(Baothanhhoa.vn) - Nơi ấy có gì ? Có những huyền thoại trường tồn trên đỉnh Thất Sơn linh thiêng. Bao chứa những giá trị đặc biệt ẩn và lộ diện ở tuyến đầu biên giới. Tất cả sẽ được du khách chạm đến trong hành trình ngược dòng kênh Trà Sư ăm ắp nước để khám phá miền biên viễn Tây Nam.
w6nGsOG7heG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsW+G7qUN54buf4buB4bq5w6nGoeG6uVjGsGrDveG7h+G6rMawauG7h8O94bupdeG7s+G7h8ah4bupc+G7s+G7h+G7hOG7qeG7peG7s+G7h1vDtEjhu4fhu7LEqcO94buH4bub4bq4xKnhu4db4bqu4buH4bqoROG6ouG7m+G7h8OpL8ah4bq5w6kvxrDhu4XhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxq/hu5/EqeG7neG7geG6ueG7suG6tuG7qeG7h+G7kUjhu4fhu5vhu7fhu4fFqeG7seG7h+G6reG7h+G7muG7t+G7h+G7s8aw4buC4buzxanhu4fGsERIdeG7s+G7h0PGsOG7tWzhu6nhu4dD4bqq4bq84bq04buzxanhu4dDw4Phu7Phu4dD4bqqc+G7s+G7h+G7o+G7r+G7s8aw4buHW8aw4buRQ+G7h33hurbhu7Phu4d54bup4buzxrDhu4dDxrDhu6lz4buzxalj4buHxqDEqeG7teG7h+G7m8aww4rEqeG7h+G7s8aw4buC4buzxanhu4fFqeG7qWrhu4dD4bqq4but4buH4buj4buN4bub4buHxqHhu6nDukPhu4fhu5Xhu7Phu4fhu4Rr4buHecSC4buH4bud4bupw7rhu7Phu4fhuqThu4dDREh04buz4buH4buj4buTROG7h8ah4bupc+G7s+G7h8Wp4bup4bqy4bupY+G7h1vhu5FD4buH4bubbeG7h0Jy4buH4buj4bq8w4Lhu5vhu4fhu51E4buHeMawauG7m8aw4buH4bubxrBsw73hu4fhu6N04buz4buHQ+G6quG7teG7s8Wp4buHxrBr4buzxrDhu4dD4bqq4bux4buzxrDhu4fhu7PFqeG6vMOC4bub4buH4bud4bu54buzxanhu4d4c+G7s8aw4buHW+G6qmvhu4d94bq84buHb8O94buHw7Phuqzhu4fhu7PhurzhurLhu5vhu4fhu6PDueG7h3jGsGrDveG7h+G6rMawauG7h8O94bupdeG7s+G7h8ah4bupc+G7s+G7h+G7hOG7qeG7peG7s+G7h1vDtEjhu4fhu7LEqcO9Y8OpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4HhurnDqeG7qcO9xanhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG7nUPGsETDvcah4buH4bup4bua4buf4buzQ+G7n+G6quG7geG7h0JDSHnhu5/hurPhu4FG4bup4budQ8aw4bqp4buH4buL4buD4buD4bqsR+G6q+G7h8aw4buf4bupxanGsEPhuqnhu4do4buLw63huqxH4bqr4buB4buHQuG6quG7m+G6s+G7gS8v4bub4bud4buzY8ahxKnhu7VDxrDEqeG7s8awxrDhu7XEqWPhu4Thu7Mv4bud4bufQnhD4bu14bqsL+G7s+G7n0ZCL2bhu4NnaC/hu4Xhu4vhu4Phu53hu4Xhu4Xhu4Npw61p4buJQ+G7i8Ot4buDZnlnLeG7hWN34bqsxanhu4Hhu4fEqXlD4bqz4buBWMawasO94buH4bqsxrBq4buHw73hu6l14buz4buHxqHhu6lz4buz4buH4buE4bup4bul4buz4buHW8O0SOG7h+G7ssSpw73hu4fhu5vhurjEqeG7h1vhuq7hu4fhuqhE4bqi4bub4buB4buHRuG7qeG7nUPGsOG6s+G7geG7i+G7g+G7g+G7geG7h8aw4buf4bupxanGsEPhurPhu4Fo4buLw63hu4Hhu4cv4bq5w6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rOG7msSp4bqsQ+G7qeG7teG7s+G7geG6uVlz4buz4buHxqHhu6lz4buz4buHxanhu6nhurLhu6nhu4fhu6PDueG7h+G7s8aw4buZ4buz4buH4bud4bupw7rhu7Phu4fhu7Phu6FD4buH4bujcOG6rOG7h3nhu63DveG7h0Phu6nDveG7h8O9RcSp4buH4buz4bq84bqy4bub4buH4buz4bqu4bup4buHw73hu6l14buz4buHW8O0SMOpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4Hhurnhu7Lhurbhu6nhu4dDxrDhurzDguG7s8Wp4buH4buzxalEw4Phu7Phu4fhu53hu7nhu7PFqeG7h0LhuqDhu7PFqeG7h8Od4bufeOG7teG7s8Wp4buHxrDhu6l14buz4buHxrDhu7nEqWLhu4fhu5HDveG7h2rhuqzhu4d5ROG6oOG7s+G7h8aw4buR4bqs4buH4bud4buX4buz4buH4budROG7h3jGsGrhu5vGsOG7h8ah4bqi4buz4buH4bqsxrDhurzhurbhu7PFqeG7h8ah4bqk4bup4buHw71FxKnhu4fhu7PhurzhurLhu5vhu4fhu7Phuq7hu6nhu4fhu6Phu43hu5vhu4dD4bqq4bq84buzxali4buH4buz4bq24bup4buHeMaw4bqk4bup4buH4buj4buTROG7h+G7s8aw4buC4buzxanhu4fhu5vDtEThu4fhu5vGsERIw7rhu7Phu4fhu4Rv4buz4buHxrDhu7fEqeG7h+G7o8Sp4buHQsOz4bub4buHw71rROKApmPhu6Nu4buHQ+G6quG6pOG7h0PGsGvhu7PGsOG7h8O94bu34buz4buH4oCc4buj4buN4bub4buHQm3hu7PigJ3hu4fhu5Hhu7Phu4dD4bq8w4Lhu7PFqeG7h0Ns4bu14buH4buzc+G7s+G7h8aww4Phu7Phu4fhu5vhurjEqeG7h3lr4buz4buH4buj4bupw7pE4buHQ+G6qsSp4bu14buH4budREhz4buzYuG7h3jGsOG7qXThu7Phu4fGocSp4bu14buHQ+G6qmrhu6nhu4dD4bupw73hu4fhuqzGsG3hu6nhu4dDxrDhuq7hu7Phu4dDxrDDiuG7m2PDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxqDhu7Xhu51I4buB4buHQkNIeeG7n+G6s+G7gUPhu59HQy3EqXnhu6nFqeG7s+G6qeG7h+G7m+G7n+G7s0Phu5/huqrhuqvhu4HhurnDqeG7qeG6ucOd4bupdeG7s+G7h1vDtEjhu4dHxKnhu7PGsOG7h0LDs+G7m+G7h8O9w7RI4buHQ+G6quG6tOG7qcOpL+G7qeG6ucOpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4Hhu4dCQ0h54buf4bqz4buBQ+G7n0dDLcSpeeG7qcWp4buz4bqp4buH4bub4buf4buzQ+G7n+G6quG6q+G7geG6ucOp4bup4bq5PMawReG7h0LEqeG7h+G7s+G6vOG6suG7m+G7h+G7s+G6ruG7qWLhu4fhu5NE4buH4bq24bup4oCm4bubw7RE4buHxrDhu7ljw6kv4bup4bq5w6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6ucav4bux4buzxrDhu4dt4buzxrDhu4fhu4R14buH4bubxrDhu6l04bub4buH4bub4buTROG7h0Phuqrhu59i4buH4bub4buTROG7h8Wp4bqwYuG7h+G7m+G7k0Thu4d4xrDhu6/hu4dDbOG7qeG7h+G7hEXhu7PFqeG7h8ah4bupc+G7s+G7h8Wp4bup4bqy4bup4buH4buzxanGsMOo4bu14buH4buzxalrSOG7h+G7s2vhu7Xhu4fhu6Nu4buHeWvhu4fhu7PGsOG7guG7s8Wp4buHeEnhu4fDiuG7m+G7h0fEqeG7h0fhuqDhu6nhu4d5ROG6oOG7s+G7h0PGsOG7tcOzQ+G7h+G7leG7s+G7h8aw4bupw7rhu7Phu4fhu6PDueG7h0XEqeG7h+G7hHXhu4dD4bqq4bu14buzxanhu4fhu7PhurDhu6nhu4fhu7PGsOG6suG7h3jGsMOz4bub4buHeMaw4bu1beG7qWPhu4db4buRQ+G7h+G7m23hu4fhu7PGsOG7guG7s8Wp4buHxanhu6lq4buHQ+G6quG7reG7h0PhuqpESHXhu7Phu4dDxrDhuqLhu7PFqeG7h+G7kUjhu4fhu6Nu4buHQ8OJ4buHxrDEguG7qeG7h+G7hHXhu4db4bqqa+G7h33hurzhu4fhu7PFqWtI4buH4buzxKlI4buHxqHDsuG7s8Wp4buH4bubauG7m+G7h0nhu4dD4bq84bqk4buzxanhu4fhu7PFqcaww7rhu4dDxrBE4buZQ+G7h0Jq4buzxanhu4dDbOG7teG7h0Phur7hu4fhu7PGsGvhu4fhu6Phu5NE4buHQ+G6vGLhu4d4xrDhu6l04buz4buH4bubxrDhu7Xhu4fhu7Phurbhu6nhu4fhu6PDtEjhu4dD4bqq4bqk4buHQ8awa+G7s8aw4buH4bubxrDhu6l04bub4buH4bub4buTROG7h3h0Q+G7h+G7s+G6ouG7qeG7h8Wp4bup4buCxKnhu4dDw7TDveG7h0PGsMOK4bub4buHOeG7qcO6Q+G7h+G7hOG6suG7qeG7h+G7s8Wp4bq84bq04bup4buH4bub4bu14buz4buHQ8OK4buH4bqsxrDhurzhurbhu7PFqeG7h3jGsOG7qeG7h+G6qETEqUjhu4d5bOG7qeG7h1vhuqpr4buHfeG6vOG7h0Phuqpt4bup4buH4buzxanGsOG7qcO6w73hu4fhu7Phu6FD4buH4buEb+G7s+G7h8aw4bu3xKnhu4fhu6Phu5nDveG7h+G7o2vhu4fhu7PFqUTDg+G7s+G7h+G7m8SC4bup4buH4buza0hjw6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6uVjGsEThu4fhu51E4buHeeG7reG7m8aw4buHW+G6qmvhu4d94bq84buHQ+G6quG7teG7s8Wp4buH4buzxrDhu4Lhu7PFqeG7h+G7s8Wpa0jhu4fhu6Phu7fhu7Phu4fDveG7gOG7m+G7h+G7s+G6vOG6suG7m+G7h3nhurrhu4dD4bqqa+G7s+G7h+G7hHXhu4fhu6Nu4buH4oCcQ+G6quG7seG7s8aw4buHeWvhu7PFqeKAneG7h8Wp4bup4bqy4bup4buHw73EguG7h+G7o2zhu7Xhu4fhu5vGsOG7n+G7m3gt4bup4buz4buH4buzxrDhu4Lhu7PFqeG7h+G7m+G6oOG7s8Wp4buHQ+G6quG7seG7s8aw4buHR8Sp4buzxrDhu4fhu6PEguG7m+G7h+G7s8aw4buRQ+G7h8O9a+G7h0PGsOG7qXPhu7Phu4fhu7PGsOG7qXPhu7Phu4fhu6Nu4buH4buj4buN4bub4buHw7Thu7Phu4fhu5vGsOG7teG7h+G7s+G6tuG7qeG7h+G7o8O0SGLhu4fhu7PGsOG7guG7s8Wp4buH4buj4bupdUThu4fDvWvhu4fhu6Phu6nDucO94buH4budROG7h3nhu63hu5vGsOG7h0Lhu6nhu7PGsOG7h0PGsGrhu6nhu4dD4bqqw4rhu4fhu53EqeG7s8aw4buH4buza0jhu4d5ROG6oOG7s+G7h3jGsOG7qXThu7Phu4fhu5vGsOG7teG7h+G7s8Wp4bq84bq04bup4buHQ8aw4bq84bqk4buzxanhu4fhu7PFqeG7tWzhu7Phu4fhuqzGsG3hu6nhu4fhu7PFqeG7leG7s+G7h+G7s8Wp4bq2Y+G7h+G7ouG7qXVE4buH4buj4buN4bub4buHxqHhu6nDukPhu4fhu5vhurjEqeG7h+G6quG6vuG7s8Wp4buHQ+G6qmvDveG7h8O9RcSp4buH4buz4bq84bqy4bub4buH4buz4bqu4bup4buHeWvDveG7h8ah4bupdEPhu4fGocSp4bu14buHxrDDg+G7s+G7h0PGsOG6tuG7h+G6rMawbeG7qeG7h+KAnELEqUjhu4dCw7Phu5vhu4dHxKnhu7PGsOKAneG7h3ls4bup4buHeMaw4bqg4buzxanhu4fhuqzGsG3hu6nhu4d5a+G7h+G7s8aw4buC4buzxanhu4figJzhu7PGsGvhu7PGsOG7h3nhu6nhu6VE4oCd4buHQ+G6qmvDveG7h+G7o+G7teG7s8Wp4buH4buj4bq8xKnhu4dD4bqq4bq84bqy4bub4buHxanhu6nhu7di4buHQ8aw4bu1beG7s8Wp4buHxrDhurzhurbhu7PFqeG7h8O9ReG7qeG7h8aw4bu1xKnhu4dD4bqqa8O94buH4bud4butROG7h+G7s8awcOG7h0Phuqrhu7Xhu7PFqeG7h3jGsOG6oOG7s8Wp4buHeMaw4bur4buHxrDEqUjhu4fDvcSCQ+G7h8O9auG7qeG7h+G7s8awa+G7h0fEqeG7s8aw4buH4buj4bq8w4Lhu5vhu4dD4bq+4buzxanhu4fGsGvhu7PFqeG7h0Phuqprw73hu4fGocO64buz4buH4buE4bqy4bup4buH4buzxrDEqUThu4fhu5vGsOG7n+G7h8O9akPhu4fhu51B4bub4buHQ8aw4buf4bu14buH4bub4bu14buz4buH4buj4bq84bq04buzxanhu4fhu5vhuqDhu7PFqeG7h+G7nUThu4fhuqhExKnhu7PGsOG7h3jGsEThu4fhuqrhur7hu7PFqWLhu4fDvWvhu4fhu5vGsOG7q+G7s8aw4buHeWvhu4fDvcSCQ+G7h0Phu5HDveG7h0PGsG3DveG7h8ahw6jhu7Xhu