(Baothanhhoa.vn) - Sáng 23-11, Cụm thi đua các tỉnh, thành phố Đồng bằng Bắc bộ và Bắc miền Trung, Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022.
TCbDlOG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqh4bquP+G6rzxY4buMTUzEg+G6r8OjfXsqTeG7oTQ/4buO4bul4bqx4buo4bqv4buOKj/hu6Lhu47hu67hu57hu67hu47huq8ueybhu4rhu47huq8m4bugeybhu47huqEmMuG7juG7jTN7KuG7juG7rFV7KuG7jm9U4buu4buO4busNOG7jmThu6Dhu45vVOG7ruG7jj4/QHvhu47huq7Do+G6sXsq4buO4bqvNXsqTC/Eg+G6r8OjfXsqTUzEg+G6r8OjfXsqTeG7jinhu7jhuq/hu47huq8mP+G7jlfhurHhu6Lhu4rhu44pJlh74buO4bqvJuG6p8Oheyrhu47hu5DDleG7kOG7kOG7jkwvxIPhuq/Do317Kk1MLybDlE1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqHhu6FY4buiVuG7jE1MP03EguG7nnsq4buO4buQ4buSLcOUw5Thu4rhu47Ds+G6tT7hu47huq8mP+G7jlfhurHhu6Lhu47hu67hu57hu67hu47huq8ueybhu4rhu47huq8m4bugeybhu47huqEmMuG7juG7jTN7KuG7juG7rFV7KuG7jm9U4buu4buO4busNOG7jmThu6Dhu45vVOG7ruG7jj4/QHvhu47huq7Do+G6sXsq4buK4buO4buhND/hu47hu6XhurHhu6jhuq/hu44qP+G7ouG7jkQ/I+G6r+G7jsWp4buiPuG7jldS4buO4bqvNeG7juG7ribhuq3hu67hu44mND/hu457KiYs4buO4bqvNXsq4buOKeG7uOG6r+G7juG7rjF7KuG7juG6r+G7nuG7ruG7juG6ryY/4buOV+G6seG7ouG7iuG7jikmWHvhu47huq8m4bqnw6F7KuG7jntTPuG7juG7kMOV4buQ4buQ4buI4buOTC8/TUwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTUw/Pirhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jFbhuq8m4bqxPuG7rOG7jj/Ds1h74bqvWMOj4buM4buOxIPhuq/DqTxY4buC4buMxJE/VuG6rybDjeG7juG7msOVw5XhuqFlw4zhu44mWD8qJuG6r8ON4buO4buUw5Xhu5jhuqFlw4zhu4zhu47Eg8Oj4buu4buC4buMLy/hu65We+G7iOG7rOG7on3huq8m4buieyYmfeG7ouG7iGR7L1ZYxIMp4bqvfeG6oS97WMSRxIMv4buQ4buQ4buYxqAvw5TGoMOVVuG7ksOV4buc4buYw5XDlcOU4bqvw5Thu5bDlOG7kMOVPMOV4buIKOG6oSpJw6Phu4Lhu5Dhu5Thu5zhu4zhu47hu6I84bqv4buC4buM4buhND/hu47hu6XhurHhu6jhuq/hu44qP+G7ouG7juG7ruG7nuG7ruG7juG6ry57JuG7iuG7juG6rybhu6B7JuG7juG6oSYy4buO4buNM3sq4buO4busVXsq4buOb1Thu67hu47hu6w04buOZOG7oOG7jm9U4buu4buOPj9Ae+G7juG6rsOj4bqxeyrhu47huq81eyrhu44p4bu44bqv4buO4bqvJj/hu45X4bqx4bui4buK4buOKSZYe+G7juG6rybhuqfDoXsq4buO4buQw5Xhu5Dhu5Dhu4zhu47EkT9W4bqvJuG7guG7jOG7msOVw5Xhu4zhu44mWD8qJuG6r+G7guG7jOG7lMOV4buY4buM4buOL01ML+G6oU1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqHDs+G7ouG6oeG6rz99e+G7jE3huq594buge+G7juG7rlF7JuG7jiY0P+G7jnsqJizhu4hML+G6oU1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqFvfVbDqeG7jE3huq4m4buiPuG7jlbhuqvhu44mND/hu457KiYs4buO4buuW+G7juG7ruG7nuG7ruG7jlczeyrhu47hu64mOsON4buO4bul4bu24buO4bquJizhu47DuT8+4buO4bquJuG7onsm4buK4buO4bqgJlvhu47DsybDouG7juG6ryzhu64m4buO4buhND/hu47hu6XhurHhu6jhuq/hu44qP+G7ouG7jkQ/I+G6r+G7jsWp4buiPsOM4buOV1A/4buOVj8je+G7jjxSeybhu45XUH3hu45v4buie+G7jsWpND/hu47hu64mOnsm4buO4bquLnsm4buOw6LDqeG7juG7ruG6s3sq4buOV1A/4buO4busPz3hurHhu4rhu448Unsm4buOV1B94buO4buhND/hu47hu6XhurHhu6jhuq/hu44qP+G7ouG7jsOU4buY4buO4bqvLnsm4buK4buO4bqvJuG7oHsm4buO4bqhJjLhu47huq8m4bqxNOG7ruG7jsOz4bq1PuG7juG6ryY/4buOV+G6seG7ouG7jikm4bqx4buOZOG6q+G7ruG7juG7jTN7KuG7juG7rFV7KuG7jm9U4buu4buO4busNOG7jmThu6Dhu45vVOG7ruG7jj4/QHvhu47huq7Do+G6sXsq4buITC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xNTD8+KuG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buMP8OzWHvhuq9Yw6Phu4zhu47Eg+G6r8OpPFjhu4Lhu4zEkT9W4bqvJsON4buO4buaw5XDleG6oWXDjOG7jiZYPyom4bqvw43hu47hu5Thu5Lhu5LhuqFlw4zhu4zhu47Eg8Oj4buu4buC4buMLy/hu65We+G7iOG7rOG7on3huq8m4buieyYmfeG7ouG7iGR7L1ZYxIMp4bqvfeG6oS97WMSRxIMv4buQ4buQ4buYxqAvw5TGoMOVVuG7ksOV4buc4buYw5Xhu5jhu5Dhuq/hu5Lhu5zDlMOU4buaPMOV4buIKOG6oSpJw6Phu4Lhu5bhu5Thu5rhu4zhu47hu6I84bqv4buC4buM4buhND/hu47hu6XhurHhu6jhuq/hu44qP+G7ouG7juG7ruG7nuG7ruG7juG6ry57JuG7iuG7juG6rybhu6B7JuG7juG6oSYy4buO4buNM3sq4buO4busVXsq4buOb1Thu67hu47hu6w04buOZOG7oOG7jm9U4buu4buOPj9Ae+G7juG6rsOj4bqxeyrhu47huq81eyrhu44p4bu44bqv4buO4bqvJj/hu45X4bqx4bui4buK4buOKSZYe+G7juG6rybhuqfDoXsq4buO4buQw5Xhu5Dhu5Dhu4zhu47EkT9W4bqvJuG7guG7jOG7msOVw5Xhu4zhu44mWD8qJuG6r+G7guG7jOG7lOG7kuG7kuG7jOG7ji9NTC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhw7Phu6LhuqHhuq8/fXvhu4xN4buNM3sq4buO4buuJjrhu47DsuG6pzd7KuG7jsO5JuG7nnsm4buK4buO4bqgJlvhu47DsybDouG7juG6ryzhu64m4buO4buhND/hu47hu6XhurHhu6jhuq/hu44qP+G7ouG7juG6ry57JuG7juG6ribhu6J7JuG7juG7oVvhu6Lhu47huqEm4bue4bqv4buO4busPz3hurHhu44pJuG7oj/hu44+UOG7ruG7jiY0P+G7jnsqJizhu4hML+G6oU1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqFvfVbDqeG7jE3huq7Do317KuG7jntTPuG7juG7kMOV4buQ4buQ4buK4buO4buu4bue4buu4buO4buuxajhuqHhu44mND/hu45k4bug4buOJjQ/4buOZD/hu7Z74buO4buu4bue4buu4buO4bqvLnsm4buK4buO4bqvJuG7oHsm4buO4bqhJjLhu47huq/Do317KuG7juG7ruG6tT7hu45XUuG7jsSDMT/hu457NT/hu47huq8mP+G7jlfhurHhu6Lhu45k4bug4buOJn3hu6B74buO4bqvJuG7oHsm4buO4bqvMuG6r+G7juG7ruG7nuG7ruG7jnsmPyM+4buOZOG6teG7juG7ribhurHDqeG7tnvhu44+MXvhu4rhu47huq864buuJuG7juG7ruG6q+G7ruG7juG6rzXhu47hu64m4bqt4buu4buO4buu4bue4buu4buOJn1Q4bqv4buOVzR7KuG7juG6oSZ9eyrhu47huqEm4bq34buK4buOV+G7ouG7jlZQeyrhu4rhu44qW+G6oeG7juG6oSbGr3vhu44mPyPhurHhu47huqPhurFR4buOZOG7oH3hu45kPyPhu67hu47huq8m4bqr4buu4buOJj8je+G7jnsmPyM+4buOZOG6teG7juG7riY6eybhu47huq/Doyzhu47hu67DouG7ouG7juG7ruG7nuG7ruG7jlcs4bui4buO4bqhJuG6pzd7KuG7iEwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTcOz4bq1PuG7juG6ryY/4buOV+G6seG7ouG7juG7ruG7nuG7ruG7juG6ry57JuG7iuG7juG6rybhu6B7JuG7juG6oSYy4buO4buNM3sq4buO4busVXsq4buOb1Thu67hu47hu6w04buOZOG7oOG7jm9U4buu4buOPj9Ae+G7juG6rsOj4bqxeyrhu4rhu47hu6E0P+G7juG7peG6seG7qOG6r+G7jio/4bui4buORD8j4bqv4buOxanhu6I+4buOV1Lhu47huq814buO4buuJuG6reG7ruG7juG7kOG7nOG7lOG7jiY0P+G7jnsqJizhu45XW3sq4buOKlvhuqHhu47hurnhu44pP+G7uHvhu45l4bumw6nhu45W4bqreyrhu47hu64mOnsm4buOxIPhu57hu64m4buK4buO4bqhJuG7nuG6oeG7jjzhurHhu6jhuq/DjOG7jldbeyrhu44qW+G6oeG7juG6ueG7jik/4bu4e+G7jmThu6B94buO4buS4buIw5Thu5zhu5Lhu4484bqnYeG6r+G7jlbhuqvhu47huq8mUX3hu45kU3vhu47hu6xRe+G7juG6oSbhu57huqHhu4484bqx4buo4bqv4buOZOG7oOG7jmRTe+G7juG7rFF74buO4bqj4bqxw6nhu47huqEmUD7hu47huqEm4bue4bqh4buOPOG6seG7qOG6r+G7juG7rsOi4bui4buO4buu4bue4buu4buOeyrhu6B7JuG7jmThu6Dhu45XLOG7ouG7juG6oSbhuqc3eyrDjOG7juG6r8OjfXsq4buOV1vhu47hu65b4buOeyY/QOG6seG7jmRTe+G7juG7rFF74buO4bqhJuG7nuG6oeG7jjzhurHhu6jhuq/hu47huqPhurHhu6J74buO4bqvw6Mieyrhu4rhu47huq/hu57hu67hu45XNHsq4buOxIPhu6bhurHhu47DozR7KuG7jlfhu7h74buOVzk/4buOxIMyeyrhu457KuG6pzk/4buOVuG7pnvhu4rhu457JuG6p8ON4buOw7Lhuqvhu47huq8mUX3hu47hu6XhurHhu6jhuq/hu47hu43FqOG6r+G7jlfhu6I/4buOSsSDYuG7ouG7jlc1P0vhu45k4bug4buOPjThuq/hu47EgzLhu45W4bqr4buO4bqvJlF94buOPOG6seG7qOG6r+G7jikm4bue4buu4buK4buO4bqvNXsq4buOJmHhuqHhu47hu6zhu5594buO4buu4buefeG7juG7rjfhu47huqPhurHhu6J74buO4buuW+G7juG6rybhu6o+4buO4bqj4bqxw6lAe+G7iEwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTUw/Pirhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jD/Ds1h74bqvWMOj4buM4buOxIPhuq/DqTxY4buC4buMxJE/VuG6rybDjeG7juG7msOVw5XhuqFlw4zhu44mWD8qJuG6r8ON4buO4buY4buc4bua4bqhZcOM4buM4buOxIPDo+G7ruG7guG7jC8v4buuVnvhu4jhu6zhu6J94bqvJuG7onsmJn3hu6Lhu4hkey9WWMSDKeG6r33huqEve1jEkcSDL+G7kOG7kOG7mMagL8OUxqDDlVbhu5LDleG7nOG7mMOU4buQxqDhuq/hu5bhu5bhu5jhu5rDlDzDleG7iCjhuqEqScOj4buC4buc4buS4bua4buM4buO4buiPOG6r+G7guG7jOG7oTQ/4buO4bul4bqx4buo4bqv4buOKj/hu6Lhu47hu67hu57hu67hu47huq8ueybhu4rhu47huq8m4bugeybhu47huqEmMuG7juG7jTN7KuG7juG7rFV7KuG7jm9U4buu4buO4busNOG7jmThu6Dhu45vVOG7ruG7jj4/QHvhu47huq7Do+G6sXsq4buO4bqvNXsq4buOKeG7uOG6r+G7juG6ryY/4buOV+G6seG7ouG7iuG7jikmWHvhu47huq8m4bqnw6F7KuG7juG7kMOV4buQ4buQ4buM4buOxJE/VuG6rybhu4Lhu4zhu5rDlcOV4buM4buOJlg/Kibhuq/hu4Lhu4zhu5jhu5zhu5rhu4zhu44vTUwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6ocOz4bui4bqh4bqvP3174buMTeG7pVJ7JuG7jldQfeG7juG7oTQ/4buO4bul4bqx4buo4bqv4buOKj/hu6Lhu47huq8ueybhu45vVOG7ruG7jsWpP3sm4buO4bqhJuG7nuG6r+G7juG7rD894bqx4buO4bq54buOKT/hu7h74buO4bqvUD/hu44mND/hu457KiYs4buITC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xNw7Phu57hu67hu45XN3vhu45kLOG7juG6r8OjfXsq4buO4buu4bq1PuG7jldS4buO4bqvNeG7juG7ribhuq3hu67hu47huq8m4bqr4buu4buOJj8je+G7jsOU4buIw5Xhu5bDlOG7jiY0P+G7jnsqJizhu47huq/hurHDqeG7tnvhu47huq/Do+G6scOpQHvhu4rhu47huqEmNeG7juG7rD/hu7h74buK4buOKj84P+G7juG6ryY/I+G6seG7juG7ruG7nuG7ruG7jmRTe+G7juG7rFF74buO4bqhJuG7nuG6oeG7jjzhurHhu6jhuq/hu47hu64mfeG7jsOUw5Xhu5jhu4jDleG7lOG7lOG7jjzhuqdh4bqv4buOJjQ/4buOZD/hu7Z74buO4buhND/hu47hu6XhurHhu6jhuq/hu44qP+G7ouG7iuG7juG7ruG7nnvhu47hu6w04buOZOG7oOG7jsWpJuG7pnvhu45W4bume8OM4buO4buuYuG7juG7rOG7nn3hu47hu67hu5594buOZD/hu7Z74buK4buO4bqvJuG7oj7hu44qP+G7ouG7juG6oSYyP+G7jiZh4bqh4buO4bqv4bqxw6nhu7Z74buO4bqvw6PhurHDqUB74buK4buO4bqhJjXhu47hu6w/4bu4e+G7iuG7jio/OD/hu47huq8mPyPhurHhu47huqEm4bue4bqh4buOPOG6seG7qOG6r+G7juG7kOG7iOG7msOV4buQ4buOJjQ/4buOeyomLOG7jlZ94buO4buu4bue4buu4buO4buuN+G7juG6o+G6seG7onvhu44pJuG7nuG7ruG7juG7ribDouG7juG6r8OjO+G7iuG7juG6rybhuqvhu67hu44mPyN7w4zhu47hu67FqOG6oeG7juG6oSbhu57huq/hu47hu5zDlOG7kuG7iOG7mOG7lsag4buO4bqvOeG7jsOjNz/hu4rhu47huq854buOKsWo4bqh4buK4buOxIM14buO4bqv4buiw6nhu4rhu47huq/hu6A/4buOPD8j4bqx4buO4bqhJuG7nuG6oeG7jjzhurHhu6jhuq/hu4hML+G6oU1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqFvfVbDqeG7jE1EQOG7juG7rjF7KuG7juG6r+G7nuG7ruG7juG6r+G6p+G7jmTFqHvhu47huqEm4bue4bqh4buOPOG6seG7qOG6r+G7iuG7juG7ruG7nuG7ruG7juG7rsWo4bqh4buOJjQ/4buO4bqvw6N9eyrhu47hu67hurU+4buOV1Lhu47huq/huqfhu45kxah74buO4bqhJuG7nuG6oeG7jjzhurHhu6jhuq/hu47DlOG7kuG7iOG7kMOV4buU4buOZOG6teG7jmQ/I+G7rsOM4buO4bqvw6Nh4buOKj/hurfhuqHhu47huqEm4bue4bqh4buOPOG6ueG7jsOU4buQ4buI4buc4buWw5Thu45k4bq14buOZD8j4buuw4zhu47huq8m4buiPuG7jio/4bui4buO4bqv4bqn4buOZMWoe+G7jio/UT/hu47huqPhurHDqeG7uOG6r+G7jikmP+G7uOG6seG7jntQP+G7juG7kuG7iOG7lOG7lsOU4buOZOG6teG7jmQ/I+G7rsOM4buOJl3hu6Lhu44qP1E/4buO4bqvJuG7oHsm4buO4buU4buIxqDGoOG7kOG7jmThurXhu45kPyPhu67hu4hML+G6oU1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqFvfVbDqeG7jE1MPz4q4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4w/w7NYe+G6r1jDo+G7jOG7jsSD4bqvw6k8WOG7guG7jMSRP1bhuq8mw43hu47hu5rDlcOV4bqhZcOM4buOJlg/Kibhuq/DjeG7juG7lOG7mMOV4bqhZcOM4buM4buOxIPDo+G7ruG7guG7jC8v4buuVnvhu4jhu6zhu6J94bqvJuG7onsmJn3hu6Lhu4hkey9WWMSDKeG6r33huqEve1jEkcSDL+G7kOG7kOG7mMagL8OUxqDDlVbhu5LDleG7nOG7mOG7kOG7kMag4bqv4buU4buS4buW4buYxqA8w5Xhu4go4bqhKknDo+G7guG7muG7luG7luG7jOG7juG7ojzhuq/hu4Lhu4zhu6E0P+G7juG7peG6seG7qOG6r+G7jio/4bui4buO4buu4bue4buu4buO4bqvLnsm4buK4buO4bqvJuG7oHsm4buO4bqhJjLhu47hu40zeyrhu47hu6xVeyrhu45vVOG7ruG7juG7rDThu45k4bug4buOb1Thu67hu44+P0B74buO4bquw6PhurF7KuG7juG6rzV7KuG7jinhu7jhuq/hu47huq8mP+G7jlfhurHhu6Lhu4rhu44pJlh74buO4bqvJuG6p8Oheyrhu47hu5DDleG7kOG7kOG7jOG7jsSRP1bhuq8m4buC4buM4buaw5XDleG7jOG7jiZYPyom4bqv4buC4buM4buU4buYw5Xhu4zhu44vTUwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6ocOz4bui4bqh4bqvP3174buMTeG7pVJ7JuG7jldQfeG7juG7oTQ/4buO4bul4bqx4buo4bqv4buOKj/hu6Lhu47huq7huqDhu47hu6Hhu6Dhu47FqTQ/4buO4bqhJuG7nuG6r+G7juG7rD894bqx4buO4bq54buOKT/hu7h74buO4bqvUD/hu44mND/hu457KiYs4buITC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xNb+G7tnvhu47hu65Qeybhu457JmN7KuG7jinhu7jhuq/hu47huqPhurFR4buOV1Dhuq/hu45X4bqnYeG7ruG7iuG7juG7rOG7nn3hu47hu67hu5594buOV1Lhu47huq8mw5l7KuG7juG6ryZUe+G7juG7riYu4buOw6Phu6Lhu457JmN7KuG7jiZQe+G7juG7ribhu7jhu47huq8ze+G7juG6r1A/4buO4bqvw6N9eyrhu47huqEmfXsq4buO4bqvw6Phu6B94buO4bqvJj/hu45X4bqx4bui4buO4buuw6Lhu6Lhu47hu67hu57hu67hu45XN3vhu45kLOG7juG6r8OjfXsq4buO4buu4bq1PuG7iuG7jnsm4bqnw43hu47DsybFqOG6r+G7jjzhuqdheyrhu4rhu44mPyPhurHhu47huqPhurFR4buOJn1Q4bqv4buOVzR7KuG7juG7rsOi4bui4buO4buu4bue4buu4buO4buhND/hu47hu6XhurHhu6jhuq/hu44qP+G7ouG7juG6r8OjfXsq4buO4buu4bq1PuG7juG6ryY/4buOV+G6seG7ouG7juG7ruG7nuG7ruG7juG6ry57JuG7iuG7juG6rybhu6B7JuG7juG6oSYy4buO4buNM3sq4buO4busVXsq4buOb1Thu67hu47hu6w04buOZOG7oOG7jm9U4buu4buOPj9Ae+G7juG6rsOj4bqxeyrhu45k4buwe+G7juG7ribhuqfhu6Lhu47huq994buge+G7jlY/I3vhu4rhu47hu64m4bqn4bui4buOVzN7KuG7jldA4bqx4buK4buOPjThuq/hu47EgzLhu44+w5rhuq/hu47hu64xeyrhu47huq/hu57hu67hu47hu67DouG7ouG7jj404bqv4buOxIMy4buOVzd74buOZCzhu47hu65de+G7jiZQe+G7juG7ribhu7jhu4rhu47huq86eybhu47hu64mw6Lhu45XNHsq4buK4buOxIPhu557KuG7juG6r1B94buO4bqvw6N9eyrhu44mfVDhuq/hu45XNHsq4buOJjQ/4buO4buuXXvhu47huq8mxajhuqHhu4rhu47hu64m4bqn4bui4buO4bqvJj3hu44mPyN74buOV+G6p2Hhu67hu47DozDhu457WeG6r+G7jmQs4buO4bqvw6M64buK4buOZOG7oj/hu47huq/Do13hu47hu67DouG7ouG7juG7oTQ/4buO4bul4bqx4buo4bqv4buOKj/hu6Lhu47huq/Do317KuG7jiYj4buO4bqvJjJ7KuG7juG7riY6eybhu47huq/Doyzhu45k4bug4buOVzk/4buOxIMyeyrhu45lUuG7jiY0P+G7iEwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTeG7jT3hu4574bumeyrhu47hu67hu6J94buO4buuJsWo4bqv4buOPOG6p2F7KuG7iuG7jiY/I+G6seG7juG6o+G6sVHhu44mfVDhuq/hu45XNHsq4buO4buuw6Lhu6Lhu47hu67hu57hu67hu47hu6E0P+G7juG7peG6seG7qOG6r+G7jio/4bui4buK4buO4bqvJjk/4buOKj/hu6J74buO4bqvOD/hu4rhu47hu67hurU+4buO4bqvJj/hu45X4bqx4bui4buO4buu4bue4buu4buO4bqvLnsm4buK4buO4bqvJuG7oHsm4buO4bqhJjLhu47hu40zeyrhu47hu6xVeyrhu45vVOG7ruG7juG7rDThu45k4bug4buOb1Thu67hu44+P0B74buO4bquw6PhurF7KuG7iuG7juG7oTQ/4buO4bul4bqx4buo4bqv4buOKj/hu6Lhu45EPyPhuq/hu47FqeG7oj7hu47Eg+G7tOG7juG6rz/hu7jhuqHhu47huq/hurXhu67hu47huq8m4buiPuG7jj7huqfhurHhu47hu64mfeG7juG7rsWo4bqh4buOw6LDqeG7juG7jVF7KuG7iuG7juG7riY6eybhu47huqPhurHDqUB74buO4bqj4bqx4buee+