(Baothanhhoa.vn) - Với bờ biển dài, các địa phương ven biển của tỉnh có tiềm năng, thế mạnh để phát triển nuôi trồng các loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ, trong đó nghề nuôi ngao đang phát huy hiệu quả kinh tế rõ nét, góp phần xóa đói, giảm nghèo cho nhiều người dân vùng ven biển.

Tin liên quan

Đọc nhiều

aOG7tWxqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4o44bu34buCxILFqcSpaeG7tMOMReG6sOG7s2rhu4JF4bu3auG6sOG7s+G7tXZq4bqw4buE4bqs4bu3auG6sOG7teG7hE954bqwauG7guG7tXhqw7p24bqwakxL4bqw4buzaC/hu7VsaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDiuG7tMWpw7Thu6XEqWlq4bq1ReG7t2rDusOJasO64bu3eOG6sGrhu6Xhu5Phu7fhu4dqw7nhu5HDuWrhu6fDgcO0asOK4bu1w4zEkOG6sOG7s2pMxanhurBqw7rhu7d44bqwasO5ScO0auG7gsOA4bqw4bu1asO54bqyauG7guG7t3bhuq5q4bqwxqHhurDhu7Phu4dq4buC4bu14buvauG6ruG7meG6sOG7tWrhu6d4asOK4bu14buR4buCauG7guG7gOG7t3jhurBq4bqw4buE4bqs4bu3auG7guG7gOG6quG6sOG7s2rDueG7kcO5asSC4bq24buT4bu3auG6sOG7teG7hE954bqwauG7guG7tXhq4bu1w7Thu7dq4bqu4buV4bqw4bu1akzhuqThu4dq4buC4buA4bq24bqw4buzauG7p+G6smrhurDhu7Phu7V2auG6sOG7hOG6rOG7t2rhurDhu7PDtOG6tmrhu6fDtOG6sOG7s2rDiuG7teG7keG7gmrhu7Xhu4RPauG7teG7t3fhu4Rq4bq+4buE4buVasOD4bu34bqw4bu1auG7guG7r2rhu4DhuqZq4bqwxrDhu4Lhu4dq4buz4bqyw4pqw4rhu7Vy4bqwak7hurLDtGrhu6fhurLhu7fhu4dq4buz4bu34buV4bquauG6sOG7s+G7tcOo4bq2asO54bu14bq2auG6sOG7teG7t3bhu4Rq4bqw4buzw4zDieG7t2rhu6Vw4bqwakxH4bqw4buzakzFqeG6sGrDuuG7t3jhurDhu4NoL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOa4bq24bulT8SpaWjhu7fhuq7hu7Nq4buG4buAw7llxKkvL+G7t+G7g8O6w7Thurbhu4Lhu7XDtOG6sOG7teG7teG6tsO04buDTOG6sC/hurDFqU3hu4YvbOG7j21uL2/hu4/hu6VsbWxsw7JubuG7guG7jcOzbG7Egmxr4buD4bqiw4rhu7PEqWovaWo64buzw4zDieG7t2rhu6Vw4bqwak7hu5dq4bu04buV4bu3aiZCw7lqZuG7tHPhu4RqJkLDuWdq4buC4bu14buEauG7teG6tuG7mcO54bu1auG6sOG7s8O04bq2auG7guG7tcOMxJDhurDhu7Nqw4rhu7V04bqu4buDamjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOa4bq24bulT8SpaeG7tOG7hE934bqwauG7tHPhu4RqJkLDuWrDueG6smpsbeG7h29qw4Phuq5qw7rDiWrDuuG7t3jhurDhu4dqbWrDuUrDtGrEguG7mcO54bu1auG7huG6rOG6sOG7s+G7h2psauG7p+G7leG6tmrhu6fhu5dq4buC4buZ4bq2auG7guG7teG7k+G6sOG7tWrDueG7kcO5akxH4bqw4buzauG7guG7gOG7t3bhu4Rq4buneGrDiuG7teG7keG7gmrhu4Lhu4Dhu7d44bqwauG6sOG7hOG6rOG7t2rDueG7kcO5asSC4bq24buT4bu3auG6sOG7teG7hE954bqwauG7guG7tXjhu4dq4bqw4bu1w4zhur9qOuG7s8O04bq24buHauG7huG6tGrhu7Xhu4RP4buv4buC4buHakzhu6nhuq5qTsO04bqw4bu14buHauG7teG7k+G7hOG7g+G7g+G7g2o04bu14buR4buCauG7teG7hE9qxILhurjhu7dq4buC4bu14buvakxH4bqw4buzauG7guG7gOG7t3bhu4Thu4dqw7nhu5HDuWpO4buXakzFqeG6sGrDuuG7t3jhurBqw7lJw7Rq4bu14buET3fhurBq4bun4buXauG7p3Lhu4Rq4buCw4xqw7nhu5Xhu7dq4buC4buZ4bq2auG7jWtuauG7tcO0auG7peG7t3fhurBq4buC4bu5w7nhu7Vq4buC4bu14bu5w7nhu7Vq4bu14bq4w4pq4buneGrhurDhu4Thuqzhu7dq4bqw4buzw7Thurbhu4dq4buG4buV4bqwasSCw4zhurjhurDhu7Nq4bun4buZ4buCauG7guG7iGpsa+G7g2tra2rhu4Jx4bqwauG7p+G7r+G6sGpsw7Phu4Nra2tq4buCceG6sC/hurDGoeG6rmpmw7nhu7VJak/hu6/hu4RqxILhu5Nq4bqw4buzw7ThurZqw5rhu6/hurBqOOG7gMWpasO54bu14bu34buv4bquauG7gkXhu7dqw7Vr4bq5auG7huG7leG6sGrEgsOM4bq44bqw4buzauG6sOG7hOG6rOG7t2pMR+G6sOG7s2rhu4Lhu4Dhu7d24buEasO5ScO0auG7teG7hE934bqwZ+G7g2o44bq24buT4bqwauG7teG7hE934bqwasO54bqyasOza2tq4bu1QmrhurDhu4Thuqzhu7dq4bqw4buzw7ThurZq4buC4bu1w4zEkOG6sOG7s2rDiuG7tXThuq7hu4dqTEXhu7dq4bqu4buKw7lq4buC4bu14buEauG6sOG7tXPDimrDukHhurDhu7Vq4bq+4buEcOG6sGpsa2stbMOza2rhu4Lhu4Dhu7d34buEauG7p+G6quG6sOG7sy/hu7VCL+G6sMah4bqu4buDaj/hu6PDuWrhu6VHasO54bq04bqwauG7s+G7o8OKauG7gEnhu7dq4buA4bq2auG7guG7gOG6tuG6sOG7s2rhur7hu4Thu5Fq4buC4buAQeG6sOG7tWrhurDhu4Thuqzhu7fhu4dqw4Phu7XhurJqw4Phu7XGoeG6sGpMdmrhu6dy4buEauG7gMO0asO54bu14bq2auG7huG7leG6sGrDiuG7tXThuq7hu4dq4buz4bu34buRasO54buVasO54bu1w4zDtGpD4bqwauG7p8OB4bqw4bu14buD4buD4buDauG6sOG7tcOM4bqw4buzauG6sOG7s8O04bq2akx14bqwauG7p8OM4bq4w7lq4bu14buET3fhurBq4bu0c+G7hGomQsO5ak7hu5HDuWrhu6fDgeG6sOG7tWrEguG7k2rhu6fhuqjhu7dq4buCw4zhurjhurDhu7Nq4bqw4buE4bqs4bu3asO54bu1SWrEgsSow7lqTOG7k2rEguG7k2rhurDhu7Phu7V2auG7guG7teG7r2rhuq7hu5nhurDhu7Vqw7lJw7Rq4bunw4HDtGrDiuG7tcOMxJDhurDhu7Phu4NqOuG7teG7t3bhu4Rq4buz4bu3w7Rq4bunQeG6sOG7tWrhu6fhu5dq4bqu4buZ4bqw4bu1auG7peG7meG6sGrhu6dy4buEauG7gsOMauG6sOG7hOG6rOG7t2rhurDhu7PDtOG6tmrDueG7teG6tmrEguG6uOG7t2rhurDhu7Xhu4Rz4bqwasO5w7Thurbhu4dq4bqw4bu1w4zhur9qPOG6sOG7s2o64buz4buET3nhurBq4bq1xqHhurBqJsSow7nhu4dqTuG7l2rhu7Thu5Xhu7dqJkLDueG7h2rhurDhu4Thuqzhu7dqw7Nq4bu1w7Thu4dqxILhurjhu7dq4bqw4bu14buEc+G6sGrhu7XEkOG6sGpsauG7guG7jmrhu6fhuqrhurDhu7Mv4bqwxqHhuq7hu4Fq4bqs4bqw4buzasOaR+G7t2rhurXGoeG6sGo44bu1xKjDueG7h2pO4buXauG7psO0aiZCw7nhu4dq4buncuG7hGrhu4LDjGrhurDhu4Thuqzhu7dqbG5q4bu1w7Rq4bqw4buzw7Thurbhu4dqw7nhu7XhurZqxILhurjhu7dq4bqw4bu14buEc+G6sGrDg+G7teG6tuG7leG6sOG7s2rDs2rhu4Lhu45q4bun4bqq4bqw4buzL+G6sMah4bqu4buD4buD4buDajzhurDhu7Nq4bq1w41q4bq1xqHhurBq4bumw4DhurDhu7Xhu4dqw5nhu7VJauG7gsOBw7nhu7VqOcOaOuG7pGpO4buXauG7psO0aiZCw7lqZuG7tHPhu4RqJkLDuWfhu4dqw7nhu7XhurZqw7rhu7fhu6/hu4Lhur9qP+G7o8O5auG7pUdq4bqw4buz4bu1dmrhurDhu4Thuqzhu7dq4bqw4buzw7ThurZqw7nhu7XhurZq4bu14bu3d+G7hGrhur7hu4Thu5Vqw4Phu7fhurDhu7Vq4buC4buvasO5w7Thurbhu4dq4bqw4bu1w4zhurDhu7Nq4buncuG7hGrhu4LDjGrDg+G7teG7kWrEgkXhurBqZsO6QeG6sOG7tWrhur7hu4Rw4bqwauG7p3Lhu4Rq4buCw4xqbMOza2otam1ra2rhu4Lhu4Dhu7d34buEauG7p+G6quG6sOG7sy/hu7XDtGfhu4dq4buC4buA4bq24bqw4buzasOD4bu14bu3auG6vuG7hOG7kWrhu4Lhu4BB4bqw4bu1auG6sOG7hOG6rOG7t2rDucON4bqw4buzasOD4bu14bqyauG7guG7gOG7keG6sOG7tWrhurDhu7VL4bqw4buzauG7gEnhu7dq4buA4bq24buHauG6sOG7tcOM4bq/asOZ4bu1ceG7gmrEgsOM4bq44bqw4buzauG7s+G7t+G6qOG6sOG7s+G7h2rhur7hu4RPauG7guG7gEHhurDhu7Vqw7nhu7XGoeG6rmrhu4bhurLDueG7h2rhurDhu7Vx4buCasSC4buTauG6rGrhurDhu7Xhu7d54bquauG6ruG6rOG7t2rhu4Lhu4DDjMOJ4bqw4buzauG6sMOMRcO54buDajrhu7Xhu7d24buEauG7tUJq4bqw4buE4bqs4bu3akx14bqwauG6rsO04bqw4buzauG7guG7ueG6sOG7tWrDueG7tUlq4bq+4buEw7ThurDhu4dq4bquc+G7gmrhu6dCauG6sOG7hOG6rOG7t2rhu6Xhu5NPauG6sOG7reG6sGrhurDhu7PDtOG6tmrDueG7tXPhuq5qxIJF4bqwakzhu5Nq4bu1w7RPauG7pcOBw7nhu7Vqw7p34bqw4bu14buD4buD4buDajfhu5XhurBqw4rhu7V04bquauG6sOG7s8O04bq2auG7guG7tcOMxJDhurDhu7Nq4buC4bu1dOG6rmrhu4bDtOG