4dHxKnhu7PGsOG7h+G7s8Wpw7NDYuG7h0Phuqpt4bup4buHeMaww7Phuqzhu4fhu4tp4buDxrDEqeG7h8ahdeG7h8O94buNQ+G7h+G7m+G6uMSp4buHeMawROG7h+G6quG6vuG7s8WpY+G7h+G7om7hu4dD4bq+4buzxanhu4fhu51s4bu14buHxqHhurzhurLhu5vhu4dD4bqqc+G7s+G7h0PGsMO04buz4buHQ+G6qsSQ4bub4buHxqFs4bubxrDhu4d54bu14buzxanhu4fhu7PDssO94buHQ+G6quG6vOG6tOG7s+G7h+G7nWvhu6nhu4dHREhz4buz4buH4bqq4bq+4buzxali4buH4budROG7h3jGsGrhu5vGsOG7h8O94bqy4bup4buH4bub4bu34buHQ8aww7nhu4fGoeG7qXRD4buH4bujdOG7s+G7h+G7m23DveG7h8Wp4bupauG7m+G7h+G7o8Ozw73hu4fDveG7seG7s8aw4buH4buEa+G7teG7h3jGsOG7tW3hu7PFqeG7h0fEqeG7s8aw4buHQ8aw4bupc+G7s+G7h+G7s8aw4bupc+G7s+G7h8ahakPhu4fhu7PFqWpDYuG7h0PGsG3hu4fGsMOD4buz4buH4buEa+G7teG7h+G7s8aw4buC4buzxanhu4dD4bux4buzxrDhu4d4xrDEkOG7m+G7h+G7m+G6uMSp4buH4buda+G7s+G7h+G7o8OD4buzxanhu4fhu5vEqeG7h0PGsOG7qXPhu7Phu4fhu6Phu6nDuURi4buH4bujw7nhu4fhu6PhurzDguG7m+G7h0Phu5nhu7Phu4fGsOG6vOG6pOG7s8Wp4buHQ8awxJDhu4fhu4RE4bup4buHQ8Sp4bu14buH4buzxrBuYuG7h+G7o+G7qXXhu7Phu4fhu4Thu6lz4buz4buHw71r4buH4buzxrBr4buHQ8aw4bq24buH4buyxalESOG7peG7s+G7h8ag4buv4buzxrDhu4dYxrDhu6lzw73hu4fhu6Nu4buHQ+G6vuG7s8Wp4buHw73hu6lzROG7h0Nt4buHQ+G6quG7teG7s8Wp4buH4bud4bu54buzxanhu4dDxrDhurbhu4fhu5vhurjEqeG7h+G6oOG7s8Wp4bqpw6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG7h0JDSHnhu5/hurPhu4FD4bufR0MtxKl54bupxanhu7Phuqnhu4fhu5vhu5/hu7ND4buf4bqq4bqr4buB4bq5w6nhu6nhurnDncSCQ+G7h8O9xKnhu6li4buHw73EgkPhu4fhu5tE4bqi4bubYuG7h8O9xIJD4buH4bub4buT4buz4buH4bubw7REw6kv4bup4bq5w6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG7h0JDSHnhu5/hurPhu4FD4bufR0MtxKl54bupxanhu7Phuqnhu4fhu5vhu5/hu7ND4buf4bqq4bqr4buB4bq5w6nhu6nhurlbxrDhurbhu4dDxrDhu5Xhu7Phu4fhu53hu5NE4buHxKnhu6nhu4fhu4RE4bup4buHQ8awxJDhu4fhu7Nr4bu1w6kv4bup4bq5w6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG7h0JDSHnhu5/hurPhu4FD4bufR0MtxKl54bupxanhu7Phuqnhu4fhu5vhu5/hu7ND4buf4bqq4bqr4buB4bq5w6nhu6nhurlbxKnhu4fhu51s4bupYuG7h0PEqeG7h0Phu7HDveG7h+G7s+G6tuG7qeG7h+G7hMOz4buzxanhu4fhu4Rxw6kv4bup4bq5w6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG7h0JDSHnhu5/hurPhu4FD4bufR0MtxKl54bupxanhu7Phuqnhu4fhu5vhu5/hu7ND4buf4bqq4bqr4buB4bq5w6nhu6nhurnhu7LFqeG6vOG6tOG7qeG7h3jGsOG6oOG7s2Lhu4fhu7PFqeG6vOG6tOG7qeG7h+G7o3Thu7Phu4fhu5vGsOG6ouG7s+G7h3nEqeG7teG7h0fEqeG7tWPDqS/hu6nhurnDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxqDhu7Xhu51I4buB4bq5w6nhu6nDvcWp4buH4bubecSpQkLhurPhu4Hhu6nhu5rhu5/hu7ND4buf4bqq4buB4buHQkNIeeG7n+G6s+G7gUbhu6nhu51DxrDhuqnhu4fhu4vhu4Phu4PhuqxH4bqr4buHxrDhu5/hu6nFqcawQ+G6qeG7h2jhu4nDreG6rEfhuqvhu4Hhu4dC4bqq4bub4bqz4buBLy/hu5vhu53hu7NjxqHEqeG7tUPGsMSp4buzxrDGsOG7tcSpY+G7hOG7sy/hu53hu59CeEPhu7Xhuqwv4buz4bufRkIvZuG7g2doL+G7heG7i+G7g+G7neG7heG7heG7g2nDrGfhu4tDw6zhu4Vp4buLeeG7iS1mY3fhuqzFqeG7geG7h8SpeUPhurPhu4FYxrBqw73hu4fhuqzGsGrhu4fDveG7qXXhu7Phu4fGoeG7qXPhu7Phu4fhu4Thu6nhu6Xhu7Phu4dbw7RI4buH4buyxKnDveG7h+G7m+G6uMSp4buHW+G6ruG7h+G6qEThuqLhu5vhu4Hhu4dG4bup4budQ8aw4bqz4buB4buL4buD4buD4buB4buHxrDhu5/hu6nFqcawQ+G6s+G7gWjhu4nDreG7geG7hy/hurnDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqs4buaxKnhuqxD4bup4bu14buz4buB4bq54buaxrDhu7HDveG7h+G7o8Ozw73hu4dD4bqq4bu14buzxanhu4dCw7Phu5vhu4dHxKnhu7PGsOG7h0Phuqpz4buz4buH4bubROG7s8Wp4buH4buja+G7s+G7h1vhuqpr4buHfeG6vGPDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxqDhu7Xhu51I4buB4bq5WMawROG7h+G6quG6vuG7s8Wp4buHQ+G6qmvDveG7h+G7s8WpREhz4buz4buHQuG7qeG7s8aw4buH4buza0jhu4d4xrDhuqDhu7PFqeG7h+G7m8aw4buv4buHw73EqeG7s8Wp4buHQ+G7q+G7s8aw4buH4bujxKnhu4fhu51s4buzxanhu4dC4bup4buzxrDhu4fGsEHhu5vhu4fhuqhExKnhu7Phu4dD4bqqQeG7s8Wp4buH4bub4bq4xKnhu4fhu4RF4buzxali4buH4buz4bq24bup4buH4bujw7RI4buH4bub4bu54buz4buHeWvhu4fhu7Phurbhu6nhu4fhu6Phu7fhu7Phu4fhu5vGsGvhu7Xhu4fhu53hu7nhu7PFqeG7h+G7m8awbUjhu4fhu5vhurjEqeG7h+G7hG/hu7Phu4fGsOG7t8SpYuG7h+G7m+G6uMSp4buHQ+G6ruG7h0Phu6lz4buz4buHeMaw4bup4buHQ0HEqeG7h3ls4bub4buHQ2zhu6nhu4fDvcSCQ+G7h0Phuqrhu7Xhu7PFqeG7h+G7s8aw4buC4buzxanhu4d4xrBE4buH4buE4buA4bub4buH4buj4buTROG7h0Phu6lz4buz4buHQ+G7qXThuqzhu4fhu7PGsOG7meG7s+G7h3nhurxE4buHeeG6vMOC4buzxanhu4fhu7PhurzhurLhu5vhu4fhu6Phuq7hu4fhu4R14buH4buixqB94buaWeG7h+G7m+G6uMSp4buH4bud4bu54buzxanhu4fDneG7n3jhu7Xhu7PFqWPhu4fhu7Lhu6FD4buH4bujcOG6rOG7h+G6quG7kUPhu4fhu6PEguG7m+G7h+G7o2rhu7Xhu4fhu5vhurjEqeG7h8O9xIJD4buH4buEReG7s8Wp4buH4buzxanhu5nhuqzhu4fhu7PhurzhurLhu5ti4buHw71z4buzxrDhu4fDvcSp4buzxanhu4fDvcSCQ+G7h8O9a0Thu4fhuqzGsEXhu4dCxKnhu4fDveG6sOG7qeG7h3jGsOG7qeG7h+G7o3Thu7Phu4fhu6PEguG7h0PGsGrhu7PFqeG7h0Nqw71i4buH4buj4bq8w4Lhu5vhu4fhuqzGsOG6oOG7h8aha0jhu4fhuqrhu5FD4buH4bqq4bupc+G7s8Wp4buH4buEa+G7h+G7s8WpxrDDuuG7h0PGsEThu5lD4buH4budQeG7m+G7h0PGsOG7n+G7teG7h8aww7rhu4dDxrDhuqLhu7PFqeG7h3hz4buzxrDhu4fhuqps4bubxrDhu4fhu6Phu43hu5vhu4dD4bqq4bq84buzxanhu4dDbOG7qeG7h+G7hEXhu7PFqeG7h+G7o8OD4buzxanhu4fGocOy4buzxanhu4fhu5vGsMO0ROG7h0PGsOG6ruG7h+G6rMaw4burxKnhu4fhu7LEqcO9Y+G7h1vhuqpr4buHfeG6vOG7h+G7o+G6vMOC4bub4buH4buE4bup4buzxrDhu4fhu53hu4Dhu4fFqeG7k+G7s+G7h3h14buH4buE4bqy4bup4buH4bujbOG7qeG7h+G7m+G6oOG7s8Wp4buHQ+G6quG7seG7s8aw4buHw73hu6l14buz4buH4buE4bup4bul4buz4buHW8O0SOG7h+G7nWvhu6nhu4