(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, hoạt động xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) trên địa bàn huyện Thạch Thành có những chuyển biển tích cực, quá trình xây dựng và ban hành VBQPPL tuân thủ đúng trình tự, thủ tục luật định; hệ thống VBQPPL cơ bản đảm bảo yêu cầu về nội dung, thể thức và thẩm quyền, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, công tác phối hợp giữa các phòng, ban, ngành, đơn vị trong việc góp ý, thẩm định dự thảo văn bản trước khi trình UBND huyện ban hành còn chưa chặt chẽ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w4xAT03FqDvhu5hhYeG6ukw3w4Ejw6E74buqTOG7iuG7l8Og4bqrw50uTcOBQMagxahATcOBQOG7li5ATS5TLuG7uE3FqOG7mCFNxahAVMOhTTvhurE0LuG7uE3FqH0u4bu4TcOh4buUxahNw6FAw5ksTeG7qCUuQE3huqfhu6IuTeG7puG7mi7DjC9AT+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw34buX4buq4buYxq9M4buKw4FAMyNN4bu4I+G7mC5NOMOg4buYRk1AIcagw6FN4buoIi7hu7hN4bqpU+G6q03Gr+G6tS7hu7hN4bqn4buWTeG7puG7mC5NQOG7li5ATeG6p+G7oi5N4bum4buaLk04w6DhuqtNN0DGoCxNN0Dhu5Q3TTvDoMOaw6FNSeG6psSp4bu34bu14bu1csONTcOhOVcuTeG7qCXhu5hN4bum4buWLk1Aw6DhuqvDnS5Nw4FAxqDFqEBNw4FA4buWLkBNxagoTS5A4bqlLuG7uE3FqEDDoOG6q+G7si5N4bumI+G7si5Nw6E9xahATcWo4bq1xahGTTjDoOG7lE3DoTkkLkBN4bqpU+G6q03Gr+G6tS7hu7hN4bqn4buWTeG7puG7mC5NQOG7li5ATeG6psSp4bu34bu14bu1ck3DocOgUy5Nw6FAxINN4buo4bqhLuG7uE3DoTkkLkBNw6HhurVGTcOhQMSDTcOhw6PFqE07w6DDmsOhTeG7qCUuQOG7hE1Aw51Nw6FAWy7hu7hN4bqmxKnhu7fhu7Xhu7VyTcWoMU3hu6bhu5ouTeG7qOG7mixN4bum4buaIU3huqtXw6BNxahVw6BN4bqnWU0uIiNNxq/DoC7hu7hGTcOhQOG7sk3DoUDhurfFqE3huqfhu5ZNw6FAw5ksTTjDoOG6q1kuRk3hu7goN003QFUuTS5TLuG7uE3FqOG7mCFNQCPDncOgTTvhurXFqEZNQCPDncOgTTjDoOG7mk04w6Dhu5ouTTtiTXRA4buWTS7hurEyxahNw6E5Vy5Nxajhu5TFqE07Ji5ATeG6p+G6tcWoR03DgcOg4bqrTS5AI1cuRk3FqH0u4bu4TcOh4buUxahNN0BbI01ANDdN4bu4I+G6peG7mE3FqOG7lMWoTTdAKS7hu7hGTeG7puG7mC5GTS7hu7jhu5YuQEZN4buoMS5N4bqnJU3DoTkhLuG7uE3huqcjw53FqE3hu7goN01iRk3DoUDDmSxN4buoJS5ATcav4bq1TcOhQOG7miFN4bqn4buiLk3hu6bhu5ouTcOhOeG6sTLFqE06QCNNw6E5JC5ATcOAxKl0a01Aw6DhuqvDnS5N4bum4buYLk1A4buWLkBNxagpLk3FqEDhurHhu5hNxahAUMOhTcWoQFZHw4wvN+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3xKkhxq/huqtMTWHDoeG6qzvhu6rhurpMw6Hhu6rhuqnDoS3hu5g7I+G7uC7hu4JNxajhu6ouw6Hhu6o54buETOG7isOMIyzhu7hNxag74buYYWHhurpMI2rhu6ouw6Hhu6o5TE1hw6Hhuqs74buq4bq6TOG6rSPGr8OhQOG7gk3DleG7jk434bqp4buETUDhu6oj4bu4QMOh4buCTeG7jMOV4buON+G6qeG7hExNYTnFqOG6ukwvL8Woxq8uR+G7puG7mCHDoUDhu5guQEAh4buYR+G6py4vxq/hu6phOsOhITcvLuG7quG6rWEvw5NPTk8vT8OU4buQxq/hu45Ow5Thu4zhu4zhu47hu47DoU/DlE7hu5Lhu5I7Tkc/N+G7uOG7hjnhurrhu47DksOTTE3hu5g7w6HhurpM4buXw6DhuqvDnS5Nw4FAxqDFqEBNw4FA4buWLkBNLlMu4bu4TcWo4buYIU3FqEBUw6FNO+G6sTQu4bu4TcWofS7hu7hNw6Hhu5TFqE3DoUDDmSxN4buoJS5ATeG6p+G7oi5N4bum4buaLkxN4bqtI8avw6FA4bq6TMOV4buOTkxNQOG7qiPhu7hAw6HhurpM4buMw5Xhu45MTS/hu4rDjC834buKw4w3TcWoO+G7mGFh4bq6TDdq4buYN8OhIyEuTE1hw6Hhuqs74buq4bq6TMOh4buq4bqpw6Et4buYOyPhu7gu4buCTcWo4buqLsOh4buqOeG7hEzhu4pq4buULk3hu6YiTeG7tUApLuG7uE3DgeG6sU03QOG7lDdNQMOg4bqrw50uTcOBQMagxahATcOBQOG7li5ATcOhOeG7mCFN4buoICNNLuG7uEAjw503TeG6p8OjTcOhQMOZLE3hu6glLkBN4bqn4buiLk3hu6bhu5ouR8OMLzfhu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN8SpIcav4bqrTOG7imzhu7JNOkDhu57FqE03QMOjxahNLkDhuqUu4bu4TUDGoC5NxahAWEZN4bumVMOhTcWow5o3TeG6p+G7lk0uUy7hu7hNxajhu5ghTcWoQFTDoU074bqxNC7hu7hNxah9LuG7uE3DoeG7lMWoTeG6qVPhuqtNxq/hurUu4bu4Rk3hu6bhu5guTUDhu5YuQE3huqbEqeG7t+G7teG7tXJNw6E5Vy5N4buoJeG7mE3hu6bhu5YuTUDDoOG6q8OdLkZN4bqnMiNNxahA4bq3xahNLuG7oi7hu7hGTS5AI8OdLE3huqfDo03hu6jhurE0xahN4bu4I+G7mCFGTeG7tUApLuG7uE3DgeG6sU03QOG7lDdNQMOg4bqrw50uTeG7qOG7nE03QFsjTUA0N03huqlT4bqrTcav4bq1LuG7uE04w6DhuqtYw6FN4buoJS5ATcOhQMOgIsWoTcOhQMOZLE04w6DhuqtZLk3hu6bhu5guTUDhu5YuQE3FqMSD4buYTcOAxKl0a01Aw6DhuqvDnS5N4bqn4buWTcWo4buUxahN4bqn4buiLk3hu6bhu5ouTUDhu5YuQE3FqEA9LkBNw6FAw6AixahNw6FAw5ksTTjDoOG6q1kuTeG7puG7mC5NQOG7li5ATcWoxIPhu5hNakDEg03DoSXFqEBNw4DEqXRrTUDDoOG6q8OdLk3GryFNxajhu5TFqE3FqDFNOMOg4buYLk3FqEDDoOG6q1cuTSx9Lk3DoUDDoCLFqE3DgMSpdGtNQMOg4bqrw50uTcWoQMSDTcOhOSRN4bqpU+G6q03Gr+G6tS7hu7jhu4RNw6FAw5ksTeG7qCUuQE3Gr+G6tU3DoUDhu5ohTcWo4buUxahN4bqmxKnhu7fhu7Xhu7VyTcOhQMOgIsWoTcOhQMOZLE04w6DhuqtZLk3hu6bhu5guTUDhu5YuQE3FqMSD4buYTeG7l2x0a03huqfhu5ZNw4DEqXRrTUDDoOG6q8OdLuG7hE3hu7goN01iTcav4bq1TcOhQOG7miFN4bqmxKnhu7fhu7Xhu7VyTcWoxIPhu5hN4buXbHRrTUDDoOG6q8OdLk3DoUDhu6ohTTjDoOG6q03hu6glLkBNxajEg+G7mE03QOG7lDdNO8Ogw5rDoeG7hE3DoSBNxahA4bq3xahNO1ThuqtNYk06I1guTXRAUy5Nxq9TLk3huqdZTcWo4buUxahNxq/hurVN4buULk07w6DDmsOhRk03QOG7lDdNO8OdLkBNw6FA4buqIU1h4bq1TcWoQCpN4buoxqAhTcWoxIPhu5hNw4DEqXRrTUDDoOG6q8OdLk3huqfhu5ZNQOG6sTIu4bu4Tcav4bukLk3FqMSD4buYTUE1TcOB4bqxTTdA4buUN0dN4buVI+G6oTdN4buXbHRrTeG6p+G7lk3DgMSpdGtNQMOg4bqrw50uTcOh4bq1TToj4buyLE3DoTnhu5hN4bqn4buiLk3hu6bhu5ouTcavIU3hu5dsdGtN4bqn4buWTcOAxKl0a01Aw6DhuqvDnS5N4bum4buYLk1A4buWLkDhu4RNQOG6sTIu4bu4Tcav4bukLk3FqH0u4bu4TcWoQOG6t8WoTcWoQMOg4bqrVy5NLH0uTcOhQMOgIsWoTcOAxKl0a03FqOG7lMWoTeG6qeG7nEZNw6FAJU3DoTlULk3DoUDhurXFqE1AI8OdLk3DoeG6tU06I+G7sixNw6E54buYTeG6psSp4bu34bu14bu1ck3GryFNw4DEqXRrTcWo4buUxahN4bqp4bucRk3DoUAlTcOhOVQuTeG7puG7mC5NQOG7li5A4buETcOhQOG6tcWoTUAjw50uTToj4buyLE3DoTnhu5hN4bqmxKnhu7fhu7Xhu7VyTcWoxIPhu5hN4buXbHRrTeG6p+G7lk3DgMSpdGtNxajhu5TFqE3huqnhu5xGTcOhQCVNw6E5VC5Nw6FA4buqIU04w6DhuqtN4buoJS5ATcWoxIPhu5hNN0Dhu5Q3TTvDoMOaw6Hhu4RNw6E5JC5ATWpAxINNw6ElxahATcOAxKl0a01Aw6DhuqvDnS5NOMOg4bqrWMOhTeG7qCUuQE3FqOG7lMWoTeG7piPDnS5NN0Dhu5Q3TeG6qcOiTTtiTeG6p+G7oi5N4bum4buaLk3DoTnhu5QjTTdA4buUN007w6DDmsOhTcOhQOG7qiFNOMOg4bqrTeG7qCUuQE3FqMSD4buYTTdA4buUN007w6DDmsOhR03DgSBNxahA4bq3xahNw6E5I+G7si5NOkDhu5gjTcOhQOG6tcWoTUAjw50uTeG6pyPDncWoTTnhu5ZNYSHhu5TDoUZNQMOdTcOhQFsu4bu4TUAo4buYTeG6psSp4bu34bu14bu1ck3FqMSD4buYTeG7l2x0a03huqfhu5ZNw4DEqXRrTUDDoOG6q8OdLk3DoUDhu6ohTTjDoOG6q03hu6glLkBNxajEg+G7mE03QOG7lDdNO8Ogw5rDoeG7hE3hu6h9Lk3hu6hbxahGTUDhurEyLuG7uE3Gr+G7pC5GTcOhIC7hu7hNQDQ3TTpYw6FNOMOg4buaTTnhu5ZNYSHhu5TDoUZNQMOdTcOhQFsu4bu4TUAo4buYTcWoQMOgLuG7uE3FqMSD4buYTcWo4buUxahNxagxTTjDoOG7mC5NxahAw6DhuqtXLk0sfS5Nw6FAw6AixahNw4DEqXRrTUDDoOG6q8OdLk3huqfhu5ZNxajEg+G7mE3DgMSpdGtNxajhu5TFqE3huqnhu5xGTcOhQCVNw6E5VC5Hw4wvN+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3xKkhxq/huqtM4buKcVjDoU04w6Dhu5pGTcOh4bqzTTpAI01yw6DDmsOhTcSp4buYLk1A4buWLkBN4bqmxKnhu7fhu7Xhu7VyTS7hu6IsTcOTTk/hu45NxagoTUAjw53DoE074bq1xahN4buoWC5NLuG7mOG6q0ZN4bu1QCku4bu4TcOB4bqxTTdA4buUN01Aw6DhuqvDnS5Nw4FAxqDFqEBNw4FA4buWLkBN4buo4bucTcOhQOG6tcWoTUAjw50uTcOhQMOZLE3hu6glLkBNLkAjWcOgTeG6psSp4bu34bu14bu1ck3huqfhu5ZN4bqn4buiLk3hu6bhu5ouTUDhu5YuQE3FqEA9LkBNw6FAw6AixahNw6FAw5ksTTjDoOG6q1kuTeG7puG7mC5NQOG7li5ATcWoxIPhu5hNw4DEqXRrRk3hu5dsdGtN4bqn4buWTWpAxINNw6ElxahATcOAxKl0a01Aw6DhuqvDnS5HTcOBOSEu4bu4TeG7qChNw6HDmjdNw6E5w6Au4bu4TeG6p+G7liFNxajhu5TFqE07Ji5ATeG6p+G6tcWoRk0uQOG6seG7gk3hu6hUw6FN4buo4buYI0ZNLn0u4bu4TS7hu7hAI8OdN0ZN4buoVcOgTcOh4bqxTeG6qVPhuqtNxq/hurUu4bu4Rk3DoeG7liNNxahAPS5ARk3huqfhu6IuTUAo4buYRk3huqnDok07Yk3huqcjTTdAxqAsTUDhu5YuQE3FqEA9LkBHR0dN4bu5I1cu4bu4TS7hu6IsTcOTTsOTTkZNN0ApLuG7uE3hu6jhu5xNw6FAw5ksTeG7qCUuQE3DoTlXLk3hu45OTk3huqfhu6IuTeG7puG7mi5NQOG7li5ATcWoQD0uQE3FqMSD4buYTcWo4buUxahNN0ApLuG7uEZN4bum4buYLkZNLuG7uOG7li5ATcOhOVcuTeG7qCXhu5hN4bum4buWLk1Aw6DhuqvDnS5HTeG7t8Og4buYTcOhQMOZLE3hu6glLkBN4buo4bucTTolN03DoUAzI03huqnDok07Yk3huqfhu6IuTeG7puG7mi5N4bum4buaIU3hu6jhu5osTeG6p1lNLiIjTcavw6Au4bu4Rk3DoUDhu7JNw6FA4