhu4LGr+G7qkvhu4Lhu7RM4bu24buCw51M4buC4bueIOG7tMavQ+G7gmHhu6zhu4Lhu5zhu7jhu4Jd4buo4buk4buCW1Phu4J9UuG7guG7qCzhu7Thu4Lhu7Thu6jhu6rDmiLhu4Lhu6jhu7bhu47hu5zhu4Lhu57Dkl3hu4Lhu6gs4bu04buC4bueJeG7quG7guG7nOG7qCBdROG6uC8+4bq64bq4PuG7guG7nMOdSltb4bq04buGPsOq4bu24bui4bqh4buG4bq64burIuG6oeG7guG7tOG7qOG7qlThu7RD4buCXeG7qOG7oOG7tuG7guG7sj9d4buCWyrhu4Lhu7TGrzQh4buq4buC4buyIkrhu4Lhu6hM4bu0xq/hu4Lhu5zhu7jhu4JZ4buq4bu04buo4buC4bu0xq/hu6jhu6rDmeG7skPhu4Jd4buo4bus4buC4bucM+G7tMav4buC4buc4buY4bu04buCXVbhu7Thu6jhu4JdS+G7tuG7glnhu6jhu6rhu4Lhu7IiSuG7guG7qEzhu7TGr+G7gl1N4buq4buC4bucS+G7nOG7guG7nDhK4buC4buoTOG7tMav4buC4buc4buoIuG6oVThu7Thu4Lhu5pL4bu04buC4buy4bqx4buCPuG7qOG7luG7suG7guG7tMav4bu2TeG7qkThu4LDqinhu6pD4buC4buiMOG7gsOdTOG7guG7suG6seG7gj7hu6jhu5bhu7Lhu4LDoEvhu5zhu6jhu4JdSuG6oeG7gnsiSuG7guG7njQh4bu0xq/hu4Jd4buq4bukIuG7guG7tMavTeG7nOG7qOG7guG7qErhuqHhu4Lhu7LhurHhu4I+4buo4buW4buy4buC4bu04buo4buUPuG7glnhu6jhu5Yi4buCeyJK4buC4bueNCHhu7TGr+G7guG7nOG7qOG7sOG7tOG7qOG7guG7tMavTeG7nOG7qEPhu4Jd4buo4bus4buCXX00LuG7nOG7guG7qFVd4buC4bucM+G7tMav4buC4buc4buY4bu04buC4bua4buqVV3hu4Lhu540KOG7nOG7guG7tMavIibhu7Thu4LGryrhu5zhu4Lhu6hM4bu0xq/hu4Lhu6jhu7hKROG7gkHhu6zhu4Lhu7RVIuG7glnhu6gl4bu0xq/hu4Lhu5zhu5bhu7Thu4Jd4buo4buU4bu0Q+G7guG7qOG7tuG7juG7nOG7guG7tMavIibhu7Thu4Lhu6hM4bu0xq/hu4JZ4buoJeG7tMav4buCIuG6oeG7gl3hu7Dhu7Thu4Jd4buo4bus4buCfeG7kl3hu4Lhu6Lhu6bhu4Lhu5zhu7jhu4Lhu6hM4bu0xq/hu4JdfSXhu6rhu4Lhu7Q64buq4buCXX1M4buCXX0/4bu04buCYUzhu7ZE4buCbCzhu7Thu4Lhu7Q5SkPhu4Lhu7LhurHhu4I+4buo4buW4buy4buC4bu0P+G7quG7guG7nuG7rkrhu4JhLuG7quG7guG7suG6seG7gj7hu6jhu5bhu7Lhu4LDoCLhu5Jd4buCWeG7qOG7liLhu4JZ4buoJeG7tMav4buCPuG7qE7hu6rhu4Lhu57DmiLhu4LGr+G7qirhu7TGr+G7guG7tOG7qEoi4buCYcOa4buC4buc4buo4buSXeG7gsOdNCjhu7TGr0Thu4Lhur8w4bu0xq/hu4Lhu7I/XeG7guG7okDhu7TGr+G7guG7suG6seG7gj7hu6jhu5bhu7Lhu4Lhu7Thu6g04bu0xq/hu4Lhu7RVIuG7guG7siJK4buCXeG7lOG7