(Baothanhhoa.vn) - Mong muốn đến trường học tập là niềm mơ ước bình dị của trẻ em, nhưng điều đó không dễ dàng với nhiều học sinh nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những suất học bổng, phần quà, kinh phí hỗ trợ học tập, sinh hoạt hàng tháng... mà hội phụ nữ các cấp huyện Yên Định trao cho các con thể hiện sự quan tâm chia sẻ của tổ chức hội, các nhà hảo tâm đã đồng hành, nâng bước các con đến trường.
4buDeOG7icOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiTR5w4rDgMO6w63hu4XigJwk4bulw6x1RcOsdeG7n+G6vuKAncOs4bqi4bud4bqid8OsckdCc8Osc8OD4bqiw6x14bup4bqiw6zDiuG6ukdD4bqid+G7gy944buJ4buF4buDw4nDrHPDgMOy4bq84bq8YsOtw4lYw7rDsnTDreG7hSTDg+G6onfDrOG6oOG6vsOC4bqiw6x14bup4bqiw6zDiuG6ukdD4bqid8OseOG6sHPDrMOK4buhw4nDrMOA4buPw6zhuqJ54bur4bqgw6zhuqDhuqrDrEdCc8OscuG7s+G6onjDrHThu7XDrHPhu4TDssOsw4rhurrhu6fDrMO64bqg4bq9w6zhuqJ4R+G6onfDrHV54bur4bq+w6x1xILDrMOBeOG6tOG6onfDrHThu6/DrHThu4/huqJ3w6zhu4hCecOs4bqieHnhu6vhur7DrHjhurBzw6zhurx54bqieMOs4bqid3jDqMOD4bq9w6xzxILDrHjDg+G7j+G6osOsc8O04bqieMOsdeG7l3PDrHJ54buxw4rDrMOBeMSCw6zDgXjhu5PhuqLDqsOsJXjhu4rhuqJ3w6zhurzhur7hu6PDisOseOG6sHPDrHLhuqzhuqJ34bq9w6zDiXjhu5/huqLDrOG6uOG6vuG7j+G6vcOsw4F54bqieMOsw4l4w73DrHjhuqjDrMOK4bq6RMOseOG6sHPDrMOK4buhw4nhur3DrOG6vHnhuqJ4w6x4w4PDtcOKw6x44buP4bqid8Osw4p44buN4bqid8Oqw6rDqsOs4bqg4buPw6x44bqmecOsw4l44buCw6zhuqLhu4rDrHPhu41zw6xz4bujw4nDrHjhur5L4bux4bqiw6zhurPGsOG6osOsVeG7teG6onjDrMOK4bq6w7LDg8Osc3jDg8Osc+G7jXPDrHPDg+G6osOsw4p44butw6x4eeG7seG6osOs4bq8w43DrOG6uOG6vsOy4bqiw6zDiuG7neG6oMOsc3h5w7LDrOG6vOG7p8Osc+G7hMOyw6zDiuG6rMOsc3hIc8OseOG6pnnhur3DrHPhu41zw6zhuqJ44buPw6x4w7TDg8Osw4rhu53huqDDrHXhu5HDrHXhuqThuqJ3w6x44buP4bqieOG6vcOs4bqi4bud4bqid8OsckdCc8Osc+G7jXPDrHPDg+G6osOsdeG7qeG6osOsw4rhurpHQ+G6onfDquG7gy/DieG7heG7g8OJw6xzw4DDsuG6vOG6vGLDrcOJU8Oyw4nDinnDg+G6osOt4buF4buDeeG6oHfDrHPDgMOy4bq84bq8YsOtdMOKeOG6vuG6oHLDrHlTw7rhuqLDisO64bq6w63DrOG6vMOKS8OAw7piw63EqHl0w4p44bq5w6xu4buL4buLw4lK4bq7w6x4w7p5d3jDiuG6ucOsa21tw4lK4bq7w63DrOG6vOG6unNiw60vL3N04bqiw6pyw7LDg8OKeMOy4bqieHjDg8Oyw6rhu4jhuqIvdMO64bq8w4HDisODw4kv4bqiw7rEqOG6vC/EqWpr4buJL+G7iW5udG3hu4lr4buJ4buJxKlrw4pu4buLbGrDgMOzLWpvbmts4buJb8Spby3hu4nhu4tsamvEqWtrw7PEqcOqQcOJd8Otw6zDssOAw4piw63igJwk4bulw6x1RcOsdeG7n+G6vuKAncOs4bqi4bud4bqid8OsckdCc8Osc8OD4bqiw6x14bup4bqiw6zDiuG6ukdD4bqid8Otw6zEqHl0w4p4YsOtbuG7i+G7i8Otw6x4w7p5d3jDimLDrWttbcOtw6wv4buFU+G6tOG6onfDrMOKS8Osc+G6rMOsw4l44buf4bqiw6xz4bqqw6zDgXjDvcOsSuG7nUvDrHTDjeG6onfDrDR4R+G6quG6onfDrOG6oMO1ecOsVcO1ecOsVEbhuqJ3w6zhu4jhu4/DrFjhuqZ5w6w9WDAlw6x44bq+S+G7seG6osOsw4rhuqzDrHN4SHPDrHfhu5fDicOs4bqg4buXw4rhur3DrMOK4buX4bqid8Os4bq44bq+4buPw6xzeMODw6zDiuG6uuG7p8Os4bqg4bqkw6xz4bq0ecOq4buDL8OJ4buF4buDw4nDrHPDgMOy4bq84bq8YsOtw4lSw4N0S8Ot4buFw5rhuqDDrCV34bq+S+G7r+G6osOsJXfhurBzw6xXecOy4bqid8OsJcOy4bqg4bq9w6zhurx54bqieMOs4bqi4buT4bqgw6zEqeG7i+G7iW3DrMSQw6zDgXjhur7DrMOJeMOCw6wzw7LDg8OsVeG6tuG6vcOsw4p44bu1w6zDiuG6uuG7o+G6osOsNHjDguG6onfDrCV44bujw4rDrHPEgsOseMOD4buP4bqiw6xzw7ThuqJ4w6x14buXc8Oscnnhu7HDisOsw4F4xILDrMOBeOG7k+G6osOqw6wk4bulw6xy4bu1w6xy4buZw4rDrMOKw7XhuqDDrHd5w7LhuqDDrOG7iOG7s8OscuG6vuG6tOG6osOscuG7jeG6osOs4bqgw7LDrMOK4buAS+G6vcOscsOCw6x1ecOsc8OyecOs4bqid3h54bux4bqiw6xy4buZw4rDrHLhur7huqZz4bq9w6zDuuG6oMOsxJDDrOG7iEJ5w6zhurThuqJ3w6zhuqLhuqZ5w6x3eeG7j8OsS+G7qeG6vsOqw6xY4buP4bqid8Os4bqid+G7j0vhur3DrCXDsuG6oMOsw4l4w7R5w6xKeeG6osOsdXnDrOG6onhDw6xKw7rDrHXhu6nhuqLDrMOK4bq6R0PhuqJ3w6x44bqwc8Oqw6wl4buZ4bqgw6xy4buZw4rDrHVHRHPDrHjDg+G7j+G6osOsc8O04bqieMOsc+G7hMOyw6wlw7LhuqDhur3DrFjhuqZ5w6w9WDAlw6zDinjhu7XDrMOK4bq64buj4bqiw6w0eMOC4bqid8OsJXjhu6PDisOsdeG7kcOsc3jhu7fDrHXDtcODw6xTeHnDrHjhuqZ5w6zDiXjhu4LDrOG6ouG7isOsM8Oyw4PDrFXhurbDrMOBxrDhur7DrHfhurB5w6x44bqmecOs4buIecaw4bqiw6zDiuG6usOD4bqid8Osc3h5w6x44bqmecOs4bq44bq+S8aw4bqiw6x3xILDicOs4buE4bqid8OseOG6psOsw4p54bur4bqiw6xzeMODw6zDuuG6oMOsdXnDrHjhurBz4bq7w6zDiXjDgnnDrHhEw4nDrMOA4buP4bqgw6xzeOG7qcOsdeG6psOscsO0w4PDrMOK4bq6RMOsSuG7kcOseOG6pnnDrHN4w4PDrMO64bqgw6rDrCV34buPS8Osw4F4w7J5w6x3ecO04bqid8Os4bqi4buT4bqgw6x44bqwc8OsxKnhu4vEqWotxKnhu4vEqWvDrOG7iEnDssOs4bq44bq+w7Lhur3DrOG6oOG7pcOsMHjDsuG6osOsNHjhu7XDrD3DsuG6osOsw5LhuqJ4w6zhu4jhu4/DrDThurrhu7XhuqJ4w6w0eOG7tcOsU3h54bup4bqiw6x14buRw6x14bup4bqiw6zhuqJ44buPw6x3eeG7gMOJw6xzw4PhuqLDrHN44bq+cOG6osOscuG7tcOs4bq84buNc3jDrOG7iMSQ4bq9w6zhurjhur7hu5/huqLDrOG7jcODw6zhu4jhu4/DrHVHw7LDrHXhu6nhuqLDrMOK4bq6R0PhuqJ3w6x0w43DrMOA4buvw6zDgXjDsnnDrHd5w7ThuqJ3w6rDrCV34buPS8Osw4F4xJB5w6x14buf4bq+w6zhuqLhu5PhuqDDrHjhurBzw6zhuqBCeeG6vcOsc8O04bqgw6x3eeG7jXPDrHPEgsOs4oCc4bqg4bulw6x1RcOsdeG7n+G6vuKAncOs4bq44bq+w7LhuqLDrMOK4bud4bqg4bq9w6zhuqLhu53huqJ3w6xyR0Jzw6zDikJ5w6zDiuG6ukdD4bqid8Osc0jDrErDssODw6xK4bq+S+G7qeG6ouG6vcOsw4Dhu53huqJ3w6zDgOG7neG6onfDrMOK4bq6w4PhuqJ3w6zDiuG7neG6oMOsw4rhurrDvcOsc+G7oeG6vsOscsO5w6rDrDTDtXnDrHLhur7huqx5w6zDgXjDsnnDrHd5w7ThuqJ34bq9w6xY4bqmecOsPVgwJcOsw4p44bu1w6zDiuG6uuG7o+G6osOsNHjDguG6onfDrCV44bujw4rDrHXhu5HDrMOK4bq6w7LDg8Osw4DDtXnDrHN4w4PDrHLDsuG6osOsd3nhu43huqDDrHh54bux4bq+w6zhuqJ44buPw6zDiuG6ukdD4bqid8OseOG6quG6osOsa8Osw4rhurp54bux4bq+w6x14bqk4bqid8OsdMODw6x44bqmecOs4buI4buh4bqiw6x14bqm4bqid8OsdeG7rcOs4bqi4bqmw4nDrMOKeeG7q+G6osOseOG6sHPhur3DrOG6oOG6vsOyw6zDinjhu6fDrFJY4bqzNOG6vcOsw4p54bur4bqiw6zhu5PhuqLDrHLhu43huqLDrMOK4bq64buAw6zhu4jhu4/DrMOK4bq6w7LDg8Os4buJw6zDinjhu4bhuqJ3w6zhurzhu4rDssOsc3jDg8OsJcOy4bqgw6rhu4Mvw4nhu4Xhu4PDicOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiVLDg3RLw63hu4Ul4buT4bqgw6x44bqwc8Os4bqgQnnDrHXhu5HDrOG6uOG6vsOyw6x44bqq4bqiw6zhuqDhuqbDisOsw4p44buN4bqid+G6vcOs4bqid+G7j0vDrOG6ouG7j8ODw6wlw7LhuqDDrHNG4bqid8OsdUdEc8Os4oCc4bqg4bulw6x1RcOsdeG7n+G6vuKAncOsw4Dhu4/DrHjhuqZ5w6zhu4h5xrDhuqLDrMOJeOG7gsOs4bqi4buKw6x34buf4bqiw6zhuqJ44buPw6x1w7ThuqDDrOG6onjhu6HhuqLDrOG7iHnhu7Fzw6x1R8Oyw6x1xILhuqLDrHXhu6nhuqLDrMOK4bq6R0PhuqJ3w6rDrFLDsuG6osOsd3nhu43huqDDrHh54bux4bq+w6zhuqJ44buPw6zDiuG6ukdD4bqid8Osc0bhuqJ3w6xzw7LhuqDDrMOB4bupw4rDrOG7iEJ5w6x44bqmecOsw4rDtcODw6x1eeG7q+G6vsOsw4F54bux4bqiw6zDisOCw4rDrOG6onjhu6PDisOsdeG7rcOsw7rhuqDDrHVHRHPDrHV5w6x44bqwc8Os4buI4buPw6x1R0Rzw6zhu5PhuqLDrHLhu43huqLDrMOK4bq64buAw6zhuqJ4R8OscsOyw4PDrHLDteG6osOscsOow6zDgXjhu41zw6rhu4Mvw4nhu4Xhu4PDicOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiVLDg3RLw63hu4VTeOG7hMOsw4rhu7VzeMOsWOG6pnnDrD1YMCXDrMOKeOG7tcOsw4rhurrhu6PhuqLDrDR4w4LhuqJ3w6wleOG7o8OKw6xS4buGecOsNHjhu7XDrFjhur5L4bur4bqiw6w04bq6w7LhuqJ3w6xzeHnDssOs4bq84bun4bq5w6xY4bqmecOsdeG7kcOsw4Hhu6nDisOs4bqiw4J5w6x1RcOsdeG7n+G6vsOsby/hu4lsw6zDiuG6uuG7p8Os4bqg4bqkw6xz4bq0eeG6vcOsw4rhurrhu6fDrHPEgsOseMOD4buP4bqiw6xzw7ThuqJ4w6x14buXc8Oscnnhu7HDisOsw4F4xILDrMOBeOG7k+G6ouG6u8Os4bqi4buT4bqgw6x44bqwc8OsxKnhu4vEqeG7iS3EqeG7i8SpxKnhur3DrHjhuqZ5w6zDiXjDgnnDrHhEw4nDrOG7iEJ5w6xT4bq04bqid8Osw7LhuqLDrMOKeOG7tcOsw4rhurrhu6PhuqLDrMOK4buX4bqid8Osa8OsSsO6w6x1w7XDicOsc3jDg8Osa8OseOG6sHPDrOG6vHnhuqJ4w6x14bup4bqiw6zDiuG6ukdD4bqid+G6u8Os4bqi4buT4bqgw6x44bqwc8OsxKnhu4vEqWotxKnhu4vEqWvhur3DrMOK4bq6w7LDg8OseOG6sHPDrHLhuqzhuqJ3w6xzeMODw6zhu4nDs8OseOG6sHPDrOG6vHnhuqJ4w6zhuqJ3eMOow4Phur3DrOG6oOG6pMOsc+G6tHnDrOG7iEdEw4rDrMOBeMSCw6x44bqwc8Osw4rhu6HDicOsw4rDgsOKw6rDqsOq4buDL8OJ4buF4buDw4nDrHPDgMOy4bq84bq8YsOtw4lSw4N0S8Ot4buFJeG7k+G6oMOsxKnhu4vEqWrhur3DrHPDg+G6osOsNOG6uuG7teG6onjDrOG6t+G6vuG7neG6osOsNOG6ukdD4bqid+G6vcOs4bq8eeG6onjDrOG6ouG7k+G6oMOsxKnhu4vhu4nhu4vDrMSQw6zDiuG6rMOsdOG7neG6osOsw4l4w4LDrMSp4bq9w6zDinjhu7XDrMOK4bq64buj4bqiw6wx4bq+TMOsPeG6pnPDrHPhu4bhuqJ3w6zhu4hCecOs4bqg4bulw6zhu4jhu4/DrHN44bu1w6x34buNecOsdUdEc8OsxJDDrMOK4bq6w4PhuqJ3w6zhuqJ34bq0ecOs4bqieOG7j8Os4bqgQnnDrHTDg8OsWOG6pnnDrD