Sáng 25/5, Quốc hội thảo luận về báo cáo kinh tế-xã hội; chiều 25/5, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) và thảo luận về dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi).
JMOpISzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O04buU4bq54buV4buF4bqzOyXhu4LFqSzDqcOsw7Qs4buVw6lwLD7hu7Ys4buQ4buXauG6ryzDqWzhurks4buDw6lpIizDmVXhu7Is4buUw6kyaCzhu4Xhu5fhuqFnLHXhuqssxIMgaCzhuq8gaCzhu4Phurlnw6ks4buV4bqpLcO5MyzDqWzhurkkL8OpISUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtMOJ4bqzIuG6sTsl4buYIGdlLCg+Lz7hu7Ys4buQ4buXauG6ryzDqWzhurks4buVw6kyaCzhu4Xhu5fhuqFnLHXhuqssxIMgaCzhuq8gaCzhu4Phurlnw6ks4buV4bqpLcO5MyzDqWzhurnhu7Qs4bqvw6nhurnhuqvhu5csKD4vPuG7tizhu5Dhu5dq4bqvLMOpbOG6uSxnZcOp4bqzLOG7lMOyLOG7leG7k+G6vWfDqSx1MCzEgiBoLOG6ryBoLOG7lcOp4bqjZizhu5Xhu5MiLOG6sXIsIGcs4buE4buX4bqh4buVLOG7lDDhurksZ2Xhu5fhu6Xhuq1nLGfhu6HDs+G6rywj4buZcyIs4bq3beG6uT0sdTAs4buVw6kyaCzhu4Xhu5fhuqFnLHXhuqss4bqxcizhu5XDqTJoLOG7hOG7l+G6oeG7lSzDieG7jcO0LOG7lSDhuq8sw7kzLCPhu5lzIizhurdt4bq5PeG7uCQvw7QlJOG6seG6uXUs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvhurHhurPhu5Ui4bq54buF4buZX1/hu5nhu5dmZiLhu5Phu6Us4bqvZuG7mS3hurHhurPhu5nhuq87JSThurlmZSzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO+G6seG7lcOp4buXZsSDLOG6ueG6ruG6s2fhu5XhurPhu5M7LOG7meG7leG7peG7heG6s+G7rjvDuuG6ueG6seG7lcOp4buyLFsuLsO0w7nhu7Qsw6nhurPhurllw6nhu5Xhu7IsPikpw7TDueG7tDss4buZ4buT4bqv4buuOy8v4bqv4bqxZ+G7uMSDImjhu5XDqSJnw6nDqWgi4bu4dWcv4bqx4bqz4buZ4buD4buVaMO0L2fhurPDuuG7mS8oKSghLyguPuG6sTwuWykpISjhu5V9Pj4h4buFXS3hu5Xhu5XDuXVnLeG7keG7l2jhuq8tw6lo4bq54bu44buHw7RlOywi4buF4buV4buuO+G7gsWpLMOpw6zDtCzhu5XDqXAsPuG7tizhu5Dhu5dq4bqvLMOpbOG6uSzhu4PDqWkiLMOZVeG7sizhu5TDqTJoLOG7heG7l+G6oWcsdeG6qyzEgyBoLOG6ryBoLOG7g+G6uWfDqSzhu5Xhuqktw7kzLMOpbOG6uTssw7rhurnhurHhu5XDqeG7rjtbLi47LMOp4bqz4bq5ZcOp4buV4buuOz4pKTssLyUkL+G6seG6uXUlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7Thuq4iw7Thu5XhurloZzsl4buYIGdlLCg+Lz7hu7Ys4buQ4buXauG6ryzDqWzhurks4buZ4bqnLOG7lcOpMmgs4buF4buX4bqhZyx14bqrLMSDIGgs4bqvIGgs4buD4bq5Z8OpLOG7leG6qS3DuTMsw6ls4bq54bu4LCN3Z8Op4buyLEbhurlnw6ks4bq2cOG6ry/hu5Thu5TDmVVHPSQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7TEgmjhurHhu6U7JeG7lMOp4bqzaCzhuq/DqeG7oW9nZSzhu5Xhu5Phur1nw6ks4buFMGYsdeG6uWLhuq/hu7Ys4buZIGdlLCg+Lz7hu7Ys4buQ4buXauG6ryzDqWzhurks4buVw6kyaCzhu4Xhu5fhuqFnLOG7jyzhu5VtLHXhuqvhu7Is4bq2IGfDqSxl4bq5ICzEg20s4buZ4buXZ2Us4buD4bqp4buVLOG7keG7lzIs4buVw6ly4bqvLMOp4bq5Ymcs4buD4bqpLMOpaDHhuq/DqSzDtMOpIOG7lSzhu5Xhu5PhurljZyzhu4Phurlnw6ks4buV4bqpLcO5MyzDqWzhurksdTAsZ2VhZyzhu5kg4bqvw6ksZ8OpMCxn4buhw7Phuq8sZzRmLCguKCjhu7Qs4buV4bq9Z8OpLMOp4bq9Z8OpLOG7lcOpcuG6ryzDqeG6uWJnLOG7g+G6qSzDqWgx4bqvw6ksw7TDqSDhu5Us4buV4buT4bq5Y2cs4buD4bq5Z8OpLOG7leG6qS3DuTMsw6ls4bq5LHUwLGdlYWcs4buZIOG6r8OpLGfDqTAsZ+G7ocOz4bqvLGfDqXRnZSzhu5XDqSBnZSzhurfDoOG7lyxnNGYsKC4oKeG7tCzhuq7EqWdlLOG7lSDhuq8s4buVw6ly4bqvLMOpMGfDqSzhu5Xhurnhuqnhu5Us4buD4bq5Ymbhu7Ys4bqvw6lqZ2Us4buFM2dlLMO0w6nhurssZzRmLCguKCjhu7Qsw5TDqeG6rSzhuq/DqeG7l+G6o2cs4buR4buX4bul4bqp4buVLOG7lWggZyxHZWFnLOG7mSDhuq/DqSxHw6kwLGfhu6HDs+G6ryxnNGYsKC4oIeG7uCQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7TEgmjhurHhu6U7JeG6riDhuq8s4bq3MeG6uSzEg+G6uWPhu5cs4buQ4buXauG6ryzDqWzhurks4bqv4bufZ2Us4buVw6kyaCzhu4Xhu5fhuqFnLHXhurli4bqvLOG6t+G6ueG6q+G7lyzhuq/DqeG6v2fDqSzhuq/DqeG7oyzhu5Xhu5Phu6FvZ2Us4bq3w6Dhu5cs4buV4buhLOG6sHIsIGcsw4lrLOG6r8OpcCIsZ+G7ocOz4bqvLOG7giIsw5ThurXhu5Xhu7Ysw6nhu5fhu6ViZyzDiTBmLOG7lMOp4buX4bqhZyxHImbhu7Ys4buV4bq/Z8OpLMSC4bq9Z8OpLOG7lMOp4buX4bqhZ+G7tCzhu5Dhu5fhu6Xhuqnhu5Us4bq3w6pnw6ks4bqvw6nhu6Ms4buV4buT4buhb2dlLOG6t8Og4buXLOG7leG7oSzhurByLCBnLOG6t+G7ocOyZ2UsZeG6uSJoLOG7lcOpxKlnZSzhu5VxLOG7kOG7l2rhuq8s4buFbCwofeG6rizhurfhuqlnLOG6t+G7ocOyZ2Us4bq24buU4bu4ez57LOG7leG6v2fDqSzhu4LDqSBnw6ksw4nDrSIs4buD4bqp4buVLGdq4bq5LHXDs+G6uSzhu4RhZizhurZrZ2UsdTAsR+G6uWfDqSzhu5TDqeG7l+G6oWfhu7QsdeG6uWLhuq8sZeG6uSJoLOG6sSJnw6ksZuG7neG6ryx1MCxmcOG6ryx1amcs4bqvw6loLOG6ryDhuq8sZ8Op4bq5YmYsdeG7neG7tizhurFyLCBnLOG7lcOp4buXbOG6ryzhuq7DqeG7oW9nZSzhu5Xhu5Phur1nw6ksw7TDqeG7neG6ryzDqWvhurksdTAsw7TDqSDhu5Us4buV4buT4bq5Y2cs4buD4bq5Z8OpLOG7leG6qS3DuTMsw6ls4bq54bu0LGXhurkiaOG7tizhurfhurnhuqvhu5cs4bqvw6nhur9nw6nhu7YsxINtLOG7meG7l2dlLOG7g+G6qSzDqWgx4bqvw6ks4bq3w6Dhu5cs4buV4buhLOG6r8SpZ2Us4buV4buT4buXZ2Usw6kxZyx1amcsZ2VhZyzhu5kg4bqvw6ks4buV4buT4buXZ2Us4buhb2dlLGXhurki4bq5LOG6t2gxZywoLighLSguKD4sdTAsw7TDqWFnLMSDbSzhu4Phuqksw6loMeG6r8OpLOG6t8Og4buXLOG7leG7oSx1amcsZ2VhZyzhu5kg4bqvw6ks4buV4buT4buXZ2Us4buhb2dlLGc0ZiwoLigpLOG6r+G7oyIs4bqvw6nhu6FvZ2Us4buV4buT4bq9Z8OpLGbhu53huq8s4buV4bq54bqt4buXLOG7keG7l2rhuq8sZeG6uSLhu7QsdeG6uWLhuq8s4buV4bq54bqpw7Qs4buV4bud4bqvLOG7lcOpcuG6ryzDqeG6uWJnLOG6r8Op4bq7Z8OpLOG7mSDhuq/DqSxl4bq5MmYs4buVw6nhu5fhuqksZeG6uSAs4buV4buTw6osZeG6uSIs4buVNGdlLChXLOG7lcOp4bqzaCxHZcOpw6os4buR4buX4bul4bqp4buVLOG7mWosPCkvKC4oKC/hu5DDiSE+LGdlMOG7pSwhIS8hLyguKCjhu7Qs4bqvw6nhu6Ms4buV4buT4buhb2dlLOG6t8Og4buXLOG7leG7oSzEg20s4buZ4buXZ2UsdWpnLOG6t+G6ueG6q+G7lyzhu4ViLOG6r8OpaCxHZWFnLMOpMGdlLEfEqWdlLGdlw6nhurliw7QsdTAsw5TDqSDhu5Us4buV4buT4bq5Y2csR8SpZ2Us4buVw6nEqWcsVeG6uWLhu5UsRyJm4bu4JC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtMSCaOG6seG7pTsl4buU4buT4buhw7Phuq8s4bq3aeG7tizhu5Ux4bq5LMO0w6nhurnhuq1nLOG7g8OpIuG6uSxmMeG6ryzhu4LFqSzDqcOsw7Qs4buVw6lwLD7hu7Ys4buVw6lxIizhu6Phu6Us4buR4buX4bul4bqrZyzhuq/hu6MiLOG7lMOp4bujLOG7leG7ocOzZ2Us4bquw6nhurtnw6ksw7TDqeG7o+G7tizDlMOpaSzhu5TDqeG7oyzhu5Xhu6HDs2dlLOG6rsOp4bq7Z8OpLMO0w6nhu6Ms4buE4bqtLEbhurlnw6ks4buCw6kg4bq5LOG7leG7k+G6vWfDqSzEgzDhu6UsxIIgaCzhuq8gaCzhurcgZ8OpLGXhurkgLMSDbSzhu5nhu5dnZSzhu4Phuqnhu5Us4buR4buXMizhu5XDqXLhuq8sw6nhurliZyzhu4Phuqksw6loMeG6r8OpLMO0w6kg4buVLOG7leG7k+G6uWNnLOG7g+G6uWfDqSzhu5Xhuqktw7kzLMOpbOG6uSx1MCxnZWFnLOG7mSDhuq/DqSxnw6kwLGfhu6HDs+G6ryxnNGYsKC4oKOG7tCzhu5Xhur1nw6ksw6nhur1nw6ks4buVw6ly4bqvLMOp4bq5Ymcs4buD4bqpLMOpaDHhuq/DqSzDtMOpIOG7lSzhu5Xhu5PhurljZyzhu4Phurlnw6ks4buV4bqpLcO5MyzDqWzhurksdTAsZ2VhZyzhu5kg4bqvw6ksZ8OpMCxn4buhw7Phuq8sZ8OpdGdlLOG7lcOpIGdlLOG6t8Og4buXLGc0ZiwoLigp4bu4JC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtMSCaOG6seG7pTsl4buU4buTaGdlLMSDauG6uSzhuq8yZ8OpLOG7k8Oh4buVLOG7g8OpaSzhu4PDqTRn4bu2LOG6r8OpxqFnZSzhu5UiLHXDo2cs4buVw6ly4bqvLMOp4bq5Ymcs4bq34buh4buN4bqvLGbhu53huq8s4buV4bq54bqt4buXLG1nLOG6