(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên trên địa bàn huyện Thạch Thành luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo, vì vậy hoạt động khai thác khoáng sản dần đi vào nền nếp, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.
YcO04bq34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3fhu7Lhu5Hhu7Phu6Phu4nEg8Ohw5Thu7XDgsOz4buh4bqv4buyw7TEkcOtw7Thuq/hu7LDtGThu6HDtOG6r+G7s+G6ueG7ocO14bqvw63huqDhu7Hhu6HDteG6r8Otw7rhu6HDteG6r+G7s2PDreG6r3jhu7Vl4buh4bqv4buj4bqk4bqv4bugw7Rk4bqv4buh4bqg4burw63huq/hurZv4bqv4buzZOG7keG6r+G7ocO14bu1w4Jt4buhYS/DtOG6t8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd8OU4buJYsOsxIPDoeG7oMO04bqw4buhw7Xhuq/hu6Hhurnhu5/huq944bu1YjXhuq/DrcO64buhw7Xhuq/hu7Njw63huq944bu1ZeG7oeG6r+G7o+G6pOG6r+G7oMO0ZOG6r+G7oeG6oOG7q8Ot4bqv4bq2b+G6r+G7s2Thu5Hhuq/hu6HDteG7tcOCbeG7oeG6r+G7s3lt4buh4bqv4buL4buVYuG6r2lk4buh4bqvw7Thu7XDgsOz4buh4bqv4buyw7TEkcOtw7Thuq/hu7LDtGThu6HDtOG6r+G7o+G7tcO64buh4bqv4buL4bqg4butw63huq/DreG7g3fhuq/DgcOCNeG6r8Otw7Thu5Phu6HDtOG6r3jhu7XDgm/hu6Hhuq944bu1YuG7oeG6r+G7s+G7h+G7n+G6r8Otw7Thu5fhuq/hu4vEkXA14bqv4bq24buZ4bqv4bq2ZsOC4bqvw7RwxJHhu7Phuq/hu4vhu6fhu6HDteG6r+G7ncO0YuG7keG6r+G7s8O0Y8Ot4bqv4budw7RwY+G7ocO14bqvw71l4buh4bqvw6zhu4Xhu6Hhuq/hu4vhu5Hhuq/hurZkcOG6r+G7oW/hu6Hhuq/hu6FudzXhuq/DtXF34bqvd8O04buF4buh4bqv4bq2ZHDhuq/hurbhu5HDs8Ot4bqvd8O0Y+G7s+G6r+G7s3nhu5HDsuG7oeG6r+G7neG7keG7ocO04bqv4buzbuG6ry3huq/hurTDqeG6r8O04bun4buRNeG6r+G7i2Xhu5/huq9pZXDhuq9i4buh4bqv4buh4buR4buhw7Thuq/hu7N5ZuG7s+G6r+G7s8SCNeG6r2Lhu6Hhuq/hu7NwZOG7oeG6r+G6tMOp4bqvw7Thu6fhu5E2YS93w6Fhd+G6r8Ot4bujYsO9w71dxIN3w41id+G7s+G7kXDhu6HEg8OhYeG7keG7n8O14bqvw63hu6Niw73DvV3Eg8Os4buzw7Thu7Xhu59p4bqv4buRw43hu4nhu6Hhu7Phu4l5xIPhuq/DveG7s8OC4buj4buJXcSD4bqy4buRw6zhu7PDtDPhuq/huq3hurHhurF34bq0NOG6r8O04buJ4buRw7XDtOG7szPhuq/DouG6pcOid+G6tDTEg+G6r8O9ecOtXcSDLy/DrcOs4buhNmlicOG7s8O0YuG7ocO0w7RwYjbhurbhu6Evw6zhu4nDveG7neG7s3B3L+G7oeG7ieG6ssO9L+G6s+G6s+G6t+G6qS/hurfhuq3huq3DrOG6seG6seG6reG6peG6p+G6seG6qeG7s+G6reG6t+G6t+G6reG6seG7o+G6sTbhu5t3w7UyeV3huqfhurXhuq3Eg+G6r2Lhu6Phu7NdxIPDlOG7tcOCw7Phu6Hhuq/hu7LDtMSRw63DtOG6r+G7ssO0ZOG7ocO04bqv4buz4bq54buhw7Xhuq/DreG6oOG7seG7ocO14bqvw63DuuG7ocO14bqv4buzY8Ot4bqveOG7tWXhu6Hhuq/hu6PhuqThuq/hu6DDtGThuq/hu6HhuqDhu6vDreG6r+G6tm/huq/hu7Nk4buR4bqv4buhw7Xhu7XDgm3hu6HEg+G6r+G6suG7kcOs4buzw7RdxIPhuq3hurHhurHEg+G6r8O04buJ4buRw7XDtOG7s13Eg8Oi4bqlw6LEg+G6ry/DocOUcMSR4buz4bqv4buL4bun4buhw7Xhuq/hu53DtGLhu5Hhuq/hu7PDtGPDreG6r+G7ncO0cGPhu6HDteG6r8O9ZeG7oeG6r8Otw4Fi4bqvw43DuuG7ocO14bqv4buzw4Lhuq/hu7Lhu6DDlMOU4bqv4bue4buyO+G6r+G7nmLhu5Hhuq/DlOG6oOG7qeG7ocO14bqvw4wt4bui4bqv4buv4bqv4bq0w6nhuq/hu7LDtGThu6HDtOG6r+G7ssO0czZhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dJcMOsw4LEg8Ohw5rhu6HDteG6r8OU4bul4bqvw5ThurDhu7Xhuq9Xw7Thu7c14bqvV8O0ceG6r+G7s3nhuqDhu6/hu6HDteG6r1fDtHLhu6HDteG6r+G7smThu5Hhuq/hu6HDteG7tcOCbeG7oeG6r+G6tmThuq/hu57DuuG7keG6r+G7s3nhuqDhu7Hhu6HDteG6rzjhu7Lhu6Ax4bue4buyOeG6r8O04bu1w4LDs+G7oeG6r+G7ssO0xJHDrcO04bqv4buyw7Rk4buhw7Q14bqvw63DtHDhuq9p4buRbuG7szPhuq/DlOG7kcOz4buh4bqv4buhYsOCNeG6r+G7s3lt4buh4bqv4buL4buVYuG6r2lk4buh4bqvw7Thu7XDgsOz4buh4bqvw61x4bqv4bq34bqr4bqv4bufdOG6r+G7ncO0cGPhu6HDteG6r8O9ZeG7oeG6r+G7i8Op4bqv4buL4bqg4butw63huq/hu7RJ4bugw4zhuq/hu7Phu5fhu6HDtOG6r8Ot4buDd+G6r3fDtMSpd+G6r8Otw7Rw4bqv4budw7Ri4buR4bqv4buzw7Rjw6014bqv4buzeXDhu6HDteG6r+G7i3Hhuq/DrXHhuq/hurfhuqfhuq/hu5904bqvw61x4bqvw7RwxJHhu7Phuq/hu4vhu6fhu6HDteG6r+G7ncO0YuG7keG6r+G7s8O0Y8OtNeG6r+G6t+G6r+G7n3Thuq/hu4ti4buhw7Xhuq/hu7PEkeG7n+G6r8Osw4Phu6HDteG6r8O0cMSR4buz4bqv4buL4bun4buhw7U14bqv4bqz4bqv4bufdOG6r8Otw7ThuqBi4bqvw61x4bqvw7RwxJHhu7Phuq/hu4vhu6fhu6HDteG6r+G7ncO0YuG7keG6r+G7s8O0Y8Ot4bqv4buLYuG7ocO14bqv4buzeXDhu6HDteG6r+G7s8O04bux4buR4bqvw7Xhu5Fi4buh4bqv4buzw7TEgsOt4bqvw7Thu5HDs+G7oeG6r8O14buRZeG7keG6r3fDtHHhu6HDteG6r+G7n8Oq4buz4bqvaeG6veG7ocO1NeG6r8O0cGThu6Hhuq/hu7PDtOG7kcOz4buh4bqv4buzw7TDgeG6r+G7s0HDreG6r8O04bul4bqvw73hu6nhuq/hurThu5Hhu6Hhuq/hu7PDtOG7tW3huq/hu4vhu4Phu7Phuq/hu7PDtOG7iXDhuq944bu1w4Lhuq/hu4vhu5Xhu6HDtDbhuq/hu7LDtMSCw63huq/DtOG7kcOz4buh4bqvw63DuuG7ocO14bqv4buzY8Ot4bqveOG7tWXhu6Hhuq/hu6PhuqThuq/hu6DDtGThuq/hu6HhuqDhu6vDreG6r+G6tm/huq/DtHDEkeG7s+G6r+G7i+G7p+G7ocO14bqv4budw7RwY+G7ocO14bqvw71l4buhNeG6r+G7s3lw4buhw7Xhuq/hu6Hhurnhu5/huq/hurPhurHhurPhurfhuq/hurZk4bqv4buhw7ThurDhu6HDteG6r+G7s8O0Y+G7ocO14bqv4buL4buF4bu14bqv4buh4bq54buf4bqv4bqz4bqx4bqz4bqzNeG6r3fDtHLhu6HDteG6r+G7i8Op4bqv4buzw7Ri4buf4bqv4buf4bqg4bu14bqvw63DtHDhuq/DjcO0w4Hhuq/hu7Phu5XDrcO04bqv4bu0SeG7oMOM4bqvw7Thu7XDgsOz4buh4bqvaWLhu6Hhuq/DtGThu6HDtOG6r+G6t+G6p+G6r+G6tuG6ueG7oeG6r2ll4buh4bqvw63DtOG7l+G6r+G7i8SRcOG6r8OtY8Ot4bqvd8O0cuG7ocO1NeG6r+G7ocO1ZOG7ocO0NeG6r+G7tEnhu6DDjOG6r8OtY8Ot4bqv4bq0w6k14bqv4buzw7Thu5Xhuq/hu7N54buD4buh4bqv4bq2b+G6r+G6tuG7kcOzw63huq/DrcO04buD4buh4bqvw63DtOG7l+G7ocO04bqv4bq2ZOG6r+G7s+G6ueG7ocO14bqvw63huqDhu7Hhu6HDteG6r8Otw7rhu6HDteG6r+G7s2PDreG6r3jhu7Vl4buh4bqv4buj4bqk4bqv4bugw7Rk4bqv4buh4bqg4burw63huq/hurZv4bqv4budw7RwY+G7ocO14bqvw71l4buhNOG6r8Otw7Thu5fhuq/hu4vEkXDhuq/DrWPDreG6r+G7i+G7qeG7oeG6r+G6tuG7leG6r+G7ncO0YuG7keG6r+G7s8O0Y8Ot4bqv4budw7RwY+G7ocO14bqvw71l4buh4bqvw63DtOG7g3fhuq/DtGThu6HDtOG6r+G7ocO1w7Thu5Ft4buf4bqvw61jw63huq944bu1w4Lhuq/hu4vhu5Xhu6HDtOG6r8Otw4Fi4bqvd8O0Y3fhuq/hu6Phu7Vm4buz4bqv4buzeXDhu6HDteG6r8O0cMSR4buz4bqv4buL4bun4buhw7Xhuq/hu53DtGLhu5Hhuq/hu7PDtGPDreG6r+G7ncO0cGPhu6HDteG6r8O9ZeG7oTThuq93w7TDueG7keG6r8O04butd+G6r+G6tuG7q+G7keG6r8OtY8Ot4bqv4buhw7Vk4buhw7Thuq/DrXHhuq/hu6Phu5Ft4buh4bqveOG7tWLhu6Hhuq/hurZk4bqv4bu0SeG7oMOM4bqvw61jw63huq/hurTDqTXhuq/hu7PDtOG7leG6r+G7s3nhu4Phu6Hhuq/hu53hu5HDsuG7n+G6r+G7s3li4bqv4bq2b+G6r8O0cMSR4buz4bqv4buL4bun4buhw7Xhuq/hu53DtGLhu5Hhuq/hu7PDtGPDreG6r+G7i+G7g+G7szXhuq/DrWPhu7M14bqvw7104buR4bqv4bq2ZOG6r8OtY8Ot4bqv4bujcMSR4buR4bqv4budw7RwY+G7ocO14bqvw71l4buh4bqv4budw7Rjw63huq/hu7PEkeG7keG6r+G7i+G7lWLhuq9pZOG7oeG6r8O04bu1w4LDs+G7oTXhuq/hu53hu5V34bqv4buzw7Thu7Hhu5Hhuq93w7Rj4buz4bqvw7Thu5HDs+G7oTXhuq/hu4vhu4Phu7Xhuq/hu7N5YuG7ocO0NeG6r+G6tOG6ruG6r+G7o+G6pOG6r+G7ocO1w7Thu5Ft4buf4bqvw61jw63huq/hu7N54bqg4bux4buhw7Xhuq/DtOG7rXfhuq/hurbhu5Hhuq93w7TEkeG7nzbhuq9JbeG7oeG6r8OtxJHhu6HDtOG6r+G7i3E14bqv4buLw6nhuq93w7TDueG7keG6r8O04butd+G6r+G6tuG7q+G7keG6r+G7s8O0YuG7ocO04bqv4buzeWLhuq/DneG7r+G6r+G7suG7oDHhu57hu7I14bqv4bujxILDreG6r+G7o+G6oOG7reG7ocO14bqvw63DuuG7ocO14bqvYuG7oeG6r8O04bu1w4LDs+G7oeG6r+G7neG7kcOy4buf4bqv4buzeWLhuq/hurbhu5HDs8Ot4bqvw63DtOG7g3fhuq/DtGThu6HDtOG6r3fDtGN34bqv4buj4bu1ZuG7s+G6r+G6tm/huq/hu53DtHBj4buhw7Xhuq/DvWXhu6Hhuq/hu4vDueG7keG6r+G6tuG7q+G7keG6r8OtY8Ot4bqv4buL4bup4buh4bqv4bq24buV4bqv4buLYuG7ocO14bqvw7RwxJHhu7Phuq/hu4vhu6fhu6HDteG6r+G7ncO0YuG7keG6r+G7s8O0Y8Ot4bqv4budw7RwY+G7ocO14bqvw71l4buh4bqv4buzeW3hu6Hhuq/hu4vhu5Vi4bqvaWThu6Hhuq/DtOG7tcOCw7Phu6E2YS93w6Fhd+G6r8Ot4bujYsO9w71dxIN3SXDDrMOCxIPDoVjhu7Vi4bqvw63DuuG7ocO14bqv4buzY8Ot4bqv4bud4buRw7Lhu5/huq/hu7N5YjXhuq/hu6HDtOG7meG7oeG6r8Otw7Thu7Xhu6HDteG6r8OtY8Ot4bqv4buL4bup4buh4bqv4bq24buV4bqv4budw7Ri4buR4bqv4buzw7Rjw63huq/hu53DtHBj4buhw7Xhuq/DvWXhu6Hhuq/hu4vhuqDhu63DreG6r8Ot4buDd+G6r3fDtMSpd+G6r+G