1YMCXDrHjhur5L4bux4bqi4bq9w6xY4bqmecOsPVgwJcOsw4p44bu1w6zDiuG6uuG7o+G6osOseOG6qMOsw4rhurpEw6zhu4jhu4/DrOG7iOG7oeG6osOsdeG6puG6onfDrErhu5HDrHjhuqZ5w6x4xILDssOqw6xT4buT4bqiw6zhuqJ44buPw6zDiuG6vkvDrOG6onjhurbDrOG6onhH4bqid8Osw4F5xrDhuqLDrHPDguG6vcOsc8SCw6zDiXjhuq7huqJ3w6zhuqJ34buE4bq9w6zhuqLhuqp5w6zhurx54bqieMOseMODw7XDisOsc+G7hMOyw6xyw7LDrOG6oOG7pcOsc8OD4bqiw6zhu4jhu4/DrHfEgnPDrHjhurBzw6zDiuG7ocOJw6zhurp5xrDhuqJ3w6xz4buEw7LDrHjDsnnDrHN44bu1w6zDuuG6oMOqw6xSw4LDrOG6oOG7o8OK4bq9w6zhuqDhu6XDrHLhu7XDrMOBeOG6vkvhu6nDisOsw4rhu6HDisOs4bqg4buZw4rhur3DrHjDsnnDrHN44bu1w6zDuuG6oMOsNOG6ukdD4bqid8Osc+G6ruG6osOs4bqieOG6tsOs4bqieEfhuqJ3w6zDgMO1ecOsw4Dhu4/DrHV54but4bqgw6zDisONw7LDrHThur5Lw6zhuqJ44bujw4rDrHPhu4TDssOs4bqg4bulw6rDrDR4R+G6quG6onfDrHjDg+G7j+G6osOsc8O04bqieMOsc+G7hMOyw6xzw4PhuqLhur3DrOG6onjEguG6oMOs4oCc4bqg4bulw6x1RcOsdeG7n+G6vuKAncOsWOG6pnnDrD1YMCXDrMOKeOG7tcOsw4rhurrhu6PhuqLDrDHhur5Mw6w94bqmc8OsdeG7kcOsc3h5w7LDrOG6onjDsuG6vsOs4bq8w7LhuqJ3w6zhuqJ44buPw6x44bqow6zDiuG6ukThur3DrHd54buAw4nDrHVFw6xyw7LDrOG6oOG7pcOsc8OD4bqiw6zDgXh5w6zDinjhu7PDrHThurDhuqLDrOG6onjhu4/hur3DrMOK4buX4bqid8Os4bq44bq+4buf4bqiw6zhu43Dg+G6vcOsdeG6pMOsdOG7huG6onfhur3DrOG6onjhur7DrEvhu6nhur7DrMOJeHDhuqDhur3DrOG6vOG7jXN4w6zhu4jEkMOqw6rDqsOsdeG7rcOsc3jhu7XDrMO64bqgw6w04bq6R0PhuqJ3w6x1R0Rzw6x14bup4bqiw6zDiuG6ukdD4bqid8OsdXnDrHjhurBzw6rhu4Mvw4nhu4Xhu4PDicOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiVLDg3RLw63hu4Xhuq9CecOs4bqg4buCc8Osw4p5xrDhur7DrMOKw7XDg8OsdXnhu6vhur7DrMOBeeG7seG6osOsdeG7rcOsw4rhurrhu6fDrOG6oOG6pMOsc+G6tHnDrHVHRHPDrHjhuqjDrMOK4bq6ROG6vcOsc3jhu5PhuqDDrOG6vMSCc+G6vcOsw4l44buNw4rDrMOK4bq6eeG7reG6osOsw4rDg+G7j+G6osOsdHnhu7HhuqLDrMOK4bq6w4PhuqJ3w6x3ecOyw6x14buz4bqieMOs4buI4buPw6xz4bqm4bqid8OsdeG6pOG6onfhur3DrHVHRHPDrHLDtMODw6x1w7ThuqDDrHXhu59Lw6x14buEw6xz4buNc8Os4bq44bq+S+G7q+G6osOsw4rhurrhu6fDrMO64bqgw6zDinjDusODw6zhurjhur5Lw6x14bu14bqieMOsc+G7hMOyw6zDiXjhu43DicOsw4Dhur7hu6HDiuG6vcOsU3hH4bqq4bqid8Osw4rhurrhu7PhuqJ4w6zigJwk4bulw6x1RcOsdeG7n+G6vuKAncOsdMODw6w04bq64bq+4bqid8OsR+G6quG6onfDrFjhuqZ5w6w9WDAlw6zhuq954buxw4rDrCXDsuG6oMOsw4l44buNw4rDrHXhuqbhuqJ3w6zhuqLhu5PhuqDDrMSp4buLxKnEqcOsdeG7kcOsdUdEc8Osc+G7jXPDrHPhu6PDicOseOG6pnnDrD1YMCXDrHjhur5L4bux4bqiw6zhurPGsOG6osOsVeG7teG6onjDrMOKeMONc8OseHnhu7HhuqLDrMOBeOG7jcOseHnhu7Hhur7DrOG6uOG6vsO0w6rDrFN4R+G6quG6onfDrMOK4bq64buz4bqieMOsw4F44bq04bqid8OsdEnhuqJ3w6zEkMOs4buIeeG7sXPDrHjhuqjDrMOK4bq6RMOsc+G7jXPDrHPDg+G6osOs4buI4burw6zhu4jhu6HDisOsc3jhu6PDiuG6vcOs4bqg4buPw6xz4bqu4bqiw6zDinhHQ+G6onfDrErhur5LxrDhuqLDrOG6uOG6vsOy4bqiw6zDiuG7neG6oOG6vcOsc8SCw6zhuqDhu5fDisOsdeG7gOG6onfDrMOA4buAc8Osw4F4ecOsc+G7jXPDrHPDg+G6osOsc+G7n+G6ouG6vcOsw4rDtcODw6zhuqDhurR5w6zDiuG6ukdD4bqid8Os4bq8w4LhuqJ3w6zDisOCw4rDrOG6onjhu6PDisOsdeG7rcOsc+G7jXPDrHPDg+G6osOsdUdEc8Osw4l44buNw4rDrMOK4bq6eeG7reG6osOsw4rDg+G7j+G6osOsdHnhu7HhuqLhur3DrMOA4buP4bqieMOs4bqgw7XhuqJ4w6rhu4Mvw4nhu4Xhu4PDicOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiVPDssOJw4p5w4PhuqLDreG7heG7g3nhuqB3w6xzw4DDsuG6vOG6vGLDrXlTw7rhuqLDisO64bq6w63DrOG6vMOKS8OAw7piw63EqHl0w4p44bq5w6xu4buL4buLw4lK4bq7w6x4w7p5d3jDiuG6ucOsbMSpbMOJSuG6u8Otw6zhurzhurpzYsOtLy9zdOG6osOqcsOyw4PDinjDsuG6onh4w4PDssOq4buI4bqiL3TDuuG6vMOBw4rDg8OJL+G6osO6xKjhurwvxKlqa+G7iS/hu4lubnRt4buJa+G7ieG7iWzhu4nDimtubGvDgOG7iy3hu4lqxKl04buJ4buLb8SpbWxuw4rDs2zhu4lrw4Dhu4ktw4rDqkHDiXfDrcOsw7LDgMOKYsOt4oCcJOG7pcOsdUXDrHXhu5/hur7igJ3DrOG6ouG7neG6onfDrHJHQnPDrHPDg+G6osOsdeG7qeG6osOsw4rhurpHQ+G6onfDrcOsxKh5dMOKeGLDrW7hu4vhu4vDrcOseMO6eXd4w4piw61sxKlsw63DrC/hu4UleMSC4bqgw6zigJzhuqDhu6XDrHVFw6x14buf4bq+4oCdw6xY4bqmecOsPVgwJcOsw4p44bu1w6zDiuG6uuG7o+G6osOsMeG6vkzDrD3huqZzw6zDiuG7l+G6onfDrOG6uOG6vuG7j8Osc3jDg8Osc8OD4bqiw6w04bq64bu14bqieMOs4bq34bq+4bud4bqiw6w04bq6R0PhuqJ3w6rhu4Mvw4nhu4