t8OqZ8OpLOG7g+G6uWfDqSzhu5XhuqksdeG7gSxmxKnhu7Ys4buD4bq5Y2Ys4buZaCDhu5Us4buFMWYsw7TDqSDhu5Xhu7Ys4buVw6nGoeG6ryzhurfhuqPhu6Us4buVNGdlLOG7leG7k+G7oeG7j2dl4bu2LMSDMmgs4bq3MmYs4bqvIOG6ryzhuq9hZyzhurdq4bq5LOG7hcOzZyzhuq/hu6MiLGfhuqtnLOG7g+G6uWfDqSzhu5Xhuqnhu7Qs4bq3MeG7lSx1MCx14buh4buN4buVLCEpLyE+LOG6r8Op4bq/LOG7leG6ueG6reG7lyzhu4Phuqksw6loMeG6r8Op4bu4JC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtMSCaOG6seG7pTslR8Op4bq54bqr4buXLOG6r8Op4bq/LOG7leG6ueG6reG7lyzhu5Vq4buVLMOpb2cs4buZaizhurczLMSDIGgs4bqvIGgs4buQ4buXauG6ryzDqWzhurnhu7YsZ8Op4buh4buyLEXhurDDlCxnNGYsKC4oKCzhu5U0Z2UsW+G7ti4oVywj4bq3MyzEgyBoLOG6ryBoLOG7hTAsW1c94bu0LOG6rsOU4bq4LMSD4bq9Z8OpLOG7keG7l2FnLOG7lTRnZSwp4bu2IT5XLCPhurczLMSDIGgs4bqvIGgs4buFMCzhu4PDqWgyZ2UsPFc94bu0LOG7lcOp4buXLGdlYWcs4buZIOG6r8OpLEfDqTAsZ+G7ocOz4bqvLOG6tzHhu5UsIeG7uFshPuG7tj4sZ2XDqeG6vWcs4buV4bupLOG6t2tnZeG7tizhuq8iaCzDqW9nLOG7mWos4bq3MyzEgyBoLOG6ryBoLOG7hTAsKC4h4bu2PCxnZcOp4bq9Zyzhu5Xhu6ks4bq3a2dlLCPhu5U0Z2UsISjhu7Y+Vz3hu7Ys4bq3IMO0LHBnZSzhu4PDqsO0LOG7lcOpw7Lhurnhu7Ys4bq3w6Dhu6Us4bq34bujLOG6ryDhuq8sZ8Op4bq5YmYsdeG7nSzhuq/DqeG6uSzhurfDoOG7lyzhu5Xhu6Esw7TDqSDhu5Us4buV4buT4bq5Y2fhu7Ys4buVw6ly4bqvLMOp4bq5Ymcs4bqvw6nhurtnw6ks4buZIOG6r8OpLCJnLOG7meG6uWfDqSzDuTMsw6ls4bq54bu2LOG6rzLhurks4bqvIOG6r8OpLOG7leG6ueG6q2cs4buF4buhb2dlLHUwLOG6ryDhuq8sZ8Op4bq5YmYsdeG7nSzhuq/DocO0LOG7lcOp4bq54bqp4buVLOG7g8OpIOG6r+G7uCQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7TEgmjhurHhu6U7JeG7lOG7l+G7pSxnw6nhurnhuq1n4bu2LGfhu6HDs+G6ryzhu5UiLHXDo2cs4bqvw61nLGfDqXRnZSzDqTFnLOG6r8Op4bqp4bu2LOG7g8OpaSzhu4PDqTRn4bu2LOG7leG7k2hnZSzhurdpLOG6r2ksw6ki4bq5LOG6r8Op4bq/LOG7leG6ueG6reG7lyzhuq/DqeG7oSIs4bq3MeG7lSzhu4Phuqksw6loMeG6r8Op4bu4JC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtMSCaOG6seG7pTslReG6uTLhurksZ2VhZyx1amcs4bq3w6Dhu5cs4buV4buhLOG6r8SpZ2UsdTAs4buV4buT4bq5Y2cs4buDw6ki4bq5LOG7lcOpcuG6ryzDqeG6uWJnLGZs4buVLOG7mWos4bqvw6nhurtnw6ks4buZIOG6r8OpLOG7lcOp4buXbOG6ryzhuq7DqeG7oW9nZSzhu5Xhu5Phur1nw6ksw7TDqeG7neG6ryzDqWvhurksdTAsw7TDqSDhu5Us4buV4buT4bq5Y2cs4buD4bq5Z8OpLOG7leG6qS3DuTMsw6