7hGrDg+G7teG7t2rhu4Lhu7Xhu4Rq4bu14bq24buZw7nhu7Vqw7nhu7VJak/hu6/hu4Rqw7rhu5HhurBq4bq6asO54buRw7lqw7nhu7Xhurhq4buC4buA4but4bqwauG7p8OBw7Rqw7rhu5PhurBqODRqOOG7tcO04bqw4bu1auG7tOG6ssO0auG7teG6tuG7o8O5auG6sOG7tXPDimrDueG7teG6tmrhu4Lhu7XDjMSQ4bqw4buzasSC4buR4bu3ak7hu4Rx4buCauG6vuG7hMO0auG7p8OMw4nhurDhu7Nq4buC4bu3eOG7hGrhurDhu7Phu5nDueG7tWrhu4bDtOG6sOG7s2rhu4Lhu7XDgWrhu4Lhu4DDjMOJ4bqw4buzajjhu4Dhu4ThurDhu7NqNeG7hOG6qMO54buDaC/Dimlow4pqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4rDmuG6tuG7pU/EqWnhu6Z4auG6sOG7s+G7tXZq4bqw4buE4bqs4bu3auG6sOG7s8O04bq2auG7teG7t3fhu4Rq4bq+4buE4buVasO6duG6sGpMS+G6sOG7s+G7h2rhu7XDjEXhurDhu7Nq4buCReG7t2pOcE9q4bulxKjhurDhu7Nq4buC4bu1w4zEkOG6sOG7s2rhu7Xhu7d34buEauKAnOG6sOG7s8O04bq2auG7tHPhu4RqJkLDueKAneG7h2rhu7Xhu4RPd+G6sGrhu7Rz4buEaiZCw7lq4bunw7ThurDhu7Nq4buC4buA4bu3eOG6sGrDg+G7tcO04bu3auG7guG7tcSow7lq4bu14bu3d+G6sGpMR+G6sOG7s2rDjMSQ4bqw4buzauG6sOG7s8O04bq2auG7s+G7t+G6qOG6sOG7s2rhu4Jzw4pq4buC4buA4buE4bqw4buz4buDairhu7Xhu4RP4buv4bqwasOD4bu14bu5w7nhu7Vqw7nhu5HDuWrhu7VCauG6sOG7hOG6rOG7t2rhurDhu7PDtOG6tmrhu4Lhu7XDjMSQ4bqw4buzasOK4bu1dOG6rmrhu7XhurjDimrhu4Lhu5HDueG7h2rEguG7t+G7reG6sGrhu6XhurbDtOG6sOG7teG7h2rEguG7t+G7reG6sGrDg+G7r+G7gmrhu4Lhu7XFqeG6tmrDueG7teG7hEThu7dq4buz4bu34buRauG7guG7gMOBauG6sOG7teG7neG6rmrhurBw4bqw4buzasO5w7ThurZqw7nhu7Vx4buCasSCw4zhurjhurDhu7Nq4buG4buV4bqwasOK4bu1dOG6rmpM4buTasO64buV4bq2auG7p+G7leG6rmrhu6dy4buEauG7gMO0asO54bu14bq2auG7huG7leG6sGrDiuG7tXThuq7hu4Nq4bum4bqq4bqw4buzauG7guG7tcOJ4bu34buHauG7guG7t+G7r8OKauG7gkjDuWrhu4Lhu7XEqMO5auG7teG7t3fhurBqNOG7tcOMxJDhurDhu7Nq4buR4bqwauG7huG6qGpr4buNLzTDlC05w5o64bukauG6sOG7s+G7k09qbmstw7ItbWtsw7Jqw7lJw7RqOcOaOuG7pGrhu7Xhu4RPd+G6sGrhu7Rz4buEaiZCw7lqTHZqNeG7hOG7leG6sGrEgsOTakzhu5Nqw4Phu7XDtOG7t2rhu4Lhu7Xhu5HDuWpMR+G6sOG7s2rhu6dx4buCasO64buX4bu3asO64bqq4bu3akzFqeG6sGrDuuG7t3jhurDhu4dq4buz4bu3w7Thu7dq4bun4bq24buZ4bqwam1rbMOyLW1rbWvhu4NoL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOa4bq24bulT8SpaTrhu7Xhu53huq5qw4rhu7Xhu5Hhu4Jq4buC4buA4bu3eOG6sGrhurDhu7Phu7V2auG6sOG7hOG6rOG7t2rhurDhu7Xhu4RPeeG6sGrhu4Lhu7V4auG7guG7gOG7reG6sGrhu6fDgcO0asO64buT4bqwauG7gsOA4bqw4bu14buHauG6sMah4bquam1rbG/hu4dqOOG7gOG7hOG6sOG7s2rhu4Jw4bquairhu7Xhu4RP4buv4bqwauG6sOG6rOG6sOG7s2rhu4LDgOG6sOG7tWrhu6fhu5dqTnBPauG7pcSo4bqw4buzauG6ruG6rGrhu7VB4bqw4bu1auKAnDrhu4Thuqzhu7dq4bu14buT4buEajjhu7Xhu5Hhu7dqw5pB4bqw4bu1auG7pMOMxJDhurDhu7Nq4buC4bu1w4zEkOG6sOG7s2rDiuG7tXThuq7igJ1q4buC4buZ4bu3akxH4bqw4buzasO5SsO0auG7huG6rOG6sOG7s2pO4buXauG7tOG7leG7t2rDmkHhurDhu7VqZjjhuqDhurDhu7Vq4buy4bu3w7Rn4buDajrhu7Vz4bqwauG7guG7tXFPauG6sOG7hOG6rOG7t2rhu7Xhu5Phu4RqOOG7teG7keG7t2rDmkHhurDhu7Vq4bukw4zEkOG6sOG7s2rDiuG7tUdq4bu14bq4w4pqTEXhu7dq4bqu4bqs4bu3auG7guG7gMOMw4nhurDhu7Phu4dq4bqwxqHhurDhu7Nq4buG4buEceG7gmpM4buTauG7teG7t3fhu4Rq4bq+4buE4buVasOD4bu34bqw4bu1auG7guG7r2rDucO04bq24buDauG7puG7r+G6sGrhurDDtE/hu4dq4bu14buET3fhurBqOOG6oOG6sOG7tWrhu7Lhu7fDtGrhu6fhu5dq4bqw4bu1cOG6sGrhu4BC4bqw4buzakzhu5Nqw7nhurJqbWtq4bu1Qmrhu6dy4buEauG7gsOMasSC4bqq4bqw4buz4buHasO6w6hq4bqw4buE4bqs4bu3auG7teG7k+G7hGo44bu14buR4bu3asOaQeG6sOG7tWrhu6TDjMSQ4bqw4buz4buHakxF4bu3asOD4bu14bq24buV4bqw4buzamxrakzhu5nhurBq4buz4bu34buRasO64buR4bqu4buHauG7gnPDimrhu4Lhu4Dhu4ThurDhu7Nq4bq6akzDgeG6sOG7tWo64buz4bu14bu3ajfEkOG6sOG7h2rhu6dy4bquasOK4bu14buRak7hu5dq4bu04buV4bu3ajjhu7XDjOG6uOG6sOG7s+G7h2rhu4bhuqzhurDhu7NqJuG7mcO54bu1asOa4buZ4bqw4buz4buHauG7tOG6tOG6sGo/4but4buD4buD4buDauG7tOG7k+G7hGo44bu14buR4bu3asOaQeG6sOG7tWrhu6TDjMSQ4bqw4buzauG7guG7tcOMxJDhurDhu7Nqw4rhu7V04bquauG7p8O04bqw4buzasO54bqyauG7p3Lhu4Rq4buAw7RqQ+G6sGrhu6fDgeG6sOG7teG7h2rhuq7DtOG6sOG7s2rEguG7meG7t2rhu7Xhu7d34buEauG6vuG7hOG7lWrDg+G7t+G6sOG7tWrhu4Lhu69qw7nDtOG6tuG7h2rhu7Phu7dGw4pq4bqw4buzw4zDieG7t2rhu6Vw4bqwauG7gsah4bqw4buzauG7guG7teG7hGrhurDhu7Vzw4rhu4NoL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOa4bq24bulT8SpaeG7tOG7t3fhurBq4buC4bq24buT4bqwauG7gsOA4bqw4bu1auG7p+G7l2rDiuG7teG7keG7gmrhu4Lhu4Dhu7d44bqwauG7p8OM