Xhu4PDicOsc8OAw7Lhurzhurxiw63DiVLDg3RLw63hu4VV4bup4bqiw6zhuqLDskvhur3DrHPhu41zw6xz4bujw4nDrHjhuqZ5w6zDiXjhu4LDrOG6ouG7isOsw4rhurrDg+G6onfDrHjhur5L4bux4bqiw6x14buRw6zDinjhu4/huqJ4w6zDgOG7ocOJw6zhu4lt4buLw6zhuqJ4xILhuqDDrOKAnCThu6XDrHVFw6x14buf4bq+4oCdw6zEkMOsc+G6qsOs4bq8xJDDrOG7iOG7j8Osw4Hhu6nDisOs4bqiw4J54bq9w6zhuqJ44buh4bqiw6x1RcOsdeG7n+G6vsOsbsSpw6zDiuG6uuG7p8Os4bqg4bqkw6xz4bq0ecOqw6w04bq6w4PhuqJ3w6x1xILhur3DrFjhuqZ5w6w9WDAlw6x44bq+S+G7seG6osOsw4rhurrDjXPDrMOKeeG7qcOJw6zDgeG7qcOKw6zhuqLDgnnDrOG7iEJ5w6xT4bq04bqid8Osw4pLw6xTMMOsU+G6qsOsw4F4w73DrErhu51Lw6x0w43huqJ3w6zDinhH4bqq4bqid8Os4bqgw7V5w6xVw7V5w6xURuG6onfDrOG7geG6onjhu6HhuqLDrHVFw6x14buf4bq+w6xrbMOsw4rhurrhu6fhu4fhur3DrDThuqzhuqJ3w6xT4bq04bqid8Osw4pLw6xV4buf4bq+w6zDikfDrErhu51Lw6x0w43huqJ3w6xlw6w0eEfhuqrhuqJ3w6zhuqDDtXnDrMOS4bqieMOsMHjhu43DisOs4buBdUXDrHXhu5/hur7DrOG7iWzDrMOK4bq64bun4buHw6zhu4jhu4/DrDThurrDtXnDrHd5w7LhuqDDrOG6vMOCw6xsw6zhu4HhuqJ44buh4bqiw6x1RcOsdeG7n+G6vsOsxKnDrMOK4bq64bunw6zhuqDhuqTDrHPhurR54buHw6zhu4hCecOsw4F54bqieMOsw4l4w73DrOG6ouG6vuG6tHnDrHRHReG6onfDrMOKScOsbOG7i+G7i8OsdeG7qeG6osOsbuG7i+G7i8Os4bqid+G7j+G6osOsdeG6pOG6oncvw4p44buN4bqidy/DiuG6uuG7p8OsdeG7qeG6osOsw4F4ecOsdeG7hMOs4buJb8Osw4rhur7huqx5w6rDrDThurrDg+G6onfDrHXEgsOs4bq6ecaw4bqid8OsU+G6tOG6onfDrMOKS8OsUzDDrFPhuqrDrMOBeMO9w6xK4budS8OsdMON4bqid8Osw4p4R+G6quG6onfDrOG6oMO1ecOsVcO1ecOsVEbhuqJ3w6zhurzFqcOsw4p54bupw4nDrMOK4buCc8OseOG6qMOsw4rhurpEw6zhuqLhu6nhur7DrHPhu41zw6xzw4PhuqLDrHjhurBzw6x1w7V5w6x44bqwc8Oqw6xU4bu1w4nDrDHhur7DgnPDrMOK4bupw6zDgMOyw4PDrHXhuqbhuqJ3w6zhu4kvbMOs4bqi4buT4bqgw6zhuqLDskvhur3DrHjhuqZ5w6zDgeG7qcOKw6zhuqLDgnnDrOG7iEJ5w6xT4bq04bqid8Osw4pLw6xTMMOsU+G6qsOsw4F4w73DrErhu51Lw6x0w43huqJ3w6zDinhH4bqq4bqid8Os4bqgw7V5w6xVw7V5w6xURuG6onfDrMOK4bqsw6xzeEhzw6x34buXw4nDrOG6oOG7l8OK4bq9w6zDiuG6usOyw4PDrOG6uOG6vuG7j+G6vcOsw4F44buN4bqgw6xy4bux4bqieMOsc3jDg8Osc+G7jXPDrHPDg+G6osOs4buI4buPw6x14bup4bqiw6zDinjhu5PhuqDDrOG6onjhu4/DrHPhu4TDssOsw4pJ4bqid8Osc8OD4bqiw6x0w4PDrHPhurThuqJ3w6zDikvDrOG6onjhu6HhuqLDrHVFw6x14buf4bq+w6rDqsOq4buDL8OJ4buF4buDw4nDrHPDgMOy4bq84bq8YsOtw4lSw4N0S8Ot4buFU3h5w7LDrOG6vOG7p8Os4buI4burw6xMw6zhuqJ3eOG7ucOyw6xz4buEw7LDrOG7iHnhu7Fzw6zDgOG7j+G6oMOs4bqi4buPS+G6vcOsU3jhu4TDrMOK4bu1c3jDrFjhuqZ5w6w9WDAlw6x44bq+S+G7seG6osOs4bqzxrDhuqLDrFXhu7XhuqJ4w6w04bq64bu14bqieMOsNHjhu7XDrDR44buAS8Osc3jDg8Oscnnhu6nDiuG6ucOsU+G7jXPDrHPhu6PDicOseOG6pnnDrD1YMCXDrHjhur5L4bux4bqiw6zDinhHQ+G6onfDrErhur5LxrDhuqLDrMOKeOG7k+G6oMOseOG6tnnhur3DrMOK4buX4bqid8Os4bq44bq+4buPw6zhuqJ44bud4bqiw6x04bu1w4nDrMOA4buv4bq9w6zDiuG7qcOK4bq9w6x14buf4bq+w6zhuqLhu5PhuqDDrHjhurBzw6zhuqBCeeG6vcOsw4F44bq04bqid8Osc3jhu7fDrHd54buAw4nDrHPhu41zw6xzw4PhuqLDrHPEgsOsdXnhu6vhur7DrMOBeeG7seG6osOsw4rDgsOKw6x44bqq4bqiw6x14butw6x1R0Rzw6x44bqwc8Osw4rhu6HDieG6vcOsw4l44buNw4rDrMOK4bq6eeG7reG6ouG6vcOsw4rhurpHxJDhuqJ3w6zDinjhu4/huqJ44bq9w6zDgOG7j8Os4bqieOG7iuG6onfDrHPhurThuqJ3w6x04bud4bqiw6xzxILDrMO9c3jDrHN4w4PDrHd5w7LDrHXhu7PhuqJ4w6zhu4jhu4/DrErhu5HDrHjhuqZ54bq9w6zhuqDhu4/DrHPhuq7huqLDrHfEgsOJw6zDiXjhu5/huqLDrErDg8Oyw6x04bu14bq+w6zhuqLhuqh5w6x1w7Lhur7DrMOKeHnhu6nhur7DrOG7iOG7meG6onfDrMOK4buz4bqieMOsS8aw4bq+w6zDinhH4bqq4bqid8Os4bqgceG6vsOsw4rDjMOsc+G7hMOyw6xz4buNc8Osw7rhuqDhurvDrHXhuqThuqJ3w6zDinhDecOsc3jhur7huqJ3w6zDisOyS8Osc+G7huG6onfDrHPhu6PDicOs4buES+G6vcOsc3jDveG6onjDrOG6uOG6vkvhu6vhuqLDrMOA4buP4bqgw6zDisOCw4rDrHPhurThuqJ3w6zDiuG7jXPDrMOy4bqiw6zhurx54bqieMOsSuG7kcOseOG6pnnDrMOK4bq6xrDhuqLDrHXhu7XDssOscuG7j+G6osOq4buDL8OJ4buF4buDw4nDrHPDgMOy4bq84bq8YsOtw4lSw4N0S8Otw6zhurzDikvDgMO6YsOtw4rDukrDii3DssOAeXfhuqLhurnDrOG6unl3eMOK4bq7w63hu4Xhu4PhurzDiuG6usOD4bqid+G7hVLhu495w6zhu4jhu4/DrMO04bqieOG6ucOsWOG7j8OsPcaw4buDL+G6vMOK4bq6w4PhuqJ34buF4buDL8OJ4buF


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]