bq3xahN4bqn4buWTcOhQMOZLE04w6DhuqtZLk3DoTnhurEyxahNOkAjTeG7puG7mC5NQOG7li5AR01sXS7hu7hNw6FAMyNGTeG6qeG7lMWoTSwjLkBGTcOhOeG7mk07MyNNw6FA4buqIU3hu6hZTS7hu7hAJU3FqMSD4buYTcWo4buUxahNxagxTTjDoOG7mC5N4bqnWU3huqcjw53FqE3hu6jhu6Iu4bu4TTpiTTpA4buYI01hIy5ATcWoQCFNxah9LuG7uE3Gr1MuTcOhxqAjTSwiw6FNYVtN4bqp4bucRk3DoUAlTcOhOVQuTcOhOVcuTeG7qCXhu5hN4bum4buWLk1Aw6DhuqvDnS5Hw4wvN+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3xKkhxq/huqtM4buKw4FA4buqIU3hu6hdLuG7uE3FqEA9TXThu7jDoOG6q+G7tC5N4bqm4buiLk3hu5fhurE1LuG7uEZNw4E54bqxNS7hu7hN4bu1QCku4bu4TcOB4bqxTTdA4buUN01Aw6DhuqvDnS5Nw4FAxqDFqEBNw4FA4buWLkDhu4JNan0u4bu4TcOh4buUxahNw6FAw5ksTeG7qCUuQE3huqfhu6IuTeG7puG7mi5N4buoKC7hu7hN4bqn4buYI03DoTkpTUBYw6FNYeG6t8WoTTjDoOG7mC5Nw6E5PC7hu7hNw6E5IS7hu7hN4bqnI8OdxahN4buo4buaLE3hu6bhu5ohTcWoQFTDoU074bqxNC7hu7hN4bqn4buaLk3hu6bhu5ouR01sU+G6q03hu6jhurE0xahN4bqp4buqLE074buWTUAhxqDDoU3hu6giLuG7uE3hu6jhu5QuQE3hu7gj4buUTeG6p1lNLiIjTcavw6Au4bu4Rk3DoUDhu7JNw6FA4bq3xahN4bqn4buWTcOhQMOZLE04w6DhuqtZLk3FqMSD4buYTcav4bq1TcOhQOG7miFNLkDhu6AsTeG7qOG7mixN4bum4buaIU3DoT0uQE1ANDdNQCNYLkZNQDQ3TTdA4buUN03huqfhu5ZNw6E9LkBNw6FAWy7hu7hNLkBUw6FNxajEg+G7mE3Gr+G6tU3DoUDhu5ohTeG7qOG7sk06QCNN4bum4buYLk1A4buWLkBN4buo4bqhLuG7uE3huqcyI004w6DhuqtN4buoJS5ATcWoxIPhu5hNN0Dhu5Q3TTvDoMOaw6FGTTdA4bqjTUA0N03huqcyI03hu6gjWcOgTTojw50uTcOhQOG6tcWoTcOhWE3FqMSD4buYTeG7qCXhu5hNN0DhurExLuG7uEdNcuG7lk03QCku4bu4TcOhQOG7mCxNLOG6scOgTcWoQCFNw4DEqXRrTUDDoOG6q8OdLk3hu6jhurHhu5hNOeG7mE0uQOG6pS7hu7hN4buo4buULkBN4bu4I+G7lE3FqDFN4bum4buaLk3huqfhu5ZNOkDhu5TFqEBNOMOg4buYLkZN4bu4I+G6oTdNxajhu5TFqE03QCku4bu4Rk3hu6bhu5guRk0u4bu44buWLkBNxahUN01Aw6DhuqvDnS5NYSHGoC5Nw6FA4buaIU3huqfhu6IuTeG7puG7mi5N4buo4buaLE3hu6bhu5ohTeG6p1lNLiIjTcavw6Au4bu4TcOhOeG6sTLFqE06QCNN4bum4buYLk1A4buWLkBHTeG6piRN4bqnw5rhuqtGTcWofS7hu7hNw6Hhu5TFqE3DoUDDmSxN4buoJS5ATeG6p+G7oi5N4bum4buaLk07w6B9Lk3hu6jhurE0xahNN0ApLuG7uE3FqEDhuqFNw6E5PC7hu7hNLlMu4bu4TcWo4buYIU3FqEBUw6FNO+G6sTQu4bu4R03hu5fhu5Yu4bu4TS7hu6IsRk03QCku4bu4TTvDoH0uTeG7qOG7mixN4bum4buaIU3FqH0u4bu4TcOh4buUxahNOiPhu7IsTcOhOeG7mEZNOeG7lk1hIeG7lMOhTU9OTsOKTeG6p+G7oi5N4bum4buaLk3DoTnhurEyxahNOkAjTeG7qOG6sTTFqE06Yk3hu6bhu5guTUDhu5YuQEZNOkB9LuG7uE3hu6jhu7JN4bqp4bua4bqrTTnhu5hNw6EkLkBNw6E5xqAu4bu4TeG7piVNQMSD4bqrRk1hw6Lhu5jhu4RN4buoWyNN4bqnMiNNxajhu5TFqE3huqfhu6IuTeG7puG7mi5NxahUN03huqnhu5xGTUDhurExLuG7uE3hurEyxahGTTjDoOG6q03hurEyxahNxajEg+G7mE3FqDFNYTVNxajhuq8u4bu4TeG7qOG6sTTFqE03QCku4bu4TTdAWyNNQDQ3TeG6pzIjTTdAKS7hu7hN4bqn4buiLk1AKOG7mE3huqfhu5ZNw6FAfS7hu7hNw6EjLk06I+G7sixNw6E54buYTcWoQFDDoU3FqEBWR010WMOgTeG6p+G7oi5N4bum4buaLk3FqChNYeG7mCNNYSjDoU1hVk3DoSBNxahA4bq3xahNw6FAw5ksTeG7qCUuQE3huqfhu5ZNOkDhu57FqE03QMOjxahNLuG7uOG7mOG6q0ZN4buoXS7hu7hNw6FAMyNN4bqnMiNNxajhu5TFqE3huqfhu6IuTeG7puG7mi5N4buo4bucTTpiTeG7puG7mC5NQOG7li5ATeG6p+G7pC5Nw6EjWC5NQOG7li5ATcOhQMOZLE3hu6glLkBNO8agI00uQOG7oCxNw6E54buULkBNYeG7mCNNYSjDoUfDjC834buKw4w3TcWoO+G7mGFh4bq6TDfEqSHGr+G6q0zhu4p0QCQuTcWoQMOgLuG7uEZNLkAzTTvhu5YsTcOhW8OhTcWofS7hu7hNw6Hhu5TFqE3DoUDDmSxN4buoJS5ARk06I+G7sixNw6E54buYRk054buWTWEh4buUw6FNLlcuTeG6pyPDncWoTeG6qVPhuqtNxq/hurUu4bu4Rk3hu6bhu5guTUDhu5YuQE3huqfhu6IuTeG7puG7mi5NNU1Aw6DhuqvDnS5Nw6HhurMu4bu4TeG7puG6sTLFqE3hu6jhurE0xahNLlMu4bu4TTtXLkdNw4FA4buqIU3hu6goRk3FqOG7lMWoTeG6p+G7oi5N4bum4buaLk3hu6hZw6BN4buo4bqxNMWoTWEhxqAuTcOhQOG7miFN4bqn4buWTeG7puG7mC5NQOG7li5ATeG7qOG6oS7hu7hNw6E5JC5ATcOh4bq1Rk3DoUDEg03DocOjxahNOMOg4bqrTeG7qCUuQOG7hE3DocSRTTvDnU3huqfhu6IuTeG7puG7mi5NYeG7mCNNYSjDoU3huqdZTS4iI03Gr8OgLuG7uE06QH0u4bu4TeG7qOG7lC7hu7hNOuG7skZNLljDoE3FqChNxajhuq8u4bu4TeG7qOG6sTTFqE06QOG7nsWoTTdAw6PFqE0uQOG7mC5ATcWoQCgu4bu4R8OMLzfhu