(Baothanhhoa.vn) - Sau khi một số cơ quan báo chí phản ánh thông tin bãi biển tại Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến (Hoằng Hóa) xuất hiện bãi đá với đủ kích thước khác nhau cũng như một số khối bê tông chứa thanh sắt nhọn, tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân và du khách, sáng 17/4, UBND huyện Hoằng Hoá đã phân công đơn vị chức năng huy động nhân lực, máy móc dọn dẹp tại khu vực bãi biển Hải Tiến.
WeG6pyQjOMOpIW9vw5lAbMOT4bqtw7PDqcOhQCNvw7Phu6HDqcOhw5lAw7PDoeG7n8OzLSHDqeG6reG6peG6u+G7qiPEkcOyb8Oz4bqtw6Lhu6Hhu7BAw51ZN8Od4bqmw7Lhu6EjYWjhurvhuqUj4bq74bqnMeG6uyPDqeG7lzjhu6wj4bq5KOG7oSPhurnDqjgjw7PhuqfDsiM54buB4bq7Izd74bqtI2EoI8OzPOG6rSM34bqt4bqz4bq7I+G6pj7huq0jw5Phuq3huq/hurtZLzfDnVkv4bqnJMOdWWwjOMOpIW9vw5lAbOG6psOhITlAI2/Ds+G7ocOpw6HDmUDDs8Oh4bufw7MtIcOp4bqt4bql4bq74buqI8SRw7Jvw7Phuq3DouG7oeG7sEDDnU8hw7IjZeG6p+G6rSPhurlow7Mjb2YjOMOsI23DsiHhursjNyjhur0jOOG6p+G6qSNs4bqnPuG6uyMo4bq74bqnI8Oz4bqn4buF4bq74bqlI8Oz4bqt4bq7Izd74bqtIzfhuq3hurPhursjw7M84bqtI0XhuqfDsiM5w7Ijw6liOOG6pyNv4bqt4bq74bqnI8Oz4bqnKOG6rSM34bqt4bqz4bq7I+G6pj7huq0jw5Phuq3huq/hursjV+G6puG6vV3hurvhuqUj4bqmw6ohWCPhu5/DsjLDsyPhuqfhuq3hurfhursjN3vhuq0jYSgj4bud4buL4bqtI2HDtCNl4bqpOOG6pyPDs+G6p+G7k+G7izgjZeG6pyg4I+G6u+G6pyHDsiM44buR4bq74bqlI+G6u+G6p+G7kyPhurlow7Mjb2YjZeG6p2bhuq0jN8SDI8Oz4buF4bq74bqlIzjhuqfhu5khI8Oz4bqnIeG6u+G6pyNvW8OzI+G6u+G6p+G7geG6u+G7rCPDs+G6reG6seG6uSM14bq7I+G6u+G6pcOy4buhI+G6p+G6reG6s+G6uSM44bqn4bq9I+G6u+G6peG7k+G7ieG6rSM5MeG6uyPhu50pIznDsiNl4bqnKDjhuqfhu6wjbyjhurvhuqUjJDsvJuG7rCPDkuG7teG6uuG7uSPhuqfDsuG7oeG6t+G6uyPhuqbhur1d4bq74bqlI+G6puG6vSgjYXsjbOG6pzHhursjOOG7heG6u+G6pSNhw6zhursj4budYiM44bqn4buZOCPhurt94bq74bqlI+G6p8Oy4buhI2Fo4bq74bqlI+G6u+G6pzHhursjw6nhu5c44busI+G6uSjhu6Ej4bq5w6o4Iznhu4HhursjOeG6oWwjw7M84bqtI2XhuqfDsiPhu53hu5c4Izd74bqtIzfhuq3hurPhursj4bqmPuG6rSPDk+G6reG6r+G6u+G7rlkvbMOdWWwjOMOpIW9vw5lAbOG7teG6vTnhu6FAw51Z4bqt4bq54bqlIzjDqSFvb8OZQOG6reG7t8Oh4bq7w7PDoW5AI2/Ds+G7ocOpw6HDmUDhu6Phuq05w7Phuqfhu6ojLD09bOG7n+G7sCPhuqfDoeG6reG6peG6p8Oz4buqIz8qKmzhu5/hu7BAI29uOMOZQC8vODnhurvhu643IeG6vcOz4bqnIeG6u+G6p+G6p+G6vSHhu67hu53hursvOcOhb2XDs+G6vWwv4bq7w6Hhu6NvLyUmJDovJDs9OSokJiU7KjrDsyw9Pyw7w6k94buuxJFs4bql4buobsOZJCwlQCMhw6nDs8OZQOG6psOy4buhI2Fo4bq74bqlI+G6u+G6pzHhursjw6nhu5c44busI+G6uSjhu6Ej4bq5w6o4I8Oz4bqnw7IjOeG7geG6uyM3e+G6rSNhKCPDszzhuq0jN+G6reG6s+G6uyPhuqY+4bqtI8OT4bqt4bqv4bq7QCPhu6Phuq05w7PhuqfDmUAsPT1AI+G6p8Oh4bqt4bql4bqnw7PDmUA/KipAIy/DnVkvbMOdWWwjOMOpIW9vw5lAbOG7tyFsw7Phuq3hur3hurtAw53hu7coOCNhw6zhursj4budYiM44bqn4buZOCPhurt94bq74bqlI+G6p8Oy4buh4bq34bq7I+G6puG6vV3hurvhuqUj4bqm4bq9KCPhuqfDsuG7oSNhaOG6u+G6pSPhurko4buhI+G6ucOqOCPDs+G6p8OyIznhu4HhursjN3vhuq0jYSgjw7M84bqtI2XhuqfDsiPhu53hu5c4Izd74bqtIzfhuq3hurPhursj4bqmPuG6rSPDk+G6reG6r+G6u+G7rlkvbMOdWWwjOMOpIW9vw5lAbOG7teG6vTnhu6FAw51B4buTxKk4Izfhuq3huq/Ds+G7rCPhu53huq3hurc4I+G7n8OyMsOzI+G6p+G6reG6t+G6uyM3e+G6rSNhKCPhu50pI+G6uWjDsyNvZiNl4bqnZuG6rSM3xIMjw7Phu4XhurvhuqUjw7M84bqtI2XhuqfDsiPhu53hu5c4I+G6uynhu6Ejw6nhuq3Eg+G6uyNtw7Ih4bq7I8Oz4buL4bqtI8Ozw7Lhu6Hhuq/hursjZcOoIzjhuqdb4bq7I2/DquG6u+G6pSM54buBOCM3e+G6rSM34bqt4bqz4bq7I+G6pj7huq0jw5Phuq3huq/hurvhu64j4bq6feG6uSMlPSQ74busIzjDrOG6uyM3e+G6vSNvZiMkPSNheyPhuqUx4buhI8Oz4bqn4bqt4bq3w7Mj4bqnPOG6rSPhursi4bq74bqlI+G6u+G6sSPDszzhuq0jZeG6p8OyI+G7neG7lzgjN+G6reG6s+G6uyPhuqY+4bqtI8OT4bqt4bqv4bq74buuI+G6uuG7k+G7izgjN+G6reG6s+G6uyM5MeG6u+G6pSM4IeG6vSPhu50pI2/DquG6u+G6pSPDqeG7i+G6uyNheyNs4bqnKCPhuqfDtOG7oeG7rCM4w7Jm4bq7I8OzbuG7heG6rSPDs8Oy4buh4bqv4bq7I2Hhu5Phu4nhurvhuqUj4bql4bqtIeG6vSPDs+G6p+G7heG6u+G6pSPhu53DoeG6uyM34bqt4bqz4bq7Izjhu4/hurvhuqUjOCg4Izjhu4XhurvhuqUjw7Nu4bqr4bq74bqnI2zhuqfDtSPDs27EqSNl4bqnKDgjOeG7gTgjN+G7iSM34bqt4bqz4bq7I+G6uynhu6Hhu65ZL2zDnVlsIzjDqSFvb8OZQGzhu7Xhur054buhQMOdw5Phuqfhu4nhuq0jYeG6reG6s+G6uSNhw6rhu6wjw7PDsuG7oeG6r+G6uyNlw6gjOOG6p1vhursjb8Oq4bq74bqlI8OzPOG6rSNl4bqnw7IjOcOyI8OpYjjhuqcjN+G6reG6s+G6uyPhuqY+4bqtI8OT4bqt4bqv4bq7I2F7I2Hhu5PEqTgjYTPDsiPDs+G7kyPhu58x4buhIznhu5fhurvhuqUjZeG6pzXhursjODJs4buuI8OTw7Lhu6Hhuq/hursjZcOoIzjDqiPhu50h4bqtI8OzbuG6vyNtw7Ih4bq7I8OzbuG7geG6u+G6pSPDs27hur3hurvhuqUj4bud4bqt4bq3OCM3PuG6vSPhu53hurcjOMOsI29qI+G6pzwjw7Mz4bq74bqlI+G7nSkjw7Phur0p4bq7IzdoI0XhuqfDsiM5w7Ijw6liOOG6pyNv4bqt4bq74bqnI8Oz4bqnKOG6rSM34bqt4bqz4bq7I+G6pj7huq0jw5Phuq3huq/hursjw7Nu4buT4buLOCPhurvhuqXDsuG7oSM4w6wj4bufMeG6uSPDs+G6p+G7lzjhu65ZL2zDnVlsIzjDqSFvb8OZQGzhu7Xhur054buhQMOdw5PhuqfDoeG6vSPDs+G6p+G6reG6r8OzI2Xhuq/hu6wjw7PDsuG7oeG6r+G6uyNlw6gj4bq7KeG7oSM4w6ojbOG6pzPhursjYSgj4bqnaDgjYeG7k8SpOCPhuqXhuq0hIzhmI2Xhuqfhur0+4bq74bqlIz/hurkjYeG6syM3PuG6vSPhu53hurcj4bq5w6rhurvhuqUjZcOo4buwI2zhuqfhuqkhI8OzbsSD4bq7I2Hhu5PEqTgjN2kjb8Oy4bq74bqlI8Oz4bqnxIPhurkjw6nhu4tsIzgow7MjOSnhu6Ejw7M84bqtIzjhuqcx4bq7I2XDqOG7rlkvbMOdWWwjOMOpIW9vw5lAbOG7teG6vTnhu6FAw53Dk8Oy4buhI+G6u+G6p+G6rcSD4bq74busI8Ozbj7huq0jbcOyISPDs+G6p+G7ieG6rSPhuqXhuq0h4bq7I+G7nSkjw7Nu4buT4buLOCPDs+G6q+G6u+G6pyPDs2484bq74bqlI+G6u+G7k+G7izgjN+G6reG6s+G6uyM5MeG6u+G6pSM4IeG6veG7rCPDqeG7i2wjOCjDsyNs4bqn4bqpISPDs27Eg+G6uyNheyM3YiNvw6rhurvhuqUjOMOyZuG6uyM5PMOzI24hI+G7nyHhu64jw5Phu5Ujw7Phuqco4bq74bqlIyUjYeG6r+G6uyPhursh4buh4busI8OzPOG6rSNl4bqnw7Ij4bud4buXOCM3e+G6rSM34bqt4bqz4bq7I+G7n8OyMsOzI+G6p+G6reG6t+G6uyPhurvhuqfhu5vhurvhuqUjN3vhuq0jYSgjw6nhu4vhursj4bq74bqn4buH4buuI+G6uGjDsyNvZiNl4bqvw7MjODLDsiM3xIMjw7Phu4XhurvhuqUjOMO0ISM44buF4bq74bqlI8OzbuG6q+G6u+G6pyM3YiNvw6rhurvhuqUjYSjhurvhuqcj4bqn4buTI+G6p+G7h+G6u+G6peG7rCPhurtp4bqtI8OpxIPhursjbOG6p+G6qSEjw7NuxIPhurvhu64j4bu54bq9I2HDquG7rCPhurnhu4vhuq0j4bufw7Iyw7Mj4bqn4bqt4bq34bq7I8Oz4bqr4bq74bqnI8OzbjzhurvhuqUjN8SDI8Oz4buF4bq74bqlIzjhuqfhu5khI8Oz4bqnIeG6u+G6pyNvW8OzI8OpNuG6uyPDs27hur3hurvhuqUjOCg4Izd74bqtI2Eo4buuWS9sw51ZbCM4w6khb2/DmUBs4bu14bq9OeG7oUDDnVnhuq3hurnhuqUjOMOpIW9vw5lA4bqt4bu3w6HhurvDs8OhbkAjb8Oz4buhw6nDocOZQOG7o+G6rTnDs+G6p+G7qiMsPT1s4buf4buwI+G6p8Oh4bqt4bql4bqnw7Phu6ojJj8lbOG7n+G7sEAjb244w5lALy84OeG6u+G7rjch4bq9w7Phuqch4bq74bqn4bqn4bq9IeG7ruG7neG6uy85w6FvZcOz4bq9bC/hurvDoeG7o28vJSYkOi8kOz05KiQmJSw9JcOzJD8/LiXDqT3hu67EkWzhuqXhu6huw5k/JixAIyHDqcOzw5lA4bqmw7Lhu6EjYWjhurvhuqUj4bq74bqnMeG6uyPDqeG7lzjhu6wj4bq5KOG7oSPhurnDqjgjw7PhuqfDsiM54buB4bq7Izd74bqtI2EoI8OzPOG6rSM34bqt4bqz4bq7I+G6pj7huq0jw5Phuq3huq/hurtAI+G7o+G6rTnDs+G6p8OZQCw9PUAj4bqnw6Hhuq3huqXhuqfDs8OZQCY/JUAjL8OdWS9sw51ZbCM4w6khb2/DmUBs4bu3IWzDs+G6reG6veG6u0DDneG7t+G6p8OyNeG6uyM3YiM44bqn4bq9I+G6ueG7jyEjOcOyI8OpYjjhuqcjN+G6reG6s+G6uyMlPSUm4busI+G6p8Oy4buh4bq34bq7I+G6puG6vV3hurvhuqUj4bqm4bq9KCM4w6ojZeG6ryPhuqfhur08OOG6pyPDs2nhurvhuqUjOeG7geG6uyPhu53hurcjb+G6reG6u+G6pyPhurnhu4Xhuq0jw7Nu4buT4buJ4bq74bqlI8OzPOG6rSNF4bqnw7IjOcOyI8OpYjjhuqcjb+G6reG6u+G6pyPDs+G6pyjhuq0jN+G6reG6s+G6uyPhuqY+4bqtI8OT4bqt4bqv4bq74buuWS9sw51ZbCM4w6khb2/DmUBs4bu14bq9OeG7oUDDneG7hOG6u+G6pSPDicSDI+G7nH3hursj4bu34buT4buJ4bq74bql4busI8OTbuG7k2rhurvhuqUjbOG6p+G6v+G6u+G6pSNF4bqt4bq74bqnI8Oz4bqvIy0j4bqmPCPDszPhurvhuqXhu6wjw5Lhu7Xhurrhu7kj4bqnw7Lhu6Hhurfhursj4bqm4bq9XeG6u+G6pSPhuqbhur0oIzjhuqfhur0jN+G6reG6r8Oz4buqI8OTbuG7k+G7izgj4bq5W8Oz4busI2HhurMjZeG6p1s4I2zhuqfDtTgjw7Phuqvhurvhuqcjw7NuPOG6u+G6pSM4KDgjN3vhuq0jYSgjw7M84bqtI2XhuqfDsiPhu53hu5c4Izfhuq3hurPhursj4bqmPuG6rSPDk+G6reG6r+G6u+G7rCPhurvhuqUh4buhI8OzbuG6veG6u+G6pSNvKOG6u+G6pSMkOy8m4busI8OS4bu14bq64bu5I+G6p8Oy4buh4bq34bq7I+G6puG6vV3hurvhuqUj4bqm4bq9KCNheyNs4bqnMeG6uyM44buF4bq74bqlI2HDrOG6uyPhu51iIzjhuqfhu5k4I+G6u33hurvhuqUj4bqnw7Lhu6EjYWjhurvhuqUj4bq74bqnMeG6uyPDqeG7lzjhu6wj4bq5KOG7oSPhurnDqjgjw7PhuqfDsiM54buB4bq74busI28h4bq7I+G6pTzDsyM4KDgjN3vhuq0jYSgjw6nhu4vhurvhu6wj4bq74bqn4buHI2Hhu5MhI+G7neG6sSNvKMOzI+G6uWYjOOG6pzHhursjZcOo4busI2Fn4bq74bqlI8Oz4bqn4buJ4bqt4busI8Oz4bqnw7Ij4bql4bq94bq5IzfEgyPDs+G7heG6u+G6peG7rCNvW8OzI8Oz4bqnw6BsI+G7nSkj4bql4bqtISM4ZiM4KDgjYeG6reG6s+G6uSPhuqfhu5Mj4bqn4buH4bq74bqlI2HhurMjNz7hur0j4bud4bq3Izjhu4XhurvhuqUjw7Nu4bqr4bq74bqnIzfhu4kjZcOo4buuWS9sw51ZbCM4w6khb2/DmUBs4bu14bq9OeG7oUDDncOS4bu14bq64bu5I+G6p8Oy4buh4bq34bq7I2Eh4bq74bqlI+G6pTJsI27hu43DsyNuKSNv4bq9KMOz4busI2/GoSEjOOG6p+G7myEjOCg4I+G6pzzhurvhuqUj4bq5w7U4Izjhu4XhurvhuqUjw7Nu4bqr4bq74bqnI2Hhuq3hurfhursjOOG6p+G6reG6r8OyI28o4bq74bql4busI2/DrOG6uyNvxqEhI8OpPOG6rSM4KDgjN+G6reG6s+G6uyM44bqnYyM5NuG6u+G7rCM34bqt4bqz4bq7Izco4bq9I8OzbsSD4bq7I8Ozw7Lhu6Hhuq/hursjYeG7k+G7ieG6