tOG7gsavKuG7nEPhu4JdTeG7quG7guG7nEvhu5zhu4LGr+G7qkrhu7Thu4JdfTThu7TGr+G7guG7mkzhuqHhu4JbTuG7tOG7gj7hu6jhu5bhu7Lhu4Ip4buC4bu0NC7hu5zhu4JbKeG7gl1N4buqQ+G7gl3hu6g0IeG7tMav4buC4buc4bu44buC4buyNeG7nOG7gsav4buqS+G7guG7nErhu7bhu4Lhu6gs4bu04buCW+G7tuG7gmEu4buq4buCW07hu7Thu4I+4buo4buW4buy4buC4bueNCjhu5zhu4Lhu5xL4buc4buC4bui4bu2SuG7tOG7qOG7guG7tMav4buo4buqw5k+4buC4bu04buo4buUPuG7glnhu6jhu5Yi4buCYcOa4buCQeG7qsOZXeG7guG7k0rhu7JE4buC4buTVSLhu4Lhu7IiKuG7tOG7guG7tOG7qOG7lD7hu4Lhu6hM4bu0xq/hu4JbKuG7gsOdNCjhu7TGr+G7gsOdLuG7tOG7gl3hu6g0IeG7tMav4buCPuG7qE7hu6rhu4J7Ikrhu4Lhu7I/XeG7guG7nCXhu7TGr+G7gl3huqHhu4JdfSLhu7TGr+G7gsav4buqSuG7tEThu4Lhur9A4bu04buC4bu0VSLhu4LDnUzhu4Lhu6hM4bu0xq/hu4LDoEvhu5zhu6jhu4JdSuG6oeG7guG7qErhuqHhu4Jd4buoJeG7tMav4buCeyJK4buC4bui4buu4buc4buo4buCYTHhu4Lhu7IiSuG7guG7qEzhu7TGr+G7guG7qD/hu4JdNuG7guG6t+G7guG7nlXhu7Thu4JaQ+G7gl3hu6jhu6zhu4Lhu6hM4bu0xq/hu4Jd4buo4buUXeG7guKAk+G7gsav4buqTuG7guG7nDPhu7TGr+G7gn3hu5Jd4buCWeG7qOG7uOG7glnhu6rhu6Thu7Lhu4Jb4bu2S13hu4Lhu6hVXUThurgvPuG6uuG6uD7hu4Lhu5zDnUpbW+G6tOG7hj7DquG7tuG7ouG6oeG7huG6uuG7k+G7qOG7qsOaIuG7gj7hu6gx4buC4bu0OeG7guG7qOG7qsOZ4bu04buC4bueSuG7tMav4buC4buyIkrhu4JhTOG7gls44buC4buiMeG7tMav4buC4buy4bqx4buCPuG7qOG7luG7suG7guG7sj9d4buC4bucS+G7nOG7qOG7glnhu6hL4buC4oCc4buaTuG7tOG7guG7tMOT4bu0xq/igJ1D4buC4buyTOG7glnhu6gl4bu0xq/hu4Lhu5zhu7jhu4Lhu5rhu5Jd4buCWcOj4buC4bucKuG7gmHhu5Lhu7Thu4Jbw5Lhu5zhu4Lhu55RPuG7guG7tEzhu7bhu4Lhu5zhu6jhu7bhu4Lhu6gj4buCw50h4buq4buCWeG7qCLhuqFU4bu04buC4buaOuG7guG7sOG7nOG7qEThu4LDqlThu7Thu4Lhu5xN4bu04buo4buC4bue4bu4Q+G7gl3hu6rhu7Thu4JdNCnhu7TGr+G7gmFM4bu24buCeyJO4bu0xq/hu4Lhu5xL4bu2Q+G7gmFM4bu24buCw50h4buq4buCxq/hu6ou4buq4buCXeG7qOG7qsOZIuG7guG7nDJK4buC4bu0xq80IeG7quG7guG7mkvhu7Thu4JhTOG7glnhu6rhu7Thu6jhu4Lhu7TGr+G7qOG7qsOZ4buy4buC4bucMkrhu4Lhu5pN4bu04buC4buaw6hD4buCw51M4buC4buc4buo4buqSuG7gltS4buC4bucMkrhu4Lhu7Thu6jhu6