ls4bq54bu2LCks4bquw6nhu6FvZ2Us4buV4buT4bq9Z8OpLGbhu53huq8s4buV4bq54bqt4buXLOG7keG7l2rhuq8sZeG6uSIs4bqvw6nhu6EiLOG6tzHhu5Us4bul4bqt4buXLOG6r8Og4buX4bu4JC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtMSCaOG6seG7pTslR8Op4bq54bqr4buXLOG6sWgiZ8OpLGdlw6nhurliw7QsZTfDtCzhu4PDqWks4buDw6k0Zyzhu5Xhu5NoZ2Usw6nhu5fhu6Us4bq3bGdl4bu2LOG7leG6ueG6qcO0LOG6r+G6oWcsdWpn4bu2LOG6r8Op4bq5LMO0w6nhurss4buZMmcsw7nhu5fDoeG7lSzhu4Phurlnw6ks4bqxaCJnw6ks4buVNGdl4bu2LOG7lcOpw6os4buV4buT4buhw7JnZSzhu5kyZyzDtMOp4bqjZizDueG7l8Oh4buVLOG7g8Op4bqj4buXLMSDw6os4buVw6nhu5csw6nDosO04bu4JC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtMSCaOG6seG7pTslR8OpdGdlLOG7lcOpIGdlLOG6t8Og4buXLGc0ZiwoLigp4bu2LOG7g+G6uWfDqSzhu5XhuqksdeG7gSxmxKks4bqvbyzEgzJnLG1nLOG6t8OqZ8Op4bu2LOG7hTFmLMO0w6kg4buVLOG6t+G7oeG7jeG6ryzhu4PhurljZizhu5loIOG7leG7tizhu5U0Z2Us4buV4buT4buh4buPZ2Us4bq34buh4buN4bqvLOG7lcOpxqHhuq8s4bq34bqj4bul4bu2LOG6ryDhuq8s4bqvYWcs4bq3auG6uSzhu4XDs2cs4bq34buh4buN4bqvLMSDMmgs4bq3Mmbhu7gkL8O0JSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O0xIJo4bqx4bulOyXhuq7DqeG6ueG6q+G7lywoPi8+4bu2LOG7kOG7l2rhuq8sw6ls4bq5LGdlw6nhurMs4buUw7Is4buV4buT4bq9Z8OpLHUwLMSCIGgs4bqvIGgs4buVw6nhuqNmLOG7leG7kyIs4bqxciwgZyzhu4Thu5fhuqHhu5Us4buUMOG6uSxnZeG7l+G7peG6rWcsZ+G7ocOz4bqvLCPhu5lzIizhurdt4bq5PeG7uCQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7TEgmjhurHhu6U7JeG7lOG6ueG6qcO0LOG6t2nhu7Ys4buZIuG7lyzhu4PDqeG6uSxnZcOp4bqzLOG6rsOp4bujLGfDqeG6uWJmLOG7ouG7pSzEgyJnLOG7guG6uWfDqSzhu5Xhuqks4bqv4bujIizhu5Dhu5dq4bqvLMOpbOG6uSxV4bufLMOJa2dlLOG7lMOpImfDqSzhu5Xhu5Phur1nw6ksxIMw4bulLMSCIGgs4bqvIGgsZeG6uTLhurks4buV4buT4bq9Z8Op4bu2LOG7leG6ueG6qcO0LOG7lcOp4buX4bu2LOG6r8Op4bq/Z8OpLOG7heG7pyzhurFyLOG7lcOpMmgs4buE4buX4bqh4buVLMOJ4buNw7Qs4buVIOG6ryzDuTMsI+G7mXMiLOG6t23hurk94bu2LOG7kOG7l2rhuq8sw6ls4bq5LOG7lcOpMmgs4buF4buX4bqhZyx14bqrLOG6sXIsIGcs4buE4buX4bqh4buVLGcw4bul4bu4JC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtMSCaOG6seG7pTsl4bqwcizhu5XDqTJoLOG7hOG7l+G6oeG7lSxla2YsISgs4bqvw6nhu6FvZ2Xhu7YsISE+LOG6t+G6ueG6q+G7l+G7tizhu5U0Z2UsPCzhurfhurnhuqvhu