fGsOG6tuG7s+G7h+G7i8OseMO94buH4buz4bqi4bup4buHQ+G6vuG7h+G7msaww7RE4buH4bui4bqi4bub4buH4bujdOG7s+G7h1jhu6lz4buz4buHxajhu6nEqeG7s8WpYuG7h8awa8O94buH4bubxrDDisSp4buH4buE4bqg4buH4buEa+G7s+G7h0nhu4fhu7PFqcawdsSp4buHeeG7reG7m8aw4buHQuG7huG7h+G6qETEqeG7s+G7h0PhuqpB4buzxanhu4dD4bqq4bu14buzxanhu4fhu5vhuqDhu7PFqeG7h+G7m0TEguG7m+G7h+G7neG7gOG7s8Wp4buHR8O0SOG7h0Phuq7hu4fhuqhE4bqi4bub4buHQ8awxKnhu7PGsOG7h8ah4bux4buzxrDhu4fhu4Rr4buH4bqsxrDDg+G7s+G7h0PGsOG7reG7s8awY8OpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4Hhurnhu6LhurzDguG7m+G7h+G7o+G7jUPhu4dDxrDhu5/hu7Xhu4dDc+G7s+G7h+G7hMOC4buH4bub4bq4xKnhu4dYxrDEqeG7qeG7h+G6qEThuqLhu5vhu4fhu5rhuqDhu7PFqeG7h0PGsOG7k+G7s+G7h1vGsOG7tWzhu6nhu4fhu7LFqUHhu5vhu4fGr+G7k0Ri4buHeHPhu7PGsOG7hzl24buzxrDhu4dbdOG7h+G7o+G6vMOC4bub4buH4buja+G7teG7h8ahw7Lhu7PFqeG7h+G7m8aw4bur4buzxrDhu4fhu6PhuqDhu6nhu4dDxKlI4buHeeG7kcO94buHQ+G7kcO94buHxqFF4buz4buH4buj4buf4buz4buH4bub4bq4xKnhu4fhu7PGsOG7guG7s8Wp4buH4buzxanhurzhurThu6nhu4fhu5vhu7Xhu7Phu4dIc0Thu4fhu7PhurzhurLhu5ti4buH4buj4bu34buzxanhu4fFqeG7t+G6rOG7h0nhu4fhu7PFqcawdsSp4buHQ+G7teG7h3nhurLhu7Phu4dD4bqq4bu14buzxanhu4fhu4Thu6nDuuG7m+G7h8O94bqk4buH4bqqxKnhu4figJzDqeG7qeG6ueG7o+G6vOG6tOG7s8Wp4buHQuG6oOG7s8Wp4buHeeG6vEThu4dDxrDhuqDhu7PFqWLhu4dD4bq+4buHeHThu4fGsOG7tWzhu5vGsOG7h0Phuqrhu7Xhu7PFqeG7h+G7s+G6vOG6suG7m2Lhu4fhuqzGsOG7ueG7s8Wp4buHxanhu6nhu4Lhu4fhu7PFqeG7tWvhu6nhu4fGoeG7qXPhu7Phu4fhu5vGsOG7teG7h0PhurLhu6nhu4fhu7PGsMO04buz4buH4budw7Thu7Phu4fDvUTEqeG7h8ahauG7s+G7h+G7o3VE4buH4buj4bq8w4Lhu5vhu4dD4bupw7rhu7Phu4d5w4Lhu6nhu4fhu4ThuqDhu4fhu5tF4buzxanigJ3hu4fDqS/hu6nhurnEkUPhuqrhu6vhu5vGsOG7h8Op4bup4bq54buibOG7qeG7h+G7ssSpw73hu4fhu7PGsOG7kUPhu4dDxrDhuqLhu7PFqeG7h+G7m8aw4burw6kv4bup4bq5ZWPhu4dYc+G7s8aw4buHOXbhu7PGsOG7h1t04buH4bub4bu34buH4buExKnhu6nhu4dD4bqq4bu54buH4bqq4buRQ+G7h+G6qETEqeG7s+G7h0PhuqpB4buzxanhu4dD4bqq4bu14buzxanhu4fEqeG7s+G7h+G7s+G7qeG7s8aw4buH4bqoROG6ouG7m+G7h+G6rMaw4bu54buzxali4buHxanhu6nEqeG7teG7h0PGsOG6vOG6tuG7s8Wp4buHQ8aw4bq84bq24buzxanhu4fDvWzhu6nhu4fFqeG7qeG7gsSp4buHxrDEqeG7qeG7h+G7s+G6vOG6suG7m+G7h8Sp4buzxrDhu4fhu5/DveG7h+G7ouG6oOG7s8Wp4buH4buc4bq84bq24buzxanhu4fhu4Thu7Hhu4fhu4Thu63hu4dD4bqq4bur4buH4buj4buN4bub4buHxqHhu6nDukPhu4fhu5vhurjEqeG7h3hz4buzxrDhu4fhu5vGsGxI4buHQuG7teG7s8Wp4buHQuG7teG7s8Wp4buH4buE4bqy4bup4buH4buj4bq84bq04buzxanhu4fGoeG7qXPhu7Phu4fFqeG7qeG6suG7qeG7hznhu6nDukPhu4fhu7LEqcO94buHLeG7h+G7msSpw73huqxE4bubxrDhu6nEqWPhu4fhu6LDtEjhu4fhu5vhu7nhu7Phu4d5a+G7h+G7s+G6tuG7qeG7h+G7m0Thu7PFqeG7h+G7m+G7keG6rOG7h+G7s8WpRMOD4buz4buHecOC4bup4buHQ8aw4bq4SOG7h0Jt4buz4buHxKnhu7Phu4dD4bu1a+G7s2Lhu4fhu6Ntw73hu4fGoW3hu7Xhu4d4dOG7h0Lhu6nhu7PGsOG7h+G7s8awxKnhu6nhu4fGoXXhu7Phu4fhu4Thu4Lhu7PFqeG7h+G7m8aw4bu14buH4buzxanhurzhurThu6nhu4fhu53DtOG7s+G7h8ahbeG7s+G7h+G7o+G7rcSp4buH4buE4bux4buHxrDDuuG7h0PGsOG6ouG7s8Wp4buHeHPhu7PGsOG7h+G6qmzhu5vGsOG7h0Ns4bup4buH4buixqB94buaWeG7h3lr4buH4buz4bq24bup4buHQ+G6qsSQ4buHQ8aww7Thu7Phu4fhu5vGsOG7teG7h8awa+G7s8Wp4buH4buzxanGsOG7seG7s+G7h+G7o2vhu7Phu4fhu5tq4buH4bujw4Phu7PFqWLhu4d4xrDhu6nhu4fhu4Thu6nDuuG7m+G7h+G7m8Sp4buzxrDhu4dDauG7m+G7h+G7s+G6oOG7s8Wp4buH4buzxanGsOG7qcO64bqs4buH4bub4bq4xKnhu4c54bupw7pD4buH4buyxKnDveG7h+G7o8Sp4buzxanhu4fhu7PFqWtI4buHw73EgkPhu4fhuqzGsGpD4buHQ+G6quG7qcO54buz4buHeeG6suG7s+G7h8O9bOG7s8awY8OpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4HhurnDqeG7qcO9xanhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG7qeG7muG7n+G7s0Phu5/huqrhu4Hhu4dCQ0h54buf4bqz4buBRuG7qeG7nUPGsOG6qeG7h+G7i+G7g+G7g+G6rEfhuqvhu4fGsOG7n+G7qcWpxrBD4bqp4buHw63hu4Phu4PhuqxH4bqr4buB4buHQuG6quG7m+G6s+G7gS8v4bub4bud4buzY8ahxKnhu7VDxrDEqeG7s8awxrDhu7XEqWPhu4Thu7Mv4bud4bufQnhD4bu14bqsL+G7s+G7n0ZCL2bhu4NnaC/hu4Xhu4vhu4Phu53hu4Xhu4Xhu4Np4buL4buDZ0PDrGZnZnlpLWdjd+G6rMWp4buB4buHxKl5Q+G6s+G7gVjGsGrDveG7h+G6rMawauG7h8O94bupdeG7s+G7h8ah4bupc+G7s+G7h+G7hOG7qeG7peG7s+G7h1vDtEjhu4fhu7LEqcO94buH4bub4bq4xKnhu4db4bqu4buH4bqoROG6ouG7m+G7geG7h0bhu6nhu51DxrDhurPhu4Hhu4vhu4Phu4Phu4Hhu4fGsOG7n+G7qcWpxrBD4bqz4buBw63hu4Phu4Phu4Hhu4cv4bq5w6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rOG7msSp4bqsQ+G7qeG7teG7s+G7geG6ueG7msawREh04buz4buHQ2tE4buHQ+G6qnPhu7Phu4fhu53hu7nhu7PFqeG7h3hz4buzxrDhu4c5duG7s8aw4buHW3Thu4fDvcSp4buzxanhu4d5bOG7qeG7h+G7m23DveG7h8Wp4bupauG7m+G7h+G6quG7kUPhu4fhuqhEc+G7h8aw4bq84bq24buzxali4buH4bqq4buRQ+G7h+G7m8SC4bup4buH4buzxalEw4Phu7PDqS/huqzhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxqDhu7Xhu51I4buB4bq54oCcw6nhu6nhurlYc+G7s8aw4buHOXbhu7PGsOG7h1t04buHQ2zhu6nhu4fhu4RF4buzxanhu4dbw4rhu4fFqeG7qWrhu5vhu4dZ4bu14buzxanhu4fDoURIc+G7s+G7h3lr4buHw73EgkPhu4fhu5vhuqDhu7PFqeG7h0Phuqrhu7Hhu7PGsOG7h+G6qETEqeG7s+G7h0PhuqpB4buzxanhu4dD4bqq4bu14buzxanhu4fhuqhE4bqi4bub4buH4bqsxrDhu7nhu7PFqeG7h0Phur7hu4dH4bq8xKnhu4fhu5vGsOG7teG7h+G7o3Thu7Phu4fFqeG7qcSp4bu14buHQ8aw4bqg4buzxanhu4fhu6PhurzhurThu7PFqeG7h0PGsOG6uEjhu4fhu7PFqWtI4buH4buzxKlIY+G7h8av4bupw7rhu7Phu4fEqOG7s+G7h8Wo4bupxKnhu7PFqeG7h1vhu7VE4bqq4bupw73hu59H4buH4bujxKnhu7PFqeG7h8O94bqk4buHQ0RIdOG7s+G7h+G7nUThu4d54but4bubxrDhu