rDmiLhu4I+4buoMeG7guG7tDnhu4JZ4buo4buq4buC4bueNCjhu5zhu4Lhu6g94buq4buCYcOa4buC4bucLOG7glsp4buC4buoSuG6oeG7gl3hu6pUIuG7guG7nOG7qOG7sOG7gsOdN0rhu4Lhu5zhu6gj4bu04buCw53hu7ZN4buq4buC4buy4bqx4buCPuG7qOG7luG7skThu4Lhu4fhu6rDmiLhu4Lhu7RM4bqh4buC4bucM+G7tMav4buC4bui4bum4buC4buo4buq4bukIuG7glnhu6jhu6rhu4Lhu7Thu6jhu6rDmiLhu4Lhu6JA4bu0xq/hu4Lhu7LhurHhu4I+4buo4buW4buy4buC4buc4bu44buCXeG7qlXhu7TGr+G7guG7nsOaIuG7gsOdN0rhu4Lhu5zhu6gj4bu04buC4bucS+G7nOG7guG7ouG7quG7puG7tOG7gmHhu6pU4bu0Q+G7guG7nErhu4JbV+G7guG7nuG7rOG7tOG7qOG7guG7nkvhu7Lhu4Lhu57hu6Thu4JdTeG7tuG7guG7ojfhu7TGr+G7guG7tOG7qsOa4buy4buCXeG7quG7tOG7guG7nOG7qOG7tuG7glnhu6hL4buc4buo4buC4buoTOG7tMavROG7guG7hyzhu7Thu4Lhu5w44buC4bu04buoNOG7guG7okDhu7TGr+G7guG7suG6seG7gj7hu6jhu5bhu7Lhu4LDtErhu7Thu6Dhu6rGr+G7oOG7gmxM4bu04buCxakiKuG7nOG7gsavw5Lhu7Thu4JhLuG7quG7gsavNCzhu7TGr+G7guG7suG7jl3hu4Lhu55N4buq4buC4bui4buqw5nhu7Thu4LDnUzhu4Lhu7Q54buC4bui4buq4bum4bu04buCYeG7qlThu7Thu4Lhu7Q64buq4buCXeG7qlXhu7TGr+G7gmFM4buC4buew5Jd4buCxq/hu6pL4buC4bup4bu24bu0xq/hu4Js4bqh4bug4buCw7XhuqHhu7bhu4Lhu5wySuG7guKAnGzhu5Qi4buC4buiIsOZ4buC4buy4buOXeG7gl19IeG7quKAnUThu4Lhu4fhu6rDmiLhu4Lhu7RM4bqh4buCXU3hu7bhu4J9SuG7gls14buc4buCTuG7tOG7qOG7guG7qDQp4bu0xq/hu4LDnS7hu7Thu4Lhu55V4bu04buC4bucJeG7tMav4buC4buc4buoIOG7tMavQ+G7guG7nuG7juG7nOG7guG7muG7qsOZXeG7gsOdTOG7gsWoSuG7tOG7guG7qOG7kOG7suG7guG7sj/hu4Lhu7Q54buC4bui4buq4bum4bu04buCYeG7qlThu7RC4buCW+G7tuG7tMav4buCW+G7tuG7tMav4buCYS7hu6rhu4Lhu57hu7jhu4LDnUzhu4LDnUzhu7Thu4Jb4bu44bu0xq/hu4Jhw5Phu7Thu4Lhu6jhu7hKQ+G7guG7tOG7qOG7kl3hu4LDnUzhu4I+4buo4buq4buy4buCTuG7tOG7qEPhu4Lhu5Dhu7Lhu4Lhu7Thu6hN4buc4buC4bueSuG7tMav4buC4buc4bu44buC4bueP+G7gj7hu6gy4buCfT/hu7TGr+G7glnhu6jDkj5D4buC4bucM+G7tMav4buC4bueT+G7guG7nDrhu4JhM+G7guG7tOG7qOG7qsOZXeG7gl3hu6zhu7Thu6jhu4Lhu5zhu6jhu7bhu4LDoCLhu4Lhu6g0LuG7tMav4buCWzjhu4Lhu6Ix4bu0xq/hu4Lhu7LhurHhu4I+4buo4buW4buy4buCbEzhu7Thu4LFqSIq4buc4buC4bucMkrhu4Lhu7TGrzQh4buq4buCXeG7qlQi4buC4buiMOG7tMav4buCQeG7qsOZXUThurgvPuG6uuG6uD7hu4Lhu5zDnUpbW+G6tOG7hj7DquG7tuG7ouG6oeG7huG6uuG7k1Ui4buCxq8k4buCw51U4bu04buC4bucJeG7tMav4buC4bucMeG7gl3hu6zhu7Lhu4JZ4buqVeG7suG7gsav4bu24bu2xq/DneG7oOG7guG7nDHhu7Lhu4JdNuG7guKAnOG7suG6seG7gj7hu6jhu5bhu7Lhu4LGr+G7qk7igJ1D4buC4bu0xq9K4bqh4buCw53hu5Q+4buCXTXhu5zhu4Jh4buu4buC4oCcxq/hu6pL4bu24buCWzThu4Lhu5rhu6pVXeG7gl0iKl3igJ3hu4Lhu7RM4bqh4buCW1Phu4Lhu5zhu6jhu7bhu4J9SuG7gkZGSOG7gl194buqw5ki4buCWVVd4buCeyJO4buCXX3hu7bhu7TGr+G7guG7hENISOG7gsav4buq4buQ4bqhROG7guG7qzQs4bu0xq/hu4JdN+G7gmEu4buq4buCXTbhu4Lhu5zhu6jhu6xK4buCWeG7qOG7uErhu4LigJzhu6Lhu67hu4I14bu0xq/hu4Lhu7LhurHhu4I+4buo4buW4buy4oCdQ+G7gllVXeG7gnsiTuG7gl3hu6zhu7Lhu4JZ4buqVeG7suG7gl194bu24bu0xq/hu4Lhu4RDSMON4buCxq/hu6rhu5DhuqHhu4LDnUzhu4JHR0NI4buCXX3hu6rDmSJE4buC4bq/4bu24bu04buCWyrhu4Lhu55P4buCPuG7qOG7mOG7tOG7guG7tEzhu7bhu4I+4buoTuG7tOG7gkvhu7Thu6jhu4Lhu7Lhu45d4buCXX1L4buq4buC4bucMkrhu4Jd4buo4buu4buCXX00IeG7tMav4buC4buy4bqx4buCPuG7qOG7luG7suG7gmFM4buCYeG7qsOZ4buc4buCWzjhu4Lhu6Ix4bu0xq/hu4Lhu7LhurHhu4I+4buo4buW4buy4buCWeG7qCXhu7TGr+G7guG7mk7hu7bhu4Lhu55O4buy4buC4buc4buo4buSXeG7gsOdNCjhu7TGr+G7guG7qOG7qsOZ4bu04buC4bu0SuG6oUThu4Lhu6vhu6hV4buC4bu04buoNOG7tMavQ+G7gmEu4buq4buC4bu04buo4buqw5oi4buCPuG7qDHhu4Lhu7Q5Q+G7guG7suG6seG7gj7hu6jhu5bhu7Lhu4Lhu55P4buCXX0p4buCXeG7qEzhu7Thu6jhu4Jh4buUXeG7guG7muG7kl3hu4LDneG6oeG7gl3hu6jhu5Dhu7RD4buCXeG7qOG7lOG7suG7guG7nOG7qOG7sEPhu4LDnUzhu4I+4buoNCzhu7TGr+G7gl3hu6g14buc4buCxq/hu6ogPuG7guG7nE7hu6rhu4Jd4buo4buqw5nhu7Thu4Lhu7Thu6hK4bu04buCW8OS4bucQ+G7guG7nDPhu7TGr+G7guG7tOG7qDThu4LGr+G7qiA+4buC4buoI+G7gl034buCXeG7quG7tOG7guG7qCzhu7Thu4JdfeG7tuG7tMav4buC4bucJeG7tMav4buCYeG7qsOZ4buc4buCYUzhu4Lhu5wiP+G7nOG7glsq4bu0xq9E4buC4bq/4buo4buw4bu04buo4buCYeG7rOG7gsOdU+G7guG7nuG7uEPhu4JZ4buo4buq4buC4bua4buu4