(Baothanhhoa.vn) - Nhiệm kỳ 2016-2021, Đoàn ĐBQH tỉnh, khóa XIV đã tăng cường các hoạt động theo quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, Quy chế hoạt động của ĐBQH và Đoàn ĐBQH, từng bước nâng cao chất lượng các hoạt động. Kết quả hoạt động của đoàn đã góp phần cho thành công của Quốc hội và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thể hiện đầy đủ trách nhiệm trước cử tri.
eE7DgEHhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavb0/hu6zhu5JG4bu5ecSRTsSQ4buUTUHhu4Thu4zhu5ROQT3hurRPQeG7rOG7quG7mkHhu4ThuqZPQeG7gk/EqOG7lEHhu4ZO4buWQSZB4buGTsOT4buxQeG7lE3hu64qxKjhu5RBPeG7nOG7lE1B4buGWeG6tEHhu4ZAQeG7rOG7qk94L07DgHl4xq9B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7nGr+G6pUbhurThu4Lhu7l54bq5Tk/EqOG7mEHhu5A/QeG6oMOBw4Dhuq4t4bqgw4HhuqDDgOG7sUE54buW4bqk4buUQTk2bOG6pUHhu6zhu47hu5RO4buxQeG7kE7GoOG6tEHhu6Phuqfhu5tB4buE4bqoQeG7rOG6quG7lE1B4buG4buyw5nhu5RNQeG7hsOC4buGQU7hu5bhuqbhu6xB4buEUuG7lE1B4busTkbhu5ZB4buo4buuKkHhu4Thu4zhu5ROQeG7hlnhurRB4bqlT+G7iuG7lEHGr07Dgsav4buxQWXhu67hurzhu6xBb1NB4buGTuG7tOG7hkFs4buuUOG7hkFOUk/hu7FBbOG7ripB4buGTuG7ikFO4buW4bqm4busQeG7hFLhu5RNQeG7hlnhurRBOTZs4bqlQT3huqRBOeG7luG6pOG7lEE5NmzhuqXhu7FB4bus4bu24buUTUHhu4Dhu7LDmuG7hkHhu5TDieG7lE1B4buG4bq04buWQeG7hk7hurjhu6xB4buS4buy4buk4buUTUHhu4bDguG7hkFO4buW4bqm4busQeG7hFLhu5RN4butQcSR4buK4busQeG7qOG7ruG6rEFO4buW4bqm4busQeG7hFLhu5RNQeG7hlnhurRB4buE4buW4bqk4buUQeG7hOG6qEFNxqDGr0HGr07hurrhu5RB4buGTuG7lkHhu6xO4bqk4buUTkHhu4bhu6Dhu5RNQeG7hlnhurRBbOG7rlDhu4ZBTlJPQT3huqRB4buExqDhu5RNQU3GoMavQT3huqThu5ZB4buw4bu4QcavTsOC4busQeG7rOG7qk9K4buUQeG7kE/hu5ROQeG7rOG7ikEtQSXhuqhBTlJPQeG7hlnhurRB4bus4buO4buUTuG7sUHhu6xOSkFOT8So4buUQeG7hOG6uipB4buEWUHhu6zhu6rDguG7hk5B4buUTk/EqOG7mEHhu6zhu6rhu7LDmuG7hkHhu4ZAQeG7rOG7qk/hu614L8aveXjGr0Hhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavN+G6tMav4busT+G7luG7lOG7uXl4T+G7mE1B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7nhu4Lhu6xO4buu4buY4buAQU83RuG7lOG7rEbhu6rhu7lB4buw4busKuG7kkbDuuG7uSRP4buC4busTuG7qUHhurbDgcOBxq8l4burQU5GT01O4bus4bupQcODw4DhurbGryXhu6vhu7lB4buw4buq4buGw7rhu7kvL+G7huG7guG7lOG7reG7gOG6tOG7luG7rE7hurThu5ROTuG7luG6tOG7rT3hu5Qv4buCRuG7sOG7kOG7rOG7lsavL+G7lEYk4buwL+G6oMOA4bqgw4Evw4DhurDhurDhu4LhuqDDgMOBw4DDgcSC4bqw4bus4bq24bq24bqu4bqi4bqw4buSw4Hhu63DlMavTcaw4buqw7rhurLhuqLEguG7uUHhurThu5Lhu6zDuuG7ucSRTsSQ4buUTUHhu4Thu4zhu5ROQT3hurRPQeG7rOG7quG7mkHhu4ThuqZPQeG7gk/EqOG7lEHhu4ZO4buWQSZB4buGTsOT4buxQeG7lE3hu64qxKjhu5RBPeG7nOG7lE1B4buGWeG6tEHhu4ZAQeG7rOG7qk/hu7lBJE/hu4Lhu6xOw7rhu7nhurbDgcOB4bu5QU5GT01O4busw7rhu7nDg8OA4bq24bu5QS95b+G7luG6pOG7lEHhu4bhuqzhu5ROQcSRP0FO4bucxq9B4busTuG7tEHDgOG6sOG7sUHhuqU54bq5OEFO4buuKsSo4buUQeG6uU3hurRBblXhu5RB4buQTsag4bq0QeG7o+G6p+G7o+G7sUHhu5ROT8So4buYQeG7kD9B4bqgw4HDgOG6ri3huqDDgeG6oMOA4buteC/Gr3l