(Baothanhhoa.vn) - Theo ước tính, doanh thu lĩnh vực bưu chính quý I-2022 đạt hơn 9,900 tỷ đồng, tăng 2% so với với cùng kỳ năm 2021. Cùng với đó, thị trường thương mại điện tử trong năm qua cũng đang tăng tốc, với tỷ lệ tăng trưởng dao động trong khoảng 16-17%, chiếm gần 6% tổng mức tiêu chuẩn hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng cả nước.
xJDhu6bhu4bhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijFqcWoe1fhu5zDikXEkOG7lEXEqcWoVH3hur4yWeG7pOG6vsagw51YxahZw53hur57xq/hu5bhu6bhur7hu5Y04buW4bq+ezPhur4+NOG6vuG7mirFqOG6vlg6xajhur4+4buIWeG7pOG6vntKw53hur7hu5Yg4buK4bq+WeG7pMSoWeG7puG6vuG7luG7pn1hVVnhur4o4bum4buIe+G6vlnhu6bhu4pZ4bumxJAv4buURcSQL+G7puG7hkXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijEqeG7nOG7isagw4pFxJDFqEXFqeG7puG7nMOd4bq+MTrhu5bhur57xq9Z4bum4bqo4bq+xqDDneG7ilnhu6bhur574bumfeG6vlfhu6xZ4bum4bq+NzThu5bhur7hu5QxfeG6vuG7luG7psavWeG7puG6vil9w6Hhur5qLeG7guG7gOG7guG7guG6vuG7mkp74bq+4bumP1nhur7DjOG6qMOM4buA4buA4bq+e+G6o+G6vuG7miRZ4buk4bqo4bq+e01Z4buk4bq+4buC4bqy4bq+PsOd4bq+NzrFqOG6vjc6xajhur7hu5ZdWeG7pOG6vlbDoOG6vllNWOG6vuG7guG7gOG7guG7huG6quG6vuG6u11Z4buk4bq+NzrFqOG6vuG7muG7suG6qOG6vnvhu6bhu6rhur57PDE7WeG7pOG6vnvhu6YxP1nhu6Thur5YSsWo4bq+4buaxahUWeG6vns14bq+ezzDnVnhu6Thur5ZTVjhur4pfeG7iuG6vuG7ljBZ4buk4bq+4bua4buKWeG7pOG6vntNWeG7pOG6vns94buW4bqo4bq+NzrFqOG6vnvhuqPhur5XVOG6vntNWeG7pOG6vns8MS5Z4buk4bq+xqDhu4rDneG6vuG7miVZ4buk4bq+ezzDnVnhu6Thur5W4bumw51LWeG7pOG6vuG7hkgt4buGSeG6suG6qOG6vuG7luG7psWoUljhur7hu6TDlFnhur5I4bqy4bq+eypZ4buk4bq+WDLhu5bhur57xahRfeG6vuG7luG7pn3hu5JZ4bq+4bumxKhZ4buk4bq+4bum4buy4buK4bq+N8So4bq+xqDhu6rhu5bhu6bhur43IuG6vnvFqFF94bq+xqBdWeG7pOG6vuG7lkvhur5ZMTrhu5bhuqrEkC/FqEXEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pFxanFqFF94bq+4buUxahVfeG6vlnhu6Yx4bq+w7PDgsWp4bq+4bq/OSg84bucPj7hur43OsWo4bq+4buESOG6vns8fVnhu6Thur574buOWOG6vns8fVnhu6Thur7hu5bhu6Z9YVVZ4bq+4buaMSzhu5bhur4yWeG7pOG6vsagIlnhu6Thur7hu5YjWeG7pOG6vlnhu6Thu6ZU4bq+4bumxahUWeG6vuG7mkrFqOG6qOG6vuG7msOUfeG6vnsx4bq+4bumVOG6vnvhu6Y9WeG7pOG6vijhu6bhu45Z4bq+V8OdSsWo4bq+e+G7piNZ4buk4bq+WMWoWeG7puG6vuG6veG7t+G7p+G6vjfEqOG6vuG7lE1Z4buk4bq+4buW4bumfWFTWeG6vljhu4rhur57POG7kFnhur57NOG6vuG7miVZ4buk4bqq4bq+xanhu6Y7xajhur7hu6TFqOG7ilnhur7hu6TFqOG7isOd4bq+4bumxKhZ4buk4bqo4bq+e+G7qFnhu6bhur57PEpZ4buk4bq+WeG7pH1hUVnhur434bueWeG6vuG7liDhu4rhur5WxahUWeG6vuG7psSoWeG7pOG6vjzDlXvhur4pfeG7ilnhur57POG7tlnhu6Thur57PMOdWeG7pOG6vjfFqFThu5bhur7hu5rhu4hZ4bum4bq+4bukxajhu4jhur7