(Baothanhhoa.vn) - Với bờ biển dài, các địa phương ven biển của tỉnh có tiềm năng, thế mạnh để phát triển nuôi trồng các loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ, trong đó nghề nuôi ngao đang phát huy hiệu quả kinh tế rõ nét, góp phần xóa đói, giảm nghèo cho nhiều người dân vùng ven biển.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w7Xhuqbhu53GoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG6reG6rMOTw4nDgeG7l8O0KeG7kuG7iuG6uuG6pMahw5Phu4rhuqzGoeG6uuG6pOG6puG6sMah4bq6w5Lhu4ThuqzGoeG6uuG6psOS4bug4bq04bq6xqHDk+G6puG6ssah4bu14bqw4bq6xqHhu5zhu5rhurrhuqTDtS/huqbhu53DtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dMKcOBdeG7ueG7l8O0xqHhur/hu4rhuqzGoeG7teG7iMah4bu14bqs4bqy4bq6xqHhu7nDueG6rG/GoeG7t8O64bu3xqFBQnXGoUzhuqbhu5LDjOG6uuG6pMah4bucw4HhurrGoeG7teG6rOG6suG6usah4bu3w5R1xqHDk0PhurrhuqbGoeG7t8OKxqHDk+G6rOG6sOG6uMah4bq6xrDhurrhuqRvxqHDk+G6puG6rsah4bq44bul4bq64bqmxqFB4bqyxqFM4bqmw7rDk8ahw5NO4bqs4bqy4bq6xqHhurrDkuG7hOG6rMahw5NOR+G6uuG6pMah4bu3w7rhu7fGocOJ4bq8w7nhuqzGoeG6uuG6psOS4bug4bq04bq6xqHDk+G6puG6ssah4bqmdeG6rMah4bq44bun4bq64bqmxqHhu5zhu4ZvxqHDk07hurzhurrhuqTGoUHDisah4bq64bqk4bqm4bqwxqHhurrDkuG7hOG6rMah4bq64bqkdeG6vMahQXXhurrhuqTGoUzhuqbDusOTxqHhuqbDkuG7oMah4bqm4bqs4bq2w5LGoU3DkuG7p8ahReG6rOG6uuG6psahw5Phuq7GoU7hu4LGoeG6usOAw5NvxqHhuqTDikzGoUzhuqZ44bq6xqHhu57DinXGoUHDiuG6rG/GoeG6pOG6rOG7p+G6uMah4bq64bqk4bqmw6jhurzGoeG7t+G6puG6vMah4bq64bqm4bqs4bqww5LGoeG6uuG6pOG7kuG7iOG6rMah4bu5duG6usah4buc4buO4bq64bqkxqHhu5zDgeG6usah4bu14bqs4bqy4bq6w7PDtS9Mw7TDtUzGoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG7tOG6vOG7ueG7oOG7l8O0w7XhuqzhurjhuqTGoU9O4bu34buL4buXLy/hu7fhu7nhurrDs+G7tXXhurzDk+G6pnXhurrhuqbhuqbhurx1w7Phu5zhurov4bu5w4FPRcOT4bq8TC/hurrDgeG7ok8v4budc+G7o+G7ny/hu6Fz4bu54bud4buj4bud4budceG7n+G7n8OTcnDhu53hu5/DieG7neG7m8OzxJBM4bqk4buXxqEvw7TGoTLhuqThu5Lhu4jhuqzGoeG7uXbhurrGoeG7nsWpxqEp4bun4bqsxqEwSOG7t8ah4buNKXnDksahMEjhu7fhu4/GocOT4bqmw5LGoeG6puG6vOG7peG7t+G6psah4bq64bqkdeG6vMahw5Phuqbhu5LDjOG6uuG6pMahTOG6psO94bq4w7PGocO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dM4bu04bq84bu54bug4buXw7Qpw5Lhu6DhurbhurrGoSl5w5LGoTBI4bu3xqHhu7fDisah4bud4bujb+G7ocahReG6uMah4bu14buIxqHhu7XhuqzhurLhurpvxqHhu6PGoeG7t8agdcahw4nhu6Xhu7fhuqbGoU/hu4ThurrhuqRvxqHhu53GoUHhu6fhurzGoUHFqcahw5Phu6XhurzGocOT4bqmw7nhurrhuqbGoeG7t8O64bu3xqHhu5zhu47hurrhuqTGocOTTuG6rOG6sMOSxqFB4bqyxqFM4bqmw7rDk8ahw5NO4bqs4bqy4bq6xqHhurrDkuG7hOG6rMah4bu3w7rhu7fGocOJ4bq8w7nhuqzGoeG6uuG6psOS4bug4bq04bq6xqHDk+G6puG6sm/GoeG6uuG6puG7km3GoTLhuqR14bq8b8ahT+G6vsah4bqmw5Lhu6Dhuq7Dk2/GoeG7nOG6oOG6uMah4buedeG6uuG6pm/GoeG6psO5w5LDs8Ozw7PGoeG6teG6psO6w5PGoeG6psOS4bugxqHDicSo4bqsxqHDk+G6puG6rsah4buc4buO4bq64bqkxqHDk07huqzhurDDkm/GoeG7t8O64bu3xqHhu57Fqcah4bucw4HhurrGoeG7teG6rOG6suG6usah4bu3w5R1xqHhuqbDkuG7oOG6tuG6usahQcWpxqFBeMOSxqHDk+G7ksah4bu34bun4bqsxqHDk+G7peG6vMahcuG7m+G7n8ah4bqmdcah4bu54bqs4bq24bq6xqHDk+G6qOG7t+G6psahw5Phuqbhuqjhu7fhuqbGoeG6psSoTMahQeG6ssah4bq6w5Lhu4ThuqzGoeG6uuG6pHXhurxvxqFP4bun4bq6xqHDieG7ksSo4bq64bqkxqFB4bulw5PGocOT4buUxqHhu53hu5vDs+G7m+G7m+G7m8ahw5N34bq6xqFB4bqu4bq6xqHhu51ww7Phu5vhu5vhu5vGocOTd+G6ui/hurrGsOG6uMah4buN4bu34bqmw5TGoeG7oOG6rsOSxqHDicO5xqHhurrhuqR14bq8xqHhu7Thuq7hurrGoeG6rU7Dgcah4bu34bqm4bqs4bqu4bq4xqHDk+G7iuG6rMahdOG7m8SpxqFP4bun4bq6xqHDieG7ksSo4bq64bqkxqHhurrDkuG7hOG6rMah4buc4buO4bq64bqkxqHDk07huqzhurDDksah4bu3w5R1xqHhuqbDkuG7oOG6tuG6uuG7j8OzxqHhuq3hurzDueG6usah4bqmw5Lhu6DhurbhurrGoeG7t8OKxqFw4bub4bubxqHhuqZIxqHhurrDkuG7hOG6rMah4bq64bqkdeG6vMahw5Phuqbhu5LDjOG6uuG6pMahTOG6psO94bq4b8ah4buc4buK4bqsxqHhurjhu5jhu7fGocOT4bqmw5LGoeG6uuG6pnlMxqHhu7XhuqrhurrhuqbGoU3DknbhurrGoeG7neG7m+G7my3hu51w4bubxqHDk07huqzhurbDksahQUfhurrhuqQv4bqmSC/hurrGsOG6uMOzxqEx4bux4bu3xqHhu7nhu47GoeG7t+G6vuG6usah4bqk4buxTMahTsOU4bqsxqFO4bq8xqHDk07hurzhurrhuqTGoU3DksO6xqHDk07huqrhurrhuqbGoeG6usOS4buE4bqsb8ahReG6psOKxqFF4bqmxrDhurrGoeG7nOG6sMahQXjDksahTnXGoeG7t+G6puG6vMahT+G7p+G6usahTOG6psO94bq4b8ah4bqk4bqsw7rGoeG7t+G7p8ah4bu34bqm4buSdcahSeG6usahQULhurrhuqbDs8Ozw7PGoeG6uuG6puG7kuG6uuG6pMah4bq64bqkdeG6vMah4buc4buz4bq6xqFB4buSxKjhu7fGoeG6psOS4bug4bq24bq6xqEpecOSxqEwSOG7t8ah4buew7rhu7fGoUFC4bq64bqmxqHDicO5xqFBRuG6rMahw5Phu5LEqOG6uuG6pMah4bq6w5Lhu4ThuqzGoeG7t+G6psOUxqHDieG7luG7t8ah4bucw7nGocOJw7nGoeG6uuG6pOG6puG6sMahw5Phuqbhuq7GoeG6uOG7peG6uuG6psah4bu3w5R1xqFBQnXGoUzhuqbhu5LDjOG6uuG6pMOzxqEy4bqm4bqs4bqww5LGoeG6pOG6rHXGoUHhuqrhurrhuqbGoUHFqcah4bq44bul4bq64bqmxqHhu7nhu6XhurrGoUF4w5LGocOT4buSxqHhurrDkuG7hOG6rMah4bq64bqkdeG6vMah4bu34bqm4bq8xqHDicSo4bqsxqHhurrhuqbDknnhurrGoeG7t3XhurxvxqHhurrhuqbhu5JtxqE54bq64bqkxqEy4bqkw5Lhu6DhurThurrGoeG6v8aw4bq6xqEw4buW4bu3b8ah4buexanGoSnhu6fhuqzGoTBI4bu3b8ah4bq6w5Lhu4ThuqzGoXDGoeG6pnVvxqHDicSo4bqsxqHhurrhuqbDknnhurrGoeG6psOM4bq6xqHhu53GocOTU8ahQUfhurrhuqQv4bq6xrDhurhuxqHhu4ThurrhuqTGoeG7tOG7juG6rMah4bq/xrDhurrGoeG6reG6puG7luG7t2/GoeG7nsWpxqFAdcahMEjhu7dvxqFBeMOSxqHDk+G7ksah4bq6w5Lhu4ThuqzGoeG7neG7n8ah4bqmdcah4bq64bqkdeG6vG/GoeG7t+G6puG6vMahw4nEqOG6rMah4bq64bqmw5J54bq6xqFF4bqm4bq84bun4bq64bqkxqFwxqHDk1PGoUFH4bq64bqkL+G6usaw4bq4w7PDs8OzxqE54bq64bqkxqHhur/hu5DGoeG6v8aw4bq6xqFAQ+G6uuG6pm/GoeG7tuG6psOUxqHDk0Lhu7fhuqbGoeG6qeG7tDLhu7jGoeG7nsWpxqFAdcahMEjhu7fGoeG7jSl5w5LGoTBI4bu34buPb8ah4bu34bqm4bq8xqHhu7Xhuqzhuq7Dk23GoTHhu7Hhu7fGoeG7ueG7jsah4bq64bqk4bqm4bqwxqHhurrDkuG7hOG6rMah4bq64bqkdeG6vMah4bu34bqm4bq8xqHhuqbhuqzhurbDksahTcOS4bunxqFF4bqs4bq64bqmxqHDk+G6rsah4bu3deG6vG/GoeG6uuG6puG7kuG6uuG6pMahQXjDksahw5Phu5LGoUXhuqbDusahw4nhu4rhurrGoeG7jeG7teG6quG6uuG6psahTcOSduG6usahQXjDksahw5Phu5LGoeG7nXDhu5vGoS3GoeG7o+G7m+G7m8ahw5NO4bqs4bq2w5LGoUFH4bq64bqkL+G6pnXhu49vxqHDk07hurzhurrhuqTGoUXhuqbhuqzGoU3DksO6xqHDk07huqrhurrhuqbGoeG6usOS4buE4bqsxqHhu7fhu5DhurrhuqTGoUXhuqbDisahw5NOw7rhurrhuqbGoeG6uuG6puG7muG6uuG6pMahTsOU4bqsxqFO4bq8b8ah4bq64bqm4buSbcah4bu24bqmd8OTxqHDieG7ksSo4bq64bqkxqHhuqThuqxG4bq64bqkb8ahTcOS4bugxqHDk07huqrhurrhuqbGoeG7t+G6psaw4bq4xqFPw4rhu7dvxqHhurrhuqZ3w5PGocOJw7nGoeG7hMah4bq64bqm4bqs4bq04bq4xqHhurjhu4ThuqzGocOTTuG7kuG7iOG6uuG6pMah4bq64buS4buK4bu3w7PGoTLhuqbhuqzhurDDksah4bqmSMah4bq6w5Lhu4ThuqzGoeG7nOG7s+G6usah4bq4deG6uuG6pMahw5PhuqjhurrhuqbGoeG7t+G6psOUxqFNw5J14bq6b8ah4bq4ecOTxqFBSMah4bq6w5Lhu4ThuqzGoeG7ucO54bugxqHhurrEguG6usah4bq64bqkdeG6vMah4bu34bqmeeG6uMahw4nhu4rhurrGoeG7nMO5xqHhuqZ14bugxqHhu7lC4bu34bqmxqHhu7XhurbhurrhuqbDs8Ozw7PGoeG6p+G7p+G6usahTOG6psO94bq4xqHhurrhuqR14bq8xqHDk+G6puG7ksOM4bq64bqkxqHDk+G6psO94bq4xqFPdcOSxqFF4bqm4bqsxqHDk+G6psOSxqHhuqbhurzhu6Xhu7fhuqbGoeG7t+G6psOUxqHhu6Dhuq7Dksah4bu1w7rhurrGoUrGoeG7t8O64bu3xqHhu7fhuqbEqMahw5NOxILhurrGoUFCdcah4bu1w7nhurrGoeG6reG6tcah4bqt4bqmdeG6uuG6psahKcOKdcah4bqm4bq84bux4bu3xqHhurrhuqZ5TMah4bu34bqm4bq8xqHDk+G6puG7ksOM4bq64bqkxqHDicO64bqsxqHhu57DknfDk8ahTcOSdcahQeG7kuG7iOG6uuG6pMahw5PhuqzhurLDksah4bq64bqk4bul4bu34bqmxqFPdeG6uuG6pMahw5PhuqZCxqHDk07hu5Lhu4jhurrhuqTGoeG6rU7DkuG6uuG6pMahw6LDkkbhu7fDs8O1L0zDtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dM4bu04bq84bu54bug4buXw7RA4bqyxqHhurrhuqThuqbhurDGoeG6usOS4buE4bqsxqHhurrhuqR14bq8xqHhuqbhuqzhurbDksahTcOS4bunxqHhu7XhurDhurrGoeG7nOG7muG6uuG6pG/GoeG6puG7kuG7iuG6uuG6pMahw5Phu4rhuqzGoeG7nnbhu6DGoeG7ueG7luG6uuG6pMahw5Phuqbhu5LDjOG6uuG6pMah4bqm4bqs4bq2w5LGoeKAnOG6uuG6pHXhurzGoSl5w5LGoTBI4bu34oCdb8ah4bqmw5Lhu6DhurbhurrGoSl5w5LGoTBI4bu3xqFBdeG6uuG6pMahw5NO4bqs4bqy4bq6xqFF4bqmdeG6rMahw5Phuqbhu5bhu7fGoeG6puG6rOG6tuG6usah4buc4buO4bq64bqkxqHhu5LDjOG6uuG6pMah4bq64bqkdeG6vMah4bqk4bqsRuG6uuG6pMahw5N5TMahw5NOw5LhurrhuqTDs8ahIOG6psOS4bug4bqu4bq6xqFF4bqm4bqo4bu34bqmxqHhu7fDuuG7t8ah4bqmSMah4bq6w5Lhu4ThuqzGoeG6uuG6pHXhurzGocOT4bqm4buSw4zhurrhuqTGoUzhuqbDveG6uMah4bqmxKhMxqHDk8O64bu3b8ahw4nhuqzEguG6usah4bu54bq8deG6uuG6pm/GocOJ4bqsxILhurrGoUXhuq7Dk8ahw5PhuqbDgeG6vMah4bu34bqmw5LDjeG6rMah4bqk4bqsw7rGocOTTkLGoeG6uuG6puG7q+G6uMah4bq6duG6uuG6pMah4bu3deG6vMah4bu34bqmd8OTxqHDieG7ksSo4bq64bqkxqFP4bun4bq6xqFM4bqmw73hurjGoeG7nMO5xqHhu7Xhu6fhurzGoUHhu6fhurjGoUF4w5LGoU51xqHhu7fhuqbhurzGoU/hu6fhurrGoUzhuqbDveG6uMOzxqFAR+G6uuG6pMahw5Phuqbhu4jhuqxvxqHDk+G6rOG6rkzGocOTw5Xhu7fGocOT4bqm4buW4bu3xqHhuqbhuqzhurbhurrGoeG6teG6puG7ksOM4bq64bqkxqHDuuG6usahT0bGoeG7m3Iv4bq1VS3huqnhu7Qy4bu4xqHhurrhuqTDueG7oMah4buf4bubLXEt4buj4bub4budccah4bu3w5R1xqHhuqnhu7Qy4bu4xqHhuqbDkuG7oOG6tuG6usahKXnDksahMEjhu7fGoeG7nOG6sMahw6LDkuG7p+G6usahw4lQxqHhu5zDucahReG6pnXhuqzGocOT4bqmw7rhu7fGoeG7nOG7juG6uuG6pMahQXfDk8ah4bu1xanhuqzGoeG7tUfhuqzGoeG7nMOB4bq6xqHhu7XhuqzhurLhurpvxqHhuqThuqx14bqsxqFB4bq84bul4bq6xqHhu6Phu5vhu51xLeG7o+G7m+G7o+G7m8Ozw7UvTMO