4dDxrDhurzhuqThu7PFqeG7h+G7s8Wp4bu1bOG7s+G7h+G7hHXhu4fGoeG7qXPhu7Phu4fFqeG7qeG6suG7qeG7h+G7m+G7gOG7m+G7h1vDtEjhu4fhu7LEqcO94buH4bub4bq4xKnhu4dD4bqu4buH4bqoROG6ouG7m+G7h+G6qETEqeG7h0NESHThu7Phu4dDa0Thu4dD4bqqc+G7s+G7h+G7neG7ueG7s8Wp4buHeHPhu7PGsOG7hzl24buzxrDhu4dbdGLhu4fhuqzGsMOJ4bub4buH4buEw4nhu4d4xrBq4bubxrDhu4fhu51E4buHeeG7reG7m8aw4buH4buj4bq8w4Lhu5vhu4dD4bqqbeG7qeG7h+G7s8WpxrDhu6nDusO94buHw73hurLhu6nhu4fhu4R14buH4buEb+G7s+G7h8aw4bu3xKli4buHeeG7reG7m8aw4buHQuG7huG7h+G7hGvhu4dC4bup4buzxrDhu4dDxrBq4bup4buHeMaw4bup4buH4bujdOG7s+G7h+G7o8O0SOG7h3nhu5Phu7Phu4dD4bupdOG6rOG7h0PGsOG7n+G7tWPigJ3DqS/hu6nhurnhu4ct4buH4bqg4buzxanhu4db4bqq4buT4buz4buHw53hu6nhu7PGsOG7h1vhuqrhu6ti4buHW+G6ruG7s8Wp4buHxajhu6lqw73hu4fhu6PhuqLhu5vhu4fhu5pDSOG7h+G7mjzhu4fhu5xE4buHeeG7reG7m8aw4buHxKjhu7Phu4fFqOG7qcSp4buzxali4buH4bubxrDhurjhu4fhu6Phu5NE4buHQ+G6vOG7h1jGsEThu4fhu51E4buHeeG7reG7m8aw4buHW+G6qmvhu4d94bq84buH4bubxrDhu7Xhu4fGoeG7qXRD4buHQ8awc8O9Y8OpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4HhurnDneG7qXXhu7Phu4fGoeG7qXPhu7Phu4fhu4Thu6nhu6Xhu7Phu4fhu5vhu4Dhu5vhu4dbw7RI4buH4buyxKnDveG7h+G7hOG6suG7qeG7h0LDiuG7m+G7h0LhuqLhu7PFqeG7h+G7m+G6uMSp4buHQ+G6ruG7h+G6qEThuqLhu5vhu4fhu6PEqeG7s8Wp4buH4bubxrBESMO54buz4buHw73hu7Hhu7PGsOG7h0PhuqrhuqThu4dDxrBr4buzxrDhu4fDvcSCQ+G7h3jGsEThu4fhu4Thu4Dhu5vhu4dC4buTw73hu4dE4buRQ+G7h+G7hGvhu4fhu7Phuq7hu6nhu4dD4bupdOG7s8Wp4buHeMaww7Phuqzhu4fhu7Phurbhu6lj4buHw53EqeG7s8Wp4buH4buEceG7h+G7o3Dhuqzhu4fhu6Phu43hu5vhu4dD4bqq4bq84buzxanhu4fhu5vhurjEqeG7h0Nq4bub4buH4bqsxrDhu5XDveG7h0PGsOG7qXPhu7Phu4fhu7PGsOG7qXPhu7Phu4fDveG7qXXhu7Phu4dbw7RIYuG7h+G7s+G7oUPhu4fhu4Rv4buz4buHxrDhu7fEqeG7h8Wpw7Phu7Phu4d54bupdeG7s+G7h+G7hOG6suG7qeG7h8Wp4bupauG7h0Phuqrhu63hu4fhu5vEguG7qeG7h+G7s8WpRMOD4buz4buH4bubReG7s8Wp4buH4buzxrDhu4Lhu7PFqeG7h+G7hOG6oOG7h8Wp4bupauG7h+G7m+G6uMSp4buHeeG7reG7m8aw4buHQuG7huG7h8awa+G7teG7h8awReG7s8Wp4buHQ+G6quG7teG7s8Wp4buH4bqoRGrhu4d4xrDDiuG7h+G7o8Sp4buzxanhu4fhu53hu5Phu7Phu4fhu6Nq4buzxrDhu4dDxrDDiuG7m+G7h0Phu6l1w73hu4fhu7Nv4buzxanhu4fhuqzGsGpD4buHQ+G6quG7qcO54buz4buH4budROG7h3nhu63hu5vGsOG7h+G7s8SC4bup4buH4buj4butxKli4buH4buE4bqy4bup4buHQ+G7qXPhu7Phu4fhuqzGsOG7teG7s8Wp4buHeWvhu4fhu7PFqeG6vOG6tOG7qeG7h8Sp4buzxrDhu4fhu5tt4buHQ+G6qsOK4buH4budxKnhu7PGsOG7h3jGsEThu4fhu51E4buHeeG7reG7m8aw4buHW+G6qmvhu4d94bq8Y8OpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzEqERDxrDhu7Xhuqrhu4HhurnDqcah4bq5W2Phu7LDqS/GoeG6ucOpL+G6rOG6uQ==

T.N

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]