4bq4w7lqbOG7g8Oza2tq4bu1w7Rq4bqw4buE4bqs4bu3auG6sOG7s8O04bq2auG7guG7meG7t2rDueG7kcO5akxH4bqw4buzasO64buX4bu3auG7guG7gOG7t3bhu4Thu4dq4buCc8OKauG7guG7gOG7hOG6sOG7s2rhurpqw7nhu5HDuWrhu7Xhu4RPd+G6sGo64buzw7RqN8SQ4bqw4buHauG7tHPhu4RqJkLDueG7h2rhu7Thurbhu53hurDhu7Nq4bu04bqyw7RqTOG7k2o14buE4buV4bqw4buzauG6pcOMxJDhurDhu7Phu4NqOuG7tcOJauG7iuG6sOG7s2rhu6VI4bqw4buzasO54bqs4bqw4buzauG6sOG7s+G7tXdq4buG4bu34bqw4bu1auG7tcOCw7lq4buC4buA4bq24bqw4buzauG7huG7leG6sGpO4buEceG7gmrhurDhu7PDtOG6tmrhu4Lhu7XDjMSQ4bqw4buzasOK4bu1dOG6ruG7h2rhurDhu63hurBq4bqwxqHhurDhu7Nq4buG4buEceG7gmrhu6fhu5nhu4Jq4buC4buIamxrai1qbMOzauG7gnHhurAv4bu1w7Thu4dqxILhurjhu7dq4bqw4bu14buEc+G6sGrDukHhurDhu7Vq4bq+4buEcOG6sGrhu6fhu5nhu4JqbGvDsmrhu4Lhu4Dhu7d34buEauG7p+G6quG6sOG7sy/hu7XDtC9MSOG7g2o44buET2rhurDhu7Xhu7fhu63hurDhu4dq4bu14bu3d+G6sGrhu4LDgOG6sOG7tWrhu4LDtGrDueG7tcOMw7Rqw7nhurJqTEfhurDhu7Nqw4zEkOG6sOG7s2rhurDhu7PDtOG6tmrhu7Phu7fhuqjhurDhu7NqTOG7k2pOcE9q4bulxKjhurDhu7NqTEfhurDhu7Nq4bunw4zhurjDuWrDg+G7t3jhuq5q4buG4bq24buR4buCakx2auG6ruG6rOG7t2rhu4Lhu4DDjMOJ4bqw4buzasO04bqwauG7guG6tuG7k+G6sGrhu6d4auG6sHDhurDhu7Nqw7nDtOG6tmrDueG7tXHhu4JqxILDjOG6uOG6sOG7s2rhurDhu7PDtOG6tmrhu4Lhu7XDjMSQ4bqw4buzasOK4bu1dOG6rmrDiuG7tUjDuWpMSGrhurDhu7Xhu4Rqw7ly4buEak7hu4Rx4buCasOD4bu1dOG7hOG7g2rhurVF4bu3auG7peG7t3fhurBq4buC4bu5w7nhu7VqTOG7k2rhu4bhu5XhurBqxILDjOG6uOG6sOG7s2rhurDhu7PDtOG6tmrhu4Lhu7XDjMSQ4bqw4buzasOK4bu1dOG6rmrhu4Lhu4Dhu63hurBq4bunw4HDtGrDuuG7k+G6sGrhu4LDgOG6sOG7tWrEgkXhurDhu4dq4bqw4bu1w4zhurDhu7Nqw7nhu7XDgGrhu6fhu5HDimrhu4rhurDhu7Nq4bunw4zhurjDuWpsa+G6uWrhu4bhu5XhurBqxILDjOG6uOG6sOG7s2pO4buEceG7gmrDg+G7tXThu4Rq4bun4bu3asO54buRw7lq4bqww4xFw7lqw7nhu7Vw4buEauG7kGpM4buTasO54bu1cOG7hGo/w5Xhu4Nq4bumeGrhu4Lhu5nhurZq4buAw7RqTEfhurDhu7Nq4bqw4buz4buET+G7reG6sGrEguG7t3fhu4Rqw7ThurBq4buC4bq24buT4bqwakzhu5Nq4bu14bu3d+G7hGrhur7hu4Thu5Vqw4Phu7fhurDhu7Vq4buC4buvasO5w7ThurZqw7nhu7XhurZq4bqw4buzw4zDieG7t2rhurDhu4Thuqzhu7dq4bqw4buzw7Thurbhu4dqw7nhu5HDuWrhurDhu7Phu5PhurDhu7Vqw7nhurJqxILhu7fhu63hurBq4bq+4buEw7ThurBqw7lJw7Rq4buCw4DhurDhu7Xhu4dqw7nhu5HDuWrhu6fDgcO0asOK4bu1w4zEkOG6sOG7s2pMxanhurBqw7rhu7d44bqwasO54bu1w4Bq4bun4buZ4bq2auG6vuG7hE/hu6/hu4JqxILhu7d34buCauG7tcSQ4bqwauG6sEvDtGrhu4Lhu4DhurbhurDhu7NqTOG7t3fDuWrhu6fDgeG6sOG7tWrhu7XDjEXhurDhu7Phu4dq4buz4bu34buR4bquauG7huG7keG7guG7h2rhu4Lhu7XEqMO5auG7teG7t3fhurBq4bqw4buz4bu14bu34but4bquakx2ak7hu5Vq4buC4bu14buV4bu3auG7gMO0akxH4bqw4buzakzFqeG6sGrDuuG7t3jhurDhu4Fq4buGReG6rmrhu4Lhu4Dhu7d44bqwasOD4bu1w7Thu7dq4buC4bu1xKjDuWrhu7Xhu7d34bqwasOZ4bu1w4zEkOG6sOG7s2rhu4Lhu4BB4bqw4bu1auG7s+G7t+G7keG6rmrhu4bhu5Hhu4JqTHdq4buG4bu34bqw4bu14buHasO04bqwauG7guG6tuG7k+G6sGrhu4Lhu7XEqMO5asOK4bu1dOG6rmrhu4Lhu4DhurbhurDhu7Nq4buC4bu14buEauG7teG6tuG7mcO54bu1auG6sOG7teG7hE954bqwauG7guG7tXhq4bu1w7Thu7dq4bqu4buV4bqw4bu1akzhuqRq4buC4buA4but4bqwauG7p8OBw7Rqw7rhu5PhurBq4buCw4DhurDhu7Vq4bqwxqHhuq5qbWts4buP4buDasOZ4bu14bu3asO5SMO5ajXhu4Thu5XhurBqxILDk2rDueG7tXHhu4JqxILDjOG6uOG6sOG7s2rhurDhuqzhurDhu7Phu4dqxIJw4bqu4buHauG7guG7tUlPauG7huG7leG6sGrhu4Lhu7nDueG7tWrDucSow7lq4bul4buET2rhu4Lhu4BBasSCcU9q4bqudeG7hGrDg+G7t3jhuq5q4buG4bq24buR4buCakxH4bqw4buzauG6sOG7hOG6rOG7t2rhu4ZF4bquauG7p8OMw7RqTEfhurDhu7Nq4bqw4buE4bqs4bu3auG6sOG7s8O04bq2auG6umrDueG7kcO5auG7teG7hE934bqwauG7tHPhu4RqJkLDueG7h2o64buzw7RqN8SQ4bqw4buHauG7tOG6tuG7neG6sOG7s2rhu7ThurLDtOG7g+G7g+G7g2pM4buT4bq2akxH4bqw4buzauG6sOG7hOG6rOG7t2rDtOG6sGrhu4Lhurbhu5PhurDhu4dq4buG4buV4bqwasOK4bu1dOG6rmrhu6dJauG7p+G7t3bhu4Rqw4Phu7d34bqwak7hu4Rx4buCasOD4bu1dOG7hOG7g2rDmeG7kcO5auG7p8OBw7Rqw4rhu7XDjMSQ4bqw4buzauG7guG7t+G7r8OKauG7gkjDuWrhu4Lhu4RP4but4bqwauG7guG7gOG7hE924bqwasO54bqs4bqw4buzauG7guG7kcO5auG6vuG7hOG7leG6sGrEgsOTauG7s+G7t+G6qOG6sOG7s+G7h2rhur7hu4Thu5XhurBqxILDk2pMR+G6sOG7s2rhurDhu4Thuqzhu7fhu4dqw4Phu7d44bquauG7guG7gMO04buHauG7s+G7t+G7keG6rmrhu4bhu5Hhu4Lhu4dqTkpqxILDk2rhurDhu7Phu7Xhu7fhu63huq5qw7nhu5HDuWpM4bu3asOK4bu14buZ4bquak7hu5Vq4buC4bu14buV4bu3auG7gMO0auG6ruG6rOG7t2rhu4Lhu4DDjMOJ4bqw4buzasO64bu3eOG6sOG7h2rhu4Lhu7XDjMOJ4bqw4buzak7hu4RP4but4bqwauG6vuG7hMO04bqwauG7guG7gOG7m8O5auG6ruG6rOG7t2rhu4Lhu4DDjMOJ4bqw4buzauG7p3hqw7nhu5XhurDhu7Vqw7rhu5HhurZqw4PDgcOKauG7guG7tcOJ4bu3asO54bu14bq2auG6sOG7s8OMw4nhu7dq4bqw4buE4bqs4bu34buDasSD4bqw4buzauG7pUjhurDhu7Nqw7nhuqzhurDhu7Nq4bqw4buz4bu1d2rhu4Lhu7fhu63hurBq4buC4bu34buv4bqw4buHasO54bqs4bqw4buzauG6sOG7s+G7tXdq4buG4bu34bqw4bu1auG7tcOCw7lqw7nhu7XhurZq4buG4buV4bqwak7hu4Rx4buCauG6sOG7s8O04bq2auG7s+G7t+G6qOG6sOG7s2pM4buTauG6sOG7hOG6rOG7t2rhu4Lhu7XDjMSQ4bqw4buzasOK4bu1dOG6ruG7g2o4xqHhurDhu7Nqw7nDjMOJ4bqw4buzasO54bqs4bqw4buzauG7guG7kcO5asOD4bu14buET+G7r+G6sGrhurDhuqzhurDhu7Phu4dq4buCc8OKauG7teG7hHHhurDhu4dqw4Phu7Xhu4RP4buv4bqwasO54buR4bq24buHauG7guG7teG6rOG6sOG7s2rhu4Lhu7fhurBqw4PDgcOKauG7guG7tcOJ4bu3akx2auG7gkHhurDhu7Vq4bu1QeG6sOG7tWrhurDhu4Thuqzhu7fhu4dqw4PDlWrhu4Lhu7Xhu4Rz4buCauG6sOG7hOG6rOG7t2rhuq5F4bu3asO54bu14bq2auG6sOG7s8OMw4nhu7dq4bulcOG6sOG7g2rhu6bhu6Phu4Jq4buAw7Rqw7nhu5HDuWrhu4Lhu7fhu63hu4Rqw7nhu7Xhu7lqw4PDlWrhu4Lhu7Xhu4Rz4buCasOK4bu1R2rhu7XhurjDimrhu6fhuqjhu7dqTEXhu7dq4bqw4bu1S+G6sOG7s2rDuuG7l+G7t2rhurDhu4Thuqzhu7fhu4dqTEfhurDhu7Nq4bqw4buE4bqs4bu34buHauG6rnPhu4Jq4bunQmrhu4Lhu7Xhu5Vq4buz4bu34bqo4bqw4buzasO64buV4bq2auG7p+G7leG6rmrhu6d4asO54buRw7lqxILhurbhu5Phu7dq4bqw4bu14buET3nhurBq4buC4bu1eGrhu4bhu7fhurDhu7Vq4buC4buAw4zhurrhurDhu7Nqw4rhu7Xhu5Hhu4Jq4buC4buA4bu3eOG6sOG7g2o44bu34buvw4pq4buCSMO5asOD4bu14buET+G7r+G6sGrDg+G7teG7ucO54bu1asO54buRw7lq4bul4bq2w7ThurDhu7Vq4bqw4buz4bu14bu3d8OKauG7p3Lhu4Rq4buCw4xqTOG7k+G6tmrEguG6oOG6sOG7tWpMxKjDuWrDueG7teG7r2rDuuG7t+G7r+G6sGrhu4Lhu7VJT+G7h2rhu7Xhu5Xhu7dq4buG4buV4bqwauG7guG7meG7t2rDueG7kcO5auG7p8OBw7Rqw4rhu7XDjMSQ4bqw4buz4buHauG6sHDhurDhu7Nqw7nDtOG6tmrhu7Phu7fhu5Fq4buC4buAw4Fq4bqw4buzw7ThurZq4buC4bu1w4zEkOG6sOG7s2rDiuG7tXThuq7hu4dqTnBPauG7pcSo4bqw4buzauG7guG7tcOBauG7guG7gMOMw4nhurDhu7Nqw7p24bqwakxL4bqw4buz4buD4buD4buDaC/Dimk=

Bài và ảnh: Hải Đăng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]