4xq9B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7nGrzbhu5bhu4Iq4bu5eXjhu7Dhu6zhu6rhu5bhu5RNeTnGoOG7lE1BTcagxq9BPeG6pOG7lkHhu5ROT+G7iOG7rkHhu6jhu64q4buK4busQeG7sMOC4buGTkHhu4ZZ4bq0QWzhu65Q4buGQU5ST3gv4buw4bus4buq4buW4buUTXl4L8aveXjGr0Hhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavNuG7luG7girhu7l54bujw4Lhu4ZB4buE4buM4buUTkE94bq0T0Hhu6zhu6rhu5pB4buS4bqkQeG7lE3hu7LDmU9B4buE4bqmT0Hhu4JPxKjhu5RB4buGTuG7lkEmQeG7hk7Dk+G7sUHhu5RN4buuKsSo4buUQT3hu5zhu5RNQeG7hlnhurRB4buGQEHhu6zhu6pPQT3huqRB4bq5TsOJ4buUQeG7gsOJ4buU4buxQTnhu5bhuqThu5RBOTZs4bqlQeG7rOG7juG7lE5B4buS4buu4bug4buUQU1PI0Hhu5hQT0Hhu5JPw4zhu5RBTsSoQeG7hk5E4busQeG7hk7DjUE9w5pPQeG7hkBB4bus4buqT+G7sUHGr07DieG7lEHhu6zDk+G7hk7hu7FB4busU+G7lE1BTuG7pMav4buxQcavTuG6rOG7lEHDguG7lE5B4bus4buq4buu4buUTUHhu6xO4bu44buG4buxQeG7kOG7jMavQeG7rE7DmU9B4buGw4Lhu4ZBJkHhu5BP4buK4buU4buxQeG7lE3hu64qxKjhu5RBPeG7nOG7lE1B4buGWeG6tEHhu4ZAQeG7rOG7qk9B4buE4buK4buUQWzhu65Q4buGQU5ST0E94bqkQeG7hsOC4buGQeG7hlVB4buo4buu4bq04buU4buxQeG7rFNB4buGTuG7tOG7hkHhu4bGoEHhu5JPw4zhu5RB4buo4buu4bq04buU4butQW/hu6rhu5bhu5RNQeG7lE5PxKjhu5hB4buQP+G7sUE54buW4bqk4buUQTk2bOG6pUHhu6zhu47hu5ROQeG7hOG6qEHhu4ZOWUHhu6zhu6rDkuG7sUHGr05QT0FO4bukxq9BPcOaT0FvTuG7ssOZ4buUTUHhu6zhu6rhu7jhu4ZBw7UqQeG7gOG6tOG7lEHDqW9vbOG7sUFvTuG7ssOZ4buUTUHhu6zhu6rhu7jhu4ZB4bqlw5Dhurk44buxQcOzNuG6uThB4buGw4Lhu4ZB4buG4bq4xq9BPeG6pEHhu4bDguG7hkHhu4RV4buUQT3hu4xBTiPhu65B4buo4buu4bq04buUQeG7rOG7qsOM4buUQeG7hOG7jOG6tEHhu4DhuqThu5RB4bus4buO4buUTkHhu6xTQeG7hk7hu7Thu4ZBw4DhurLEgkHhu4bhu65S4buGQeG7rE/hu4rGr0ElVuG7hkHhu4ZAQeG7rOG7qk9B4buE4buM4buUTkHhu5A/QT3huqRB4busT+G7isavQSVW4buGQeG7rE5G4buWQeG7hk7hu64qw4zhu5RB4buE4buI4burQeG7rFPhu5RNQU7hu6TGr0HGr07DieG7lEHhu5Lhu5bhuqZP4buxQeG7hk7hu64qSuG7lEHDg+G6sOG6sEHhu5ROxqDhu5hBJkHhu5BP4buK4buU4buxQeG7kE/hu4rhu5RB4buUTU7hu4xB4buGWeG6tEHhu4ZAQeG7rOG7qk9BTUBPQeG7hOG7iuG7lEHhu4bDguG7hkHhu4ZVQeG7qOG7ruG6tOG7lEHhu4ZO4bu04buGQeG7lOG6quG7lE1B4buGWeG6tEFv4buq4buu4buUTUHhu7JV4buUTUE94bqkQeG7hOG7jOG6tEHGr07hu7JV4buUTUElRuG7mEElR+G7rOG7sUFNT+G6rE9B4buo4buuKuG7iuG7rOG7sUHhu6zhu6rhuqxB4buSw5lP4buteC/Gr3l4xq9B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7nGrzbhu5bhu4Iq4bu5eW/huqZPQeG7hsOC4buGQeG7kD9BTuG7nMavQWzhu65Q4buGQU5ST+G7sUHhu4bDguG7hkE5NmzhuqVB4bus4buO4buUTkHhu4ThuqhB4buC4bqk4buUTkHhu6xOw5lPQU1P4bq04buUQeG7lE1OT8OM4buUQeG7huG7tOG7rkE94bqkQeG7rMOT4buGTkHhu4bhu7jhu4ZB4busTuG6tOG7mEFNT+G6tEHhu4ZO4bq44busQT3hurjhu5RB4buGw4Lhu4ZB4busTuG6pOG7lE5BPU/DjOG7lEE3TsOT4buUTkHGr05Z4buxQU3GoMavQSZB4buEUE9BPcOaT0Hhu5ROT+G7iOG7rkE94bq44buUQeG7hOG7iEHhu6jhu67hurThu5RB4bus4buq4buc4buUTUHhu4ZZ4bq0QeG7hOG6uOG7rEHhu5Thu7LDmuG7huG7sUHhu4RR4buUTUHhu6xOw5lPQeG7kOG7iuG7rEFO4bukxq9Bxq9O4bqs4buUQcOC4buUTkHhu5ROI+G7lE1BPeG6uOG7lEHhu4Thu4hB4buA4bu04buGQSVW4buGQeG7hlnhurRB4buGQEHhu6zhu6pPQeG7hEpBbOG7rlDhu4ZBTlJPQT3huqRBN07Dk+G7lE5Bxq9OWUHhu6jhu67hurThu5RB4busw4nhu5jhu61Bb+G7quG7luG7lE1B4buUTk/EqOG7mEHhu5A/4buxQTnhu5bhuqThu5RBOTZs4bqlQeG7rOG7juG7lE5B4buE4bqoQeG7hsagQcOA4bqgw4FB4buS4buy4buk4busQSZB4buQT+G7iuG7lEHGr07DguG7rEHhu4BPSuG7ruG7sUHhu6zhu6rhurThu5ROQeG7kuG7ruG6vOG7lEHhu6zhuqZPQU5ST0Hhu6zhu6rhu7LDmeG7lE1BPeG6pEHhuqDhuqDhurZB4buS4buy4buk4busQSZB4buQT+G7iuG7lEHGr07DguG7rEHhu4BPSuG7rkHhu6zhuqZPQeG7hsOC4buGQeG7gOG7rlNPQeG7rE7huqzhu5ZB4buS4buu4bq84buUQeG7rFPhu61B4bq5Tk/hu4jhu65BJkHhu5BP4buK4buUQeG7rE7hurThu5hBTU/hurRB4buGTuG6uOG7rEHhu5Lhu7Lhu6Thu5RN4buxQcavTldBTuG7pMavQeG7rE7hu7jhu4ZB4busT0vhu5RBPeG6pEHhu6zDieG7mEHhu6zhu7Lhu7FB4buUTeG7rirEqOG7lEE94buc4buUTUHhu4ZZ4bq0QTk2bOG6pUHhu6zhu47hu5ROQeG7hOG7suG7pOG7hkFs4buuUOG7hkFOUk/hu7FBN07Dk+G7lE5Bxq9OWeG7sUHhu4DhurThu5RB4buw4buW4bqm4buUQeG7rE7huqzhu5bhu7FB4buGVUHhu6jhu67hurThu5RB4buGTuG7tOG7hkHhu5Thuqrhu5RNQeG7hsagQeG7rE7DiuG7mEHhu6jhu64q4buI4buUQU1OT0Hhu5RO4bq84buU4buxQeG7rE/hu4rGr0Hhu6xO4buuQeG7rOG7quG7luG7lE1B4buGw4Lhu4ZB4buC4bu4QeG7rE7huqzhu5ZB4buUTU7hu4xB4buo4buuKuG7iuG7rOG7sUHhu4Lhu7hB4busTuG6rOG7lkHhu5Lhu67hurzhu6xB4buESkFO4buW4bqk4buUQeG7rE5PxKjhu5RB4buC4bu4QeG7rE7huqzhu5ZB4buGw4Lhu4ZBPeG6quG7lEHhu4Dhuqzhu5RB4bus4buq4buyw5rhu4ZB4buQTk9B4bus4buqw5Lhu5ROQWzhu65Q4buGQU5ST0Hhu6xO4bug4buUTUHhu6jhu67hurThu7FBTcagxq9Bxq9O4bq64buUQU7hu5bhuqThu5RB4busTuG6pOG7lE5B4busUOG7rEHhu4ZO4buyVeG7lE1B4bus4buqw5Lhu5ROQeG7hlnhurRB4buQP0FO4bucxq9BbOG7rlDhu4ZBTlJP4buteC/Gr3l4xq9B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7nGrzbhu5bhu4Iq4bu5eTlR4buUTUHhu4ZOw5NBw6nhurRPQW4sQThP4buK4buU4buxQW/hu47hu5ROQVkqQT1Pw4zhu5Thu7FBa07GoEHhu6zhu6rhu7Lhu6bhu5RNQTnhu5bhuqThu5RBOTZs4bqlQeG7rOG7juG7lE7hu7FBN07DguG7lE5Bb07hurThu5ROQeG7rOG7quG6tEHhu6zhu47hu5RO4buxQeG7kE7EkOG7lE1B4buE4buM4buUTuG7qUFv4bqmT0Hhu4bDguG7hkHhu5A/QU7hu5zGr0Hhu4ZZ4bq0QWzhu65Q4buGQU5ST+G7sUHhu5RST0Hhu4Lhu67hu5RNQeG7hk7hurjhu6xBPeG6uOG7lEHhu4ZZ4bq0QTnhu5bhuqThu5RBOTZs4bqlQeG7rOG7juG7lE5B4buE4buI4buuQSXhu67hurjhu6xBxq9Ow4Lhu6xB4bus4bu2QeG7lE4j4buUTUEqw4zhu65B4buG4bq64buu4buxQeG7gOG7tOG7hkElVuG7hkHhu4ZZ4bq0QeG6uU7DieG7lEHhu4LDieG7lEHhu6zhu6rhu5bhu5RNQeG7rOG7juG7lE7hu61BN1fhu5RNQT3Dmk9B4busTuG7uOG7hkFOT8So4buUQeG7hk7hurjhu6xBPeG6uOG7lEHhu4bDguG7hkE94bq44buUQeG7hOG7iEHigJzhu5TGoOG7lE3igJ1B4buE4buy4buk4buGQeG7hkBB4bus4buqT0Hhu6jhu67hurThu5RB4busw4nhu5jhu7FB4bus4buq4buW4buUTUHhu6xO4bu44buGQU5PxKjhu5RB4buGTuG7slXhu5RNQeG7rOG7qsOS4buUTkElw4kqQeG7guG7uOG7lE1B4buS4buu4bq84bus4buxQWtOw4LGr0Hhu5LEqOG7lE5BTuG6pOG7lE1B4buU4bqq4buYQeG7hlnhurRBbOG7rlDhu4ZBTlJP4buxQeG7lE3hurQqQeG7rOG7tkHhu4Thurrhu65B4buGw4Lhu4ZB4buU4bqq4buY4buxQTnhu5bhuqThu5RBOTZs4bqlQeG7hOG6qEHhu6xTQeG7hk7hu7Thu4ZBTuG7nMavQeG7hOG7luG6pOG7lEHhu4RKQeG7rE5Q4buUTUHhu5RO4bq44busQcavTsOJ4buUQeG7huG7oOG7lE1B4buGw4Lhu4ZBPeG7jEE5NmzhuqVB4bus4bq8xq9B4bus4buq4buu4buUTUHhu5RNTk/DjOG7lEHhu4bhu7Thu67hu7FB4busTuG6tOG7mEFNT+G6tEEmQeG7kE/hu4rhu5RBPeG6pOG7lkHhu4bDguG7hkHhu4Lhu7hBw4Lhu5RB4buS4buu4bq84bus4butQTlKQeG7lMOJ4buUTUHhu4bhurThu5ZB4buGTuG6uOG7rEHhu5Lhu7Lhu6Thu5RNQeG7hsOC4buGQSZB4buQT+G7iuG7lEHhu6xO4bq04buYQU1P4bq0QT3huqThu5ZB4buG4bug4buUTUHhu6zDguG7hkElw4kqQeG7guG7uOG7lE1Bxq9Ow4LGr0Hhu5Lhu67hurzhu6zhu7FB4buE4buW4bqk4buUQeG7hsagQeG7lE5P4buI4buuQeG7huG6rE9B4busT+G7iuG7lOG7sUHhu4RTT0Hhu5jDmk9B4busTkbhu5ZBTuG7ssOa4buUTUHhu5TDieG7lE1B4buG4bq04buWQeG7hk7hurjhu6xB4buS4buy4buk4buUTeG7sUHhu4LDieG7lEHhu4ZOWeG7sUHhu4bhu6Dhu5RNQeG7kE7hurRP4buxQeG7mE/hu5ROQeG7gOG6puG7hk5B4bus4buq4buW4buUTUE9T8So4buGQSVP4buUQSZB4buQT+G7iuG7lEHhurlOw4nhu5RB4buCw4nhu5Thu7FB4buGw4Lhu4ZB4buUTeG6pOG7lE7hu7FB4buGw4Lhu4ZB4buG4bq4xq9B4bumQeG7hOG7jOG6tEHGr07hu7JV4buUTeG7rUFs4buu4bq0QT1PxKjhu4ZB4buGTuG6uOG7rEE94bq44buUQT3huqRB4buE4buIQSXhu67hurjhu6zhu7FB4buQT+G7iuG7lEHhu5RNTuG7jOG7sUHhu4bDguG7hkHhu4BS4buxQeG7lE3huqThu5RO4buxQeG7hOG7jOG6tEHGr07hu7JV4buUTUHhu4ThuqhB4buE4buy4bq0QeG7quG6tEHhu4bDguG7hkFNT+G6rE9Bxq9Ow4LGr0Hhu5BOQuG7hkHGr05Y4buGQeG7rFHhu5RB4bus4bqmT+G7sUFO4bqm4buUQeG7hk7hu4rhu7FB4bus4buq4bqsQeG7ksOZT0Hhu6xO4bui4bq0QeG7hMOC4buUTUEmQeG7kE/hu4rhu5Thu7FB4buUTeG7rirEqOG7lEE94buc4buUTUHhu4ZOw5Phu5ROQeG7hMOC4buUTUHhu4ZZ4bq0QeG6uU7DieG7lEHhu4LDieG7lEHhu6zhu6rhu5bhu5RNQeG7rOG7juG7lE7hu61BOOG7lkHhu4TGoOG7sUHhu4Thu4rhu5RB4buU4bq0KuG7sUHhu4ThuqhB4buGxqBB4bus4buqw4zhu5RB4bqyw4FB4buS4buy4buk4busQeG7hlVB4buo4buu4bq04buUQeG7hk7hu7Thu4ZB4buU4bqq4buUTUHhu6zhu6rhuqxB4buSw5lPQeG7gEPhu5RNQT3huqrhu5RB4buA4bqs4buUQT3hu4hBw4PhuqDEgkE94bq44buUQeG7hOG7iEHhu5jhuqRB4buGQEHhu6zhu6pPQT3huqRBOeG7luG6pOG7lEE5NmzhuqVBb07hurThu5ROQeG6pcag4bq0QeG7hsagQSZB4buQT+G7iuG7lOG7sUHhu5BP4buK4buUQeG7lE1O4buM4butQeG6uU4j4buUTUHhu4Thu4hBJeG7ruG6uOG7rOG7sUFOT+G7iuG7lEHhu5Dhu4pB4buGWeG6tEHhu4ZAQeG7rOG7qk9BPeG7iEHhu4ZVQeG7hk7hu4rhu7FB4buGTsOT4buUTkHhu7DDguG7hk5Bxq9Ow4Lhu6xB4bus4buqT0rhu5RB4buQT+G7lE5B4bus4buKQS1BJeG6qEFOUk9B4buGWeG6tEHhu4Thurjhu6xB4buU4buyw5rhu4ZB4buE4buy4buk4buGQeG7hsOC4buGQeG7gFLhu7FB4buUTeG6pOG7lE5B4buGTuG7tOG7hkHhu5Thuqrhu5RNQeG7lE1OT8OM4buYQeG7rFbhu4ZB4busT+G7isavQeG7rE7hu67hu7FB4buUTU5Pw4zhu5RB4buG4bu04buuQeG7hEpB4buET+G7iOG7rkHhu4ZO4buO4buUTuG7sUHhu7BA4bq0QeG7hFNP4buxQeG7gFNB4buw4buu4buUTUHhu4ZO4buWQcavTldBTuG7pMavQT3Dmk9B4busw5Lhu5ROQU7DkuG7lE5B4busTuG7uOG7hkHhu6zhu4rhu614L8aveXjGr0Hhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavNuG7luG7girhu7l5eOG7sOG7rOG7quG7luG7lE15OeG6pk9B4buCT8So4buUQeG7hk7hu5ZBJkHhu4ZOw5Phu7FB4buUTeG7rirEqOG7lEE94buc4buUTUHhu4ZZ4bq0QeG7hkBB4bus4buqT3gv4buw4bus4buq4buW4buUTXl4L8aveXjGr0Hhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavNuG7luG7girhu7l5b+G7qsOM4buUQeG7hlVB4buw4bumQeG7lE1O4buMQeG7qOG7rirhu4rhu6xBPeG7iEHhu4ZO4buyVeG7lE1B4bus4buqw5Lhu5ROQU7hu5bhuqbhu6xB4buEUuG7lE1BTU/DguG7mEHhu7DDguG7rEHhu4ZZ4bq0QWzhu65Q4buGQU5ST+G7sUHhu5Dhu4pBTuG7luG6puG7hk7hu7FB4buGTuG7slXhu5RNQeG7rOG7qsOS4buUTkFNT8OC4buYQeG7sMOC4busQeG7hlnhurRBw7UqQeG7gOG6tOG7lEFvTuG7ssOZ4buUTUE9WEFs4buuUOG7hkFOUk/hu7FB4buGw4Lhu4ZB4buGVUHhu6jhu67hurThu5RB4buGWeG6tEFs4buuUOG7hkFOUk/hu7FBJkHhu5BP4buK4buUQeG7hlnhurRB4buGw4Lhu4ZBOTZs4bqlQeG7rOG7quG7luG7lE1B4buE4buW4bqk4buU4buxQTnhu5bhuqThu5RBOTZs4bqlQeG7rOG7juG7lE5BJcOJKkHhu4Lhu7jhu5RNQeG7hk7hu7JV4buUTUHhu6zhu6rDkuG7lE7hu7FB4buQ4buKQU7hu5bhuqbhu4ZOQU1Pw4Lhu5hB4buww4Lhu6xB4buGWeG6tEHhu6zhu7bhu5RNQeG7lOG6quG7mOG7rUFv4buq4buW4buUTUHhu5ROT8So4buYQeG7kD/hu7FB4buE4buW4bqk4buUQeG7hOG6qEHhu6xTQeG7hk7hu7Thu4ZB4bqwQeG7huG7rlLhu4ZBTU/DguG7mEHhu7DDguG7rEHhu4ZO4buuKsOM4buUQeG7hOG7iOG7q0HGr05QT0FO4bukxq9B4busTuG6tOG7mEFNT+G6tEHDg0Hhu4bhu65S4buGQU1Pw4Lhu5hB4buww4Lhu6xB4buGWeG6tEHDtSpB4buA4bq04buUQW9O4buyw5nhu5RNQT1YQWzhu65Q4buGQU5ST0E94bqkQeG7hsOC4buGQeG7hlVB4buo4buu4bq04buUQeG7hlnhurRBbOG7rlDhu4ZBTlJPQeG7rOG6pk9B4buE4buM4bq0QcavTuG7slXhu5RN4butQWtO4buyVeG7lE1B4busTuG7tOG7hkHhu6xTQeG7hk7hu7Thu4ZBTuG7luG6puG7rEHhu4RS4buUTUFNT8OC4buYQeG7sMOC4busQeG7hsagQeG7lE5P4buI4buuQeG7hFNPQeG7mMOaT0Hhu6xORuG7lkFO4buyw5rhu5RNQeG7lE3huqQqQeG7huG6pOG7lE1B4buET0E94bqk4buWQeG7hk5P4buI4buuQeG7sMOJ4buu4buxQeG7lMOJ4buUTUHhu4bhurThu5ZB4buGTuG6uOG7rEHhu5Lhu7Lhu6Thu5RN4buxQcavTsOC4busQU7hu64qQeG7rOG7qsOTQeG7rOG7rsSoQeG7hlnhurRB4buGw4Lhu4ZBPeG7jEE5NmzhuqVB4bus4buq4buW4buUTUHhu4Thu5bhuqThu5Thu61BbOG7ruG6tEFNT8OC4buYQeG7sMOC4bus4buxQeG7hOG7luG6pOG7lEHhu4ThuqhB4buGxqBB4buQT+G7iuG7lEHhu5RNTuG7jOG7sUHhu4Thu4hBJeG7ruG6uOG7rEE9w5pPQWzhu65Q4buGQU5ST0Hhu5ROI+G7lE1BPeG6uOG7lEHhu4Thu4hBPeG7iEHhu4ZOw5Phu5ROQeG7sMOC4buGTuG7sUHhu4ZVQeG7hk7hu4pB4buESkHhu6xO4bu44buGQU5PxKjhu5RB4busUOG7rEHhu5ROI+G7lE1B4buUUk9B4buC4buu4buUTUHhu4ThuqhBTU/DguG7mEHhu7DDguG7rOG7q0Hhu5BP4buK4buUQeG7lE1O4buMQT3Dmk9B4buGw4Lhu4ZB4buGVUHhu6jhu67hurThu5RB4buo4buu4bqs4buUQeG7kibhu7FB4buqVuG7rEHhu5BP4buUTkHhu5RNTk/EqOG7mOG7sUHhu5BOQuG7hkHGr05Y4buGQeG7lE4j4buUTUHhu5hE4busQeG7rFHhu5RB4bus4bqmT+G7sUFO4bqm4buUQeG7hk7hu4rhu61BOOG7lkE94bq8KuG7sUHhu5ROT+G7iOG7rkHhu5BP4buK4buUQeG7lE1O4buM4buxQeG7hOG7iEEl4buu4bq44busQeG7hlnhurRB4buE4buW4bqk4buUQeG7hOG6qEHhu4Thu7Lhu6Thu4ZBbOG7rlDhu4ZBTlJP4buxQTdOw5Phu5ROQcavTllB4busT+G7isavQeG7rE7hu65BTU/huqxPQeG7qOG7rirhu4rhu6zhu7FBTcagxq9Bxq9O4bq64buUQeG7rMOT4buGTkHhu4bhu7jhu4ZBxq9Ow4Lhu6xB4bus4buqT0rhu5RB4buQT+G7lE5B4bus4buK4buxQT3huqrhu5RBTsag4bq0QS1BJeG6qEFOUk/hu7FB4buE4bqs4buYQeG7gOG6rOG7lkHhurThu5RB4buUT+G7lE5BLUHhu6jhu65Q4buGQcavTuG7muG7lE1B4bumQeG7hOG7jOG6tEHGr07hu7JV4buUTeG7rXgvxq95eMavQeG7huG7kuG6tOG7sOG7sMO64bu5xq824buW4buCKuG7uXnhu5vDmk9Bxq9O4buyVeG7lE1B4buGTsOJ4buYQU3hurrhu5RB4buCw4nhu5Thu7FB4buww4Lhu6xB4buCw4nhu5Thu7FB4buGw4Lhu4ZBOTZs4bqlQeG7rOG7quG7luG7lE1Bxq9O4bqm4buYQT1P4buxQeG7kE7huqxB4buU4bqq4buUTUHhu4ZZ4bq0QeG7mMOS4buUTkHhu4ThuqhB4bus4bqq4buUTUHhu4bhu7LDmeG7lE1B4buET0Hhu4ZVQeG7sOG7puG7sUHhu6zDkuG7mEFOT0rhu67hu7FB4buUQuG7mEHhu4BC4busQeG7rMOS4buUTkFOw5Lhu5ROQeG7rE7hu7jhu4ZB4bus4buKQeG7hEpB4buSQuG7lE1B4buUTU5GQeG7rMOJ4buYQeG7rOG7suG7sUHhu5RN4buuKsSo4buUQT3hu5zhu5RN4buxQeG7lE4j4buUTUHhu5BP4buK4buUQeG7lE1O4buM4buxQeG7hOG7iEEl4buu4bq44busQeG7hlnhurRB4buGQEHhu6zhu6pP4burQeG7qOG7ruG6tOG7lEHhu6zDieG7mEHhu6xO4bu44buGQU5PxKjhu5RB4busUOG7rEHhu4bhu6Dhu5RNQeG7rMOC4buGQeG7gsOJ4buUQeG7lE3hu64qxKjhu5Thu61B4bql4buW4bqm4busQeG7hFLhu5RNQeG7rE/hu4rGr0Hhu4bhu6Dhu5RNQeG7gsOJ4buUQeG7hlnhurRB4buE4buW4bqk4buUQeG7lE3huqQqQeG7huG6pOG7lE1B4buET0E94bqk4buWQeG7hk5P4buI4buuQeG7sMOJ4buuQT3Dmk9Bxq9O4buyVeG7lE1B4buGTsOJ4buYQeG7lMOJ4buUTUHhu4bhurThu5ZB4bus4buqw4Lhu4ZOQeG7lE5PxKjhu5hBOTZs4bqlQT3Dmk9B4buG4bug4buUTUHhu6zDguG7hkFNT+G6rE9B4buo4buuKuG7iuG7rEHhu4RV4buU4buxQeG7rE7hu7JB4buQTk/hu4rhu65B4buU4bqmT+G7sUHhu6xQQeG7hsOC4buWQeG7hlnhurRB4buG4bug4buUTUHhu4LDieG7lOG7rUHhuqXhuqThu5RNQeG7lOG6quG7mEHhu4Thu5bhuqThu5RBJcOJKkHhu4Lhu7jhu5RNQeG7kuG7jOG7hk5B4busT+G7isavQeG7huG7oOG7lE1B4buCw4nhu5RB4bus4bqmT0Hhu6zhu6pYQeG7sOG7pkHhu6xP4buKxq9B4buG4bug4buUTUHhu4LDieG7lEHhu4ZZ4bq0QeG7rOG7juG7lE5BPcOaT0Hhu6zhurjhu6xB4buG4bqsQeG7hsOC4buGQTk2bOG6peG7rUFl4buM4buGTkHhu6xP4buKxq9B4buG4bug4buUTUHhu4LDieG7lEHhu4Thu7Lhu6Thu4ZB4busTuG7oOG7lE1B4buAw4Lhu5ZB4buG4bug4buUTUHhu5BO4bq0T0Hhu6zhu6rDjOG7lEE54bqkT0FrTsOC4busQeG7rE7hurThu5ROQT3huqRBb+G7quG7rirhu4jhu5RBTsOS4buUTkHhu6zhu47hu5ROQeG7hEpB4buUTeG7ssOZT0Hhu4LDieG7lEHhu4BP4buK4bus4buxQeG7rE/EqOG7lEHhu5JPw4zhu5RBTsSo4buxQeG7rE5G4buWQeG7guG7nk9BPeG6pEHhu6xO4bq04buYQeG7guG7uOG7rUE44buWQT3hurwq4buxQeG7lE4j4buUTUHhu5RN4bqkKkHhu6xP4buKxq9B4buCw4nhu5RB4buGWeG6tEE54buW4bqk4buUQTk2bOG6pUHhu6zhu47hu5ROQeG7hkBB4bus4buqT0Hhu6xO4buyw5nhu5RNQeG7hOG7iuG7lEE9w5pPQeG7sFBB4buS4buy4buk4buUTUHhu4Thu6Dhu5RNQT3huqRB4buUTk/hu4jhu65B4buQT+G7iuG7lEHhu5RNTuG7jEHhu4ThuqhB4buE4buy4buk4buGQTk2bOG6peG7sUE54buW4bqk4buUQTk2bOG6pUElRuG7mEElR+G7rOG7sUHhu4ZO4buuKkrhu5RB4busw5pPQeG7hsOC4buGQeG7hlVB4buo4buu4bq04buUQeG7hk7hu7Thu4ZB4buU4bqq4buUTUFNT+G6rE9B4buo4buuKuG7iuG7rEHhu6xORuG7lkHhu4RW4buUTUHhu6jhu64qQeG7hOG7jOG7lE7hu61Bb07hu6Dhu5RNQeG7qOG7ruG6tEHhu4bDguG7hkHhu5Lhurrhu5RB4busT+G7isavQeG7huG7oOG7lE1B4buCw4nhu5RBPeG6pEHhu5RO4bq84buUQeG7hFXhu5RB4buo4buu4bq0QeG7hOG7ssOZ4buUTUHhu4Dhu7Lhu65B4buET8So4buU4buxQeG7hOG7luG6pOG7lEHhu4ThuqhB4busT+G7isavQeG7lE7hurzhu5RB4bqg4butw4DDg8SCQeG7hFXhu5Thu7FB4busTuG7skHhu5BOT+G7iuG7rkHhu5ThuqZP4buxQeG7rFBB4buGw4Lhu5bhu7FBxq9O4bqs4buUQcOC4buUTuG7sUHhu5BP4buK4buUQeG7lE1O4buMQeG7hlnhurRB4buG4bug4buUTUHhu4LDieG7lOG7rUE54buW4bqk4buUQeG7hOG6qEHhu4ZO4buuKkrhu5RB4bq2w4HDgUHhu4RV4buU4buxQeG7gOG6tOG7lEFO4