(Baothanhhoa.vn) - Sáng 15/5, Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) dự và chủ trì hội nghị. 
dkxB4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumbU3hu6rDlOG7guG7tXfhurVQTeG7t+G7kktMw5Phu7fhu6rGr+G7tOG6vuG7t+G7quG7sCTDjeG7kuG7tzThurbhu5Lhu7c1TMOS4bu34buGw4Lhu5jhu7dq4buw4bue4bq+4bu3S03hurbhu7dAw4zhu7fhu6pP4buQ4bu3w5VNw43hu5Dhu6nhu7fFqOG7sCThu7fhu6rhurjhu6bhu7dA4bq04bu3PeG6suG6vuG7t+G7hsOT4buSTOG7t+G7gOG6tuG7kkzhu7fhu6pO4buSTOG7t0zhurRN4bu34bq+4bue4buq4bu3w5RN4buK4buq4bu34buo4buMdi9MQXd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bum4bq14buC4bq24buA4bu1d2zhurLhu5JL4bu3QeG6oi/huqLhu6nhu7c04bq24buS4bu3NUzDkuG7t+G7hsOC4buY4bu3auG7sOG7nuG6vuG7t0tN4bq24bu3QMOM4bu34buqT+G7kOG7t8OVTcON4buQ4bup4bu3xajhu7Ak4bu34buq4bq44bum4bu3QOG6tOG7tz3hurLhur7hu7fhu4bDk+G7kkzhu7fhu4Dhurbhu5JM4bu34buqTuG7kkzhu7dM4bq0TeG7t+G6vuG7nuG7quG7t8OUTeG7iuG7quG7t+G7qOG7jOG7t+G7qlHhu7fhur5Mw53hur7hu7dMUE3hu7fhu5JLTMOT4bu34buqUeG7kkvhu7fDlcON4buq4bu34buqTOG7tOG6vuG7t0xN4buK4buS4bu34bq+4bqy4bq+4bu3auG7sCTDjeG7quG7t+G7hsOT4buSTOG7t+G6vlfhurbhu7dtTFfhu7fhu6pZVOG7kkvhu7c1TE7hu5JM4bu34bumTFfhu7dAw4zhu7fhur5Mw43hu7fhu4ZQ4bup4bu34bq+TE7hu5JM4bu34buo4bqy4bq+TOG7t0DhurThu7fhur7hu6Lhu5JL4bu34buq4bqy4bq+4bu3w4rhuqThu5jhu7fhu4bhuqThu5Dhu7fhu4bhu55N4bu3QFRN4bu34buqUeG7t+G6vkzDneG6vuG7qeG7t+G6vuG6suG7t+G7kkzEkOG7kuG7t8OU4bq04buQ4bu34buSTE3hu4rhu5Dhu7dAVuG7t+G7qk/hu5Dhu7fDlU3DjeG7kOG7qeG7t8Wo4buwJOG7t+G7quG6uOG7puG7t0zhurRN4bu34bq+4bue4buq4bu3w5RN4buK4buq4bu34buo4buM4bur4bu3bUxZw5rhu5JL4bu34buqWVThu5JL4bu34buX4buc4bu3xJFN4buSTOG7t2RZU+G7kkvhu6nhu7fhu40k4bu3QE1J4buS4bu3bcav4buw4buSS+G7t1lT4buSS+G7tzfhuqThu5JL4bup4bu34buNJOG7t0BNSeG7kuG7t21MWVXhu5JL4bu3QFbhu7dq4buwxJDhu5Lhu7dXJOG7t23Gr+G7sOG7kkvhu7dZU+G7kkvhu6nhu7dtTMOd4bu34buqxq9Zw5nhu5JL4bu3NFDhu7dq4buw4bue4bq+4bu34bumTOG7luG7kkvhu6nhu7fEqUzhu5Thu7dtxq9Zw5nhu5JL4bu3NOG6tuG7kuG7tzVMw5Lhu7fhu4bDguG7mOG7t2rhu7Dhu57hur7hu7dLTeG6tuG7t0DDjOG7t+G7qk/hu5Dhu7fDlU3DjeG7kOG7qeG7t8Wo4buwJOG7t+G7quG6uOG7puG7t0DhurThu7c94bqy4bq+4bu34buGw5Phu5JM4bu34buA4bq24buSTOG7t+G7qk7hu5JM4bu3TOG6tE3hu7fhur7hu57hu6rhu7fDlE3hu4rhu6rhu7fhu6jhu4zhu7fhu6004bq24buS4bu3NUzDkuG7t+G7hsOC4buY4bu34bqiQeG6ouG7r+G7t+G7gOG7tOG7t0DhurThu7fhur5MV+G7t+G7qsavT+G7t0xQTeG7t+G7kktMw5Phu6t2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNOG7mOG7gCThu7V3dk3hu5BL4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14buA4buqTOG7sOG7kMOK4bu3TTXhu4Lhu5Lhu6rhu4LGr+G7teG7t+G7qOG7qiTDlOG7gnThu7UjTeG7gOG7qkzFqeG7t+G6ruG7ueG7ueG7pj3GsOG7t0zhu4JNS0zhu6rFqeG7t+G6osOAw4Dhu6Y9xrDhu7Xhu7fhu6jGr+G6vnThu7UvL+G6vuG7gOG7kuG7q8OK4bq24buY4buqTOG6tuG7kkxM4buY4bq24burQOG7ki/hu4Dhu4Lhu6jDleG7quG7mOG7pi/hu5Lhu4Ij4buoL8OB4bqgw4Hhu7kvw4Hhu7nhuqLhu4DDgEHhuqLhu7nhuqLDgOG6ouG7qsOBQUHhurDhuqLDlOG7ueG7q+G7juG7pkvhu6fGr3ThuqLDgOG6sOG7teG7t+G6tsOU4buqdOG7teG6tVBN4bu34buSS0zDk+G7t+G7qsav4bu04bq+4bu34buq4buwJMON4buS4bu3NOG6tuG7kuG7tzVMw5Lhu7fhu4bDguG7mOG7t2rhu7Dhu57hur7hu7dLTeG6tuG7t0DDjOG7t+G7qk/hu5Dhu7fDlU3DjeG7kOG7qeG7t8Wo4buwJOG7t+G7quG6uOG7puG7t0DhurThu7c94bqy4bq+4bu34buGw5Phu5JM4bu34buA4bq24buSTOG7t+G7qk7hu5JM4bu3TOG6tE3hu7fhur7hu57hu6rhu7fDlE3hu4rhu6rhu7fhu6jhu4zhu7Xhu7cjTeG7gOG7qkx04bu14bqu4bu54bu54bu14bu3TOG7gk1LTOG7qnThu7XhuqLDgMOA4bu14bu3L3d2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNeG6tuG7puG7qk3hu5jhu5Lhu7V3N+G7oOG7kkvhu7fhur5MTuG7tzZZU+G7kkvhu7fhu5fhuqzhu5Lhu7fhurXhu7Dhu4rhu6nhu7fEqUzhu5Thu7fhurNN4bqy4buQ4bu34buG4bue4bq+4bu3bMOZ4bu3ZDctbTThu6Xhu5vhurXhu6nhu7fEqUzhu5Thu7c04bq24buS4bu3NUzDkuG7t+G7hsOC4buY4bu34bqiQeG6ouG7t+G7qsOS4buSTOG7t+G6vkxX4bu34buqxq9P4bu34buGTeG7iOG7kOG7t+G6vsOJ4buw4bu34buqw5Lhu5JM4bu3bUzhurbhu5JM4bu34bq14buY4bqy4burdi/hu6Z3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7pjThu5jhu4Ak4bu1d+G6tVBN4bu34buSS0zDk+G7t+G7hlnDmuG6vuG7t+G7qlHhu7fhur5Mw53hur7hu7fhu6pM4buC4buY4bu3TE/hu5JM4bu34buqTMOd4bq+4bu34buqxq/hu7Thur7hu7fhu6rhu7Akw43hu5Lhu7fhu6rDgk3hu7fEgkHhu7fhu4ZN4buI4buQ4bu34bq+w4nhu7Dhu7fhu6rGr+G7mOG7kkvhu7fhu6rhu5jhurThu5Lhu7fFqOG7sMSQ4buS4bur4bu3N+G7oOG7kkvhu7fhur5MTuG7tzZZU+G7kkvhu7fhu5fhuqzhu5Lhu7fhurXhu7Dhu4rhu6nhu7fEqUzhu5Thu7fhurNN4bqy4buQ4bu34buG4bue4bq+4bu3bMOZ4bu3ZOG6tuG7mOG7t+G7hlDhu5JL4bu3LeG7t21MWVPhu5JL4bu3w4pN4buSTOG7t0DhurThu7fhu5vhuqbhu7dMUE3hu6nhu7fEqUzhu5Thu7c04bq24buS4bu3NUzDkuG7t+G7hsOC4buY4bu34bqiQeG6ouG7t+G7qsOS4buSTOG7t21M4bq24buSTOG7t+G6teG7lOG6tuG7t+G6vkxX4bu34buqxq9P4bu34buqw4JN4bu34buGTeG7iOG7kOG7t+G6vsOJ4buw4bu34buqw5Lhu5JM4bu3bUzhurbhu5JM4bu34bq14buY4bqy4burdi/hu6Z3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7pjThu5jhu4Ak4bu1d21MVU3hu7dLTeG6tuG7kuG7t8Wo4buw4bq24bup4bu34bq+4bqy4bq+4bu3auG7sCTDjeG7quG7t+G7hsOT4buSTOG7t+G6vlfhurbhu7dtTFfhu7fhu6pZVOG7kkvhu7c1TE7hu5JM4bu34bumTFfhu7fFqOG7sCThu7fhu4bDk+G7kkzhu7dAw4zhu7fhur5Mw43hu7fhu4ZQ4bup4bu34bq+TE7hu5JM4bu34buo4bqy4bq+TOG7t0DhurThu7fhur7hu6Lhu5JL4bu34buq4bqy4bq+4bu3w4rhuqThu5jhu7fhu4bhuqThu5Dhu7fhu4bhu55N4bu3QFRN4bu34bq+4bqy4bq+4bu34buqUeG7t+G6vkzDneG6vuG7qeG7t+G6vuG6suG7t+G7kkzEkOG7kuG7t8OU4bq04buQ4bu34buSTE3hu4rhu5Dhu7dAVuG7t+G7qk/hu5Dhu7fDlU3DjeG7kOG7qeG7t8Wo4buwJOG7t+G7quG6uOG7puG7t0zhurRN4bu34bq+4bue4buq4bu3w5RN4buK4buq4bu34buo4buM4bu34buG4bqm4bu34buqTOG7iOG7t0xN4buK4buS4bu34buGWcOa4bq+4bu34buo4bu04bu3xajhu7Dhurbhu5Lhu7fhu6rEkOG7kOG7t+G6vlfhurbhu7c34bqk4buSS+G7qeG7t2VM4bq04bu34buSWVThur7hu6nhu7fhur7hurLhur7hu7fhur5F4bum4bup4bu34bq+4bqy4bq+4bu34buSS+G6tOG7kkzhu6nhu7fhu4bDk+G6tuG7t+G7pkxZU+G7kkvhu6nhu7fhu4ZT4buS4bu3QMOTxrDhu7dZ4buw4bu34buqTUnhu5Lhu7fDiuG6pOG7mOG7t+G7huG6pOG7kOG7t8OK4bqq4buSS+G7t+G6vuG6suG6vuG7t+G7kkvhu7Dhu6Dhu5Lhu7fDlOG7tOG6vuG7q+G7tzXhurLhur7hu7fhur5Mw43hu7fhu4ZQ4bu34bq+TE7hu5JM4bu34buo4bqy4bq+TOG7t+G7hlnDmuG6vuG7t8OK4bqk4buY4bu34buG4bqk4buQ4bu34buGw4kk4bu34buGV+G7qeG7t8OVw5Phu6bhu7fhu6pMVU3hu6nhu7fhu4bhu6zhu5JL4bu34buG4bueTeG7t+G7qlnDmuG7kkvGsOG7t8OK4bue4bu34buqxq9O4bup4bu3xajhu7DhuqThu5Lhu7fDlCXhu6nhu7fhu6jhu7bhu7fhu4BW4buSS+G7t+G7kkvEkOG7kuG7t+G7qOG6suG6vkzhu7fhu4bhu6zhu5JL4bu34buQVuG6vuG7t+G7hk7hur5M4bup4bu3xajhu7DhuqThu5Lhu7fDlCXhu6nhu7fDlUzhurZN4bu34buqTOG6suG6vuG7qeG7t+G7qOG7tuG7t+G7gFbhu5JL4bu34bq+4buU4bu3TE3hu4rhu7Dhu7fFqOG7sOG6pOG7t+G6vuG6suG6vuG7t+G7pkxZU+G7kkvhu7fhu6pN4buK4buS4bup4bu34buqxq/hurbhu5JL4bu3w4rDk+G7t+G7qsOC4buY4bu34buGTcOM4buw4bu3w5VN4buK4buS4bu34buqTOG7sOG6uOG7kuG7t8OUw5pN4bu34buG4buI4bu34buqTOG7tOG6vuG7t0xN4buK4buS4bu34buSTE3hu4rhu5Dhu7dAVuG7t+G7qk/hu5Dhu7fDlU3DjeG7kOG7qeG7t8Wo4buwJOG7t+G7quG6uOG7puG7t0zhurRN4bu34bq+4bue4buq4bu3w5RN4buK4buq4bu34buo4buM4burdi/hu6Z3duG7puG7t+G6vsOU4bq24buo4buodOG7teG7pjThu5jhu4Ak4bu1d23hu7Lhu7fhu5Lhuqzhu5Dhu7fDgeG7uUHDgOG7t+G7hsON4buS4bu34buS4bq2JOG7qeG7t+G7quG7mOG6tOG7kuG7t8Wo4buw4bue4bq+4bu34buqT+G7kOG7t8OVTcON4buQ4bup4bu3xajhu7Ak4bu34buq4bq44bum4bu3w4FB4burw4HDgeG6ruG7t0zhurRN4bu34bq+4bue4buq4bu3w5RN4buK4buq4bu34buo4buM4bu34but4buqxq/hu5jhu5JL4bu34buSWVThur7hu7dB4bu54burw4Hhuq7DgOG7qeG7t8OZ4bu3ZOG6tOG7mOG7t8OA4burw4DDg+G6ouG7qeG7t8OZ4bu3NeG6tuG7kOG7puG7sOG6vkxN4bq24bu3xILhu6vhuqLhuq7hu7nhu6/hu7fhu4bhurLhu6bhu7fDneG7kkvhu7fhu6ZMw4nhu5Lhu7fhu5LhurThu5jhu7fhu5Dhu5jhu5JL4bu34buQ4buaTeG7t+G6vlfhurbhu7dlTMSQ4buS4bu34buAxJDhu5Lhu7dA4bq04bu34buqTMSQ4buS4bu34buSTMSQ4buS4bu34bq+4bqy4bq+4bu3S03hurbhu7fhu4ZP4buSTOG7t8OUTeG7iuG7quG7t+G7qOG7jOG7qeG7t0vhu5Thu6bhu7fhu6ZMw4nhu5Lhu7fhur5X4buSS+G7t+G6vuG7nuG7t0Dhu7jhu5JL4bu34bq+TOG6qOG6vuG7t+G7kk3DjOG7kOG7t+G7qk3hu5Lhu7fhur5X4bq24bu3ZUzEkOG7kuG7t+G7gMSQ4buS4bu3QOG6tOG7mOG7t+G7hllV4buSS+G7t8OU4bueTeG7qeG7t+G6vkxX4bu34buqxq9ZU+G7kkvhu6nhu7fhur5MTuG7kkzhu7fhu6jhurLhur5M4bu34bq+V+G6tuG7tzfhuqThu5JL4bu3QOG6tOG7t2VM4bq04bu34buSWVThur7hu6t2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNOG7mOG7gCThu7V3NOG6tuG7kuG7tzVMw5Lhu7fhu4bDguG7mOG7t2rhu7Dhu57hur7hu7dLTeG6tuG7t+G6okHhuqLhu7fhu4bhuqbhu7fhu6rGr03hu4jhu5Lhu7fDlUzhurZN4bu34bq+4bqy4bq+4bu3TOG7mMOC4buq4bu34buGUOG7kkvhu7fhu6pP4buQ4bu3w5VNw43hu5Dhu7fFqOG7sCThu7fhu6rhurjhu6bhu7dM4bq0TeG7t+G6vuG7nuG7quG7t8OUTeG7iuG7quG7t+G7qOG7jOG7t8OZ4bu3w4Dhu7fhur5F4bum4bu34butPeG6puG7qeG7t0zhu7Ak4buK4buS4bup4bu34buqw5Lhu5JM4buv4bu3QOG6tOG7t8OZ4bu3NeG6tuG7kOG7puG7sOG6vkxN4bq24bup4bu3ZOG6tOG7mOG7t+G7kktMTUnhu5Dhu7fhu6rhu6zhur7hu6nhu7fhur5MQuG7quG7t+G6vkxI4bup4bu34buG4bus4buSS+G7t+G6vkxX4bu34buqxq9ZU+G7kkvhu7fhur5X4bq24bu34bq+TE7hu5JM4bu34bumTFfhu7fhur7hurLhur7hu7fhu5JZVOG6vuG7q+G7t2zhu7bhurbhu7fhur5M4bu44bq24bu34buq4buw4bu3w4pR4bup4bu34buq4bui4buS4bu34buqw4Lhu5jhu7fhuqLhu7fhu6pZw5rhu5JL4bu34buG4bq0TeG7t+KAnG1P4buSTOG7t+G7huG7mOG6tOG7kuG7t8OVw43hu6rhu7fDlE1J4buS4bu34buQTeG7kkzhu7fhur5MTcON4buS4bu34buGReG7sOG7t+G7l03hu4rhu6rhu7dl4bq24buQ4bu3LeG7t2ThurThu5jigJ3GsOG7t8OBw4Dhu7fhu4bhurRN4bu3TOG7uOG7sOG7t+G7kktMw5Phu7figJzhu5dN4buK4buq4bu3ZeG6tuG7kOG7ty3hu7c14bq24buQ4bum4buw4bq+TE3hurbigJ3hu6t2L+G7pnd24bum4bu34bq+w5Thurbhu6jhu6h04bu14bumNOG7mOG7gCThu7V3NFDhu7dq4buw4bue4bq+4bu34bumTOG7luG7kkvhu7fhu4bhuqbhu7fhu6ZM4bueTeG7t0zDmuG7puG7t0BUTeG7tzRQ4bu3beG6tE3hu7fhur5MTuG7kkzhu7dA4bq04bu34bq+4bqy4bq+4bu34bq+U+G7t8Wo4buw4bq24buS4bu34bq+TMOd4bq+4bu34buS4bqs4buSS+G7t+G6vuG7lOG7t8OUTUnhu5Lhu7fFqOG7sOG6tuG7kuG7t8OK4bqy4buY4bu34bq+4bqy4buY4bu3bUxX4bu34buqWVThu5JL4bu3NUxO4buSTOG7t+G7pkxX4bu3w5XDk+G7puG7t+G7qkxVTeG7t8OK4bqk4buY4bu34buG4bqk4buQ4bu3w5VN4buSTOG7t+G7pkxO4bu3TFPhu5Lhu7fhuqDhu6vDgeG7ueG7ueG7t+G7qj/hu7fhu4bhu6Dhu5JL4bup4bu3QeG7ucOD4bu34bumTFlT4buSS+G7t+G7qk3hu4rhu5Lhu7fhu6rGr03hu4jhu5Lhu7fDlUzhurZN4bu34buqTOG7tOG6vuG7t0xN4buK4buS4bu3TOG7mMOC4buq4bu34buGUOG7kkvhu7fhu6pP4buQ4bu3w5VNw43hu5Dhu6nhu7fFqOG7sCThu7fhu6rhurjhu6bhu7dM4bq0TeG7t+G6vuG7nuG7quG7t8OUTeG7iuG7quG7t+G7qOG7jOG7q3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y04buY4buAJOG7tXdtw4JN4bu3TFBN4bu34buSS0zDk+G7qeG7t+G6vuG6suG6vuG7t+G7hsOCTeG7t8OKTeG7iOG7sOG7t+G7huG6puG7t+G7qkzhuqThu5jhu7fDlOG7sOG6uOG7kuG7qeG7t8OU4bq04buQ4bu3xq/hu5zhu7fhu5JM4bu44buSS+G7t8OVTOG7lOG7t8OVTOG6rOG7kuG7qeG7t0BZVOG7kkvhu7fhu5Dhuqjhur7hu7fhu6rGr+G7mOG7kkvhu7fFqOG7sOG6suG7t+G7qsavT+G7kkzhu7fhu6rGr03hu4jhu5Lhu7fDlUzhurZN4bu34buqTOG7tOG6vuG7t0xN4buK4buS4bu3QOG6tOG7t+G7hsOM4bu3PeG7sEXhu6rhu7fhu5JMTcOM4buw4bu3w4pN4buK4buS4bu34bumTOG6suG7puG7t+G7qk3DjeG7puG7t+G7qlbhur7hu7fhu5LEkOG7kkvhu7fhur7hurbhu5jhu7fhur5MReG7quG7t8OUWcOa4buSS+G7t+G6vuG7ouG7kkvhu7fhu6rhurLhur7hu7fhu6pP4buQ4bu3w5VNw43hu5Dhu6nhu7fFqOG7sCThu7fhu6rhurjhu6bhu7dM4bq0TeG7t+G6vuG7nuG7quG7t8OUTeG7iuG7quG7t+G7qOG7jOG7t0DhurThu7fhu6pM4bu04bq+4bu3TE3hu4rhu5Lhu7fhur7hurLhur7hu7fhur5Mw43hu7fhu4ZQ4bup4bu34bq+TE7hu5JM4bu34buo4bqy4bq+TOG7t+G7huG7nk3hu7dAVE3hu7fhu6pR4bu34bq+TMOd4bq+4bup4bu34bq+4bqy4bu34buSTMSQ4buS4bu34buqxq/hu5jhu5JL4bu34buqTOG7tOG6vuG7t0xN4buK4buS4bu34buSTE3hu4rhu5Dhu7dAVuG7q3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y04buY4buAJOG7tXdtw4JN4bu3TFBN4bu34buSS0zDk+G7qeG7tzThurbhu5Lhu7c1TMOS4bu34buGw4Lhu5jhu7dq4buw4bue4bq+4bu3S03hurbhu7fhuqJB4bqi4bu34buG4bqm4bu3w5VM4buC4buS4bu34buqTFnDmeG7kkvhu7fDgcOD4bu34buq4bq44bum4bu34buqTOG7iOG7qeG7t8OBxILhu7fhur7hurLhu7fhu5JMxJDhu5Lhu7fhur7hu5Thu7fhu6pM4bq04buSTOG7t+G7qk7hur5M4bu3PeG7sEXhu6rhu7fhu6jhuqjhur7hu7fhu6rGr+G7mOG7kkvhu7fhur5Mw5Lhu7fhu4bDguG7mOG7qeG7t+G7qsavTeG7iOG7kuG7t8OVTOG6tk3hu7fhu6pM4bu04bq+4bu3TE3hu4rhu5Lhu7fhur7hurLhur7hu7fhur5Mw43hu7fhu4ZQ4bup4bu34bq+TE7hu5JM4bu34buo4bqy4bq+TOG7t0DhurThu7fhur7hu6Lhu5JL4bu34buq4bqy4bq+4bu3w4rhuqThu5jhu7fhu4bhuqThu5Dhu7fDlOG6tOG7kOG7t+G7kkxN4buK4buQ4bu3QFbhu7fhu6pP4buQ4bu3w5VNw43hu5Dhu6nhu7fFqOG7sCThu7fhu6rhurjhu6bhu7dM4bq0TeG7t+G6vuG7nuG7quG7t8OUTeG7iuG7quG7t+G7qOG7jOG7q3Yv4bumd3bhu6bhu7fhur7DlOG6tuG7qOG7qHThu7Xhu6Y74buw4buqTOG7mMav4bu1d21M4buw4bu3xKlMWVPhu5JL4bu34butNW3hu5fhu692L+G7pnc=

Thu Phương (CTV)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]