G7juG6r8OjPyPhuq/hu4rhu47huq8m4bqr4buu4buOJj8je+G7juG7rlvhu44mPyPhurHhu47huqPhurFR4buOw7MmLuG7juG6ryYs4buOw5Thu5gtw7Phuq4v4bquxJDhu457KuG7oMOp4buOw5QtxqAt4buQw5Xhu5Dhu5Dhu47hu67DouG7ouG7jm804buOw7MmOnsm4buO4bqvw6Ms4buOZEDhu47huq8/4bu44bqh4buO4bqv4bq14buu4buO4bqvU3sq4buO4buu4bqnOXsq4buOxIPhuqvhu448Unsm4buOV1B94buO4buuw6Lhu6Lhu47hu41Reyrhu45XMj/hu45kOD/hu47hu6E0P+G7juG7peG6seG7qOG6r+G7jio/4bui4buORD8j4bqv4buOxanhu6I+4buO4bqvw6N9eyrhu47huq87eybhu44mO3sm4buOPjg/4buO4buu4bqleyrhu457JuG6p+G7juG7ruG7nuG7ruG7jmRTe+G7juG7rFF74buO4buuw6Lhu6Lhu47hu41Reyrhu45k4bug4buOxakm4bug4buOe+G6pzjhu67hu45kQOG7juG7rjF7KuG7juG6r+G7nuG7ruG7juG7rsOi4bui4buO4buhND/hu47hu6XhurHhu6jhuq/hu44qP+G7ouG7jkQ/I+G6r+G7jsWp4buiPuG7iOG7juG6oCYyP+G7jiZh4bqh4buOZDg/4buO4buuxajhuqHhu47DosOp4buK4buO4buuJjp7JuG7juG6o+G6scOpQHvhu45XLOG7ouG7juG6oSbhuqc3eyrhu45k4buoe+G7jlc0eyrhu47huq8m4bugeybhu4484buo4bqh4buO4bqvNeG7juG7ribhuq3hu67hu44mND/hu47DoeG7jnsmY3sq4buOezc/4buO4buuJuG6p+G7ouG7juG7rlvhu47huq814buO4buuJuG6reG7ruG7jiY0P8OM4buOZOG7qHvhu45XNHsq4buK4buO4bqhJuG7nuG6r+G7juG6r8OjPz174buOJjQ/4buOZD/hu7Z74buK4buOV1E+4buO4busUX3hu47huq8/4bu24bqx4buO4buuJuG6seG7qnvhu4rhu47hu64mxajhuq/hu4484bqnYXsq4buK4buOe+G7pnsq4buO4buu4buifeG7juG6rz97JuG7juG6rybGr3vhu4rhu47huq/Do+G7nuG7ribhu457Jj8jPuG7juG7rsOi4bui4buOJjQ/4buOZD/hu7Z74buO4bqvw6N9eyrhu45kPyPhu67hu47huq8m4buiPuG7jio/4bui4buOJn1Q4bqv4buOVzR7KuG7iuG7jsSDP3sm4buOJn1Q4bqv4buOJjQ/4buK4buOKlvhuqHhu47huqEmxq974buOe+G7pnsq4buO4buu4buifeG7juG7ribFqOG6r+G7jjzhuqdheyrhu44mfVDhuq/hu45XNHsq4buO4buuw6Lhu6Lhu47hu6E0P+G7juG7peG6seG7qOG6r+G7jio/4bui4buO4buu4bue4buu4buO4bqvLnsm4buO4bqvJuG7oHsm4buO4bqvw6N9eyrhu47hu67hurU+4buITC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xNTD8+KuG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buMP8OzWHvhuq9Yw6Phu4zhu47Eg+G6r8OpPFjhu4Lhu4zEkT9W4bqvJsON4buO4buaw5XDleG6oWXDjOG7jiZYPyom4bqvw43hu47hu5TDlOG7kuG6oWXDjOG7jOG7jsSDw6Phu67hu4Lhu4wvL+G7rlZ74buI4bus4buifeG6rybhu6J7JiZ94bui4buIZHsvVljEgynhuq994bqhL3tYxJHEgy/hu5Dhu5Dhu5jGoC/DlMagw5VW4buSw5Xhu5zhu5jhu5Lhu5TDleG6r+G7kuG7kMOVw5Xhu5o8w5Xhu4go4bqhKknDo+G7guG7kuG7lsOU4buM4buO4buiPOG6r+G7guG7jOG7oTQ/4buO4bul4bqx4buo4bqv4buOKj/hu6Lhu47hu67hu57hu67hu47huq8ueybhu4rhu47huq8m4bugeybhu47huqEmMuG7juG7jTN7KuG7juG7rFV7KuG7jm9U4buu4buO4busNOG7jmThu6Dhu45vVOG7ruG7jj4/QHvhu47huq7Do+G6sXsq4buO4bqvNXsq4buOKeG7uOG6r+G7juG6ryY/4buOV+G6seG7ouG7iuG7jikmWHvhu47huq8m4bqnw6F7KuG7juG7kMOV4buQ4buQ4buM4buOxJE/VuG6rybhu4Lhu4zhu5rDlcOV4buM4buOJlg/Kibhuq/hu4Lhu4zhu5TDlOG7kuG7jOG7ji9NTC