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN8SpIcav4bqrTOG7isOBOSEu4bu4TcOhQDMjTeG7uCPhu5guTcOhMiNGTTdAKS7hu7hNYVZNw6EjWDdNw6HDo8WoTcWow5o3TS5Aw5rDoU3FqOG7lMWoTeG6p+G7oi5N4bum4buaLk3FqMSD4buYTeG7piJGTS7hu7jhu5YuQE3DgTnDoC7hu7hN4bqxMS7hu7hN4bqn4buWTcWoxIPhu5hNw6EqLkBGTS7hu7hAI1cuTcWo4bq3w6BNOmVNxajhu5TFqE3huqfhu6IuTeG7puG7mi5NOMOg4bqrTeG7qCUuQE3huqdZTcWoQOG6t8WoTS7hu6Iu4bu4Rk0uQCPDnSxN4bqnw6NGTTjDoOG7mi5NO2JNdEDhu5ZNLuG6sTLFqE3DoUDhu6ohTS7hu7jhu5YuQEZNOyYuQE3huqfhurXFqE3hu6jhu7JNOiU3TcOhQDMjTcOhQOG7mCxNLOG6scOgTcWoQCFNw4DEqXRrTUDDoOG6q8OdLk3hu6bhu5guTUDhu5YuQE1AIVDFqE3DoTkkLkBN4buXbHRrTUDDoOG6q8OdLk3hu6bhu5guTUDhu5YuQE3huqfhu6IuTeG7puG7mi5N4buo4buaLE3hu6bhu5ohTeG7qOG6oS7hu7hNOMOg4bqrTcOhOSQuQE1hIcagLk3DoUDhu5ohTeG6psSp4bu34bu14bu1cuG7hE3huqnhu5TFqE3hu6glLkBNLiIjTcavw6Au4bu4TeG6p+G7oi5N4bum4buaLk3FqChNxahA4bq34buYTTjDoOG6q003QMagLE03QOG7lDdNO8Ogw5rDoU1A4buY4bqrTTpAfS7hu7hN4buo4buyTcOhQOG7mCxNLOG6scOgTeG7puG7mC5NQOG7li5ATeG7qOG6oS7hu7hNOMOg4bqrTcOhOSQuQE3FqMSD4buYTXLDoMOaw6FNxKnhu5guTUDhu5YuQE3huqbEqeG7t+G7teG7tXJNLuG7oixNw5NOT+G7jk3huqfhu5ZNcsOgw5rDoU1hw6Lhu5hN4buoICNGTeG7piBNYcOgLuG7uE0sIsOhTWFbTeG7qCNZw6BNxajEg+G7mE1yw6DDmsOhTcSp4buYLk1A4buWLkBN4bqmxKnhu7fhu7Xhu7VyTS7hu6IsTcOTTsOTTkfDjC834buKw4w3TcWoO+G7mGFh4bq6TDfEqSHGr+G6q0zhu4rEqVcuTcWoxqAuQE3hu6goTcWo4bqvLuG7uE3DoUDhurEzLuG7uE3huqnDoOG6q1cuTTnhu5ZNYSHhu5TDoU3FqOG7lMWoTeG6p+G7oi5N4bum4buaLk3DoUDDoCLFqE07Ji5ATeG6p+G6tcWoTTjDoOG7mi5NO2JNxajEg+G7mE3hu6gxLk3huqclTeG7qOG7sk06JTdNw6FAMyNNw6FA4buYLE0s4bqxw6BNxahAIU3DgMSpdGtNQMOg4bqrw50uRk1qQMSDTcOhJcWoQE3DgMSpdGtNQMOg4bqrw50uTeG7puG7mC5NQOG7li5ATcWo4buUxahN4bqn4buiLk3hu6bhu5ouTTjDoOG7mi5NO2JNdEDhu5ZNLuG6sTLFqE3DoUDDoCLFqE07Ji5ATeG6p+G6tcWoTTdAw6NNw6E54buUxahAR01xI+G7sixNw6E54buYTcOhIeG7li5N4bumIk3Gr+G6tU3DoUDhu5ohTeG6p1lNw6FAw5ksTTjDoOG6q1kuTeG7puG7mC5NQOG7li