7s3lt4buh4bqv4buL4buVYuG6r2lk4buh4bqvw7Thu7XDgsOz4buh4bqv4buLb+G7teG6r+G7s8O0xILDreG6r8O04buRw7Phu6Hhuq/hu6HDtcO04buRbeG7n+G6r+G6tuG7kcOzw63huq/hu53DtGLhu5Hhuq/hu7PDtGPDreG6r+G7s3lw4buhw7Xhuq/hu5/DucOt4bqvw7Xhu5Hhu6vhu5Hhuq/hurZk4bqvw61jw63huq9p4buRw7Phu6Hhuq93w7Rjd+G6r2llcOG6r+G6tsOz4bqv4bufw7rhu5Hhuq/hu7N54bqg4bux4buhw7U14bqv4buhw7ThuqAz4bqv4bq04buHw4Lhuq/DrMSC4buhw7Xhuq/DtMOz4bqv4buzw7TDueG7ocO14bqv4buzw7Thu7Xhuq/DtXDhu5/huq/hurThuq7huq/hu6PhuqThuq/hu6HhuqDhu6vDreG6r+G7s8O0ZeG7kTXhuq/DrcO04buD4buz4bqv4buzw7Rl4buR4bqveeG6u+G7oTThuq/hu7PDtMSCw63huq/DtOG7kcOz4buh4bqvw61jw63huq9p4buRw7Phu6Hhuq93w7Rjd+G6r8O14buRZeG7n+G6r3fDtGPhu7Phuq/hu7PDtGXhu5Hhuq9pQeG7keG6r+G7s3lw4buhw7Xhuq944bu1Y+G6r+G7s3nhu5nhu6HDtOG6r+G7ncO0YuG7keG6r+G7s8O0Y8OtNeG6r+G6tmbhu6Hhuq/DrcO04bu1w4LDsuG7oeG6r+G7ncO0cGPhu6HDteG6r8O9ZeG7oTThuq/DrWXhu5Hhuq/hu7PEkXDhuq93w7RBw63huq/DtOG7peG7keG6r+G7n8O64buR4bqv4buzeeG6oOG7seG7ocO14bqvw71i4bu14bqv4budw7Thu5Hhuq/DtG7hu7Phuq/hu7PDtOG7seG7keG6r8O14buRYuG7oeG6r+G7ncO0YuG7keG6r+G7s8O0Y8OtNjY24bqv4buy4bu1w4Lhuq/hu6HDtOG7kW3hu6E14bqv4bq2aOG7oeG6r8OtcuG7oeG6r+G7n+G7p+G7s+G6r8O9w7nhuq/hu4vhu6nhu6Hhuq/hurbhu5Xhuq/hu53DtGLhu5Hhuq/hu7PDtGPDreG6r+G7ncO0cGPhu6HDteG6r8O9ZeG7oeG6r8Otw7ThuqBi4bqv4buzw7TEgsOt4bqvw7Thu5HDs+G7oeG6r+G7i+G7t+G7ocO14bqv4buzeXDhu6HDteG6r8O0cMSR4buz4bqv4buL4bun4buhw7Xhuq/hu53DtGLhu5Hhuq/hu7PDtGPDreG6r+G7ncO0cGPhu6HDteG6r8O9ZeG7oTbhuq/hu7J5cOG7ocO14bqv4buh4bq54buf4bqv4bqz4bqx4bqz4bq34bqv4bq2ZOG6r+G6teG6r+G7s8O0Y+G7ocO14bqv4buL4buF4bu14bqv4buh4bq54buf4bqv4bqz4bqx4bqz4bqzNeG6r8O04bu1w4LDs+G7oeG6r+G7ssO0xJHDrcO04bqv4buyw7Rk4buhw7Thuq/hu4vDqeG6r3fDtMO54buR4bqvw7Thu6134bqv4bq24bur4buR4bqvw61jw63huq/DreG7g3c14bqvw61jw63huq/hu6HDtWThu6HDtOG6r+G7s8Wp4bqvw63DtOG6osOt4bqv4buhw7