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhw7Phu6LhuqHhuq8/fXvhu4xN4bulUnsm4buOV1B94buO4buhND/hu47hu6XhurHhu6jhuq/hu44qP+G7ouG7juG6ry57JuG7jsWpKiYj4buO4buBe+G7juG6oSbhu57huq/hu47hu6w/PeG6seG7juG6r1A/4buOJjQ/4buOeyomLOG7iEwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTeG6rlA/4buOJjQ/4buOeyomLOG7iuG7jldQP+G7juG7rD894bqx4buO4buuw6Lhu6Lhu47hu6E0P+G7juG7peG6seG7qOG6r+G7jio/4bui4buO4buu4bue4buu4buO4bqvLnsm4buK4buO4bqvJuG7oHsm4buO4bqhJjLhu45XUuG7jldbeyrhu44qW+G6oeG7jnsmP0DhurHhu47hurnhu44pP+G7uHvhu45kQOG7juG7ruG7nuG7ribhu47huq8m4bqt4buu4buO4bqvNeG7juG7ribhuq3hu67hu44mfVDhuq/hu45XNHsq4buK4buO4buu4bue4buu4buOPjHhu44mO3sm4buK4buO4buu4bue4buuJuG7jjzhu6A+4buOJj8j4bqx4buO4bqj4bqxUeG7juG6r8OjfXsq4buO4bqvJjk/4buOKj/hu6J74buO4bqj4bqx4bui4buK4buO4bqj4bqx4bui4buOV1vhu45XW3sq4buOKlvhuqHhu457Jj9A4bqx4buO4bq54buOKT/hu7h74buK4buOKT97JuG7jnsqJj8jPuG7juG6rybhuqvhu67hu47huq8/JHvhu47hu64mfeG7jiZ9UOG6r+G7jlc0eyrhu47hu64m4bqxeyrhu47hu67DouG7ouG7jiY0P+G7iOG7jsOz4bue4buu4buOV1A/4buO4busPz3hurHhu47hu67huqV7KuG7juG7riY/4bui4buOxIPhu7Lhu457JmN7KuG7jikmW+G7jikmU3vhu4rhu47hu6zFqOG6r+G7juG7ruG7qOG6oeG7juG6r8OjfXsq4buO4buuMXsq4buO4bqv4bue4buu4buK4buOJn1Q4bqv4buOVzR7KuG7juG7rsOi4bui4buOJjQ/4buITC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xNTD8+KuG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buMP8OzWHvhuq9Yw6Phu4zhu47Eg+G6r8OpPFjhu4Lhu4zEkT9W4bqvJsON4buO4buaw5XDleG6oWXDjOG7jiZYPyom4bqvw43hu47hu5TDleG7lOG6oWXDjOG7jOG7jsSDw6Phu67hu4Lhu4wvL+G7rlZ74buI4bus4buifeG6rybhu6J7JiZ94bui4buIZHsvVljEgynhuq994bqhL3tYxJHEgy/hu5Dhu5Dhu5jGoC/DlMagw5VW4buSw5Xhu5zhu5Thu5jhu5jDleG6r8ag4buc4bucw5Thu5o8w5Xhu4go4bqhKknDo+G7guG7mOG7mMOU4buM4buO4buiPOG6r+G7guG7jOG7oTQ/4buO4bul4bqx4buo4bqv4buOKj/hu6Lhu47hu67hu57hu67hu47huq8ueybhu4rhu47huq8m4bugeybhu47huqEmMuG7juG7jTN7KuG7juG7rFV7KuG7jm9U4buu4buO4busNOG7jmThu6Dhu45vVOG7ruG7jj4/QHvhu47huq7Do+G6sXsq4buO4bqvNXsq4buOKeG7uOG6r+G7juG6ryY/4buOV+G6seG7ouG7iuG7jikmWHvhu47huq8m4bqnw6F7KuG7juG7kMOV4buQ4buQ4buM4buOxJE/VuG6rybhu4Lhu4zhu5rDlcOV4buM4buOJlg/Kibhuq/hu4Lhu4zhu5TDleG7lOG7jOG7ji9NTC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhw7Phu6LhuqHhuq8/fXvhu4xN4buNM3sq4buO4buuJjrhu47hu6Xhu7bhu47huq4mLOG7jsO5Pz7hu47huq4m4buieybhu4rhu47huqAmW+G7jsOzJsOi4buO4bqvLOG7ribhu47hu6E0P+G7juG7peG6seG7qOG6r+G7jio/4bui4buORD8j4bqv4buOxanhu6I+4buO4bqhJuG7nuG6r+G7juG7rD894bqx4buO4bqvUD/hu44mND/hu457KiYs4buITC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhw7Phu6LhuqHhuq8/fXvhu4xNTD8+KuG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buMP8OzWHvhuq9Yw6Phu4zhu47Eg+G6r8OpPFjhu4Lhu4zEkT9W4bqvJsON4buO4buaw5XDleG6oWXDjOG7jiZYPyom4bqvw43hu47hu5jhu5Thu5bhuqFlw4zhu4zhu47Eg8Oj4buu4buC4buMLy/hu65We+G7iOG7rOG7on3huq8m4buieyYmfeG7ouG7iGR7L1ZYxIMp4bqvfeG6oS97WMSRxIMv4buQ4buQ4buYxqAvw5TGoMOVVuG7ksOUw5Xhu5LDlOG7lOG7muG6r8OU4buSw5Xhu5Thu5o8w5Xhu4go4bqhKknDo+G7gsOUxqDhu5jhu4zhu47hu6I84bqv4buC4buM4buhND/hu47hu6XhurHhu6jhuq/hu44qP+G7ouG7juG7ruG7nuG7ruG7juG6ry57JuG7iuG7juG6rybhu6B7JuG7juG6oSYy4buO4buNM3sq4buO4busVXsq4buOb1Thu67hu47hu6w04buOZOG7oOG7jm9U4buu4buOPj9Ae+G7juG6rsOj4bqxeyrhu47huq81eyrhu44p4bu44bqv4buO4bqvJj/hu45X4bqx4bui4buK4buOKSZYe+G7juG6rybhuqfDoXsq4buO4buQw5Xhu5Dhu5Dhu4zhu47EkT9W4bqvJuG7guG7jOG7msOVw5Xhu4zhu44mWD8qJuG6r+G7guG7jOG7mOG7lOG7luG7jOG7ji9NTC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhw7Phu6LhuqHhuq8/fXvhu4xNw7Phu57hu67hu45XN3vhu45kLOG7juG6rybhurE04buu4buOw7PhurU+4buO4bqvJj/hu45X4bqx4bui4buO4buu4bue4buu4buO4bqvLnsm4buK4buO4bqvJuG7oHsm4buO4bqhJjLhu47hu40zeyrhu47hu6xVeyrhu45vVOG7ruG7juG7rDThu45k4bug4buOb1Thu67hu44+P0B74buO4bquw6PhurF7KuG7jinhurnhu44p4bu44bqv4buOKj/hu6J94buO4bqnOOG7ruG7juG6ryY/4buOV+G6seG7ouG7jntTPuG7juG7kMOV4buQ4buS4buITC/huqFNTOG6oeG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqhb31Ww6nhu4xNw7Phu57hu67hu45XN3vhu45kLOG7juG6r8OjfXsq4buO4buu4bq1PuG7jldS4buO4bqvNeG7juG7ribhuq3hu67hu47hu6zGr+G6seG7juG7ruG7nuG7ruG7jlbhu6J7JuG7jiY/I+G6seG7juG6ryY/4buOV+G6seG7ouG7iuG7jikmWHvhu47huq8m4bqnw6F7KuG7jntTPuG7juG7kMOV4buQ4buQw4zhu45XM3sq4buO4bqvJjk/4buO4bqvNeG7juG7ribhuq3hu67hu44p4bq54buOKeG7uOG6r+G7jio/4buifeG7juG6pzjhu67hu47huq8mP+G7jlfhurHhu6Lhu457Uz7hu47hu5DDleG7kOG7kuG7iEwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oW99VsOp4buMTeG7oTQ/4buOeyomLOG7jldS4buO4buuMXsq4buO4busMuG7juG6o+G6scOp4bu44bqv4buOVyx7JuG7juG7rjF7KuG7jnsm4buoe+G7juG7ruG6tT7hu47huq/Do+G6p8Oheyrhu4rhu47hu67hurU+4buO4bqhJlvhu47hu67hurU+4buO4bqvJj/hu45X4bqx4bui4buO4buu4bue4buu4buO4bqvLnsm4buK4buO4bqvJuG7oHsm4buO4bqhJjLhu47hu40zeyrhu47hu6xVeyrhu45vVOG7ruG7juG7rDThu45k4bug4buOb1Thu67hu44+P0B74buO4bquw6PhurF7KuG7jntTPuG7juG7kMOV4buQ4buS4buI4buO4bquJlh94buOV1vhu4rhu47hu6E0P+G7juG7peG6seG7qOG6r+G7jio/4bui4buO4bqvLnsm4buOxak/eybhu45vO3sm4buOV1E+4buOeybhu6h74buOZOG7oj/hu47huq/Do13hu47hu67hurU+4buO4bqvw6PhuqfDoXsqw4zhu47hu6E0P+G7juG7peG6seG7qOG6r+G7jio/4bui4buO4bqvLnsm4buOb1Thu67hu47FqT97JuG7juG7ruG6tT7hu47huqEmW+G7iEwv4bqhTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oeG7geG6seG6ryZ9w6Phu4xNRD8j4bqv4buO4buh4bqnN3sqTC/huqFN

Việt Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]