5ARk0uIiNNxq/DoC7hu7hN4bqn4buiLk3hu6bhu5ouRk3DoUDhu7JNw6FA4bq3xahN4bqn4buWTTplTcOhQMOgw5rDoU3DoTkkLkBN4bum4buW4bqrTeG6p+G7oi5N4bum4buaLk3DoTnhurEyxahNOkAjTcOhOSQuQE3DgMSpdGtNQMOg4bqrw50uRk1qQMSDTcOhJcWoQE3DgMSpdGtNQMOg4bqrw50uTeG7puG7mC5NQOG7li5AR03DgeG7oi7hu7hNxajhurEzLuG7uE3FqH0u4bu4TcOh4buUxahNw6HhurVNOiPhu7IsTcOhOeG7mE3huqfhu5ZNOiPhu7IsTcOhOeG7mE3DoUDhu6ohTcOhQMOZLE04w6DhuqtZLkZNOeG7lk1hIeG7lMOhTcWo4buUxahN4bqmxKnhu7fhu7Xhu7VyTcavIU3hu5dsdGtGTcOAxKl0a03FqOG7lMWoTcWoVDdN4bum4buYLk1A4buWLkBGTTolN03DoUAzI03huqnDok07Yk1AIVDFqE3hu6hZTeG6qcOgVMOhTeG6qcOiTTtiTcOhQOG7qiFNOMOg4bqrTeG7qCUuQEdNw4FA4bqxMy7hu7hN4bqpw6DhuqtXLk3DoUDhu6ohTcaveyNGTUDhurEyLuG7uE3Gr+G7pC5GTeG7qH0uTeG7qFvFqE3FqOG7lMWoTTdAKS7hu7hGTeG7puG7mC5Nw4DEqXRrTUDDoOG6q8OdLk3huqfhu5ZNw4DEqXRrTcWo4buUxahN4bqp4bucRk3DoUAlTcOhOVQuTcOhQOG6tcWoTUAjw50uTeG7qOG6oS7hu7hNcsOgw5rDoU3EqeG7mC5NQOG7li5ATeG6psSp4bu34bu14bu1ck3huqfhu5ZNOMOg4bqrTeG7qCUuQE3FqMSD4buYTTdA4buUN007w6DDmsOhTTsjVy5NOMOg4buYLk3hu6hYLk3FqH0u4bu4TcOh4buUxahN4bqn4buiLk3hu6bhu5ouTcOhOVcuTeG7qCXhu5hN4bum4buWLk1Aw6DhuqvDnS5HTWx9Lk3hu6hbxahGTToj4buyLE3DoTnhu5hN4bqnI8OdxahNw6FA4bq1xahNQCPDnS5Nxah9LuG7uE3DoeG7lMWoTcOhQOG7mCxNLOG6scOgTeG6qVPhuqtNxq/hurUu4bu4Rk3hu6bhu5guTUDhu5YuQE3huqbEqeG7t+G7teG7tXJNxajEg+G7mE3FqOG7lMWoTTdAKS7hu7hGTeG7puG7mC5GTeG7qCXhu5hNN0DhurExLuG7uE0uQOG7oCxNOiU3TcOhQDMjTUAwTcOhOTRNw6FA4buUIU3hu7g2TS5A4bqlLuG7uE06QChNOkDhu6IuRk3huqfhurEyLuG7uE0s4buexahN4bqn4buWTcOhQOG7mCxNLOG6scOgTcWoQCFNw4DEqXRrTUDDoOG6q8OdLkZNakDEg03DoSXFqEBNw4DEqXRrTUDDoOG6q8OdLk3hu7gj4buaI004w6DhuqtYw6FNw6FA4buqIU3DoUDDmSxNOMOg4bqrWS5Hw4wvN+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3w6nDoMOhQCE5TOG7isSp4buWI03huqfhu5ZN4buaLkDhu4JNdOG7uFMuTeG7l+G7lsOMLzfhu4o=

Bài và ảnh: Ngân Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]