Thu5Fv4bu14bqvw63hu7Xhu6fDreG6r+G7neG7kcOy4buf4bqv4buzeWI14bqv4buLw6nhuq93w7Rj4buz4bqvw7Thu5HDs+G7oTXhuq/hurThuq7huq/hu6PhuqThuq/DtGThu6HDtOG6r8Otw7Thu5Phu6HDtOG6r+G6peG6r+G7s3nhuqDhu7Hhu6HDteG6r8O04butd+G6r+G6tuG7keG6r3fDtMSR4bufNeG6r+G6tOG6ruG6r3fDtMSR4buz4bqv4buh4bund+G6r+G7ncO0cOG6r2nEkcOt4bqv4bugw7Rk4bqv4buh4bqg4burw63huq/huq3hurHhuq/hu7N54buRw7Phu7Xhuq/hu4vhu6Xhu6HDtTbhuq/hu6DDtXBk4buR4bqveWI14bqvV8O0cuG7ocO14bqv4buy4bugMeG7nuG7suG6r8O04bu1w4LDs+G7oeG6r8OtcuG7oeG6r3fDtMO54buR4bqvw7Thu6134bqv4bq24bur4buR4bqvw61jw63huq/DreG7qeG6r3jhu7Vi4buh4bqvw63DtOG6osOt4bqv4buh4bq54buhw7U14bqvw63DtOG7l+G6r+G7i8SRcOG6r8OtY8Ot4bqv4bq0w6k14bqv4buzw7Thu5Xhuq/hu7N54buD4buh4bqv4buzw7TEgsOt4bqvw7Thu5HDs+G7oeG6r8OtY8Ot4bqvaeG7kcOz4buh4bqvd8O0Y3fhuq9pZXDhuq/hurbDs+G6r+G7s2Thu5Hhuq/hu6HDteG7tcOCbeG7oeG6r+G7ncO0cGPhu6HDteG6r8O9ZeG7oeG6r8Otw7ThuqBi4bqv4budw7Ri4buR4bqv4buzw7Rjw63huq/hu7N5beG7oeG6r+G7i+G7lWLhuq9pZOG7oeG6r8O04bu1w4LDs+G7oTbhuq/hu7Lhu7XDguG6r+G7ocO04buRbeG7oTXhuq/DtOG7kcOz4buh4bqv4buhYsOC4bqv4bq2aOG7oeG6r8OtcuG7oeG6r+G7n+G7p+G7s+G6r8O9w7nhuq/DrHBi4buhw7Thuq/hu6HDtcO04buRw7N34bqv4buL4bqg4butw63huq/hu7RJ4bugw4zhuq/hu7Phu5fhu6HDtOG6r8Ot4buDd+G6r3fDtMSpd+G6r+G7ncO0YuG7keG6r+G7s8O0Y8Ot4bqv4budw7RwY+G7ocO14bqvw71l4buh4bqv4buzeW3hu6Hhuq/hu4vhu5Vi4bqvaWThu6Hhuq/DtOG7tcOCw7Phu6E14bqv4buzeXDhu6HDteG6r3jhu7Vj4bqv4buzeeG7meG7ocO04bqv4budw7Ri4buR4bqv4buzw7Rjw63huq/DrcO04bqgYuG6r+G7i2Xhu5/huq9pZXDhuq/DrWPDreG6r3jhu7XDguG6r+G7i+G7leG7ocO04bqvw63DgWLhuq93w7Rjd+G6r+G7o+G7tWbhu7M14bqvw61jw63huq/hu6NwxJHhu5Hhuq93w7ThuqDhu6nhu6HDteG6r+G7s+G7kcOz4buh4bqv4bq2ZuG7oeG6r8Otw7Thu7XDgsOy4buh4bqvw63DtOG6oGLhuq/hu4tl4buf4bqvaWVw4bqv4buL4buRb+G7teG6r+G7neG7kcOz4buh4bqvw63DtHDhuq93w7TEqXfhuq/hu7PDtOG7iXDhuq/DreG7g3fhuq/hu4vhuqDhu7Hhu6HDtTXhuq944bu1Y+G6r+G7s2Xhu5Hhuq/hu7N5c+G7ocO14bqv4bujZOG7n+G6r8O04bqg4bqvw7R04buhw7Xhuq/hu4vhuqDhu7Hhu6HDteG6r8O14buRYnDhuq/hu7PDtMO64buhw7U14bqvZeG7ocO04bqvw7ThuqDhu6/hu6HDteG6r+G7n8O64buR4bqv4buzeeG6oOG7seG7ocO14bqvw73DueG7ocO14bqvw63hu6fhu6HDteG6r+G7i+G7peG7ocO14bqvw6zhu4fhu6Hhuq/DreG6oDZhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dJcMOsw4LEg8Oh4buKw7Lhuq/hu6Nk4buf4bqv4buzw7nhu7Phuq/DtOG7qeG7oeG6r+G7oeG6sGLhuq/DrcO64buhw7Xhuq/hu7Njw63huq944bu1ZeG7oeG6r+G7o+G6pOG6r+G7oMO0ZOG6r+G7oeG6oOG7q8Ot4bqv4bq2b+G6r+G7s2Thu5Hhuq/hu6HDteG7tcOCbeG7oeG6r+G7ncO0cGPhu6HDteG6r8O9ZeG7oeG6r+G7s3lt4buh4bqv4buL4buVYuG6r2lk4buh4bqvw7Thu7XDgsOz4buhNeG6r+G7s3lw4buhw7Xhuq/hu7PDtOG7seG7keG6r8O14buRYuG7oeG6r+G7s+G7q+G7kTXhuq/hu6HDtXBk4buR4bqv4bq24buRw7PDreG6r+G7s+G7k8Otw7Thuq/DrcSCw63huq/hu7Phu7XDgm3hu6Hhuq/hu7N54bu1w4Jv4buhNeG6r3fDtMWp4bqvaeG7kW7hu6E14bqvw7Xhu5FjcOG6r8OsQcOtNeG6r+G7oeG7h+G7ocO14bqvw61icOG6r+G7ocO0ZuG7oeG6r+G7s8O04bqiw63huq/DrcOBYuG6r8OtY8Ot4bqvw63hu4N3NeG6r8OtY8Ot4bqv4buhw7Vk4buhw7Thuq/hurZk4bqvw63hu6fhu6HDteG6r+G7i+G7peG7ocO14bqvw6zhu4fhu6Hhuq/DreG6oOG6r+G6tm/huq/hu6Lhu7Vm4buz4bqv4bucw7RwY+G7ocO14bqvw71l4buh4bqv4bq2ZOG6r8OtY8Ot4bqv4bq24bq54buh4bqvaWXhu6Hhuq944bu1w4Lhuq93w7TEkeG7n+G6r3fDtGN34bqv4buj4bu1ZuG7s+G6r+G7ncO0Y8OtNeG6r8O04bu1w4LDs+G7oeG6r+G7ssO0xJHDrcO04bqv4buyw7Rk4buhw7Thuq/hu7Phu5Fud+G6r+G7s0HDreG6r+G7s+G6ueG7ocO14bqvw63huqDhu7Hhu6HDteG6r8Otw7rhu6HDteG6r+G7s2PDreG6r+G7s8O0YuG7ocO04bqv4buzeWI14bqv4bud4buRw7Lhu5/huq/DvXBj4buz4bqvw63DtMOq4buz4bqvw63DtGzhuq/DtHDEkeG7s+G6r+G7i+G7p+G7ocO14bqv4budw7Ri4buR4bqv4buzw7Rjw6014bqv4bq2ZuG7oeG6r8Otw7Thu7XDgsOy4buh4bqv4buzeWPhu5Hhuq93w7TEqXfhuq/hu53DtHBj4buhw7Xhuq/DvWXhu6E04bqvw4Jt4bu14bqvw63hu4Xhu7Xhuq/DrWPDreG6r+G6tMOpNeG6r+G7s8O04buV4bqv4buzeeG7g+G7oeG6r+G7oeG7h+G7ocO14bqvw61icOG6r+G7s3ljw63DtOG6r+G7ocO04buRw7Phu5/huq944bu1ZeG7oeG6r+G7o+G6pOG6r+G7oMO0ZOG6r+G7oeG6oOG7q8Ot4bqv4buzeXDhu6HDteG6r8O0cMSR4buz4bqv4buL4bun4buhw7Xhuq/hu7PDtOG6ueG7n+G6r8OscjXhuq/hu53DtGLhu5Hhuq/hu7PDtGPDreG6r+G6tmThuq/DrcO0buG6r2nhu5Fu4buh4bqv4budw7RwY+G7ocO14bqvw71l4buhNOG6r+G7s8O0xILDreG6r8O04buRw7Phu6Hhuq/hu6HDtcO04buRbeG7n+G6r+G6tuG7kcOzw63huq/DrcO04buX4bqv4buLxJFw4bqvw63DgWLhuq/DrWPDreG6r8O94buvNeG6r+G7ocO1ZOG7ocO04bqv4buzeXDhu6HDteG6r+G6tuG7kcOzw63huq9pZXDhuq/hurbDs+G6r+G6tmThuq/hu53DtGLhu5Hhuq/hu7PDtGPDreG6r+G7ncO0cGPhu6HDteG6r8O9ZeG7oTThuq/hu7Phurnhu6HDteG6r8Ot4bqg4bux4buhw7Xhuq/hurZi4buR4bqv4buzeXLhuq/DteG7kWPhu5/huq/DvWPhu7Phuq/DrcOBYuG6r8Ot4bun4buhw7Xhuq/hu4vhu6Xhu6HDteG6r8Os4buH4buh4bqvw63huqDhuq/hu7N5cOG7ocO14bqvw63DuuG7ocO14bqv4buzY8Ot4bqv4bud4buRw7Lhu5/huq/hu7N5YjXhuq/DteG7kWPhu5/huq/DvWPhu7Phuq/hu4vhu6nhu6Hhuq/hurbhu5Xhuq/hu53DtGLhu5Hhuq/hu7PDtGPDreG6r+G7ncO0cGPhu6HDteG6r8O9ZeG7oTThuq/hu7PDtMSCw63huq/DtOG7kcOz4buh4bqvaWVw4bqv4bq2w7Phuq/hu6HDtcO04buRbeG7n+G6r+G7s2Thu5Hhuq/hu6HDteG7tcOCbeG7oeG6r+G7ncO0cGPhu6HDteG6r8O9ZeG7oeG6r8Otw7ThuqBi4bqv4budw7Ri4buR4bqv4buzw7Rjw6004bqv4buL4buV4buhw7Thuq/DtOG6oOG7q+G7ocO14bqvw63DtHDhuq/DrWPDreG6r8OscGLhu6HDtOG6r+G7ocO1w7Thu5HDs3fhuq93w7Rj4buz4bqv4buzeeG7kcOy4buh4bqvw63DuuG7ocO14bqv4buhw7XDtMOz4bqv4budw7Ri4buR4bqv4buzw7Rjw63huq/hu53DtHBj4buhw7Xhuq/DvWXhu6E2NjZhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dJcMOsw4LEg+G6r8O94buzw4Lhu6Phu4ldxIPhu7Phu4nhurThu7MtYuG7o+G7kcO14buhM+G6r3nhu5HDtcO04buzNMSDw6Fhw73hu7N5cOG7ocO1w6FJZOG7keG6r+G6tmThuq9l4buhw7Qz4bqv4bucw7ThurvDreG6r8ONw7rhu6HDtWEvw73hu7N5cOG7ocO1w6FhL3fDoQ==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]