5cs4buZaCx1w7Phurks4bqxcizhu5XDqTJoLOG7hOG7l+G6oeG7lSzhu5Xhu5Phur1nw6ks4buQ4buXauG6ryzDqWzhurks4buVMeG6uSzhu4LFqSzDqcOsw7Qs4buVw6lwLDzhu7gkL8O0JSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O0xIJo4bqx4bulOyVHw6l0Z2UsZ2zhurks4bqx4buXZ2Us4bqv4bujIizhurFyLCBnLOG7hOG7l+G6oeG7lSzhurczLOG6t+G7oeG7jeG6ryzhu5XhurnhuqnDtCzhu5XDqeG7l+G7tizhuq/DqeG6v2fDqSzhu4Xhu6csxIMiaCxla2bhu7Is4buV4bqtZyxlw6zhurnhu7Qsw7TDqTFmLHXhurks4bq34bq54bqr4buXLOG6r8Op4bq/Z8Op4bu2LOG6t2rhurks4buV4buh4buNZ2UsIMO0LOG6seG7nWdl4bu0LHXhurli4bqvLOG7lcOpYyzhuq/DqeG6qSzDqWkiLGds4bq5LOG6seG7l2dlLFss4bqvw6nhurtnw6ks4buZIOG6r8OpLOG7lTHhurksR2XDqcOqLOG7keG7l+G7peG6qeG7lSzhu5lqLCguLUfhu5Av4buUw5osZ2Uw4bulLCF7L3svKC4oKCzhuq/hu6MiLMOJbOG6uSxnZcOpw6os4buFw6BnLOG7lcOpcCxnNGYsxIIiZyzhuq7DqcOhw7Qsw6kwZ8OpLOG7lOG7k+G7l2dlLOG7oW9nZSzhurYyZ2Us4buDw6lpIizDmeG6uOG6uOG6uCx14bqrLOG7leG6ueG6qcO0LOG7leG7neG6ryzhurdt4bq5LGbDs+G6ueG7tizDtMOpIOG7lSzhu5Xhu5PhurljZyx1MCxnYWdlLOG6ryJoLMOp4bq5YuG7lyzhu5Hhu5cyLOG7g+G6uWfDqSzhu5Xhuqks4buV4bqhw7Qs4buVw6ljLOG7leG7k2hnZSxl4bq5IuG6uSzhurdoMWcsZsOz4bq54bu0LOG6ryDhuq8s4buR4buX4bulLOG6t8OqZ8OpLHXhuqss4buVbSzhuq/DqXDhuq8s4buR4buXMmcs4buV4buTw6os4buVMOG6uSzhu5kyZ+G7tizhu5Uw4bq5LOG6r8Op4bq7Z8Op4bu2LOG7lTDhurks4buZMmcsZWnDtCx1amfhu7Ys4bqvw6nhu5fhu6VjZyxnw6nhu6Hhu41nZSzDtMOpw6BnLHVqZyxlacO0LOG6r+G7oyIs4buVw6kwZ8OpLHXhurnhuq1nLOG7leG7k2hnZSzDqeG7jcO0LOG7lSDhuq8sw7kz4bu2LOG7heG6ueG6rWcsw6nhurliw7Qsw6nhu43DtCzhu5Ug4bqvLMO5M+G7tCx14bq5YuG6ryzhu5XDqTBnw6ks4buF4bqhw7Qs4bqxaCJnw6ksZ2XDqeG6uWLDtCzhuq/hu6MiLMOp4buNw7Qs4buVIOG6ryzDuTPhu7Ys4buF4bq54bqtZyzDqeG6uWLDtCzDqeG7jcO0LOG7lSDhuq8sw7kz4bu0LHXhurli4bqvLGVpw7QsdWpn4bu2LGbhu5ciLOG6r20sw7TDqcOgZyzhu5XDqSJmLGXhurkiLOG6sWgiZ8OpLGdlw6nhurliw7Thu7Qsw6loMeG7lSzhurdsZ2Usw6nhu5fhu6Us4bq3bGdlLHVqZyzhu5VxLOG7lcOpMGfDqSx14bq54bqtZyx1MCzhuq/DqWgsdSLhu6UsZ2zhurksxINs4bu0LOG6r8Op4bqpLOG6t2ws4buD4bqpLOG7lWggZ+G7uC/hu7gkL8O0JSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O04buYaOG7l+G7k+G6r+G6szsl4buUw6nhurNoLOG7lOG7lMOZVUckL8O0JQ==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]