bqk4buUTkHhuqDDgUE94bqq4buUQeG7gOG6rOG7lEHhu4Thu6Dhu5RB4buEUOG7hkE94bqkQeG7kE/hu4rhu5RB4buUTU7hu4xB4buUTeG7ssOZT0Hhu4Thu7Thu5RNQeG7hOG6uuG7rkHhu4ZVQeG7qOG7ruG6tOG7lOG7sUHhu6xTQeG7hk7hu7Thu4bhu7FB4buEVeG7lEE94buMQeG7rOG7quG7luG7lE1Bxq9O4bqm4buYQT1PQeG7lE5PxKjhu5hBPVjhu7FB4buo4buuKuG7iOG7lEFO4bqm4buUQeG7hlnhurRB4buYw5Lhu5ROQeG7hsagQeG7rOG7qsOC4buGTkHhu5ROT8So4buYQU1P4bqsT0Hhu6jhu64q4buK4busQeG7kE/hu4rhu5RB4buUTU7hu4xB4buGWeG6tEE54buW4bqk4buUQTk2bOG6pUHhu6zhu6rhu5bhu5RNQU1P4bqsT0Hhu6jhu64q4buK4busQeG7hFXhu5Thu7FB4busTuG7skHhu5BOT+G7iuG7rkHhu5ThuqZP4buxQeG7rFBB4buGw4Lhu5ZB4buGWeG6tEHhu4bhu6Dhu5RNQeG7gsOJ4buU4butQcSR4buK4busQeG7qOG7ruG6rOG7sUHhu4bGoEHhuqLEgsSCL+G6tsOBw4FB4buEVeG7lEF24buGTk/hu4rhu5hBw4PDg+G7pXdB4buE4bqoQeG7hOG7suG7pOG7hkHhu4bDguG7hkHhu4ZVQeG7qOG7ruG6tOG7lEHhu4bGoEHhu6xOw4rhu5hB4buo4buuKuG7iOG7lEElRuG7mEElR+G7rOG7sUFNT+G6rE9B4buo4buuKuG7iuG7rEE94bqkQeG7rOG7quG6rEHhu5LDmU/hu6tBw4PDg8SCL+G6tsOBw4FB4buEVeG7lEF24buGTk/hu4rhu5hB4bqu4bqu4buld0Hhu4ThurThu5RNQSVG4buYQSVH4bus4buxQU1P4bqsT0Hhu6jhu64q4buK4bus4butQeG6uU5P4buI4buuQT1YQT1PxKjhu4ZB4buQR+G7lkHhu4LhuqRPQeG7hOG6qEHhu4Thu7Lhu6Thu4ZB4buE4buW4bqk4buUQeG7qOG7ruG6tOG7lEHhu6zDieG7mEHhu4RQT0Hhu6xO4buW4bqmT0E9w5pPQeG7lE3hu7LDmU9B4buQTk/hu4rhu65B4buU4bqmT+G7sUHhu6xQQeG7hsOC4buW4buxQeG7rFNB4buGTuG7tOG7hkHhu5LhuqThu5hBPU/EqOG7hkE9w5pPQeG7hlVB4buo4buu4bq04buUQeG7kk/DjOG7lEHhu6jhu67hurThu5Thu7FBJUbhu5hBJUfhu6xB4busTuG7uOG7hkHhu6zhu4rhu63hu63hu61B4buE4bqoQeG7hk7hurjhu5hB4buC4bu04busQeG7hOG7suG7pOG7hkE9T8So4buGQeG7kE5P4buK4buuQeG7lOG6pk/hu7FB4busUEHhu4bDguG7lkHhu5BH4buWQeG7guG6pE/hu7FB4buo4buu4bq0QeG7hMagQeG7rOG6puG7lkHhu5RP4buI4buYQeG7rE/hu5RB4bus4buq4buW4buUTUHhurlOw4nhu5RB4buCw4nhu5Thu7FB4buQTsSQ4buUTUHhu4Thu4zhu5ROQT3hurRPQeG7rOG7quG7muG7sUE94buMQeG7rE7hu4pB4buGWeG6tEE54buW4bqk4buUQTk2bOG6pUHhu6zhu47hu5RO4buteC/Gr3l4xq9B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7nGrzbhu5bhu4Iq4bu5eeG7m8OaT0Hhu5ROI+G7lE1B4buQ4buK4busQeG7qOG7ruG6rEHhu4Thuqbhu6xB4buE4buy4buk4buG4buxQU7hu5bhuqbhu6xB4buEUuG7lE1B4buGWeG6tEE54buW4bqk4buUQTk2bOG6pUHhu6zhu47hu5ROQeG7rOG7quG7luG7lE1B4buUTk/EqOG7mEHhu5A/QeG6oMOBw4Dhuq4t4bqgw4HhuqDDgEHhu4ThuqhBTcagxq9Bxq9O4bq64buUQeG7hFNPQeG7mMOaT+G7sUHhu5TDieG7lE1B4buG4bq04buWQeG7hk7hurjhu6xB4buS4buy4buk4buUTUFO4buW4bqm4busQeG7hFLhu5RNQeG7hlnhurRBbOG7rlDhu4ZBTlJPQeG7rOG7qsOM4buUQeG7lE5P4buI4buuQeG7ksOV4buUTkE94bu44buG4buxQeG7rE5KQU5PxKjhu5RB4buE4buy4buk4buGQT3hurRPQeG7rOG7quG7mkHhu5LhuqRB4buUTeG7ssOZT0Hhu4ThuqZPQeG7gk/EqOG7lEHhu4ZO4buWQSZB4buGTsOTQT3huqRB4buUTeG7rirEqOG7lEE94buc4buUTUHhu4ZZ4bq0QeG6uU7DieG7lEHhu4LDieG7lOG7sUHhu6xO4bu44buGQeG7sOG7uEHhu5LhuqRB4buG4bq64buuQeG7lFBPQU1PI+G6tEE54bqs4buUTeG7sUHhurlO4bqkQeG7lOG7ssOa4buGQT3Dmk9B4bq5TsOJ4buUQeG7gsOJ4buU4buxQU1PI+G6tEFs4buuUOG7hkFOUk9BPeG6pEHhu4ZAQeG7rOG7qk/hu7FBJeG7tOG7lE1B4buEw4Lhu5RNQT3Dmk9B4buUT+G7iOG7mEHhu6xP4buUQeG7hlnhurRB4buGQEHhu6zhu6pPQeG7rOG7quG7luG7lE1B4bus4buO4buUTuG7rUE5T+G7iOG7rkHhu4TGoEHhu4bDneG7lE1B4buE4buy4buk4buGQeG7sOG7uEFNTk9B4buUTuG6vOG7lEHhu4ZZ4bq0QTnhuqzhu5RNQeG7gFLhu7FB4buGTsOT4buUTkHhu6jhu64q4buI4buUQT3huqRB4bq5TsOJ4buUQeG7gsOJ4buUQeG7rOG7quG7luG7lE1B4bus4buO4buUTkHhu6zhuqZPQTbDguG7lkHhu4bDguG7lkE3TsOT4buUTkHhu6zhu6rhu4xB4buGWeG6tEE24bq04buUQTdO4bq4xq9BTuG6pOG7lE5BOeG6rOG7lE1B4buAUkHhu6zhu47hu5ROQeG7kE7GoOG6tEHhu6Phu5vhuqfhuqfhuqdB4bus4buqw5Lhu5ROQTnhuqZPQU5ST0Hhu4ThuqZPQeG7gE9K4buuQTnhuqzhu5RNQeG7gFJB4bus4buO4buUTkFvTuG6tOG7lE5B4bqlxqDhurRB4buS4bq64buUQeG7rE7hu7RB4buj4bqn4buj4buxQeG7lE5PxKjhu5hB4buQP0HhuqDDgeG6oMOBLeG6oMOB4bqgxILhu6lB4oCcOeG7luG6pOG7lEE5NmzhuqVB4buQTsag4bq0QeG7o+G6p+G7m0Hhu4ThuqhB4busw5Phu4ZOQeG7huG7uOG7hkHhu6xO4bq04buYQU1P4bq0QeG7hsOC4buGQU7hu5bhuqbhu6xB4buEUuG7lE1B4buGWeG6tEFs4buuUOG7hkFOUk/hu7FB4buUTuG6uOG7rEHhu5LhuqRB4busTuG6rOG7lkHhu5Lhu67hurzhu5Thu7FB4buExqDhu5RNQU3GoMavQSZB4buQT+G7iuG7lEElw4kqQeG7guG7uOG7lE1Bxq9Ow4LGr0Hhu5Lhu67hurzhu6xBPeG6pEElRuG7mEElR+G7rEHhu6jhu64q4buK4busQeG7hOG7jOG7lE5B4buGw4Lhu4ZBPeG6uOG7lEHhu4Thu4hB4buo4buu4bq04buUQeG7rOG7quG7nOG7lE1B4buGWeG6tEHhu4Thurjhu6xB4buU4buyw5rhu4ZB4bus4bqmT0Hhu4bDguG7hkHhu5A/QU7hu5zGr0Fs4buuUOG7hkFOUk/hu61BZeG7ruG7oOG7lEHhu4RTT0Hhu5jDmk/hu7FB4buUw4nhu5RNQeG7huG6tOG7lkHhu4ZO4bq44busQeG7kuG7suG7pOG7lE3hu7FBTk/EqOG7rkHhu6jhu67huqxB4buGw4Lhu4ZB4buG4buuUuG7hkHhu6xP4buKxq9BJVbhu4ZB4buGQEHhu6zhu6pP4buxQeG7rFPhu5RNQU7hu6TGr0Hhu4ThuroqQeG7hFlBJkHhu5BP4buK4buUQeG7hlnhurRB4buGQEHhu6zhu6pPQT3huqRB4bq5TsOJ4buUQeG7gsOJ4buUQeG7rOG7quG7luG7lE1B4bus4buO4buUTkHhu4RKQeG7gMOC4buWQeG7hsOC4buWQeG7rOG6pk9B4buGw4Lhu4ZB4buQP0FO4bucxq9BbOG7rlDhu4ZBTlJP4buxQeG7kE/hu4rhu5RB4buUTU7hu4xBPcOaT0Hhu4bDguG7hkHhu4ZVQeG7qOG7ruG6tOG7lEFv4buq4buu4buUTUHhu7JV4buUTeG7sUHhu4Thu4zhurRBxq9O4buyVeG7lE1BJUbhu5hBJUfhu6zhu7FBTU/huqxPQeG7qOG7rirhu4rhu6zhu61Bb07hu7LDmeG7lE1BJeG7rirDjOG7lEFNT8OC4buYQeG7sMOC4busQT1PxKjhu4ZB4busTuG7uOG7hkFOT8So4buUQeG7hsOC4buGQeG7lE1O4buMQeG7qOG7rirhu4rhu6xB4buGWeG6tEFs4buuUOG7hkFOUk/hu7FB4busU0Hhu4ZO4bu04buGQU1Pw4Lhu5hB4buww4Lhu6xB4buGTuG7rirDjOG7lEHhu4Thu4hB4bus4bqmT0Hhu4bDguG7hkHhu5RN4bqk4buUTuG7sUHhu4Thu4zhurRBxq9O4buyVeG7lE3hu7FB4buEVeG7lEE94buMQeG7hsagQT3hurjhu5RB4buE4buIQeG7gOG7tOG7hkElVuG7huG7sUHhu5RTT0Hhu4ZS4buYQeG7hOG7suG7pOG7hkHhu4ZAQeG7rOG7qk9BPeG6pEHhurlOw4nhu5RB4buCw4nhu5RB4buo4buu4bq04buUQeG7rMOJ4buY4oCd4buteC/Gr3l4xq9B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7nGrzbhu5bhu4Iq4bu5QeG7sOG7rCrhu5JGw7rhu7nhu6xGJeG7rC3hurThu5JPTeG7lOG7qUHhu6pPTU7hu6zhu6vhu7l5eOG7sOG7rOG7quG7luG7lE15NuG6pE9BPeG6pEHhuqzhu5RO4bupQWtO4bq04buUQeG6uU3hurR4L+G7sOG7rOG7quG7luG7lE15eC/Gr3k=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]