0w7VMxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l0zhu7Thurzhu7nhu6Dhu5fDtDLhuqbhu6vhurjGoUzhuqbDusOTxqHDk07huqzhurLhurrGoeG6uuG6pOG6puG6sMah4bq6w5Lhu4ThuqzGoeG6uuG6psOS4bug4bq04bq6xqHDk+G6puG6ssahw5NOxILhurrGoUFCdcah4bu1w7nhurrGocOTQ+G6uuG6pm/GoeG6usaw4bq4xqHhu6Phu5vhu53hu6FvxqHhuq1Ow5LhurrhuqTGocOTduG6uMahIOG6psOS4bug4bqu4bq6xqHhurrhu4ThurrhuqTGocOTQ+G6uuG6psahQcWpxqHhu5524bugxqHhu7nhu5bhurrhuqTGoeG6uOG7hMah4bqm4bqq4bq64bqmxqHigJwyw5Lhu4ThuqzGoeG6psO5w5LGoeG6reG6psO64bqsxqHhu7ThuqrhurrhuqbGoeG7uOG7ksOM4bq64bqkxqHDk+G6puG7ksOM4bq64bqkxqFM4bqmw73hurjigJ3GocOT4bul4bqsxqHhu5zhu47hurrhuqTGoeG7t8agdcahT+G7hOG6uuG6pMah4buexanGoSnhu6fhuqzGoeG7tOG6quG6uuG6psah4buN4bqtROG6uuG6psahKOG6rHXhu4/Ds8ahMuG6pnnhurrGocOT4bqmd+G7oMah4bq6w5Lhu4ThuqzGoeG6psO5w5LGoeG6reG6psO64bqsxqHhu7ThuqrhurrhuqbGoeG7uOG7ksOM4bq64bqkxqFM4bqm4buOxqHhuqbEqEzGoeG7nOG7iuG6rMah4bq44buE4bqsxqHDk07hu5Lhu4jhurrhuqRvxqHhurrGsOG6uuG6pMahT8OSd8OTxqHhu5zDucah4bqm4bqs4bq2w5LGoU3DkuG7p8ahReG6rOG6uuG6psahw5Phuq7GoeG7t3XhurzDs8ahQOG6ruG6usah4bq6deG7oG/GoeG6psOS4bug4bq24bq6xqHhuq1E4bq64bqmxqEo4bqsdcahQcWpxqHhurrhuqZ24bq6xqFOSOG6uuG6pMah4bucw7nGoeG7t8OKxqHhu6Phu5vGoeG6pkjGoUF4w5LGocOT4buSxqHDiUfhurrhuqRvxqHhu7XDqMah4bq6w5Lhu4ThuqzGoeG6psO5w5LGoeG6reG6psO64bqsxqHhu7ThuqrhurrhuqbGoeG7uOG7ksOM4bq64bqkb8ah4buc4buK4bqsxqFF4bqm4bq84bun4bq64bqkxqHhu53hu5vGoeG7nOG7peG6usah4bqk4bqsw7rGoeG7tcO64bq4b8ahw5N5TMahw5NOw5LhurrhuqTGoUrGoeG7nELhurrhuqbGoTLhuqThuqbhuqzGoeG6p8OM4bq6b8ahQXjhurjGoUzhuqbDusah4buexanGoSnhu6fhuqzGoeG6reG6puG7ksSo4bq64bqkb8ahT+G7hOG6uuG6pMahMOG7peG7t+G6psah4bu04bul4bq64bqkb8ahKeG6vuG6usahMcSCw7PDs8OzxqEpw7nDksah4bqt4bqmw7rhuqzGoeG7tOG6quG6uuG6psah4bu44buSw4zhurrhuqTGocOT4bqm4buSw4zhurrhuqTGoUzhuqbDveG6uMahQXXhurrhuqTGoeG7t8OKxqFBeMOSxqFOdcahSeG6usahQULhurrhuqZvxqHhurh14bq64bqkxqHDieG7peG6rMah4bqm4bqs4bq2w5LGoU3DkuG7p8ahReG6rOG6uuG6psahw5Phuq7GoeG7t3XhurxvxqHhuqThuqzhu4xMxqHhurrhuqThu5Lhu4jhuqzGoeG7uXbhurrGocOTxrDhurrhuqTGocOT4bqmw5LGoeG6uuG6pnlMw7PDtS9Mw7TDtUzGoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG7tOG6vOG7ueG7oOG7l8O0KeG6rOG6tuG6usahw5PhurzDueG