u+G6pSM54buBOCM34buJIzfhuq3hurPhursj4bqmPuG6rSPDk+G6reG6r+G6u+G7riPhu7fhuqdjI2E84bq9IzgoOCPhu597I+G6puG6vV3hurvhuqUjw5Phuq3huq/hurvhu6wj4bqm4bq9XeG6u+G6pSPDk+G6pyHhurvhuqfhu6wjOOG6p8O0IzgoOCNl4bqnKDjhuqcjbzzhursjOeG7gTgjZeG6p8OyI+G7neG7lzgj4bq7KeG7oSNl4bqnNeG6uyPDs27hu5PDrOG6u+G6pSPhuqfhur0p4bq7I8Oz4bqnKeG6u+G6pyPDs8Oy4buh4bqv4bq7I2Hhu5Phu4nhurvhuqUjOD7hurvhuqcjbcOyIeG6uyM54buBOCM34buJI2XDqOG7riNBZ+G6u+G6pSPDs+G6p+G7ieG6reG7rCM44bqnw7I14bq7IzdiI8OzZsOzIzgoOCNh4bqt4bqxw7IjZeG6reG6t+G6uyM4M+G6uyPDs+G6p+G6reG6r8OzIzjhuqfhur0j4bq54buPISM5w7Ijw6liOOG6pyPhuqfDqCMlPSUm4buuWS9sw51ZbCM4w6khb2/DmUBs4bu14bq9OeG7oUDDnVnhuq3hurnhuqUjOMOpIW9vw5lA4bqt4bu3w6HhurvDs8OhbkAjb8Oz4buhw6nDocOZQOG7o+G6rTnDs+G6p+G7qiMsPT1s4buf4buwI+G6p8Oh4bqt4bql4bqnw7Phu6ojPyoqbOG7n+G7sEAjb244w5lALy84OeG6u+G7rjch4bq9w7Phuqch4bq74bqn4bqn4bq9IeG7ruG7neG6uy85w6FvZcOz4bq9bC/hurvDoeG7o28vJSYkOi8kOz05KiQmJSwqJcOzJiQkOj3DqT3hu67EkWzhuqXhu6huw5k7JCZAIyHDqcOzw5lA4bqmw7Lhu6EjYWjhurvhuqUj4bq74bqnMeG6uyPDqeG7lzjhu6wj4bq5KOG7oSPhurnDqjgjw7PhuqfDsiM54buB4bq7Izd74bqtI2EoI8OzPOG6rSM34bqt4bqz4bq7I+G6pj7huq0jw5Phuq3huq/hurtAI+G7o+G6rTnDs+G6p8OZQCw9PUAj4bqnw6Hhuq3huqXhuqfDs8OZQD8qKkAjL8OdWS9sw51ZbCM4w6khb2/DmUBs4bu14bq9OeG7oUDDnUFm4bqtI+G7neG7i+G6rSM44buF4bq74bqlI8OzKDgj4bud4bq3I2/huq3hurvhuqcj4bq54buF4bqtI8OzbuG7k+G7ieG6u+G6peG7rCPhuqfDsuG7oeG6t+G6uyNheyPhu58x4buhIznhu5fhurvhuqUjZeG6ryPhuqfhur08OOG6pyM4w7Ujw7PhuqfhurMjYeG6syPDs+G6p+G7lzgj4bqn4bqt4bq34bq7Izjhu4XhurvhuqUjw7MoOCPDs2nhurvhuqUjOeG7geG6uyPhu53hurcjb+G6reG6u+G6pyPhurnhu4Xhuq0jw7Nu4buT4buJ4bq74bqlI8OzPOG6rSNl4bqnw7Ij4bud4buXOCM3e+G6rSM34bqt4bqz4bq7I+G6pj7huq0jw5Phuq3huq/hurvhu6wjw7NuPiPDqTzhuq0jN3vhuq0jN+G6reG6s+G6uyNvPDjhuqfhu6wjIeG6uyPDs+G6vSnhursjYeG6syNhw6rhursjOcOyI2XhuqcoOOG6pyPhu53hurEj4bud4buL4bqtI8OJ4bq1I+G6p2jhuq0jOcOyI8OpYjjhuqcjN+G6reG6s+G6uyPhuqY+4bqtI8OT4bqt4bqv4bq7I+G6u33hurkjJT0lJuG7rlkvbMOdWWwjOMOpIW9vw5lAbHXDssOz4bqn4bq9bkDDnVk3w53hurjhuq3hurvhuqcj4bqm4bqt4bqx4bq7I1kvN8OdWS9sw50=

Minh Hiền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]