buC4bucIirhu7Thu4JhTOG7tuG7guKAnOG7slThu4Lhu5wi4bu0xq/igJ3hu4Lhu7LhurHhu4I+4buo4buW4buy4buCLeG7gl3hu6jhu5Rd4buCxq/hu6pO4buCw53GoOG7tOG7gsOdP+G7tEPhu4Jd4buoSuG6oeG7gmHhu6zhu4Lhu7IiSuG7guG7qEzhu7TGr+G7guG7muG7jOG7tMav4buC4bu04buqw5rhu7Lhu4Jd4buq4bu04buC4buoSuG6oeG7guG7muG7jOG7tMav4buCWzfhu4Lhu5xO4buCXeG7quG7tOG7gsOdIeG7quG7guG7tMavNCHhu6rhu4Lhu5pL4bu0QuG7guG7qE/huqHhu4Lhu7IiSuG7guG7muG7jOG7tMav4buCWzfhu4Lhu6jhu6rhu6Qi4buC4bua4buqVV3hu4Lhu5ws4buC4buaTuG7tOG7gmHDmuG7gsOd4bu2TeG7quG7guG7suG6seG7gj7hu6jhu5bhu7Lhu4Lhu7JM4buCXUrhu4JhxqDhu7Thu4Lhu6hM4bu0xq/hu4Lhu7TGr0zhuqHhu4JbOOG7guG7ojHhu7TGr0Thu4Lhu4cm4bu0xq/hu4Jd4buoIeG7qkPhu4Lhu55P4buC4bueVeG7tOG7gsOdIOG7nOG7gl3hu6jhu67hu4JdfTQh4bu0xq/hu4Lhu7LhurHhu4I+4buo4buW4buy4buC4buc4buY4bu04buC4buc4bu44buCWzfhu4JdfeG7tuG7tMav4buCW03hu5zhu6jhu4JhTOG7guG7nkvhu7TGr+G7gl3hu6rhu7Thu4Lhu5zhu5ThuqHhu4Lhu6gs4bu0Q+G7guG7tOG7qOG7jOG7suG7guG7mk7hu7bhu4Jhw5nhu4JbNeG7nOG7glnhu6g94bug4buC4bu0xq80IeG7quG7gl3hu6pUIuG7guG7ojDhu7TGr0Thu4Lhur/hu5Ai4buC4buoPeG7quG7guG7tEzhuqHhu4Lhu55K4bu0xq/hu4JhTOG7gltT4buCw50iJeG7tOG7guG7nuG7jl3hu4J9SuG7guG7nOG7qOG7tuG7guG7nEvhu5zhu4Lhu7TGr0zhu7Thu6jhu4Lhu5zhu6g14buc4buC4bu0w5Phu7TGr+G7guG7nOG7uOG7gsOd4buqVOG7tOG7gnsiSuG7tOG7guG7nlXhu7Thu4Jh4buqw5nhu5zhu4JZ4buq4buk4buy4buC4bue4buu4bu04buo4buC4buc4buo4buSXeG7gsOdNCjhu7TGr0Phu4JZ4buq4buk4buy4buCW+G7tktd4buCXeG7qOG7ruG7gl19NCHhu7TGr0Phu4JZ4buq4buk4buy4buCW+G7tktd4buCxq/hu6pL4buC4buy4buOXeG7guG7qEzhu7TGr+G7guG7suG6seG7gj7hu6jhu5bhu7Lhu4Lhu6jhu6rDmeG7tOG7guG7tErhuqFE4bq4Lz7hurrhurg+4buC4bucw51KW1vhurThu4Y+w6rhu7bhu6LhuqHhu4bhu4JbXeG6ocOd4bug4bq04buGXeG7oMOgXS1Kw53hu6rGr+G7tOG6quG7gn3hu6rGr+G7qF1C4buG4bq64bq4W1194bu24bu0xq/hurrhu4LDqkzhu6rhu4JhTOG7gk7hu7Thu6jhuqrhu4LDteG7qCXhu6rhu4Lhu5PGryLhuqFU4bu04bq4L1tdfeG7tuG7tMav4bq64bq4Lz7huro=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]