hu5bhu6bDlXvhur5XMSxZ4buk4bq+xqDhu6rhu5bhu6bhur43IuG6vnvhu6YxP1nhu6Thur7hu6bFqFR94bq+4buW4bumfWFVWeG6vijhu6bhu4h74bq+WeG7puG7ilnhu6bhuqrhur7hu7Xhu6jhur434buQYeG6qOG6vlgle+G6vj494bq+4buaP1nhur434buq4bq+4buaTOG6vuG7msOUfeG6vnsx4bq+xqDhu45h4bq+4buW4bumfWFTWeG6vljhu4hh4bq+WOG7suG7luG6vuG7psWoVFnhur7hu5pKxajhur5Z4bumT1jhur7hu5rhu5Jh4bq+WeG7puG7ilnhu6bhur57PeG7luG6vuG7miXhur45NeG6vlfDoeG6vjfEqOG6vuG7pMWoS1jhur574bumxahVfeG6vj7hu4rFqOG6vj7hu7J74bqqxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurnDncagYcOKRcSQxahY4buk4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4rGoHvhu6Z9WOG7lOG6vsWo4bq74bucWXvhu5w8w4rhur4+e2FX4buc4bqww4o4xajGoHvhu6bhuqbhur7DjeG7gOG7gCg54bqs4bq+4bum4bucxajhu6Thu6Z74bqm4bq+R+G7hOG7hCg54bqsw4rhur4+POG7luG6sMOKLy/hu5bGoFnhuqrhu5Thu4rDnXvhu6bhu4pZ4bum4bumw53hu4rhuqo3WS/GoOG7nD5We8OdKC9Z4bucOD4v4buC4buC4buC4buGL+G7hsOMR8ag4buC4buAw4zhu4JI4buASHtJSEfhu4RX4buGLeG7ilnhu6Yt4buCRy1H4bqq4buuKOG7pMOK4bq+4buKV3vhurDDisSpxahUfeG6vjJZ4buk4bq+xqDDnVjFqFnDneG6vnvGr+G7luG7puG6vuG7ljThu5bhur57M+G6vj404bq+4buaKsWo4bq+WDrFqOG6vj7hu4hZ4buk4bq+e0rDneG6vuG7liDhu4rhur5Z4bukxKhZ4bum4bq+4buW4bumfWFVWeG6vijhu6bhu4h74bq+WeG7puG7ilnhu6bDiuG6vjjFqMage+G7puG6sMOKw43hu4Dhu4DDiuG6vuG7puG7nMWo4buk4bume+G6sMOKR+G7hOG7hMOK4bq+L0XEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pF4bq7XVnhu6Thur4+NOG6vnvhu6bhu4ph4bq+4buaKsWo4bq+e8av4buW4bum4bq+4buWNOG7luG6vuG7liDhu4rhur5Z4bukxKhZ4bum4bqo4bq+WeG7psWoU33hur5YI+G6vuG7puG7qFnhu6bhur5WxahZ4bum4bq+xqDDneG7ilnhu6bhur7hu5rFqOG6vlbDqFjhur7hu5oxLOG7luG6vuG7mirFqOG6vlg6xajhur5Z4bumT1jhur5Y4buKWeG7pOG6vns6xajhur5XLMWo4bq+xq/hu5bhu6bhur7hu5YlWeG7pOG6vuG7pjEuWeG7pOG6vuG7luG7psOd4bq+e8OdxKhZ4bq+4buUJeG6vuG7plThur4+xahZ4bum4bq+e+G7puG7iMWo4bqq4bq+w6rFqFVZ4bq+4bum4buoWeG7puG6qOG6vlgj4bq+4bum4buoWeG7puG6vlnhu6YxLFnhu6Thur4pfWFTWeG6vnvhu6YxP1nhu6Thur7hu6bFqFR94bq+ezPhur7Ds8OCxanhur7hur85KDzhu5w+PuG6vuG7pMWoWyjhur5Z4bumxKjhur7hu5rDlH3hur57MeG6vuG7pMWoS1jhur7hu5bhu6bFqOG6vijhu6bGr+G6vlbhu6YjWeG7pOG6vntRWeG6vjfEqOG6vjxbe+G6vlnhu6ROWeG6vil94buI4bq+ezzhu6hZ4bum4bq+ezThur454buOYeG6vsagNFnhu6Thuqrhur7hu6Ugxajhur48w53hur57PMOdWeG7pOG6vuG7pMWo4buKxajhur7hu5rDnUpZ4bq+4buaw5R94bq+VuG7pi7FqOG6vlnhu6Thu6bFqFQo4bq+4buWMFnhu6Thur4+UOG6vuG7mjEs4buW4bq+4bukxahLWOG6vnvhu6bFqFV94bq+NzrFqOG6vlcl4bq+ezzhu6hZ4bum4bq+WC7hur7hu5QxfeG6vuG7liLhu5bhur7hu5TEqMWo4bq+4buUS1nhur7hu5ZdWeG7pOG6vj404bq+4bumJuG6vns8LOG6vuG7gkYvSeG6vnsz4bq+w7PDgsWp4bq+4bq/OSg84bucPj7huqrhur7DteG7pjvhur7hu5oxLOG7luG6vnvhu6Yz4buK4bq+4bumMS5Z4buk4bq+e1Qo4bq+VuG7puG7iOG7luG7puG6vuG7psSoWeG7pOG6vuG7luG7suG6vj7hu4xZ4bqo4bq+4buW4bumIOG6vuG7lDF94bq+4buWIuG7luG6vuG7luG7suG6vnvhu6ZV4bq+e+G7pn3hur7hu6Ykxajhur43PVnhur5Z4bum4buKWeG7puG6vuG7luG7puG7slnhu6Thuqjhur7hu5YwWeG7pOG6vlnhu6Yx4bq+4buaw5R94bq+ezHhur574bumUVjhur7hu5QxfeG6vuG7liLhu5bhur5Z4bumMSxZ4buk4bq+KX1hU1nhuqrEkC8oRcSQKOG6vuG7llfhu4o+PuG6sMOKKOG6ucOdxqBhw4pF4bq74buI4buW4bq+4buaP1nhur434buq4bq+4buW4bumfWFVWeG6vijhu6bhu4h74bq+WeG7puG7ilnhu6bhur57SsWo4bq+4bu1xahUe+G6vsO14buKWOG6vlnhu6Yx4bq+w7PDgsWp4bq+4bq/OSg84bucPj7hur7hu5pM4bq+V8WoUVnhur57IuG7luG6vuG7luG7psOd4bq+POG7iuG6vuG7mjvFqOG6vuG7luG7iOG7luG6vsag4buq4buW4bum4bq+NyLhur7hu5rhu4rhur7GoEpZ4buk4bq+4buaVeG6vuG7muG7iCjhur4yWeG7pOG6vlnhu6Z94bq+4buWw5R94bq+4bumxahUWeG6vuG7mkrFqOG6quG6vsO1KsWo4bq+4buU4buQe+G6vijhu6ZLxajhur5WVeG6vuG7mlJZ4bq+xqDhu6rhu5bhu6bhur43IuG6vsOzw4LFqeG6vuG7izzhu5w+4bum4bqo4bq+w7PDgsWp4bq+all74bucPFnhu4p7xajDnVnhu4pX4oCmxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurnDncagYcOKReG6uVFZ4bq+4buWSlnhu6bhur7hu5rhu7Lhuqjhur7hu5bhu4jhu5bhur7GoMOd4buKWeG7puG6vlnhu6Thu6bFqFQo4bq+ezzDnVnhu6Thur5Z4bukxKhZ4bum4bq+4buW4bu0WeG6vuG7piwo4bq+e+G7iOG7luG6vjc6xajhur7hu5bhu4jhu5bhur7hu5o/WeG6vjfhu6rhur5W4bum4buI4buW4bq+WOG7ilnhu6Thur7hu5pSWeG6vlcsxajhur7Gr+G7luG7puG6vns9xajhur7hu5rhu4rhur7hu5bhu6bDneG6vlnhu6QxO8Wo4bq+xqBdWeG7pOG6quG6vuG6u+G7suG6vnvhu6ZV4bq+VlXhur7hu5pSWeG6vljEqFnhur7hu6YsKOG6vnvhu4jhu5bhur7hu6TFqDbhu4rhur7Ds8OCxanhur7hur85KDzhu5w+PuG6vjc6xajhur7DuuG7psOUWeG6vlhTWOG6vsO5fUtZ4bq+V8Oh4bq+4buU4buIWeG6vuG7psSoWeG7pOG6vsaww7rDtOG7p+G6qOG6vuG7p+G7iijDneG6qOG6vllTWeG6vntLWeG7pOG6vuG7liNZ4buk4bq+WeG7pOG7plThur7EqeG7ijzhu4o34buKWeG6qOG6vuG7liNZ4buk4bq+4buWIuG6vuG7pibhur57PCzhur4pfUtZ4bq+V8Oh4bq+4bua4buK4bq+VlFZ4bum4bq+w7rhu4pZ4buW4buKVuG7nOG6vuG7puG7imHhur4o4bumw5RZ4bq+WFNY4bq+4buWfVnhu6Thur7hu5bDlSjhur7hu6TFqEvFqOG6vijhu6bhu4go4bq+4buU4buIWeG6vuG7psSoWeG7pOG6vsOyxajDnXvhu7XFqOG7nHvigKbhur7hurs/4bq+4bumJcWo4bq+e8WoUijhur7hu5bhu5BZ4bq+4oCc4buW4bum4buiw53igJ3hur5XMSxZ4buk4bq+VzpZ4bq+VuG7puG7iOG7luG7puG6vuG7psSoWeG7pOG6vuG7liDhu4rhur5Z4bum4buKfeG6vlfEqOG6vuG7msWoVVjhur7hu5YlWeG7pOG6vlc6WeG6vuG7liDhu4rhur5YI+G6vuG7puG7qFnhu6bhur7hu6YsKOG6vnvhu4jhu5bhur44xahZLTjFqFnhur5ZxKhh4bqqxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijEg3174bumw508w4pFw7Xhu6Thu7bhu5bhur7hu43hu4pZxJAvKEU=

Ngọc Lan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]