6usahw5ND4bq64bqmxqFBxanGoUzhuqbDusOTxqHDk07huqzhurLhurrGoUHhu5LEqOG7t8ah4budw7Nw4bub4bubxqHhuqZ1xqHhurrDkuG7hOG6rMah4bq64bqkdeG6vMahw5Phu6XhuqzGoeG7t8O64bu3xqHhu5zhu47hurrhuqTGoeG7tcWp4bqsxqHDk07huqzhurDDkm/GocOTeUzGocOTTsOS4bq64bqkxqFKxqHhu7fDuuG7t8ah4bqmw5Lhu6DhurbhurrGoTLhuqR1xqHhuqfDjOG6um/GoSl5w5LGoTBI4bu3b8ahKeG6vOG7q+G6uuG6pMahKcOKdcah4bucw7nGocOiw5Lhu6fhurrhuqTGoeG7h+G7ksOM4bq64bqkw7PGoTLhuqbhu4jGoeG7mOG6uuG6pMah4bu5w5XhurrhuqTGoeG7t+G7hOG6uuG6pMah4bq64bqk4bqm4bq2xqFP4bqs4bq64bqmxqHhuqbhu4Dhu7fGocOTTuG6vOG6uuG6pMahT+G7p+G6usah4buew5J3w5PGoeG6uuG6pHXhurzGocOT4bqm4buSw4zhurrhuqTGoUzhuqbDveG6uG/GoeG6usSC4bq6xqHhurrGsOG6uuG6pMahT8OSd8OTxqFB4bulw5PGocOT4buUxqHhu53hu5vGoS3GoeG7nXDGocOTd+G6ui/huqZ1b8ahw4nEqOG6rMah4bq64bqmw5J54bq6xqHhu7XhuqrhurrhuqbGoU3DknbhurrGoUHhu6XDk8ah4bud4bubccahw5NO4bqs4bq2w5LGoUFH4bq64bqkL+G6pnUv4bucw5XDs8ah4bqtw5Lhu6DGoeG6uuG6puG6rMSC4bq6b8ah4bqm4bqs4bq24bq6xqHDk0PhurrhuqbGocOTdcah4bu34bqm4buSdcah4bu3w4rGoeG7nOG7juG6uuG6pMah4buSw4zhurrhuqTGoeG6uuG6pHXhurzGoeG6pOG6rEbhurrhuqTGoeG7nMO5xqHhu5524bugxqHhu7nhu5bhurrhuqTGoeG7nOG7juG6uuG6pMahQeG7ksSo4bu3xqFF4bqs4bqy4bq4xqFP4bq8w7rDk8ah4buc4bqwxqHhurjhu4ThuqzGocOTTuG7kuG7iOG6uuG6pMahdeG6usahw5PhurzDueG6usahQeG6ssah4bq6duG6uuG6pMah4bu3deG6vMah4bu34bqmd8OTxqHDieG7ksSo4bq64bqkxqHhurrhuqR14bq8xqHDk+G6puG7ksOM4bq64bqkxqFM4bqmw73hurjGoUzhuqbDleG7t8ah4bucw5XGoeG6uuG6psOSxqHhu7d4w5LGoeG7nsOSd8OTxqFF4bqmw73DksOzxqHhur/hu4rhuqzGoeG7ueG6rOG6tuG6usahw5Phuqjhu7fhuqbGoeG7nMO5xqFP4bun4bq6xqHDieG7ksSo4bq64bqkxqHhurrhuqR14bq8xqHDk+G6puG7ksOM4bq64bqkxqFM4bqmw73hurjGocOTTsSC4bq6xqFBQnXGoeG7tcO54bq6xqHDk0PhurrhuqbGocOJ4buK4bq6b8ah4bq64bqm4buS4bq64bqkxqHhu7fhuqZDxqFBw7pMxqHhu5jhurrhuqTGoUHhu5LEqOG7t8ah4bud4bubxKnGoU/hu6fhurrGocOJ4buSxKjhurrhuqTGoeG7nsOSd8OTxqFF4bqmw73DksahQeG6rMah4bu3w7rhu7fGoeG6uuG7kuG7iuG7t8ah4bu34bqmdsOSxqHDmsah4bucw7nGoeG7t+G6pnbDksahMVTDs8ahQOG6ssahw5Phu6XhurzGoU51xqHhu5zhu47hurrhuqTGoeG6uuG6pMOS4bugxILhurrGocOJ4bqs4bq2w5LGoXXhurrGocOT4bq8w7nhurrGoeG7nMO5xqHhuqbhuqzhurbDksahTcOS4bunxqFF4bqs4bq64bqmxqHDk+G6rsah4bu3deG6vMah4bu34bqm4bq8xqHhurrhuqThu5Lhu4jhuqzGoeG6usOS4buE4bqsxqHhurrhuqR14bq8b8ah4bu3w7rhu7fGoeG6uuG6pMO54bq64bqmxqHhu7fDisahw4nhuqzEguG6usahTcOSdeG6usah4bu3w5R1xqHDk0PhurrhuqZvxqHhu7fDuuG7t8ahQUJ1xqFM4bqm4buSw4zhurrhuqTGoeG7nMOB4bq6xqHhu7XhuqzhurLhurrGoeG7t+G6pkPGoUHhu6XhurzGoU3DkuG7oOG6rsOTxqHDieG6rOG6tsOTxqHhuqbDjOG6usah4bq64buadcahw5NO4bq84bq64bqkxqHhu5zhuqzhurbhu7fGoUFC4bq64bqmxqHhuqbhu5Lhu4rhurrhuqRvxqHhuqThuqzDuuG6uMahT8O6w5NvxqHDk+G6puG7luG7t8ah4bqm4bqs4bq24bq6xqHhurrhuqThuqbhuqzEguG6uMah4buc4bqwxqHhu57hu6fGocOT4bqm4bun4bqsxqFOdcah4buc4buO4bq64bqkxqHhu5zDgeG6usah4bu14bqs4bqy4bq6bsahT+G7iuG6uMahw5NO4bqs4bqy4bq6xqFF4bqmdeG6rMahw5Phuqbhu5bhu7fGoeG6puG6rOG6tuG6usah4bu24bqm4buSw4zhurrhuqTGocOTTuG6quG6uuG6psah4bqk4bqsw7rhurjGoU/DusOTxqHhu5zhurbGoU/huqzhurrhuqZvxqF14bq6xqHDk+G6vMO54bq6xqHDk+G6puG7luG7t8ahTOG6psO94bq4xqHDk07hurzhurrhuqTGocOT4bqmw5LGoeG6puG6vOG7peG7t+G6psah4bq64bqmw5Lhu6DhurThurrGocOT4bqm4bqyxqHhuqZ14bqsxqHhurjhu6fhurrhuqbGoeG7nOG7hsahw5NOxILhurrGoUFCdcah4bu1w7nhurrGocOTQ+G6uuG6psah4bq6xrDhurjGoeG7o+G7m+G7nXPDs8ah4bu24bqm4bqsxqHhu7fDleG7t8ahw6LDkuG7p+G6usahw4lQxqHhu7fhuqZ3w5PGocOJ4buSxKjhurrhuqTGoeG6uuG7hOG6uuG6pG/GocOJduG6uG/GocOT4bqmw5Thu6DGoU/hu6fhurrGocOT4bqo4bu34bqmxqHhu7fhu5bhu7fGoeG7ucOS4bugxqHDk07huqrGocOJd+G7oMah4bq44buzw5LGoUXhuqzhurLhurjGoU/hurzDusOTxqHhu5zhu47hurrhuqTGoeG6usOS4buE4bqsxqFP4buK4bq4xqFB4buSdcah4buc4buO4bq64bqkxqHhurrDkuG7hOG6rMah4bq64bqkdeG6vMahSsah4bu3w7rhu7fGoeG6psOS4bug4bq24bq6xqEpecOSxqEwSOG7t2/GoTLhuqR1xqHhuqfDjOG6um/GoSnhurzhu6vhurrhuqTGoSnDinXDs8Ozw7PGoeG7nMO54bq8xqHhu5zhu47hurrhuqTGoeG6usOS4buE4bqsxqF14bq6xqHDk+G6vMO54bq6b8ahT+G7p+G6usahTOG6psO94bq4xqFBw5TGoUHhuqzhurDDksahReG6rOG6tuG6usah4buew5J3w5PGoUXhuqbDvcOSw7PGoeG7tsO64bu3xqFBQnXGoUzhuqbhu5LDjOG6uuG6pMahw5Phuqzhuq5MxqHDk8OV4bu3xqHDk8OS4bugxILhurrGocOTTsOS4bug4bqw4bq6xqHhu7fhu4ThurrhuqTGocOTw7rhu7fGoU3DkuG7p+G6usahw4lQxqHhuqThuqxG4bq64bqkb8ahTcOS4bun4bq6xqHDiVDGoeG7nOG7juG6uuG6pMah4bq6w5Lhu4ThuqxvxqFF4bqs4bqy4bq4xqHDk051b8ah4bqk4bqsw7rhurjGoU/DusOTb8ah4buexqDGocOJUMah4bq64bqk4bqm4bqsxILhurjGoeG7t8O64bu3xqHhu5zhuqzGoUzhuqbhu6XhurjGoeG7nuG7p8ahw5Phuqbhu6fhuqzGoU51xqHhurjhu4ThuqzGocOTTuG7kuG7iOG6uuG6pMah4bu14bqs4bqy4bq6b8ahw5Phuqbhu5Lhu4jhurrhuqTGoeG7nsOS4bugxILhurrGoU3DknXhurrGocOTTuG7qeG7t8ah4bq44buE4bqsxqHDk07hu5Lhu4jhurrhuqTGoUHhurLGoeG7t+G7p+G6uuG6psah4bu1w7rhurzGoUVCTMahw5Phuqbhu4jhuqzGoeG7t+G6puG6vMah4bq64bqk4buS4buI4bqsxqHhurrDkuG7hOG6rMOzxqHDqeG6uuG6pMah4bu5w5XhurrhuqTGoeG7t+G7hOG6uuG6pMah4bq64bqk4bqm4bq2xqHDk+G6rMSC4bq6xqHDk+G6rOG6ruG6um/GoeG7t+G7hOG6uuG6pMah4bq64bqk4bqm4bq2xqFP4bqs4bq64bqmxqHhuqbhu4Dhu7fGoeG7t+G6puG6vMahT+G7p+G6usah4buew5J3w5PGoeG6uuG6pHXhurzGoeG6pOG6rEbhurrhuqTGoeG7nMO5xqHhurrDkuG7hOG6rMahw5Phuqbhu5LDjOG6uuG6pMahTOG6psO94bq4w7PGoeG6rcaw4bq64bqkxqHhu7fhu5Lhu4jhurrhuqTGoeG7t+G7hOG6uuG6pMahw5PDuuG7t8ahReG6psOS4bug4bqu4bq6xqHhurrhu4ThurrhuqRvxqHDk3lMxqHhuqbDknfhurpvxqFF4bqmw5Lhu6Dhuq7hurrGoeG7t8O64bq8b8ahw5Phuqbhu4ThurrhuqTGocOT4bqs4bq6xqFFQkzGocOT4bqm4buI4bqsxqHhu5zhurDGocOT4bqq4bq64bqmxqHhuqbhuqrhurrhuqbGoeG6usOS4buE4bqsb8ahRVTGocOT4bqmw5J5w5PGoeG6usOS4buE4bqsxqHhurjhu4rhuqzGoeG7t+G6puG6vMah4bq64bqk4buS4buI4bqsxqHhu7l24bq6w7PGoUDhu7HDk8ahTnXGoeG7t8O64bu3xqHDk+G6rMSCw5LGoeG7t+G6puG6qMahRVTGocOT4bqmw5J5w5PGoUzhuqbhu47GoeG6psSoTMahQUbhuqzGoeG7nOG7iuG6rMah4bq64bqm4bua4bq64bqkxqHhu7XFqeG6rMah4bq6w5Lhu4ThuqxvxqHhu5zhu47hurrhuqTGoeG6usOS4buE4bqsb8ah4bq4ecOTxqFBSMahw5Phuqbhu6fGoeG6pOG6rEbhurrhuqTGoeG7teG7p+G6vMahQeG7p+G6uMahQeG6ssah4bu3w7rhu7fGocOJ4bq8w7nhuqzGoeG6uuG6psOS4bug4bq04bq6xqHDk+G6puG6ssahT+G6rOG6uuG6psahw5NO4buSSuG6uuG6pMahTOG6psO6w5PGocOTTuG6rOG6suG6usOzxqHhuq3huqzhuq5MxqHDk8OV4bu3xqFF4bqmw5Lhu6Dhuq7hurrGoUXhuqbhuqjhu7fhuqbGoeG7t8O64bu3xqHhu7nhurx14bq64bqmxqHhurrhuqThuqbhuqzhurZMxqFBeMOSxqHDk+G7ksah4bucw7nhurzGocOJROG6uuG6psah4buc4buW4bu3xqHhu7fhuqbhuq7GoeG7teG6rOG6ruG6usahw5PhuqbDlOG7oG/GoeG6puG7p+G6rMahT+G7p+G6usahw5Phu6XhuqzGoeG7t8O64bu3xqFBQnXGoUzhuqbhu5LDjOG6uuG6pG/GoeG6unbhurrhuqTGoeG7t3XhurzGoeG6pOG6rMO6xqHDk05CxqHhurrhuqR14bq8xqHDk+G6puG7ksOM4bq64bqkxqFM4bqmw73hurhvxqHhu5524bugxqHhu7nhu5bhurrhuqTGocOT4bqmQsahw5NO4buS4buI4bq64bqkxqHhu7XhurDhurrGoeG7nOG7muG6uuG6pMOzw7PDs8O1L0zDtA==

Bài và ảnh: Hải Đăng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]